6.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/1

2014 m. rugsėjo 30 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl techninių reguliavimo standartų, susijusių su kredito reitingų agentūrų taikomų mokesčių duomenų periodišku teikimu Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai nuolatinei priežiūrai vykdyti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (1), ypač į jo 21 straipsnio 4a dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 3 dalį ir I priedo E skirsnio II dalies 2 punktą reikalaujama, kad kredito reitingų agentūros EVPRI kasmet atskleistų mokesčių, kuriais už atskirus kredito reitingus apmokestinamas kiekvienas klientas, sąrašą, visas pagalbines paslaugas ir savo kainų nustatymo politiką, įskaitant mokesčių struktūrą ir kainų nustatymo kriterijus, susijusius su skirtingo turto klasių kredito reitingais. Svarbu nustatyti kredito reitingų agentūrų pranešamo turinio ir naudotinos formos technines detales, kad būtų laikomasi įpareigojimų ir EVPRI galėtų vykdyti savo nuolatinės priežiūros įgaliojimus;

(2)

siekiant švelninti interesų konfliktus ir palengvinti sąžiningą konkurenciją kredito reitingų rinkoje, EVPRI turėtų užtikrinti, kad kainų nustatymo politika, procedūros ir galiausiai mokesčiai, kuriais kredito reitingų agentūros apmokestina klientus, nebūtų diskriminaciniai. Mokesčių už tos pačios rūšies paslaugą skirtumai turėtų būti pateisinami faktinių sąnaudų, patirtų teikiant paslaugą įvairiems klientams, skirtumu. Be to, mokesčiai, kuriais konkretus emitentas apmokestinamas už kredito reitingų paslaugas, neturėtų priklausyti nuo atlikto darbo rezultatų arba išvadų;

(3)

informacija apie mokesčius, kurią pateikia registruotos kredito reitingų agentūros, turėtų leisti EVPRI nustatyti kredito reitingus, kuriuos reikėtų tikrinti išsamiau ir galbūt imtis papildomų tolesnės priežiūros veiksmų. Panašiais mokesčiais turėtų būti apmokestinami panašių požymių turintys kredito reitingai ir pagalbinės paslaugos, o mokesčio dydžio skirtumus būtų galima pagrįsti tik sąnaudų skirtumais. Surinkta informacija turėtų leisti EVPRI nustatyti kiekvienos registruotos kredito reitingų agentūros palyginamąsias paslaugas ir mokesčius už jas, taigi nustatyti bet kokius reikšmingus mokesčių už jas nuokrypius. EVPRI po to gali atlikti tyrimus siekdama patikrinti, ar tokie mokesčiai nustatomi pagal teisėtą kainų nustatymo politiką ir procedūras, o sąnaudų skirtumais grindžiami mokesčio dydžių skirtumai yra suderinami su sąžiningos konkurencijos principais, nėra susidarę dėl interesų konfliktų ir nepriklauso nuo atlikto darbo rezultatų arba išvadų;

(4)

turėtų būti teikiamos kiekvieno reitingo tipo kainų nustatymo politikos ir procedūrų ataskaitos. Ataskaitų teikimo tikslais ir siekiant aiškiai atskirti kiekvieną kainų nustatymo politiką ir procedūrą bei jų atitinkamus atnaujinimus, kiekviena kainų nustatymo politikos dokumento redakcija su atitinkamais mokesčių sąrašais, mokesčių programomis ir procedūromis turėtų turėti identifikavimo numerį. Dėl visų kitų tikslų į kainų nustatymo politiką turėtų būti įtrauktos mokesčių struktūros arba mokesčių sąrašai, taip pat kainų nustatymo kriterijai, kuriuos galima taikyti asmeniui ar asmenims, kurie derasi dėl mokesčių, kuriais apmokestinamas atskiras kredito reitingas. Į kainų nustatymo politiką taip pat turėtų būti įtrauktos naudojimo periodiškumo arba kitos mokesčių programos, kuriomis gali pasinaudoti reitinguojamas subjektas arba abonentas, kiek tai susiję su skirtingais mokesčiais, kurias apmokestinamas atskiras reitingas arba kredito reitingų rinkinys. Kredito reitingų agentūros turėtų registruoti visus atvejus, kuriais nebuvo taikyta kainų nustatymo politika, mokesčių sąrašai, mokesčių programos ir procedūros, ir visus atvejus, kuriais buvo nukrypta nuo kainų nustatymo politikos, kai ji taikyta atskiram kredito reitingui, aiškiai nurodydamos tą kredito reitingą;

(5)

grupei priklausančios registruotos kredito reitingų agentūros turėtų turėti galimybę savo reitingų duomenis EVPRI teikti atskirai arba įgalioti vieną iš kitų grupei priklausančių kredito reitingų agentūrų duomenis teikti visų grupės narių, kuriems taikomi duomenų teikimo reikalavimai, vardu;

(6)

šio reglamento tikslais į „skolos priemonės emisijos struktūrą“ ir „skolos priemonės emisiją“ turėtų būti įtrauktos finansinės priemonės arba kitas turtas, atsiradęs dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio arba schemos, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (2) 4 straipsnio 61 dalyje;

(7)

siekiant registruotoms kredito reitingų agentūroms suteikti galimybę parengti tinkamas sistemas ir procedūras pagal EVPRI nustatytas technines specifikacijas ir užtikrinti, kad būtų teikiami išsamūs ir teisingi mokesčių duomenys, registruotos kredito reitingų agentūros, praėjus devyniems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo, turėtų pateikti pirmąją atskirų mokesčių duomenų ataskaitą. Pirmoje ataskaitoje turėtų būti nurodyti mokesčių duomenys nuo šio reglamento įsigaliojimo. Toks įpareigojimas neturėtų būti laikomas registruotų kredito reitingų agentūrų atleidimu nuo įpareigojimo pareinamuoju laikotarpiu teikti periodinę informaciją apie mokesčius pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 11 straipsnio 3 dalį;

(8)

apie kainų nustatymo politiką ir procedūras turtėtų būti pranešama nuolatos, kad apie bet kokius svarbius pakeitimus po jų priėmimo arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų įgyvendinimo būtų pranešama nedelsiant. Informacija turėtų būti teikiama standartine forma, kad EVPRI ją galėtų gauti ir tvarkyti savo vidaus sistemose automatiškai. Dėl laikui bėgant iškylančių techninių sunkumų ir vykstančios techninės pažangos EVPRI gali tekti atnaujinti tam tikras technines duomenų teikimo instrukcijas, susijusias su rinkmenų, kurias turi teikti registruotos kredito reitingų agentūros, perdavimu arba formatu, ir apie tai pranešti konkrečiais pranešimais ar gairėmis;

(9)

jeigu kredito reitingų agentūra nesilaiko savo ataskaitų teikimo reikalavimų, EVPRI turėtų būti įgaliota reikalauti informacijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 23b straipsnio 3 dalį priimamu sprendimu arba imtis kitų tyrimo priemonių;

(10)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos EVPRI pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10 straipsnį;

(11)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias išlaidas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Registruotos kredito reitingų agentūros EVPRI pateikia tokių rūšių ataskaitas:

a)

kainų nustatymo politikos ir procedūrų, kaip nurodyta 2 straipsnyje;

b)

mokesčių už kredito reitingų veiklą, vykdytą pagal modelį „emitentas moka“, duomenų, kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje;

c)

mokesčių už kredito reitingų veiklą, vykdytą pagal modelį „abonentas arba investuotojas moka“, duomenų, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje.

