29.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/1933

2019 m. lapkričio 6 d.

kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 nurodytas pramonės produktų sąrašas „Prodcom“

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (1), ypač į jo 2 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EEB) Nr. 3924/91 numatyta, kad valstybės narės turėtų vykdyti statistinį pramonės produkcijos tyrimą;

(2)

tyrimas turėtų būti pagrįstas produktų, nurodančių atitinkamą pramonės produkciją, sąrašu;

(3)

produktų sąrašas reikalingas tam, kad produkcijos statistika būtų suderinta su išorės prekybos statistika ir palyginama su Sąjungos produktų nomenklatūra CPA (produktų pagal veiklos rūšis klasifikatoriumi);

(4)

Reglamente (EEB) Nr. 3924/91 numatytas produktų sąrašas (toliau – sąrašas „Prodcom“) yra bendras visoms valstybėms narėms ir būtinas tam, kad būtų galima lyginti skirtingų valstybių narių duomenis;

(5)

siekiant atsižvelgti į technologinę plėtrą ir pramonės produkcijos struktūrinius pokyčius, sąrašą „Prodcom“ reikia atnaujinti;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąrašas „Prodcom“ pateikiamas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 374, 1991 12 31, p. 1.


Priedas

PRODCOM

Aprašymas

Fiz. apimties

P

Nuorodos į pastabas

NACE: 07.10

Geležies rūdų kasyba

CPA: 07.10.10

Geležies rūda

07.10.10.10 *

Geležies rūda ir koncentratai. Neaglomeruoti (išskyrus degtus piritus)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Geležies rūda ir koncentratai. Aglomeruoti (išskyrus degtus piritus)

kg

S

 

NACE: 07.29

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

CPA: 07.29.11

Vario rūda ir koncentratai

07.29.11.00

Vario rūda ir koncentratai

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Nikelio rūda ir koncentratai

07.29.12.00

Nikelio rūda ir koncentratai

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Aliuminio rūda ir koncentratai

07.29.13.00

Aliuminio rūda ir koncentratai

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

07.29.14.10 *

Sidabro rūda ir koncentratai

kg

S

 

07.29.14.20 *

Kitų tauriųjų metalų rūda ir koncentratai (išskyrus sidabro rūdą ir koncentratus)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Švino, cinko ir alavo rūda bei koncentratai

07.29.15.10 *

Švino rūda ir koncentratai

kg

S

 

07.29.15.20 *

Cinko rūda ir koncentratai

kg

S

 

07.29.15.30 *

Alavo rūda ir koncentratai

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

07.29.19.05 *

Kobalto rūda ir koncentratai

kg

S

 

07.29.19.10 *

Chromo rūda ir koncentratai

kg

S

 

07.29.19.15 *

Mangano rūda ir koncentratai, įskaitant geležingas mangano rūdą ir koncentratus, kuriuose manganas sudaro ne mažiau kaip 20 % sauso produkto masės

kg

S

 

07.29.19.20 *

Volframo rūda ir koncentratai

kg

S

 

07.29.19.25 *

Molibdeno rūda ir koncentratai. Degti

kg

S

 

07.29.19.26 *

Molibdeno rūda ir koncentratai. Išskyrus degtus

kg

S

 

07.29.19.30 *

Titano rūda ir koncentratai

kg

S

 

07.29.19.35 *

Cirkonio rūda ir koncentratai

kg

S

 

07.29.19.40 *

Niobio, tantalo arba vanadžio rūda ir koncentratai

kg

S

 

07.29.19.45 *

Stibio rūda ir koncentratai

kg

S

 

07.29.19.90 *

Kita, niekur kitur nepriskirta, rūda ir koncentratai

kg

S

 

NACE: 08.11

Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas

CPA: 08.11.11

Marmuras ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai kalkakmeniai

08.11.11.33

Marmuras ir travertinas, neapdirbtas arba grubiai aplygintas

kg

T

 

08.11.11.36

Marmuras ir travertinas, tiktai supjaustytas į stačiakampius arba kvadratinius blokus ar plokštes

kg

T

 

08.11.11.50

Ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių vidutinis savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granitas, smiltainis ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys

08.11.12.20 *

Kvarcitas (neapdirbtas, grubiai aplygintas arba tiktai supjaustytas)

kg

T

 

08.11.12.33

Granitas, neapdirbtas arba grubiai aplygintas

kg

T

 

08.11.12.36

Granitas, tiktai supjaustytas į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus ar plokštes

kg

T

 

08.11.12.50

Smiltainis

kg

T

 

08.11.12.60 *

Kiti paminklams ar statybai skirti akmenys

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Klintys ir gipsas

08.11.20.30

Gipsas ir anhidritas

kg

T

 

08.11.20.50

Klintinis fliusas, klintys ir kiti kalkakmeniai, naudojami kalkėms arba cementui gaminti (išskyrus nerūšines smulkintas klintis ir gabalinį kalkakmenį)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kreida ir nedegtas dolomitas

08.11.30.10

Kreida

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomitas, neapdirbtas, grubiai aplygintas arba tiktai supjaustytas į stačiakampius ar kvadratinius blokus ir plokštes (išskyrus degtą ar sukepintąjį dolomitą, aglomeruotą dolomitą ir skaldytą ar smulkintą dolomitą, naudojamą betono užpildui, kelio, geležinkelio ar kt. balastui)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Skalūnai

08.11.40.00

Skalūnai, neapdirbti, grubiai aplyginti arba tiktai supjaustyti į stačiakampius ar kvadratinius blokus ir plokštes

kg

T

 

NACE: 08.12

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba

CPA: 08.12.11

Gamtinis smėlis

08.12.11.50

Silicinis smėlis (kvarcinis arba pramoninis smėlis)

kg

S

 

08.12.11.90

Smėlis, toks kaip molingasis smėlis, kaolino smėlis, putnago (lauko špato) smėlis (išskyrus silicinį ir metalingąjį smėlį)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Akmenų granulės, trupiniai ir milteliai; gargždas, žvyras

08.12.12.10

Žvyras, gargždas, paprastai naudojami betono užpildui, kelio, geležinkelio ar kt. balastui; žvirgždas ir titnagas

kg

S

 

08.12.12.35 *

Skaldytos arba smulkintos klintys, dolomitas ir kiti kalkakmeniai

kg

S

 

08.12.12.40 *

Kiti skaldyti arba smulkinti akmenys, paprastai naudojami betono užpildui, kelio, geležinkelio ar kt. balastui (išskyrus gargždą, žvyrą, žvirgždą, titnagą, klintis, dolomitą ir kitus kalkakmenius)

kg

S

 

08.12.12.50

Marmuro granulės, trupiniai ir milteliai

kg

S

 

08.12.12.90

Travertino, ekausino, granito, porfyro, bazalto, smiltainio ir kitų paminklinių akmenų granulės, trupiniai ir milteliai

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms

08.12.13.00

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolinas ir kitas kaolininis molis

08.12.21.40 z

Nedegtas kaolinas

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolininiai moliai (rutuliniai ir plastiškieji moliai)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Kitas molis, andalūzitas, kianitas ir silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas

08.12.22.10

Bentonitas

kg

T

 

08.12.22.30

Ugniai atsparus molis

kg

T

 

08.12.22.55 *

Kitas molis

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andalūzitas, kianitas ir silimanitas

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mulitas

kg

T

 

08.12.22.80 *

Šamotas arba dinasas

kg

T

 

NACE: 08.91

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba

CPA: 08.91.11

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai

08.91.11.00

Gamtiniai kalcio fosfatai; gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai ir fosfatinė kreida

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Nedegti geležies piritai; nevalyta arba nerafinuota siera

08.91.12.20 *

Nedegti piritai

kg

T

 

08.91.12.30 *

Neapdorota arba nerafinuota siera (įskaitant regeneruotą sierą)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Kiti mineralai cheminėms medžiagoms ir trąšoms

08.91.19.00

Kitos mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti

kg

T

 

NACE: 08.93

Druskos gavyba

CPA: 08.93.10

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

08.93.10.00

Druska (įskaitant denatūruotą druską, tačiau neįskaitant tinkamos vartoti žmonėms) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo pridėtais agentais arba be jų

kg

T

 

NACE: 08.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas

CPA: 08.99.10

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

08.99.10.00

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (išskyrus pramoninius deimantus), neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti

08.99.21.10 *

Deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Brangakmeniai (išskyrus deimantus) ir pusbrangiai akmenys, neapdirbti arba tik supjaustyti arba grubiai apdirbti

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos gamtinės abrazyvinės medžiagos

08.99.22.10 *

Pramoniniai deimantai. Neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdirbti, tačiau neaptaisyti arba neįtvirtinti

kg

T

 

08.99.22.20 *

Pemza

kg

T

 

08.99.22.30 *

Švitras, gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos gamtinės abrazyvinės medžiagos, termiškai apdoroti arba neapdoroti

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Kiti mineralai

08.99.29.00

Kiti mineralai

kg

T

 

NACE: 10.11

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

CPA: 10.11.11

Šviežia arba atšaldyta galvijiena

10.11.11.40

Šviežios arba atšaldytos jautienos ir veršienos skerdenos ir skerdenų pusės ir ketvirčiai su kaulais

kg

S

 

10.11.11.90

Švieži arba atšaldyti jautienos ir veršienos gabalai

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Šviežia arba atšaldyta kiauliena

10.11.12.30

Šviežios arba atšaldytos kiaulienos skerdenos, skerdenų pusės (įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinu konservantu)

kg

S

 

10.11.12.50

Švieži arba atšaldyti kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys su kaulais (įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinu konservantu)

kg

S

 

10.11.12.90

Šviežia arba atšaldyta kiauliena (įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinu konservantu, išskyrus skerdenas ir skerdenų puses, kumpius, mentes ir jų dalis su kaulais)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Šviežia arba atšaldyta aviena

10.11.13.00

Šviežios arba atšaldytos ėriukų arba avių skerdenos, skerdenų pusės ir gabalai

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

10.11.14.00

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa

10.11.15.00

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji subproduktai

10.11.20.00

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji subproduktai

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Užšaldyta galvijiena

10.11.31.00

Užšaldytos jautienos ir veršienos skerdenos, skerdenų pusės, ketvirčiai ir gabalai

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Užšaldyta kiauliena

10.11.32.30

Užšaldytos kiaulienos skerdenos ir skerdenų pusės

kg

S

 

10.11.32.50

Užšaldytos kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys su kaulais

kg

S

 

10.11.32.90

Užšaldyta kiauliena (išskyrus skerdenas ir skerdenų puses, kumpius, mentes ir jų dalis su kaulais)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Užšaldyta aviena

10.11.33.00

Užšaldytos ėriukų arba avių skerdenos, skerdenų pusės ir gabalai

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Užšaldyta ožkiena

10.11.34.00

Užšaldyta ožkiena

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Užšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa

10.11.35.00

Užšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos gyvūnų mėsa

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Kita šviežia, atšaldyta arba užšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai

10.11.39.10

Užšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos gyvūnų valgomieji subproduktai

kg

S

 

10.11.39.30

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai (įskaitant triušių ir kiškių, medžiojamųjų paukščių ir žvėrių mėsą ir valgomuosius subproduktus) (išskyrus varlių kojeles ir naminių paukščių, galvijų ir arklinių šeimos gyvūnų, kiaulių, avių ir ožkų mėsą ir valgomuosius subproduktus)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Neplauta pešta vilna, įskaitant plautą vilnos plaką

10.11.41.00

Nekaršta ir nešukuota neplauta vilna (įskaitant prieš išpešant plautą vilną) (išskyrus kirptą vilną)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Žaliavinė galvijų oda arba arklena

10.11.42.00

Sveiki (išskyrus priskirtus SS 4101 90 pozicijai) žali galvijų kailiai ir odos arba arklenos

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Kita žaliavinė galvijų oda arba arklena

10.11.43.00

Kiti žali galvijų kailiai ir odos arba arklenos

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Žaliavinė avena arba ėrena

10.11.44.00

Avių arba ėriukų odos

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Žaliavinė ožkena arba ožiukena

10.11.45.00

Žali ožkų arba ožiukų kailiai ir odos, išskyrus raugintas, šviežias ir konservuotas

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

10.11.50.40

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos, švieži, atšaldyti, užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu arba rūkyti (išskyrus lydytus)

kg

S

 

10.11.50.60

Lydyti kiauliniai taukai ir kiti kiauliniai riebalai

kg

S

 

10.11.50.70

Neapdoroti arba lydyti galvijų, avių arba ožkų riebalai

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Nevalgoma subproduktų žaliava

10.11.60.30

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai

kg

S

 

10.11.60.90

Gyvūnų (išskyrus žuvis) atliekos, netinkamos vartoti žmonių maistui (išskyrus žarnas, pūsles ir skrandžius)

kg

S

 

NACE: 10.12

Paukštienos perdirbimas ir konservavimas

CPA: 10.12.10

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

10.12.10.10

Švieži arba atšaldyti nesukapoti viščiukai

kg

S

 

10.12.10.20

Švieži arba atšaldyti nesukapoti kalakutai

kg

S

 

10.12.10.30 z

Šviežios arba atšaldytos nesukapotos žąsys, antys arba patarškos

kg

S

 

10.12.10.50

Švieži arba atšaldyti viščiukų gabalai

kg

S

 

10.12.10.60

Švieži arba atšaldyti kalakutų gabalai

kg

S

 

10.12.10.70 z

Švieži arba atšaldyti žąsų, ančių arba patarškų gabalai

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Užšaldyta paukštiena

10.12.20.13

Užšaldyti nesukapoti viščiukai

kg

S

 

10.12.20.15

Užšaldyti nesukapoti kalakutai

kg

S

 

10.12.20.17 z

Užšaldytos nesukapotos žąsys, antys arba patarškos

kg

S

 

10.12.20.53

Užšaldyti viščiukų gabalai

kg

S

 

10.12.20.55

Užšaldyti kalakutų gabalai

kg

S

 

10.12.20.57 z

Užšaldyti žąsų, ančių arba patarškų gabalai

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Naminių paukščių taukai

10.12.30.00

Naminių paukščių riebalai

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Valgomieji paukštienos subproduktai

10.12.40.00

Valgomieji paukštienos subproduktai

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

10.12.50.00

Paruoštos paukščių odos su plunksnomis arba pūkais, plunksnos ir pan.

kg

S

 

NACE: 10.13

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

CPA: 10.13.11

Kiauliena, sukapota gabalais, sūdyta, džiovinta arba rūkyta (šoninė ir kumpis)

10.13.11.20

Kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais, sūdytos, užpiltos sūrymu, džiovintos arba rūkytos

kg

S

 

10.13.11.50

Kiaulių papilvės ir jų gabalai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

kg

S

 

10.13.11.80

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta kiauliena (įskaitant bekono šoninę, trijų ketvirčių šoninę arba vidurines dalis, priekines nuokartas, nugarines ir jų dalis, išskyrus kumpius, mentes ir jų dalis su kaulais, papilves ir jų dalis)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Galvijiena, sūdyta, džiovinta arba rūkyta

10.13.12.00

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta jautiena ir veršiena

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Kita mėsa ir valgomieji subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti (išskyrus kiaulieną ir galvijiena); valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

10.13.13.00

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta mėsa, valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai (išskyrus sūdytą, užpiltą sūrymu, džiovintą arba rūkytą kiaulieną, jautieną ir veršieną)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Dešros ir panašūs gaminiai iš mėsos, subproduktų arba kraujo

10.13.14.30 z

Dešros ir panašūs produktai iš kepenų ir daugiausia iš kepenų pagaminti maisto produktai (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, subproduktų arba kraujo ir daugiausia iš šių produktų pagaminti maisto produktai (išskyrus iš kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Kita paruošta ir konservuota mėsa, mėsos subproduktai arba kraujas

