2022 3 15   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 87/13


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2022/428

2022 m. kovo 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2022 m. kovo 15 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2022/430, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. liepos 31 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 833/2014 (2);

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 833/2014 įgyvendinamos tam tikros Tarybos sprendime 2014/512/BUSP (3) numatytos priemonės;

(3)

2022 m. kovo 15 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2022/430, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP ir nustatomi papildomi prekybos apribojimai, susiję su geležimi ir plienu (juodaisiais metalais), taip pat su prabangos prekėmis;

(4)

Sprendimu (BUSP) 2022/430 papildomas sąrašas asmenų, susijusių su Rusijos gynybos ir pramonės baze, kuriems nustatomi griežtesni dvejopo naudojimo prekių ir technologijų, taip pat prekių bei technologijų, kuriomis galėtų būti tobulinamos Rusijos gynybos ir saugumo sektoriaus technologijos, eksporto apribojimai;

(5)

be to, Sprendimu (BUSP) 2022/430 nustatomi draudimai, taikomi naujoms investicijoms į Rusijos energetikos sektorių, ir bendras įrangos, technologijos ir paslaugų, skirtų Rusijos energetikos sektoriui, išskyrus branduolinę pramonę ir energijos transportavimo galutinės grandies sektorių, eksporto draudimas;

(6)

Sprendimu (BUSP) 2022/430 uždraudžiami visi sandoriai su valstybės valdomomis įmonėmis, kurioms jau taikomi refinansavimo apribojimai;

(7)

Sprendimu (BUSP) 2022/430 taip pat uždraudžiama Rusijos klientams teikti kredito reitingų paslaugas ir leisti naudotis visomis su kredito reitingavimo veikla susijusiomis prenumeruotomis paslaugomis;

(8)

šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(9)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas šiais punktais:

„s)

kredito reitingas – nuomonė apie subjekto, skolos ar finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių, privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių priemonių arba tokios skolos ar finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių, privilegijuotųjų akcijų ar kitų finansinių priemonių emitento kreditingumą, pateikta naudojant nustatytą ir apibrėžtą reitingo kategorijų vertinimo skalę;

t)

kredito reitingavimo veikla – duomenų ir informacijos analizė bei vertinimas, patvirtinimas, kredito reitingų suteikimas ir peržiūra;

u)

energetikos sektorius – sektorius, kuriame vykdoma ši veikla, išskyrus su civiline branduoline energija susijusią veiklą:

i)

žalios naftos, gamtinių dujų arba kietojo iškastinio kuro žvalgyba, gavyba, paskirstymas Rusijoje arba kasyba, kuro perdirbimas, gamtinių dujų skystinimas arba pakartotinis dujinimas;

ii)

kietojo iškastinio kuro produktų, perdirbtų naftos produktų ar dujų gamyba ar paskirstymas Rusijoje arba

iii)

elektros energijos gamybos įrenginių statyba ar įrengimas arba su elektros energijos gamybos veikla susijusių paslaugų, įrangos ar technologijų teikimas.“;

2)

2 straipsnio 7 dalis papildoma šiuo punktu:

„iii)

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos energetikos sektoriui, nebent toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama leidžiami pagal šio reglamento 3 straipsnio 3–6 dalyse nurodytas išimtis.“;

3)

2a straipsnio 7 dalis papildoma šiuo punktu:

„iii)

norimos parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti 1 dalyje nurodytos prekės ir technologijos arba norima teikti susijusi techninė pagalba ar finansinė parama yra skirtos energetikos sektoriui, nebent toks pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas arba susijusi techninė pagalba ar finansinė parama leidžiami pagal šio reglamento 3 straipsnio 3–6 dalyse nurodytas išimtis“;

4)

2b straipsnio 1 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„1.   Nedarant poveikio Reglamente (ES) 2021/821 nustatytiems leidimų išdavimo reikalavimams, nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių ir 2a straipsnio 1 ir 2 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti IV priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti dvejopo naudojimo prekes ir technologijas, taip pat VII priede išvardytas prekes ir technologijas arba teikti susijusią techninę pagalbą ar finansinę paramą tik tuo atveju, jei nustato, kad:“;

5)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti II priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ar technologijas bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą, arba naudojimui Rusijoje, įskaitant jos išskirtinę ekonominę zoną ir žemyninį šelfą.

2.   Draudžiama:

a)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas arba kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis ir su šių prekių ir technologijų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su 1 dalyje nurodytomis prekėmis ir technologijomis susijusį finansavimą arba finansinę paramą, skirtą toms prekėms ir technologijoms parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi prekių ar technologijų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, arba techninės pagalbos ar finansinės paramos teikimui, kai tos paslaugos yra skirtos:

a)

iškastinio kuro, visų pirma anglies, naftos ir gamtinių dujų, transportavimui iš ar per Rusiją į Sąjungą arba

b)

skubaus įvykio, kuris gali turėti didelį ir reikšmingą poveikį žmonių sveikatai ir saugai arba aplinkai, prevencijai arba tokio įvykio sušvelninimui.

4.   1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi sutarties, sudarytos iki 2022 m. rugsėjo 17 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokiai sutarčiai įvykdyti, prievolių vykdymui iki 2022 m. kovo 16 d., jeigu kompetentingai institucijai informacija perduota bent prieš penkias dienas.

5.   2 dalyje nustatyti draudimai netaikomi draudimo ir perdraudimo paslaugų teikimui bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris yra įsteigtas ar įregistruotas pagal valstybės narės teisę, kiek tai susiję su jo veikla už Rusijos energetikos sektoriaus ribų.

6.   Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių nuostatų, kompetentingos institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti prekes ir teikti techninę pagalbą ar finansinę paramą tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad:

a)

jos būtinos siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje arba

b)

jos skirtos išimtiniam įmonių, nuosavybės teise priklausančių juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris yra įsteigtas ar įregistruotas pagal valstybės narės teisę, ar kurių vienvaldę ar bendrą kontrolę jie turi, naudojimui.

7.   Apie leidimus, suteiktus pagal 6 dalį, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.“;

6)

3a straipsnis pakeičiamas taip:

„3a straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

įsigyti naują kapitalo dalį arba padidinti turimą kapitalo dalį bet kuriame juridiniame asmenyje, subjekte ar organizacijoje, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje;

b)

suteikti bet kuriam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje, arba siekiant dokumentais užfiksuotu tikslu finansuoti tokį juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją bet kokią naują paskolą ar kreditą arba teikti kitos formos finansavimą, įskaitant nuosavą kapitalą, arba dalyvauti bet kuriame susitarime dėl tokios paslaugos, kredito ar finansavimo;

c)

su bet kuriuo juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kurie įsteigti ar įregistruoti pagal Rusijos ar bet kurios kitos trečiosios valstybės teisę ir veikia energetikos sektoriuje Rusijoje, įkurti bendrąją įmonę;

d)

teikti investicines paslaugas, tiesiogiai susijusias su veikla, nurodyta a, b ir c punktuose.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, kompetentingos institucijos gali leisti vykdyti bet kurią 1 dalyje nurodytą veiklą tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei nustato, kad:

a)

ji būtina siekiant užtikrinti kritiškai būtinos energijos tiekimą Sąjungoje, taip pat iškastinio kuro, visų pirma anglies, naftos ir gamtinių dujų, tiekiamų iš ar per Rusiją, transportavimui arba

b)

ji išimtinai susijusi su įmonėmis, nuosavybės teise priklausančiomis juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai, kuris yra įsteigtas ar įregistruotas pagal valstybės narės teisę, ar kurių vienvaldę ar bendrą kontrolę jie turi.

