01978A1024(01) — LT — 17.03.1981 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KONVENCIJA DĖL BŪSIMO DAUGIAŠALIO BENDRADARBIAVIMO ŽVEJYBOJE ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE

(OL L 378 1978.12.30, p. 2)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 654/81 1981 m. kovo 10 d.

  L 69

1

14.3.1981


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 193, 16.7.1981, p.  37  (3179/1978)
▼B

KONVENCIJA DĖL BŪSIMO DAUGIAŠALIO BENDRADARBIAVIMO ŽVEJYBOJE ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTESUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

pažymėdamos, kad šiaurės vakarų Atlanto pakrantės valstybės, remdamosi atitinkamais tarptautinės teisės principais, išplėtė savo jurisdikciją gretimuose vandenyse esantiems gyviesiems ištekliams iki ribų, esančių ne didesniu kaip 200 jūrmylių atstumu nuo bazinės linijos, nuo kurios matuojamas teritorinės jūros plotis, ir šiose teritorijose naudojasi savo suvereniomis teisėmis šių išteklių tyrinėjimui ir naudojimui, išsaugojimui ir valdymui;

atsižvelgdamos į Trečiosios Jungtinių Tautų jūrų teisės konferencijos darbą žuvininkystės srityje;

norėdamos skatinti žuvininkystės išteklių šiaurės vakarų Atlante išsaugojimą ir optimalų panaudojimą, atsižvelgiant į išplėstinės pakrantės valstybės jurisdikcijos žuvininkystei režimą, taip pat skatinti su šiais ištekliais susijusį tarptautinį bendradarbiavimą ir konsultacijas dėl šių išteklių,

susitarė:1 straipsnis

1.  Regionas, kuriame taikoma ši Konvencija, (toliau — Konvencijos taikymo regionas) — tai šiaurės vakarų Atlanto vandenyno vandenys, esantys į šiaurę nuo 35° 00′ šiaurės platumos ir į vakarus nuo linijos, brėžiamos tiesiai į šiaurę nuo 35° 00′ šiaurės platumos ir 42° 00′ vakarų ilgumos iki 59° 00′ šiaurės platumos, iš ten — tiesiai į vakarus iki 44° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į šiaurę iki Grenlandijos pakrantės, taip pat Šv. Lauryno įlankos, Deiviso sąsiaurio ir Bafino jūros vandenys, esantys į pietus nuo 78° 10′ šiaurės platumos.

2.  Regionas, šioje Konvencijoje vadinamas reguliavimo regionu, — tai Konvencijos taikymo regiono dalis, esanti už teritorijų, kuriose pakrantės valstybės turi jurisdikciją žuvininkystės ištekliams.

3.  Šioje Konvencijoje pakrantės valstybė — tai Susitariančioji Šalis, turinti jurisdikciją žuvininkystės ištekliams vandenyse, įeinančiuose į Konvencijos taikymo regioną.

4.  Ši Konvencija taikoma visiems Konvencijos taikymo regiono žuvininkystės ištekliams, išskyrus lašišas, tunus ir kalavijas, banginių būrio gyvūnus, kuriuos tvarko Tarptautinė banginių medžioklės komisija arba bet kuri jos teises perimanti organizacija, taip pat sėslios kontinentinio šelfo rūšys, t. y. organizmai, kurie gaudymo metu guli nejudantys ant jūros dugno arba po juo, arba kurie negali judėti be nuolatinio fizinio sąlyčio su jūros dugnu arba podirviu.

5.  Nė viena šios Konvencijos nuostata neturi jokio poveikio ir nepažeidžia nė vienos Susitariančiosios Šalies pozicijos arba pretenzijų, susijusių su vidaus vandenimis, teritorine jūra arba jurisdikcijos žuvininkystės ištekliams ribomis ar apimtimi, taip pat neturi jokio poveikio ir nepažeidžia nė vienos Susitariančiosios Šalies požiūrio arba pozicijos, susijusios su jūrų teise.

2 straipsnis

1.  Susitariančiosios Šalys susitaria įsteigti ir išlaikyti tarptautinę organizaciją, kurios tikslas — konsultacijomis ir bendradarbiavimu prisidėti prie Konvencijos taikymo regione esančių žuvininkystės išteklių optimalaus panaudojimo, protingo valdymo ir išsaugojimo. Šios organizacijos pavadinimas — šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacija, toliau — Organizacija; ji vykdo šioje Konvencijoje nustatytas funkcijas.

2.  Organizacija susideda iš:

a) 

Bendrųjų reikalų tarybos,

b) 

Mokslinės tarybos,

c) 

Žuvininkystės komisijos ir

d) 

Sekretoriato.

3.  Organizacija turi juridinio asmens statusą ir santykiuose su kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei Susitariančiųjų Šalių teritorijose turi teisnumą, kokio gali reikėti Organizacijos funkcijų vykdymui ir jos tikslo įgyvendinimui. Imunitetai ir privilegijos, kuriuos Susitariančiosios Šalies teritorijoje turi Organizacija ir jos pareigūnai, nustatomi Organizacijos ir atitinkamos Susitariančiosios Šalies susitarimu.

4.  Organizacijos būstinė yra Dartmute (Naujoji Škotija, Kanada) arba bet kurioje kitoje vietoje, kurią pasirinks Bendrųjų reikalų taryba.

3 straipsnis

Bendrųjų reikalų tarybos funkcijos yra tokios:

a) 

prižiūrėti ir koordinuoti organizacinius, administracinius, finansinius ir kitus Organizacijos vidaus reikalus, įskaitant santykius tarp ją sudarančių organų;

b) 

koordinuoti Organizacijos išorės santykius;

c) 

pakeisti ir nustatyti Žuvininkystės komisijos narystę, remiantis XIII straipsniu, ir

d) 

turėti tokius įgaliojimus, kokius jai suteikia ši Konvencija.

4 straipsnis

1.  Kiekviena Susitariančioji Šalis yra Bendrųjų reikalų tarybos narė ir į tarybą skiria ne daugiau kaip tris atstovus, kuriuos į susirinkimus gali lydėti pakaitiniai atstovai, ekspertai ir patarėjai.

2.  Bendrųjų reikalų taryba renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, kurie šias pareigas atlieka dvejus metus; po to jie gali būti perrenkami, tačiau šių pareigų negali eiti ilgiau kaip ketverius metus iš eilės. Pirmininkas yra Susitariančiosios Šalies, kuri yra Žuvininkystės komisijos narė, atstovas; pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas turi atstovauti skirtingas Susitariančiąsias Šalis.

3.  Pirmininkas yra Organizacijos prezidentas ir pagrindinis jos atstovas.

4.  Bendrųjų reikalų tarybos pirmininkas šaukia pastovų kasmetinį Organizacijos susirinkimą, kuris vyksta Bendrųjų reikalų tarybos nustatytoje vietoje (paprastai Šiaurės Amerikoje).

5.  Visus Bendrųjų reikalų tarybos susirinkimus (išskyrus metinius), kuriuos sušaukti prašo kuri nors Susitariančioji Šalis ir tam pritaria dar viena Susitariančioji Šalis, šaukia pirmininkas; jie vyksta pirmininko nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje.

6.  Bendrųjų reikalų taryba gali steigti komitetus ir pakomitečius, jei to reikia jos pareigų ir funkcijų vykdymui.

5 straipsnis

1.  Visos Susitariančiosios Šalys Bendrųjų reikalų tarybos susirinkimuose turi po vieną balsą.

2.  Išskyrus tuos atvejus, kai numatyta kitaip, Bendrųjų reikalų tarybos sprendimai priimami visų dalyvaujančių ir „už“ arba „prieš“ balsuojančių Susitariančiųjų Šalių balsų dauguma, su sąlyga, kad balsuojama tik tada, jei susirinkime yra kvorumas — ne mažiau kaip du trečdaliai visų Susitariančiųjų Šalių.

