31.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 139/22


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/29/EB

2007 m. gegužės 30 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti, ženklinimo, reklamavimo, pateikimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvą 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo (1), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (2) taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d. Reglamentas taikomas maisto produktams, skirtiems sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti, nepažeidžiant specialiųjų taisyklių, nustatytų 1996 m. vasario 26 d. Komisijos direktyvoje 96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti (3).

(2)

Direktyvoje 96/8/EB nustatyta, kad ženklinant, reklamuojant ir pateikiant tokius produktus, draudžiama nurodyti, kiek svorio galima prarasti juos vartojant, kiek susilpnėja alkio pojūtis ar padidėja sotumo pojūtis.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 1 dalies c punktu leidžiama, laikantis nurodytų sąlygų, vartoti teiginius apie maisto produktų sveikatingumą, apibūdinančius arba darančius nuorodą į alkio pojūčio slopinimą arba sotumo pojūčio didinimą.

(4)

Leidimas vartoti teiginius, darančius nuorodą į alkio pojūčio slopinimą ir sotumo pojūčio didinimą, su sąlyga, kad jie būtų pagrįsti visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais ir gerai suprantami vidutiniam vartotojui, atspindi produktų asortimento ir savybių pokyčius.

(5)

Ši argumentacija yra dar labiau susijusi su produktais, skirtais sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti. Todėl tokių teiginių vartojimas neturėtų būti toliau draudžiamas, jeigu išpildomos Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 96/8/EEB 5 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

„3.   Ženklinant, reklamuojant ir pateikiant atitinkamus produktus, draudžiama nurodyti, kiek svorio galima prarasti juos vartojant.“

2 straipsnis

Nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2007 m. lapkričio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės taiko minėtus teisės aktus nuo 2007 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma, jas oficialiai skelbiant. Nuorodų darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 20 dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 186, 1989 6 30, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9. Reglamentas su pataisymais, padarytais OL L 12, 2007 1 8, p. 3.

(3)  OL L 55, 1996 3 6, p. 22.