2020 12 22   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 433/11


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2020/2174

2020 m. spalio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC, III, IIIA, IV, V, VII ir VIII priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1), ypač į jo 58 straipsnio 1 dalies a ir c punktus,

kadangi:

(1)

2019 m. gegužės mėn. įvykusiame 14-ajame Bazelio konvencijos šalių konferencijos susitikime Sprendimu BC-14/12 nuspręsta į Bazelio konvencijos VIII priedą įtraukti naują įrašą, susijusį su pavojingomis plastiko atliekomis (A3210 įrašas), o į jos II ir IX priedus – du naujus įrašus, susijusius su nepavojingomis plastiko atliekomis (atitinkamai Y48 įrašas ir B3011 įrašas). Šie pakeitimai įsigalios 2021 m. sausio 1 d.;

(2)

reikėtų, kad Sąjunga, kuri yra Bazelio konvencijos šalis, iš dalies pakeistų atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 priedus, kad būtų atsižvelgta į pakeitimus, susijusius su plastiko atliekų įrašais Bazelio konvencijos prieduose;

(3)

[2020 m. rugsėjo 7 d.] EBPO Aplinkos politikos komitetas priėmė EBPO sprendimo (2) 4 priedėlio pakeitimus, susijusius su pavojingomis plastiko atliekomis, o EBPO sprendimo 3 ir 4 priedėliuose pateikė paaiškinimus. Šie pakeitimai įsigalios 2021 m. sausio 1 d. reikėtų, kad Sąjunga iš dalies pakeistų atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 priedus, kad būtų atsižvelgta į šiuos pakeitimus;

(4)

šiame reglamente atsižvelgiama į tai, kad su EBPO nėra susitarta į EBPO sprendimo priedėlius įtraukti Bazelio konvencijos priedų pakeitimus dėl nepavojingų plastiko atliekų (B3011 ir Y48 įrašai);

(5)

reikėtų iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III, IV ir V priedus, kad būtų atsižvelgta į Bazelio konvencijos II, VIII ir IX priedų pakeitimus ir į EBPO sprendimo 4 priedėlio pakeitimus, susijusius su plastiko atliekų eksportu iš Sąjungos į trečiąsias šalis ir jų importu į Sąjungą iš trečiųjų šalių. Todėl nuo 2021 m. sausio 1 d. AC300 ir Y48 įrašuose nurodytų plastiko atliekų eksportui iš Sąjungos į trečiąsias šalis ir jų importui į Sąjungą iš trečiųjų šalių, kurioms taikomas EBPO sprendimas (3), bus taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 36 straipsnio 1 dalies a ir b punktais ir V priedu bus draudžiama eksportuoti A3210 ir Y48 įrašuose nurodytas plastiko atliekas į trečiąsias šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas;

(6)

atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga Bazelio konvencijos sekretoriatui pagal tos konvencijos 11 straipsnį pateikė pranešimą apie atliekų vežimą Sąjungos teritorijoje, Sąjunga neprivalo savo teisėje įgyvendinti Bazelio konvencijos priedų pakeitimų, susijusių su nepavojingų plastiko atliekų (B3011 ir Y48 įrašai) vežimu iš vienos valstybės narės į kitą. Tačiau, siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, į Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III, IIIA ir IV priedus reikėtų įtraukti naujus įrašus, susijusius su nepavojingų plastiko atliekų vežimu Sąjungos teritorijoje, kuriuose būtų atsižvelgta į Bazelio konvencijos naujuose B3011 ir Y48 įrašuose vartojamus terminus ir kurie padėtų iš esmės išlaikyti dabartinę tokių atliekų vežimo Sąjungos teritorijoje kontrolę;

(7)

paskutiniuose Bazelio konvencijos šalių konferencijos susitikimuose buvo priimta keletas techninių gairių ir rekomendacinių dokumentų dėl įvairių atliekų srautų tvarkymo aplinkai saugiu būdu. Tose techninėse gairėse ir rekomendaciniuose dokumentuose pateikiama naudingų rekomendacijų, todėl jie turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 VIII priedą;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

kadangi Bazelio konvencijos priedų ir EBPO sprendimo priedėlių pakeitimai įsigalios 2021 m. sausio 1 d., su tais pakeitimais susiję Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 pakeitimai taip pat turėtų įsigalioti 2021 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1013/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

IC, III, IIIA, IV, V ir VII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą;

2)

VIII priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 punktas taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(2)  EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Final dėl Sprendimo C(92)39/Final dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros.

