2021 5 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/25


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/771

2021 m. sausio 21 d.

kuriuo nustatomi konkretūs apskaitos dokumentų patikrų, atliekamų vykdant oficialią ekologinės gamybos ir veiklos vykdytojų grupių kontrolę, kriterijai ir sąlygos ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo 38 straipsnio 8 dalies a punkto i ir ii papunkčius,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti ekologinės gamybos atitiktį reikalavimams, būtina nustatyti konkrečius oficialios kontrolės, atliekamos siekiant užtikrinti atsekamumą visais gamybos, paruošimo ir platinimo etapais, taip pat atitiktį Reglamentui (ES) 2018/848, vykdymo kriterijus ir sąlygas, visų pirma kiek tai susiję su to reglamento 38 straipsnio 3 dalyje nurodytu fiziniu ekologinės gamybos veiklos vykdytojų arba veiklos vykdytojų grupių patikrinimu vietoje. Kad tas fizinis patikrinimas vietoje būtų veiksmingas, jis turėtų apimti bent atsekamumo ir masės balanso patikras, atliekamas per apskaitos dokumentų patikras. Atsekamumo patikra skirta patvirtinti, ar veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės gauti arba siunčiami produktai yra ekologiški arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai. Masės balanso patikros tikslas – nustatyti veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės gamybai naudojamų medžiagų ir produkcijos pusiausvyrą ir, visų pirma, parduotų ekologiškų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų kiekių tikėtinumą. Turėtų būti nustatyti atsekamumo ir masės balanso patikrų elementai;

(2)

vykdant oficialią kontrolę, veiklos vykdytojų grupę, kurios sąvoka išaiškinta Reglamento (ES) 2018/848 36 straipsnio 1 dalyje, sudaro konkrečios kategorijos veiklos vykdytojai, kurie yra ūkininkai arba veiklos vykdytojai, auginantys dumblius arba akvakultūros gyvūnus, ir kurie taip pat gali užsiimti maisto arba pašarų perdirbimo, paruošimo arba pateikimo rinkai veikla. Kiekviena veiklos vykdytojų grupė turi sukurti vidaus kontrolės sistemą (VKS), apimančią dokumentais pagrįstą kontrolės priemonių rinkinį. Kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga turėtų būti tinkamai kvalifikuotos, kad galėtų įvertinti VKS ir atlikti pakartotinius rizika grindžiamos veiklos vykdytojų grupės narių imties patikrinimus – tai leistų jai padaryti išvadą dėl bendros grupės atitikties reikalavimams. Todėl būtina nustatyti kompetentingos institucijos arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos kompetencijos reikalavimus, kad būtų galima įvertinti tą konkrečią veiklos vykdytojų grupės sudėtį ir VKS, nustatyti suderintą VKS vertinimo ir narių imties pakartotiniams patikrinimams atrankos sistemą;

(3)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo pradžios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apskaitos dokumentų patikros

1.   Fizinis patikrinimas vietoje pagal Reglamento (ES) 2018/848 38 straipsnio 3 dalį apima veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės atsekamumo ir masės balanso patikrą, atliekamą per apskaitos dokumentų patikrą.

2.   Kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija arba kontrolės įstaiga atsekamumo ir masės balanso patikrą atlieka pagal standartinį šabloną, apibūdintą rašytiniame protokole, nurodytame Reglamento (ES) 2018/848 38 straipsnio 6 dalyje.

3.   Atsekamumo patikros ir masės balanso patikros tikslais produktai, produktų grupės ir tikrinamasis laikotarpis atrenkami remiantis rizikos vertinimu.

4.   Atliekant atsekamumo patikrą tikrinama bent ši atitinkamais dokumentais pagrįsta informacija, įskaitant įrašus apie atsargas ir finansinius įrašus:

a)

veiklos vykdytojo ir, jei skiriasi, produkto savininko arba pardavėjo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

gavėjo ir, jei skiriasi, produktų pirkėjo ar importuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir adresas;

c)

tiekėjo sertifikatas pagal Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnio 6 dalį;

d)

Reglamento (ES) 2018/848 III priedo 2.1 punkto pirmoje pastraipoje nurodyta informacija;

e)

tinkami partijos identifikavimo duomenys.