3.  Bendrųjų reikalų taryba patvirtina ir, jei reikia, keičia savo susirinkimų vedimo ir funkcijų vykdymo taisykles.

4.  Bendrųjų reikalų taryba Susitariančiosioms Šalims pateikia metinę Organizacijos veiklos ataskaitą.

VI straipsnis

1.  Mokslinės tarybos funkcijos yra tokios:

a) 

suteikti forumą konsultacijoms ir bendradarbiavimui tarp Susitariančiųjų Šalių, susijusį su mokslinės informacijos ir nuomonių apie žuvininkystę Konvencijos taikymo regione, įskaitant aplinkosauginius ir ekologinius veiksnius, nagrinėjimu, įvertinimu ir pasikeitimu, taip pat skatinti ir remti Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą atliekant mokslinius tyrimus, kurių tikslas — užpildyti su minėtais klausimais susijusių žinių spragas;

b) 

kaupti ir palaikyti statistikos duomenis ir įrašus, taip pat skelbti ir skleisti pranešimus, informaciją ir medžiagą, susijusią su žuvininkyste Konvencijos taikymo regione, įskaitant žuvininkystę veikiančius aplinkosauginius ir ekologinius veiksnius;

c) 

teikti mokslines konsultacijas pakrantės valstybėms, jei pageidaujama — remiantis 7 straipsniu, ir

d) 

teikti mokslines konsultacijas Žuvininkystės komisijai remiantis 8 straipsniu arba savo iniciatyva, jei to reikia Komisijos tikslams įgyvendinti.

2.  Mokslinės tarybos funkcijos tam tikrais atvejais gali būti atliekamos bendradarbiaujant su kitomis visuomeninėmis arba privačiomis organizacijomis, turinčiomis panašių tikslų.

3.  Susitariančiosios Šalys pateikia Mokslinei tarybai visą turimą statistinę ir mokslinę informaciją, kurios šiame straipsnyje nurodytu tikslu prašo taryba.

7 straipsnis

1.  Mokslinė taryba, pakrantės valstybei prašant, apsvarsto ir pateikia pranešimą klausimu, susijusiu su žuvininkystės išteklių, esančių tos pakrantės valstybės jurisdikcijai priklausančiuose ir į Konvencijos taikymo regioną patenkančiuose vandenyse, valdymo ir išsaugojimo moksliniu pagrindu.

2.  Pakrantės valstybė, konsultuodamasi su Moksline taryba, nurodo technines užduotis, skirtas klausimo, perduodamo tarybai remiantis straipsnio 1 dalimi, svarstymui. Į šias technines užduotis, kartu su visais kitais atitinkamais dalykais, įeina (kai tinka):

a) 

klausimo pranešimas, įskaitant žuvininkystės išteklių ir regiono, kuris bus aptariamas, aprašymą;

b) 

jei norima gauti mokslinius skaičiavimus arba prognozes — visų svarbių veiksnių arba prielaidų, į kurias turi būti atsižvelgiama, aprašymas, ir

c) 

kai taikoma, tikslų, kuriuos siekia įgyvendinti pakrantės valstybė, aprašymas ir nurodymas ką pateikti — konkretų patarimą ar visą eilę galimų pasirinkimų.

8 straipsnis

Mokslinė taryba apsvarsto ir pateikia pranešimą Žuvininkystė komisijos pateiktu klausimu, susijusiu su reguliavimo regione esančių žuvininkystės išteklių valdymo ir išsaugojimo moksliniu pagrindu, atsižvelgdama į Žuvininkystės komisijos nurodytas su šiuo klausimu susijusias technines užduotis.

9 straipsnis

1.  Kiekviena Susitariančioji Šalis yra Mokslinės tarybos narė ir į tarybą skiria savo atstovus, kuriuos į susirinkimus gali lydėti pakaitiniai atstovai, ekspertai ir patarėjai.

2.  Mokslinė taryba renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, kurie šias pareigas atlieka dvejus metus; po to jie gali būti perrenkami, tačiau šių pareigų negali eiti ilgiau nei ketverius metus iš eilės. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas turi atstovauti skirtingas Susitariančiąsias Šalis.

3.  Visus Mokslinės tarybos susirinkimus (išskyrus metinius, šaukiamus remiantis IV straipsniu), kuriuos sušaukti prašo kuri nors pakrantės valstybė arba prašo Susitariančioji Šalis ir tam pritaria dar viena Susitariančioji Šalis, šaukia pirmininkas; jie vyksta pirmininko nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje.

4.  Mokslinė taryba gali steigti komitetus ir pakomitečius, jei to reikia jos pareigų ir funkcijų vykdymui.

10 straipsnis

1.  Mokslinės rekomendacijos, kurias, remdamasi šia Konvencija, teikia Mokslinė taryba, nustatomos bendro susitarimo pagrindu. Jei nepavyksta pasiekti bendro susitarimo, taryba savo pranešime pateikia visas nuomones, kurios buvo pateiktos svarstant klausimą.

2.  Mokslinės tarybos sprendimai, susiję su pareigūnų rinkimais, taisyklių patvirtinimu ir keitimu, taip pat kitais klausimais, susijusiais su jos darbo organizavimu, priimami visų dalyvaujančių ir „už“ arba „prieš“ balsuojančių Susitariančiųjų Šalių balsų dauguma; šiuo tikslu kiekviena Susitariančioji Šalis turi vieną balsą. Balsuojama tik tada, jei susirinkime yra kvorumas — ne mažiau nei du trečdaliai visų Susitariančiųjų Šalių.

3.  Mokslinė taryba patvirtina ir, jei reikia, keičia savo susirinkimų vedimo ir funkcijų vykdymo taisykles.

11 straipsnis

1.  Žuvininkystės komisija, toliau — Komisija, atsako už reguliavimo regione esančių žuvininkystės išteklių valdymą ir išsaugojimą, remiantis šio straipsnio nuostatomis.

2.  Komisija gali priimti pasiūlymus dėl Susitariančiųjų Šalių bendrų veiksmų, kurių tikslas — optimalus reguliavimo regione esančių žuvininkystės išteklių panaudojimas. Svarstydama tokius pasiūlymus Komisija atsižvelgia į visą susijusią informaciją ir rekomendacijas, kurias jai pateikia Mokslinė taryba.

3.  Vykdydama straipsnio 2 dalyje nustatytas funkcijas, Komisija siekia užtikrinti nuoseklumą:

a) 

pasiūlymų, susijusių su ištekliais arba išteklių grupe, esančia ir reguliavimo regione, ir pakrantės valstybės žuvininkystės jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje, arba pasiūlymų, galinčių rūšių tarpusavio ryšiais turėti įtakos ištekliams arba išteklių grupei, esančiai visoje pakrantės valstybės žuvininkystės jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje arba jos dalyje; ir

b) 

pakrantės valstybės patvirtintų priemonių arba sprendimų dėl tų išteklių arba išteklių grupės valdymo ir išsaugojimo, atsižvelgiant į žuvininkystės jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje vykdomą žvejybos veiklą.

Atitinkama pakrantės valstybė ir Komisija skatina tokių pasiūlymų, priemonių ir sprendimų koordinavimą. Siekdamos įgyvendinti šį straipsnį visos pakrantės valstybės praneša Komisijai savo priemones ir sprendimus.

4.  Komisija, priimdama pasiūlymus dėl sugavimo kvotų paskirstymo reguliavimo regione, atsižvelgia į Komisijos narių, kurių laivai tradiciškai žvejoja šiame regione, interesus, o priimdami pasiūlymus dėl sugavimo kvotų paskirstymo Grand Banks ir Olandų kepurėje, Komisijos narės ypatingą dėmesį skiria Susitariančiajai Šaliai, kurios pakrantės bendruomenės iš esmės priklauso nuo žuvų išteklių, esančių šiuose žvejybos krantuose, gaudymo ir kuri deda dideles pastangas, siekdama užtikrinti tokių žuvų atsargų išsaugojimą imantis tarptautinių veiksmų, ypač užtikrinant tarptautinės žvejybos stebėjimą ir tikrinimą šiuose krantuose pagal tarptautinį bendro vykdymo planą.

