29.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/52


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/760

2017 m. balandžio 24 d.

dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. (ECB/2017/11)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 30 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41) (2), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

visa metinių priežiūros mokesčių suma, taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 9 straipsnio 2 dalį, turėtų padengti Europos Centrinio Banko (ECB) išlaidas, patirtas vykdant jo priežiūros uždavinius atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, tačiau jų neviršyti. Šios išlaidos – tai visų pirma išlaidos, tiesiogiai susijusios su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais, pavyzdžiui, svarbių subjektų priežiūra, stebėjimu, kaip vykdoma mažiau svarbių subjektų priežiūra, ir horizontaliųjų uždavinių vykdymu bei specializuotų paslaugų teikimu. Į jas įskaitomos ir netiesiogiai su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos, pavyzdžiui, išlaidos pagalbinių ECB veiklos sričių teikiamoms paslaugoms, įskaitant patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo, administracines paslaugas, biudžeto planavimo ir kontrolės, apskaitos, teisines, komunikacijos ir vertimo paslaugas, vidaus audito, statistikos ir informacinių technologijų paslaugas;

(2)

apskaičiuojant metinius priežiūros mokesčius, kurie mokami už svarbius prižiūrimus subjektus ir svarbias prižiūrimas grupes bei mažiau svarbius prižiūrimus subjektus ir mažiau svarbias prižiūrimas grupes, visos sąnaudos turėtų būti padalytos atsižvelgiant į tai, kaip išlaidos pasiskirsčiusios tarp atitinkamų funkcinių sričių, kurios atlieka tiesioginę svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą ir netiesioginę mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą;

(3)

visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2017 m. turėtų būti apskaičiuota kaip šių kategorijų suma: a) numatomos priežiūros uždavinių metinės sąnaudos už 2017 m., pagrįstos patvirtintu 2017 m. ECB biudžetu, atsižvelgiant į bet kokius numatytų ECB metinių sąnaudų, kurios buvo žinomos priimant šį sprendimą, pokyčius ir b) 2016 m. perteklius arba deficitas;

(4)

perteklius arba deficitas turėtų būti nustatomas iš Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2016/661 (ECB/2016/7) (3) priede nustatytų 2016 m. numatytų metinių sąnaudų atėmus 2016 m. patirtas faktines metines priežiūros uždavinių sąnaudas, apibūdintas 2016 m. ECB finansinėse ataskaitose (4);

(5)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalimi, 2017 m. numatomose priežiūros uždavinių metinėse sąnaudose taip pat reikėtų atsižvelgti į su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusias mokesčių sumas, kurios nebuvo renkamos, gautas palūkanas pagal 14 straipsnį ir kitas tam tikras gautas arba grąžintas sumas, jei jų yra, laikantis to reglamento 7 straipsnio 3 dalies,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (5) ir Reglamente (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) pateiktos sąvokų apibrėžtys.

2 straipsnis

Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2017 m.

1.   Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2017 m. yra 424 957 652 EUR, apskaičiuota kaip nurodyta I priede.

2.   Kiekvienos kategorijos prižiūrimi subjektai ir prižiūrimos grupės moka visą šią metinių priežiūros mokesčių sumą:

a)

svarbūs prižiūrimi subjektai ir svarbios prižiūrimos grupės: 391 279 654 EUR;

b)

mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės: 33 677 998 EUR.

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos, mokėtinos už 2017 m., padalijimas kiekvienai kategorijai nurodytas II priede.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. balandžio 24 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 311, 2014 10 31, p. 23.

(3)  2016 m. balandžio 15 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/661 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2016 m. (ECB/2016/7) (OL L 114, 2016 4 28, p. 14).

(4)  Paskelbta 2017 m. vasario mėn. ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.

(5)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).


I PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. apskaičiavimas

(EUR)

Numatomos 2017 m. metinės sąnaudos

464 676 594

Darbo užmokestis ir kitos išmokos

208 621 881

Nuoma ir pastatų priežiūra

54 990 329

Kitos veiklos išlaidos

201 064 384

2016 m. perteklius/deficitas

– 41 089 798

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalį

1 370 856

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos palūkanos

– 23 761

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautos arba grąžintos sumos

1 394 617

IŠ VISO

424 957 652


II PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. padalijimas

(EUR)

 

Svarbūs prižiūrimi subjektai ir svarbios prižiūrimos grupės

Mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės

Iš viso

Numatomos 2017 m. metinės sąnaudos

427 700 563

36 976 031

464 676 594

2016 m. perteklius/deficitas

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalį

1 172 601

198 255

1 370 856

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

0

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos palūkanos

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautos arba grąžintos sumos

1 181 297

213 320

1 394 617

IŠ VISO

391 279 654

33 677 998

424 957 652