2.   Registruotos kredito reitingų agentūros užtikrina EVPRI teikiamos informacijos ir duomenų tikslumą ir išsamumą.

3.   Kredito reitingų agentūrų atveju kiekvienos grupės nariai gali įgalioti vieną narį pateikti ataskaitas pagal šį reglamentą jų vardu. Kiekviena kredito reitingų agentūra, kurios vardu teikiama tokia ataskaita, yra nurodoma Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai teikiamuose duomenyse.

2 straipsnis

Kainų nustatymo politika ir procedūros

1.   Registruotos kredito reitingų agentūros EVPRI praneša savo kainų nustatymo politiką, mokesčių struktūrą arba mokesčių sąrašą bei kainų nustatymo kriterijus, susijusius su tais reitinguojamais subjektais arba finansinėmis priemonėmis, kurių kredito reitingus jos suteikia ir, jeigu taikoma, pagalbinių paslaugų kainų nustatymo politiką.

2.   Registruotos kredito reitingų agentūros užtikrina, kad kiekvieno siūlomo kredito reitingo tipo kainų nustatymo politika įtrauktų arba apimtų šiuos punktus:

a)

asmenų, atsakingų už kainų nustatymo politikos, mokesčių sąrašų ir (arba) mokesčių programų patvirtinimą ir administravimą, įskaitant asmenų, kurie atsakingi už mokesčių nustatymą, vidaus identifikatorius, vardus ir pavardes bei funkcijas ir vidaus departamentą, kuriam tie asmenys priklauso;

b)

visas kainų nustatymo politikos kainų nustatymo kriterijų, mokesčių sąrašų ir (arba) mokesčių programų, susijusių su atskirų mokesčių nustatymu, taikymo vidaus gaires;

c)

mokesčių ribų arba mokesčių sąrašo ir kriterijų, taikomų skirtingų rūšių mokesčiams, taip pat tiems, kurie nurodyti mokesčių sąrašuose, išsamų aprašą;

d)

visų mokesčių programų, įskaitant santykių su klientu programos, naudojimo periodiškumo programos, lojalumo programos ar kitos programos, taip pat taikymo ir mokesčių intervalo, kurie gali būti naudingi mokesčių požiūriu nustatant atskirus kredito reitingus arba reitingų rinkinius, išsamų aprašą;

e)

jeigu taikoma, kainų nustatymo principus ir taisykles, kuriuos kredito reitingų agentūra ir (arba) bet kuris subjektas, priklausantis kredito reitingų agentūrų grupei, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 83/349/EEB (4) 1 ir 2 straipsniuose, taip pat bet koks subjektas, susijęs su kredito reitingų agentūra arba kita kredito reitingų agentūrų grupės įmone ryšiu, kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje, taiko tada, kai tik yra santykis arba ryšys su mokesčiais, kuriais apmokestinama už kredito reitingų paslaugas ir pagalbines paslaugas arba bet kokias kitas paslaugas, teikiamas klientui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo E skirsnio II dalies 2 punkto antroje pastraipoje (toliau – klientas);

f)

kainų nustatymo politikos, mokesčių sąrašo arba mokesčių programos geografinę taikymo sritį pagal klientų ir kredito reitingų agentūros arba agentūrų, kurios taiko kainų nustatymo politiką, mokesčių sąrašą arba mokesčių programą, buvimo vietą;

g)

asmenų, įgaliotų nustatyti mokesčius ir kitas rinkliavas pagal atitinkamą kainų nustatymo politiką, mokesčių sąrašą arba mokesčių programą, įskaitant asmenų, kurie atsakingi už mokesčių nustatymą, vidaus identifikatorius, vardus ir pavardes bei funkcijas ir vidaus departamentą, kuriam tie asmenys priklauso.

3.   Registruotos kredito reitingų agentūros užtikrina, kad kainų nustatymo politika įtrauktų arba apimtų šiuos punktus:

a)

asmenų, atsakingų už procedūrų, kuriomis įgyvendinama kainų nustatymo politika, patvirtinimą ir administravimą, įskaitant asmenų, kurie atsakingi už mokesčių nustatymą, vidaus identifikatorius, vardus ir pavardes bei funkcijas ir vidaus departamentą, kuriam tie asmenys priklauso;

b)

nustatytų procedūrų ir kontrolės priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti griežtą kainų nustatymo politikos laikymąsi ir stebėseną, išsamų aprašą;

c)

nustatytų procedūrų, pagal kurias mažinami mokesčiai arba kitaip nukrypstama nuo mokesčių sąrašo arba mokesčių programų, išsamų aprašą;

d)

asmenų, tiesiogiai atsakingų už kainų nustatymo politikos taikymo atskiriems mokesčiams stebėseną, vardus ir pavardes, taip pat vidaus identifikatorių bei funkcijas ir vidaus departamentą, kuriam tie asmenys priklauso;

e)

asmenų, tiesiogiai atsakingų, kad būtų užtikrinamas kainų nustatymo politikos laikymasis nustatant atskirus mokesčius, vardus ir pavardes, taip pat vidaus identifikatorių bei funkcijas ir vidaus departamentą, kuriam tie asmenys priklauso;

f)

priemonių, kurių būtina imtis, kai nesilaikoma kainų nustatymo politikos, mokesčių sąrašų, mokesčių programų ir procedūrų, išsamų aprašą;

g)

ataskaitų teikimo EVPRI dėl bet kokio svarbaus kainų nustatymo politikos arba procedūrų nesilaikymo, dėl kurių gali būti pažeistas Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedo B skirsnio 3c punktas, išsamų aprašą.

3 straipsnis

Mokesčių, kuriais apmokestinamas kiekvienas klientas, sąrašas

1.   Registruotos kredito reitingų agentūros, suteikiančios kredito reitingus pagal modelį „emitentas moka“, EVPRI praneša mokesčių, kuriais už atskirus kredito reitingus ir bet kokias pagalbines paslaugas apmokestinamas kiekvienas klientas, duomenis pagal subjektą ir pateikia bendrus įmonių grupės duomenis.

2.   Registruotos kredito reitingų agentūros, suteikiančios kredito reitingus pagal modelį „abonentas arba investuotojas moka“, EVPRI praneša kiekvieno kliento bendrų mokesčių, kuriais apmokestinama už tokias paslaugas ir bet kokias suteiktas pagalbines paslaugas, duomenis.