5.  Komisija taip pat gali priimti pasiūlymus dėl tarptautinių kontrolės ir vykdymo priemonių reguliavimo regione, siekdama užtikrinti šios Konvencijos ir galiojančių priemonių taikymą tame regione.

6.  Vykdantysis sekretorius visoms Susitariančiosioms Šalims praneša visus Komisijos priimtus pasiūlymus, 12 straipsnio 1 dalies nustatytu tikslu nurodydamas pranešimo datą.

7.  Priklausomai nuo 12 straipsnio nuostatų, kiekvienas pasiūlymas, kurį remdamasi šiuo straipsniu priima Komisija, tampa visoms Susitariančiosioms Šalims privaloma priemone, įsigaliojančia Komisijos nustatytą dieną.

8.  Komisija gali Mokslinei tarybai pateikti klausimus, susijusius su reguliavimo regione esančių žuvininkystės išteklių valdymo ir išsaugojimo moksliniu pagrindu, nurodydama technines užduotis, į kurias reikia atkreipti dėmesį svarstant tą klausimą.

9.  Komisija gali atkreipti kurių nors arba visų Komisijos narių dėmesį į klausimus, susijusius su šios Konvencijos užduotimi ir tikslais reguliavimo regione.

12 straipsnis

1.  Jei kuri nors Komisijos narė per 60 dienų nuo Vykdančiojo sekretoriaus pranešime apie pasiūlymą nurodytos datos Vykdančiajam sekretoriui pateikia savo protestą, pasiūlymas netampa privaloma priemone 40 dienų po pranešime Susitariančiosioms Šalims apie minėtą protestą nurodytos datos. Tuoj po to, dar nepasibaigus papildomam 40 dienų laikotarpiui arba per 30 dienų nuo datos, nurodytos pranešime Susitariančiosioms Šalims apie protestą, pateiktą per tą papildomą 40 dienų laikotarpį (priklausomai nuo to, kuri data bus vėlesnė), savo protestą tokiu pačiu būdu gali pateikti bet kuri kita Komisijos narė. Pasibaigus pratęstam laikotarpiui arba laikotarpiams, per kurį buvo galima pateikti protestą, pasiūlymas tampa privaloma priemone visoms Susitariančiosioms Šalims, išskyrus pateikusioms protestą. Tačiau jei iki tokio pratęsto laikotarpio arba laikotarpių pabaigos dauguma Komisijos narių pateikia ir paremia protestus, pasiūlymas netampa privaloma priemone, išskyrus tuos atvejus, kai kuri nors arba visos Komisijos narės vis dėlto tarp savęs susitaria, kad šis pasiūlymas sutartą dieną taps joms privalomu.

2.  Bet kuri protestą pareiškusi Komisijos narė gali bet kada tokį protestą atšaukti; tuomet pasiūlymas šiai narei iš karto tampa privaloma priemone, priklausomai nuo šiame straipsnyje numatytos protesto pareiškimo tvarkos.

3.  Praėjus vieneriems metams nuo priemonės įsigaliojimo, Komisijos narė bet kuriuo metu gali Vykdančiajam sekretoriui pranešti apie savo ketinimą nutraukti šios priemonės galiojimą jai; jei toks pranešimas neatšaukiamas, priemonės galiojimas tai narei baigiasi praėjus vieneriems metams nuo dienos, kada Vykdantysis sekretorius gavo tokį pranešimą. Po to, kai priemonė nustoja galiojusi kuriai nors Komisijos narei, kaip nustatyta šioje straipsnio dalyje, ši priemonė gali nustoti galiojusi ir bet kuriai kitai Komisijos narei nuo tos dienos, kuomet Vykdantysis sekretorius gauna šios narės pranešimą apie ketinimą nutraukti priemonės galiojimą jai.

4.  Vykdantysis sekretorius nedelsdamas visoms Susitariančiosioms Šalims praneša:

a) 

apie kiekvieno protesto gavimą ir protesto atšaukimą pagal straipsnio 1 ir 2 dalis;

b) 

datą, kuomet pasiūlymas tampa privaloma priemone, remiantis straipsnio 1 dalies nuostatomis; ir

c) 

apie kiekvieno pranešimo gavimą pagal straipsnio 3 dalį.

13 straipsnis

1.  Narystę Komisijoje savo metinio susirinkimo metu peržiūri ir nustato Bendrųjų reikalų taryba; Komisijos nare gali būti:

a) 

kiekviena Susitariančioji Šalis, vykdanti žvejybą reguliavimo regione; ir

b) 

bet kuri Susitariančioji Šalis, Bendrųjų reikalų tarybai pateikusi pakankamus įrodymus, kad ji tikisi vykdyti žvejybą reguliavimo regione to metinio susirinkimo metais arba sekančiais kalendoriniais metais.

2.  Kiekviena Komisijos narė į Komisija skiria ne daugiau nei tris savo atstovus, kuriuos į susirinkimus gali lydėti pakaitiniai atstovai, ekspertai ir patarėjai.

3.  Bet kuri Susitariančioji Šalis, kuri nėra Komisijos narė, gali dalyvauti Komisijos susirinkimuose kaip stebėtoja.

4.  Komisija renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, kurie šias pareigas atlieka dvejus metus; po to jie gali būti perrenkami, tačiau šių pareigų negali eiti ilgiau nei ketverius metus iš eilės. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas turi atstovauti skirtingas Komisijos nares.

5.  Visus Komisijos susirinkimus (išskyrus metinius, šaukiamus remiantis IV straipsniu), kuriuos sušaukti prašo kuri nors Komisijos narė, šaukia pirmininkas; jie vyksta pirmininko nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje.

6.  Komisija turi teisę steigti komitetus ir pakomitečius, jei to reikia jos pareigų ir funkcijų vykdymui.

14 straipsnis

1.  Visos Komisijos narės Komisijos susirinkimuose turi po vieną balsą.

2.  Komisijos sprendimai priimami visų dalyvaujančių ir „už“ arba „prieš“ balsuojančių Komisijos narių balsų dauguma su sąlyga, kad balsuojama tik tada, jei susirinkime yra kvorumas — ne mažiau nei du trečdaliai visų Komisijos narių.

3.  Komisija patvirtina ir, jei reikia, keičia savo susirinkimų vedimo ir funkcijų vykdymo taisykles.

15 straipsnis

1.  Sekretoriatas teikia paslaugas Organizacijai, kurių reikia jos pareigų ir funkcijų vykdymui.

2.  Sekretoriato vyriausiasis administracijos pareigūnas yra Vykdantysis sekretorius, kurį skiria Bendrųjų reikalų taryba savo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3.  Sekretoriato darbuotojus skiria Vykdantysis sekretorius, remdamasis Bendrųjų reikalų tarybos nustatytomis taisyklėmis ir tvarka.

4.  Bendrųjų reikalų tarybai vykdant bendrą priežiūrą, Vykdantysis sekretorius turi visus įgaliojimus Sekretoriato darbuotojų atžvilgiu ir vykdo visas Bendrųjų reikalų tarybos paskirtas kitas funkcijas.

16 straipsnis

1.  Kiekviena Susitariančioji Šalis apmoka savo delegacijos išlaidas, susijusias su dalyvavimu visuose susirinkimuose, vykstančiuose pagal šią Konvenciją.

2.  Bendrųjų reikalų taryba tvirtina metinį Organizacijos biudžetą.

3.  Remdamasi metiniu biudžetu, Bendrųjų reikalų taryba tokia tvarka nustato kiekvienos Susitariančiosios Šalies įnašą:

a) 

10 % biudžeto padalijama tarp pakrantės valstybių proporcingai jų nominaliam laimikiui, sugautam Konvencijos taikymo regione per vienerius metus, pasibaigusius iki šių biudžetinių metų pradžios likus dvejiems metams;

b) 

30 % biudžeto padalijama tarp visų Susitariančiųjų Šalių po lygiai; ir

c) 

60 % biudžeto padalijama tarp visų Susitariančiųjų Šalių proporcingai jų nominaliam laimikiui, sugautam Konvencijos taikymo regione per vienerius metus, pasibaigusius iki šių biudžetinių metų pradžios likus dvejiems metams.