(3)  EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107/Final dėl Sprendimo C(92)39/Final dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IC, III, IIIA, IV, V ir VII priedai iš dalies keičiami taip:

1)

IC priedo 25 punkto e papunkčio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šie kodai gali būti įtraukti į šio reglamento IIIA, IIIB, IV (ES48) arba IVA priedus. Tokiais atvejais prieš kodą nurodomas priedo numeris. IIIA priedo atveju reikia reikiama eilės tvarka išvardyti visus atitinkamus kodus, nurodytus IIIA priede. Kai kurie įrašai pagal Bazelio konvenciją, kaip antai B1100 ir B3020, taikomi tik konkretiems atliekų srautams, kaip nurodyta IIIA priede.“;

2)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„ATLIEKŲ, KURIOMS TAIKOMI 18 STRAIPSNYJE NUMATYTI BENDRI INFORMACIJOS REIKALAVIMAI, SĄRAŠAS (ATLIEKOS, ĮTRAUKTOS Į „ŽALIĄJĮ“ SĄRAŠĄ)“;

b)

I dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

bet kokia Bazelio konvencijos IX priede pateikta nuoroda į A sąrašą laikoma nuoroda į šio reglamento IV priedą;“;

c)

I dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g)

Sąjungos teritorijoje vežamoms atliekoms Bazelio konvencijos B3011 įrašas netaikomas, o vietoje jo taikomas šis įrašas:

ES3011

Plastiko atliekos (atkreipiamas dėmesys į susijusį IV priedo II dalies AC300 įrašą ir į susijusį IV priedo I dalies ES48 įrašą:

toliau išvardytos plastiko atliekos, jei jos beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų (*):

plastiko atliekas, kurias sudaro beveik vien tik (**) vienas nehalogenintasis polimeras, įskaitant toliau išvardytus polimerus, bet jais neapsiribojant:

polietileną (PE),

polipropileną (PP),

polistireną (PS),

akrilnitrilo butadieno stireną (ABS),

polietileno tereftalatą (PET),

polikarbonatus (PC),

polieterius,

plastiko atliekas, kurias sudaro beveik vien tik (**) vienas kietintas dervų arba kondensavimo produktas, įskaitant toliau išvardytas dervas, bet jomis neapsiribojant:

karbamidformaldehidines dervas,

fenolformaldehidines dervas,

melaminformadehidines dervas,

epoksidines dervas,

alkidines dervas,

plastiko atliekas, kurias sudaro beveik vien tik (**) vienas iš šių fluorinuotųjų polimerų (***):

perfluoroetilenas/propilenas (FEP),

perfluoralkoksialkanai:

tetrafluoretilenas/perfluoralkilvinilo eteris (PFA),

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA),

polivinilfluoridas (PVF),

polivinildenefluoridas (PVDF),

politetrafluoretilenas (PTFE),

polivinilchloridas (PVC),

(*)  Vartojant sąvoką „beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos."

(**)  Vartojant sąvoką „beveik vien tik“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos."

(**)  Vartojant sąvoką „beveik vien tik“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos."

(**)  Vartojant sąvoką „beveik vien tik“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos."

(***)  Neįtraukiamos po vartojimo susidariusios atliekos.“;"

d)

II dalyje išbraukiamas šis tekstas:

Kietoms plastikinėms atliekoms

GH013

391530 ex 390410–40

Vinilchlorido polimerai“;

3)

IIIA priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

3 punkto d, e ir f papunkčiai išbraukiami;

b)

pridedamas 4 punktas:

„4.