3.   Apie leidimus, suteiktus pagal 2 dalį, atitinkama (-os) valstybė (-s) narė (-s) informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.“;

7)

3e straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Tinklo valdytojas, atsakingas už Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo tinklo funkcijas, Komisijai ir valstybėms narėms padeda užtikrinti 3d straipsnio įgyvendinimą bei laikymąsi. Tinklo valdytojas, visų pirma, atmeta visus orlaivių naudotojų pateiktus skrydžių planus, kuriuose nurodomas ketinimas virš Sąjungos teritorijos ar Baltarusijos teritorijos vykdyti šio reglamento nuostatas pažeidžiančią veiklą, kad pilotui nebūtų leidžiama skristi.“;

8)

įterpiami šie straipsniai:

„3g straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

į Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti XVII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jei:

i)

jų kilmės šalis yra Rusija arba

ii)

jie eksportuoti iš Rusijos;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti XVII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Rusija;

c)

vežti XVII priede išvardytus geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktus, jeigu jų kilmės šalis yra Rusija arba jeigu jie eksportuojami iš Rusijos į bet kurią kitą šalį;

d)

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais.

2.   1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi sutarčių, sudarytų iki 2022 m. birželio 17 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. kovo 16 d.

3h straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti XVIII priede išvardytas prabangos prekes bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje.

2.   1 dalyje nurodytas draudimas taikomas XVIII priede išvardytoms prabangos prekėms tada, kai jų vertė viršija 300 EUR už vienetą, nebent priede nurodyta kitaip.

3.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas nei prekėms, būtinoms oficialiais valstybių narių arba šalių partnerių diplomatinių arba konsulinių atstovybių Rusijoje arba tarptautinių organizacijų, turinčių imunitetus pagal tarptautinę teisę, tikslais, nei jų darbuotojų asmeniniams daiktams.“;

9)

įterpiamas šis straipsnis:

„5aa straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti sandorį su:

a)

XIX priede nurodytu Rusijoje įsisteigusiu juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, kuriuos kontroliuoja valstybė arba kurių daugiau nei 50 % akcijų priklauso valstybei arba kurių pelno dalį turi teisę gauti Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas arba su kuriais Rusija, jos vyriausybė ar centrinis bankas palaiko kitus esminius ekonominius santykius;

b)

juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, įsteigtais už Sąjungos ribų, kurių daugiau nei 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso į XIX priedą įtrauktam subjektui, arba

c)

juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančiais šios dalies a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas sutarčių, sudarytų iki 2022 m. gegužės 15 d., arba papildomų sutarčių, būtinų tokioms sutartims įvykdyti, vykdymui iki 2022 m. kovo 16 d.

3.   1 dalyje numatytas draudimas netaikomas:

a)

sandoriams, kurie yra griežtai būtini iškastinio kuro, visų pirma anglies, naftos bei gamtinių dujų ir titano, aliuminio, vario, nikelio, paladžio ir geležies rūdos pirkimui, importui ar transportavimui iš ar per Rusiją į Sąjungą;

b)

sandoriams, susijusiems su už Rusijos ribų esančiais energetikos projektais, kuriuose XIX priede nurodytas juridinis asmuo, įstaiga ar organizacija yra smulkusis akcininkas.“;

10)

įterpiamas šis straipsnis:

„5j straipsnis

1.   Nuo 2022 m. balandžio 15 d. draudžiama teikti kredito reitingų paslaugas bet kuriam Rusijos piliečiui ar fiziniam asmeniui, gyvenančiam Rusijoje, ar bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

2.   Nuo 2022 m. balandžio 15 d. draudžiama leisti naudotis visomis su kredito reitingavimo veikla susijusiomis prenumeruotomis paslaugomis bet kuriam Rusijos piliečiui ar fiziniam asmeniui, gyvenančiam Rusijoje, ar bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos valstybės narės piliečiams arba fiziniams asmenims, turintiems leidimą laikinai arba nuolat gyventi valstybėje narėje.“;

11)

11 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, išvardyti III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV ar XIX priede arba nurodyti 5 straipsnio 1 dalies b ar c punkte, 5 straipsnio 2 dalies b ar c punkte, 5 straipsnio 3 dalies c ar d punkte, 5 straipsnio 4 dalies b ar c punkte, 5a straipsnio a, b ar c punkte, 5aa straipsnio b ar c punkte, 5h ar 5j straipsnyje.“;

(12)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama apeiti šiame reglamente nustatytus draudimus arba dėl kurios jie apeinami.“;

13)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

14)

XVII, XVIII ir XIX priedai pridedami pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. kovo 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OL L 87 I, 2022 3 15.

(2)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 1).

(3)  2014 m. liepos 31 d. Tarybos sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (OL L 229, 2014 7 31, p. 13).


I PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 833/2014 IV priedą įrašomi įrašai apie šiuos fizinius asmenis ir subjektus:

 

„Viešoji AB Amūro laivų statybos įmonė

 

AB Laivų statybos ir remonto technologijų centras

 

AB „Kronshtadt“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Avant Space“

 

„Baikal Electronics“

 

Radiofonijos technologijų kompetencijos centras

 

Centrinis mokslinių tyrimų institutas „Tsiklon“

 

„Crocus Nano Electronics“

 

Laivų remonto centras „Dalzavod“

 

„Elara“

 

Mokslinis gamybinis centras „Elektroninės kompiuterinės ir informacinės sistemos“

 

ELPROM

 

„Engineering Center Ltd.“

 

„Forss Technology Ltd.“

 

„Integral SPB“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Element“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Pella-Mash“

 

AB laivų statybos įmonė „Vympel“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Kranark“

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Center“

 

„MCST Lebedev“

 

Miaso mašinų gamykla

 

Novosibirsko mikroelektronikos tyrimų ir plėtros centras

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „MPI VOLNA“

 

Lenino ordino N. A. Doležalio energetikos mokslinių tyrimų ir konstravimo institutas

 

Laivų remonto įmonė „Nerpa“

 

„NM-Tekh“

 

AB Novorosijsko laivų statybos įmonė

 

Mokslinis gamybinis susivienijimas „Electronic Systems“

 

Mokslinių tyrimų ir gamybos įmonė „Istok“

 

Mokslo ir technikos centras „Metrotek“

 

Viešoji AB „GosNIIkhimanalit“

 

Viešoji AB „Svetlovskoye Predpriyatiye Era“

 

AAB „TSRY“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Elkomtekh“ („Elkomtex“)

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Planar“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Sertal“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Photon Pro“

 

Viešoji AB „Zvezda“

 

Gamybinis susivienijimas „Strela“

 

„Radioavtomatika“

 

Mokslinių tyrimų centras „Module“

 

„Robin Trade Limited“

 

R. J. Aleksejevo centrinis laivų su povandeniniais sparnais konstravimo biuras

 

Konstravimo biuras „Rubin Sever“

 

„Russian Space Systems“

 

Rybinsko laivų inžinerijos įmonė

 

Taikomosios chemijos tyrimų institutas

 

Elektronikos tyrimų institutas

 

Hipergarsinių sistemų mokslinių tyrimų institutas

 

Mokslinių tyrimų institutas „Submikron“

 