Pirmiau nurodytas nominalus laimikis — tai I priede (kuris sudaro neatsiejamą šios Konvencijos dalį) išvardytų žuvų rūšių laimikis, apie kurį pateikiama ataskaita.

4.  Vykdantysis sekretorius kiekvienai Susitariančiajai Šaliai praneša jos turimo mokėti įnašo sumą, apskaičiuotą šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka; kiekviena Susitariančioji Šalis savo įnašą kaip galima greičiau sumoka Organizacijai.

5.  Įnašai mokami tos valstybės, kurioje yra Organizacijos būstinė, valiuta, išskyrus tuos atvejus, kai Bendrųjų reikalų taryba leidžia kitaip.

6.  Atsižvelgdama į šio straipsnio 11 dalį Bendrųjų reikalų taryba pirmojo savo susirinkimo metu patvirtina biudžetą likusiai pirmųjų Organizacijos veiklos finansinių metų daliai, o Vykdantysis sekretorius Susitariančiosioms Šalims perduoda to biudžeto kopijas kartu su pranešimais apie atitinkamus jų įnašus.

7.  Paskesniais finansiniais metais Vykdantysis sekretorius kiekvienai Susitariančiajai Šaliai teikia metinio biudžeto projektą, kartu nurodant įnašų grafiką, iki Organizacijos metinio susirinkimo, kuriame turi būti svarstomas biudžetas, likus ne mažiau nei 60 dienų.

8.  Susitariančioji Šalis, prisijungianti prie šios Konvencijos finansinių metų metu, už tuos metus moka įnašo dalį, kuri yra apskaičiuojama pagal šio straipsnio nuostatas ir yra proporcinga tais metais likusių pilnų mėnesių skaičiui.

9.  Susitariančioji Šalis, kuri dvejus metus iš eilės nesumokėjo savo įnašo, neturi teisės balsuoti ir pareikšti protesto, kaip numatyta šioje Konvencijoje, kol neįvykdys savo įsipareigojimų, išskyrus tuos atvejus, kaip Bendrųjų reikalų taryba nusprendžia kitaip.

10.  Finansinės Organizacijos veiklos auditą kiekvienais metais atlieka Bendrųjų reikalų tarybos pasirinkti išorės auditoriai.

11.  Jei Konvencija įsigalioja 1979 m. sausio 1d., vietoj straipsnio 6 dalies nuostatų taikomos II priedo (kuris sudaro neatsiejamą šios Konvencijos dalį) nuostatos.

17 straipsnis

Susitariančiosios Šalys susitaria imtis tokių veiksmų (įskaitant atitinkamų sankcijų už pažeidimus įvedimą), kurių reikia norint užtikrinti Konvencijos nuostatų veiksmingumą ir visų priemonių, tapusių privalomomis remiantis XI straipsnio 7 dalimi, bei visų priemonių, galiojančių remiantis XXIII straipsniu, įgyvendinimą. Kiekviena Susitariančioji Šalis Komisijai pateikia metinę ataskaita apie veiksmus, kurių ji ėmėsi siekdama šio tikslo.

18 straipsnis

Susitariančiosios Šalys susitaria išlaikyti tarptautinio bendro vykdymo plano (taikomo, kaip numatyta XXIII straipsnyje, arba iš dalies pakeisto XI straipsnio 5 dalyje nurodytomis priemonėmis) galiojimą ir jį įgyvendinti reguliavimo regione. Į šį planą įeina nuostata dėl Susitariančiųjų Šalių abipusių įlipimo ir tikrinimo teisių bei vėliavos valstybės patraukimas baudžiamojon atsakomybėn ir sankcijos, kurios taikomos remiantis tokio įlipimo ir tikrinimo pasekmėje gautais įrodymais. Ataskaita apie tokį patraukimą baudžiamojon atsakomybėn ir sankcijų taikymą įtraukiama į XVII straipsnyje nurodytą metinę ataskaitą.

19 straipsnis

Susitariančios Šalys susitaria atkreipti šios Konvencijos nepasirašiusių valstybių dėmesį į klausimus, susijusius su tos valstybės nacionalinių subjektų arba laivų žvejybos veikla, atliekama reguliavimo regione, kuri, atrodo, daro neigiamą poveikį šios Konvencijos nustatytų tikslų siekimui. Susitariančios Šalys taip pat susitaria tam tikrais atvejais pasitarti dėl žingsnių, kurių turi būti imamasi, siekiant išvengti tokio neigiamo poveikio.

20 straipsnis

1.  Konvencijos taikymo regionas dalijamas į mokslinius ir statistinius parajonius, sektorius ir subsektorius, kurių ribos nustatytos šios Konvencijos III priede.

2.  Mokslinei tarybai prašant ir jei manoma, kad tai yra būtina mokslinių arba statistinių tikslų įgyvendinimui, Bendrųjų reikalų taryba gali dviejų trečdalių visų Susitariančiųjų Šalių balsų dauguma iš dalies pakeisti III priede nustatytas mokslinių ir statistinių parajonių, sektorių ir subsektorių ribas, jei tam pritaria visos pakrantės valstybės, turinčios jurisdikciją žuvininkystės ištekliams, esantiems bet kurioje su tokiu pakeitimu susijusio regiono dalyje.

3.  Žuvininkystės komisijai prašant ir po konsultacijų su Moksline taryba, taip pat jei manoma, kad tai yra būtina valdymo tikslų įgyvendinimui, Bendrųjų reikalų taryba gali dviejų trečdalių visų Susitariančiųjų Šalių balsų dauguma padalyti reguliavimo regioną į atitinkamus reguliavimo sektorius ir subsektorius. Vėliau jie gali būti iš dalies keičiami, taikant tokią pačią tvarką. Taip pakeistų sektorių ir subsektorių ribos apibrėžiamos III priede.

4.  Šios Konvencijos III priedas — dabartine savo išraiška arba kartkartėmis pakeičiamas pagal šį straipsnį — sudaro neatsiejamą šios Konvencijos dalį.

21 straipsnis

1.  Bet kuri Susitariančioji Šalis turi teisę siūlyti šios Konvencijos pakeitimus, kuriuos svarsto ir dėl kurių priima sprendimą Bendrųjų reikalų taryba metiniame arba specialiame susirinkime. Visi siūlomi pakeitimai siunčiami Vykdančiajam sekretoriui iki susirinkimo, kurio metu siūloma svarstyti minėtuosius pakeitimus, dienos likus ne mažiau kaip 90 dienų; Vykdantysis sekretorius nedelsdamas persiunčia pasiūlymus visoms Susitariančiosioms Šalims.

2.  Tam, kad Bendrųjų reikalų taryba priimtų siūlomą Konvencijos pakeitimą, reikia trijų ketvirtadalių visų Susitariančiųjų Šalių balsų. Depozitaras persiunčia nurodytu būdu patvirtinto siūlomo pakeitimo tekstą visoms Susitariančiosioms Šalims.

3.  Pakeitimas visoms Susitariančiosioms Šalims įsigalioja praėjus 120 dienų nuo perdavimo datos, nurodytos depozitaro pranešime apie trijų ketvirtadalių Susitariančiųjų Šalių rašytinio pritarimo gavimą, išskyrus tuos atvejus, kai kuri nors Susitariančioji Šalis per 90 dienų nuo perdavimo datos, nurodytos depozitaro pranešime apie tokį gavimą, praneša depozitarui apie savo nesutikimą su pakeitimu; tokiu atveju pakeitimas neįsigalioja nė vienai Susitariančiajai Šaliai. Savo nesutikimą su pakeitimu pareiškusi Susitariančioji Šalis gali tokio savo nesutikimo bet kada atsisakyti. Jei atsisakoma visų pareikštų nesutikimų su pakeitimu, pakeitimas visoms Susitariančiosioms Šalims įsigalioja praėjus 120 dienų nuo perdavimo datos, nurodytos depozitaro pranešime apie paskutinio atsisakymo gavimą.

