2021 10 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 373/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/1840

2021 m. spalio 20 d.

kuriuo dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų tam tikrų naudoti skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1), ypač į 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 2 dalį Komisija privalo periodiškai atnaujinti Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 (2) dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas (3). Komisija atnaujina minėtą reglamentą remdamasi nauja informacija apie susijusioje trečiojoje šalyje taikytinus teisės aktus, susijusius su atliekų importu;

(2)

2019 m. tam tikroms šalims, kurioms netaikomas EBPO sprendimas, Komisija nusiuntė raštišką prašymą raštu patvirtinti, kad Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytos atliekos ir mišrios atliekos, kurių eksportas nedraudžiamas pagal to reglamento 36 straipsnį, gali būti eksportuojamos iš Sąjungos naudojimui tose šalyse. Komisija taip pat paprašė atitinkamų šalių nurodyti taikytinas nacionalines kontrolės procedūras, jeigu tokios procedūros taikomos. Komisija gavo atsakymus, įskaitant prašymus pateikti išsamesnį paaiškinimą (4);

(3)

2019 m. gegužės mėn. įvykusiame Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės (5) (toliau – Bazelio konvencijos) šalių konferencijos 14-ajame susitikime priimtas Sprendimas BC-14/12. Šiuo sprendimu Bazelio konvencijos priedai papildyti įrašais dėl plastikų, įskaitant IX priedo B3011 įrašą, susijusį su nepavojingomis atliekomis. Šie pakeitimai galioja nuo 2021 m. sausio 1 d. Be to, 2020 m. rugsėjo 7 d. EBPO Aplinkos politikos komitetas priėmė EBPO sprendimo 4 priedo pakeitimus, susijusius su pavojingomis plastiko atliekomis, ir EBPO sprendimo 3 ir 4 priedų patikslinimus, kurie įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d.;

(4)

remiantis tais sprendimais, Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2020/2174 (6) iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IC, III, IIIA, IV, V, VII ir VIII priedai, kad būtų atsižvelgta į pakeitimus, susijusius su Bazelio konvencijos priedų ir EBPO sprendimo įrašais dėl plastiko atliekų. Dėl šios priežasties nuo 2021 m. sausio 1 d. plastiko atliekų eksportas iš Sąjungos į šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas, leidžiamas tik, jeigu tokios atliekos patenka į naujo B3011 įrašo dėl plastiko atliekų, įtraukto į Bazelio konvencijos IX priedą, taikymo sritį ir paskirties šalis leidžia importuoti tokias atliekas į savo teritoriją;

(5)

2019 ir 2020 m. Komisija susisiekė su atitinkamomis šalimis, siekdama išsiaiškinti apie nacionalines procedūras, susijusias su Bazelio konvencijos naujais įrašais dėl plastiko. Komisija gavo atsakymus iš 23 šalių ir muitų teritorijų (7);

(6)

kai kurios šalys pranešė, kad ketina vykdyti kontrolės procedūras, kurios skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 1 dalyje numatytų procedūrų. Tais atvejais, kurie nurodyti šio reglamento priedo d skiltyje, laikomasi prielaidos, kad eksportuotojai žino apie paskirties šalyje taikomus tiksliai apibrėžtus teisinius reikalavimus;

(7)

jeigu priede nurodyta, kad šalis nedraudžia vežti tam tikrų atliekų siuntų ir joms netaiko išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūros, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 35 straipsnyje, to reglamento 18 straipsnis tokioms siuntoms turėtų būti taikomas mutatis mutandis;

(8)

jeigu šalis įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedo sąrašą ir Komisija turi informacijos, kad atitinkami nacionalinės teisės aktai pasikeitė, bet šalis nepateikė patvirtinimo raštu, atsakydama į 2019 ir 2020 m. Komisijos nusiųstus prašymus suteikti informaciją, išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra taikoma vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 2 dalies antra pastraipa;

(9)

jeigu šalis neįtraukta į sąrašą arba tam tikros atliekos ar mišrios atliekos nenurodytos prie atitinkamos šalies Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priede, tai reiškia, kad šalis nepateikė patvirtinimo raštu arba nepateikė patvirtinimo raštu dėl šių atliekų arba mišrių atliekų ir kad jas galima eksportuoti iš Sąjungos naudojimui tokioje šalyje. Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, naudojimui eksportuojamų atliekų, kurių nedraudžiama eksportuoti į tas šalis pagal to reglamento 36 straipsnį, eksportui taikoma išankstinio pranešimo ir leidimo procedūra. Tais šio reglamento priedo a skiltyje numatytais atvejais, kai šalys nurodė, kad į jas draudžiama importuoti visas atliekas, kurias apima Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III ir IIIA priedai, bet nepateikė konkrečios informacijos apie savo nacionalines kontrolės procedūras, taikomas plastiko atliekoms, kurios patenka į B3011 įrašo taikymo sritį, turėtų būti laikoma, kad bendras importo draudimas taip pat apima B3011 įraše nurodytas plastiko atliekas;

