2021 12 13   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LI 445/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2021/2192

2021 m. gruodžio 13 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 (1), ypač į jo 21 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2016 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2016/44;

(2)

2020 m. spalio 14 d. Taryba priėmė Įgyvendinimo sprendimą (BUSP) 2020/1483 (2) ir Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1481 (3), kuriais į sąrašą įtrauktas vienas asmuo, susijęs su veiksmais, kurie kelia grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Libijoje, ir glaudžiai susijęs, be kita ko, finansiškai, su „Vagnerio grupe“;

(3)

2021 m. birželio 24–25 d. išvadose Europos Vadovų Taryba patvirtino savo įsipareigojimą remti Libijos stabilizavimo procesą remiant Jungtinėms Tautoms ir paragino daryti pažangą įtraukiame ir Libijos vadovaujamame politiniame dialoge ir nedelsiant patraukti visas užsienio pajėgas ir samdomus kareivius;

(4)

Taryba tebėra susirūpinusi dėl padėties Libijoje ir visų pirma dėl veiksmų, kurie kelia grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui šalyje;

(5)

šiame kontekste vienas asmuo, susijęs su tokiais veiksmais, turėtų būti įtrauktas į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą, kaip išdėstyta Reglamento (ES) 2016/44 III priede;

(6)

todėl Reglamento (ES) 2016/44 III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2016/44 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 12, 2016 1 19, p. 1.

(2)  2020 m. spalio 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2020/1483, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2015/1333 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje (OL L 341, 2020 10 15, p. 16).

(3)  2020 m. spalio 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1481, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/44 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 21 straipsnio 2 dalis (OL L 341, 2020 10 15, p. 7).


PRIEDAS

Reglamento (ES) 2016/44 III priedo antraštinė dalis „A. Asmenys“ papildoma šiuo įrašu:

 

Vardas, pavardė

Tapatybės nustatymo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

„20.

KUZNETSOV, Aleksandr (Alexander) Sergeevich

(Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ)

Pareigos: „Vagnerio grupės“ 1-osios žvalgybinės šturmo kuopos vadas

Šaukinys: Ratibor

Gim. data: 1977 m. spalio 8 d.

Gim. vieta: Nikolskoye (Nikolskojė), buvusi SSRS (dabar – Rusijos Federacija)

Pilietybė: Rusijos

„Vagnerio grupės“ identifikacinis numeris: M-0271

Lytis: vyras

Aleksandr Sergeevich Kuznetsov priklauso Rusijoje įsisteigusio juridinio asmens statuso neturinčio privataus karinio subjekto „Vagnerio grupė“ vadovavimo struktūrai. 2014 m. jis tapo „Vagnerio grupės“ 1-osios žvalgybinės šturmo kuopos vadu. 2019 m. rugsėjo mėn. jis buvo sužeistas Libijoje, kovodamas kartu su Libijos Nacionaline išlaisvinimo armija (NLA) kaip „Vagnerio grupės“ karinių pajėgų vadas. Dėl savo pareigų ir veiksmų Kuznetsov yra atsakingas už „Vagnerio grupės“ veiklą, kuri kelia grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Libijoje.

2021 12 13“