4.  Laikoma, kad šalis, tapusi Susitariančiąja šios Konvencijos Šalimi po to, kai šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka patvirtinamas pakeitimas, pritaria minėtajam pakeitimui.

5.  Depozitaras nedelsdamas praneša visoms Susitariančiosioms Šalims apie pritarimų pakeitimams gavimą, nesutikimų su pakeitimais gavimą arba nesutikimų atsisakymą, taip pat apie pakeitimų įsigaliojimą.

22 straipsnis

1.  Ši Konvencija teikiama pasirašyti Otavoje iki 1978 m. gruodžio 31 d. šalims, kurios buvo atstovaujamos diplomatinėje konferencijoje dėl daugiašalio bendradarbiavimo žvejyboje šiaurės vakarų Atlante ateities, vykusioje 1977 m. spalio 11-21 d. Otavoje. Vėliau prie šios Konvencijos bus galima prisijungti.

2.  Šią Konvenciją ratifikuoja, priima arba patvirtina ją pasirašiusios šalys; ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Kanados Vyriausybėje (toliau šioje Konvencijoje — depozitaras).

3.  Ši Konvencija įsigalioja pirmąją sausio mėnesio dieną po to, kai ne mažiau kaip šešios Konvenciją pasirašiusios šalys, kurių bent viena turi jurisdikciją žuvininkystės ištekliams vandenyse, įeinančiuose į Konvencijos taikymo regioną, deponuoja ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus.

4.  Visos šios Konvencijos nepasirašiusios šalys gali prie jos prisijungti apie tai depozitarui pranešdamos raštu. Prisijungimas, apie kurį depozitarui pranešama prieš įsigaliojant šiai Konvencijai, įsigalioja šios Konvencijos įsigaliojimo dieną. Prisijungimas, apie kurį depozitarui pranešama jau įsigaliojus šiai Konvencijai, įsigalioja nuo tos dienos, kada tokį pranešimą gauna depozitaras.

5.  Depozitaras praneša visoms Konvenciją pasirašiusioms šalims ir visoms prisijungiančioms šalims apie visus deponuotus ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus ir gautus prisijungimo dokumentus.

6.  Depozitaras sušaukia pirmąjį Organizacijos susirinkimą per šešis mėnesius nuo Konvencijos įsigaliojimo datos; iki susirinkimo dienos likus ne mažiau nei vienam mėnesiui kiekvienai Susitariančiajai Šaliai praneša išankstinę darbotvarkę.

23 straipsnis

Įsigaliojus šiai Konvencijai, visi pasiūlymai, kurie, remiantis 1949 m. Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos šiaurės vakarų Atlante (toliau — ICNAF Konvencija) VIII straipsniu, tuo metu galioja arba yra pateikti, tampa (atsižvelgiant į ICNAF Konvencijos nuostatas) visoms Susitariančiosioms Šalims privaloma priemone reguliavimo regione; minėtieji pasiūlymai tampa privaloma priemone iš karto, jei tokie pasiūlymai jau galioja, remiantis ICNAF Konvencija, arba tampa privaloma priemone tuoj po jų įsigaliojimo. Atsižvelgiant į 12 straipsnio 3 dalį, visos tokios priemonės išlieka privalomos visoms Susitariančiosioms Šalims tol, kol baigiasi jų galiojimas arba kol jos nėra pakeičiamos priemonėmis, privalomomis pagal šios Konvencijos 11 straipsnį, su sąlyga, kad joks minėtas pakeitimas nebus atliekamas anksčiau, nei praėjus vieneriems metams nuo šios Konvencijos įsigaliojimo dienos.

24 straipsnis

1.  Bet kuri Susitariančioji Šalis gali pasitraukti iš šios Konvencijos bet kurių metų gruodžio 31 d., apie tai depozitarui pranešdama birželio 30 d. arba anksčiau; depozitaras tokio pranešimo kopijas išsiuntinėja kitoms Susitariančiosioms Šalims.

2.  Tuoj po to bet kuri kita Susitariančioji Šalis taip pat gali pasitraukti iš šios Konvencijos tą pačią gruodžio 31 d., depozitarui apie tai pranešdama per vieną mėnesį nuo pranešimo apie pasitraukimą, pateikto šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, kopijos gavimo datos.

25 straipsnis

1.  Šios Konvencijos originalas deponuojamas Kanados Vyriausybėje, kuri patvirtintas kopijas nusiunčia visoms šią Konvenciją pasirašiusioms ir prie jos prisijungusioms Šalims.

2.  Depozitaras įregistruoja Konvenciją Jungtinių Tautų sekretoriate.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šią Konvenciją.

Priimta 1978 m. spalio 24 d. Otavoje, vienu originaliu egzemplioriumi, anglų ir prancūzų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

KONVENCIJOS I PRIEDASŽuvų rūšių sąrašas, naudojamas nustatant nominalų laimikį, kuriuo remiantis apskaičiuojamas metinis biudžetas, kaip numatyta 16 straipsnyje

Atlanto menkė …

Gadus morrhua

Juodadėmė menkė …

Melanogrammus aeglefinus

Atlanto raudonasis ešerys …

Sebastes marinus

Sidabrinė jūrų lydeka …

Merluccius bilinearis

Raudonoji jūrų vėgėlė…

Urophycis chuss

Sidabrinė saida …

Pollachius virens

Amerikinė plekšnė …

Hippoglossoides platessoides

Raudonoji plekšnė …

Glyptocephalus cynoglossus

Geltonuodegė plekšnė …

Limanda ferruginea

Juodasis otas (paltusas) …

Reinhardtius hippoglossoides

Bukažiotė ilgauodegė …

Macrourus rupestris

Atlanto silkė …

Clupea harengus

Atlanto skumbrė …

Scomber scombrus

Atlanto taukžuvė …

Peprilus triacanthus

Pilkoji silkė …

Alosa pseudoharengus

Sidabrinukė …

Argentina silus

Stintenė …

Mallotus villosus

Ilgačiuopiklis kalmaras …

Loligo pealei

Trumpačiuopiklis kalmaras …

Illex illecebrosus

Krevetės …

Pandalus sp.

KONVENCIJOS II PRIEDAS

Laikinieji finansiniai susitarimai

1. Susitariančioji Šalis, kuri 1979 m. taip pat yra ir Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos šiaurės vakarų Atlante Susitariančioji Šalis, tais metais nemoka Organizacijai jokio įnašo. Kitos Susitariančiosios Šalys, deponavusios savo ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus arba prisijungusios prie Konvencijos iki 1979 m. gruodžio 31 d., moka priedėlyje nurodytus įnašus. Priedėlyje nenurodytų Susitariančiųjų Šalių įnašus nustato Bendrųjų reikalų taryba.

2. Visos Susitariančiosios Šalys kaip galima greičiau po 1979 m. sausio 1 d. arba po prisijungimo prie Konvencijos datos (priklausomai nuo to, kuri data yra paskesnė) sumoka straipsnio 1 dalyje nustatytus įnašus.

Konvencijos II priedo priedėlisSusitariančioji Šalis

1979 m. įnašai

(JAV dol.)