3.   Registruotos kredito reitingų agentūros registruoja visus atvejus, kai buvo nukrypta nuo kainų nustatymo politikos arba kai kainų nustatymo politika, mokesčių sąrašai, mokesčių programa arba kainų nustatymo procedūra nebuvo taikoma reitingui, II priedo 1 lentelėje nustatyta forma aiškiai nurodydamos pagrindines tokio nukrypimo priežastis ir susijusį atskirą reitingą. Ši informacija paprašius pateikiama EVPRI.

4 straipsnis

Kredito reitingų tipai

Registruotos kredito reitingų agentūros klasifikuoja reitingus, kuriuos turi pranešti, pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2 (5) straipsnyje nurodytus reitingų tipus.

5 straipsnis

Teiktini duomenys

1.   Registruotos kredito reitingų agentūros atskirose rinkmenose EVPRI teikia 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse išdėstytuose punktuose nurodomą informaciją ir I priedo 1–4 lentelėse nurodytus duomenis, taip pat kainų nustatymo politiką, mokesčių sąrašus, mokesčių programas ir procedūras.

2.   Registruotos kredito reitingų agentūros pagal 3 straipsnio 1 dalį EVPRI teikia II priedo 1 ir 2 lentelėse nurodytus kiekvienam klientui suteikto kiekvieno atskiro kredito reitingo duomenis ir mokesčių, kuriais apmokestinami kredito reitingai ir bet kokios pagalbinės paslaugos, duomenis.

3.   Registruotos kredito reitingų agentūros, kurios suteikė kredito reitingus pagal modelį „abonentas arba investuotojas moka“, pagal 3 straipsnio 2 dalį EVPRI praneša III priedo 1 lentelėje nurodytus kiekvienam klientui suteiktų kredito reitingų paslaugų duomenis.

4.   I priedo 1–4 lentelėse, II priedo 1 ir 2 lentelėse ir III priedo 1 lentelėje nurodyti duomenys EVPRI teikiami atskirose rinkmenose.

6 straipsnis

Pirmoji ataskaita

1.   Kiekviena registruota kredito reitingų agentūra per 30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo pagal 5 straipsnio 1 dalį EVPRI teikia duomenis, užpildydama I priedo 1–4 lenteles, ir atskiras rinkmenas, skirtas kiekvienam kredito reitingų tipui taikomai kainų nustatymo politikai, mokesčių sąrašams, mokesčių programoms ir procedūroms.

2.   Pirmoji mokesčių, nurodytų 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, duomenų ataskaita EVPRI teikiama, praėjus devyniems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo, ir į ją įtraukiami duomenys, sukaupti nuo šio reglamento įsigaliojimo iki 2015 m. birželio 30 d.

3.   Antroji mokesčių, nurodytų 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse, duomenų ataskaita EVPRI teikiama iki 2016 m. kovo 31 d. ir į ją įtraukiami duomenys, sukaupti nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Nuolatinių ataskaitų teikimas

1.   Nepažeidžiant 6 straipsnyje nustatytų pirmosios ataskaitos teikimo reikalavimų, pagal 5 straipsnį teiktina informacija teikiama kasmet iki kovo 31 d. ir į ją įtraukiami ankstesnių kalendorinių metų duomenys bei kainų nustatymo politika, mokesčių sąrašai, mokesčių programos ir procedūros.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, apie svarbius kainų nustatymo politikos, mokesčių sąrašų, mokesčių programų ir procedūrų pakeitimus EVPRI pranešama nuolatos, nedelsiant po tų pakeitimų priėmimo arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jų įgyvendinimo.

3.   Registruotos kredito reitingų agentūros EVPRI nedelsdamos praneša apie išimtines aplinkybes, dėl kurių laikinai negali arba vėluoja pateikti ataskaitas pagal šį reglamentą.

8 straipsnis

Ataskaitų teikimo procedūros

1.   Registruotos kredito reitingų agentūros duomenų rinkmenas teikia pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas naudodamosi EVPRI ataskaitų teikimo sistema.

2.   Registruotos kredito reitingų agentūros EVPRI išsiųstas ir jos gautas duomenų rinkmenas pagal 5 straipsnį ir informaciją apie nukrypimus pagal 3 straipsnio 3 dalį elektronine forma saugo bent penkerius metus. Šios rinkmenos paprašius pateikiamos EVPRI.

3.   Jei registruota kredito reitingų agentūra praneštuose duomenyse aptinka faktinių klaidų, ji be reikalo nedelsdama pataiso atitinkamus duomenis pagal EVPRI pateiktas technines instrukcijas.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 302, 2009 11 17, p. 1.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(4)  1983 m. birželio 13 d. Septintoji Tarybos direktyva 83/349/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos atskaitomybės (OL L 193, 1983 7 18, p. 1).

(5)  2014 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 papildomas nuostatomis dėl informacijos, kurią kredito reitingų agentūros teikia Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, teikimo techninių reguliavimo standartų (žr. šio Oficialiojio leidinio p. 24).


I PRIEDAS

1   lentelė

Kainų nustatymo politikos pagal galiojančią reitingo klasę ir vėlesnių esminių atnaujintų redakcijų ataskaita

Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

1.

KRA identifikatorius

Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo metu.

Privaloma

 

2.

KRA veiklos sritis

Kainų nustatymo politiką taikančių KRA identifikavimas

Privaloma

ISO 17442

3.

Kainų nustatymo politikos identifikatorius

Unikalus kainų nustatymo politikos identifikatorius, kuris nekeičiamas. Visų pakeitimų, išskyrus į kainų nustatymo politiką įtrauktos reitingų tipų taikymo srities, atveju reikėtų išsaugoti tą patį unikalų identifikatorių. Dėl taikymo srities pakeitimų reikia nustatyti naują kainų nustatymo politikos identifikatorių.

Privaloma

„PP_[kainų nustatymo politikos vidaus identifikatorius]“ formato kainų nustatymo politikos identifikatorius

4.

Kainų nustatymo politikos įsigaliojimo data

Data, nuo kurios kainų politika galioja

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)

5.

Kainų nustatymo politikos galiojimo pabaigos data

Data, kurią kainų nustatymo politika baigia galioti

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD) arba 9999–01–01

6.

Modelio nurodymas

Nurodoma, ar kainų nustatymo politika susijusi su reitingais „moka emitentas“ arba modeliu „moka investuotojas“ arba „moka abonentas“. EVPRI supranta, kad KRA gali teikti paslaugas pagal daugiau negu vieną modelį, todėl įmanoma, kad kainų nustatymo politika gali būti naudojama abiejų tipų modeliams. Tokiais atvejais gali būti pasirinkta ir I, ir S.

Privaloma

I – modeliui „moka emitentas“ ir (arba)

S – modeliui „moka investuotojas“ arba „moka abonentas“

7.

Kainų nustatymo politikos taikymo sritis

Reitingų tipų arba pagalbinių paslaugų, įtrauktų į kainų nustatymo politiką, aprašas

Privaloma

Nurodoma, ar kainų nustatymo politika taikoma vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

C, jei tai įmonių reitingai (išskyrus padengtas obligacijas)

S, jei tai valstybių ir viešųjų finansų reitingai

T, jei tai struktūrizuoto finansavimo reitingai

B, jei tai padengtų obligacijų reitingai

O, jei tai kitų tipų reitingai

A, jei tai pagalbinės paslaugos

8.