(10)

tais atvejais, kai šalys nurodė, kad jokioms atliekoms, kurias apima Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III ir IIIA priedai, nebus taikoma kontrolės procedūra ar kitos kontrolės procedūros, numatytos nacionalinės teisės aktuose, bet pateikė konkrečią informaciją apie savo nacionalines kontrolės procedūras, taikomas plastiko atliekoms, kurios patenka į atliekų B3011 įrašo taikymo sritį, turėtų būti laikoma, kad B3011 įrašui taikoma šio reglamento priedo b skiltyje nurodyta išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūra;

(11)

Komisija taip pat išbraukė šalims, kurios neatsakė į jos prašymą suteikti informaciją, skirtus B3010 ir GH013 įrašus, kurių jau nebėra;

(12)

2021 m. gegužės 25 d. EBPO taryba patvirtino Aplinkos politikos komiteto nuomonę dėl Kosta Rikos atitikties EBPO sprendimui. Dėl šios priežasties Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 2 dalis tai šaliai nebetaikoma, todėl Kosta Rikai skirtas įrašas išbraukiamas iš Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedo;

(13)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(2)  2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL L 316, 2007 12 4, p. 6).

(3)  Tarybos sprendimas dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OECD/LEGAL/0266).

(4)  Atsakymai gauti iš: Albanijos, Andoros, Angilijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Bahreino, Bangladešo, Baltarusijos, Benino, Bosnijos ir Hercegovinos, Burkina Faso, Čado, Dramblio Kaulo Kranto, Egipto, Ekvadoro, Etiopijos, Filipinų, Gabono, Gajanos, Ganos, Gruzijos, Gvatemalos, Gvinėjos, Haičio, Hondūro, Honkongo (Kinija), Indijos, Indonezijos, Jamaikos, Jungtinių Arabų Emyratų, Juodkalnijos, Kambodžos, Kataro, Kirgizijos, Kolumbijos, Kongo, Kongo Demokratinės Respublikos, Kosovo*, Kosta Rikos, Kubos, Laoso, Libano, Liberijos, Madagaskaro, Malaizijos, Malio, Maroko, Mianmaro / Birmos, Moldovos, Monako, Namibijos, Nigerijos, Nigerio, Nikaragvos, Omano, Pakistano, Panamos, Paragvajaus, Pietų Afrikos, Peru, Ruandos, Salvadoro, San Marino, San Tomės ir Prinsipės, Senegalo, Sent Lusijos, Serbijos, Singapūro, Sudano, Šri Lankos, Tailando, Taivano, Trinidado ir Tobago, Turkmėnistano, Ukrainos, Urugvajaus, Uzbekistano, Vietnamo, Zambijos ir Žaliojo Kyšulio.

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Kolumbija tapo EBPO nare 2020 m. balandžio 28 d. Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 nebebus taikomas Kolumbijai, kai atitinkami EBPO organai patvirtins, kad Kolumbija visapusiškai laikosi EBPO sprendimo.

(5)  Jungtinių Tautų sutarčių rinkinio 1673 tomas, p. 57.

(6)  2020 m. spalio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/2174, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC, III, IIIA, IV, V, VII ir VIII priedai (OL L 433, 2020 12 22, p. 11).

(7)  Muitų teritorijos išvardytos atskirai priede, net jei jos priklauso tai pačiai šaliai.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1418/2007 priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Albanijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Albanija

a

b

c

d“

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos, išskyrus iš B1010:

didelio grynumo geležies ir plieno laužą (98 %)

didelio grynumo aliuminio laužą (95 %)

 

Iš B1010:

didelio grynumo geležies ir plieno laužas (98 %)

didelio grynumo aliuminio laužas (95 %)

 

(2)

Angilijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Angilija

a

b

c

d“

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 

 

(3)

Argentinai skirta lentelė pakeičiama taip:

Argentina

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

 

B1010

B1020

 

 

 

 

 

 

B1030–B1050

B1060

 

 

 

 

 

 

B1070–B1090

iš B1100:

kietasis techninis cinkas

nuodegos, kuriose yra cinko

cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

degios lengvosios cinko frakcijos

 

 

iš B1100:

degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

 

 

B1115–B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150–B1230

B1240

 

 

 

 

 

 

B1250–B2110

B2120–B2130

 

 

 

iš B3020:

nerūšiuotas laužas

 

 

iš B3020:

visos kitos atliekos

 

 

 

B3030–B3120

B3130–B4030

 

 

 

 

 

 

GB040–GC010

GC020

 

 

 

 

 

 

GC030–GF010

GG030; GG040

 

 

 

 

 

 

GG010–GN030

Mišrios atliekos

 

 

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

 

 

B1010 mišinys

 

 

 

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

iš B3020 mišinio:

nerūšiuotas laužas

 

 

iš B3020 mišinio:

visos kitos mišrios atliekos

 

 

 

B3030 mišinys

 

 

 

B3040 mišinys

 

 

 

B3050 mišinys“

(4)

Armėnijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Armėnija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1100

 

 

 

B1170–B1240

 

 

B3040

 

 

 

 

B3060

 

 

 

B3080

 

 

B3140

 

 

 

 

 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos“

 

(5)

Azerbaidžanui skirta lentelė pakeičiama taip:

Azerbaidžanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

Iš B1010:

visos kitos atliekos

 

Iš B1010:

alavo laužas

retųjų žemių elementų laužas

 

B1020–B1120

 

 

 

 

 

B1130

 

B1140–B1250

 

 

 

Iš B2010:

skalūnų atliekos, grubiai aplygintos ar neaplygintos arba tik suskaldytos pjaunant arba

kitu būdu

žėručio atliekos

leucito, nefelino ir nefelino sienito atliekos

fluoritų atliekos

 

Iš B2010:

gamtinio grafito atliekos

putnagų atliekos

kietosios kvarco atliekos, išskyrus naudojamas liejimo operacijose

 

 

 

B2020–B2030

 

Iš B2040:

iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201 ), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

kietoji siera

natrio, kalio,

kalcio chloridai

stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

Iš B2040:

gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

karborundas (silicio karbidas)

sugadintas betonas

 

B2060–B2070

 

 

 

 

 

B2080

 

B2090–B2100

 

 

 

 

 

B2110

 

B2120

 

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020–B3035

 

B3040

 

 

 

 

 

B3050

 

Iš B3060:

vyno nuosėdos

 

Iš B3060:

visos kitos atliekos

 

 

 

B3065–B3120

 

B3130–B4030

 

 

 

GB040–GC050

 

 

 

 

 

GE020–GG040

 

 

 

GN010–GN030“

(6)

Bahreinui skirta lentelė pakeičiama taip:

Bahreinas

a

b

c

d

B3011

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

(7)

Bangladešui skirta lentelė pakeičiama taip:

Bangladešas

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos, išskyrus:

Iš B1010:

geležies ir plieno atliekos ir laužas;

aliuminio atliekos ir laužas;

vario atliekos ir laužas

B2020

B3020

 

 

Iš B1010:

geležies ir plieno atliekos ir laužas

aliuminio atliekos ir laužas

vario atliekos ir laužas

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020“

(8)

Baltarusijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Baltarusija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

B1010–B1160

 

 

B1170–B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230–B1240

 

 

 

 

B1250–B2130

 

 

 

B3020–B3035

 

Iš B3040:

kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai

Iš B3040:

visos kitos atliekos

 

 

 

 

B3050

 

 

Iš B3060:

vyno nuosėdos

Iš B3060:

visos kitos atliekos

 

 

 

B3065–B3070

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090–B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040–GG030

 

 

GG040

 

 

 

 

GG010–GN030

 

Mišrios atliekos

 

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

 

 

 

B1010 mišinys

 

 

 

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

B3020 mišinys

 

 

 

B3030 mišinys

 

 

B3040 mišinys

 

 

 

 

B3050 mišinys“

 

(9)

Beninui skirta lentelė pakeičiama taip:

Beninas

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

(10)

Bosnijai ir Hercegovinai skirta lentelė pakeičiama taip:

Bosnija ir Hercegovina

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

 

Iš B1010:

geležies ir plieno laužas

vario laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

 

 

 

Iš B1020:

švino laužas (bet išskyrus švino baterijas)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

Iš B1100:

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

Iš B1120:

pereinamieji metalai, išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, skysčiai, naudojami kaip katalizatoriai ar kiti katalizatoriai)

skandis

vanadis

manganas

kobaltas

varis

itris

niobis

hafnis

volframas

titanas

chromas

geležis

nikelis

cinkas

cirkonis

molibdenas

tantalas

renis

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020“

(11)

Brazilijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Brazilija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

iš B1010:

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

geležies ir plieno laužas

vario laužas

aliuminio laužas

alavo laužas

titano laužas

iš B1010:

nikelio laužas

cinko laužas

volframo laužas

molibdeno laužas

tantalo laužas

magnio laužas

kobalto laužas

bismuto laužas

cirkonio laužas

mangano laužas

germanio laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

chromo laužas

 

B1020

 

 

 

 

B1030

 

 

B1031–B1040

 

B1031–B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080–B1090

 

B1080–B1090

 

iš B1100:

nuodegos, kuriose yra cinko

cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 %)

degios lengvosios cinko frakcijos

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

iš B1100:

kietasis techninis cinkas

degios lengvosios aliuminio frakcijos, išskyrus druskų šlaką

iš B1100:

nuodegos, kuriose yra cinko:

cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 %)

degios lengvosios cinko frakcijos

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

 

B1115

 

 

B1120

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160–B1220

 

B1160–B1220

 

 

B1230–B2020

 

 

B2030

 

B2030

 

 

B2040–B2130

 

 

 

B3020–B3050

 

B3060–B3070

 

 

 

 

 

B3080–B3130

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

 

GB040–GC020

 

GC030–GC050

 

GC030–GC050

 

 

GE020–GF010

 

 

GG030–GG040

 

GG030–GG040

GG010–GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

 

 

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

 

 

 

B1010 mišinys

 

 

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

B3020 mišinys

 

 

 

B3030 mišinys

 

 

 

B3040 mišinys

 

 

 

B3050 mišinys“

 

(12)

Burkina Fasui skirta lentelė pakeičiama taip:

Burkina Fasas

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

(13)

Kambodžai skirta lentelė pakeičiama taip:

Kambodža

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos, išskyrus B3011“

 

 

B3011

(14)

Žaliajam Kyšuliui skirta lentelė pakeičiama taip:

Žaliasis Kyšulys

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

(15)

Kinijai skirta lentelė išbraukiama.