Bulgarija

16 325

Kanada

82 852

Kuba

20 211

Danija (Farerų salos)

6 473

Europos ekonominė bendrija

74 254

Vokietijos Demokratinė Respublika

19 266

Islandija

12 293

Japonija

16 697

Norvegija

21 107

Lenkija

29 316

Portugalija

22 716

Rumunija

15 472

Ispanija

26 224

TSRS

72 133

JAV

29 947

KONVENCIJOS III PRIEDAS

Moksliniai ir statistiniai parajoniai, sektoriai ir subsektoriai

Šios Konvencijos 20 straipsnyje numatyti tokie moksliniai ir statistiniai parajoniai, sektoriai ir subsektoriai:

▼M1

1. a) 0 parajonis — 

ta Konvencijos akvatorijos dalis, kuri ribojama pietuose linija, einančia į rytus nuo taško 61°00′ šiaurės platumos ir 65°00′ vakarų ilgumos iki taško 61°00′ šiaurės platumos ir 59°00′ vakarų ilgumos, iš ten pietryčių kryptimi rumbo linija į tašką 60°12′ šiaurės platumos ir 57°13′ vakarų ilgumos; iš ten ribojama rytuose serija geodezinių linijų, jungiančių šiuos taškus:Taškas Nr.

Platuma

Ilguma

1

60°12′ 0

57°13′ 0

2

61°00′ 0

57°13′ 1

3

62°00′ 5

57°21′ 1

4

62°02′ 3

57°21′ 8

5

62°03′ 5

57°22′ 2

6

62°11′ 5

57°25′ 4

7

62°47′ 2

57°41′ 0

8

63°22′ 8

57°57′ 4

9

63°28′ 6

57°59′ 7

10

63°35′ 0

58°02′ 0

11

63°37′ 2

58°01′ 2

12

63°44′ 1

57°58′ 8

13

63°50′ 1

57°57′ 2

14

63°52′ 6

57°56′ 6

15

63°57′ 4

57°53′ 5

16

64°04′ 3

57°49′ 1

17

64°12′ 2

57°48′ 2

18

65°06′ 0

57°44′ 1

19

65°08′ 9

57°43′ 9

20

65°11′ 6

57°44′ 4

21

65°14′ 5

57°45′ 1

22

65°18′ 1

57°45′ 8

23

65°23′ 3

57°44′ 9

24

65°34′ 8

57°42′ 3

25

65°37′ 7

57°41′ 9

26

65°50′ 9

57°40′ 7

27

65°51′ 7

57°40′ 6

28

65°57′ 6

57°40′ 1

29

66°03′ 5

57°39′ 6

30

66°12′ 9

57°38′ 2

31

66°18′ 8

57°37′ 8

32

66°24′ 6

57°37′ 8

33

66°30′ 3

57°38′ 3

34

66°36′ 1

57°39′ 2

35

66°37′ 9

57°39′ 6

36

66°41′ 8

57°40′ 6

37

66°49′ 5

57°43′ 0

38

67°21′ 6

57°52′ 7

39

67°27′ 3

57°54′ 9

40

67°28′ 3

57°55′ 3

41

67°29′ 1

57°56′ 1

42

67°30′ 7

57°57′ 8

43

67°35′ 3

58°02′ 2

44

67°39′ 7

58°06′ 2

45

67°44′ 2

58°09′ 9

46

67°56′ 9

58°19′ 8

47

68°01′ 8

58°23′ 3

48

68°04′ 3

58°25′ 0

49

68°06′ 8

58°26′ 7

50

68°07′ 5

58°27′ 2

51

68°16′ 1

58°34′ 1

52

68°21′ 7

58°39′ 0

53

68°25′ 3

58°42′ 4

54

68°32′ 9

59°02′ 2

55

68°34′ 0

59°04′ 6

56

68°37′ 9

59°14′ 3

57

68°38′ 0

59°14′ 6

58

68°56′ 8

60°02′ 4

59

69°00′ 8

60°09′ 0

60

69°06′ 8

60°18′ 5

61

69°10′ 3

60°23′ 8

62

69°12′ 8

60°27′ 5

63

69°29′ 4

60°51′ 6

64

69°49′ 8

60°58′ 2

65

69°55′ 3

60°59′ 6

66

69°55′ 8

61°00′ 0

67

70°01′ 6

61°04′ 2

68

70°07′ 5

61°08′ 1

69

70°08′ 8

61°08′ 8

70

70°13′ 4

61°10′ 6

71

70°33′ 1

61°17′ 4

72

70°35′ 6

61°20′ 6

73

70°48′ 2

61°37′ 9

74

70°51′ 8

61°42′ 7

75

71°12′ 1

62°09′ 1

76

71°18′ 9

62°17′ 5

77

71°25′ 9

62°25′ 5

78

71°29′ 4

62°29′ 3

79

71°31′ 8

62°32′ 0

80

71°32′ 9

62°33′ 5

81

71°44′ 7

62°49′ 6

82

71°47′ 3

62°53′ 1

83

71°52′ 9

63°03′ 9

84

72°01′ 7

63°21′ 1

85

72°06′ 4

63°30′ 9

86

72°11′ 0

63°41′ 0

87

72°24′ 8

64°13′ 2

88

72°30′ 5

64°26′ 1

89

72°36′ 3

64°38′ 8

90

72°43′ 7

64°54′ 3

91

72°45′ 7

64°58′ 4

92

72°47′ 7

65°00′ 9

93

72°50′ 8

65°07′ 6

94

73°18′ 5

66°08′ 3

95

73°25′ 9

66°25′ 3

96

73°31′ 1

67°15′ 1

97

73°36′ 5

68°05′ 5

98

73°37′ 9

68°12′ 3

99

73°41′ 7

68°29′ 4

100

73°46′ 1

68°48′ 5

101

73°46′ 7

68°51′ 1

102

73°52′ 3

69°11′ 3

103

73°57′ 6

69°31′ 5

104

74°02′ 2

69°50′ 3

105

74°02′ 6

69°52′ 0

106

74°06′ 1

70°06′ 6

107

74°07′ 5

70°12′ 5

108

74°10′ 0

70°23′ 1

109

74°12′ 5

70°33′ 7

110

74°24′ 0

71°25′ 7

111

74°28′ 6

71°45′ 8

112

74°44′ 2

72°53′ 0

113

74°50′ 6

73°02′ 8

114

75°00′ 0

73°16′ 3

115

75°05′

73°30′

o iš ten į šiaurę link 78°10′ šiaurės platumos lygiagretės; vakaruose ribojama linija, prasidedančia 61°00′ šiaurės platumos ir 65°00′ vakarų ilgumos ir einančia šiaurės vakarų kryptimi rumbo linija iki Bafino salos prie East Bluff (61°55′ šiaurės platumos ir 66°20′ vakarų ilgumos), o iš ten šiaurės kryptimi Bafino salos, Byloto salos, Devono salos ir Elesmero salos pakrante ir toliau 80°vakarų ilgumos dienovidiniu vandenyse tarp tų sąlų iki 78°10′ šiaurės platumos; ir šiaurėje ribojama 78°10′ šiaurės platumos lygiagrete.

▼B

1. b) 

0 parajonis susideda iš dviejų sektorių:

0A sektorius — 

parajonio dalis, esanti į šiaurę nuo 66° 15′ šiaurės platumos lygiagretės;

0B sektorius — 

parajonio dalis, esanti į pietus nuo 65° 15′ šiaurės platumos lygiagretės.

▼M1

2. a) 
1 parajonis — 

ta Konvencijos akvatorijos dalis, kuri yra į rytus nuo 0 parajonio ir į šiaurę ir rytus rumbo linija, jungiančia tašką 60°12′ šiaurės platumos ir 57°15′ vakarų ilgumos su tašku 52°15′ šiaurės platumos ir 42°00′ vakarų ilgumos.