10.13.15.05 z

Paruoštos arba konservuotos žąsų arba ančių kepenys (išskyrus dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Paruoštos arba konservuotos kitų gyvūnų kepenys (išskyrus dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Paruošta arba konservuota kalakutų mėsa arba subproduktai (išskyrus dešras, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Kita paruošta arba konservuota paukštiena (išskyrus dešras, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Paruošta arba konservuota kiauliena: kumpiai ir jų dalys (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Paruošta arba konservuota kiauliena: mentės ir jų dalys (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Paruošta arba konservuota naminių kiaulių mėsa, jos subproduktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 40 % bet kurios rūšies mėsos arba subproduktų ir bet kurios rūšies riebalų (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Kita paruošta arba konservuota kiauliena, jos subproduktai ir mišiniai, įskaitant mišinius (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Paruošta arba konservuota galvijiena arba jos subproduktai (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Kita paruošta arba konservuota mėsa arba jos subproduktai, įskaitant kraują (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos; lydytų taukų likučiai

10.13.16.00

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, netinkami vartoti žmonių maistui; spirgai

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos

10.13.91.00

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos

 

I

 

NACE: 10.20

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

CPA: 10.20.11

Žuvies filė ir kita žuviena (malta arba nemalta), šviežia arba atšaldyta

10.20.11.10 *

Šviežia arba atšaldyta žuvies filė ir žuviena (įskaitant ryklių pelekus), smulkinta arba nesmulkinta

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti

10.20.12.00

Švieži arba atšaldyti žuvies ikrai, pieniai ir kepenys

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Užšaldyta žuvis

10.20.13.30

Užšaldytos sveikos jūrinės žuvys

kg

S

 

10.20.13.60

Užšaldytos sveikos gėlavandenės žuvys

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Užšaldyta žuvies filė

10.20.14.00

Užšaldyta žuvies filė

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Užšaldyta (malta arba nemalta) žuviena

10.20.15.10 *

Užšaldyta žuviena, smulkinta arba nesmulkinta (išskyrus filė ir surimius)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Užšaldyti neapdoroti surimiai

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Užšaldytos žuvies kepenys, ikrai ir pieniai

10.20.16.00

Užšaldyti žuvies ikrai, pieniai ir kepenys

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

10.20.21.00

Žuvies filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, galvos, uodegos, plaukiojimo pūslės ir kiti valgomieji subproduktai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai žuvų miltai, rupiniai ir granulės

10.20.22.50

Žuvies kepenys, ikrai ir pieniai, galvos, uodegos, plaukiojimo pūslės ir kiti valgomieji subproduktai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai žuvies miltai, rupiniai ir granulės

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Džiovinta, sūdyta arba ne arba užpilta sūrymu žuvis

10.20.23.50

Sūdyta ar nesūdyta džiovinta žuvis; sūdyta nedžiovinta žuvis; žuvis, užpilta sūrymu (išskyrus filė ir rūkytą žuvį, galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Rūkyta žuvis, įskaitant filė

10.20.24.25

Rūkytos Ramiojo vandenyno, Atlanto ir Dunojaus lašišos (įskaitant filė, išskyrus galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)

kg

S

 

10.20.24.55

Rūkytos silkės (įskaitant filė, išskyrus galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Rūkyti upėtakiai (įskaitant filė, išskyrus galvas, uodegas ir plaukiojimo pūsles)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Rūkyta žuvis (išskyrus silkes, upėtakius, Ramiojo vandenyno, Atlanto ir Dunojaus lašišas)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis, išskyrus paruoštus žuvies patiekalus

10.20.25.10

Paruošta arba konservuota lašiša, sveika arba supjaustyta į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.20.25.20

Paruoštos arba konservuotos silkės, sveikos arba supjaustytos į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.20.25.30

Paruoštos arba konservuotos sardinės, sardinėlės ir šprotai, sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.20.25.40

Paruošti arba konservuoti tunai, dryžieji tunai ir atlantinės pelamidės, sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.20.25.50

Paruoštos arba konservuotos skumbrės, sveikos arba supjaustytos į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.20.25.60

Paruošti arba konservuoti ančiuviai, sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.20.25.70

Žuvies filė tešloje arba apibarstyta džiūvėsėliais, įskaitant žuvies pirštelius (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.20.25.80

Kita paruošta arba konservuota žuvis, sveika arba supjaustyta į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

10.20.25.90

Paruošta arba konservuota žuvis (išskyrus sveiką arba supjaustytą į gabalus, paruoštus valgius ir patiekalus)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Ikrai ir ikrų pakaitalai

10.20.26.30

Ikrai (eršketų ikrai)

kg

S

 

10.20.26.60

Ikrų pakaitalai

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu vėžiagyviai

10.20.31.00 z

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu vėžiagyviai

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu moliuskai

10.20.32.50 z

Moliuskai (šukutės, midijos, sepijos, kalmarai ir aštuonkojai), užšaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Kiti užšaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu vandens bestuburiai ir vandens augalai

10.20.33.50 * z

Užšaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu kiti vandens bestuburiai (paprastosios veneros geldutės, medūzos ir kt.); užšaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Kitaip paruošti arba konservuoti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai bei vandens augalai

10.20.34.00 * z

Kitaip paruošti arba konservuoti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai bei jūrų žolės

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ar vandens augalų

10.20.41.00

Miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Kiti nevalgomieji produktai iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ar vandens augalų

10.20.42.00

Kiti nevalgomieji produktai iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ar jūrų žolių (įskaitant žuvies atliekas, išskyrus banginių ūsus ir banginių ūsų šerius, koralus ar panašias medžiagas, kiautus ir sepijų skeleto plokšteles, neapdorotas arba paprastai paruoštas gamtines pintis)

kg

S

 

NACE: 10.31

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

CPA: 10.31.11

Užšaldytos bulvės

10.31.11.10

Užšaldytos, nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje bulvės

kg

S

 

10.31.11.30

Užšaldytos bulvės, paruoštos arba konservuotos (įskaitant virtas arba apvirtas aliejuje ir tuomet užšaldytas bulves) (išskyrus paruoštas su actu arba acto rūgštimi)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Džiovintos bulvės, supjaustytos stambiais gabalais ar griežinėliais arba nesupjaustytos, bet papildomai neparuoštos

10.31.12.00

Džiovintos bulvės, nesupjaustytos arba supjaustytos gabalais ar griežinėliais, bet papildomai neparuoštos

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, granulės ir kruopos

10.31.13.00

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, granulės ir kruopos

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Paruoštos arba konservuotos bulvės

10.31.14.30

Paruoštos arba konservuotos bulvės, miltų, rupinių arba dribsnių pavidalo (išskyrus traškučius, užšaldytas, paruoštas su actu arba acto rūgštimi bulves)

kg

S

 

10.31.14.60

Paruoštos ar konservuotos bulvės (įskaitant traškučius) (išskyrus užšaldytas, džiovintas, paruoštas su actu arba acto rūgštimi, miltų, rupinių arba dribsnių pavidalo bulves)

kg

S

 

NACE: 10.32

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

CPA: 10.32.11

Pomidorų sultys

10.32.11.00

Pomidorų sultys

l

S

 

CPA: 10.32.12

Apelsinų sultys

10.32.12.10

Užšaldytos nekoncentruotos apelsinų sultys

kg

S

 

10.32.12.20

Nekoncentruotos apelsinų sultys (išskyrus užšaldytas)

l

S

 

10.32.12.30

Niekur kitur nepriskirtos apelsinų sultys

l

S

 

CPA: 10.32.13

Greipfrutų sultys

10.32.13.00

Greipfrutų sultys

l

S

 

CPA: 10.32.14

Ananasų sultys

10.32.14.00

Ananasų sultys

l

S

 

CPA: 10.32.15

Vynuogių sultys

10.32.15.00

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Obuolių sultys

10.32.16.00

Obuolių sultys

l

S

 

CPA: 10.32.17

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

10.32.17.00

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

l

S

 

CPA: 10.32.19

Kitos vaisių ir uogų bei daržovių sultys

10.32.19.10

Nekoncentruotos sultys iš bet kurios vienos citrusinių vaisių rūšies (išskyrus apelsinų ir greipfrutų)

l

S

 

10.32.19.20

Nekoncentruotos bet kurių vienos rūšies vaisių arba daržovių sultys, nefermentuotos, be alkoholio (išskyrus apelsinų, greipfrutų, ananasų, pomidorų, vynuogių ir obuolių sultis)

l

S

 

10.32.19.30

Kitos, niekur kitur nepriskirtos vaisių, uogų ir daržovių sultys

l

S

 

NACE: 10.39

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

CPA: 10.39.11

Užšaldytos daržovės

10.39.11.00

Užšaldytos daržovės ir jų mišiniai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje (išskyrus bulves)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Laikinai konservuotos daržovės

10.39.12.00

Sieros dioksido dujomis, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamaisiais tirpalais konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Džiovintos daržovės

10.39.13.30

Džiovinti svogūnai, sveiki, pjaustyti gabalais ar griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet papildomai neparuošti

kg

S

 

10.39.13.50

Džiovinti grybai ir trumai, sveiki, pjaustyti gabalais ar griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet papildomai neparuošti

kg

S

 

10.39.13.90

Sveikos, pjaustytos gabalais ar griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet papildomai neparuoštos džiovintos daržovės ir daržovių mišiniai, išskyrus bulves, svogūnus, grybus ar trumus

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

10.39.15.00 z

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

10.39.16.00 z

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Kitos kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos daržovės, išskyrus bulves ir paruoštus daržovių patiekalus

10.39.17.10 z

Konservuoti sveiki ar gabalais supjaustyti pomidorai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir konservuotus su actu ar acto rūgštimi pomidorus)

kg

S

 

10.39.17.21

Nekoncentruotos pomidorų tyrės ir pastos

kg

S

 

10.39.17.25

Koncentruotos pomidorų tyrės ir pastos

kg

S

 

10.39.17.30 z

Paruošti arba konservuoti grybai ir trumai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu arba acto rūgštimi grybus ir trumus)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Užšaldytos daržovės ir daržovių mišiniai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus, užšaldytas daržoves ir daržovių mišinius, nevirtus arba virtus garuose ar vandenyje arba konservuotus su actu arba acto rūgštimi)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Konservuoti rauginti kopūstai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu ar acto rūgštimi raugintus kopūstus)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konservuoti smidrai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu ar acto rūgštimi smidrus)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Paruoštos ar konservuotos alyvuogės (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintas, užšaldytas arba konservuotas su actu ar acto rūgštimi alyvuoges)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Paruošti ar konservuoti kukurūzai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu ar acto rūgštimi kukurūzus)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Niekur kitur nepriskirtos daržovės ir jų mišiniai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir užšaldytas daržoves bei daržovių mišinius)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

10.39.18.00

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Užšaldyti nevirti arba virti vaisiai, uogos ir riešutai

10.39.21.00

Užšaldyti vaisiai, uogos ir riešutai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Džemai, vaisių, uogų drebučiai (želė) ir vaisių, uogų arba riešutų tyrės bei pastos

10.39.22.30

Citrusinių vaisių džemai, marmeladai, vaisių drebučiai (želė), tyrės ir pastos, paruoštos verdant (išskyrus homogenizuotus produktus)

kg

S

 

10.39.22.90

Džemai, marmeladai, vaisių ar uogų drebučiai, vaisių, uogų ar riešutų tyrės ir pastos, paruoštos verdant (išskyrus citrusinių vaisių, homogenizuotus produktus)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Žemės ir kiti riešutai, skrudinti, sūdyti ar kitaip paruošti

10.39.23.30

Paruošti arba konservuoti žemės riešutai (arachiai), įskaitant žemės riešutų sviestą (išskyrus paruoštus arba konservuotus su actu arba acto rūgštimi ar užšaldytus riešutus, tyres ir pastas)

kg

S

 

10.39.23.90

Paruošti arba konservuoti riešutai, išskyrus žemės riešutus (arachius), kitos sėklos ir mišiniai (išskyrus paruoštus ar konservuotus su actu ar acto rūgštimi, užšaldytus, konservuotas su cukrumi tyres ir pastas)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Laikinai konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai, neskirti vartoti nedelsiant

10.39.24.10

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų luobos, šviežios, užšaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais

kg

S

 

10.39.24.30

Kiti sieros dioksido dujomis, sūrymu, sieros vandeniu ar kitais konservuojamaisiais tirpalais konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai, netinkami tiesiogiai vartoti maistui

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Gliaudyti žemės ir kiti riešutai

10.39.25.00

Gliaudyti žemės ir kiti riešutai ir lukštentos saulėgrąžos

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Kiti paruošti, džiovinti arba konservuoti vaisiai ir riešutai

10.39.29.10

Džiovintos vynuogės

kg

S

 

10.39.29.30 *

Džiovinti vaisiai (išskyrus vynuoges); džiovintų riešutų ir (arba) džiovintų vaisių mišiniai

kg

S

 

10.39.29.50

Niekur kitur nepriskirti paruošti arba konservuoti vaisiai ir uogos (išskyrus dribsnius su priedais)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai

10.39.30.00

Niekur kitur nepriskirti augaliniai šalutiniai produktai ir atliekos, naudojami gyvūnų pašarams

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti

10.39.91.00

Virimo ir kitos vaisių ir daržovių paruošimo (sutirštinimo ir kt.) paslaugos vaisiams ir daržovėms konservuoti

 

I

 

NACE: 10.41

Aliejaus ir riebalų gamyba

CPA: 10.41.11

Neemulsuotas, nesumaišytas arba kitaip neapdorotas kiaulinių taukų stearinas, taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajus

10.41.11.00

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus (išskyrus emulsuotą, sumaišytą arba kitaip paruoštą aliejų)

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Žuvų ir jūrų žinduolių riebalai ir taukai bei jų frakcijos

10.41.12.00

Žuvų arba jūros žinduolių riebalai ir taukai bei jų frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Kiti gyvūniniai riebalai ir taukai bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

10.41.19.00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Neapdorotas žemės riešutų aliejus

10.41.21.10

Neapdorotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Neapdorotas alyvuogių aliejus

10.41.22.10

Grynas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

10.41.22.20

Aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš alyvuogių, neapdoroti (įskaitant rafinuotus, sumaišytus su grynu alyvuogių aliejumi) (išskyrus gryną alyvuogių aliejų ir chemiškai modifikuotą aliejų)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Neapdorotas saulėgrąžų aliejus

10.41.23.00

Neapdorotas saulėgrąžų, dygminų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Neapdorotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus

10.41.24.10

Neapdorotas rapsų, rapsukų ar garstyčių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Neapdorotas alyvpalmių aliejus

10.41.25.10

Neapdorotas alyvpalmių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Kitas neapdorotas augalinis aliejus

10.41.29.10

Kitas neapdorotas augalinis aliejus (išskyrus chemiškai modifikuotą aliejų)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Medvilnės pūkai

10.41.30.00

Medvilnės pūkai

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba aliejaus liekanos

10.41.41.30

Išspaudos ir kitos kietos sojų aliejaus ekstrakcijos liekanos

kg

S

 

10.41.41.50

Išspaudos ir kitos kietos saulėgrąžų aliejaus ekstrakcijos liekanos

kg

S

 

10.41.41.70

Išspaudos ir kitos kietos rapsų arba rapsukų aliejaus ekstrakcijos liekanos

kg

S

 

10.41.41.90

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba augalinio aliejaus ekstrakcijos liekanos (įskaitant vilnamedžo sėklų, sėmenų, kokosų, kopros, alyvpalmės riešutų ar branduolių, išskyrus sojų, saulėgrąžų, rapsų ar rapsukų išspaudas arba aliejaus ekstrakcijos liekanas)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Miltai ir rupiniai iš aliejinių augalų (išskyrus garstyčias) sėklų arba vaisių

10.41.42.00

Miltai ir rupiniai iš aliejingųjų augalų (išskyrus garstyčias) sėklų arba vaisių

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas sojų aliejus ir jo frakcijos

10.41.51.00

Rafinuotas sojų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos

10.41.52.00

Rafinuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos

10.41.53.10

Rafinuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

10.41.53.30

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (įskaitant rafinuotą, sumaišytą su grynu alyvuogių aliejumi) (išskyrus neapdorotą, gryną ir chemiškai modifikuotą alyvuogių aliejų)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas saulėgrąžų aliejus ir jo frakcijos

