5.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/122


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2020/364

2019 m. gruodžio 17 d.

kuria, derinant prie mokslo ir technikos pažangos, dėl išimties, kuria kadmį leidžiama naudoti tam tikrų spinduliuotei atsparių vaizdo kamerų vamzdžiuose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2011/65/ES reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, kad rinkai teikiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje nebūtų tos direktyvos II priede išvardytų pavojingų medžiagų. Šis apribojimas netaikomas tam tikroms medicinos prietaisų ir stebėjimo ir kontrolės prietaisų naudojimo reikmėms, išvardytoms tos direktyvos IV priede;

(2)

elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, kurioms taikoma Direktyva 2011/65/ES, išvardytos tos direktyvos I priede;

(3)

kadmis yra ribojama cheminė medžiaga, nurodyta Direktyvos 2011/65/ES II priede;

(4)

2015 m. gruodžio 3 d. Komisija gavo pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 3 dalį pateiktą prašymą į tos direktyvos IV priedą įtraukti naują išimtį, pagal kurią kadmį leidžiama naudoti tam tikrų spinduliuotei atsparių vaizdo kamerų vamzdžiuose (toliau – prašoma išimtis);

(5)

vertinant išimties prašymą, be kita ko, konsultuotasi su suinteresuotaisiais subjektais pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 7 dalį;

(6)

kadmis vaizdo kamerų vamzdžiuose būtinas siekiant užtikrinti pakankamą vaizdo kamerų atsparumą spinduliuotei ir optines jų savybes, kai kameros naudojamos aplinkoje, veikiamoje didelės spinduliuotės, kaip antai branduolinėse elektrinėse ir branduolinių atliekų perdirbimo įmonėse;

(7)

šiuo metu rinkoje nėra pakaitalų be kadmio, kuriais būtų galima užtikrinti reikiamą optinių savybių ir pakankamo atsparumo spinduliuotei derinį;

(8)

dėl alternatyvų stokos moksliškai ir techniškai neįmanoma atsisakyti kadmio tam tikrų vaizdo kamerų vamzdžiuose ar jį pakeisti kuo nors kitu. Išimtis suderinama su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 (2) ir ją taikant nebus susilpninta jame numatyta aplinkos ir sveikatos apsauga;

(9)

todėl tikslinga suteikti prašomą išimtį ir reikmes, kurias ji apima, susijusias su 9 kategorijos elektros ir elektronine įranga, įtraukti į Direktyvos 2011/65/ES IV priedą;

(10)

pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą prašoma išimtis turėtų būti suteikta 7 metų laikotarpiui, prasidedančiam 2020 m. kovo 5 d. Atsižvelgiant į nuolatinių pastangų, dedamų siekiant rasti patikimų pakaitalų, rezultatus, mažai tikėtina, kad dėl išimties taikymo trukmės bus padarytas neigiamas poveikis inovacijoms;

(11)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES IV priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. rugpjūčio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

(2)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

Į Direktyvos 2011/65/ES IV priedą įrašomas 44 įrašas:

„44.

Kadmis spinduliuotei atsparių vaizdo kamerų vamzdžiuose, skirtuose kameroms, kurių skiriamoji geba centrinėje vaizdo dalyje didesnė nei 450 TV eilučių ir kurios naudojamos aplinkoje, veikiamoje jonizuojančiosios spinduliuotės, kai ji didesnė nei 100 Gy/h, o suminė jos dozė viršija 100 kGy.

 

Taikoma 9 kategorijai. Nustoja galioti 2027 m. kovo 31 d.“