Kainų nustatymo politikos srities segmentas

Pranešant įmonių reitingus, nurodoma, ar kainų nustatymo politika taikoma reitingams viename iš šių sričių segmentų: i) finansų, ii) draudimo, iii) kitų įmonių.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 7 laukelyje „Kainų nustatymo politikos taikymo sritis“ yra C.

Nurodoma, ar kainų nustatymo politika taikoma vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

FI – finansų įstaigos, įskaitant bankus, brokerius ir platintojus

IN – draudimo reitingo tipas

CO – emitento įmonės, kurios nepriklauso FI ir IN klasėms

9.

Kainų nustatymo politikos turto klasė

Pranešant struktūrizuoto finansavimo reitingus, nurodoma, ar kainų nustatymo politika taikoma reitingams viename iš šių segmentų: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) kita.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 7 laukelyje „Kainų nustatymo politikos taikymo sritis“ yra T.

Nurodoma, ar kainų nustatymo politika taikoma vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

RMBS – būsto hipoteka užtikrinto vertybinio popieriaus (RMBS) reitingai

ABS – turtu užtikrinto vertybinio popieriaus (ABS) reitingai

CMBS – komercine hipoteka užtikrinto vertybinio popieriaus (CMBS) reitingai

CDO – įkeistu turtu užtikrinto skolos įsipareigojimo (CDO) reitingai

ABCP – turtu padengto komercinio vekselio (ABCP) reitingai

OTH – kita

10.

Sektorius

Pranešant valstybių ir viešųjų finansų reitingus, nurodoma, ar kainų nustatymo politika taikoma reitingams viename iš šių segmentų: i) valstybės reitingas, ii) regiono ar savivaldybės valdžios institucijos reitingas, iii) viršvalstybinės organizacijos (išskyrus tarptautines finansų įstaigas), iv) viešojo sektoriaus subjektai, v) tarptautinės finansų įstaigos.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 7 laukelyje „Kainų nustatymo politikos taikymo sritis“ yra S.

Nurodoma, ar kainų nustatymo politika taikoma vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

SV – valstybės reitingas

SM – regiono ar savivaldybės valdžios institucijos reitingas

SO – viršvalstybinių organizacijų reitingas, jei nepriskiriamas prie IF kategorijos;

PE – viešojo sektoriaus subjektų reitingas

IF – tarptautinės finansų įstaigos

11.

Ankstesnė kainų nustatymo politika

Dabartine politika pakeistos ankstesnės kainų nustatymo politikos identifikavimas

Privaloma.

Taikoma, jeigu dabartine kainų nustatymo politika pakeičiama ankstesnės kainų nustatymo politikos taikymo sritis.

„PP_[kainų nustatymo politikos vidaus identifikatorius]“ formato kainų nustatymo politikos identifikatorius

12.

Kainų nustatymo politikos rinkmenos pavadinimas

Kainų nustatymo politikos rinkmenos pavadinimas. Jis pranešamas zip formatu.

Privaloma

 


2   lentelė

Mokesčių sąrašų pagal galiojančią reitingo klasę ir vėlesnių esminių atnaujintų redakcijų ataskaita

Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

1.

KRA identifikatorius

Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo metu.

Privaloma

 

2.

KRA veiklos sritis

Mokesčių sąrašą taikančių KRA identifikavimas

Privaloma

ISO 17442

3.

Mokesčių sąrašo identifikatorius

Unikalus mokesčių sąrašo identifikatorius, kuris nekeičiamas. Visų pakeitimų, išskyrus į mokesčių sąrašą įtrauktos reitingų tipų taikymo srities, atveju reikėtų išsaugoti tą patį unikalų identifikatorių. Dėl taikymo srities pakeitimų reikia nustatyti naują mokesčių sąrašo identifikatorių.

Privaloma

„FS_[mokesčių sąrašo vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių sąrašo identifikatorius

4.

Kainų nustatymo politikos identifikatorius

Kainų nustatymo politikos, kurią ketinama įgyvendinti mokesčių sąrašu, identifikavimas. Šis kainų nustatymo politikos identifikatorius turi atitikti I priedo 1 lentelėje nustatytą (-us) identifikatorių (-ius).

Privaloma

„PP_[kainų nustatymo politikos vidaus identifikatorius]“ formato kainų nustatymo politikos identifikatorius

5.

Mokesčių sąrašo įsigaliojimo data

Data, nuo kurios mokesčių sąrašas galioja

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)

6.

Mokesčių sąrašo galiojimo pabaigos data

Data, kurią mokesčių sąrašas baigia galioti

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD) arba 9999–01–01

7.

Modelio nurodymas

Nurodoma, ar mokesčių sąrašas susijęs su reitingais „moka emitentas“ arba modeliu „moka investuotojas“.

Privaloma

I – modeliui „moka emitentas“

S – modeliui „moka investuotojas“ arba „moka abonentas“

8.

Mokesčių sąrašo reitingo tipo taikymo sritis

Reitingų tipų arba pagalbinių paslaugų, įtrauktų į mokesčių sąrašą, aprašas

Privaloma

Nurodoma, ar mokesčių sąrašas taikomas vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

C, jei tai įmonių reitingai (išskyrus padengtas obligacijas)

S, jei tai valstybių ir viešųjų finansų reitingai

T, jei tai struktūrizuoto finansavimo reitingai

B, jei tai padengtų obligacijų reitingai

O, jei tai kitų tipų reitingai

A, jei tai pagalbinės paslaugos

9.

Mokesčių sąrašo srities segmentas

Pranešant įmonių reitingus, nurodoma, ar mokesčių sąrašas taikomas reitingams viename iš šių sričių segmentų: i) finansų, ii) draudimo, iii) kitų įmonių.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 8 laukelyje „Mokesčių sąrašo reitingo tipo taikymo sritis“ yra C.

Nurodoma, ar mokesčių sąrašas taikomas vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

FI – finansų įstaigų reitingas, apimantis bankus, brokerius ir platintojus

IN – draudimo reitingo tipas

CO – emitento įmonės, kurios nepriklauso FI ir IN klasėms

10.

Mokesčių sąrašo turto klasė

Pranešant struktūrizuoto finansavimo reitingus, nurodoma, ar mokesčių sąrašas taikomas reitingams viename iš šių segmentų: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) kita.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 8 laukelyje „Mokesčių sąrašo reitingo tipo taikymo sritis“ yra T.

Nurodoma, ar mokesčių sąrašas taikomas vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

RMBS – būsto hipoteka užtikrinto vertybinio popieriaus (RMBS) reitingai

ABS – turtu užtikrinto vertybinio popieriaus (ABS) reitingai

CMBS – komercine hipoteka užtikrinto vertybinio popieriaus (CMBS) reitingai

CDO – įkeistu turtu užtikrinto skolos įsipareigojimo (CDO) reitingai

ABCP – turtu padengto komercinio vekselio (ABCP) reitingai;

OTH – kita

11.

