2023 3 9   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/8


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/513

2023 m. kovo 8 d.

kuriuo dėl trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti kanopinių gyvūnų, naminių ir medžiojamųjų paukščių mėsos gaminius ir kiaušinius bei kiaušinių gaminius, sąrašo iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XV ir XIX priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai (Gyvūnų sveikatos teisės aktas) (1), visų pirma į jo 230 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) 2016/429 nustatomi, be kita ko, gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi įvežant į Sąjungą gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntas, ir jis taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d. Vienas iš šių gyvūnų sveikatos reikalavimų – tokios siuntos turi būti atvežtos iš trečiosios šalies, teritorijos arba jos zonos ar laikymo vietos, įtrauktos į sąrašą pagal to reglamento 230 straipsnio 1 dalį;

(2)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/692 (2) papildomi Reglamento (ES) 2016/429 gyvūnų sveikatos reikalavimai dėl iš trečiųjų šalių, teritorijų, jų zonų arba laikymo vietų į Sąjungą įvežamų tam tikrų rūšių ir kategorijų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų. Deleguotajame reglamente (ES) 2020/692 nustatyta, kad gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų, kuriems jis taikomas, siuntas gali būti leidžiama įvežti į Sąjungą tik tuo atveju, jei jos yra iš trečiosios šalies, teritorijos, jos zonos arba laikymo vietos, įtrauktos į sąrašą, taikomą konkrečių rūšių ir kategorijų gyvūnams, genetinės medžiagos produktams ir gyvūniniams produktams, įvežamiems pagal tame deleguotajame reglamente nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

(3)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/404 (3) sudaryti trečiųjų šalių, teritorijų, jų zonų arba laikymo vietų, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą tų rūšių ir kategorijų gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, kuriems taikomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, sąrašai. Sąrašai ir tam tikros su tais sąrašais susijusios bendrosios taisyklės yra nustatytos to įgyvendinimo reglamento I–XXII prieduose;

(4)

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XV priedo 1 dalyje nustatytas trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti kanopinių gyvūnų, naminių ir medžiojamųjų paukščių mėsos gaminius, sąrašas. Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XIX priedo 1 dalyje nustatytas trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti kiaušinių ir kiaušinių gaminių siuntas, sąrašas;

(5)

Moldova pateikė Komisijai prašymą leisti įvežti į Sąjungą naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, mėsos gaminių ir kiaušinių siuntas ir pateikė garantijas, kad ši trečioji šalis laikosi reikalavimų pranešti apie Deleguotojo reglamento (ES) 2020/692 I priede nurodytas į sąrašą įtrauktas ligas, susijusias su naminiais paukščiais, ir garantijas dėl šios trečiosios šalies atitikties atitinkamiems Sąjungos gyvūnų sveikatos reikalavimams arba lygiaverčiams reikalavimams. Todėl, atsižvelgiant į naminių paukščių sveikatos padėtį Moldovoje, tikslinga dėl naminių paukščių, išskyrus beketerius paukščius, mėsos gaminių ir kiaušinių įtraukti šią trečiąją šalį į Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XV priedo 1 dalyje ir XIX priedo 1 dalyje pateiktus sąrašus;

(6)

todėl Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XV ir XIX priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XV ir XIX priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. kovo 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 84, 2016 3 31, p. 1.

(2)  2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/692, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus (OL L 174, 2020 6 3, p. 379).

(3)  2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/404, kuriuo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/429, sudaromi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų zonų, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti gyvūnus, genetinės medžiagos produktus ir gyvūninius produktus, sąrašai (OL L 114, 2021 3 31, p. 1).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/404 XV ir XIX priedai iš dalies keičiami taip:

1)

XV priedo 1 dalyje tarp Marokui skirto įrašo ir Juodkalnijai skirto įrašo įterpiamas šis Moldovai skirtas įrašas:

MD

Moldova

MD-0

Neleidžiama

Neleidžiama

Neleidžiama

Neleidžiama

Neleidžiama

Neleidžiama

Neleidžiama

D

Neleidžiama

Neleidžiama

MPST“

 

2)

XIX priedo 1 dalyje Moldovai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

MD

Moldova

MD-0

Kiaušiniai

E

 

 

 

 

Kiaušinių gaminiai

EP“