10.41.54.00

Rafinuotas saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos

10.41.55.00

Rafinuotas vilnamedžių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus bei jo frakcijos

10.41.56.00

Rafinuotas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvpalmių aliejus ir jo frakcijos

10.41.57.00

Rafinuotas alyvpalmių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas kokosų aliejus ir jo frakcijos

10.41.58.00

Rafinuotas kokosų (kopros) aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur kitur nepriskirtas, augalinis aliejus (išskyrus kukurūzų aliejų) ir jų frakcijos, rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

10.41.59.00

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur kitur nepriskirtas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas augalinis aliejus ir jo frakcijos (išskyrus kukurūzų aliejų)

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Gyvūniniai riebalai ir taukai arba augaliniai riebalai ir aliejai bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti

10.41.60.30

Gyvūniniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies hidrinti, tarpinio esterinimo, pakartotinai esterinti arba paveikti elaido rūgštimi, bet toliau neapdoroti (įskaitant rafinuotus)

kg

S

 

10.41.60.50

Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies hidrinti, tarpinio esterinimo, pakartotinai esterinti arba paveikti elaido rūgštimi, bet papildomai neparuošti (įskaitant rafinuotus)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus)

10.41.71.00

Augalinis vaškas (įskaitant rafinuotą) (išskyrus trigliceridus)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo liekanos

10.41.72.00

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo liekanos

kg

S

 

NACE: 10.42

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

CPA: 10.42.10

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

10.42.10.30

Margarinas ir pusriebiai ir mažo riebumo tepieji riebalai (išskyrus skystąjį margariną)

kg

S

 

10.42.10.50

Kiti riebalų arba aliejaus valgomieji gaminiai, įskaitant skystąjį margariną

kg

S

 

NACE: 10.51

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

CPA: 10.51.11

Perdirbtas skystas pienas

10.51.11.33

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris didesnis kaip 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris didesnis kaip 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Nekoncentruotas ir nesaldintas pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 6 %

10.51.12.10

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 6 %, bet ne didesnis kaip 21 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių tūris ne didesnis kaip 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 6 %, bet ne didesnis kaip 21 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių tūris didesnis kaip 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 21 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių tūris ne didesnis kaip 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių ir kurių riebumas didesnis kaip 21 %, išfasuoti į fasuotes, kurių tūris didesnis kaip 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Nugriebto pieno ir grietinėlės milteliai

10.51.21.30

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 %), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 %), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris didesnis kaip 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Nenugriebto pieno ir grietinėlės milteliai

10.51.22.30

Nenugriebto pieno milteliai arba grietinėlės milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas didesnis kaip 1,5 %), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Nenugriebto pieno milteliai arba grietinėlės milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas didesnis kaip 1,5 %), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris didesnis kaip 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Sviestas ir tepieji pieno riebalai

10.51.30.30

Sviestas, kurio riebumas ne didesnis kaip 85 %

kg

S

 

10.51.30.50

Sviestas, kurio riebumas didesnis kaip 85 %, ir kiti pieno riebalai ir aliejus (išskyrus tepiuosius pieno riebalus, kurių riebumas mažesnis kaip 80 %)

kg

S

 

10.51.30.70

Tepieji pieno riebalai, kurių riebumas mažesnis kaip 80 %

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Sūris ir varškė

10.51.40.30

Švieži (nebrandinti arba nekonservuoti) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius ir varškę

kg

S

 

10.51.40.50

Trinti arba miltelių pavidalo, pelėsiniai ir kiti nelydyti sūriai (išskyrus šviežius sūrius, išrūgų sūrius ir varškę)

kg

S

 

10.51.40.70

Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Koncentruoti arba su cukrumi ar kitais saldikliais pienas ir grietinėlė, išskyrus pieno ir grietinėlės miltelius

10.51.51.04

Nesaldintas sutirštintas pienas

kg

S

 

10.51.51.08

Saldintas sutirštintas pienas

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurtas ir kitas fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinė

10.51.52.41

Rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti rauginti gaminiai

kg

S

 

10.51.52.45

Aromatizuotas jogurtas arba raugintas pienas (rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti rauginti gaminiai, į kuriuos pridėta kvapiųjų medžiagų, vaisių, riešutų ar kakavos)

kg

S

 

10.51.52.63

Pasukų milteliai

kg

S

 

10.51.52.65

Pasukos

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kazeinas

10.51.53.00

Kazeinas ir kazeinatai

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktozė ir laktozės sirupas

10.51.54.00

Laktozė ir laktozės sirupas (įskaitant chemiškai gryną laktozę)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Išrūgos

10.51.55.30

Išrūgos ir modifikuotos išrūgos, miltelių, granulių arba kitokio sauso pavidalo, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta saldiklių

kg

S

 

10.51.55.60

Išrūgos ir modifikuotos išrūgos, skysčių arba pastos pavidalo, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta saldiklių

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Niekur kitur nepriskirti pieno gaminiai

10.51.56.00

Niekur kitur nepriskirti gaminiai, kurių sudėtyje yra sudedamųjų natūralaus pieno dalių

kg

S

 

NACE: 10.52

Valgomųjų ledų gamyba

CPA: 10.52.10

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

10.52.10.00

Valgomieji ledai (įskaitant šerbetą ir ledus ant pagaliuko) (išskyrus ledų mišinius ir ledų pagrindą)

l

S

 

NACE: 10.61

Grūdų malimo produktų gamyba

CPA: 10.61.11

Lukštenti ryžiai

10.61.11.00

Lukštenti ryžiai (rudieji)

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Pusiau arba visiškai malti arba skaldyti ryžiai

10.61.12.30

Iš dalies arba visiškai sumalti (balinti) ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

kg

S

 

10.61.12.50

Skaldyti ryžiai

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio miltai

10.61.21.00

Kvietiniai arba kviečių ir rugių mišinio miltai

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Kitų javų miltai

10.61.22.00

Javų, išskyrus kviečius ir kviečių ir rugių mišinį, miltai

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Daržovių miltai ir rupūs miltai

10.61.23.00

Džiovintų žirnių, pupelių, lęšių, sagopalmių, maniokų, marantų, gegužraibių, topinambų, valgomųjų batatų ar panašių šakniavaisių ar gumbavaisių miltai ir rupiniai, valgomųjų vaisių ir riešutų miltai, rupiniai ir milteliai

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Mišiniai kepiniams kepti

10.61.24.00

Mišiniai ir tešla duonai, pyragui, bandelėms, pyragaičiams, duoniniams traškučiams, sausainiams, vafliams ir vafliukams, džiūvėsiams, skrebučiams ir kitiems kepiniams kepti

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Kviečių kruopos ir rupūs miltai

10.61.31.33

Kietųjų kviečių kruopos ir rupiniai

kg

S

 

10.61.31.35

Paprastųjų kviečių ir speltų kruopos ir rupiniai

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Niekur kitur nepriskirtos javų kruopos, rupūs miltai ir granulės

10.61.32.30

Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir kitų javų kruopos ir rupiniai (išskyrus kviečius)

kg

S

 

10.61.32.40

Kviečių granulės

kg

S

 

10.61.32.50

Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir kitų javų granulės (išskyrus kviečius)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Grūdai pusryčiams ir kiti javų grūdų produktai

10.61.33.33

Traiškyti, perdirbti į dribsnius, lukštenti, gludinti, skaldyti ar smulkinti javų grūdai (išskyrus ryžius)

kg

S

 

10.61.33.35

Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti (išskyrus ryžius)

kg

S

 

10.61.33.51

Dribsnių (su priedais) produktai, sudaryti iš neskrudintų grūdų dribsnių

kg

S

 

10.61.33.53

Kiti paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant grūdus

kg

S

 

10.61.33.55

Javų grūdai, apvirti arba paruošti kitu būdu (išskyrus kukurūzus)

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Sėlenos, išsijos ir kitos malimo liekanos

10.61.40.10

Sėlenos, išsijos ir kitos kukurūzų sijojimo, malimo arba kitokio apdorojimo liekanos

kg

S

 

10.61.40.30

Sėlenos, išsijos ir kitos ryžių sijojimo, malimo arba kitokio apdorojimo liekanos

kg

S

 

10.61.40.50

Sėlenos, išsijos ir kitos kviečių sijojimo, malimo arba kitokio apdorojimo liekanos

kg

S

 

10.61.40.90

Sėlenos, išsijos ir kitos javų (išskyrus kukurūzus, ryžius, kviečius) sijojimo, malimo arba kitokio apdorojimo liekanos

kg

S

 

NACE: 10.62

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

CPA: 10.62.11

Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; dekstrinai ir kitoks modifikuotas krakmolas

10.62.11.11

Kviečių krakmolas

kg

S

 

10.62.11.13

Kukurūzų krakmolas

kg

S

 

10.62.11.15

Bulvių krakmolas

kg

S

 

10.62.11.19

Krakmolas (įskaitant ryžių, maniokų, marantų ir sagopalmių šerdžių) (išskyrus kviečių, kukurūzų ir bulvių)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulinas

kg

S

 

10.62.11.50

Kviečių glitimas (išskyrus kviečių glitimą, paruoštą klijams, standikliams gaminti ar naudojamą šlichtavimui tekstilės pramonėje)

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstrinas ir kitoks modifikuotas krakmolas (įskaitant esterintą arba eterintą krakmolą, tirpųjį krakmolą, želatinuotą arba brinkintą krakmolą, dialdehidinį krakmolą, formaldehidu arba epichlorhidrinu apdorotą krakmolą)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo pagaminti jo pakaitalai, dribsnių, grūdų arba panašaus pavidalo

10.62.12.00

Valgomasis maniokas ir iš krakmolo pagaminti jo pakaitalai, dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašaus pavidalo

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir fruktozės sirupas; invertuotasis cukrus; niekur kitur nepriskirtas cukrus ir cukraus sirupas

10.62.13.10

Gliukozė ir gliukozės sirupas (išskyrus su aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais)

kg

S

 

10.62.13.20

Chemiškai gryna kietoji fruktozė; fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 50 % sausosios medžiagos; izogliukozė, išskyrus su aromatinių ar dažiųjų medžiagų priedais

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas (išskyrus su aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais)

kg

S

 

10.62.13.90

Kitas, niekur kitur nepriskirtas cukrus, įskaitant invertuotąjį cukrų

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Kukurūzų aliejus

10.62.14.30

Neapdorotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinuotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

10.62.20.00

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

kg

S

 

NACE: 10.71

Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

CPA: 10.71.11

Šviežia duona

10.71.11.00

Šviežia duona, kurios sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos, riebalai – ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos (išskyrus duoną, į kurią pridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Švieži pyragai ir bandelės

10.71.12.00

Pyragas ir konditerijos gaminiai; kiti kepiniai, į kuriuos pridėta saldiklių

kg

S

 

NACE: 10.72

Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

CPA: 10.72.11

Traškučiai, džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai

10.72.11.30

Duonos traškučiai

kg

S

 

10.72.11.50

Džiūvėsiai, kepinta duona ir panašūs kepinti produktai

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Meduoliai su imbieru ir panašūs gaminiai; saldieji sausainiai; vafliai ir sausblyniai

10.72.12.30

Meduoliai su imbieru ir panašūs produktai

kg

S

 

10.72.12.53

Saldūs sausainiai; vafliai ir sausblyniai, visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos

kg

S

 

10.72.12.55

Saldūs sausainiai (įskaitant sluoksniuotus sausainius; išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais glaistais, kurių sudėtyje yra kakavos)

kg

S

 

10.72.12.57

Vafliai ir sausblyniai, kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro daugiau kaip 10 % gatavo produkto (išskyrus ledų indelius, sumuštinių vaflius ir panašius gaminius)

kg

S

 

10.72.12.59

Vafliai ir sausblyniai (įskaitant sūdytus) (išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais glaistais, kurių sudėtyje yra šokolado)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Kiti sausi arba ilgai išsilaikantys kepiniai

10.72.19.10

Macai

kg

S

 

10.72.19.20

Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžių popierius ir panašūs produktai

kg

S

 

10.72.19.40

Sausainiai (išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais glaistais, kurių sudėtyje yra kakavos, saldžius sausainius, vaflius ir sausblynius)

kg

S

 

10.72.19.50

Pikantiški arba sūdyti, išspausti arba iškočioti produktai

kg

S

 

10.72.19.90

Kepiniai, į kuriuos nepridėta saldiklių (įskaitant lietinius, blynus, kišą, picą; išskyrus sumuštinius, duonos traškučius, vaflius ir sausblynius, džiūvėsius, kepintus, pikantiškus arba sūdytus, išspaustus arba iškočiotus produktus)

kg

S

 

NACE: 10.73

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamyba

CPA: 10.73.11

Makaronai, lakštiniai ir panašūs miltiniai produktai

10.73.11.30

Nevirti tešlos gaminiai su kiaušiniais (išskyrus įdarytus ar paruoštus kitu būdu)

kg

S

 

10.73.11.50

Nevirti tešlos gaminiai (išskyrus su kiaušiniais, įdarytus ar paruoštus kitu būdu)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskusas

10.73.12.00

Kuskusas

kg

S

 

NACE: 10.81

Cukraus gamyba

CPA: 10.81.11

Žaliavinis kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

10.81.11.00

Žaliavinis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis kietas ir į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Rafinuotas kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, be aromatinių arba dažiųjų medžiagų

10.81.12.30

Rafinuotas baltasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis kietas

kg

S

 

10.81.12.90

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis kietas (išskyrus baltąjį cukrų)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, į kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; klevų cukrus ir klevų sirupas

10.81.13.00

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, į kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; klevų cukrus ir klevų sirupas

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasa

10.81.14.30

Cukranendrių melasa

kg

S

 

10.81.14.50

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų (išskyrus cukranendrių melasą)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

10.81.20.00

Cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos (įskaitant valymo nuoviras ir filtravimo preso liekanas)

kg

S

 

NACE: 10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

CPA: 10.82.11

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

10.82.11.00

Kakavos pasta (išskyrus tą, į kurią pridėta cukraus ar kitų saldiklių)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

10.82.12.00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakavos milteliai be cukraus arba kitų saldiklių

10.82.13.00

Kakavos milteliai (išskyrus tuos, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių)

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitokių saldiklių

10.82.14.00

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), birios formos

10.82.21.30

Šokolado ir kitų maisto produktų, kurių sudėtyje yra kakavos, briketai, plytelės arba juostelės (batonėliai), kurių masė didesnė kaip 2 kg, arba skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg, kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro ne mažiau kaip 18 %

kg

S

 

10.82.21.50

Pieniško šokolado trupiniai, kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro ne mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg

kg

S

 

10.82.21.70

Šokolado aromatą turinčios glazūros, kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro ne mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg

kg

S

 

10.82.21.90

Maisto produktai, kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg (išskyrus šokolado aromatą turinčias glazūras ir pieniško šokolado trupinius)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), išskyrus birios formos

10.82.22.33

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės (batonėliai) su įdaru (įskaitant kremo, likerio ar vaisių pastos; išskyrus šokoladinius sausainius)

kg

S

 

10.82.22.35

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės (batonėliai) su grūdų, vaisių arba riešutų priedais (išskyrus įdarytus ir šokoladinius sausainius)

kg

S

 

10.82.22.39

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės (batonėliai) (išskyrus įdarytus, su grūdų, vaisių arba riešutų priedais ir šokoladinius sausainius)

kg

S

 

10.82.22.43

Šokoladiniai saldainiai (įskaitant saldainius su minkštu įdaru iš sutrintų cukruje apkepintų riešutų) su alkoholiu (išskyrus briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalo)

kg

S

 

10.82.22.45

Šokoladiniai saldainiai (išskyrus saldainius su alkoholiu, briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalo)

kg

S

 

10.82.22.53

Įdaryti šokoladiniai konditerijos gaminiai (išskyrus briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalo šokoladinius sausainius ir saldainius)

kg

S

 