Sergey IONOV

 

„Serniya Engineering“

 

Laivų statybos įmonė „Severnaya Verf“

 

Laivų remonto centras „Zvezdochka“

 

Valstybinis aviacijos sistemų tyrimų ir bandymų poligonas (GkNIPAS)

 

Mašinų gamybos projektavimo biuras „Raduga Bereznya“

 

AB Rusijos Federacijos valstybinis mokslo centras – A. I. Leipunskio fizikos ir energetikos institutas

 

Valstybinis Bachirevo mašinų gamybos mokslinių tyrimų institutas („GosNIImash“)

 

Tomsko bendro mikrobangų ir fotoninių integrinių grandynų ir modulių projektavimo centras

 

UAB „Pella-Fjord“

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos 35-oji laivų statykla

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos Astrachanės laivų statykla

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos centrinis konstravimo biuras „Aysberg“

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos Baltijos laivų statybos įmonė

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos laivų statybos įmonė „Krasnoye Sormovo“

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos laivų remonto centras „Zvyozdochka“

 

Jungtinės laivų statybos korporacijos Pabaltijo laivų statybos įmonė „Yantar“

 

Jungtinės laivų statybos korporacijos mokslinių tyrimų projektavimo ir technologijų biuras „Onega“

 

AB Jungtinės laivų statybos korporacijos laivų statykla „Sredne-Nevsky“

 

Uralo kompozicinių medžiagų mokslinių tyrimų institutas

 

Uralo projektavimo ir konstravimo biuras „Detal“

 

Bandymų įmonė „Vega“

 

Ribotos atsakomybės bendrovė „Vertikal“

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

„VTK Ltd“

 

Jaroslavlio laivų statybos įmonė

 

UAB „Elmiks-VS“

 

UAB „Sparta“

 

UAB „Svyaz Inzhiniring““


II PRIEDAS

Pridedami šie priedai:

„XVII PRIEDAS

3g STRAIPSNYJE NURODYTŲ GELEŽIES IR PLIENO (JUODŲJŲ METALŲ) PRODUKTŲ SĄRAŠAS

KN/TARIC kodai

Prekės pavadinimas

7208 10 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 25 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 26 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 27 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 36 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 37 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 38 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 39 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 40 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 52 99

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 53 90

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7208 54 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7211 14 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7211 19 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7212 60 00

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7225 19 10

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7225 30 10

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7225 30 30

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7225 30 90

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7225 40 15

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7225 40 90

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7226 19 10

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7226 91 20

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7226 91 91

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7226 91 99

Lakštai ir juostelės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, karštai valcuoti

7209 15 00

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 16 90

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 17 90

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 18 91

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 25 00

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 26 90

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 27 90

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 28 90

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 90 20

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 90 80

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7211 23 20

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7211 23 30

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7211 23 80

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7211 29 00

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7211 90 20

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7211 90 80

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7225 50 20

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7225 50 80

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7226 20 00

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7226 92 00

Lakštai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno, šaltai valcuoti

7209 16 10

Lakštai iš elektrotechninio plieno (išskyrus orientuoto grūdėtumo lakštus iš elektrotechninio plieno)

7209 17 10

Lakštai iš elektrotechninio plieno (išskyrus orientuoto grūdėtumo lakštus iš elektrotechninio plieno)

7209 18 10

Lakštai iš elektrotechninio plieno (išskyrus orientuoto grūdėtumo lakštus iš elektrotechninio plieno)

7209 26 10

Lakštai iš elektrotechninio plieno (išskyrus orientuoto grūdėtumo lakštus iš elektrotechninio plieno)

7209 27 10

Lakštai iš elektrotechninio plieno (išskyrus orientuoto grūdėtumo lakštus iš elektrotechninio plieno)

7209 28 10

Lakštai iš elektrotechninio plieno (išskyrus orientuoto grūdėtumo lakštus iš elektrotechninio plieno)

7225 19 90

Lakštai iš elektrotechninio plieno (išskyrus orientuoto grūdėtumo lakštus iš elektrotechninio plieno)

7226 19 80

Lakštai iš elektrotechninio plieno (išskyrus orientuoto grūdėtumo lakštus iš elektrotechninio plieno)

7210410020

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210410030

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210490020

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210490030

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210610020

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210610030

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210690020

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210690030

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212300020

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212300030

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212506120

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212506130

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212506920

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212506930

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225920020

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225920030

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225990011

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225990022

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225990023

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225990041

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225990045

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225990091

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225990092

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225990093

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226993010

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226993030

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226997011

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226997013

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226997091

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226997093

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226997094

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210 20 00

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210 30 00

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210 90 80

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212 20 00

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212 50 20

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212 50 30

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212 50 40

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212 50 90

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225 91 00

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226 99 10

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210410080

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210490080

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210610080

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210690080

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212300080

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212506180

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7212506980

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225920080

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225990025

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7225990095

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226993090

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226997019

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7226997096

Lakštai, padengti arba apvilkti metalu

7210 70 80

Lakštai, padengti organinėmis medžiagomis

7212 40 80

Lakštai, padengti organinėmis medžiagomis

7209 18 99

Plokšti valcavimo produktai

7210 11 00

Plokšti valcavimo produktai

7210 12 20

Plokšti valcavimo produktai

7210 12 80

Plokšti valcavimo produktai

7210 50 00

Plokšti valcavimo produktai

7210 70 10

Plokšti valcavimo produktai

7210 90 40

Plokšti valcavimo produktai

7212 10 10

Plokšti valcavimo produktai

7212 10 90

Plokšti valcavimo produktai

7212 40 20

Plokšti valcavimo produktai

7208 51 20

Keturiais ritiniais valcuotos plokštės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7208 51 91

Keturiais ritiniais valcuotos plokštės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7208 51 98

Keturiais ritiniais valcuotos plokštės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7208 52 91

Keturiais ritiniais valcuotos plokštės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7208 90 20

Keturiais ritiniais valcuotos plokštės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7208 90 80

Keturiais ritiniais valcuotos plokštės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7210 90 30

Keturiais ritiniais valcuotos plokštės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7225 40 12

Keturiais ritiniais valcuotos plokštės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7225 40 40

Keturiais ritiniais valcuotos plokštės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7225 40 60

Keturiais ritiniais valcuotos plokštės iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7219 11 00