Mokesčių sąrašo sektorius

Pranešant valstybių ir viešųjų finansų reitingus, nurodoma, ar mokesčių sąrašas taikomas reitingams viename iš šių segmentų: i) valstybės reitingas, ii) regiono ar savivaldybės valdžios institucijos reitingas, iii) viršvalstybinės organizacijos (išskyrus tarptautines finansų įstaigas), iv) viešojo sektoriaus subjektai, v) tarptautinės finansų įstaigos.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 8 laukelyje „Mokesčių sąrašo reitingo tipo taikymo sritis“ yra S.

Nurodoma, ar mokesčių sąrašas taikomas vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

SV – valstybės reitingas

SM – regiono ar savivaldybės valdžios institucijos reitingas

SO – viršvalstybinių organizacijų reitingas, jei nepriskiriamas prie IF kategorijos

PE – viešojo sektoriaus subjektų reitingas

IF – tarptautinės finansų įstaigos

12.

Mokesčių sąrašo turto poklasis

Apibūdina struktūrizuoto finansavimo reitingų turto poklasius.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 8 laukelyje yra T ir „Turto klasė“ = ABS, RMBS, CDO arba OTH.

Nurodoma, ar mokesčių sąrašas taikomas vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

CCS – jei ABS yra už kredito korteles gautinomis sumomis užtikrinti vertybiniai popieriai

ALB – jei ABS yra paskolomis automobiliui užtikrinti vertybiniai popieriai

CNS – jei ABS yra vartojimo kreditu užtikrinti vertybiniai popieriai

SME – jei ABS yra mažųjų ir vidutinių įmonių paskolomis užtikrinti vertybiniai popieriai

LES – jei ABS yra išperkamąja nuoma asmenims arba įmonėms užtikrinti vertybiniai popieriai

HEL – jei RMBS yra nuosavo būsto įkeitimo paskolos

PRR – jei RMBS yra pirminės rinkos būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai;

NPR – jei RMBS yra antrinės rinkos būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai

CFH – jei CDO yra pinigų srauto ir mišrieji CDO ir (arba) CLO (užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai)

SDO – jei CDO yra sintetiniai CDO ir (arba) CLO

MVO – jei CDO yra rinkos vertės CDO

SIV – jei OTH yra struktūrizuotos finansinės priemonės;

ILS – jei OTH yra su draudimu susieti vertybiniai popieriai

DPC – jei OTH yra išvestinių produktų įmonės

SCB – jei OTH yra struktūrizuotos padengtos obligacijos

OTH – kita

13.

Ankstesnis mokesčių sąrašas

Dabartiniu mokesčių sąrašu pakeisto ankstesnio mokesčių sąrašo identifikavimas

Taikoma, jeigu dabartiniu mokesčių sąrašu pakeičiama ankstesnio mokesčių sąrašo taikymo sritis.

„FS_[mokesčių sąrašo vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių sąrašo identifikatorius

14.

Mokesčių sąrašo rinkmenos pavadinimas

Mokesčių sąrašo rinkmenos pavadinimas. Jis pranešamas zip formatu.

Privaloma

 


3   lentelė

Mokesčių programų pagal galiojančią reitingo klasę ir vėlesnių esminių atnaujintų redakcijų ataskaita

Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

1.

KRA identifikatorius

Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo metu.

Privaloma

 

2.

KRA veiklos sritis

Mokesčių programą taikančių KRA identifikavimas

Privaloma

ISO 17442

3.

Mokesčių programos identifikatorius

Unikalus mokesčių programos identifikatorius, kuris nekeičiamas. Visų pakeitimų, išskyrus į mokesčių programą įtrauktos reitingų tipų arba programos tipo taikymo srities, atveju reikėtų išsaugoti tą patį unikalų identifikatorių. Dėl taikymo srities pakeitimų reikia nustatyti naują mokesčių programos identifikatorių.

Privaloma

„FS_[mokesčių programos vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių programos identifikatorius

4.

Kainų nustatymo politikos identifikatorius

Kainų nustatymo politikos, kurią ketinama įgyvendinti mokesčių programa, identifikavimas. Šis kainų nustatymo politikos identifikatorius turi atitikti I priedo 1 lentelėje nustatytą (-us) identifikatorių (-ius).

Privaloma

„PP_[kainų nustatymo politikos vidaus identifikatorius]“ formato kainų nustatymo politikos identifikatorius

5.

Mokesčių programos įsigaliojimo data

Data, nuo kurios mokesčių programa galioja

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)

6.

Mokesčių programos galiojimo pabaigos data

Data, kurią mokesčių programa baigia galioti

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD) arba 9999–01–01

7.

Modelio nurodymas

Nurodoma, ar mokesčių programa susijusi su reitingais „moka emitentas“ arba modeliu „moka investuotojas“ arba „moka abonentas“.

Privaloma

I – modeliui „moka emitentas“ ir (arba)

S – modeliui „moka investuotojas“ arba „moka abonentas“

8.

Mokesčių programos reitingo tipo taikymo sritis

Reitingų tipų arba pagalbinių paslaugų, įtrauktų į mokesčių programą, aprašas

Privaloma

Nurodoma, ar mokesčių programa taikoma vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

C, jei tai įmonių reitingai (išskyrus padengtas obligacijas)

S, jei tai valstybių ir viešųjų finansų reitingai

T, jei tai struktūrizuoto finansavimo reitingai

B, jei tai padengtų obligacijų reitingai

O, jei tai kitų tipų reitingai

A, jei tai pagalbinės paslaugos

9.

Mokesčių programos srities segmentas

Pranešant įmonių reitingus, nurodoma, ar mokesčių programa taikoma reitingams viename iš šių sričių segmentų: i) finansų, ii) draudimo, iii) kitų įmonių.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 8 laukelyje „Mokesčių programos taikymo sritis“ yra C.

Nurodoma, ar mokesčių programa taikoma vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

FI – finansų įstaigos, įskaitant bankus, brokerius ir platintojus

IN – draudimo reitingo tipas

CO – emitento įmonės, kurios nepriklauso FI ir IN klasėms

10.

Mokesčių programos turto klasė

Pranešant struktūrizuoto finansavimo reitingus, nurodoma, ar mokesčių programa taikoma reitingams viename iš šių segmentų: i) RMBS, ii) ABS, iii) CMBS, iv) CDO, v) ABCP, vi) kita.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 8 laukelyje „Mokesčių programos reitingo taikymo sritis“ yra T.

Nurodoma, ar mokesčių programa taikoma vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

RMBS – būsto hipoteka užtikrinto vertybinio popieriaus (RMBS) reitingai

ABS – turtu užtikrinto vertybinio popieriaus (ABS) reitingai

CMBS – komercine hipoteka užtikrinto vertybinio popieriaus (CMBS) reitingai

CDO – įkeistu turtu užtikrinto skolos įsipareigojimo (CDO) reitingai

ABCP – turtu padengto komercinio vekselio (ABCP) reitingai

OTH – kita

11.