10.82.22.55

Šokoladiniai konditerijos gaminiai (išskyrus įdarytus, briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalo šokoladinius sausainius ir saldainius)

kg

S

 

10.82.22.60

Konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų, turintys kakavos (įskaitant šokoladinę nugą) (išskyrus baltąjį šokoladą)

kg

S

 

10.82.22.70

Tepusis šokoladas

kg

S

 

10.82.22.80

Gaminiai su kakava, naudojami gėrimams gaminti

kg

S

 

10.82.22.90

Maisto produktai su kakava (išskyrus kakavos pastą, sviestą, miltelius, briketus, plyteles, juosteles (batonėlius), skystus gaminius, pastas, miltelius, granules arba kito pavidalo gaminius, išfasuotus į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg, gaminius, naudojamus gėrimams gaminti, tepųjį šokoladą)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Cukraus saldumynai be kakavos (įskaitant baltąjį šokoladą)

10.82.23.10

Kramtomoji guma

kg

S

 

10.82.23.20

Saldymedžio pyragaičiai, briketai, plytelės, lazdelės ir pastilės, kurių sudėtyje sacharozė sudaro daugiau kaip 10 %, bet nėra kitų priedų

kg

S

 

10.82.23.30

Baltasis šokoladas

kg

S

 

10.82.23.53

Cukrinės konditerinės pastos, tiesiogiai išfasuotos į fasuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg (įskaitant marcipaną, minkštus saldainius, nugą ir migdolų pastas)

kg

S

 

10.82.23.55

Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir nuo kosulio, kurių pagrindą sudaro cukrus ir aromatinės medžiagos (išskyrus pastiles ir žirnelius, turinčius gydomųjų ypatybių, į kuriuos pridėta aromatinių medžiagų)

kg

S

 

10.82.23.63

Gaminiai su cukraus apvalkalu (įskaitant cukruotus migdolus)

kg

S

 

10.82.23.65

Konditerijos gaminiai guminukai, konditerijos gaminiai iš vaisių drebučių ir pastos, cukrinės konditerijos gaminių pavidalo (išskyrus kramtomąją gumą)

kg

S

 

10.82.23.73

Saldainiai iš virtos cukraus masės

kg

S

 

10.82.23.75

Saldainiai iš cukraus ir sviesto (irisai), karamelės ir panašūs saldainiai

kg

S

 

10.82.23.83

Presuotos konditerinės tabletės (įskaitant kvėpavimą lengvinančias pastiles)

kg

S

 

10.82.23.90

Niekur kitur nepriskirti konditerijos gaminiai iš cukraus

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Cukruje konservuoti vaisiai, uogos, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys

10.82.24.00

Nusausinti, palaikyti saldžiame skystyje arba cukruoti vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys

kg

S

 

NACE: 10.83

Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

CPA: 10.83.11

Kava, be kofeino arba skrudinta

10.83.11.30

Neskrudinta kava be kofeino

kg

S

 

10.83.11.50

Skrudinta kava su kofeinu

kg

S

 

10.83.11.70

Skrudinta kava be kofeino

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kavos pakaitalai; kavos arba kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai; kavos išaižos ir luobelės

10.83.12.10

Kavos pakaitalai, kurių sudėtyje yra kavos

kg

S

 

10.83.12.40

Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ir koncentratų arba iš kavos

kg

S

 

10.83.12.70

Skrudintos trūkažolės (cikorija) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Nefermentuota žalioji arbata, fermentuota ir iš dalies fermentuota juodoji arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes, kuriuose jos masė ne didesnė kaip 3 kg

10.83.13.00

Arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes, kurių masė ne didesnė kaip 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei mišiniai

10.83.14.00

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Žolių užpilai

10.83.15.00 z

Žolių užpilai

kg

S

 

NACE: 10.84

Užgardų ir pagardų gamyba

CPA: 10.84.11

Actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

10.84.11.30

Vyno actas

l

S

 

10.84.11.90

Actas ir acto pakaitalai (išskyrus pagamintus iš vyno)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Padažai; sumaišyti užgardai ir sumaišyti pagardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos garstyčios

10.84.12.10

Sojos padažas

kg

S

 

10.84.12.30

Kečupas ir kiti pomidorų padažai

kg

S

 

10.84.12.53

Garstyčių miltai ir rupiniai

kg

S

 

10.84.12.55

Paruoštos garstyčios

kg

S

 

10.84.12.70

Padažai ir jų pusgaminiai, sumaišyti pagardai ir sumaišyti uždarai (išskyrus sojos padažą, kečupą ir kitus pomidorų padažus, garstyčių miltelius ar rupinius ir paruoštas garstyčias)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Maistinė druska

10.84.30.00

Druska, tinkama vartoti žmonėms

kg

T

 

NACE: 10.85

Paruoštų rupinių ir valgių gamyba

CPA: 10.85.11

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

10.85.11.00 z

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų

10.85.12.00 z

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

10.85.13.00 z

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Paruošti valgiai ir patiekalai iš miltinių produktų

10.85.14.10

Virti arba nevirti tešlos gaminiai, įdaryti bet kokiu santykiu mėsa, žuvimi, sūriu arba kitais produktais

kg

S

 

10.85.14.30

Džiovinta, nedžiovinta ar užšaldyta tešla ir tešlos gaminiai (įskaitant paruoštus patiekalus) (išskyrus nevirtus ir įdarytus tešlos gaminius)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai

10.85.19.10 z

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai, įskaitant užšaldytas picas, išskyrus šviežias picas

kg

S

 

NACE: 10.86

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

CPA: 10.86.10

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

10.86.10.10

Homogenizuoti produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo (išskyrus dešras ir panašius mėsos gaminius; maisto produktus, daugiausia pagamintus iš šių produktų)

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizuotos daržovės (išskyrus užšaldytas, konservuotas su actu arba acto rūgštimi)

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizuoti džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai, skirti kūdikiams maitinti, arba dietiniai maisto produktai, išfasuoti į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes, kurių masė ne didesnė kaip 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Maisto produktai kūdikiams, išfasuoti į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes (išskyrus homogenizuotus sudėtinius maisto produktus)

kg

S

 

NACE: 10.89

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba

CPA: 10.89.11

Sriubos ir sultiniai bei jų mišiniai

10.89.11.00

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai)

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Švieži arba konservuoti kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai; konservuoti arba virti kiaušiniai su lukštais; kiaušinių baltymai

10.89.12.30

Kiaušinių produktai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu (išskyrus albuminą, su lukštais)

kg

S

 

10.89.12.50

Kiaušinio albuminas

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai; paruošti kepimo milteliai

10.89.13.34

Kepimo mielės

kg

S

 

10.89.13.39

Aktyviosios mielės (išskyrus kepimo mieles)

kg

S

 

10.89.13.50

Neaktyviosios mielės ir kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai

kg

S

 

10.89.13.70

Paruošti kepimo milteliai

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Mėsos, žuvies ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

10.89.14.00

Mėsos, žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Paruošti gedieji maisto produktai, pavyzdžiui, sumuštiniai ir šviežios picos

10.89.16.00 z

Gedieji maisto produktai, įskaitant šviežias picas ir sumuštinius

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Maisto papildai žmonėms

10.89.17.00 z

Dietiniai papildai (žmonių maistui vartoti tinkami produktai, kuriais siekiama aprūpinti organizmą maisto medžiagomis)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Niekur kitur nepriskirti įvairūs maisto produktai

10.89.19.10

Karamelė

kg

S

 

10.89.19.25

Salyklo ekstraktas

kg

S

 

10.89.19.30

Maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo ir t. t.

kg

S

 

10.89.19.35

Baltymų koncentratai ir aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai

kg

S

 

10.89.19.50 z

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai

kg

S

 

NACE: 10.91

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

CPA: 10.91.10

Ūkiniams gyvūnams paruošti pašarai, išskyrus liucernų rupinius ir granules

10.91.10.10 z

Ūkinių gyvūnų pašarų premiksai

kg

S

 

10.91.10.33 z

Mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams gyvūnams – kiaulėms – šerti

kg

S

 

10.91.10.35 z

Mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams gyvūnams – galvijams – šerti

kg

S

 

10.91.10.37 z

Mišiniai (išskyrus premiksus) naminiams paukščiams lesinti

kg

S

 

10.91.10.39 z

Niekur kitur nepriskirti mišiniai (išskyrus premiksus) ūkiniams gyvūnams šerti

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Mėlynžiedžių liucernų rupiniai ir granulės

10.91.20.00

Mėlynžiedžių liucernų miltai ir granulės

kg

S

 

NACE: 10.92

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba

CPA: 10.92.10

Paruoštas gyvūnų augintinių ėdalas

10.92.10.30

Kačių arba šunų ėdalas, skirtas mažmeninei prekybai

kg

S

 

10.92.10.60 z

Mišiniai gyvūnų augintinių ėdalui (išskyrus šunų arba kačių ėdalą, skirtą mažmeninei prekybai)

kg

S

 

NACE: 11.01

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas

CPA: 11.01.10

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

11.01.10.20

Spiritas, pagamintas distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Viskis (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Romas ir kiti alkoholiniai gėrimai, pagaminti distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Džinas ir olandiškas džinas („Geneva“) (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Degtinė, kurios alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 45,4 % tūrio (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Spiritas, distiliuotas iš vaisių (išskyrus likerius, džiną, olandišką džiną („Geneva“), vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas) (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Grynas alkoholis (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Spiritas, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai (išskyrus spiritą, distiliuotą iš vynuogių vyno, vynuogių išspaudų ar vaisių, viskį, romą, tafiją, džiną ir olandišką džiną („Geneva“), degtinę, kurios alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 45,4 % tūrio, spiritą, distiliuotą iš vaisių) (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Vynuogių vyno gamyba

CPA: 11.02.11

Šviežių vynuogių putojantis vynas

11.02.11.30

Šampanas (svarbu: išskyrus alkoholio mokesčius)

l

S

 

11.02.11.90

Putojantis vynas iš šviežių vynuogių (išskyrus šampaną; alkoholio mokesčius)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį vyną; vynuogių misa

11.02.12.11 z

Baltas vynas, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)

l

S

 

11.02.12.15

Vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, kurio induose perteklinis slėgis, atsiradęs dėl ištirpusio CO2, 20 °C temperatūroje yra ne mažesnis kaip 1 baras, tačiau mažesnis kaip 3 barai (išskyrus putojantį vyną)

l

S

 

11.02.12.17 z

Rūšinis vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) ir kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 15 % (išskyrus baltąjį vyną ir putojantį vyną)

l

S

 

11.02.12.20

Vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 15 % tūrio (išskyrus putojantį vyną ir vyną, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN))

l

S

 

11.02.12.31

Portveinas, madera, cheresas ir kiti, kurių alkoholio koncentracija didesnė kaip 15 %

l

S

 

11.02.12.50

Vynuogių misa (išskyrus alkoholio mokesčius)

l

S

 

NACE: 11.03

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

CPA: 11.03.10

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

11.03.10.00

Fermentuoti gėrimai ir jų mišiniai (įskaitant mišinius su nealkoholiniais gėrimais, sidrą, kriaušių sidrą ir midų, išskyrus salyklinį alų, vynuogių vyną, aromatizuotą augalais arba aromatinėmis medžiagomis)

l

S

 

NACE: 11.04

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba

CPA: 11.04.10

Vermutas ir kitas aromatizuotas šviežių vynuogių vynas

11.04.10.00

Vermutas ir kitas vynas iš šviežių vynuogių, aromatizuotas augalais arba aromatinėmis medžiagomis (išskyrus alkoholio mokesčius)

l

S

 

NACE: 11.05

Alaus gamyba

CPA: 11.05.10

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

11.05.10.00

Salyklinis alus (išskyrus nealkoholinį alų, alų, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 0,5 %, alkoholio mokesčius)

l

S

 

11.05.10.10

Nealkoholinis alus ir alus, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 0,5 %

l

S

 

CPA: 11.05.20

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

11.05.20.00

Žlaugtai ir kitos alaus gamybos atliekos (išskyrus alkoholio mokesčius)

kg

S

 

NACE: 11.06

Salyklo gamyba

CPA: 11.06.10

Salyklas

11.06.10.30

Neskrudintas salyklas (išskyrus alkoholio mokesčius)

kg

S

 

11.06.10.50

Skrudintas salyklas (išskyrus alkoholio mokesčius, produktus, skirtus vėlesniam apdorojimui, skrudintą salyklą, sufasuotą kaip kavos pakaitalai)

kg

S

 

NACE: 11.07

Gaiviųjų gėrimų gamyba; Mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba

CPA: 11.07.11

Nesaldytas ir nearomatizuotas mineralinis ir gazuotas vanduo

11.07.11.30

Mineralinis vanduo ir gazuotas vanduo, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

l

S

 

11.07.11.50

Vanduo, į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų, ledas ir sniegas (išskyrus mineralinį ir gazuotą vandenį)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Kiti nealkoholiniai gėrimai

11.07.19.30

Vanduo, į kurį pridėta cukraus, kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų, pvz., gaivieji gėrimai (įskaitant mineralinius ir gazuotus)

l

S

 

11.07.19.50

Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose nėra pieno riebalų (išskyrus saldintą ar nesaldintą mineralinį, gazuotą arba aromatizuotą vandenį)

l

S

 

11.07.19.70

Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose yra pieno riebalų

l

S

 

NACE: 12.00

Tabako gaminių gamyba

CPA: 12.00.11

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigariukai ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais

12.00.11.30

Cigarai, cigarai nupjautais galais ir cigariukai su tabaku arba su tabako mišiniais ir tabako pakaitalais (išskyrus tabako mokesčius)

p/st

S

 

12.00.11.50

Cigaretės su tabaku arba su tabako mišiniais ir tabako pakaitalais (išskyrus tabako mokesčius)

p/st

S

 

12.00.11.70

Cigarai, cigarai nupjautais galais, cigariukai ir cigaretės, kuriose yra tik tabako pakaitalų (išskyrus tabako mokesčius)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Vytinti tabako lapai, iš kurių pašalintos vidurinės gyslos

12.00.12.00

Vytinti tabako lapai, iš kurių pašalintos vidurinės gyslos

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; homogenizuotas arba regeneruotas tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

12.00.19.30

Rūkomasis tabakas (išskyrus tabako mokesčius)

kg

S

 

12.00.19.90

Perdirbtas tabakas, tabako ekstraktai ir esencijos, kitas, niekur kitur nepriskirtas homogenizuotas arba regeneruotas tabakas

kg

S

 

NACE: 13.10

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

CPA: 13.10.10

Vilnos riebalai (įskaitant lanoliną)

13.10.10.00

Vilnos riebalai ir iš jų gaunamos riebalinės medžiagos, įskaitant lanoliną

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Šilko žaliava (nesukta)

13.10.21.00

Šilko žaliava (nesukta)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta ir nešukuota vilna

13.10.22.00

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta arba nešukuota vilna

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos

13.10.23.00

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

13.10.24.00

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai (įskaitant šukuotos vilnos sluoksnas)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Karšta arba šukuota medvilnė

13.10.25.00

Karšta arba šukuota medvilnė

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę)

13.10.26.00

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės pluoštai (išskyrus lino, tikrųjų kanapių ir ramės)

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai

13.10.29.00

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

13.10.31.00

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

13.10.32.00

Karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

13.10.40.10

Šilko verpalai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.40.30

Šilko atliekų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.40.50

Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai, skirti mažmeninei prekybai, šilkaverpių fibroinas

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

13.10.50.10

Karštos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.50.30

Šukuotos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.50.50

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, skirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.61.32 z

Nešukuotos medvilnės verpalai audiniams (išskyrus verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.61.33 z

Nešukuotos medvilnės verpalai megztinėms medžiagoms ir kojinėms, neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.61.35 z

Kitos paskirties nešukuotos medvilnės verpalai (įskaitant verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.61.52 z

Šukuotos medvilnės verpalai audiniams (išskyrus verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.61.53 z

Šukuotos medvilnės verpalai megztinėms medžiagoms ir kojinėms, neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.61.55 z