(16)

Taivanui skirta lentelė pakeičiama taip:

Taivanas

a

b

c

d

 

Iš B1010:

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

molibdeno laužas

tantalo laužas

kobalto laužas

bismuto laužas

cirkonio laužas

mangano laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

chromo laužas

 

Iš B1010:

geležies ir plieno laužas

vario laužas

nikelio laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

volframo laužas

magnio laužas

titano laužas

germanio laužas

Iš B1020:

kadmio laužas

švino laužas (išskyrus švino baterijas)

seleno laužas

Iš B1020:

stibio laužas

berilio laužas

telūro laužas

 

 

 

B1030–B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070–B1090

 

 

 

Iš B1100:

degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

 

Iš B1100:

kietasis techninis cinkas

nuodegos, kuriose yra cinko

 

B1115

 

 

 

B1120

 

B1120

 

B1130–B1150

 

 

B1160

 

 

 

 

B1170–B1250

 

 

 

B2010–B2030

 

 

 

Iš B2040:

iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

kietoji siera

kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

natrio, kalio, kalcio chloridai

karborundas (silicio karbidas)

sugadintas betonas

stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

 

Iš B2040:

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201 ), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

B2060–B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

Iš B3020:

popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės

kita, įskaitant, bet neapsiribojant:

1.

sluoksniuotas statybinis kartonas

2.

nerūšiuota makulatūra

 

Iš B3020:

nebalintas popierius ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

kitas popierius arba kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės plaušienos, kurio visa masė nedažyta

 

B3026–B3035

 

 

 

B3040

 

B3040

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

B3090–B3100

 

 

 

 

B3110–B3140

 

 

 

B4010

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

 

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010–GN030

 

 

Mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

(17)

Kolumbijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Kolumbija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

B1010–B1070

 

 

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

B1115–B1150

 

 

 

 

B1160

 

 

B1170–B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

 

B1220

 

 

B1230–B1250

 

 

 

Iš B2010:

visos kitos atliekos

Iš B2010:

žėručio atliekos

 

 

B2020–B2030

 

 

 

Iš B2040:

visos kitos atliekos

Iš B2040:

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201 ), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

 

B2060–B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

Iš B3030:

šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą):

nekarštos ir nešukuotos

kita

vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos:

vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų pašukos

kitos vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų atliekos

gyvūnų šiurkščių plaukų atliekos

medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą):

verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

išplaušinta žaliava

kita

linų pakulos ir atliekos

džiuto ir kitų tekstilės plaušų pluošto (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

dirbtinio pluošto atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą):

sintetinio pluošto

dirbtinio pluošto

dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės gaminiai

naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai:

rūšiuoti

kita

Iš B3030:

sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

sizalio ir kito agavų genties tekstilės pluošto pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

kokoso pluošto pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

ramės ir kitų augalinių tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

 

 

B3035–B3040

 

 

 

Iš B3050:

kamštienos atliekos: trupinta, granuliuota arba malta kamštiena

Iš B3050:

medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo

 

 

Iš B3060:

vyno nuosėdos

kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

Iš B3060:

visos kitos atliekos

 

 

 

B3065

 

 

Iš B3070:

žmogaus plaukų atliekos

šiaudų atliekos

Iš B3070:

penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

 

 

B3080

 

 

 

 

B3090–B3100

 

 

B3110–B3130

 

 

 

 

B3140–B4010

 

 

B4020–B4030

 

 

 

Iš GB040:

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

Iš GB040:

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

 

 

GC020

 

 

GC030–GF010

 

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GG010–GN030

Mišrios atliekos

 

 

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

 

B1010 mišinys

 

 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

(18)

Abėcėlės tvarka įterpiama ši Kongui skirta lentelė:

Kongas

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

(19)

Kosta Rikai skirta lentelė išbraukiama.

(20)

Kubai skirta lentelė pakeičiama taip:

Kuba

a

b

c

d

 

B3011

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos“

 

(21)

Kiurasao skirta lentelė pakeičiama taip:

Kiurasao

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010–B2130

 

 

 

B3020

 

 

iš B3030

dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės gaminiai

naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai

iš B3030

visos kitos atliekos

 

 

B3035

 

 

 

 

B3040–B3065

 

 

B3070

 

 

 

 

B3080–B4030

 

 

 

GB040–GF010

 

 

GG030–GG040

 

 

 

 

 

 

 

GN010–GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

(22)

Ekvadorui skirta lentelė pakeičiama taip:

Ekvadoras

a

b

c

d

 

B3011

 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

(23)

Egiptui skirta lentelė pakeičiama taip:

Egiptas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

Iš B1010:

atliekos, kurios yra šešiavalenčio chromo junginių

Iš B1010:

geležies ir plieno laužas

vario laužas

aliuminio laužas

 

Iš B1010:

visos kitos atliekos

 