Mokesčių programos sektorius

Pranešant valstybių ir viešųjų finansų reitingus, nurodoma, ar mokesčių programa taikoma reitingams viename iš šių segmentų: i) valstybės reitingas, ii) regiono ar savivaldybės valdžios institucijos reitingas, iii) viršvalstybinės organizacijos (išskyrus tarptautines finansų įstaigas), iv) viešojo sektoriaus subjektai, v) tarptautinės finansų įstaigos.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 8 laukelyje „Mokesčių programos reitingo tipo taikymo sritis“ yra S.

Nurodoma, ar mokesčių programa taikoma vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

SV – valstybės reitingas;

SM – regiono ar savivaldybės valdžios institucijos reitingas

SO – viršvalstybinių organizacijų reitingas, jei nepriskiriamas prie IF kategorijos

PE – viešojo sektoriaus subjektų reitingas

IF – tarptautinės finansų įstaigos

12.

Mokesčių programos turto poklasis

Apibūdina struktūrizuoto finansavimo reitingų turto poklasius.

Privaloma.

Taikoma tik tuo atveju, kai 8 laukelyje yra T ir „Turto klasė“ = ABS, RMBS, CDO arba OTH.

Nurodoma, ar mokesčių programa taikoma vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

CCS – jei ABS yra už kredito korteles gautinomis sumomis užtikrinti vertybiniai popieriai

ALB – jei ABS yra paskolomis automobiliui užtikrinti vertybiniai popieriai

CNS – jei ABS yra vartojimo kreditu užtikrinti vertybiniai popieriai

SME – jei ABS yra mažųjų ir vidutinių įmonių paskolomis užtikrinti vertybiniai popieriai

LES – jei ABS yra išperkamąja nuoma asmenims arba įmonėms užtikrinti vertybiniai popieriai

HEL – jei RMBS yra nuosavo būsto įkeitimo paskolos

PRR – jei RMBS yra pirminės rinkos būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai

NPR – jei RMBS yra antrinės rinkos būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai

CFH – jei CDO yra pinigų srauto ir mišrieji CDO ir (arba) CLO (užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai)

SDO – jei CDO yra sintetiniai CDO ir (arba) CLO;

MVO – jei CDO yra rinkos vertės CDO

SIV – jei OTH yra struktūrizuotos finansinės priemonės

ILS – jei OTH yra su draudimu susieti vertybiniai popieriai

DPC – jei OTH yra išvestinių produktų įmonės

SCB – jei OTH yra struktūrizuotos padengtos obligacijos

OTH – kita

13.

Įtrauktos programos tipas

Į mokesčių programą įtrauktos programos tipo aprašas, pavyzdžiui, ar jis susijęs su naudojamos programos, lojalumo programos, kelių reitingų suteikimo programos, kredito reitingų rinkinio pirkimo ar kitų tipų programų periodiškumu ir (arba) jį apima

 

Nurodoma, ar mokesčių programa taikoma vienai ar daugiau iš šių pasirinkčių:

„All“

F – naudojimo periodiškumas

L – lojalumo programa

M – kelių reitingų suteikimo programos

B – iš anksto nustatyto kreditų reitingų skaičiaus rinkinio pirkimas

OTH – kitų tipų mokesčių programos

14.

Ankstesnė mokesčių programa

Dabartine mokesčių programa pakeistos ankstesnės mokesčių programos identifikavimas

Privaloma.

Taikoma, jeigu dabartine mokesčių programa pakeičiama ankstesnės mokesčių programos taikymo sritis.

„FS_[mokesčių programos vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių programos identifikatorius

15.

Mokesčių sąrašas (-ai)

Unikalus bet kokio mokesčių programai taikomo ar su ja susijusio (-ių) mokesčių sąrašo (-ų) identifikavimo numeris. Šis mokesčių sąrašo identifikatorius turi atitikti I priedo 2 lentelėje nustatytą (-us) identifikatorių (-ius).

Privaloma,

jei taikoma

„FS_[mokesčių sąrašo vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių sąrašo identifikatorius

16.

Mokesčių programos rinkmenos pavadinimas

Mokesčių programos rinkmenos pavadinimas. Jis pranešamas zip formatu.

Privaloma

 


4   lentelė

Galiojančių kainų nustatymo procedūrų ir vėlesnių esminių atnaujintų redakcijų ataskaita

Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

1.

KRA identifikatorius

Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo metu.

Privaloma

 

2.

KRA veiklos sritis

Kainų nustatymo procedūrą taikančių KRA identifikavimas

Privaloma

ISO 17442

3.

Procedūros identifikatorius

Unikalus kainų nustatymo procedūros identifikatorius, kuris nekeičiamas

Privaloma

 

4.

Kainų nustatymo politikos identifikatorius

Kainų nustatymo politikos arba politikos krypčių, kurias ketinama įgyvendinti kainų nustatymo procedūra, identifikavimas. Šis kainų nustatymo politikos identifikatorius turi atitikti I priedo 2 lentelėje nustatytą identifikatorių (-ius).

Privaloma

„PP_[kainų nustatymo politikos vidaus identifikatorius]“ formato kainų nustatymo politikos identifikatorius

5.

Mokesčių sąrašo identifikatorius

Sąrašo (-ų), kuriuo (-iais) ketinama naudotis pagal kainų nustatymo procedūrą, identifikavimas. Šis mokesčių sąrašo identifikatorius turi atitikti I priedo 2 lentelėje nustatytą (-us) identifikatorių (-ius).

Privaloma,

jei taikoma.

„FS_[mokesčių sąrašo vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių sąrašo identifikatorius

6.

Mokesčių programos identifikatorius

Mokesčių programos (-ų), kurią (-rias) ketinama įgyvendinti kainų nustatymo procedūra, identifikavimas. Šis mokesčių programos identifikatorius turi atitikti I priedo 3 lentelėje nustatytą (-us) identifikatorių (-ius).

Privaloma,

jei taikoma.

„FS_[mokesčių programos vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių programos identifikatorius

7.

Kainų nustatymo procedūros įsigaliojimo data

Data, nuo kurios kainų nustatymo procedūra galioja

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD)

8.

Kainų nustatymo procedūros galiojimo pabaigos data

Data, kurią kainų nustatymo procedūra baigia galioti

Privaloma

ISO 8601 datos formatas (MMMM-MM-DD) arba 9999–01–01

9.

Kainų nustatymo procedūros rinkmenos pavadinimas

Kainų nustatymo procedūros rinkmenos pavadinimas. Jis pranešamas zip formatu.

Privaloma

 


II PRIEDAS

1   lentelė

EVPRI teiktini duomenys apie kiekvieną pagal modelį „moka emitentas“ priskirtą atskirą kredito reitingą

Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

1.

KRA identifikatorius

Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo metu.

Privaloma

 

2.

Ataskaitiniai metai

Kalendoriniai ataskaitinio laikotarpio metai

Privaloma

Formatas: YYYY

3.