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 12 10

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 12 90

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 13 10

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 13 90

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 14 10

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 14 90

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 22 10

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 22 90

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 23 00

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 24 00

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7220 11 00

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7220 12 00

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, karštai valcuoti

7219 31 00

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 32 10

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 32 90

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 33 10

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 33 90

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 34 10

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 34 90

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 35 10

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 35 90

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 90 20

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 90 80

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7220 20 21

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7220 20 29

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7220 20 41

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7220 20 49

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7220 20 81

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7220 20 89

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7220 90 20

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7220 90 80

Lakštai ir juostelės iš nerūdijančiojo plieno, šaltai valcuoti

7219 21 10

Keturiais ritiniais karštai valcuotos plokštės iš nerūdijančiojo plieno

7219 21 90

Keturiais ritiniais karštai valcuotos plokštės iš nerūdijančiojo plieno

7214 30 00

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7214 91 10

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7214 91 90

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7214 99 31

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7214 99 39

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7214 99 50

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7214 99 71

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7214 99 79

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7214 99 95

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7215 90 00

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7216 10 00

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7216 21 00

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7216 22 00

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7216 40 10

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7216 40 90

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7216 50 10

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7216 50 91

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7216 50 99

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7216 99 00

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 10 20

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 20 10

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 20 91

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 30 20

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 30 41

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 30 49

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 30 61

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 30 69

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 30 70

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 30 89

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 60 20

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 60 80

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 70 10

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 70 90

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7228 80 00

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7214 20 00

Armatūriniai strypai

7214 99 10

Armatūriniai strypai

7222 11 11

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 11 19

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 11 81

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 11 89

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 19 10

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 19 90

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 20 11

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 20 19

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 20 21

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 20 29

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 20 31

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 20 39

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 20 81

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 20 89

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 30 51

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 30 91

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 30 97

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 40 10

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 40 50

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7222 40 90

Strypai ir lengvi profiliuočiai iš nerūdijančiojo plieno

7221 00 10

Vielos gamybai skirti strypai iš nerūdijančiojo plieno

7221 00 90

Vielos gamybai skirti strypai iš nerūdijančiojo plieno

7213 10 00

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7213 20 00

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7213 91 10

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7213 91 20

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7213 91 41

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7213 91 49

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7213 91 70

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7213 91 90

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7213 99 10

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7213 99 90

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7227 10 00

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7227 20 00

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7227 90 10

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7227 90 50

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7227 90 95

Vielos gamybai skirti strypai iš nelegiruotojo ir kito legiruotojo plieno

7216 31 10

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

7216 31 90

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

7216 32 11

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

7216 32 19

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

7216 32 91

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

7216 32 99

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

7216 33 10

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

7216 33 90

Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

7301 10 00

Lakštinės atraminės konstrukcijos

7302 10 22

Geležinkelių sudedamosios dalys

7302 10 28

Geležinkelių sudedamosios dalys

7302 10 40

Geležinkelių sudedamosios dalys

7302 10 50

Geležinkelių sudedamosios dalys

7302 40 00

Geležinkelių sudedamosios dalys

7306 30 41

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai

7306 30 49

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai

7306 30 72

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai

7306 30 77

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai

7306 61 10

Tuščiaviduriai profiliai

7306 61 92

Tuščiaviduriai profiliai

7306 61 99

Tuščiaviduriai profiliai

7304 11 00

Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančiojo plieno

7304 22 00

Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančiojo plieno

7304 24 00

Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančiojo plieno

7304 41 00

Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančiojo plieno

7304 49 10

Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančiojo plieno

7304 49 93

Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančiojo plieno

7304 49 95

Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančiojo plieno

7304 49 99

Besiūliai vamzdžiai ir vamzdeliai iš nerūdijančiojo plieno

7304 19 10

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 19 30

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 19 90

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 23 00

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 29 10

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 29 30

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 29 90

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 31 20

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 31 80

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 39 10

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 39 52

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 39 58

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 39 92

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 39 93

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 39 98

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 51 81

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 51 89

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 59 10

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 59 92

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 59 93

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 59 99

Kiti besiūliai vamzdžiai

7304 90 00

Kiti besiūliai vamzdžiai

7305 11 00

Dideli suvirintieji vamzdžiai

7305 12 00

Dideli suvirintieji vamzdžiai

7305 19 00

Dideli suvirintieji vamzdžiai

7305 20 00

Dideli suvirintieji vamzdžiai

7305 31 00

Dideli suvirintieji vamzdžiai

7305 39 00

Dideli suvirintieji vamzdžiai

7305 90 00

Dideli suvirintieji vamzdžiai

7306 11 10

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 11 90

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 19 10

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 19 90

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 21 00

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 29 00

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 30 11

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 30 19

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 30 80

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 40 20

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 40 80

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 50 20

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 50 80

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 69 10

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 69 90

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7306 90 00

Kiti suvirintieji vamzdeliai

7215 10 00

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7215 50 11

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7215 50 19

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7215 50 80

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7228 10 90

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7228 20 99

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7228 50 20

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7228 50 40

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7228 50 61

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7228 50 69

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7228 50 80

Nelegiruotojo plieno ir kito legiruotojo plieno šaltojo formavimo strypai

7217 10 10

Nelegiruotojo plieno viela

7217 10 31

Nelegiruotojo plieno viela

7217 10 39

Nelegiruotojo plieno viela

7217 10 50

Nelegiruotojo plieno viela

7217 10 90

Nelegiruotojo plieno viela

7217 20 10

Nelegiruotojo plieno viela

7217 20 30

Nelegiruotojo plieno viela

7217 20 50

Nelegiruotojo plieno viela

7217 20 90

Nelegiruotojo plieno viela

7217 30 41

Nelegiruotojo plieno viela

7217 30 49

Nelegiruotojo plieno viela

7217 30 50

Nelegiruotojo plieno viela

7217 30 90

Nelegiruotojo plieno viela

7217 90 20

Nelegiruotojo plieno viela

7217 90 50

Nelegiruotojo plieno viela

7217 90 90

Nelegiruotojo plieno viela

XVIII PRIEDAS

3h STRAIPSNYJE NURODYTŲ PRABANGOS PREKIŲ SĄRAŠAS

PAAIŠKINAMOJI PASTABA

Šie nomenklatūros kodai – kodai, nurodyti Kombinuotojoje nomenklatūroje, apibrėžtoje Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (1) 1 straipsnio 2 dalyje ir pateiktoje jo I priede, kurie galioja šio reglamento paskelbimo metu ir mutatis mutandis su pakeitimais, padarytais vėlesniais teisės aktais.

1)   Arkliai

ex

0101 21 00

Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

ex

0101 29 90

Kiti

2)   Ikrai ir ikrų pakaitalai

ex

1604 31 00

Ikrai

ex

1604 32 00

Ikrų pakaitalai

3)   Trumai ir jų ruošiniai

ex

0709 56 00

Trumai

ex

0710 80 69

Kiti

ex

0711 59 00

Kiti

ex

0712 39 00

Kiti

ex

2001 90 97

Kiti

ex

2003 90 10

Trumai

ex

2103 90 90

Kiti

ex

2104 10 00

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai)

ex

2104 20 00

Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

ex

2106 00 00

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

4)   Vynai (įskaitant putojančius vynus), alus, spiritai ir spiritiniai gėrimai

ex

2203 00 00

Salyklinis alus

ex

2204 10 11

Šampanas (champagne)

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Kiti

ex

2204 10 94

Kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda (SGN)

ex

2204 10 96

Kiti rūšiniai vynai

ex

2204 10 98

Kiti

ex

2204 21 00

Ne didesnės kaip 2 litrų talpos induose

ex

2204 29 00

Kiti

ex

2205 00 00

Vermutai ir kiti vynai, pagaminti iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

ex

2206 00 00

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus, sakė); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų mišiniai ir fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje

ex

2207 10 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio

ex

2208 00 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

5)   Cigarai ir cigarilės

ex

2402 10 00

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako

ex

2402 90 00

Kiti

6)   Kvepalai, tualetiniai vandenys ir kosmetikos gaminiai, įskaitant gražinimosi ir makiažo produktus

ex

3303

Kvepalai ir tualetiniai vandenys

ex

3304 00 00

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros preparatai (išskyrus medikamentus), įskaitant apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imitavimo preparatus; manikiūro arba pedikiūro preparatai

ex

3305 00 00

Plaukų preparatai

ex

3307 00 00

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios preparatai, depiliatoriai ir kiti parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai, nenurodyti kitoje vietoje; paruošti patalpų oro gaivikliai, kvepinti arba nekvepinti, turintys arba neturintys dezinfekcinių savybių

ex

6704 00 00

Perukai, dirbtinės barzdos, antakiai ir blakstienos, netikros plaukų kasos ir panašūs dirbiniai iš žmonių arba iš gyvūnų plaukų arba iš tekstilės medžiagų; dirbiniai iš žmonių plaukų, nenurodyti kitoje vietoje

