1976L0308 — LT — 30.06.2008 — 008.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS DIREKTYVA

1976 m. kovo 15 d.

dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais bei kitomis priemonėmis

(76/308/EEB)

(OL L 073, 19.3.1976, p.18)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Tarybos direktyva 2008/55/EB 2008 m. gegužės 26 d.

L 150

28

10.6.2008