 

 

B1020

B1030–B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080–B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

 

B1190

 

 

 

 

 

 

B1210–B1230

 

B1240

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

Iš B2020:

elektroninių vamzdžių stiklo ir kito aktyvinto stiklo duženos

Iš B2020:

visos kitos atliekos

 

 

 

B2030

 

 

Iš B2040:

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201 ), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

Iš B2040:

visos kitos atliekos

 

 

B2060–B2080

 

 

 

B2090

 

 

 

 

B2100–B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3011

 

 

 

B3020–B3027

 

B3030; B3035

 

 

 

 

 

B3040

 

B3050–B3070

 

 

 

 

 

B3080

B3090–B3130

 

 

 

 

 

 

B3140

B4010

 

 

 

B4020

 

 

 

 

B4030

 

 

GC010–GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

 

GF010

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010–GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

B1010 ir B1050 mišinys, jeigu jose yra šešiavalenčio chromo junginių

B1010 ir B1070 mišinys, jeigu jose yra šešiavalenčio chromo junginių

B1010 mišinys, jeigu jose yra šešiavalenčio chromo junginių

B1010 ir B1050 mišinys, išskyrus atliekas, kuriose yra šešiavalenčio chromo junginių

B1010 ir B1070 mišinys, išskyrus atliekas, kuriose yra šešiavalenčio chromo junginių

B1010 mišinys, jeigu jose yra geležies ir plieno laužo, vario laužo, aliuminio laužo

 

B1010 mišinys, išskyrus atliekas, kuriose yra šešiavalenčio chromo junginių arba geležies ir plieno laužo, vario laužo arba aliuminio laužo

B2010 mišinys

 

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

B3020 mišinys

 

 

 

B3030 mišinys

 

 

 

 

 

B3040 mišinys

 

B3050 mišinys

 

B3040 ir B3080 mišinys“

(24)

Salvadorui skirta lentelė pakeičiama taip:

Salvadoras

a

b

c

d

 

B3011

 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

(25)

Gruzijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Gruzija

a

b

c

d

 

 

 

B1010; B1020

B1030–B1110

 

 

 

 

 

 

B1115

B1120–B1190

 

 

 

 

 

 

B1200

B1210–B1250

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

 

Iš B2040:

visos kitos atliekos

 

 

Iš B2040:

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201 ), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

 

 

B2050

B2060–B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026; B3027

 

 

 

B3030–B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

 

 

 

B3060

B3065–B3140

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

 

 

 

GN010–GN030

Mišrios atliekos

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

B1010 mišinys

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

 

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

 

 

 

B3020 mišinys

B3030 mišinys

 

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

 

 

B3040 mišinys

 

 

 

 

 

 

B3050 mišinys“

(26)

Ganai skirta lentelė pakeičiama taip:

Gana

a

b

c

d

 

B3011

 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

(27)

Abėcėlės tvarka įterpiama ši Haičiui skirta lentelė:

Haitis

a

b

c

d

 

B3011

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

(28)

Honkongui (Kinija) skirta lentelė pakeičiama taip:

Honkongas (Kinija)

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010–B1030

 

 

B1031

 

 

 

 

B1040–B1050

 

 

B1060–B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

 

Iš B1120:

lantanidai (retųjų žemių metalai):

lantanas

prazeodimis

samaris

gadolinis

disprozis

erbis

iterbis

ceris

neodimis

europis

terbis

holmis

tulis

lutecis

Iš B1120:

pereinamieji metalai, išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, skysčiai, naudojami kaip katalizatoriai ar kiti katalizatoriai):

skandis

vanadis

manganas

kobaltas

varis

itris

niobis

hafnis

volframas

titanas

chromas

geležis

nikelis

cinkas

cirkonis

molibdenas

tantalas

renis

 

 

B1140–B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010–B2040

 

 

B2060–B2080

 

 

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

 

 

B2110

 

 

B2120; B2130

 

 

 

 

B3020–B3090

 

 

B3100; B3110

 

 

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010–B4030

 

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010

 

 

GC020

spausdintinių plokščių atliekos

GC020

išskyrus spausdintinių plokščių atliekas

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020–GN030

 

 

Mišrios atliekos

B1010 ir B1070 mišinys

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 mišinys

 

 

 

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

B3020 mišinys, apsiribojant nebalintu kraftpopieriu ar kartonu arba gofruotu popieriumi ar kartonu, kitu popieriumi ar statybiniu kartonu, daugiausia pagamintu iš balintos, nedažytos cheminės masės, popieriumi ar statybiniu kartonu, daugiausia pagamintu iš mechaninės masės (pvz., laikraščiais, žurnalais ir panašiais spaudiniais)

 

 

 

B3030 mišinys

 

 

 

B3040 mišinys

 

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

 

 

B3050 mišinys“

 

 

(29)

Indijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Indija

a

b

c

d

 

 

 

Iš B1010:

Metalų ir metalų lydinių atliekos, metalo pavidalo, nedispersinės:

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

Iš B1010:

Metalų ir metalų lydinių atliekos, metalo pavidalo, nedispersinės:

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

geležies ir plieno laužas

vario laužas

nikelio laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

volframo laužas

molibdeno laužas

tantalo laužas

magnio laužas

kobalto laužas

bismuto laužas

titano laužas

cirkonio laužas

mangano laužas

germanio laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

chromo laužas

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

mišrių spalvotųjų metalų ir sunkiųjų frakcijų laužas, kuriame yra kadmio, stibio, švino ir telūro

B1050:

mišrių spalvotųjų metalų ir sunkiųjų frakcijų laužas, kuriame yra kitų nei nurodyta metalų

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

Iš B1100:

metalų lydymo ir rafinavimo atliekos, kuriose yra metalų

kietasis techninis cinkas

nuodegos, kuriose yra cinko:

cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

degios lengvosios cinko frakcijos

degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120–B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010–B2100

B2110–B2130

 

 

 

B3020; B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

Iš B3030:

tekstilės atliekos. Tokios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų pašukos

kitos vilnos

arba švelniavilnių gyvūnų plaukų atliekos

šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos

medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

išplaušinta žaliava

kita

linų pakulos ir atliekos

sėjamųjų kanapių (Canabis sativa) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

džiuto ir kitų tekstilės plaušų pluošto (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

sizalio ir kito agavų genties tekstilės pluošto pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

kokoso pluošto pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

ramės ir kitų augalinių tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

dirbtinio pluošto atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

sintetinio pluošto

dirbtinio pluošto

dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės gaminiai

naudoti skudurai, virvių, virvelių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti virvių, virvelių, lynų ir trosų dirbiniai iš tekstilės medžiagų

rūšiuoti

kita

 

 

 

B3035–B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070–B3130

 

 

 

B3140:

pneumatinių ir kitų padangų atliekos, išskyrus atliekas, kurių negalima regeneruoti, perdirbti, utilizuoti, bet kurios nėra skirtos tiesioginiam pakartotiniam naudojimui

B3140:

orlaivių padangos, kurios eksportuojamos restauruoti originalios įrangos gamintojams ir po restauravimo pakartotinai importuojamos oro transporto bendrovių orlaivių techninės priežiūros tikslais ir kurios paliekamos arba orlaivyje, arba prižiūrimos atitinkamų oro transporto bendrovių sandėliuose, esančiuose pagal muitinės sutartis nustatytų teritorijų kontroliuojamoje zonoje

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

Tauriųjų metalų ir vario apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

262030 262090

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

 

 

GC010

Elektros ansambliai, susidedantys tik iš metalų arba lydinių

 

 

 

GC020

elektronikos laužas (pvz., spausdintinės plokštės, elektronikos dalys, laidai ir t. t.) ir pataisytos elektronikos dalys, tinkamos netauriųjų ir tauriųjų metalų naudojimui

 

 

 

GG040“

(30)

Indonezijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Indonezija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

B1010

torio laužas

 

 

Visos B1010 atliekos, išskyrus:

torio laužas

B1020

 

 

Iš B1020:

stibio laužas, berilis, kadmio laužas

B1030–B1250

 

 

 

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

B2030–B2130

 

 

 

 

 

 

B3011

Iš B3020:

sluoksniuotas statybinis kartonas

 

 

B3020, išskyrus sluoksniuotą statybinį kartoną

B3026; B3027

 

 

 

Iš B3030:

dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės gaminiai

 

 

B3030, išskyrus dėvėtus drabužius ir kitus tekstilės gaminius

B3035

 

 

 

 

 

 

B3040

B3050–B3070

 

 

 

 

 

 

B3080

B3090–B3140

 

 

 

GB040–GC050

 

 

 

GE020

 

 

 

Mišrios atliekos

Visos šiai kategorijai priskirtos atliekos“

 

 

 

(31)

Iranui (Irano Islamo Respublikai) skirta lentelė pakeičiama taip:

Iranas (Irano Islamo Respublika)

a

b

c

d

 

B1010–B1090

 

 

Iš B1100:[I

šios nuodegos, kuriose yra cinko:

karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

degios lengvosios cinko frakcijos

degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

Iš B1100:

kietasis techninis cinkas

šios nuodegos, kuriose yra cinko:

cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 –– B1150

 

 

B1160 –– B1210

 

 

 

 

B1220 –– B2010

 

 

B2020 –– B2130

 

 

 

 

B3020

 

 

B3030 –– B3040

 

 

 

iš B3050:

kamštienos atliekos: trupinta, granuliuota arba malta kamštiena

iš B3050:

medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo

 

 

B3060 –– B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 –– B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 –– B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 70 01

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010

 

 

 

GN020

 

 

 

GN030“

 

 

 

(32)

Abėcėlės tvarka įterpiama ši Jamaikai skirta lentelė:

Jamaika

a

b

c

d

 

B3011

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

(33)

Kazachstanui skirta lentelė pakeičiama taip:

Kazachstanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010 –– B1160

 

 

 

B1170 –– B1240

 

B1170 –– B1240

 

B1250 –– B 2130

 

 

 

B 3020 –– B 3035

 

 

 

iš B3040

kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai

 

iš B3040

kitos gumos atliekos (išskyrus kitur apibrėžtas tokias atliekas)