▼B

2. b) 

1 parajonis susideda iš šešių sektorių:

1A sektorius — 

parajonio dalis, esanti į šiaurę nuo 68° 50′ šiaurės platumos lygiagretės (Christianshaab);

1B sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp 66° 15′ šiaurės platumos lygiagretės (penkios jūrmylės į šiaurę nuo Umanarsugssuak) ir 68° 50′ šiaurės platumos lygiagretės (Christianshaab);

1C sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp 64° 15′ šiaurės platumos lygiagretės (keturios jūrmylės į šiaurę nuo Godthaab) ir 66° 15′ šiaurės platumos lygiagretės (penkios jūrmylės nuo Umanarsugssuak);

1D sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp 62° 30′ šiaurės platumos lygiagretės (Frederikshaab ledynas) ir 64° 15 šiaurės platumos lygiagretės (keturios jūrmylės nuo Godthaab);

1E sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp 60° 45šiaurės platumos lygiagretės (Desolation kyšulys) ir 62° 30′ šiaurės platumos lygiagretės (Frederikshaab ledynas);

1F sektorius — 

parajonio dalis, esanti į pietus nuo 60° 45′ šiaurės platumos lygiagretės (Desolation kyšulys);

3. a) 
2 parajonis — 

Konvencijos taikymo regiono dalis, esanti į rytus nuo 64° 30′ vakarų ilgumos dienovidinio Hudsono sąsiaurio regione, į pietus nuo 0 parajonio, į pietus ir į vakarus nuo 1 parajonio bei į šiaurę nuo 52° 15′ šiaurės platumos lygiagretės.

3. b) 

2 parajonis susideda iš trijų sektorių:

2G sektorius — 

parajonio dalis, esanti į šiaurę nuo 57° 40′ šiaurės platumos lygiagretės (Mugford kyšulys);

2H sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp 55° 20′ šiaurės platumos lygiagretės (Hopedale) ir 57° 40′ šiaurės platumos lygiagretės (Mugford kyšulys);

2J sektorius — 

parajonio dalis, esanti į pietus nuo 55° 20′ šiaurės platumos lygiagretės (Hopedale).

4. a) 
3 parajonis — 

Konvencijos taikymo regiono dalis, esanti į pietus nuo 52° 15′ šiaurės platumos lygiagretės, taip pat į rytus nuo linijos, brėžiamos tiesiai į šiaurę nuo Bauld kyšulio, esančio šiaurinėje Niufaundlando pakrantėje, iki 52° 15′ šiaurės platumos; taip pat minėtojo regiono dalis, esanti į šiaurę nuo 39° 00′ šiaurės platumos lygiagretės, ir regiono dalis, esanti į rytus ir į šiaurę nuo rumbo linijos, pradedamos brėžti nuo 39° 00′ šiaurės platumos ir 50° 00′ vakarų ilgumos, ir brėžiamos į šiaurės vakarus, kertančios tašką, kurio geografinės koordinatės yra 43° 30′ šiaurės platumos ir 55° 00′ vakarų ilgumos, toliau brėžiamos link taško, kurio geografinės koordinatės yra 47° 50′ šiaurės platumos ir 60° 00′ vakarų ilgumos, ir brėžiamos tol, kol kerta tiesią liniją, jungiančią Niufaundlando pakrantėje esantį Ray kyšulį su Keip Bretono saloje esančiu Šiaurės kyšuliu; iš ten — į šiaurės rytus, išilgai minėtosios linijos iki Ray kyšulio.

4. b) 

3 parajonis susideda iš šešių sektorių:

3K sektorius — 

parajonio dalis, esanti į šiaurę nuo 49° 15′ šiaurės platumos lygiagretės (Freels kyšulys, Niufaundlandas);

3L sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp Niufaundlando pakrantės nuo Freels kyšulio iki Šv. Marijos kyšulio ir linijos, kuri brėžiama taip: pradedama brėžti nuo Freels kyšulio, iš ten — tiesiai į rytus iki 46° 30′ vakarų ilgumos dienovidinio, iš ten — tiesiai į pietus iki 46° 00′ šiaurės platumos lygiagretės, iš ten — tiesiai į vakarus iki 54° 30′ vakarų ilgumos dienovidinio, iš ten — išilgai rumbo linijos iki Šv. Marijos kyšulio Niufaundlande;

3M sektorius — 

Parajonio dalis, esanti į pietus nuo 49° 15′ šiaurės platumos lygiagretės ir į rytus nuo 46° 30′ vakarų ilgumos dienovidinio;

3N sektorius — 

Parajonio dalis, esanti į pietus nuo 46° 00′ šiaurės platumos lygiagretės ir tarp 46° 30′ vakarų ilgumos dienovidinio ir 51° 00′ vakarų ilgumos dienovidinio;

3O sektorius — 

parajonio dalis, esanti į pietus nuo 46° 00′ šiaurės platumos lygiagretės ir tarp 51° 00′ vakarų ilgumos dienovidinio ir 54° 30′ vakarų ilgumos dienovidinio;

3P sektorius — 

parajonio dalis, esanti į pietus nuo Niufaundlando pakrantės ir į vakarus nuo linijos, kuri brėžiama nuo Šv. Marijos kyšulio Niufaundlande iki taško, kurio geagrafinės koordinatės yra 46° 00′ šiaurės platumos ir 54° 30′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į pietus iki parajonio ribos;

3P sektorius dalijamas į du subsektorius:

3Pn — 

šiaurės vakarų subsektorius — 3P sektoriaus dalis, esanti į šiaurės vakarus nuo linijos, brėžiamos nuo Burgeo salos Niufaundlande apytiksliai į pietvakarius iki taško, kurio geagrafinės koordinatės yra 46° 50′ šiaurės platumos ir 58° 50′ vakarų ilgumos;

3Ps — 

pietryčių subsektorius — 3P sektoriaus dalis, esanti į pietryčius nuo linijos, kurios apibrėžimas pateiktas apibūdinant 3Pn subsektorių.

5. a) 
4 parajonis — 

Konvencijos taikymo regiono dalis, esanti į šiaurę nuo 39° 00′ šiaurės platumos lygiagretės, į vakarus nuo 3 parajonio ir į rytus nuo linijos, kuri brėžiama taip: pradedama brėžti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados sienos Grand Manan sąsiauryje galutinio taško, kurio geografinės koordinatės yra 44° 46′ 35,346′ šiaurės platumos, 66° 54′ 11,253′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į pietus iki 43° 50′ šiaurės platumos lygiagretės, iš ten — tiesiai į vakarus iki 67° 40′ vakarų ilgumos dienovidinio, iš ten — tiesiai į pietus iki 42° 20′ šiaurės platumos lygiagretės, iš ten — tiesiai į rytus iki taško, esančio 66° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — išilgai rumbo linijos pietryčių kryptimi, iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 42° 00′ šiaurės platumos ir 65° 40′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į pietus iki 39° 00′ šiaurės platumos lygiagretės.

5. b) 

4 parajonis dalijamas į šešis sektorius:

4R sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp Niufaundlando pakrantės nuo Bauld kyšulio iki Ray kyšulio ir linijos, kuri brėžiama taip: pradedama brėžti nuo Bauld kyšulio, iš ten — tiesiai į šiaurę iki 52° 15′ šiaurės platumos lygiagretės, iš ten — tiesiai į vakarus iki Labradoro pakrantės, iš ten — palei Labradoro pakrantę iki Labradoro ir Kvebeko sienos galutinio taško, iš ten — išilgai rumbo linijos pietvakarių kryptimi, iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 49° 25′ šiaurės platumos ir 60° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į pietus iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 47° 50′ šiaurės platumos ir 60° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — palei rumbo liniją pietryčių kryptimi, iki taško, kuriame 3 parajonio riba kerta tiesią liniją, jungiančią Šiaurės kyšulį Naujojoje Škotijoje su Ray kyšuliu Niufaundlande, iš ten — iki Ray kyšulio Niufaundlande;

4S sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp Kvebeko provincijos pietinės pakrantės nuo Labradoro ir Kvebeko sienos galutinio taško iki Pte. des Monts ir linijos, kuri brėžiama taip: pradedama brėžti nuo Pte. des Monts, iš ten — tiesiai į rytus iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 49° 25′ šiaurės platumos ir 64° 40′ vakarų ilgumos, iš ten — išilgai rumbo linijos rytų-pietų-rytų kryptimi, iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 47° 50′ šiaurės platumos ir 60° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į šiaurę iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 49°25′ šiaurės platumos ir 60° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — išilgai rumbo linijos šiaurės rytų kryptimi, iki Labradoro ir Kvebeko sienos galutinio taško;

