1981R1292 — LT — 01.07.2009 — 007.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 1292/81,

1981 m. gegužės 12 d.

nustatantis prekybos baklažanais standartus

(OL L 129, 15.5.1981, p.38)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1221/2008 2008 m. gruodžio 5 d.

L 336

1

13.12.2008