 

B3050

 

 

 

B3060

Žemės ūkio ir maisto pramonės atliekos, jeigu jos neužkrečiamos, išskyrus vyno nuosėdas

 

B3060

Tik vyno nuosėdos

 

B3065 –– B3070

 

 

 

B3080

 

B3080

 

B3090 –– B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010 –– B4030

 

 

 

GB040–GG030

 

 

 

GG040

 

GG040

 

GN010 –– GN030

 

 

Mišrios atliekos

 

B1010 ir B1050 mišinys

 

 

 

B1010 ir B1070 mišinys

 

 

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B3040 ir B3080 mišinys

 

B1010 mišinys

 

 

 

B2010 mišinys

 

 

 

B2030 mišinys

 

 

 

B3020 mišinys

 

 

 

B3030 mišinys

 

 

B3040 mišinys

 

 

 

 

B3050 mišinys“

 

 

(34)

Abėcėlės tvarka įterpiama ši Kosovui skirta lentelė:

Kosovas  (*)

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

(*)  Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244/1999 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.“"

(35)

Kuveitui skirta lentelė pakeičiama taip:

Kuveitas

a

b

c

d

 

 

 

B1010

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

(36)

Kirgizijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Kirgizija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

Iš B1010:

torio laužas

 

 

Iš B1010:

visos kitos atliekos

B1020–B1115

 

 

 

Iš B1120:

visi lantanidai (retųjų žemių metalai)

 

 

Iš B1120:

visi pereinamosios grupės metalai, išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti katalizatoriai, panaudoti skysti ar kiti katalizatoriai)

 

 

 

B1130

B1140

 

 

 

 

 

 

B1150

B1160–B1240

 

 

 

 

 

 

B1250

B2010

 

 

 

 

 

 

B2020

Iš B2030:

kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos

 

 

Iš B2030:

kermeto atliekos ir laužas (metalo keramikos mišiniai)

B2040–B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

Iš B3030:

linų pakulos ir atliekos

sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

 

 

Iš B3030:

visos kitos atliekos

B3035–B3040

 

 

 

 

 

 

B3050

Iš B3060:

visos kitos atliekos

 

 

Iš B3060:

išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

 

 

 

B3065

B3070–B4030

 

 

 

GB040–GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

 

 

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

(37)

Abėcėlės tvarka įterpiama ši Laosui skirta lentelė:

Laosas

a

b

c

d

Iš B1010:

torio laužas

B1010, išskyrus torio laužą

 

 

 

B1020–B1250

 

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

GC010; GC020

 

 

 

 

 

 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir visos IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

(38)

Libanui skirta lentelė pakeičiama taip:

Libanas

a

b

c

d

Iš B1010:

chromo laužas

Iš B1010:

visos kitos atliekos

 

B1010, išskyrus

chromo laužą

B1020–B1090

 

 

 

Iš B1100:

degios lengvosios cinko frakcijos

degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

Iš B1100:

kietasis techninis cinkas

nuodegos, kuriose yra cinko

cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

Iš B1100:

kietasis techninis cinkas

nuodegos, kuriose yra cinko

cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

B1115

 

B1115

B1120–B1140

 

 

 

 

B1150–B2030

 

B1150–B2030

Iš B2040:

visos kitos atliekos

Iš B2040:

gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201 ), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

 

B2060–B2130

 

 

 

 

B3020–B3130

 

B3020–B3130

B3140

 

 

 

 

B4010–B4030

 

B4010–B4030

 

GB040

 

GB040

 

GC010; GC020

 

GC010; GC020

GC030; GC050

 

 

 

 

GE020–GN030

 

GE020–GN030“

(39)

Liberijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Liberija

a

b

c

d

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos, išskyrus

B1010

B1250

B3011

 

 

 

 

B1010 – B1250“

 

 

(40)

Madagaskarui skirta lentelė pakeičiama taip:

Madagaskaras

a

b

c

d

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

(41)

Malaizijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Malaizija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

 

B1010; B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

 

B1040–B1080

 

 

B1090

 

 

 

 

B1100

 

 

 

 

 

B1115

 

 

 

B1200–B2030

B1120–B1190

 

 

 

Iš B2040:

gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

sugadintas betonas

iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

Iš B2040:

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201 ), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

Iš B2040:

kietoji siera

kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

natrio, kalio, kalcio chloridai

karborundas (silicio karbidas)

stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

B2060–B2130

 

 

 

 

 

 

B3011–B3027

Iš B3030:

sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

Iš B3030:

vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos:

vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų pašukos

kitos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų atliekos

gyvūnų šiurkščių plaukų atliekos

 

Iš B3030:

visos kitos atliekos

 

 

 

B3035–B3050

 

Iš B3060:

džiovintos ir sterilizuotos augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitoje vietoje

degra: riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

 

Iš B3060:

vyno nuosėdos

žuvų atliekos

kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

 

B3065

 

 

Iš B3070:

penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

 

 

Iš B3070:

žmogaus plaukų atliekos

šiaudų atliekos

 

 

 

B3080–B3140

B4010–B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010

 

 