5.   Atitinkamais atvejais atliekant masės balanso patikrą tikrinama bent ši atitinkamais dokumentais pagrįsta informacija, įskaitant įrašus apie atsargas ir finansinius įrašus:

a)

gamybos vienetui pristatytų produktų ir atitinkamais atvejais pirktų medžiagų pobūdis ir kiekiai, taip pat tokių medžiagų naudojimas ir, atitinkamais atvejais, produktų sudėtis;

b)

patalpose laikomų produktų pobūdis ir kiekiai;

c)

produktų, išvežtų iš veiklos vykdytojo ar veiklos vykdytojų grupės gamybos vieneto į gavėjo patalpas ar sandėlius, pobūdis ir kiekiai;

d)

veiklos vykdytojų, kurie perka ir parduoda produktą (-us) fiziškai netvarkydami produkto (-ų), atveju – perkamų ir parduodamų produktų pobūdis ir kiekiai, taip pat tiekėjai, o jei skiriasi – pardavėjai ar eksportuotojai ir pirkėjai, o jei skiriasi – gavėjai;

e)

per praėjusius metus gautos, surinktos ar nuimtos produkcijos kiekis;

f)

einamaisiais metais faktiškai gautos, surinktos ar nuimtos produkcijos kiekis;

g)

einamaisiais ir praėjusiais metais prižiūrimų gyvulių atveju – jų skaičius ir (arba) svoris;

h)

prarasti, padidėję ar sumažėję produktų kiekiai bet kuriame gamybos, paruošimo ir platinimo etape;

i)

ekologiški arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai, parduodami rinkoje kaip neekologiški.

2 straipsnis

Oficiali veiklos vykdytojų grupių kontrolė

1.   Siekdama patvirtinti ir patikrinti veiklos vykdytojų grupės atitiktį, kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga skiria inspektorius, kurie turi būti kompetentingi vertinti vidaus kontrolės sistemas (VKS).

2.   Siekdama įvertinti veiklos vykdytojų grupės VKS struktūrą, veikimą ir priežiūrą, kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga bent nustato, ar:

a)

įdiegtos dokumentais pagrįstos VKS procedūros atitinka Reglamente (ES) 2018/848 nustatytus reikalavimus;

b)

veiklos vykdytojų grupės narių sąrašas su reikiama informacija apie kiekvieną narį yra nuolat atnaujinamas ir suderintas su sertifikato taikymo sritimi;

c)

visi veiklos vykdytojų grupės nariai visą dalyvavimo veiklos vykdytojų grupės veikloje laikotarpį atitinka Reglamento (ES) 2018/848 36 straipsnio 1 dalies a, b ir e punktuose nustatytus kriterijus;

d)

VKS inspektorių skaičius, mokymas ir kompetencija yra proporcingi ir tinkami; VKS inspektoriai neturi interesų konfliktų;

e)

visų veiklos vykdytojų grupės narių, jų veiklos ir gamybos vienetų arba patalpų, įskaitant pirkimo ir surinkimo centrus, vidaus patikrinimai buvo atliekami bent kartą per metus ir yra dokumentuoti;

f)

nauji nariai arba nauji gamybos vienetai ir nauja esamų narių veikla, įskaitant naujus pirkimo ir surinkimo centrus, tvirtinami tik pritarus VKS valdytojui, remiantis vidaus patikrinimo ataskaita, parengta laikantis įdiegtų VKS dokumentais nustatytų procedūrų;

g)

VKS valdytojas imasi tinkamų priemonių neatitikties atveju, įskaitant tolesnius su neatitiktimi susijusius veiksmus, taikomus pagal įdiegtas VKS dokumentuotas procedūras;

h)

VKS valdytojas pateikia tinkamus ir pakankamus pranešimus kompetentingai institucijai arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijai;

i)

visų produktų ir veiklos vykdytojų grupės narių vidaus atsekamumas užtikrinamas įvertinant kiekius ir atliekant kryžminę kiekvieno veiklos vykdytojų grupės nario produkcijos kiekio patikrą;

j)

veiklos vykdytojų grupės nariai tinkamai mokomi apie VKS procedūras ir Reglamento (ES) 2018/848 reikalavimus.

3.   Siekdama nustatyti veiklos vykdytojų grupės narių pakartotiniams patikrinimams pagal Reglamento (ES) 2018/848 38 straipsnio 4 dalies d punktą imtį, kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga atlieka rizikos vertinimą. Tai darydama ji atsižvelgia bent į gamybos apimtį ir vertę, taip pat į Reglamento (ES) 2018/848 nuostatų nesilaikymo tikimybės vertinimą. Pakartotiniai patikrinimai atliekami fiziškai vietoje dalyvaujant atrinktiems nariams.

4.   Kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga veiklos vykdytojų grupės kontrolei atlikti skiria pakankamai laiko, atsižvelgdama į veiklos vykdytojų grupės tipą, struktūrą, dydį, produktus, veiklą ir pagaminamos ekologiškos produkcijos kiekius.

5.   Kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga atlieka tiesioginio stebėjimo būdu vykdomą auditą, kad patikrintų VKS inspektorių kompetenciją ir žinias.

6.   Kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, remdamasi VKS inspektorių nenustatytų neatitikimų skaičiumi, taip pat neatitikimų priežasties ir pobūdžio tyrimo rezultatais, įvertina, ar VKS turi trūkumų.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. sausio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 150, 2018 6 14, p. 1.