7)   Oda, pakinktai ir kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai

ex

4201 00 00

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams (įskaitant viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius, balnų gūnias, balnakrepšius, šunų drabužius ir panašius dirbinius), iš bet kokių medžiagų

ex

4202 00 00

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), biuro reikmenų dėklai ir krepšiai, portfeliai, mokykliniai krepšiai ir mokyklinės kuprinės, akinių dėklai, žiūronų dėklai, fotoaparatų ir kino kamerų dėklai, muzikos instrumentų dėklai, šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai; kelioninės rankinės, izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba gėrimams, reikmeninės, kuprinės, rankinės, ūkiniai krepšiai, piniginės, susegamosios piniginės, žemėlapių dėklai, portsigarai, tabakinės, įrankinės, sportiniai krepšiai, butelių dėklai, papuošalų dėžutės, pudrinės, stalo įrankių dėžutės ir panašūs daiktai iš išdirbtos arba kompozicinės odos, lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuotos fibros arba kartono, arba visai arba daugiausia padengti šiomis medžiagomis arba popieriumi

ex

4205 00 90

Kiti

ex

9605 00 00

Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

8)   Paltai ar kiti drabužiai, drabužių priedai ir batai (neatsižvelgiant į medžiagą, iš kurios jie pagaminti)

ex

4203 00 00

Drabužiai ir drabužių priedai iš išdirbtos arba kompozicinės odos

ex

4303 00 00

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai

ex

6101 00 00

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai, anorakai (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos ir neperšlampamos striukės ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai, išskyrus priskiriamus 6103 pozicijai

ex

6102 00 00

Moteriški arba mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai, anorakai (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos ir neperšlampamos striukės ir panašūs megzti arba nerti dirbiniai, išskyrus priskiriamus 6104 pozicijai

ex

6103 00 00

Vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkai, bleizeriai, kelnės, puskombinezoniai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (išskyrus maudymosi aprangą), megzti arba nerti

ex

6104 00 00

Moteriški arba mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, bleizeriai, suknelės, sijonai, sijonai-kelnės, kelnės, puskombinezoniai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (išskyrus maudymosi aprangą), megzti arba nerti

ex

6105 00 00

Vyriški arba berniukų marškiniai, megzti arba nerti

ex

6106 00 00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškininės palaidinukės, megzti arba nerti

ex

6107 00 00

Vyriškos arba berniukų apatinukės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

ex

6108 00 00

Moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, trumpikės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, negližė, maudymosi chalatai, chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

ex

6109 00 00

T marškinėliai, marškinaičiai ir kiti marškinėliai, megzti arba nerti

ex

6110 00 00

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

ex

6111 00 00

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, megzti arba nerti

ex

6112 11 00

Iš medvilnės

ex

6112 12 00

Iš sintetinių pluoštų

ex

6112 19 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

6112 20 00

Slidinėjimo kostiumai

ex

6112 31 00

Iš sintetinių pluoštų

ex

6112 39 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

6112 41 00

Iš sintetinių pluoštų

ex

6112 49 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

6113 00 10

Iš megztinių arba nertinių medžiagų, priskiriamų 5906 pozicijai

ex

6113 00 90

Kiti

ex

6114 00 00

Kiti megzti arba nerti drabužiai

ex

6115 00 00

Pėdkelnės, storos pėdkelnės, kojinės, kojinaitės ir kiti panašūs megzti arba nerti kojinių dirbiniai, įskaitant laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines (pavyzdžiui, kojines, skirtas sergantiems varikoze) ir avalynę be pritvirtintų padų

ex

6116 00 00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos

ex

6117 00 00

Kiti gatavi drabužių priedai, megzti arba nerti; megztos arba nertos drabužių arba drabužių priedų dalys

ex

6201 00 00

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai, anorakai (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos ir neperšlampamos striukės ir panašūs dirbiniai, išskyrus priskiriamus 6203 pozicijai

ex

6202 00 00

Moteriški arba mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai, anorakai (įskaitant slidinėjimo striukes), neperpučiamos ir neperšlampamos striukės ir panašūs dirbiniai, išskyrus priskiriamus 6204 pozicijai

ex

6203 00 00

Vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkai, bleizeriai, kelnės, puskombinezoniai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (išskyrus maudymosi aprangą)

ex

6204 00 00

Moteriški ir mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, bleizeriai, suknelės, sijonai, sijonai-kelnės, kelnės, puskombinezoniai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (išskyrus maudymosi aprangą)

ex

6205 00 00

Vyriški arba berniukų marškiniai

ex

6206 00 00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškininės palaidinukės

ex

6207 00 00

Vyriški arba berniukų marškinaičiai ir kiti marškinėliai, apatinukės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, chalatai ir panašūs dirbiniai

ex

6208 00 00

Moteriški arba mergaičių marškinaičiai ir kiti marškinėliai, apatinukai, apatiniai sijonai, trumpikės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, negližė, maudymosi chalatai, chalatai ir panašūs dirbiniai

ex

6209 00 00

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai

ex

6210 10 00

Iš medžiagų, priskiriamų 5602 arba 5603 pozicijai

ex

6210 20 00

Kiti drabužiai, tos pačios rūšies kaip aprašytieji 6201 11 –6201 19 subpozicijose

ex

6210 30 00

Kiti drabužiai, tos pačios rūšies kaip aprašytieji 6202 11 –6202 19 subpozicijose

ex

6210 40 00

Kiti vyriški arba berniukų drabužiai

ex

6210 50 00

Kiti moteriški arba mergaičių drabužiai

ex

6211 11 00

Vyriški arba berniukų

ex

6211 12 00

Moteriški arba mergaičių

ex

6211 20 00

Slidinėjimo kostiumai

ex

6211 32 00

Iš medvilnės

ex

6211 33 00

Iš cheminių pluoštų

ex

6211 39 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

6211 42 00

Iš medvilnės

ex

6211 43 00

Iš cheminių pluoštų

ex

6211 49 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

6212 00 00

Liemenėlės, apjuostys, korsetai, petnešėlės, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, megzti ar nerti arba nemegzti ar nenerti

ex

6213 00 00

Nosinės

ex

6214 00 00

Šalikai, kaklaskarės, skraistės, mantilijos, vualiai ir panašūs dirbiniai

ex

6215 00 00

Kaklaraiščiai, peteliškės ir kaklajuostės

ex

6216 00 00

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

ex

6217 00 00

Kiti gatavi drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus priskiriamus 6212 pozicijai

ex

6401 00 00

Neperšlampama avalynė, su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios batviršiai nepritvirtinti prie padų ir batviršių detalės nesujungtos siūlėmis, kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais arba panašiais būdais

ex

6402 20 00

Avalynė su batviršių dirželiais arba tarpupirštiniais viršaus dirželiais, kaiščiais pritvirtintais prie padų

ex

6402 91 00

Dengianti kulkšnis

ex

6402 99 00

Kita

ex

6403 19 00

Kita

ex

6403 20 00

Avalynė su odiniais išoriniais padais ir batviršiais, sudarytais iš odos juostelių, einančių skersai kojos keltį ir aplink didįjį pirštą

