6.3.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 71/10


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/373

2020 m. kovo 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 5 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/119/BUSP (1);

(2)

remiantis Sprendimo 2014/119/BUSP peržiūra, ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms, taikymas turėtų būti pratęstas iki 2021 m. kovo 6 d., įrašai apie du asmenis turėtų būti išbraukti, o priede pateikta informacija apie teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą turėtų būti atnaujinta;

(3)

todėl Sprendimas 2014/119/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/119/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2021 m. kovo 6 d.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. kovo 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. ĆORIĆ


(1)  2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014 3 6, p. 26).


PRIEDAS

Sprendimo 2014/119/BUSP priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

skirsnyje „A. 1 straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas“ išbraukiami įrašai, susiję su šiais asmenimis:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi;

2)

skirsnis „B. Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą“ pakeičiamas taip:

„B.

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą pagal Ukrainos baudžiamojo proceso kodeksą

Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) 42 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas vykstant baudžiamajam procesui įtariamas arba kaltinamas asmuo naudojasi teise į gynybą ir teise į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai apima: teisę būti informuotam apie tai, kokia nusikalstama veika asmuo įtariamas ar kaltinamas; teisę būti aiškiai ir nedelsiant informuotam apie Baudžiamojo proceso kodekse numatytas teises; teisę paprašius iškart susisiekti su advokatu; teisę teikti prašymus dėl procesinių veiksmų; ir teisę apskųsti tyrėjo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimus, veiksmus ir neveikimą. Baudžiamojo proceso kodekso 306 straipsnyje numatyta, kad skundus dėl tyrėjo ar prokuroro sprendimų, veiksmų ar neveikimo turi nagrinėti vietos teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas dalyvaujant skundą pateikusiam asmeniui arba jo advokatui ar teisiniam atstovui. Baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnyje numatyta, kad skundai dėl to, kad ikiteisminio tyrimo metu tyrėjas ar prokuroras nesilaikė pagrįsto termino, gali būti pateikti aukštesniam prokurorui ir turi būti išnagrinėti per tris dienas nuo jų pateikimo. Be to, Baudžiamojo proceso kodekso 309 straipsnyje nurodyta, kokie ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai gali būti skundžiami apeliacine tvarka, ir kad kitų sprendimų teisminė peržiūra gali būti atliekama teisme vykstant parengiamosioms procedūroms. Be to, kai kurie procesiniai tyrimo veiksmai gali būti atliekami tik gavus ikiteisminio tyrimo teisėjo arba teismo nutartį (pvz., turto areštas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 167–175 straipsnius ir sulaikymo priemonės pagal 176–178 straipsnius).

Teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą taikymas kiekvienam iš į sąrašą įtrauktų asmenų

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Yanukovych teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2014 m. rugsėjo 26 d. ir 2014 m. spalio 8 d. laiškai dėl rašytinio pranešimo apie įtarimus nusiuntimo, informacija apie tai, kad 2015 m. liepos 27 d. buvo suteiktas leidimas dėl specialaus ikiteisminio tyrimo in absentia, keletas teismo sprendimų dėl turto arešto ir aplinkybė, kad 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą sustabdyti baudžiamąjį procesą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka. Taryba taip pat turi įrodymų, kad 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo patenkintas neseniai pateiktas gynybos prašymas.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Zakharchenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. lapkričio 23 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Zakharchenko, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą. Be to, 2019 m. vasario 19 d. sprendimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Pshonka teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma aplinkybė, kad 2014 m. gruodžio 22 d. buvo įteiktas rašytinis pranešimas apie įtarimus, aplinkybė, kad 2017 m. birželio 16 d. sprendimą sustabdyti baudžiamąjį procesą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka, ir 2018 m. kovo 12 d., 2018 m. rugpjūčio 13 d. ir 2019 m. rugsėjo 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Pshonka, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Ratushniak teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. lapkričio 23 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Ratushniak, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą. Be to, 2019 m. vasario 19 d. sprendimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Yanukovych teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma keletas teismo sprendimų, susijusių su turto areštu, ir 2018 m. birželio 27 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo panaikinta prokuratūros rezoliucija, kuria atsisakyta patenkinti gynybos prašymą užbaigti tyrimą.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Pshonka teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma aplinkybė, kad 2014 m. gruodžio 29 d. buvo įteiktas rašytinis pranešimas apie įtarimus, aplinkybė, kad 2017 m. birželio 16 d. sprendimą sustabdyti baudžiamąjį procesą buvo galima apskųsti apeliacine tvarka, ir 2018 m. kovo 12 d., 2018 m. rugpjūčio 13 d. ir 2019 m. rugsėjo 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Pshonka, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta S. Kurchenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. kovo 7 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia. Be to, 2019 m. kovo 28 d. gynybai buvo pranešta apie ikiteisminio tyrimo užbaigimą ir suteikta galimybė susipažinti su medžiaga.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta D. Tabachnyk teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo leidžiama sulaikyti D. Tabachnyk, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame nagrinėjamas prašymas jam skirti suėmimą.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta S. Arbuzov teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2017 m. balandžio 24 d. laiškas dėl rašytinio pranešimo apie įtarimus siuntimo, 2018 m. gruodžio 19 d., 2019 m. kovo 18 d. ir 2019 m. liepos 29 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais patenkinamas gynybos prašymas, susijęs su Generalinės prokuratūros neveikimu, 2017 m. rugpjūčio 10 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia, ir 2019 m. lapkričio 4 d. ir 2019 m. lapkričio 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais atsisakyta patenkinti gynybos prašymą nustatyti ikiteisminio tyrimo užbaigimo terminą.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta O. Klymenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2017 m. kovo 1 d. ir 2018 m. spalio 5 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia, 2017 m. vasario 8 d. ir 2019 m. rugpjūčio 19 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai, kuriais patvirtinama prevencinė priemonė, t. y. suėmimas, ir vykstantis gynybos susipažinimo su baudžiamojo proceso medžiaga procesas.“