Tik vežimo Sąjungoje tikslais į šį priedą įtraukiamos šios mišrios atliekos, priskirtos skirtingoms vieno atskiro įrašo įtraukoms ar įtraukų dalims:

a)

mišrios atliekos, išvardytos ES3011 įraše ir klasifikuojamos pagal įtrauką, nurodančią nehalogenintuosius polimerus;

b)

mišrios atliekos, išvardytos ES3011 įraše ir klasifikuojamos pagal įtrauką, nurodančią kietintus dervų arba kondensavimo produktus;

c)

mišrios atliekos, išvardytos ES3011 įraše ir klasifikuojamos kaip perfluoralkoksialkanai.“;

4)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„ATLIEKŲ, KURIOMS TAIKOMA IŠANKSTINIO RAŠYTINIO PRANEŠIMO IR PRITARIMO PROCEDŪRA, SĄRAŠAS (ATLIEKOS, ĮTRAUKTOS Į „GINTARINĮ“ SĄRAŠĄ)“;

b)

I dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Toliau nurodytoms atliekoms taikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir pritarimo procedūra:

atliekoms, išvardytoms Bazelio konvencijos II ir VIII prieduose (*).

(*)  Bazelio konvencijos VIII priedas yra įtrauktas į šio reglamento V priedo 1 dalies A sąrašą. Bazelio konvencijos II priedas yra įtrauktas į šio reglamento V priedo 3 dalies A sąrašą.“;"

ii)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

bet kokia Bazelio konvencijos VIII priede pateikta nuoroda į B sąrašą laikoma nuoroda į šio reglamento III priedą.“;

iii)

įrašomi e ir f punktai:

„e)

Bazelio konvencijos A3210 įrašas netaikomas, o vietoje jo taikomas II dalies AC300 įrašas;

f)

Sąjungos teritorijoje vežamoms atliekoms Bazelio konvencijos Y48 įrašas netaikomas, o vietoje jo taikomas šis įrašas:

ES48:

Į II dalies AC300 arba III priedo I dalies ES3011 įrašą neįtrauktos plastiko atliekos, taip pat į IIIA priedo 4 punktą neįtrauktos mišrios plastiko atliekos.“;

c)

II dalyje po AC270 įrašo įterpiamas šis įrašas:

„AC300

Plastiko atliekos (įskaitant mišrias plastiko atliekas), kuriose yra I priede išvardytų sudedamųjų dalių arba kurios jomis užterštos tiek, kad joms būdingos III priede nurodytos savybės (atkreipiamas dėmesys į susijusį III priedo I dalies ES3011 įrašą ir į susijusį I dalies ES48 įrašą)“;

5)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

A sąrašo A3 skirsnis papildomas šiuo įrašu:

„A3210

Plastiko atliekos (įskaitant mišrias plastiko atliekas), kuriose yra I priede išvardytų sudedamųjų dalių arba kurios jomis užterštos tiek, kad joms būdingos III priede nurodytos savybės (atkreipiamas dėmesys į susijusį šios dalies B sąrašo B3011 įrašą ir į 3 dalies A sąrašo Y48 įrašą)“;

ii)

B sąrašo B3 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

B3010 įrašas išbraukiamas;

prieš B3020 įrašą įterpiamas šis įrašas:

„B3011

Plastiko atliekos (atkreipiamas dėmesys į susijusį šios dalies A sąrašo A3210 įrašą ir į 3 dalies A sąrašo Y48 įrašą)

Toliau išvardytos plastiko atliekos, jei jos skirtos perdirbti (*) aplinkai saugiu būdu ir yra beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų (**):

plastiko atliekos, kurias sudaro beveik vien tik (***) vienas nehalogenintasis polimeras, įskaitant toliau išvardytus polimerus, bet jais neapsiribojant:

polietileną (PE),

polipropileną (PP),

polistireną (PS),

akrilnitrilo butadieno stireną (ABS),

polietileno tereftalatą (PET),

polikarbonatus (PC),

polieterius,

plastiko atliekos, kurias sudaro beveik vien tik (***) vienas kietintas dervų arba kondensavimo produktas, įskaitant toliau išvardytas dervas, bet jomis neapsiribojant:

karbamidformaldehidines dervas,

fenolformaldehidines dervas,

melaminformadehidines dervas,

epoksidines dervas,

alkidines dervas,

plastiko atliekos, kurias sudaro beveik vien tik (***) vienas iš šių fluorinuotųjų polimerų (****):

perfluoroetilenas/propilenas (FEP),

perfluoralkoksialkanai:

tetrafluoretilenas/perfluoralkilvinilo eteris (PFA),

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA),

polivinilfluoridas (PVF),

polivinildenefluoridas (PVDF).