GC020–GC050

 

 

 

 

 

 

GE020–GF010

GG040

 

 

 

GG030

 

 

 

 

GG010–GN030

 

 

Mišrios atliekos

 

 

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

(42)

Moldovai (Moldovos Respublikai) skirta lentelė pakeičiama taip:

Moldova (Moldovos Respublika)

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

 

GE020

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos

 

 

 

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

(43)

Abėcėlės tvarka įterpiama ši Monakui skirta lentelė:

Monakas

a

b

c

d

 

 

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

(44)

Juodkalnijai skirta lentelė pakeičiama taip:

Juodkalnija

a

b

c

d

 

 

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

(45)

Marokui skirta lentelė pakeičiama taip:

Marokas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

Iš B1010:

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

 

Iš B1010:

visos kitos atliekos

 

B1020; B1030

 

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

B1250

 

B2010–B2040

 

 

 

B2060–B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

Iš B3030:

visos kitos atliekos

 

Iš B3030:

dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės gaminiai

 

B3035–B3130

 

 

 

B3140

 

B3140

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040–GC050

 

 

 

GE020–GG030

 

 

 

GG040

 

 

 

GN010–GN030

 

GN030

Mišrios atliekos

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

(46)

Abėcėlės tvarka įterpiama ši Mianmarui / Birmai skirta lentelė:

Mianmaras / Birma

a

b

c

d

 

 

 

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

(47)

Nepalui skirta lentelė pakeičiama taip:

Nepalas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

iš B1010:

cinko laužas

magnio laužas

bismuto laužas

titano laužas

cirkonio laužas

mangano laužas

germanio laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

iš B1010:

nikelio laužas

volframo laužas

molibdeno laužas

tantalo laužas

kobalto laužas

chromo laužas

iš B1010:

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, bet ne gyvsidabris)

geležies ir plieno laužas

aliuminio laužas

alavo laužas

iš B1010:

vario laužas

B1020–B1190

 

 

 

 

B1200

 

 

B1210–B2040

 

 

 

 

B2060

 

 

B2070–B2130

 

 

 

iš B3020:

popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

kita, įskaitant, bet neapsiribojant:

1.

sluoksniuotas statybinis kartonas

2.

nerūšiuota makulatūra

iš B3020:

popieriaus ir statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

nebalintas popierius ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

kitas popierius arba kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės plaušienos, kurio visa masė nedažyta

popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

 

B3030–B4030

 

 

 

GB040–GF010

 

 

 

 

GG030–GG040

 

 

GG010–GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

 

B3020 mišinys

 

 

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

(48)

Abėcėlės tvarka įterpiama ši Nikaragvai skirta lentelė:

Nikaragva

a

b

c

d

 

B3011

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos ir IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

(49)

Nigeriui skirta lentelė pakeičiama taip:

Nigeris

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

Iš B1010:

chromo laužas

cinko laužas

vario laužas

Iš B1010:

visos kitos atliekos

 

 

B1020

 

 

 

 

B1030–B1050

 

 

B1060–B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115–B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150; B1160

 

 

B1170–B1190

 

 

 

 

B1200; B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

B2010–B2030

 

 

B2040

 

 

 

 

B2060–B2110

 

 

B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027–B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

 

 

B4020; B4030

 

 

GB040

 

 

 

 

GC010–GC050

 

 

 

GE020–GG040

 

 

 

GN010–GN030

 

 

Mišrios atliekos

B1010 ir B1050 mišinys

B1010 ir B1070 mišinys

B1010 mišinys

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

(50)

Abėcėlės tvarka įterpiama ši Nigerijai skirta lentelė:

Nigerija

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

B1010

 

 

B1020

švino laužas (bet išskyrus švino baterijas)

B1020

visos kitos atliekos

 

 

 

B1030–B1100

 

 

B1115

 

 

 

B1120

 

 

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

 

B1150

 

 

B1170–B1250

 

 

 

B2010–B2040

B2130

 

 

B2060–B2120

 

 

 

 

B3020

 

 

B3026

 

 

 

 

B3027–B3050

 

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

 

B3070–B3140

 

 

 

B4010–B4030

 

 

 

GB040

 

 

 

GC010–GC050

 

 

 

GE020–GG040

 

 

 

GN010–GN030

 

 

 

Mišrios atliekos

Visos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos mišrios atliekos“

 

 

 

(51)

Omanui skirta lentelė pakeičiama taip:

Omanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

 

Iš B1010:

geležies ir plieno laužas

aliuminio laužas

 

 

 

Iš B2040:

vario gamybos šlakas

 

 

 

B3011

 

 

 

GG040

Visos kitos Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III priede išvardytos atliekos“

 

 

 

(52)

Pakistanui skirta lentelė pakeičiama taip:

Pakistanas

a

b

c

d

Vienarūšių atliekų įrašai

 

 

B1010–B1080

 

 

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

 

B1115

 

 

B1120–B2130

 

 

B3011

 

 

 

 

B3020–B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

Iš B3060:

vyno nuosėdos

degra: riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

 

Iš B3060:

išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai, granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

Iš B3060:

žuvų atliekos

kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

B3065