Kitos paskirties šukuotos medvilnės verpalai (įskaitant verpalus kilimams ir kiliminei dangai), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.61.60

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Medvilniniai siuvimo siūlai

13.10.62.00

Medvilniniai siuvimo siūlai

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Lininiai verpalai

13.10.71.10

Lininiai verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.71.20

Lininiai verpalai, skirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Džiuto verpalai ar kitų tekstilės karnienos pluoštų verpalai; verpalai iš kitų augalinių tekstilės pluoštų; popieriaus verpalai

13.10.72.00

Augalinių arba karnienos pluoštų verpalai (išskyrus lininius verpalus); popieriaus verpalai

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Mažmeninei prekybai neskirti gretintiniai arba daugiasukiai cheminių gijų verpalai, (išskyrus siuvimo siūlus, labai atsparius tempimui poliamido, poliesterio arba viskozės pluošto verpalus); mažmeninei prekybai skirti cheminių gijų siūlai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.81.10

Gretintiniai arba daugiasukiai sintetiniai gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.81.30

Gretintiniai arba daugiasukiai dirbtiniai gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

kg

T

 

13.10.81.50

Verpalai iš cheminių gijinių siūlų (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

13.10.82.10

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.82.50

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės

13.10.83.20

Verpalai, kuriuose poliesterio kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 %, maišyti su dirbtiniais pluoštais (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.83.33 z

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, maišyti su karštine vilna ar švelniavilnių gyvūnų plaukais, sudaro mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.83.36 z

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, maišyti su šukuotine vilna ar švelniavilnių gyvūnų plaukais, sudaro mažiau kaip 85 %, neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.83.40

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 %, maišyti su medvilne (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.83.80

Kiti, niekur kitur nepriskirti verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.83.90

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.84.10

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

13.10.84.30

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Siuvimo siūlai ir verpalai iš dirbtinių ir sintetinių gijų ir pluoštų

13.10.85.10

Siuvimo siūlai iš cheminių gijų

kg

T

 

13.10.85.50

Siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų

kg

T

 

NACE: 13.20

Tekstilės audimas

CPA: 13.20.11

Šilko arba šilko atliekų audiniai

13.20.11.00

Šilko arba šilko atliekų audiniai

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Sukarštos arba šukuotos vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

13.20.12.30

Karštinės vilnos arba karštinių švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai

m2

T

 

13.20.12.60

Šukuotinės vilnos arba šukuotinių švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai; šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų audiniai

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Lino audiniai

13.20.13.30

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro ne mažiau kaip 85 %

m2

T

 

13.20.13.60

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro mažiau kaip 85 %

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų (išskyrus lino, tikrųjų kanapių, ramės) audiniai

13.20.14.00

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų (išskyrus lino, kanapių, ramės) audiniai

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai

13.20.19.00

Techninės ir pramoninės paskirties kanapių, ramės arba kitų augalinių tekstilės pluoštų (išskyrus lino, džiuto, kitus karnienos tekstilės pluoštus) audiniai; popieriaus verpalų audiniai

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Medvilnės audiniai

13.20.20.14 z

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m2, drabužiams

m2

T

 

13.20.20.17 z

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m2, namų ūkio skalbiniams arba patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams

m2

T

 

13.20.20.19 z

Techninės ir pramoninės paskirties medvilniniai audiniai (išskyrus gazą ir medicininę marlę), kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m2, iš vienspalvių verpalų

m2

T

 

13.20.20.20

Medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 100 g/m2, bintams, tvarsliavai ir medicininei marlei

m2

S

 

13.20.20.31 z

Įvairių spalvų medvilninių verpalų audiniai, kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 200 g/m2, skirti marškiniams ir palaidinukėms

m2

T

 

13.20.20.42 z

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis didesnis kaip 200 g/m2, skirti drabužiams

m2

T

 

13.20.20.44 z

Vienspalvių verpalų medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis didesnis kaip 200 g/m2, namų ūkio skalbiniams arba patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams

m2

T

 

13.20.20.49 z

Vienspalvių verpalų techninės ar pramoninės paskirties medvilniniai audiniai, kurių plotinis tankis didesnis kaip 200 g/m2

m2

T

 

13.20.20.60

Medvilniniai džinsiniai audiniai (įskaitant ne mėlynos spalvos džinsinį audinį), kurių plotinis tankis didesnis kaip 200 g/m2

m2

S

 

13.20.20.72 z

Įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai kitai aprangai

m2

T

 

13.20.20.74 z

Įvairių spalvų verpalų medvilniniai audiniai namų ūkio skalbiniams arba patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams

m2

T

 

13.20.20.79 z

Įvairių spalvų verpalų techninės ar pramoninės paskirties medvilniniai audiniai

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Audiniai iš sintetinių ir dirbtinių gijų verpalų

13.20.31.30

Audiniai iš cheminių gijinių siūlų, pagamintų iš labai atsparių tempimui siūlų, juostelių arba panašių dirbinių (įskaitant nailoną, kitus poliamidus, poliesterius, viskozę)

m2

S

 

13.20.31.50

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui siūlų arba juostelių ir panašių dirbinių)

m2

T

 

13.20.31.70

Audiniai iš dirbtinių gijinių siūlų (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui siūlų)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų

13.20.32.10

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje sintetinių kuokštelinių pluoštų yra ne mažiau kaip 85 %

m2

T

 

13.20.32.20

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau kaip 85 %, sumaišytų daugiausia arba vien tik su medvilne (išskyrus audinius iš įvairiaspalvių siūlų)

m2

T

 

13.20.32.30

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau kaip 85 %, sumaišytų daugiausia arba vien tik su medvilne, iš įvairiaspalvių verpalų

m2

T

 

13.20.32.40

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, sumaišytų daugiausia arba vien tik su karštine vilna ar karštiniais švelniavilnių gyvūnų plaukais

m2

T

 

13.20.32.50

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, sumaišytų daugiausia arba vien tik su šukuotine vilna ar šukuotiniais švelniavilnių gyvūnų plaukais

m2

T

 

13.20.32.90

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, maišytų su kitais pluoštais, išskyrus vilnos, švelniavilnių gyvūnų plaukų ar medvilnės pluoštus

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai

13.20.33.30

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš vienspalvių verpalų

m2

T

 

13.20.33.50

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš įvairių spalvų verpalų

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių ir juostinius audinius)

13.20.41.00

Metmenų ir ataudų pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius, siūtines pūkines tekstilės medžiagas, juostinius audinius)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Medvilniniai kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus juostinius audinius

13.20.42.00

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai medvilniniai audiniai

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Kiti kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus juostinius audinius

13.20.43.00

Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai (išskyrus medvilninius)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Gazas (išskyrus juostinius audinius)

13.20.44.00

Gazas (išskyrus medicininę marlę, juostinius audinius)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos, išskyrus kilimus

13.20.45.00

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos (išskyrus siūtinius pūkinius kilimus ir kitą tekstilės kiliminę dangą)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Stiklo pluoštų audiniai (įskaitant juostinius audinius)

13.20.46.00

Stiklo pluošto audiniai (įskaitant juostinius audinius, stiklo vatą)

kg

S

 

NACE: 13.30

Tekstilės apdaila

CPA: 13.30.11

Pluoštų ir verpalų balinimo ir dažymo paslaugos

13.30.11.10

Pluoštų dažymas

 

I

 

13.30.11.21

Šilko verpalų dažymas

 

I

 

13.30.11.22

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų verpalų dažymas

 

I

 

13.30.11.23

Medvilnės verpalų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

 

I

 

13.30.11.24

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų dažymas

 

I

 

13.30.11.25

Sintetinių gijinių siūlų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

 

I

 

13.30.11.26

Dirbtinių gijinių siūlų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

 

I

 

13.30.11.27

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

 

I

 

13.30.11.28

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius) balinimo paslaugos

13.30.12.10

Šilkinių audinių balinimas

 

I

 

13.30.12.20

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių balinimas

 

I

 

13.30.12.30

Medvilninių audinių balinimas

 

I

 

13.30.12.40

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių balinimas

 

I

 

13.30.12.50

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba sintetinių pluoštų balinimas

 

I

 

13.30.12.60

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba dirbtinių pluoštų balinimas

 

I

 

13.30.12.70

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių balinimas (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius, juostinius audinius)

 

I

 

13.30.12.80

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių balinimas (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas)

 

I

 

13.30.12.90

Nertinių arba megztinių medžiagų balinimas

 

I

 

CPA: 13.30.13

Audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius) dažymo paslaugos

13.30.13.10

Šilko ir šilko atliekų audinių dažymas

 

I

 

13.30.13.20

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių dažymas

 

I

 

13.30.13.30

Medvilninių audinių dažymas

 

I

 

13.30.13.40

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių dažymas

 

I

 

13.30.13.50

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba sintetinių pluoštų dažymas

 

I

 

13.30.13.60

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba dirbtinių pluoštų dažymas

 

I

 

13.30.13.70

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius, juostinius audinius) dažymas

 

I

 

13.30.13.80

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas) dažymas

 

I

 

13.30.13.90

Megztinių ir nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų dažymas

 

I

 

CPA: 13.30.19

Kitos audinių ir tekstilės gaminių (įskaitant drabužius) apdailos paslaugos

13.30.19.10

Šilko audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

 

I

 

13.30.19.20

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

 

I

 

13.30.19.30

Medvilninių audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

 

I

 

13.30.19.40

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

 

I

 

13.30.19.50

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba sintetinių pluoštų apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

 

I

 

13.30.19.60

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba dirbtinių pluoštų apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

 

I

 

13.30.19.70

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius, juostinius audinius) apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

 

I

 

13.30.19.80

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas) apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

 

I

 

13.30.19.90

Megztinių ir nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

 

I

 

13.30.19.95

Aprangos apdailos paslaugos

 

I

 

NACE: 13.91

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba

CPA: 13.91.11

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar kilpinės medžiagos

13.91.11.00

Megztinės arba nertinės, pūkinės ar kilpinės medžiagos

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Kitos megztinės arba nertinės medžiagos, įskaitant megztinį dirbtinį kailį

13.91.19.10

Megztinės arba nertinės medžiagos (išskyrus pūkines medžiagas)

kg

T

 

13.91.19.20

Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai

 

S

 

NACE: 13.92

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

CPA: 13.92.11

Antklodės ir kelioniniai pledai, išskyrus elektrines antklodes

13.92.11.30

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai pledai iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų

p/st

S

 

13.92.11.50

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai pledai iš sintetinių pluoštų

p/st

S

 

13.92.11.90

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai pledai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų, sintetinių pluoštų)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Patalynės skalbiniai

13.92.12.30

Lovos skalbiniai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

kg

S

 

13.92.12.53

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus) iš medvilnės

kg

S

 

13.92.12.55

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus) iš lino arba ramės

kg

S

 

13.92.12.59

Lovos skalbiniai iš austinių tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, lino ar ramės)

kg

S

 

13.92.12.70

Lovos skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus) iš neaustinių cheminių pluoštų

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Stalo skalbiniai

13.92.13.30

Stalo skalbiniai, megzti arba nerti

kg

S

 

13.92.13.53

Medvilniniai stalo skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus)

kg

S

 

13.92.13.55

Lininiai stalo skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus)

kg

S

 

13.92.13.59

Stalo skalbiniai iš austinių cheminių pluoštų ir iš kitų austinių arba neaustinių tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės ir lino)

kg

S

 

13.92.13.70

Stalo skalbiniai iš neaustinių cheminių pluoštų

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai

13.92.14.30

Medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš kilpinių rankšluostinių arba panašių kilpinių medžiagų

kg

S

 

13.92.14.50

Austiniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš kilpinių rankšluostinių ir panašių kilpinių medvilninių audinių)

kg

S

 

13.92.14.70

Skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai iš neaustinių cheminių pluoštų

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos; užuolaidų arba lovų dekoratyvinės juostos

13.92.15.30

Užuolaidos ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš megztinių arba nertinių medžiagų

m2

S

 

13.92.15.50

Užuolaidos ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš austinių medžiagų

m2

S

 

13.92.15.70

Užuolaidos ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš neaustinių medžiagų

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Niekur kitur nepriskirti gaminiai baldams ir būstui dekoruoti; audinių, verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams, gobelenams ir panašiems tekstilės gaminiams gaminti

13.92.16.20

Rankomis austi „Gobelins“, „Flanders“, „Aubusson“, „Beauvais“ ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pvz., mažu dygsneliu, kryželiu) gatavi arba ne gobelenai

 

S

 

13.92.16.40

Lovatiesės (išskyrus dygsniuotas pūkines antklodes)

p/st

S

 

13.92.16.60

Dirbiniai patalpoms dekoruoti, įskaitant baldų ir pagalvėlių apvalkalus, taip pat apvalkalus automobilių sėdynėms (išskyrus antklodes, kelioninius pledus, lovos, stalo ir virtuvės skalbinius, skalbinius kūno priežiūrai, užuolaidas ir vidines uždangas, lambrekenus arba lovatieses)

 

S

 

13.92.16.80

Audinių ir verpalų rinkiniai kilimėliams, gobelenams, siuvinėtoms staltiesėms ar servetėlėms arba panašiems tekstilės dirbiniams gaminti, skirti mažmeninei prekybai

 

S

 

CPA: 13.92.21

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

13.92.21.30

Medvilniniai maišai ir krepšiai prekėms pakuoti

kg

S

 

13.92.21.50

Megzti arba nerti maišai ir krepšiai iš polietileno ar polipropileno juostelių prekėms pakuoti

kg

S

 

13.92.21.70

Prekėms pakuoti naudojami maišai ir krepšiai (išskyrus megztus arba nertus) iš polietileno ar polipropileno juostelių

kg

S

 

13.92.21.90

Maišai ir krepšiai (išskyrus iš medvilnės, polietileno ar polipropileno juostelių) prekėms pakuoti

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės; laivų, burlenčių arba vėjaračių burės; palapinės ir stovyklaviečių reikmenys (įskaitant pripučiamus čiužinius)

13.92.22.10

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės (išskyrus priekabinių namelių stogines)

kg

S

 

13.92.22.30

Palapinės (įskaitant priekabinių namelių stogines)

kg

S

 

13.92.22.50

Burės

kg

S

 

13.92.22.70

Pripučiami čiužiniai ir kita stovyklaviečių įranga (išskyrus priekabinių namelių stogines, palapines, miegmaišius)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus) ir rotošiutai; jų dalys

13.92.23.00

Parašiutai ir rotošiutai, jų dalys ir pagalbiniai reikmenys (įskaitant dirižablių parašiutus)

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės, pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs gaminiai, spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti bet kokiomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos gumos ar iš plastikų

13.92.24.30

Miegmaišiai

p/st

S

 

13.92.24.93

Patalynės reikmenys su plunksnų ar pūkų užpildais (įskaitant plonas ir storas dygsniuotas antklodes, pagalvėles, pufus, pagalves) (išskyrus čiužinius ir miegmaišius)

p/st

S

 

13.92.24.99

Patalynės reikmenys su kitais užpildais (įskaitant plonas ir storas dygsniuotas antklodes, pagalvėles, pufus, pagalves) (išskyrus čiužinius ir miegmaišius)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Kiti gatavi tekstilės gaminiai (įskaitant audinius grindims, indams plauti, dulkėms šluostyti ir panašius valymui skirtus audinius, gelbėjimosi diržus ir gelbėjimosi liemenes)

13.92.29.53

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės iš neaustinių tekstilės medžiagų

kg

S

 

13.92.29.57

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės (išskyrus megztas, nertas ar iš neaustinių tekstilės medžiagų)

kg

S

 

13.92.29.99

Megztos arba nertos grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės; gelbėjimosi liemenės, gelbėjimosi diržai ir kiti gatavi gaminiai (išskyrus higieninius paketus, kūdikių vystyklus ir panašius gaminius)

kg

S

 