Mišrios plastiko atliekos, sudarytos iš polietileno (PE), polipropileno (PP) ir (arba) polietileno tereftalato (PET), jei kiekvieną jas sudarančią medžiagą numatyta perdirbti (*****) atskirai ir aplinkai saugiu būdu ir jei jos yra beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų (**).

b)

3 dalies A sąrašas pakeičiamas taip:

A sąrašas (Bazelio konvencijos II priedas)

Y46

Buitinės atliekos (*)

Y47

Buitinių atliekų deginimo metu susidariusios liekanos

Y48

Plastiko atliekos (įskaitant mišrias plastiko atliekas), išskyrus:

plastiko atliekas, kurios yra pavojingos atliekos (žr. V priedo A sąrašo 1 dalies A3210 įrašą),

toliau išvardytas plastiko atliekas, jei jos skirtos perdirbti (**) aplinkai saugiu būdu ir jei jos yra beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų (***):

plastiko atliekas, kurias sudaro beveik vien tik (****) vienas nehalogenintasis polimeras, įskaitant toliau išvardytus polimerus, bet jais neapsiribojant:

polietileną (PE),

polipropileną (PP),

polistireną (PS),

akrilnitrilo butadieno stireną (ABS),

polietileno tereftalatą (PET),

polikarbonatus (PC),

polieterius,

plastiko atliekas, kurias sudaro beveik vien tik (****) vienas kietintas dervų arba kondensavimo produktas, įskaitant toliau išvardytas dervas, bet jomis neapsiribojant:

karbamidformaldehidines dervas,

fenolformaldehidines dervas,

melaminformadehidines dervas,

epoksidines dervas,

alkidines dervas;

plastiko atliekas, kurias sudaro beveik vien tik (****) vienas iš šių fluorinuotųjų polimerų (*****):

perfluoroetilenas/propilenas (FEP),

perfluoralkoksialkanai:

tetrafluoretilenas/perfluoralkilvinilo eteris (PFA),

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA),

polivinilfluoridas (PVF),

polivinildenefluoridas (PVDF).

mišrias plastiko atliekas, sudarytas iš polietileno (PE), polipropileno (PP) ir (arba) polietileno tereftalato (PET), jei kiekvieną jas sudarančią medžiagą numatyta perdirbti (******) atskirai ir aplinkai saugiu būdu ir jei jos yra beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų (***).

(*)  Jeigu atitinkamai neklasifikuojamos vienoje III priedo įrašo skiltyje."

(**)  Organinių medžiagų, kurios nenaudojamos kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (R3 operacija IV priedo B skirsnyje) arba prireikus vienkartinis laikinas saugojimas, jei po to atliekama R3 operacija ir jei tai pagrindžiama sutartimi arba atitinkamais oficialiais dokumentais."

(***)  Vartojant sąvoką „beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos."

(****)  Vartojant sąvoką „beveik vien tik“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos."

(****)  Vartojant sąvoką „beveik vien tik“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos."

(****)  Vartojant sąvoką „beveik vien tik“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos."

(*****)  Neįtraukiamos po vartojimo susidariusios atliekos."

(******)  Organinių medžiagų, kurios nenaudojamos kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (R3 operacija IV priedo B skirsnyje) atliekant išankstinį rūšiavimą ir prireikus vienkartinis laikinas saugojimas, jei po to atliekama R3 operacija ir jei tai pagrindžiama sutartimi arba atitinkamais oficialiais dokumentais.“;"

(***)  Vartojant sąvoką „beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos."

c)

3 dalyje B sąrašo pavadinimas pakeičiamas taip:

B sąrašas (EBPO sprendimo II dalies 4 priedėlyje nurodytos atliekos)  (*)

(*)  AB130, AC250, AC260 ir AC270 numeriais pažymėtos atliekos buvo išbrauktos, kadangi 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų (OL L 114, 2006 4 27, p. 9, ji panaikinta Direktyva 2008/98/EB) 18 straipsnyje nustatyta tvarka jos buvo laikomos nepavojingomis ir todėl joms netaikomas šio reglamento 36 straipsnyje nustatytas eksporto draudimas. AC300 numeriu pažymėtos atliekos buvo išbrauktos, nes šios atliekos įtrauktos į 1 dalies A sąrašo A3210 įrašą.“;"

6)

VII priedas iš dalies keičiamas taip:

10 laukelis papildomas taip:

„vii)

Kita (nurodykite):“.


(*)  Vartojant sąvoką „beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos.