ex

6403 40 00

Kita avalynė su metalinėmis apsauginėmis noselėmis

ex

6403 51 00

Dengianti kulkšnis

ex

6403 59 00

Kita

ex

6403 91 00

Dengianti kulkšnis

ex

6403 99 00

Kita

ex

6404 19 10

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė

ex

6404 20 00

Avalynė su išoriniais padais iš odos arba kompozicinės odos

ex

6405 00 00

Kita avalynė

ex

6504 00 00

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba pagaminti iš bet kurių medžiagų juostelių sujungimo būdu, su pamušalu ar be pamušalo arba su apdirbtais ar neapdirbtais kraštais

ex

6505 00 10

Iš veltinio, pagaminto iš kailio, arba iš veltinio, pagaminto iš vilnos ir iš kailio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gobtuvų arba plokščių skrybėlių ruošinių, priskiriamų 6501 00 00 pozicijai

ex

6505 00 30

Kepurės su snapeliu

ex

6505 00 90

Kiti

ex

6506 99 00

Iš kitų medžiagų

ex

6601 91 00

Su teleskopiniu kotu

ex

6601 99 00

Kiti

ex

6602 00 00

Lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir panašūs dirbiniai

ex

9619 00 81

Kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai

9)   Rankų darbo arba ne rankų darbo kilimai, kilimėliai ir gobelenai

ex

5701 00 00

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga, gatava arba negatava

ex

5702 10 00

„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ ir panašūs rankomis austi kilimėliai

ex

5702 20 00

Grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų)

ex

5702 31 80

Kita

ex

5702 32 00

Iš cheminių tekstilės medžiagų

ex

5702 39 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

5702 41 90

Kita

ex

5702 42 00

Iš cheminių tekstilės medžiagų

ex

5702 50 00

Kita, nepūkinė danga, negatava

ex

5702 91 00

Iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų

ex

5702 92 00

Iš cheminių tekstilės medžiagų

ex

5702 99 00

Iš kitų tekstilės medžiagų

ex

5703 00 00

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga, gatava arba negatava

ex

5704 00 00

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš veltinio, nesiūtinė ir neklijuotinė, gatava arba negatava

ex

5705 00 00

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, gatava arba negatava

ex

5805 00 00

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi

10)   Perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, gaminiai iš perlų, bižuterija, aukso arba sidabro dailieji dirbiniai

ex

7101 00 00

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti ir neįtvirtinti; gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, laikinai suverti gabenimo patogumui

ex

7102 00 00

Deimantai, apdoroti arba neapdoroti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti, išskyrus naudojamus pramonėje

ex

7103 00 00

Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, apdoroti arba neapdoroti, surūšiuoti arba nesurūšiuoti, tačiau nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti; nesurūšiuoti brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, laikinai suverti gabenimo patogumui

ex

7104 91 00

Deimantai, išskyrus naudojamus pramonėje

ex

7105 00 00

Gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės arba milteliai

ex

7106 00 00

Sidabras (įskaitant sidabrą, padengtą auksu arba platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

ex

7107 00 00

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

ex

7108 00 00

Auksas (įskaitant auksą, padengtą platina), neapdorotas, pusiau apdorotas arba turintis miltelių pavidalą

ex

7109 00 00

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

ex

7110 11 00

Neapdorota arba turinti miltelių pavidalą

ex

7110 19 00

Kita

ex

7110 21 00

Neapdorotas arba turintis miltelių pavidalą

ex

7110 29 00

Kitas

ex

7110 31 00

Neapdorotas arba turintis miltelių pavidalą

ex

7110 39 00

Kitas

ex

7110 41 00

Neapdoroti arba turintys miltelių pavidalą

ex

7110 49 00

Kiti

ex

7111 00 00

Netaurieji metalai, sidabras arba auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

ex

7113 00 00

Bižuterija ir jos dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

ex

7114 00 00

Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

ex

7115 00 00

Kiti dirbiniai iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

ex

7116 00 00

Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų)

11)   Monetos ir banknotai, nenaudojami teisėtoje apyvartoje

ex

4907 00 30

Banknotai

ex

7118 10 00

Monetos (išskyrus auksines monetas), nenaudojamos teisėtoje apyvartoje

ex

7118 90 00

Kitos

12)   Stalo įrankiai iš tauriųjų metalų arba padengti ar plakiruoti tauriaisiais metalais

ex

7114 00 00

Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

ex

7115 00 00

Kiti dirbiniai iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

ex

8214 00 00

Kiti pjovimo įrankiai (pavyzdžiui, plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų arba virtuvės kirviai, kapoklės, smulkinimo peiliai, peiliai popieriui pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles)

ex

8215 00 00

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai

ex

9307 00 00

Kardai, špagos, rapyros, trumpieji kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys, jų makštys ir dėklai

13)   Porcelianiniai, kiniškojo porceliano, akmens keramikos, fajansiniai arba dailiosios keramikos indai

ex

6911 00 00

Stalo reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys

ex

6912 00 23

Akmens keramikos dirbiniai

ex

6912 00 25

Fajansiniai dirbiniai arba dirbiniai iš tauriosios keramikos

ex

6912 00 83

Akmens keramikos dirbiniai

ex

6912 00 85

Fajansiniai dirbiniai arba dirbiniai iš tauriosios keramikos

ex

6914 10 00

Porcelianiniai arba kiniškojo porceliano

ex

6914 90 00

Kiti

14)   Švino krištolo gaminiai

ex

7009 91 00

Neįrėminti

ex

7009 92 00

Įrėminti

ex

7010 00 00

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

ex

7013 22 00

Iš švino krištolo

ex

7013 33 00

Iš švino krištolo

ex

7013 41 00

Iš švino krištolo

ex

7013 91 00

Iš švino krištolo

ex

7018 10 00

Stikliniai karoliukai, perlų imitacijos, brangakmenių arba pusbrangių akmenų imitacijos ir panašūs smulkūs stiklo dirbiniai

ex

7018 90 00

Kiti

ex

7020 00 80

Kiti

ex

9405 50 00

Neelektriniai šviestuvai ir apšvietimo įranga

ex

9405 91 00

Stikliniai

15)   Buitiniai elektronikos prietaisai, kurių vertė didesnė nei 750 EUR

ex

8414 51

Staliniai, grindiniai, sieniniai, montuojami languose, ant lubų arba ant stogų, su įmontuotu elektros varikliu, kurio galia ne didesnė kaip 125 W

ex

8414 59 00

Kiti

ex

8414 60 00

Traukos spintos, kurių maksimalus horizontalios kraštinės matmuo ne didesnis kaip 120 cm

ex

8415 10 00

Skirti tvirtinti ant langų arba sienų, sumontuoti viename korpuse arba modulinės sistemos

ex

8418 10 00

Kombinuoti šaldytuvai-šaldikliai su atskiromis išorinėmis durimis

ex

8418 21 00

Kompresoriniai

ex

8418 29 00

Kiti

ex

8418 30 00

Skrynios pavidalo šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 800 litrų

ex

8418 40 00

Vertikalūs šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 900 litrų

ex

8419 81 00

Karštų gėrimų paruošimo, maisto produktų virimo, kepimo arba šildymo

ex

8422 11 00

Buitinės

ex

8423 10 00

Svarstyklės žmonėms sverti, įskaitant svarstykles kūdikiams sverti; buitinės svarstyklės

