2023 6 1   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 142/34


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/1060

2023 m. gegužės 30 d.

dėl reikalavimų, kad plastikiniai dangteliai ir kamšteliai liktų pritvirtinti prie gėrimų taros, ir tą parodančių bandymo metodų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 įgyvendinimą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 (2) 6 straipsnio 4 dalį daroma prielaida, kad tos direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti vienkartiniai plastikiniai gaminiai, atitinkantys darniuosius standartus arba jų dalis, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atitinka tos direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, kuriuos apima tie standartai arba jų dalys;

(2)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2020) 7244 (3) Komisija paprašė Europos standartizacijos komiteto (CEN) parengti naują darnųjį standartą dėl tam tikros vienkartinės plastikinės gėrimų taros iki trijų litrų talpos su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais, siekiant užtikrinti Direktyvos (ES) 2019/904 6 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą;

(3)

remdamasis Įgyvendinimo sprendime C(2020) 7244 pateiktu prašymu, CEN parengė naują darnųjį standartą EN 17665:2022+A1:2023;

(4)

Komisija kartu su CEN įvertino, ar CEN parengtas standartas atitinka Įgyvendinimo sprendime C(2020) 7244 pateiktą prašymą;

(5)

darnusis standartas EN 17665:2022+A1:2023 atitinka Direktyvoje (ES) 2019/904 nustatytus reikalavimus, kuriuos jis turi apimti. Todėl to standarto nuorodą tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(6)

nuo darniojo standarto nuorodos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos atitiktis tam standartui leidžia daryti atitikties Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytiems atitinkamiems esminiams reikalavimams prielaidą. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nuoroda į darnųjį standartą „EN 17665:2022+A1:2023. Pakuotės. Reikalavimai, kad plastikiniai dangteliai ir kamšteliai liktų pritvirtinti prie gėrimų taros, ir tą parodantys bandymo metodai“, parengtą siekiant užtikrinti Direktyvos (ES) 2019/904 įgyvendinimą, yra skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

(2)  2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (OL L 155, 2019 6 12, p. 1).

(3)  2020 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2020) 7244 dėl standartizacijos prašymo Europos standartizacijos komitetui dėl tam tikros vienkartinės plastikinės gėrimų taros iki trijų litrų talpos su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais, siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 įgyvendinimą.