1973R0706 — LT — 24.04.1986 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 706/73

1973 m. kovo 12 d.

dėl Bendrijos tvarkos, skirtos prekybai žemės ūkio produktais ir taikomos Lamanšo sąsiaurio saloms bei Meno salai

(OL L 068, 15.3.1973, p.1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 1174/86 1986 m. balandžio 21 d.

  L 107

1

24.4.1986
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (EEB) Nr. 706/73

1973 m. kovo 12 d.

dėl Bendrijos tvarkos, skirtos prekybai žemės ūkio produktais ir taikomos Lamanšo sąsiaurio saloms bei Meno salaiEUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl naujų valstybių narių stojimo į Europos ekonominę bendriją ir Europos atominės energijos bendriją ( 1 ), pasirašytą Briuselyje 1972 m. sausio 22 d., ypač į Akto protokolo Nr. 3, pridėto prie šios Sutarties, 1 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi pagal pirmiau minėto protokolo 1 straipsnio 2 dalį Bendrijos tvarka, taikytina Jungtinei Karalystei, žemės ūkio produktų, kuriems taikomas Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties II priedas, ir produktų, kuriems taikomas 1967 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas Nr. 170/67/EEB ( 2 ) dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu tvarkos su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1081/71 ( 3 ), ir 1969 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1059/69 ( 4 ), kuriuo nustatoma prekybos tvarka, taikytina tam tikroms prekėms, gautoms perdirbant žemės ūkio produktus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 609/72 ( 5 ), importui iš trečiųjų šalių yra taikytini Lamanšo sąsiaurio saloms ir Meno salai (toliau — salos); kadangi taip pat taikytinos kitos Bendrijos taisyklių nuostatos, reikalingos tam, kad būtų sudarytos sąlygos laisvam judėjimui ir būtų laikomasi įprastinių konkurencijos sąlygų plėtojant prekybą pirmiau minėtais produktais; kadangi Tarybos pareiga yra pagal Komisijos pasiūlymą nustatyti pirmiau minėtų nuostatų taikymo sąlygas šiose teritorijose;

kadangi siekiant sudaryti sąlygas laisvam pirmiau minėtų produktų judėjimui paprastai turėtų būti taikomos taisyklės, susijusios su šia prekybos tvarka, taikytina Jungtinėje Karalystėje, o Jungtinė Karalystė ir salos traktuojamos kaip viena valstybė narė;

kadangi vis dėlto salose surenkamos sumos, kaip antai muitai, privalomieji mokėjimai, mokesčiai arba kitos įmokos, nepatenka į Bendrijos biudžetą, ir todėl Bendrijos skiriamas bendrosios žemės ūkio politikos finansavimas joms netaikomas; kadangi taisyklės, skirtos eksportui skatinti, neturėtų būti taikomos, o Bendrijos suteiktos lėšos tik nustato maksimalią pagalbos, kurią gali suteikti salos, ribą;

kadangi turėtų būti imtasi priemonių apsaugoti, kad valstybė narė neeksportuotų produktų, kurių kilmės šalis yra šios salos, į trečiąsias šalis, siekdama gauti naudos iš Bendrijos biudžeto finansuojamo mokesčių grąžinimo;

kadangi Bendrijos taisyklėse, taikomose prekybai Bendrijos viduje, tam tikrais atvejais numatoma suteikti sumas už eksportą iš Jungtinės Karalystės į kitas valstybes nares; kadangi šios sumos turėtų nustatyti pagalbos, kurią gali suteikti salos, maksimalią ribą; kadangi teikiant kitokią pagalbą prekybai Bendrijos taisyklių taikymas gali būti apribojamas informavimo tvarka, o Komisijai paliekama teisė pateikti pastabas;

kadangi siekiant pašalinti kliūtis laisvam minėtų produktų judėjimui turi būti taikomos kitos taisyklės — teisės aktai, susiję su veterinarija ir augalų sveikata, prekyba sėklomis ir sodinukais, maisto ir pašarų teisės aktai, kokybės ir prekybos standartai, tačiautik tiek, kiek tokios taisyklės daro įtak prekybai;

kadangi veterinarijos padėtis šiose salose panaši į padėtį Šiaurės Airijoje, todėl saloms gali būti leista laikytis tvarkos, kuri šioje srityje taikytina Šiaurės Airijoje, nesudarant jokių prekybos sunkumų;

kadangi taip apibrėžta tvarka yra pakankama, kad būtų garantuotas užduočių, apibrėžtų minėtame protokole, įvykdymas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ1 straipsnis