ex

8443 12 00

Ofsetinės spaudos mašinos, spausdinančios ant lakštinio popieriaus (išskleistų lakštų vienos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 22 cm, o kitos kraštinės ilgis ne didesnis kaip 36 cm), naudojamos biuruose

ex

8443 31 00

Mašinos, kurios atlieka ne mažiau kaip dvi iš šių funkcijų – spausdinimo, kopijavimo arba perdavimo faksu, ir kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo

ex

8443 32 00

Kitos, kurias galima prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos arba prie tinklo

ex

8443 39 00

Kitos

ex

8450 11 00

Automatinės mašinos

ex

8450 12 00

Kitos mašinos su įmontuota išcentrine (centrifugine) džiovykla

ex

8450 19 00

Kitos

ex

8451 21 00

Kurių talpa ne didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių:

ex

8452 10 00

Buitinės siuvamosios mašinos

ex

8470 10 00

Elektroniniai skaičiuotuvai, galintys veikti be išorinio elektros maitinimo šaltinio, ir kišeninės duomenų užrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo funkcijas

ex

8470 21 00

Su spausdinimo įrenginiu

ex

8470 29 00

Kitos

ex

8470 30 00

Kitos skaičiavimo mašinos

ex

8471 00 00

Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įtaisai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo skaitliai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje

ex

8472 90 80

Kitos

ex

8479 60 00

Garinamieji oro aušintuvai

ex

8508 11 00

Kurių galia ne didesnė kaip 1 500 W ir su maišeliu dulkėms surinkti arba su kita dulkėms surinkti talpykla, kurių talpa ne didesnė kaip 20 litrų

ex

8508 19 00

Kiti

ex

8508 60 00

Kiti dulkių ir panašūs siurbliai

ex

8509 80 00

Kiti prietaisai

ex

8516 31 00

Plaukų džiovintuvai (fenai)

ex

8516 50 00

Mikrobangų krosnys

ex

8516 60 10

Viryklės (bent su viena orkaite ir kaitviete)

ex

8516 71 00

Kavos arba arbatos virimo aparatai

ex

8516 72 00

Skrudintuvai

ex

8516 79 00

Kiti

ex

8517 11 00

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais rageliais

ex

8517 13 00

Išmanieji telefonai

ex

8517 18 00

Kiti

ex

8517 61 00

Bazinės stotys

ex

8517 62 00

Balso, vaizdo ar kitų duomenų priėmimo, keitimo ir perdavimo arba atkūrimo aparatūra, įskaitant komutatorius ir maršruto parinkimo aparatus

ex

8517 69 00

Kiti

ex

8526 91 00

Radionavigaciniai aparatai

ex

8529 10 65

Radijo arba televizijos imtuvų vidinės antenos, įskaitant įmontuotąsias antenas

ex

8529 10 69

Kitos

ex

8531 10 00

Apsaugos nuo įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos ir panaši įranga

ex

8543 70 10

Elektros mašinos, atliekančios vertimo arba žodžių ieškos funkcijas

ex

8543 70 30

Antenos stiprintuvai

ex

8543 70 50

Soliariumų gultai, lempos ir panaši soliariumų įranga

ex

8543 70 90

Kiti

ex

9504 50 00

Vaizdo žaidimų pultai ir mašinos, išskyrus priskiriamus 9504 30 subpozicijai

ex

9504 90 80

Kiti

16)   Elektros (elektroniniai) arba optiniai garso ir vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatai, kurių vertė didesnė nei 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai

ex

8521 00 00

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais) arba be jų

ex

8527 00 00

Radijo transliacijos priėmimo aparatūra, su kuria kartu viename korpuse sumontuota arba nesumontuota garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatūra arba laikrodis

ex

8528 71 00

Neskirta tam, kad būtų įmontuotas vaizduoklis arba ekranas

ex

8528 72 00

Kita, spalvota

ex

9006 00 00

Fotoaparatai (išskyrus kino kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus dujošvytes lempas, priskiriamas 8539 pozicijai

ex

9007 00 00

Kino kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be jų

17)   Antžeminio, oro ar vandens transporto priemonės žmonėms vežti (išskyrus greitosios pagalbos automobilius), kurių vieneto pardavimo kaina didesnė negu 50 000 EUR, lynų keliai, kėdiniai keltuvai, slidininkų keltuvai (trauklės), funikulierių trauklių mechanizmai, motociklai, kurių vieneto vertė didesnė negu 5 000 EUR, taip pat jų reikmenys ir dalys

ex

4011 10 00

Naudojamos lengviesiems automobiliams (įskaitant universaliuosius automobilius (combi) ir lenktyninius automobilius)

ex

4011 20 00

Naudojamos autobusams arba krovininiams automobiliams

ex

4011 30 00

Naudojamos orlaiviams

ex

4011 40 00

Naudojamos motociklams

ex

4011 90 00

Kitos

ex

7009 10 00

Antžeminio transporto priemonių galinio vaizdo veidrodžiai

ex

8407 00 00

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu

ex

8408 00 00

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

ex

8409 00 00

Dalys, tinkamos vien tik arba daugiausia varikliams, priskiriamiems 8407 arba 8408 pozicijai

ex

8411 00 00

Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos

 

8428 60 00

Lynų keliai, kėdiniai keltuvai, slidininkų keltuvai (trauklės), funikulierių trauklių mechanizmai

ex

8431 39 00

Lynų kelių, kėdinių keltuvų, slidininkų keltuvų (trauklių), funikulierių trauklių mechanizmų dalys ir reikmenys

ex

8483 00 00

Transmisijos velenai (įskaitant kumštelinius velenus ir alkūninius velenus) ir skriejiko velenai; guolių korpusai ir slydimo guoliai; krumpliniai mechanizmai ir krumplinės pavaros; rutuliniai arba ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai (reduktoriai), įskaitant hidrotransformatorius; smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčius; sankabos ir sankabos velenų movos (įskaitant universalius šarnyrus)

ex

8511 00 00

Elektros uždegimo arba paleidimo įranga, naudojama kibirkštinio arba slėginio uždegimo vidaus degimo varikliuose (pavyzdžiui, uždegimo magnetos, magnetų generatoriai, uždegimo ritės, uždegimo žvakės, kaitinimo žvakės, paleidimo varikliai); generatoriai (pavyzdžiui, nuolatinės arba kintamosios srovės) ir išjungikliai, naudojami kartu su šiais varikliais

ex

8512 20 00

Kita šviesos arba vaizdinio signalizavimo įranga

ex

8512 30 10

Apsaugos nuo įsilaužimo įranga, skirta autotransporto priemonėms

ex

8512 30 90

Kita

ex

8512 40 00

Stiklų valytuvai ir apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įranga

ex

8544 30 00

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti montavimo rinkiniai, naudojami antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

ex

8603 00 00

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir pusvagoniai (atviros platformos), išskyrus priskiriamus 8604 pozicijai

ex

8605 00 00

Keleiviniai nesavaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai; bagažo vagonai, pašto vagonai ir kiti nesavaeigiai specialūs geležinkelio arba tramvajaus vagonai (išskyrus priskiriamus 8604 pozicijai)

ex

8607 00 00

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvų arba riedmenų dalys

ex

8702 00 00

Autotransporto priemonės, skirtos ne mažiau kaip dešimčiai žmonių, įskaitant vairuotoją, vežti

