4.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/10


KOMISIJOS DELEGUOTOJI DIREKTYVA (ES) 2015/863

2015 m. kovo 31 d.

kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedo nuostatos dėl ribojamų medžiagų sąrašo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2011/65/ES nustatytos pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) ribojimo taisyklės, siekiant prisidėti prie žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos, numatant aplinkos apsaugai priimtiną EEĮ atliekų naudojimą ir šalinimą;

(2)

Direktyva 2011/65/ES draudžiama naudoti šviną, gyvsidabrį, kadmį, šešiavalentį chromą, polibromintus bifenilus (PBB) ir polibromintus difenileterius (PBDE) Sąjungos rinkai tiekiamoje elektros ir elektroninėje įrangoje. Ribojamų medžiagų sąrašas pateiktas tos direktyvos II priede;

(3)

periodiškai atliekant II priede pateikto ribojamų medžiagų sąrašo peržiūrą, prioritetu reikėtų laikyti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, kuris kyla naudojant heksabromciklododekaną (HBCDD), bis(2-etilheksil)ftalatą (DEHP), benzilbutilftalatą (BBP) ir dibutilftalatą (DBP). Medžiagas, kurios buvo įvertintos anksčiau, reikėtų dar kartą išnagrinėti siekiant nustatyti tolesnius jų apribojimus;

(4)

pagal Direktyvos 2011/65/ES 6 straipsnio 1 dalį konsultuotasi su suinteresuotomis šalimis, įskaitant ūkinės veiklos vykdytojus, perdirbėjus, apdorojimo operatorius, aplinkosaugos organizacijas ir darbuotojų bei vartotojų asociacijas, ir atliktas nuodugnus vertinimas;

(5)

bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), benzilbutilftalatas (BBP), dibutilftalatas (DBP) ir diizobutilftalatas (DIBF) yra labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC). DIBP yra medžiaga, kuri gali būti naudojama kaip DBP pakaitalas ir kuri buvo įvertinta per ankstesnį Komisijos atliktą vertinimą. Iš turimų įrodymų matyti, kad minėtos keturios medžiagos, naudojamos EEĮ, tvarkant EEĮ atliekas gali daryti neigiamą poveikį jų perdirbimui ir žmonių sveikatai bei aplinkai;

(6)

didžiajai daliai EEĮ turima DEHP, BBP, DBP ir DIBP pakaitalų, turinčių mažesnį neigiamą poveikį. Todėl šių medžiagų naudojimą EEĮ reikėtų apriboti. DEHP, BBP ir DBP naudojimas jau yra ribojamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (2) XVII priedo 51 įrašu, kuriame nustatyta, kad žaislai, kuriuose DEHP, BBP ir DBP koncentracija (apskaičiuota visų trijų ftalatų bendrai) yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami ES rinkai. Taigi, siekiant išvengti reglamentavimo dubliavimosi, to reglamento XVII priedo 51 įraše nustatytas apribojimas turi ir toliau būti vienintelis apribojimas, taikomas žaisluose naudojamiems DEHP, BBP ir DBP;

(7)

siekiant palengvinti perėjimą ir sušvelninti galimą socialinį ir ekonominį poveikį, reikėtų nustatyti deramą pereinamąjį laikotarpį, kad ekonominės veiklos vykdytojai turėtų galimybę pateikti paraiškas netaikyti šių medžiagų apribojimo pagal Direktyvos 2011/65/ES 5 straipsnį. Nustatant pereinamąjį laikotarpį turėtų būti atsižvelgta į tai, kad medicinos prietaisų bei stebėjimo ir kontrolės prietaisų inovacijų ciklas yra ilgesnis. Todėl medicinos prietaisams, įskaitant in vitro medicinos prietaisus, bei stebėjimo ir kontrolės prietaisams, įskaitant pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus, DEHP, BBP, DBP ir DIBP naudojimo apribojimas turėtų būti taikomas nuo 2021 m. liepos 22 d.;

(8)

Direktyvos 2011/65/ES III ar IV priedo pritaikymas, siekiant nustatyti DEHP arba DBP naudojimo išimtis, turėtų būti atliekamas taip, kad siekiant išvengti reglamentavimo dubliavimosi ir nereikalingos naštos būtų užtikrinama darna su šių medžiagų naudojimo EEĮ autorizacijos, suteiktos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, administravimu. Veiklos vykdytojai, svarstantys galimybę pateikti paraišką dėl išimties taikymo pagal Direktyvą 2011/65/ES, turėtų žinoti, kad tokia išimtis gali apimti visą EEĮ gyvavimo ciklą, įskaitant gamybos etapą;

(9)

todėl Direktyva 2011/65/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2011/65/ES II priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2019 m. liepos 22 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2015 m. kovo 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 174, 2011 7 1, p. 88.

(2)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje nurodytos ribojamos medžiagos ir didžiausia leidžiama jų koncentracija, išreikšta homogeninės masės procentine dalimi

 

Švinas (0,1 %)

 

Gyvsidabris (0,1 %)

 

Kadmis (0,01 %)

 

Šešiavalentis chromas (0,1 %)

 

Polibrominti bifenilai (PBB) (0,1 %)

 

Polibrominti difenileteriai (PBDE) (0,1 %)

 

Bis(2-etilheksil)ftalatas (DEHP) (0,1 %)

 

Benzilbutilftalatas (BBP) (0,1 %)

 

Dibutilftalatas (DBP) (0,1 %)

 

Diizobutilftalatas (DIBF) (0,1 %)

Medicinos prietaisams, įskaitant in vitro medicinos prietaisus, bei stebėjimo ir kontrolės prietaisams, įskaitant pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus, DEHP, BBP, DBP ir DIBP naudojimo apribojimas taikomas nuo 2021 m. liepos 22 d.

DEHP, BBP, DBP ir DIBP naudojimo apribojimas netaikomas kabeliams arba atsarginėms dalims, skirtoms EEĮ, rinkai pateiktos iki 2019 m. liepos 22 d., ir medicinos prietaisų, įskaitant in vitro medicinos prietaisus, bei stebėjimo ir kontrolės prietaisų, įskaitant pramoninius stebėjimo ir kontrolės prietaisus, rinkai pateiktų iki 2021 m. liepos 22 d., remontui, pakartotiniam naudojimui, funkcijų tobulinimui ar galingumo stiprinimui.

DEHP, BBP ir DBP naudojimo apribojimas netaikomas žaislams, kuriems jau taikomas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 51 įraše nustatytas DEHP, BBP ir DBP naudojimo apribojimas.“