15.6.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 188/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/781

2020 m. birželio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 nuostatos dėl tam tikrų nuostatų taikymo datų ir dėl tam tikrų pereinamojo laikotarpio nuostatų pratęsus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/797 perkėlimo į nacionalinę teisę terminą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje (1), ypač į jos 21 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant suteikti valstybėms narėms galimybę pratęsti terminą, iki kurio turi būti užtikrinta, kad įsigaliotų nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 1 dalyje nurodytų nuostatų, Direktyva (ES) 2016/797 buvo iš dalies pakeista Direktyva (ES) 2020/700 (2);

(2)

dėl COVID-19 protrūkio galėtų būti vėluojama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB (3) atlikti transporto priemonės tipo patvirtinimų arba leidimų pateikti transporto priemonę rinkai paraiškų, pagal kurias atitinkami patvirtinimai ar leidimai turi būti išduoti iki 2020 m. birželio 16 d., vertinimą. Todėl valstybių narių, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį ir kuriose Direktyva (ES) 2016/797 turi būti taikoma nuo 2020 m. birželio 16 d., nacionalinė saugos institucija, gavusi pareiškėjo prašymą, turėtų tęsti vertinimą po tos datos. Nacionalinė saugos institucija tą vertinimą turėtų užbaigti ir patvirtinimus ar leidimus išduoti iki 2020 m. spalio 30 d.;

(3)

valstybėse narėse, kurios pateikė Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai (toliau – Agentūra) ir Komisijai pranešimą apie savo ketinimą pratęsti Direktyvos (ES) 2016/797 perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį pagal jos 57 straipsnio 2a dalį, tam tikrų Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/545 (4) nuostatų taikymas turėtų būti atidėtas ir jos turėtų būti taikomos nuo 2020 m. spalio 31 d. Be to, turėtų būti pritaikytos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2018/545 nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos;

(4)

pareiškėjai, atsižvelgdami į dabartinį paraiškų teikimo terminą, gali būti parengę paraiškas pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/545. Įgyvendinant direktyvas 2008/57/EB ir (ES) 2016/797, transporto priemonės turi atitikti technines sąveikos specifikacijas bei susijusias nacionalines taisykles ir esminius reikalavimus. Pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/545 parengtose paraiškose turėtų būti pateikti visi būtini įrodymai, kurių reikalaujama pagal Direktyvą 2008/57/EB išduodant leidimus pradėti eksploatuoti transporto priemones arba pagal Direktyvą (ES) 2016/797 išduodant leidimus jas pateikti rinkai. Todėl pareiškėjams turėtų būti leidžiama valstybių narių, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį, nacionalinėms saugos institucijoms pateikti paraiškas, į kurias įtraukiami įrodymai pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2018/545. Tas paraiškas nacionalinės saugos institucijos turėtų priimti nereikalaudamos jų pataisyti;

(5)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Direktyvos (ES) 2016/797 51 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę;

(7)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente nustatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 17 punktas pakeičiamas taip:

„17)

atitinkama data – 2019 m. birželio 16 d., jei valstybės narės nepateikė pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį Agentūrai ir Komisijai pranešimo, kad pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį. Jei valstybės narės pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą, kad pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, ir jei nepateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį, ta data yra 2020 m. birželio 16 d. Jei valstybės narės pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą, kad papildomai pratęsė tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpį, ta data yra 2020 m. spalio 31 d.“;

2)

55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama 4a dalis:

„4a.   Nepaisant 1–4 dalių, valstybių narių, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį ir kuriose Direktyva (ES) 2016/797 taikoma nuo 2020 m. birželio 16 d., nacionalinės saugos institucijos, gavusios pareiškėjo prašymą, transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai paraiškos vertinimą pagal Direktyvą 2008/57/EB tęsia po 2020 m. birželio 16 d. su sąlyga, kad jos transporto priemonės tipo patvirtinimą ir (arba) leidimą pateikti transporto priemonę rinkai išduos iki 2020 m. spalio 30 d.