Reitingo identifikatorius

Reitingo unikalus identifikatorius. Jis laikui bėgant nekeičiamas ir atitinka pagal deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2 praneštą identifikatorių.

Privaloma

4.

Reitingavimo pagal sutartį pradžios data

Pradinės sutarties dėl reitingavimo paslaugų data. Paprastai tai būtų diena, kurią nustatomas mokestis už kredito reitingo paslaugą.

Privaloma

ISO 8601 išplėstinis datos ir laiko formatas MMMM-MM-DD

5.

Naudojamas mokesčių sąrašas

Unikalus mokesčių sąrašo identifikatorius, pagal kurį nustatomi mokesčiai. Šis mokesčių sąrašo identifikatorius turi atitikti I priedo 2 lentelėje nustatytą (-us) identifikatorių (-ius). Jeigu kainai nustatyti mokesčių sąrašu nesinaudota, būtina naudoti kainų nustatymo politikos identifikatorių. Šis kainų nustatymo politikos identifikatorius turi atitikti I priedo 1 lentelėje nustatytą (-us) identifikatorių (-ius).

Jeigu nebuvo taikyta nei kainų nustatymo politika, nei mokesčių sąrašas, reikėtų įrašyti N.

Privaloma

„FS_[mokesčių sąrašo vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių sąrašo identifikatorius arba „PP_[kainų nustatymo politikos vidaus identifikatorius]“ formato kainų nustatymo politikos identifikatorius

N – netaikyta

6.

Už kainų nustatymą atsakingas (-i) asmuo (asmenys)

Vidaus identifikatorius, kurį KRA priskiria asmeniui (-ims) atsakingam (-iems) už mokesčių, susijusių su reitingu, nustatymą taikant taikytiną mokesčių sąrašą ir (arba) mokesčių programą, arba asmeniui, kuris tvirtina mokesčių sąrašo ir (arba) mokesčių programos išimtis arba nuolaidas

Privaloma

Atsakingo asmens vidaus identifikatorius

7.

Kliento identifikatorius

Unikalus kodas, kurį KRA priskiria klientui identifikuoti. Paprastai jis turėtų atitikti priemonės arba subjekto emitentą, tačiau bet kokiu atveju jis neturėtų būti SPV. Struktūrizuotos finansinės priemonės unikalus kodas turėtų nurodyti iniciatorių arba kitą subjektą, kuris ekonominiu požiūriu (pvz., organizatorių) tiesiogiai arba netiesiogiai per SPV arba SIV veiksmingai su kredito reitingų agentūra susidera dėl mokesčių. Jis atitinka vieną II priedo 2 lentelėje nurodytą kliento identifikatorių.

Privaloma

 

8.

Atskiram reitingui taikomos išimties arba nuolaidos nuoroda

Už tam tikrus kredito reitingus atskiras tiesioginis mokestis gali būti nemokamas arba jiems gali būti taikoma nuolaida, nes klientas galbūt jau sumokėjo už reitingų rinkinį metinį (arba kitą nustatyto laikotarpio) nominalųjį suteikimo mokestį, nustatyto dydžio mokestį arba už reitingų rinkinį mokamą mokestį (grupės mokestį). Šiame laukelyje nurodoma, ar toks atskiras reitingas yra įtrauktas į susitarimą su klientu.

Privaloma

C – įtrauktas į susitarimą dėl grupės mokesčio

N – neįtrauktas į susitarimą dėl grupės mokesčio

9.

Bendra mokėtino mokesčio suma

Nurodoma bendra už reitingą nustatytų mokesčių suma per ankstesnius kalendorinius ataskaitinius metus. Jeigu už atskirą kredito reitingą joks mokestis nebuvo sumokėtas, prie visų reitingų, išskyrus reitingus, kuriems taikomas grupės mokestis, įrašoma suma turėtų būti 0.

Privaloma

Suma eurais

10.

Pradinių sumokėtų mokesčių suma

Nurodoma išankstinių / pradinių nustatytų mokesčių suma per ankstesnius kalendorinius ataskaitinius metus.

Privaloma

Suma eurais

11.

Sumokėti priežiūros mokesčiai

Nurodomi nustatyti metiniai priežiūros/stebėsenos mokesčiai ankstesniais kalendoriniais metais.

Privaloma

Suma eurais

12.

Kiti už reitingavimo paslaugą nustatyti mokesčiai

Nurodoma bendra kitų nustatytų mokesčių ar kompensacijų suma ankstesniais kalendoriniais metais.

Jei taikoma

Suma eurais

13.

Kitų mokesčių aprašas

Nurodoma, ar į nustatytus mokesčius įtraukta įmoka ar mokesčiai už skubos tvarką, kurios už reitingavimo paslaugą prašė klientas.

Privaloma.

Taikoma, jeigu užpildytas laukelis „Kiti nustatyti mokesčiai“ pateikiant atsakymą laukelyje „Kiti už reitingavimo paslaugą nustatyti mokesčiai“ (12 laukelis).

Y – taikytas mokestis už reitingavimą skubos tvarka

N – netaikytas mokestis už reitingavimą skubos tvarka

14.

Derybų dėl kitų reitingų sąsajos

Nurodoma, ar derybos dėl reitingo mokesčio susijusios su kitais esamais kliento reitingais ir dėl to atsirado klientui taikytų galutinių mokesčių ir jo sumokėtų mokesčių skirtumų. Tai apimtų kredito reitingų paslaugas, teikiamas priemonėms, nustatytoms suteikimui palengvinti, pavyzdžiui, MTN programai.

Privaloma

Y – taip

N – ne

15.

Susijusio (-ių) reitingo (-ų) identifikavimas

Su anksčiau praneštu reitingu susijusio reitingo (-ų) unikalus identifikatorius (pvz., struktūrizuoto finansavimo atveju – pagrindinė patikos struktūra ir jos serijos)

Privaloma.

Taikoma, jeigu pateikiant atsakymą 14 laukelyje buvo įrašytas Y.

Identifikatorių sąrašas

16.

Mokesčių programa

Nurodoma, ar klientui taikomi mažesni individualūs mokesčiai dėl naudojimo periodiškumo arba kitų mokesčių programų.

Privaloma

Y – taip

N – ne

17.

Mokesčių programos identifikavimas

Mokesčių programos, pagal kurią nustatoma reitingo kaina, identifikavimas. Reikėtų nustatyti mokesčių programą, kuri turi sutapti su I priedo 3 lentelėje nustatytoje taikomoje mokesčių programoje nustatytu identifikatoriumi.

Privaloma, jeigu 16 laukelyje buvo nurodytas Y.

„FS_[mokesčių programos vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių programos identifikatorius


2   lentelė

EVPRI teiktini duomenys apie gautus mokesčius už reitingavimo ir pagalbines paslaugas pagal klientą

Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

1.

KRA identifikatorius

Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo metu.

Privaloma

 

2.