NACE: 13.93

Kilimų ir kilimėlių gamyba

CPA: 13.93.11

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga

13.93.11.00

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtinė ir neklijuotinė

13.93.12.00

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga (išskyrus siūtinę ar klijuotinę)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga

13.93.13.00

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, įskaitant pagamintą iš veltinio

13.93.19.30

Veltiniai kilimai ir kita veltinė tekstilinė grindų danga (išskyrus siūtinę ar klijuotinę)

m2

S

 

13.93.19.90

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga (išskyrus rištinę, austinę, siūtinę ir veltinę)

m2

S

 

NACE: 13.94

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

CPA: 13.94.11

Virvelės, virvės, lynai ir trosai iš džiuto arba kitų tekstilės karnienos pluoštų

13.94.11.30

Virvės, virvelės, lynai arba trosai (išskyrus špagatus arba pakavimo virves) iš sizalio arba iš kitų agavinių šeimos augalų tekstilės pluoštų, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų ir tvirtų lapinių pluoštų

kg

S

 

13.94.11.53

Špagatai arba pakavimo virvės (naudojamos žemės ūkyje) iš sizalio

kg

S

 

13.94.11.55

Špagatai arba pakavimo virvės (naudojamos žemės ūkyje) iš polietileno arba polipropileno

kg

S

 

13.94.11.60

Virvės, virvelės arba trosai (išskyrus špagatus arba pakavimo virves) iš polietileno arba polipropileno, nailono, kitų poliamidų arba poliesterių, kurių ilginis tankis viršija 50 000 deciteksų, iš kitų sintetinių pluoštų

kg

S

 

13.94.11.70

Virvės (išskyrus špagatus arba pakavimo virves) iš polietileno arba polipropileno, nailono, kitų poliamidų arba poliesterių, kurių ilginis tankis neviršija 50 000 deciteksų (5 g/m)

kg

S

 

13.94.11.90

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš džiuto ir kitų karnienos tekstilės pluoštų, sizalio, abakos ar kitų tvirtų lapinių pluoštų, sintetinių pluoštų)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Tinklai rišti iš virvelių, virvių arba lynų, gatavi žvejybos tinklai iš tekstilės medžiagų; niekur kitur nepriskirti gaminiai iš verpalų arba juostelių

13.94.12.33

Gatavi žvejybos tinklai (išskyrus žūklės graibštus), rišti iš virvių, virvelių arba lynų iš cheminių pluoštų

kg

S

 

13.94.12.35

Gatavi žvejybos tinklai (išskyrus žūklės graibštus) iš cheminių pluoštų verpalų

kg

S

 

13.94.12.53

Gatavi tinklai, pagaminti iš nailoninių ar kitų poliamidinių virvelių, virvių ar lynų (išskyrus vąšeliu nertus tinklelius, plaukų tinklelius, sporto ir žvejybos tinklus)

kg

S

 

13.94.12.55

Gatavi tinklai iš nailono ar kitų poliamidų (išskyrus vąšeliu nertus tinklelius, plaukų tinklelius, sporto ir žvejybos tinklus, pagamintus iš virvelių, virvių ar lynų)

kg

S

 

13.94.12.59

Rištiniai tinklai iš tekstilės medžiagų (išskyrus gatavus žvejybos tinklus iš cheminių tekstilės medžiagų, kitus gatavus tinklus iš nailono ir kitų poliamidų)

kg

S

 

13.94.12.80

Gaminiai iš virvelių, virvių, lynų arba trosų

kg

S

 

NACE: 13.95

Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

CPA: 13.95.10

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai, išskyrus drabužius

13.95.10.10

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis ne didesnis kaip 25 g/m2 (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų) (išskyrus aptrauktus arba padengtus drabužius)

kg

S

 

13.95.10.20

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis didesnis kaip 25 g/m2, bet ne didesnis kaip 70 g/m2 (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų) (išskyrus aptrauktus arba padengtus drabužius)

kg

S

 

13.95.10.30

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis didesnis kaip 70 g/m2, bet ne didesnis kaip 150 g/m2 (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų) (išskyrus aptrauktus arba padengtus drabužius)

kg

S

 

13.95.10.50

Neaustinės medžiagos, kurių plotinis tankis didesnis kaip 150 g/m2 (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų) (išskyrus aptrauktus arba padengtus drabužius)

kg

S

 

13.95.10.70

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų) (išskyrus drabužius)

kg

S

 

NACE: 13.96

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

CPA: 13.96.11

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai

13.96.11.00

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Niekur kitur nepriskirti audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų

13.96.12.00

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotų verpalų drabužiams, baldams ir būstui dekoruoti arba panašiems tikslams

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkytos arba padengtos guma ar plastikais

13.96.13.00

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti arba aptraukti tekstilės audiniai

13.96.14.00

Niekur kitur nepriskirti įmirkyti, padengti arba aptraukti tekstilės audiniai

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Padangų kordo audinys iš sustiprinto nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės pluošto verpalų

13.96.15.00

Padangų kordo audinys iš sustiprinto nailono, kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Techninės paskirties tekstilės gaminiai (įskaitant dagtis, kaitinimo tinklelius, tekstilines žarnas, konvejerių juostas, pavarų diržus, sietų audinius ir filtravimo audinius)

13.96.16.20

Tekstilės žarnos ir panašūs tekstilės vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiubingas), įmirkyti arba ne, apvilkti arba ne, su vidiniu sluoksniu ar be jo, armuoti arba ne, su kitų medžiagų priedais ar be jų

kg

S

 

13.96.16.50

Tekstilės dagčiai, konvejerių juostos arba joms gaminti naudojamas techninis audinys (beltingas) (įskaitant sutvirtintą metalu arba kitomis medžiagomis)

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstilės gaminiai ir veltiniai, naudojami popieriaus gamybos arba panašiuose (įskaitant medienos masės arba asbestcemenčio gamybą) mechaniniuose įrenginiuose

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Juostiniai audiniai; juostiniai audiniai, kuriuos sudaro tik metmenys be ataudų, surišti lipnia medžiaga; apsiuvai ir panašūs gaminiai

13.96.17.30

Juostiniai audiniai, išskyrus etiketes, emblemas ir kitus panašius dirbinius

 

S

 

13.96.17.50

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus siuvinėtus)

 

S

 

13.96.17.70

Pintinės juostelės ir pintinės virvelės bei apsiuvai rietime, kutai ir pomponai (išskyrus megztus ar nertus)

 

S

 

NACE: 13.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

CPA: 13.99.11

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas), megztinės arba nertinės medžiagos; nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

13.99.11.30

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austines, megztines arba nertines medžiagas)

 

S

 

13.99.11.50

Nerti mechaninėmis nėrimo mašinomis nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

 

S

 

13.99.11.70

Rankų darbo nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

 

S

 

CPA: 13.99.12

Siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

13.99.12.30

Siuvinėjimo dirbiniai be matomo pagrindo rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

 

S

 

13.99.12.50

Medvilnės siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais (išskyrus siuvinėjimo dirbinius be matomo pagrindo)

 

S

 

13.99.12.70

Tekstilės medžiagų siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais (išskyrus siuvinėjimo dirbinius be matomo pagrindo, iš medvilnės)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Aptrauktas, padengtas arba sluoksniuotasis veltinys

13.99.13.00

Niekur kitur nepriskirtas įmirkytas arba ne, aptrauktas arba ne, padengtas arba ne, laminuotas arba ne, veltinys

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Tekstilės plaušeliai, kurių ilgis neviršija 5 mm, tekstilės dulkės ir gumuliukai

13.99.14.00

Tekstilės pūkai, dulkės ir gumuliukai

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Galioniniai verpalai ir juostelės; pūkajuosčių verpalai; fasoniniai kilpotieji arba pumpuruotieji verpalai

13.99.15.00

Galioniniai verpalai ir juostelės arba panašūs gaminiai iš cheminių tekstilės medžiagų, kurių regimasis plotis ne didesnis kaip 5 mm; šeniliniai siūlai; apskritai megztieji kilpoti siūlai

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime

13.99.16.00

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime (išskyrus siuvinėjimo dirbinius)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Kita, niekur kitur nepriskirta, tekstilė ir tekstilės gaminiai

13.99.19.00

Pūkučiai ir kempinėlės pudrai bei kosmetikos arba tualetiniams gaminiams užtepti

p/st

S

 

NACE: 14.11

Odinių drabužių siuvimas

CPA: 14.11.10

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

14.11.10.00

Drabužiai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant apsiaustus ir paltus) (išskyrus drabužių priedus, galvos apdangalus, avalynę)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Darbo drabužių siuvimas

CPA: 14.12.11

Vyriški darbiniai ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.12.11.20

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai ansambliai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

p/st

S

 

14.12.11.30

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš medvilnės ar cheminių pluoštų

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Vyriškos darbinės ir profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.12.12.40

Vyriškos arba berniukų darbinės ar profesinės kelnės ir bridžiai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

p/st

S

 

14.12.12.50

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš medvilnės ar cheminių pluoštų

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Moteriški darbiniai ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.12.21.20

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai ansambliai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

p/st

S

 

14.12.21.30

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai švarkai ir sportiniai švarkai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Moteriškos darbinės arba profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.12.22.40

Moteriškos arba mergaičių darbinės ar profesinės kelnės ir bridžiai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

p/st

S

 

14.12.22.50

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš medvilnės ar cheminių pluoštų

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Kiti darbiniai drabužiai

14.12.30.13

Kiti vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai drabužiai iš medvilnės arba cheminių pluoštų

p/st

S

 

14.12.30.23

Kiti moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai drabužiai iš medvilnės arba cheminių pluoštų

p/st

S

 

NACE: 14.13

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

CPA: 14.13.11

Vyriški arba berniukų megztiniai arba nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai

14.13.11.10

Vyriški arba berniukų apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos ir panašūs dirbiniai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus, striukes su gobtuvais, neperpučiamas striukes)

p/st

S

 

14.13.11.20

Vyriškos arba berniukų liemenės, striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkeliai, sportiniai švarkai, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.12.30

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.13.12.60

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.13.12.70

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Moteriški arba mergaičių megztiniai arba nertiniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai

14.13.13.10

Moteriški arba mergaičių apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos ir panašūs dirbiniai (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus) iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.13.13.20

Moteriškos arba mergaičių liemenės, striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus) iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški ir mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai, suknelės, sijonai, sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.14.30

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.13.14.60

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.13.14.70

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.13.14.80

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonkelnės iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.13.14.90

Moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Audekliniai vyriški arba berniukų paltai, lietpalčiai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai

14.13.21.15

Vyriški arba berniukų lietpalčiai, paltai, puspalčiai, pelerinos ir panašūs gaminiai

p/st

S

 

14.13.21.30

Vyriškos arba berniukų liemenės, striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs gaminiai (išskyrus megztinius arba nertinius, įmirkytus, aptrauktus, padengtus, laminuotus ar gumuotus švarkus ir sportinius švarkus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Audekliniai vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai

14.13.22.00

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Audekliniai vyriški arba berniukų švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.13.23.00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Audeklinės vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.24.42

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai iš džinsinio audinio (išskyrus darbines ar profesines)

p/st

S

 

14.13.24.44

Vyriškos arba berniukų kelnės, bridžiai ir šortai (išskyrus megztinius arba nertinius, darbinius ar profesinius) iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų

p/st

S

 

14.13.24.45

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai (išskyrus megztinius arba nertinius, darbinius ar profesinius) iš cheminių pluoštų

p/st

S

 

14.13.24.48

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai (išskyrus džinsinį audinį, taip pat megztinius arba nertinius) iš medvilnės

p/st

S

 

14.13.24.49

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai (išskyrus iš vilnos, medvilnės ir cheminių pluoštų, megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

14.13.24.55

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis (išskyrus megztinius arba nertinius, darbinius ar profesinius)

p/st

S

 

14.13.24.60

Vyriški arba berniukų šortai (išskyrus megztinius arba nertinius) iš medvilnės ar cheminių pluoštų

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Moteriški arba mergaičių audekliniai paltai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs tekstilės gaminiai

14.13.31.15

Moteriški arba mergaičių lietpalčiai, paltai, apsiaustai ir panašūs gaminiai

p/st

S

 

14.13.31.30

Moteriškos arba mergaičių liemenės, striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai (išskyrus megztinius arba nertinius, įmirkytus, aptrauktus, padengtus, laminuotus ar gumuotus švarkus ir sportinius švarkus)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Audekliniai moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai

14.13.32.00

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Audekliniai moteriški arba mergaičių švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.13.33.30

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Audeklinės moteriškos arba mergaičių suknelės, sijonai ir sijonkelnės

14.13.34.70

Moteriškos arba mergaičių suknelės (išskyrus megztines arba nertines)

p/st

S

 

14.13.34.80

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonkelnės (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Audeklinės moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai

14.13.35.42

Džinsinės moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai (išskyrus darbinius ir profesinius drabužius)

p/st

S

 

14.13.35.48

Medvilninės moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai (išskyrus džinsinio audinio, darbinius ir profesinius drabužius)

p/st

S

 

14.13.35.49

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai (išskyrus megztinius arba nertinius, darbinius ir profesinius drabužius) iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų ar cheminių pluoštų

p/st

S

 

14.13.35.51

Medvilniniai moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis (išskyrus megztinius arba nertinius, darbinius ar profesinius drabužius)

p/st

S

 

14.13.35.61

Medvilniniai moteriški arba mergaičių šortai (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

14.13.35.63

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų ar cheminių pluoštų (išskyrus medvilninius, megztinius arba nertinius, darbinius ar profesinius) ir moteriški arba mergaičių šortai iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

14.13.35.65

Moteriški arba mergaičių šortai iš cheminių pluoštų (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

14.13.35.69

Moteriškos arba mergaičių kelnės, bridžiai, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų, cheminių pluoštų, megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Apatinių drabužių siuvimas

CPA: 14.14.11

Megztiniai arba nertiniai vyriški arba berniukų marškiniai

14.14.11.00

Vyriški arba berniukų marškiniai, megztiniai arba nertiniai

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Megztinės arba nertinės vyriškos arba berniukų apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

14.14.12.20

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės (įskaitant glaudes) iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.14.12.30

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.14.12.40

Vyriški arba berniukų kambariniai chalatai, maudymosi chalatai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Megztinės arba nertinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

14.14.13.10

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Megztiniai arba nertiniai moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

14.14.14.20

Moteriškos arba mergaičių apatinės kelnės ir kelnaitės (įskaitant trumpikes) iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.14.14.30

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.14.14.40

Moteriški arba mergaičių peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.14.14.50

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Audekliniai vyriški arba berniukų marškiniai

14.14.21.00

Vyriški arba berniukų marškiniai (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Audekliniai vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai

14.14.22.20

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės (įskaitant glaudes) (išskyrus megztines arba nertines)

p/st

S

 

14.14.22.30

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos (išskyrus megztinius arba nertinius gaminius)

p/st

S

 

14.14.22.40

Vyriški arba berniukų apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Audeklinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

14.14.23.00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės (išskyrus megztinius arba nertinius gaminius)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Audekliniai moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai

14.14.24.30

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

14.14.24.50

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

14.14.24.60

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai, kambariniai drabužiai ir panašūs dirbiniai iš medvilnės (išskyrus megztinius arba nertinius gaminius)

p/st

S

 

14.14.24.80

Moteriški ir mergaičių peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai, marškinaičiai, marškinėliai, apatinės kelnės, kelnaitės (įskaitant trumpikes) iš cheminių pluoštų (išskyrus megztinius arba nertinius gaminius)

p/st

S

 

14.14.24.89

Moteriški ir mergaičių marškinaičiai, marškinėliai, apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, cheminių pluoštų, megztinius arba nertinius gaminius)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Megztinės, nertinės arba ne liemenėlės, juosmenėlės, korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys

14.14.25.30

Liemenėlės

p/st

S

 

