11.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 443/6


Pranešimo apie koncentraciją atšaukimas

(Byla M.7468 – Oji Holdings/Itochu Corporation/Sales and Production JVs)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/C 443/03)

(Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004)

2014 m. lapkričio 27 d. Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją nuo Oji Green Resources Co., Ltd ir Itochu Enex Co., Ltd.2014 m. gruodžio 5 d. pranešusioji (-iosios) šalis (-ys) informavo Komisiją, kad ji (jos) atšaukė savo pranešimą.