1.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/19


TARYBOS SPRENDIMAS 2013/71/BUSP

2013 m. sausio 31 d.

dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį ir 31 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2011 m. gruodžio 16 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/845/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse (1), kuriame numatyta pratęsti jiems išduotų nacionalinių leidimų atvykti į valstybių narių, nurodytų 2002 m. gegužės 21 d. Bendrojoje pozicijoje 2002/400/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse (2), teritoriją ir joje būti galiojimą dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui;

(2)

remdamasi Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymo įvertinimu, Taryba mano esant tinkama tų leidimų galiojimą pratęsti dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP 2 straipsnyje nurodytos valstybės narės pagal tos bendrosios pozicijos 3 straipsnį išduotų nacionalinių leidimų atvykti į jų teritoriją ir joje būti galiojimą pratęsia dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui.

2 straipsnis

Taryba įvertina Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymą per šešis mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2013 m. sausio 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 335, 2011 12 17, p. 78.

(2)  OL L 138, 2002 5 28, p. 33.