(**)  Vartojant sąvoką „beveik vien tik“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos.

(***)  Neįtraukiamos po vartojimo susidariusios atliekos.“;

(*)  Bazelio konvencijos VIII priedas yra įtrauktas į šio reglamento V priedo 1 dalies A sąrašą. Bazelio konvencijos II priedas yra įtrauktas į šio reglamento V priedo 3 dalies A sąrašą.“;

(*)  Organinių medžiagų, kurios nenaudojamos kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (R3 operacija IV priedo B skirsnyje) arba prireikus vienkartinis laikinas saugojimas, jei po to atliekama R3 operacija ir jei tai pagrindžiama sutartimi arba atitinkamais oficialiais dokumentais.

(**)  Vartojant sąvoką „beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos.

(***)  Vartojant sąvoką „beveik vien tik“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos.

(****)  Neįtraukiamos po vartojimo susidariusios atliekos.

(*****)  Organinių medžiagų, kurios nenaudojamos kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (R3 operacija IV priedo B skirsnyje) atliekant išankstinį rūšiavimą ir prireikus vienkartinis laikinas saugojimas, jei po to atliekama R3 operacija ir jei tai pagrindžiama sutartimi arba atitinkamais oficialiais dokumentais.“;

(*)  Jeigu atitinkamai neklasifikuojamos vienoje III priedo įrašo skiltyje.

(**)  Organinių medžiagų, kurios nenaudojamos kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (R3 operacija IV priedo B skirsnyje) arba prireikus vienkartinis laikinas saugojimas, jei po to atliekama R3 operacija ir jei tai pagrindžiama sutartimi arba atitinkamais oficialiais dokumentais.

(***)  Vartojant sąvoką „beveik be teršalų ir kitų rūšių atliekų“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos.

(****)  Vartojant sąvoką „beveik vien tik“, atskaitos tašku gali būti tarptautinės ir nacionalinės specifikacijos.

(*****)  Neįtraukiamos po vartojimo susidariusios atliekos.

(******)  Organinių medžiagų, kurios nenaudojamos kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (R3 operacija IV priedo B skirsnyje) atliekant išankstinį rūšiavimą ir prireikus vienkartinis laikinas saugojimas, jei po to atliekama R3 operacija ir jei tai pagrindžiama sutartimi arba atitinkamais oficialiais dokumentais.“;

(*)  AB130, AC250, AC260 ir AC270 numeriais pažymėtos atliekos buvo išbrauktos, kadangi 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų (OL L 114, 2006 4 27, p. 9, ji panaikinta Direktyva 2008/98/EB) 18 straipsnyje nustatyta tvarka jos buvo laikomos nepavojingomis ir todėl joms netaikomas šio reglamento 36 straipsnyje nustatytas eksporto draudimas. AC300 numeriu pažymėtos atliekos buvo išbrauktos, nes šios atliekos įtrauktos į 1 dalies A sąrašo A3210 įrašą.“;“


II PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

TVARKYMO APLINKAI SAUGIU BŪDU GAIRĖS (49 straipsnis)

I.   Pagal Bazelio konvenciją priimtos gairės ir rekomendaciniai dokumentai

1.

Techninės biomedicininių ir sveikatos apsaugos atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (Y1; Y3) (1)

2.

Techninės švino-rūgštinių baterijų atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės1

3.

Techninės visiško arba dalinio laivų išmontavimo tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės1

4.

Techninės metalų ir metalų junginių perdirbimo ir (arba) atnaujinimo (R4) aplinkai saugiu būdu gairės (2)

5.

Bendrosios techninės atliekų, kurias sudaro patvarieji organiniai teršalai, kuriose jų yra arba kurios jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (3)

6.

Techninės atliekų, kurias sudaro 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas (DDT), kuriose jo yra arba kurios juo užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (4)

7.

Techninės atliekų, kurias sudaro heksabromciklododekanas (HBCD), kuriose jo yra arba kurios juo užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (5)

8.

Techninės atliekų, kurias sudaro perfluoroktansulfonrūgštis (PFOSF), kuriose jos yra arba kurios ja užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės5

9.

Techninės atliekų, kurias sudaro pentachlorfenolis, jo druskos ir esteriai (PCP), kuriose jų yra arba kurios jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (6)

10.