Jei nacionalinė saugos institucija pripažįsta, kad transporto priemonės tipo patvirtinimo ir (arba) leidimo pateikti transporto priemonę rinkai iki 2020 m. spalio 30 d. išduoti negalės, ji apie tai nedelsdama informuoja pareiškėją ir Agentūrą ir taikomos 2–4 dalys.“;

b)

įterpiama 5a dalis:

„5a.   Į leidimą pateikti transporto priemonę rinkai ir (arba) transporto priemonės tipo patvirtinimą, kurį Agentūra išdavė nuo 2020 m. birželio 16 d. iki 2020 m. spalio 30 d., neįtraukiamas tinklas ar tinklai, esantys valstybėje narėje, kuri pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį. Tokį pranešimą pateikusių valstybių narių nacionalinės saugos institucijos:

a)

laiko, kad Agentūros išduotas transporto priemonės tipo patvirtinimas yra lygiavertis pagal Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnį išduotiems transporto priemonių tipų patvirtinimams ir tam transporto priemonės tipui taiko Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnio 3 dalį;

b)

priima Agentūros išduotą leidimą pateikti transporto priemonę rinkai kaip lygiavertį pirmajam pagal Direktyvos 2008/57/EB 22 arba 24 straipsnį išduotam leidimui ir išduoda papildomą leidimą pagal Direktyvos 2008/57/EB 23 arba 25 straipsnį.“;

c)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   2 dalies a punkte ir 5 bei 5a dalyse nurodytais atvejais nacionalinė saugos institucija bendradarbiauja ir koordinuoja veiksmus su Agentūra, kad būtų atliktas Direktyvos (ES) 2016/797 21 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytų elementų vertinimas.“;

d)

įterpiama 7a dalis:

„7a.   Jei prekiniai vagonai atitinka Vagonų posistemio techninių sąveikos specifikacijų reglamento (ES) Nr. 321/2013 priedo 7.1.2 punktą ir dėl jų išduoti leidimai pateikti transporto priemonę rinkai, nuo 2020 m. birželio 16 d. iki 2020 m. spalio 30 d. laikoma, kad jie yra transporto priemonės, dėl kurių išduoti leidimai pradėti eksploatuoti transporto priemonę pagal Direktyvą 2008/57/EB, o juos išdavusios valstybės narės pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį.“;

e)

įtraukiama nauja 8 dalis:

„8.   Nuo 2020 m. birželio 16 d. iki 2020 m. spalio 30 d. valstybėse narėse, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį, leidimo pradėti eksploatuoti transporto priemonę arba transporto priemonės tipo patvirtinimo paraiškų, teikiamų Direktyvos 2008/57/EB tikslais, teikėjai gali nacionalinei saugos institucijai pateikti su transporto priemone arba transporto priemonių tipu susijusį dokumentų rinkinį, parengtą pagal 29 straipsnio 1 dalį bei 30 straipsnio 1 dalį ir atitinkantį I priedo reikalavimus.

Nacionalinės saugos institucijos pagal šį reglamentą parengtas leidimo pradėti eksploatuoti transporto priemonę arba transporto priemonės tipo patvirtinimo paraiškas priima Direktyvos 2008/57/EB tikslais.“;

3)

56 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybėse narėse, kurios nepateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį, jis taikomas nuo 2019 m. birželio 16 d.

Valstybėse narėse, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2 dalį ir kurios nepateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimo pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį, jis taikomas nuo 2020 m. birželio 16 d.

55 straipsnio 5a ir 7a dalys visose valstybėse narėse taikomos nuo 2020 m. birželio 16 d.

55 straipsnio 8 dalis valstybėse narėse, kurios pateikė Agentūrai ir Komisijai pranešimą pagal Direktyvos (ES) 2016/797 57 straipsnio 2a dalį, taikoma nuo 2020 m. birželio 16 d.

Nuo 2020 m. spalio 31 d. šis reglamentas taikomas visose valstybėse narėse.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 138, 2016 5 26, p. 44.

(2)  2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/700, kuria iš dalies keičiamos direktyvos (ES) 2016/797 ir (ES) 2016/798, kiek tai susiję su jų perkėlimo į nacionalinę teisę terminų pratęsimu (OL L 165, 2020 5 27, p. 27).

(3)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (OL L 191, 2008 7 18, p. 1).

(4)  2018 m. balandžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/545, kuriuo nustatomos geležinkelių transporto priemonių patvirtinimo ir geležinkelių transporto priemonių tipų patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/797 praktinės priemonės (OL L 90, 2018 4 6, p. 66).