14.14.25.50

Juosmenėlės, juosmenėlės su kelnaitėmis ir korsetai (įskaitant pagrindines jų dalis su pritaikomomis juostomis)

p/st

S

 

14.14.25.70

Petnešos, keliaraiščiai, kojinių juostos ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

 

S

 

CPA: 14.14.30

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai

14.14.30.00

Megztiniai arba nertiniai trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai be rankovių ir kiti trumpi apatiniai marškiniai

p/st

S

 

NACE: 14.19

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba

CPA: 14.19.11

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai ir jų reikmenys

14.19.11.00

Megztiniai arba nertiniai kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, įskaitant apatinius marškinėlius, kombinezonus, apatines kelnes, šliaužtinukus, pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir puspirštinėles, viršutinius drabužius (ne aukštesniems kaip 86 cm ūgio vaikams)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Megztiniai arba nertiniai sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai, maudymosi kostiumai ir kiti drabužiai

14.19.12.10

Sportiniai kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.19.12.30

Slidinėjimo kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.19.12.40

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.19.12.50

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.19.12.90

Kiti megztiniai arba nertiniai drabužiai (įskaitant glaustinukes su rankovėmis)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Megztinės arba nertinės pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

14.19.13.00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Kiti megztiniai arba nertiniai gatavų drabužių priedai ir drabužių bei drabužių priedų dalys

14.19.19.30

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

p/st

S

 

14.19.19.60

Drabužių priedai ir jų dalys (išskyrus pirštuotas ir kumštines pirštines, šalius, kaklaskares ir šalikus, skraistes ir vualius) iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

 

S

 

CPA: 14.19.21

Audekliniai kūdikių drabužėliai ir jų priedai, ne megzti arba nerti

14.19.21.50

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai iš tekstilės, ne megzti arba nerti, (ne aukštesniems kaip 86 cm ūgio vaikams), įskaitant apatinius marškinėlius, kombinezonus, apatines kelnes, šliaužtinukus, pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir viršutinius drabužius (išskyrus higieninius paketus, kūdikių vystyklus ir panašius gaminius)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir maudymosi kostiumai; kiti audekliniai drabužiai, ne megzti arba nerti

14.19.22.10

Kiti, niekur kitur nepriskirti vyriški arba berniukų drabužiai, įskaitant sportinius kostiumus ir kostiumus bėgiojimui (išskyrus megztines arba nertines liemenes, slidinėjimo kostiumus)

p/st

S

 

14.19.22.20

Kiti, niekur kitur nepriskirti moteriški arba mergaičių drabužiai, įskaitant sportinius kostiumus ir kostiumus bėgiojimui (išskyrus megztines arba nertines liemenes, slidinėjimo kostiumus)

p/st

S

 

14.19.22.30

Slidinėjimo kostiumai (išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)

p/st

S

 

14.19.22.40

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai, kelnaitės (išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)

p/st

S

 

14.19.22.50

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai (išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, vualiai, kaklajuostės, kaklaraiščiai, pirštinės ir kiti gatavų drabužių priedai; niekur kitur nepriskirtos, audeklinių drabužių ar drabužių priedų dalys

14.19.23.10

Nosinės

p/st

S

 

14.19.23.33

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai (išskyrus dirbinius iš šilko ar šilko atliekų, megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

14.19.23.38

Skaros, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš šilko arba šilko atliekų (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

14.19.23.53

Kaklaraiščiai, peteliškės ir kaklajuostės (išskyrus dirbinius iš šilko ar šilko atliekų, megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

14.19.23.58

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko ar šilko atliekų (išskyrus megztinius arba nertinius)

p/st

S

 

14.19.23.70

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės (išskyrus megztines arba nertines)

pa

S

 

14.19.23.96

Niekur kitur nepriskirti drabužių priedai, drabužių ar drabužių priedų dalys iš tekstilės, (išskyrus šalius, kaklaskares, šalikus, skraistes ir vualius, kaklaraiščius, peteliškes ir kaklajuostes, pirštuotas pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines bei jų dalis; megztines arba nertines liemenėles, juosmenėles, korsetus, petnešas, keliaraiščius ir kojinių juostas)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Drabužių priedai iš odos arba kompozicinės odos, išskyrus sportines pirštines

14.19.31.75

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės (išskyrus sportui ir apsaugines įvairiems darbams skirtas pirštines) iš odos arba kompozicinės odos

pa

S

 

14.19.31.80

Diržai ir šovinių diržai iš odos arba kompozicinės odos

p/st

S

 

14.19.31.90

Drabužių priedai (išskyrus pirštuotas pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines, diržus ir šovinių diržus) iš odos arba kompozicinės odos

 

S

 

CPA: 14.19.32

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų, įmirkytų ar padengtų tekstilės medžiagų

14.19.32.00

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų, įmirkytų ar padengtų tekstilės medžiagų

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Veltiniai skrybėlių modeliai, korpusai ir gobtuvai; veltiniai plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai; skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių

14.19.41.30

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gobtuvai iš veltinio, plokšti ir cilindriniai (įskaitant prapjautus cilindrinius ruošinius) (išskyrus suformuotus ruošinius su skrybėlių kraštais)

p/st

S

 

14.19.41.50

Skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš bet kokių medžiagų juostelių sujungimo būdu (išskyrus suformuotus ir su skrybėlių kraštais, su pamušalu ar apdirbtais kraštais)

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, iš veltinio, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių, megztiniai arba nertiniai ar pagaminti iš nėrinių arba iš kitų tekstilės medžiagų; tinkleliai plaukams

14.19.42.30

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš veltinio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gobtuvų ir plokščių skrybėlių ruošinių

p/st

S

 

14.19.42.50

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, pinti arba pagaminti iš bet kokių medžiagų juostelių sujungimo būdu

p/st

S

 

14.19.42.70

Vienetinės skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megztiniai arba nertiniai, pagaminti iš nėrinių, veltinio ar kitų tekstilės medžiagų (bet ne iš juostelių); tinkleliai plaukams iš bet kokios medžiagos

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Kiti galvos apdangalai, išskyrus galvos apdangalus iš gumos ar plastiko, apsauginius galvos apdangalus, galvos apdangalus iš asbesto; kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams

14.19.43.00

Kiti galvos apdangalai (išskyrus guminius ar plastikinius galvos apdangalus, apsauginius galvos apdangalus ir galvos apdangalus iš asbesto); kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams

 

S

 

NACE: 14.20

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

CPA: 14.20.10

Aprangos gaminiai, drabužių priedai ir kiti gaminiai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus

14.20.10.30

Kailiniai drabužiai ir drabužių priedai (išskyrus skrybėles ir galvos apdangalus)

 

S

 

14.20.10.90

Dirbiniai iš kailio (išskyrus drabužius ir drabužių priedus, skrybėles ir galvos apdangalus)

 

S

 

NACE: 14.31

Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

CPA: 14.31.10

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megztiniai arba nertiniai gaminiai

14.31.10.33

Pėdkelnės ir triko, megztinės arba nertinės iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai

p/st

S

 

14.31.10.35

Pėdkelnės ir triko, megztinės arba nertinės iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 deciteksai

p/st

S

 

14.31.10.37

Pėdkelnės ir triko iš tekstilės medžiagų, megztinės arba nertinės (išskyrus laipsniškai kintančio suspaudimo kompresines kojines, kojines iš sintetinių pluoštų ir kūdikių kojines)

p/st

S

 

14.31.10.50

Megztinės arba nertinės moteriškos kojinės, ilgos arba iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai

pa

S

 

14.31.10.90

Megztinės arba nertinės kojinės ir avalynė (įskaitant puskojines; išskyrus moteriškas kojines, ilgas arba iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 deciteksai, pėdkelnes ir triko, avalynę su pritvirtintais padais)

pa

S

 

NACE: 14.39

Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba

CPA: 14.39.10

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megztiniai (trikotažiniai) arba nertiniai gaminiai

14.39.10.31

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, nertiniai, liemenės ir susagstomi megztiniai iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztinius ir puloverius, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 % ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.32

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, nertiniai, liemenės ir susagstomi megztiniai iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztinius ir puloverius, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 % ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.33

Megztiniai ir puloveriai, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 % ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g

p/st

S

 

14.39.10.53

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis, iš medvilnės

p/st

S

 

14.39.10.55

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis, iš cheminių pluoštų

p/st

S

 

14.39.10.61

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis), iš medvilnės

p/st

S

 

14.39.10.62

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis), iš medvilnės

p/st

S

 

14.39.10.71

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis), iš cheminių pluoštų

p/st

S

 

14.39.10.72

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai (išskyrus lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis), iš cheminių pluoštų

p/st

S

 

14.39.10.90

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės ir cheminių pluoštų)

p/st

S

 

NACE: 15.11

Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas

CPA: 15.11.10

Rauginti ir išdirbti kailiai

15.11.10.30

Rauginti arba išdirbti triušių, kiškių ar ėriukų kailiai, nesujungti iš dalių

p/st

S

 

15.11.10.50

Rauginti arba išdirbti kailiai ar odos (išskyrus triušių, kiškių ar ėriukų kailius)

 

S

 

CPA: 15.11.21

Zomša

15.11.21.00

Zomša ir kombinuotoji zomša

m2

S

 

CPA: 15.11.22

Lakinė oda ir lakinė laminuota oda; metalizuota oda

15.11.22.00

Lakinė oda, lakinė laminuota oda ir metalizuota oda

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

15.11.31.00

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

15.11.32.00

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Arklenos be plaukų

15.11.33.00

Arklenos be plaukų

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Avių arba ėriukų odos be vilnos

15.11.41.30

Avių arba ėriukų odos be vilnos, raugintos, bet toliau neapdorotos (išskyrus zomšą)

kg

T

 

15.11.41.50

Avių arba ėriukų odos be vilnos, išdirbtos į pergamentą ar apdorotos po rauginimo (išskyrus zomšą, lakinę, lakinę laminuotą ir metalizuotą odą)

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

15.11.42.30

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų, raugintos ar papildomai raugintos, bet papildomai neapdorotos (išskyrus zomšą)

kg

T

 

15.11.42.50

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų, išdirbtos į pergamentą ar apdorotos po rauginimo (išskyrus zomšą, lakinę, lakinę laminuotą ir metalizuotą odą)

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Kiaulenos

15.11.43.30

Raugintos kiaulenos be plaukų, papildomai neapdorotos

kg

T

 

15.11.43.50

Raugintos kiaulenos be plaukų, išdirbtos į pergamentą ar apdorotos po rauginimo (išskyrus lakinę, lakinę laminuotą ir metalizuotą odą)

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Kitų gyvūnų oda be plaukų

15.11.51.00

Kitų gyvūnų odos be plaukų

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda arba odos pluoštai

15.11.52.00

Kompozicinė oda, dažniausiai sudaryta iš išdirbtos odos arba odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė

m2

T

 

NACE: 15.12

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba

CPA: 15.12.11

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno reikmenys ir pakinktai įvairiems gyvūnams

15.12.11.10 z

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams (įskaitant vytinius ir botagus bei jų dalis, viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius, balnų gūnias, šunų drabužius) iš bet kokių medžiagų

 

S

 

CPA: 15.12.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, iš odos arba kompozicinės odos, iš lakštinio plastiko, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto pluošto arba kartono; kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

15.12.12.10

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos, plastiko arba tekstilės medžiagų, aliuminio arba kitų medžiagų

p/st

S

 

15.12.12.20

Rankinės (įskaitant rankines be rankenų) iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos, lakštinio plastiko, tekstilės medžiagų arba kitų medžiagų

p/st

S

 

15.12.12.30

Dirbiniai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje

 

S

 

15.12.12.50

Niekur kitur nepriskirti lagaminai ir kelioninės skrynios

 

S

 

15.12.12.70

Kelioniniai asmens priežiūros, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai (išskyrus manikiūro rinkinius)

p/st

S

 

CPA: 15.12.13

Laikrodžių dirželiai (išskyrus metalinius), juostelės ir apyrankės bei jų dalys

15.12.13.00

Laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys (įskaitant iš išdirbtos, kompozicinės odos arba plastiko; išskyrus iš tauriųjų metalų, metalų arba netauriųjų metalų, plakiruotų arba padengtų tauriaisiais metalais)

p/st

S

 

CPA: 15.12.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant gaminius, naudojamus mašinose arba mechaniniuose aparatuose, ir kitos techninės paskirties gaminius)

15.12.19.30

Dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos, naudojamos mašinoms arba mechaniniams aparatams, arba kitos techninės paskirties

kg

S

 

15.12.19.60

Niekur kitur nepriskirti dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos

 

S

 

NACE: 15.20

Avalynės gamyba

CPA: 15.20.11

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis

15.20.11.00

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais batviršiais (išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, išskyrus neperšlampamą arba sportinę avalynę

15.20.12.10

Sandalai su guminiais ar plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus ir maudymosi šlepetes)

pa

S

 

15.20.12.31

Gatvės avalynė su guminiais ar plastikiniais batviršiais

pa

S

 

15.20.12.37

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė (įskaitant čežutes ir kambarines šlepetes) su guminiais ar plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Avalynė su odiniais batviršiais, išskyrus sportinę avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis ir įvairią specialią avalynę

15.20.13.30

Avalynė su mediniais pagrindais arba platformomis ir batviršiais (įskaitant klumpes) iš išdirbtos odos (išskyrus avalynę su vidpadžiais arba metalinėmis apsauginėmis nosimis)

pa

S

 

15.20.13.51

Vyriška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius) (išskyrus neperšlampamą avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

pa

S

 

15.20.13.52

Moteriška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius) (išskyrus neperšlampamą avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

pa

S

 

15.20.13.53

Vaikiška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius) (išskyrus neperšlampamą avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

pa

S

 

15.20.13.61

Vyriški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus, maudymosi šlepetes)

pa

S

 

15.20.13.62

Moteriški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus, maudymosi šlepetes)

pa

S

 

15.20.13.63

Vaikiški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus, maudymosi šlepetes)

pa

S

 

15.20.13.70

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė (įskaitant čežutes ir kambarines šlepetes) su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais padais ir batviršiais

pa

S

 

15.20.13.80

Avalynė su medienos ar kamštienos išoriniais padais ir odiniais batviršiais (išskyrus avalynę su guminiais, plastikiniais ar odiniais padais)

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų, išskyrus sportinę avalynę

15.20.14.44

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė (įskaitant čežutes ir kambarines šlepetes) su batviršiais iš tekstilės medžiagų

pa

S

 

15.20.14.45

Avalynė (išskyrus šlepetes ir kitą kambarinę ar sportinę avalynę) su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais padais ir tekstilės batviršiais

pa

S

 

15.20.14.46

Avalynė su tekstilės batviršiais (išskyrus šlepetes ir kitą kambarinę avalynę, taip pat avalynę su išoriniais padais iš gumos, plastiko, odos ar kompozicinės odos)

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė

15.20.21.00

Sportinė avalynė (įskaitant teniso, krepšinio, gimnastikos, treniruočių ir panašius batelius) su guminiais ar plastikiniais išoriniais padais ir tekstilės batviršiais

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir čiuožimo batus

15.20.29.00

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir čiuožimo batus

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis

15.20.31.20

Avalynė (įskaitant neperšlampamą avalynę) su metalinėmis apsauginėmis nosimis ir su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais

pa

S

 

15.20.31.50

Avalynė su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais padais ir odiniais batviršiais bei su metalinėmis apsauginėmis nosimis

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur kitur nepriskirta, avalynė

15.20.32.00

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur kitur nepriskirta avalynė

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs gaminiai; antbačiai, antblauzdžiai ir panašūs gaminiai bei jų dalys

15.20.40.20

Odiniai avalynės batviršiai ir jų dalys (išskyrus antkulnius)

 

S

 

15.20.40.50

Avalynės batviršiai ir jų dalys (išskyrus odinius antkulnius) iš kitų medžiagų

 

S

 

15.20.40.80

Avalynės dalys (išskyrus batviršius) iš kitų medžiagų

 