1.  Bendrijos taisyklės, taikytinos Jungtinėje Karalystėje prekybai žemės ūkio produktais, kuriems taikomas Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties II priedas, ir prekybai prekėmis, kurioms taikomas Reglamentas Nr. 170/67/EEB ir Reglamentas (EEB) Nr. 1059/69, turi būti taikomos saloms, išskyrus taisykles, skirtas mokesčių grąžinimui ir kompensacijoms, teikiamoms Jungtinės Karalystės eksportui.

2.  Pagal 1 dalyje minimas taisykles Jungtinė Karalystė ir salos turi būti traktuojamos kaip viena valstybė narė.

3.  Produktų, nurodytų 1 dalyje, kilusių arba įvežtų iš šių salų, kurių muitinės procedūros atliekamos valstybėje narėje, atžvilgiu negrąžinamas joks mokestis ir nesuteikiama jokia kompensacija.

4.  Tais atvejais, kai 1 dalyje minimi produktai eksportuojami į trečiąsias šalis, salos negali teikti pagalbos, viršijančios grąžinamų mokesčių arba kompensacijų, kurias gali teikti Jungtinė Karalystė pagal Bendrijos taisykles už eksportą į trečiąsias šalis, sumas.

5.  Tais atvejais, kai 1 dalyje minimi produktai eksportuojami į valstybes nares, salos negali teikti pagalbos, viršijančios bet kokias sumas, kurias gali teikti Jungtinė Karalystė pagal Bendrijos taisykles už eksportą į kitas valstybes nares.

2 straipsnis

Jeigu teikiama pagalba, išskyrus pagalbą, minimą 1 straipsnyje, turi būti taikomos Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 93 straipsnio 1 dalies nuostatos ir 93 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys.

Taryba, atstovaujama kvalifikuotos daugumos ir veikdama pagal Komisijos pasiūlymą, jeigu reikia, turi liepti taikyti kitas Sutarties 92, 93 ir 94 straipsnių nuostatas.

▼M1

3 straipsnis

Nuo 1973 m. rugsėjo 1 d. šių sričių Bendrijos taisyklės:

 veterinarijos teisės aktai,

 gyvūnų sveikatos teisės aktai,

 augalų sveikatos teisės aktai,

 sėklų ir sodinukų prekybos taisyklės,

 maisto teisės aktai,

 pašarų teisės aktai,

 kokybės ir rinkodaros standartai,

tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Jungtinėje Karalystėje taikomos 1 straipsnyje minimiems produktams, importuojamiems į salas arba eksportuojamiems iš salų į Bendriją.

Tačiau Lamanšo sąsiaurio salos ir Meno sala, prekiaudamos gyvais gyvūnais, šviežia mėsa ir mėsos pagrindo gaminiais, dėl snukio ir nagų ligos gali ir toliau taikyti atskiras importui nustatytas taisykles. Šios nuostatos neturi būti griežtesnės už tas, kurios galiojo 1985 m. rugsėjo 30 d.

▼B

4 straipsnis

Detalios 1 straipsnio taikymo taisyklės, ypač taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią prekybos nukreipimui, turi būti priimtos pagal procedūras, numatytas 1967 m. birželio 13 d. Tarybos reglamento Nr. 120/67/EEB ( 6 ) dėl bendros grūdų rinkos organizavimo su paskutinėmis pataisomis, padarytomis Stojimo aktu, 26 straipsnyje arba atitinkamame kitų reglamentų dėl bendro rinkų organizavimo straipsnyje, nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) OL L 73, 1972 3 27, p. 5.

( 2 ) OL L 130, 1967 6 28, p. 2596/67.

( 3 ) OL L 116, 1971 5 28, p. 9.

( 4 ) OL L 141, 1969 6 12, p. 1.

( 5 ) OL L 75, 1972 3 23, p. 6.

( 6 ) OL 117, 1967 6 19, p. 2269/67.