Kliento identifikatorius

Unikalus kodas, kurį KRA priskiria klientui identifikuoti. Klientai gali būti emitentai, susiję su subjektais ir (arba) iniciatoriais, ir (arba) subjektais, kurie ekonominiu požiūriu, sudarydami susitarimus dėl kredito reitingų, tiesiogiai arba netiesiogiai per SPV arba SIV su kredito reitingų agentūra susidera dėl mokesčių. Siekiant paaiškinti, reikėtų pažymėti, kad jokiais atvejais klientas nebus SPV arba SIV. Klientas visais atvejais išsaugo tą patį unikalų identifikatorių.

Privaloma

 

3.

Juridiniai asmenys

Juridinių asmenų, įtrauktų į kliento identifikatoriaus laukelį, sąrašas

Privaloma

Juridinių asmenų pavadinimų sąrašas

4.

Bendra visų nustatytų mokesčių suma

Bendra klientui nustatytų mokesčių suma ankstesniais kalendoriniais metais už reitingų „moka emitentas“ paslaugas

Privaloma

Suma EUR

5.

Kliento reitingai

Nurodoma, kiek kredito reitingų klientas turėjo kredito agentūroje ankstesnių kalendorinių metų gruodžio 31 d.

Privaloma

Reitingų skaičius

6.

Bendra mokesčių už programas suma

Bendra klientui nustatytų mokesčių suma ankstesniais kalendoriniais metais už reitingavimo paslaugas: ne už atskirą reitingą, bet už periodiškai nustatomus reitingus, santykių arba kitų tipų nustatyto dydžio mokesčių programas ir papildomi nustatymo mokesčiai, kurie gali būti nustatomi už vieną ar daugiau reitingų

Privaloma

Suma EUR

7.

Reitingų identifikavimas

Mokesčių programomis ankstesniais kalendoriniais metais suteiktų arba į jas įtrauktų reitingų identifikavimas

Privaloma

Reitingų identifikatorių sąrašas

8.

Už pagalbines paslaugas gauti mokesčiai

Bendra KRA įmonių grupės klientui už pagalbines paslaugas nustatytų mokesčių suma ankstesniais kalendoriniais metais

Privaloma

Suma EUR

9.

Pagrindinės pagalbinės paslaugos

Trijų pagrindinių paslaugų, kurias KRA grupė teikė klientui ankstesniais kalendoriniais metais, identifikavimas pagal pajamas

Privaloma. Jeigu 8 laukelyje „Už pagalbines paslaugas gauti mokesčiai“ yra daugiau nei 0

Pagalbinių paslaugų sąrašas

10.

Pagalbinių paslaugų eiliškumo nustatymas

Svarbiausių trijų pagrindinių paslaugų, nustatytų 9 laukelyje „Pagrindinės pagalbinės paslaugos“, pagalbinių paslaugų eiliškumo nustatymas pagal pajamas

Privaloma. Jeigu 8 laukelyje „Už pagalbines paslaugas gauti mokesčiai“ yra daugiau nei 0

Pagalbinių paslaugų eiliškumo nustatymas

11.

Kitos paslaugos

Nurodoma, ar nustatant mokesčius už kredito reitingų paslaugas, teikiamas klientui, atsižvelgta į bet kokias paslaugas, kurias teikia bet kokie subjektai, priklausantys kredito reitingų agentūrų grupei, kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 ir 2 straipsniuose, taip pat bet koks subjektas, susijęs su kredito reitingų agentūra ar kita kredito reitingų agentūrų grupės įmone tokiais santykiais, kokie apibrėžti Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje.

Privaloma

Y – taip

N – ne


III PRIEDAS

1   lentelė

EVPRI teiktini duomenys apie gautus mokesčius už abonentą arba reitingavimo paslaugas, grindžiamas modeliu „moka emitentas“

Apie kiekvieną klientą atskirai teikiama ši informacija:

i)

100 svarbiausių klientų pagal pajamas iš šio tipo kredito reitingų paslaugų;

ii)

taip pat visi kiti klientai, kurie yra abonentai arba moka už reitingus kaip investuotojai ir taip pat yra kredito reitingų agentūrų grupės reitinguojami.

Nr.

Laukelio pavadinimas

Aprašas

Tipas

Standartas

1.

KRA identifikatorius

Kodas, pagal kurį identifikuojama ataskaitą teikianti kredito reitingų agentūra. Jį suteikia EVPRI registravimo metu.

Privaloma

 

2.

Kliento identifikatorius

Sistemos viduje naudojamas kodas klientui, kuris moka, gauna sąskaitas faktūras arba derasi dėl tarifo su kredito reitingų agentūra, siekdamas gauti kredito reitingo paslaugą, nustatyti

Privaloma

 

3.

Mokesčiai pagal klientą

Bendra klientui nustatytų mokesčių suma už ankstesniais kalendoriniais metais suteiktas abonentu pagrįstas reitingavimo paslaugas

Privaloma

Suma EUR

4.

Kainų nustatymo politikos identifikavimas

Kainų nustatymo politikos, pagal kurią KRA apmokestina savo klientą, identifikavimas. Kainų nustatymo politikos identifikatorius turi sutapti su taikomame kainų nustatymo politikos rinkinyje, nurodytame šių techninių reguliavimo standartų I priedo 1 lentelėje, nustatytu identifikatoriumi.

Privaloma,

jei taikoma.

„PP_[kainų nustatymo politikos vidaus identifikatorius]“ formato kainų nustatymo politikos identifikatorius

5.

Mokesčių sąrašo identifikavimas

Trijų pagrindinių mokesčių sąrašų, pagal kuriuos KRA apmokestina savo klientą, identifikavimas. Mokesčių sąrašo identifikatorius turi sutapti su taikomame kainų nustatymo politikos rinkinio, nurodyto šių techninių reguliavimo standartų I priedo 3 lentelėje, mokesčių sąrašo dalyje nustatytu identifikatoriumi.

Privaloma,

jei taikoma.

„FS_[mokesčių sąrašo vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių sąrašo identifikatorius

6.

Mokesčių programos identifikavimas

Trijų pagrindinių mokesčių programų, pagal kurias KRA apmokestina savo klientą, identifikavimas. Mokesčių programos identifikatorius turi sutapti su taikomame kainų nustatymo politikos rinkinio, nurodyto šių techninių reguliavimo standartų I priedo 4 lentelėje, mokesčių programos dalyje nustatytu identifikatoriumi.

Privaloma,

jei taikoma

„FS_[mokesčių programos vidaus identifikatorius]“ formato mokesčių programos identifikatorius

7.

Emitentas arba reitinguojamas subjektas

Nurodoma, ar klientas taip pat yra emitentas, reitinguojamas subjektas arba klientas, kaip apibrėžta II priedo 2 lentelėje.

Privaloma

Y – taip

N – ne

8.

Svarbiausio kliento nuoroda

Nurodoma, ar klientas yra vienas iš 100 svarbiausių abonentų pagal pajamas ankstesniais kalendoriniais metais.

Privaloma

Y – taip

N – ne

9.

Už pagalbines paslaugas gauti mokesčiai

Bendra KRA įmonių grupės klientui už pagalbines paslaugas nustatytų mokesčių suma ankstesniais kalendoriniais metais

Privaloma

Suma EUR