S

 

NACE: 16.10

Medienos pjaustymas ir obliavimas

CPA: 16.10.11

Spygliuočių mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta

16.10.11.34

Paprastosios eglės (Picea abies Karst.) arba europinio kėnio (Abies alba Mill.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6 mm

m3

S

 

16.10.11.36

Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6 mm

m3

S

 

16.10.11.38

Spygliuočių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6 mm (išskyrus paprastosios eglės (Picea abies Karst.), europinio kėnio (Abies alba Mill.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medieną)

m3

S

 

CPA: 16.10.12

Lapuočių mediena, storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta

16.10.12.50

Mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta, storesnė kaip 6 mm, išskyrus spygliuočių ir atogrąžų medžių medieną ir ąžuolo plokštes, lentjuostes ir parketlentes

m3

S

 

16.10.12.71

Atogrąžų medžių mediena, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba nužievinta, sujungta galais, šlifuota arba obliuota, storesnė kaip 6 mm

m3

S

 

16.10.12.77

Ąžuolo plokštės, lentjuostės ir parketlentės parketo arba plokščių grindims, obliuotos, bet tarpusavyje nesujungtos (išskyrus ištisai profiliuotą)

m2

S

 

CPA: 16.10.13

Neįmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.13.00

Neįmirkyti mediniai geležinkelio ar tramvajaus pabėgiai (skersės)

m3

S

 

CPA: 16.10.21

Spygliuočių mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

16.10.21.10

Ištisai profiliuota spygliuočių mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes parketo grindims)

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Bambuko mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

16.10.22.10

Bambuko mediena, įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, ištisai profiliuota, su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota išilgai bet kurio krašto, galo ar šono, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesujungta galais

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Kitokia mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

16.10.23.00

Mediena, įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, ištisai profiliuota, su įlaidais, išdrožomis, užkaitais, nuosklembomis, V formos sąlaidomis, briaunelėmis, formuota, suapvalinta arba panašiai profiliuota išilgai bet kurio krašto, galo ar šono, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota ar sujungta arba nesujungta galais (išskyrus spygliuočių ir bambuko medieną)

kg

S

 

CPA: 16.10.24

Medienos vilna; medienos miltai

16.10.24.00

Medienos vilna; medienos miltai

kg

S

 

CPA: 16.10.25

Medienos skiedros arba smulkiniai

16.10.25.03

Spygliuočių medienos skiedros arba smulkiniai

kg

S

 

16.10.25.05

Ne spygliuočių medienos skiedros arba smulkiniai

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Padarinė mediena, apdirbta dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

16.10.31.16

Padarinė mediena, apdirbta dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

16.10.32.00

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpus ir kuolus

16.10.39.00

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpų rąstus ir kuolus

m3

S

 

CPA: 16.10.91

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos

16.10.91.00

Medienos apdorojimas, įmirkymas ir konservavimas (įskaitant išlaikymą ir džiovinimą)

 

I

 

NACE: 16.21

Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba

CPA: 16.21.11

Bambuko klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

16.21.11.00

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės iš bambuko ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Medienos smulkinių plokštės

16.21.12.00

Medienos smulkinių plokštės

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Orientuotosios medienos drožlių plokštės (OSB)

16.21.13.16

Orientuotosios drožlių plokštės (OSB) iš medienos

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Kitos medienos arba panašių į medieną medžiagų plokštės

16.21.14.19

Sluoksninės plokštės ir panašios plokštės iš medienos (išskyrus smulkinių plokštes ir orientuotąsias drožlių plokštes (OSB))

m3

S

 

16.21.14.50

Smulkinių plokštės ir panašios plokštės iš panašių į medieną medžiagų (išskyrus medieną)

m3

S

 

CPA: 16.21.15

Medienos plaušų plokštės arba kitos panašių į medieną medžiagų plaušų plokštės

16.21.15.23

Vidutinio tankio plaušų plokštės (MDF), ne storesnės kaip 5 mm, iš medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

m2

S

 

16.21.15.26

Vidutinio tankio plaušų plokštės (MDF), storesnės kaip 5 mm, bet ne storesnės kaip 9 mm, iš medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

m2

S

 

16.21.15.29

Vidutinio tankio plaušų plokštės (MDF), storesnės kaip 9 mm, iš medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

m2

S

 

16.21.15.43

Plaušų plokštės, kurių tankis didesnis kaip 0,8 g/cm3, iš medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų (išskyrus vidutinio tankio plaušų plokštes (MDF), surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

m2

S

 

16.21.15.46

Plaušų plokštės, kurių tankis didesnis kaip 0,5 g/cm3, bet ne didesnis kaip 0,8 g/cm3, iš medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų (išskyrus vidutinio tankio plaušų plokštes (MDF), surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

m2

S

 

16.21.15.49

Plaušų plokštės iš medienos arba kitų panašių į medieną medžiagų, kurių tankis ne didesnis kaip 0,5 g/cm3 (išskyrus vidutinio tankio plaušų plokštes (MDF), surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

m2

S

 

CPA: 16.21.16

Kita spygliuočių medienos klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

16.21.16.00

Kita spygliuočių medienos klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

m3

S

 

CPA: 16.21.17

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena, kurių bent išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių medienos

16.21.17.11

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuko) lakštų, ne storesnių kaip 6 mm, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių medienos

m3

S

 

CPA: 16.21.18

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena iš kitokios medienos

16.21.18.00

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena iš kitokios medienos

m3

S

 

CPA: 16.21.21

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profiliuočių pavidalo mediena

16.21.21.00

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profiliuočių pavidalo mediena

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Faneravimo danga ir sluoksniuotos klijuotinės medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš spygliuočių medienos

16.21.22.10

Faneravimo danga ir klijuotinės faneros lakštai bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš spygliuočių medienos

m3

S

 

CPA: 16.21.23

Faneravimo dangos ir klijuotos sluoksninės medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš atogrąžų medžių medienos

16.21.23.00

Faneravimo dangos ir klijuotinės faneros lakštai bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš atogrąžų medžių medienos

m3

S

 

CPA: 16.21.24

Faneravimo dangos ir klijuotos sluoksninės medienos plokštės bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš kitokios medienos

16.21.24.00

Faneravimo dangos ir klijuotinės faneros lakštai bei kita mediena, ne storesnė kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar nužievinta, iš medienos, išskyrus spygliuočių ir atogrąžų medžių medieną

m3

S

 

NACE: 16.22

Sumontuotų parketo grindų gamyba

CPA: 16.22.10

Surinktos parketo plokštės

16.22.10.30

Sujungtos medinės parketo grindų plokštės mozaikinėms grindims

m2

S

 

16.22.10.60

Sujungtos medinės parketo grindų plokštės (išskyrus plokštes mozaikinėms grindims)

m2

S

 

NACE: 16.23

Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba

CPA: 16.23.11

Mediniai langai, prancūziškieji langai ir jų staktos, durys ir jų staktos bei slenksčiai

16.23.11.10

Mediniai langai, langai-durys ir jų rėmai

p/st

S

 

16.23.11.50

Medinės durys, jų staktos ir slenksčiai

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir skalos

16.23.12.00

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir skalos

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Niekur kitur nepriskirti mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai

16.23.19.00

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos (išskyrus langus, langus-duris ir jų rėmus, duris, jų staktas ir slenksčius, parketo grindų plokštes, statybinius betonavimo klojinius, malksnas ir skalas)

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Surenkamieji mediniai pastatai

16.23.20.00

Surenkamieji mediniai pastatai

 

S

 

NACE: 16.24

Medinės taros gamyba

CPA: 16.24.11

Mediniai padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovinių padėklai

16.24.11.33

Mediniai plokštieji padėklai ir padėklų apvadai

p/st

S

 

16.24.11.35

Mediniai dėžiniai padėklai ir apkrovų plokštės (išskyrus plokščiuosius padėklus)

p/st

S

 

CPA: 16.24.12

Statinės ir panašūs medienos dirbiniai

16.24.12.00

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Kita medinė tara ir jos dalys

16.24.13.20

Dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši medinė tara (išskyrus kabelių būgnus)

kg

S

 

16.24.13.50

Mediniai kabelių būgnai

kg

S

 

NACE: 16.29

Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

CPA: 16.29.11

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai, ruošiniai, naudojami pypkėms gaminti, kurpaliai arba kailiamaučiai

16.29.11.30

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai

kg

S

 

16.29.11.80

Grubiai apdoroti pypkių ruošiniai, pagaminti iš medienos arba šaknų ir naudojami pypkių gamyboje

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Mediniai stalo ir virtuvės indai

16.29.12.00

Mediniai stalo ir virtuvės reikmenys

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji mediena, medinės papuošalų ar stalo įrankių dėžutės ir panašūs medienos dirbiniai, statulėlės ir kiti mediniai puošybiniai dirbiniai

16.29.13.00

Medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai iš medienos; statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš medienos, paltų arba skrybėlių kabyklos, biuro laiškų dėklai, peleninės, parkerių dėklai, rašalo stoveliai

 

S

 

CPA: 16.29.14

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti mediniai gaminiai bei dirbiniai

16.29.14.20

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai

m

S

 

16.29.14.91

Kiti medienos dirbiniai (išskyrus padėklų apvadus ir medinius karstus)

 

S

 

CPA: 16.29.15

Supresuotos ir aglomeruotos medienos ir augalinių atliekų bei laužo granulės ir briketai

16.29.15.00

Granulės ir briketai iš presuotos ir aglomeruotos medienos ir medienos atliekų ir atraižų

kg

S

 

CPA: 16.29.21

Gamtinė kamštiena, nužievinta arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį arba bloką, plokštę, lakštą arba juostą; trupinta, granuliuota arba malta kamštiena; kamštienos atliekos

16.29.21.30

Kamštienos atliekos; smulkinta, granuliuota arba malta kamštiena (išskyrus gamtinę žaliavinę ar paprastai paruoštą kamštieną)

kg

S

 

16.29.21.50

Gamtinė kamštiena, nužievinta arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį, stačiakampių arba kvadratinių blokų, plokščių, lakštų arba strypų pavidalo

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Gamtinės kamštienos gaminiai ir dirbiniai

16.29.22.50

Gamtinės kamštienos kamščiai ir kaiščiai

kg

S

 

16.29.22.90

Kiti gamtinės kamštienos dirbiniai

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Blokai, plokštės, lakštai ir juostos, tašeliai, įvairios formos malksnos, vientisi cilindrai iš aglomeruotos kamštienos

16.29.23.20

Aglomeruotos kamštienos cilindro formos kamščiai ir kaiščiai putojantiems vynams užkimšti, įskaitant kaiščius su diskais iš gamtinės kamštienos

kg

S

 

16.29.23.50

Aglomeruotos kamštienos cilindro formos kamščiai ir kaiščiai (išskyrus skirtus putojantiems vynams užkimšti)

kg

S

 

16.29.23.80

Aglomeruota kamštiena – blokai, plokštės, lakštai ir juostos; įvairios formos lakšteliai; monolitiniai cilindrai arba diskai, įskaitant aglomeruotą išplėstą kamštieną arba degintą kamštieną, išskyrus kamščius ir kaiščius

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Aglomeruota kamštiena; niekur kitur nepriskirti gaminiai ir dirbiniai iš aglomeruotos kamštienos

16.29.24.00

Aglomeruota kamštiena; kiti, niekur kitur nepriskirti, aglomeruotos kamštienos dirbiniai

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Dirbiniai iš šiaudų, kibiosios ašuotenės arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

16.29.25.00

Dirbiniai iš šiaudų, kibiosios ašuotenės arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

kg

S

 

NACE: 17.11

Plaušienos gamyba

CPA: 17.11.11

Cheminė tirpioji medienos plaušiena

17.11.11.00

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Cheminė natroninė arba sulfatinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

17.11.12.00

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Cheminė sulfitinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

17.11.13.00

Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena

17.11.14.00

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena

kg 90 % sdt

T

 

NACE: 17.12

Popieriaus ir kartono gamyba

CPA: 17.12.11

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

17.12.11.00

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Rankų darbo popierius ir kartonas

17.12.12.00

Rankų darbo popierius ir kartonas

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Popierius ir kartonas šviesai, šilumai arba elektrai jautriam popieriui gaminti; popierius kopijavimo popieriui gaminti; apmušalų popierius

17.12.13.00

Popierius ir kartonas, naudojamas šviesai, šilumai arba elektrai jautriam popieriui gaminti; anglingasis pagrindo popierius; apmušalų popierius

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Kitas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

17.12.14.10

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % ir kurių plotinis tankis mažesnis kaip 40 g/m2

kg

S

 

17.12.14.35

Ritininis grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % ir kurių plotinis tankis ne mažesnis kaip 40 g/m2, bet ne didesnis kaip 150 g/m2

kg

S

 

17.12.14.39

Lakštinis grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % ir kurių plotinis tankis ne mažesnis kaip 40 g/m2, bet ne didesnis kaip 150 g/m2

kg

S

 

17.12.14.50

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 %, kurių plotinis tankis didesnis kaip 150 g/m2

kg

S

 

17.12.14.70

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro daugiau kaip 10 %

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

17.12.20.30

Buitinė ar sanitarinė celiuliozinė vata didesnio kaip 36 cm pločio ritinių arba stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų, kurių viena nesulankstyta kraštinė ilgesnė kaip 36 cm, pavidalo

kg

S

 

17.12.20.55

Ritininis, krepinis popierius ir klodai iš celiuliozės pluoštų, naudojami buities arba sanitarijos tikslams, didesnio kaip 36 cm pločio ritiniuose, arba stačiakampiai krepinio popieriaus lakštai, kurių viena nesulankstyta kraštinė ilgesnė kaip 36 cm ir kurių klostės plotinis tankis ne didesnis kaip 25 g/m2

kg

S

 

17.12.20.57

Ritininis, krepinis popierius ir klodai iš celiuliozės pluoštų, naudojami buities arba sanitarijos tikslams, didesnio kaip 36 cm pločio ritiniuose, arba stačiakampiai krepinio popieriaus lakštai, kurių viena nesulankstyta kraštinė ilgesnė kaip 36 cm ir kurių klostės plotinis tankis didesnis kaip 25 g/m2

kg

S

 

17.12.20.90

Kitas buityje naudojamas popierius

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Nepadengtas nebalintas tvirtasis apdarinis popierius

17.12.31.00

Nepadengtas nebalintas ritininis arba lakštinis tvirtasis apdarinis popierius (išskyrus rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Tvirtasis apdarinis popierius baltu viršumi; padengtas tvirtasis apdarinis popierius

17.12.32.00

Nepadengtas ritininis arba lakštinis tvirtasis apdarinis popierius (išskyrus nebalintą, rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius

17.12.33.00

Pusiau cheminis gofruojamasis popierius

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks gofruojamasis popierius

17.12.34.00

Perdirbtas gofruojamasis ir kitoks gofruojamasis popierius

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis kartonas)

17.12.35.20

Ritininis ar lakštinis nepadengtas specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis kartonas), kurio plotinis tankis ne didesnis kaip 150 g/m2

kg

S

 

17.12.35.40

Ritininis ar lakštinis nepadengtas specialusis apdaras (perdirbtas apdarinis kartonas), kurio plotinis tankis didesnis kaip 150 g/m2

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Nepadengtas tvirtasis popierius; krepinis ar klostytas maišinis tvirtasis popierius

17.12.41.20

Nepadengtas nebalintas ritininis arba lakštinis maišinis tvirtasis popierius (išskyrus rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

kg

S

 

17.12.41.40

Nepadengtas ritininis arba lakštinis maišinis tvirtasis popierius (išskyrus nebalintą, rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

kg

S

 

17.12.41.60

Nepadengtas tvirtasis popierius ir kartonas, kurio plotinis tankis ne didesnis kaip 150 g/m2 (išskyrus tvirtąjį apdarinį popierių, maišinį tvirtąjį popierių, rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių ir pan.)

kg

S

 

17.12.41.80 z

Ritininis ar la