ex

8703 00 00

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti (išskyrus priskiriamas 8702 pozicijai), įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius (universalus) ir lenktyninius automobilius, įskaitant transporto priemones, pritaikytas važiuoti sniegu

ex

8706 00 00

Autotransporto priemonių, priskiriamų 8701 –8705 pozicijoms, važiuoklės su pritvirtintais varikliais

ex

8707 00 00

Autotransporto priemonių, priskiriamų 8701 –8705 pozicijoms, kėbulai (įskaitant kabinas)

ex

8708 00 00

Autotransporto priemonių, priskiriamų 8701 –8705 pozicijoms, dalys ir reikmenys

ex

8711 00 00

Motociklai (įskaitant mopedus), dviračiai ir panašios transporto priemonės su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos

ex

8712 00 00

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius) be variklio

ex

8714 00 00

Transporto priemonių, priskiriamų 8711 –8713 pozicijoms, dalys ir reikmenys

ex

8716 10 00

Automobilių priekabos-nameliai ir puspriekabės-nameliai

ex

8716 40 00

Kitos priekabos ir puspriekabės

ex

8716 90 00

Dalys

ex

8901 10 00

Kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti; visų rūšių keltai

ex

8901 90 00

Kiti laivai kroviniams vežti ir kiti laivai žmonėms ir kroviniams vežti

ex

8903 00 00

Jachtos ir kitos vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui; irklinės valtys ir kanojos

18)   Laikrodžiai ir jų dalys

ex

9101 00 00

Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais

ex

9102 00 00

Rankiniai, kišeniniai ir kiti panašūs laikrodžiai, įskaitant chronometrus, išskyrus priskiriamus 9101 pozicijai

ex

9103 00 00

Laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir kitus panašius laikrodžius) su rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmais, išskyrus laikrodžius, priskiriamus 9104 pozicijai

ex

9104 00 00

Prietaisų skydų ir panašūs laikrodžiai, naudojami antžeminio transporto priemonėse, orlaiviuose, erdvėlaiviuose arba laivuose

ex

9105 00 00

Kiti laikrodžiai (išskyrus rankinius, kišeninius ir kitus panašius laikrodžius)

ex

9108 00 00

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti

ex

9109 00 00

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti

ex

9110 00 00

Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti (laikrodžių mechanizmų rinkiniai); surinkti, tačiau nesukomplektuoti laikrodžių mechanizmai; nebaigti surinkti laikrodžių mechanizmai

ex

9111 00 00

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys

ex

9112 00 00

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitų panašių dirbinių, priskiriamų šiam skirsniui, korpusai bei kitos jų dalys

ex

9113 00 00

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys

ex

9114 00 00

Kitos laikrodžių dalys

19)   Muzikos instrumentai, kurių vertė didesnė nei 1 500 EUR

ex

9201 00 00

Fortepijonai ir pianinai, įskaitant pianolas ir kitus automatinius pianinus; klavesinai ir kiti klavišiniai styginiai instrumentai

ex

9202 00 00

Kiti styginiai muzikos instrumentai (pavyzdžiui, gitaros, smuikai, arfos)

ex

9205 00 00

Pučiamieji muzikos instrumentai (pavyzdžiui, vamzdiniai klavišiniai vargonai, akordeonai, klarnetai, triūbos, dūdmaišiai), išskyrus mugių vargonėlius ir mechanines rylas

ex

9206 00 00

Mušamieji muzikos instrumentai (pavyzdžiui, būgnai, ksilofonai, cimbolai, kastanjetės, marakasai)

ex

9207 00 00

Muzikos instrumentai, kurių garsui sukurti arba stiprinti būtinai naudojama elektra (pavyzdžiui, vargonai, gitaros, akordeonai)

20)   Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

ex

9700

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

21)   Reikmenys ir įrenginiai, skirti sportui, įskaitant slidinėjimą, golfą, nardymą ir vandens sportą

ex

4015 19 00

Kitos

ex

4015 90 00

Kiti

ex

6210 40 00

Kiti vyriški arba berniukų drabužiai

ex

6210 50 00

Kiti moteriški arba mergaičių drabužiai

ex

6211 11 00

Vyriški arba berniukų

ex

6211 12 00

Moteriški arba mergaičių

ex

6211 20 00

Slidinėjimo kostiumai

ex

6216 00 00

Pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

ex

6402 12 00

Lygumų ir kalnų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai

ex

6402 19 00

Kita

ex

6403 12 00

Lygumų ir kalnų slidinėjimo avalynė ir snieglenčių batai

ex

6403 19 00

Kita

ex

6404 11 00

Sportinė avalynė; teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė

ex

6404 19 90

Kita

ex

9004 90 00

Kiti

ex

9020 00 00

Kiti kvėpavimo prietaisai ir dujokaukės, išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų

ex

9506 11 00

Slidės

ex

9506 12 00

Slidžių apkaustai

ex

9506 19 00

Kiti

ex

9506 21 00

Burlentės

ex

9506 29 00

Kita

ex

9506 31 00

Golfo lazdos ir golfo lazdų komplektai

ex

9506 32 00

Golfo kamuoliai

ex

9506 39 00

Kiti

ex

9506 40 00

Stalo teniso reikmenys ir įranga

ex

9506 51 00

Lauko teniso raketės, su stygomis arba be stygų

ex

9506 59 00

Kitos

ex

9506 61 00

Lauko teniso kamuoliukai

ex

9506 69 10

Kriketo ir polo kamuoliai

ex

9506 69 90

Kiti

ex

9506 70

Pačiūžos ir riedučiai, įskaitant čiuožimo batus su tvirtinamomis pačiūžomis (riedučiais)

ex

9506 91

Bendrųjų fizinių pratimų, gimnastikos arba atletinių sporto šakų reikmenys ir įranga

ex

9506 99 10

Kriketo ir polo įranga, išskyrus kamuolius

ex

9506 99 90

Kiti

ex

9507 00 00

Meškerykočiai, meškeriojimo kabliukai ir kiti meškeriojimo reikmenys; žūklės graibštukai, tinkleliai drugeliams gaudyti ir panašūs tinkleliai; paukščių muliažai, naudojami paukščiams vilioti (išskyrus dirbinius, priskiriamus 9208 arba 9705 pozicijai) ir panašūs medžioklės arba šaudymo reikmenys

22)   Biliardo, automatinių kėglių takų, kazino žaidimų ir žaidimų, pradedamų žaisti įkišus monetą ar banknotą, įranga ir reikmenys

ex

9504 20 00

Visų rūšių biliardo įranga ir reikmenys

ex

9504 30 00

Kiti žaidimai, pradedami žaisti įkišus monetą ar žetoną, banknotą, banko kortelę arba kitaip sumokėjus, išskyrus automatinę kėglių takų įrangą

ex

9504 40 00

Žaidimo kortos

ex

9504 50 00

Vaizdo žaidimų pultai ir mašinos, išskyrus priskiriamus 9504 30 subpozicijai

ex

9504 90 80

Kiti

XIX PRIEDAS

5aa STRAIPSNYJE NURODYTŲ VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAS

OPK OBORONPROM (Jungtinė pramonės korporacija)

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (Jungtinė orlaivių korporacija)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (Valstybinė korporacija „Rusijos technologijos“)

AB Gamybos asociacija „SEVMASH“

SOVCOMFLOT

JUNGTINĖ LAIVŲ STATYBOS KORPORACIJA


(1)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).