4T sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp Naujosios Škotijos, Niu Bransviko ir Kvebeko pakrančių nuo Šiaurės kyšulio iki Pte. des Monts ir linijos, kuri brėžiama taip: pradedama brėžti nuo Pte. des Monts, iš ten — tiesiai į rytus iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 49° 25′ šiaurės platumos ir 64° 40′ vakarų ilgumos, iš ten — išilgai rumbo linijos pietryčių kryptimi, iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 47° 50′ šiaurės platumos ir 60° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — išilgai rumbo linijos pietų kryptimi, iki Šiaurės kyšulio Naujojoje Škotijoje;

4V sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp Naujosios Škotijos pakrantės (tarp Šiaurės kyšulio ir Fourchu) ir linijos, kuri brėžiama taip: pradedama brėžti nuo Fourchu, iš ten — išilgai rumbo linijos rytų kryptimi, iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 45° 40′ šiaurės platumos ir 60° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į pietus išilgai 60° 00′ vakarų ilgumos dienovidinio, iki 44° 10′ šiaurės platumos lygiagretės, iš ten — tiesiai į rytus iki 59° 00′ vakarų ilgumos dienovidinio, iš ten — tiesiai į pietus iki 39° 00′ šiaurės platumos lygiagretės, iš ten — tiesiai į rytus iki taško, kuriame 3 ir 4 parajonių ribos susikerta su 39° 00′ šiaurės platumos lygiagrete, iš ten — palei ribą tarp 3 ir 4 parajonių ir linijos šiaurės vakarų kryptimi, iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 47° 50′ šiaurės platumos ir 60° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — palei rumbo liniją pietų kryptimi, iki Šiaurės kyšulio Naujojoje Škotijoje;

4V sektorius dalijamas į du subsektorius:

4Vn — 

šiaurinis subsektorius — 4V sektoriaus dalis, esanti į šiaurę nuo 45° 40′ šiaurės platumos lygiagretės;

4Vs — 

Pietinis subsektorius — 4V sektoriaus dalis, esanti į pietus nuo 45° 40′ šiaurės platumos lygiagretės

4W sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp Naujosios Škotijos pakrantės (tarp Halifakso ir Fourchu) ir linijos, kuri brėžiama taip: pradedama brėžti nuo Fourchu, iš ten — išilgai rumbo linijos rytų kryptimi, iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 45° 40′ šiaurės platumos ir 60° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į pietus išilgai 60° 00′ vakarų ilgumos dienovidinio, iki 44° 10′ šiaurės platumos lygiagretės, iš ten — tiesiai į rytus iki 59° 00′ vakarų ilgumos dienovidinio, iš ten — tiesiai į pietus iki 39° 00′ šiaurės platumos lygiagretės, iš ten — tiesiai į vakarus iki 63° 20′ vakarų ilgumos dienovidinio, iš ten — tiesiai į šiaurę iki to dienovidinio taško 44° 20′ šiaurės platumos, iš ten — išilgai rumbo linijos šiaurės vakarų kryptimi, iki Halifakso Naujojoje Škotijoje;

4X sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp 4 parajonio, Niu Bransviko ir Naujosios Škotijos vakarinės ribos (nuo Niu Bransviko ir Meino sienos galutinio taško iki Halifakso) ir linijos, kuri brėžiama taip: pradedama brėžti nuo Halifakso, iš ten — išilgai rumbo linijos pietryčių kryptimi, iki taško, kurio geografinės koordinatės yra 44° 20′ šiaurės platumos ir 63° 20′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į pietus iki 39° 00′ šiaurės platumos lygiagretės, iš ten — tiesiai į vakarus iki 65° 40′ vakarų ilgumos dienovidinio.

6. a) 
5 parajonis — 

Konvencijos taikymo regiono dalis, esanti į vakarus nuo 4 parajonio vakarinės ribos, į šiaurę nuo 39° 00′ šiaurės platumos lygiagretės ir į rytus nuo 71° 40′ vakarų ilgumos dienovidinio.

6. b) 

5 parajonis susideda iš dviejų sektorių:

5Y sektorius — 

parajonio dalis, esanti tarp Meino, Naujojo Hampšyro ir Masačusetso pakrančių (nuo Meino ir Niu Bransviko sienos iki taško, esančio Keip Kodo kyšulyje 70° 00′ vakarų ilgumos/apytiksliai 42° 00′ šiaurės platumos/) ir linijos, kuri brėžiama taip: pradedama brėžti nuo taško, esančio Keip Kodo kyšulyje 70° 00′ vakarų ilgumos (apytiksliai 42° 00′ šiaurės platumos), iš ten — tiesiai į šiaurę iki 42° 20′ šiaurės platumos, iš ten — tiesiai į rytus iki taško, esančio 4 ir 5 parajonių riboje 67° 40′ vakarų ilgumos, iš ten — palei tą ribą iki Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų sienos;

5Z sektorius — 

Parajonio dalis, esanti į pietus ir į rytus nuo 5Y sektoriaus.

5Z sektorius dalijamas į dvi dalis: į rytinę dalį ir į vakarinę dalį, kurios apibrėžiamos taip:

5Ze — 

rytinė dalis — 5Z sektoriaus dalis, esanti į rytus nuo 70° 00′ vakarų ilgumos dienovidinio;

5Zw — 

Vakarinė dalis — 5Z sektoriaus dalis, esanti į vakarus nuo 70° 00′ vakarų ilgumos dienovidinio.

7. a) 
6 parajonis — 

Konvencijos taikymo regiono dalis, kurią riboja linija, brėžiama taip: pradedama brėžti nuo taško, esančio Rod Ailando pakrantėje 71° 40′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į pietus iki 39° 00′ šiaurės platumos, iš ten — tiesiai į rytus iki 42° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į pietus iki 35° 00′ šiaurės platumos, iš ten — tiesiai į vakarus iki Šiaurės Amerikos pakrantės, iš ten — šiaurės kryptimi palei Šiaurės Amerikos pakrantę, iki taško, esančio Rod Ailande 71° 40′ vakarų ilgumos.

7. b) 

6 parajonis susideda iš aštuonių sektorių:

6A sektorius — 

parajonio dalis, esanti į šiaurę nuo 39° 00′ šiaurės platumos lygiagretės ir į vakarus nuo 5 parajonio;

6B sektorius — 

parajonio dalis, esanti į vakarus nuo 70° 00′ vakarų ilgumos, į pietus nuo 39° 00′ šiaurės platumos lygiagretės ir į šiaurę ir į vakarus nuo linijos, brėžiamos vakarų kryptimi išilgai 37° 00′ šiaurės platumos lygiagretės iki 76° 00′ vakarų ilgumos, iš ten — tiesiai į pietus iki Henrio kyšulio Virdžinijoje;

6C sektorius — 

parajonio dalis, esanti į vakarus nuo 70° 00′ vakarų ilgumos ir į pietus nuo 35° 00′ šiaurės platumos lygiagretės;

6D sektorius — 

parajonio dalis, esanti į rytus nuo 6B ir 6C sektorių ir į vakarus nuo 65° 00′ vakarų ilgumos;

6E sektorius — 

parajonio dalis, esanti į rytus nuo 6D sektoriaus ir į vakarus nuo 60° 00′ vakarų ilgumos;

6F sektorius — 

Parajonio dalis, esanti į rytus nuo 6E sektoriaus ir į vakarus nuo 55° 00′ vakarų ilgumos;

6G sektorius — 

Parajonio dalis, esanti į rytus nuo 6F sektoriaus ir į vakarus nuo 50° 00′ vakarų ilgumos;

6H sektorius — 

parajonio dalis, esanti į rytus nuo 6G sektoriaus ir į vakarus nuo 42° 00′ vakarų ilgumos.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.