Techninės atliekų, kurias sudaro pesticidai – aldrinas, alfa heksachlorcikloheksanas, beta heksachlorcikloheksanas, chlordanas, chlordekonas, dieldrinas, endrinas, heptachloras, heksachlorbenzenas, heksachlorbutadienas, lindanas, mireksas, pentachlorbenzenas, pentachlorfenolis ir jo druskos, perfluoroktansulfonrūgštis, techninis endosulfanas ir susiję jo izomerai arba toksafenas arba heksachlorbenzenas kaip pramoninis chemikalas (POP pesticidai), kuriose jų yra arba kurios jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės6

11.

Techninės atliekų, kurias sudaro polichlorintieji bifenilai (PCB), polichlorintieji terfenilai (PCT), polichlorintieji naftalenai arba polibromintieji bifenilai, įskaitant heksabrombifenilą ((PCB, PCT, PCN arba PBB, įskaitant HBB), kuriose jų yra arba kurios jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės6

12.

Techninės atliekų, kurias sudaro heksabromdifenileteris ir heptabromdifenileteris arba tetrabromdifenileteris ir pentabromdifenileteris arba dekabromdifenileteris (POP-BDE), kuriose jų yra arba kurios jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės3

13.

Techninės atliekų, kuriose yra netikslingai susidariusių polichlorintųjų dibenzo-para-dioksinų, polichlorintųjų dibenzofuranų, heksachlorbenzeno, polichlorintųjų bifenilų, pentachlorbenzenų, polichlorintųjų naftalenų ar heksachlorbutadieno arba kurios jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės3

14.

Techninės atliekų, kurias sudaro heksachlorbutadienas, kuriose jo yra arba kurios juo užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės3

15.

Techninės atliekų, kurias sudaro trumposios grandinės chlorintieji parafinai, kuriose jų yra arba kurios jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės3

16.

Techninės naudotų pripučiamų padangų ir jų atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (7)

17.

Techninės atliekų, kurias sudaro gyvsidabris ar gyvsidabrio junginiai, kuriose jų yra arba kurios jais užterštos, tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės5

18.

Techninės pavojingų atliekų apdorojimo cemento krosnyse aplinkai saugiu būdu gairės7

19.

Naudotos ir eksploatuoti nebetinkamos kompiuterinės įrangos tvarkymo aplinkai saugiu būdu rekomendacinis dokumentas6

20.

Naudotų ir eksploatuoti nebetinkamų mobiliųjų telefonų tvarkymo aplinkai saugiu būdu rekomendacinis dokumentas7

21.

Pavojingų ir kitokių atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu sistema (8)

22.

Praktiniai atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu propagavimo vadovai (9)

II.   EBPO priimtos gairės

Techninis konkrečių atliekų srautų tvarkymo aplinkai saugiu būdu vadovas

„Panaudoti asmeniniai kompiuteriai ir jų laužas“ (10)

III.   Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) priimtos gairės

„Laivų perdirbimo gairės“ (11)

IV.   Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) priimtos gairės

„Sauga ir sveikata išmontuojant laivus. Gairės Azijos šalims ir Turkijai“ (12).


(1)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 6-ajame susitikime 2002 m. gruodžio mėn.

(2)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 7-ajame susitikime 2004 m. spalio mėn.

(3)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 14-ajame susitikime 2019 m. gegužės mėn.

(4)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 8-ajame susitikime 2006 m. gruodžio mėn.

(5)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 12-ajame susitikime 2015 m. gegužės mėn.

(6)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 13-ajame susitikime 2017 m. gegužės mėn.

(7)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 10-ajame susitikime 2013 m. spalio mėn.

(8)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 11-ajame susitikime 2013 m. spalio mėn.

(9)  Priimti Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 13-ajame 14-ajame susitikimuose 2017 m. gegužės mėn. ir 2019 m. gegužės mėn.

(10)  Priimtas EBPO Aplinkos politikos komiteto 2003 m. vasario mėn. (dokumentas ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Rezoliucija A.962, priimta IMO asamblėjos 23-iojoje eilinėje sesijoje, vykusioje 2003 m. lapkričio 24–gruodžio 5 d.

(12)  Patvirtintos skelbti TDO Valdymo tarybos 289-ojoje sesijoje, vykusioje 2004 m. kovo 11–26 d.