27.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 259/12


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2008 m. rugpjūčio 26 d.

iš dalies keičiančios Gaires ECB/2002/7 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje

(ECB/2008/6)

(2008/758/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 21 d. Gairių ECB/2002/7 dėl Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (1) 9 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko darbo reglamento 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos sąskaitų sistemos 1995 (toliau – ESS 95) (2) peržiūrėta perdavimo programa paskatino veiksmingesnių statistinių duomenų kodavimo standartų įdiegimą. Siekiant prisidėti prie bendro finansinių sąskaitų statistikos perdavimo standartų derinimo Europos Sąjungoje, Gairių ECB/2002/7 II priede nustatyti kodavimo standartai turėtų būti suderinti su ESS 95 perdavimo programos kodavimo standartais.

(2)

Pagal Gairių ECB/2002/7 9 straipsnį Europos centrinio banko (ECB) vykdomoji valdyba turi teisę daryti dalinius techninius Gairių ECB/2002/7 priedų pakeitimus, jeigu jie nepakeičia pagrindžiančio konceptualaus pagrindo ir nedaro poveikio atskaitomybės naštai.

(3)

Šiose gairėse numatytų kodavimo standartų derinimas yra dalinis techninis pakeitimas, kuris nepakeičia konceptualaus pagrindo, pagrindžiančio duomenų pateikimo reikalavimus ir leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, nustatytus Gairių ECB/2002/7 I ir III prieduose, ir nedaro poveikio atskaitomybės naštai.

(4)

Vykdomoji valdyba atsižvelgė į Statistikos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Perdavimo ir kodavimo standartų pakeitimas

Gairių ECB/2002/7 II priedas pakeičiamas šių gairių priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja 2008 m. spalio 1 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos eurą įsivedusių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2008 m. rugpjūčio 26 d.

ECB vykdomosios valdybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 334, 2002 12 11, p. 24.

(2)  Kaip nustatyta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (OL L 310, 1996 11 30, p. 1).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Perdavimo ir kodavimo standartai

Elektroniniu būdu perduodami 2 straipsnyje nurodytą statistinę informaciją, NCB naudoja ECBS suteiktą priemonę, kuri remiasi telekomunikacijų tinku „ESCB-NET“. Šiam keitimuisi statistine informacija sukurtas pranešimo formatas yra „Gesmes/TS format“. Kiekviena laiko eilutė koduojama naudojant toliau nurodytą integruotų ekonominių sąskaitų (IES) raktų šeimą.

IES raktų šeima

Nr.

Pavadinimas

Aprašymas

Kodų sąrašas

1

Dažnumas

Nurodo perduodamų eilučių dažnumą

CL_FREQ

2

Atskaitinga erdvė

Duomenis teikiančios valstybės narės raidinis skaitmeninis dviženklis ISO šalies kodas

CL_AREA_EE

3

Tikslinimo rodiklis

Nurodo, ar buvo tikslintos laiko eilutės, pavyzdžiui, taikant sezonišką ir (arba) darbo dienos tikslinimus

CL_ADJUSTMENT

4

Vertinimas

Pateikia informaciją apie kainos vertinimą

CL_ESA95TP_PRICE

5

Sandoris

Nurodo sąskaitos rūšį (t. y. balansai, finansiniai sandoriai ir kiti srautai)

CL_ESA95TP_TRANS

6

Turtas

Nurodo finansinio turto ar įsipareigojimo kategoriją

CL_ESA95TP_ASSET

7

Sektorius

Nurodo duomenis teikiantį institucinį sektorių

CL_ESA95TP_SECTOR

8

Priešingos šalies erdvė

Nurodo priešingos šalies sektoriaus rezidencijos erdvę

CL_AREA_EE

9

Priešingos šalies sektorius

Nurodo priešingos šalies institucinį sektorių

CL_ESA95TP_SECTOR

10

Debetas/kreditas

Nurodo turtą (jo pokyčius) arba įsipareigojimus (jų pokyčius)

CL_ESA95TP_DC_AL

11

Konsolidavimas

Nurodo konsolidavimo statusą

CL_ESA95TP_CONS

12

Nominalas

Matavimo vienetas

CL_ESA95TP_DENOM

13

Sufiksas

Nurodo Gairėse ECB/2002/7 esančias lenteles

CL_ESA95TP_SUFFIX“