31997R0749Oficialusis leidinys L 110 , 26/04/1997 p. 0024 - 0027


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 749/97

1997 m. balandžio 25 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I, II ir III priedus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90, nustatantį veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje [1], su paskutiniai pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 748/97 [2], ypač į jo 6, 7 ir 8 straipsnius,

kadangi pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 didžiausi likučių kiekiai palaipsniui turi būti nustatyti visoms farmakologiškai aktyvioms medžiagoms, Bendrijoje naudojamoms veterinariniuose vaistuose, kurie skiriami maistui skirtiems gyvūnams;

kadangi didžiausi likučių kiekiai turėtų būti nustatomi tik po to, kai Veterinarinių vaistų komitetas patikrina visą atitinkamą informaciją apie konkrečios medžiagos likučių saugą gyvūninės kilmės maisto produktų vartotojui ir likučių poveikį pramoniniam maisto produktų perdirbimui;

kadangi nustatant didžiausią veterinarinių vaistų likučių kiekį gyvūninės kilmės maisto produktuose būtina apibrėžti gyvūnų, kuriuose gali būti likučių, rūšis, likučių lygius kiekviename svarbiame gydyto gyvūno kūno audinyje (tiriamasis audinys), ir likučio (nustatomasis likutis), tinkamo stebėti ir kontroliuoti likučių kiekį, tipą;

kadangi siekiant kontroliuoti likučių kiekį, kaip numatyta atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose, didžiausi likučių kiekiai paprastai turėtų būti nustatyti tiriamuose kepenų arba inkstų audiniuose; kadangi vis dėlto kepenys ir inkstai dažnai pašalinami iš skerdenų, skirtų tarptautinei prekybai, todėl didžiausi likučių kiekiai visuomet turėtų būti nustatyti raumenų arba riebalų audiniuose;

kadangi tais atvejais, kai veterinariniai vaistai skirti dedekliams paukščiams, gyvūnams laktacijos laikotarpiu arba bitėms, didžiausi likučių kiekiai taip pat turi būti nustatomi kiaušiniams, pienui arba medui;

kadangi difloksacinas ir vedaprofenas turėtų būti įtraukti į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą;

kadangi tiomersalis ir timerfonatas turėtų būti įtraukti į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedą;

kadangi tam, kad būtų galima užbaigti mokslinius tyrimus, kietoji vyno rūgštis turėtų būti įtraukta į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 III priedą;

kadangi siekiant baigti mokslinius tyrimus, turėtų būti padidinta laikinoji deksametazono likučio normos, anksčiau nustatytos Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 III priede, galiojimo trukmė;

kadangi iki šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti numatytas 60 dienų laikotarpis, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į šio reglamento nuostatas, galėtų padaryti visas pritaikomąsias pataisas, kurių gali prireikti leidimams pateikti į rinką atitinkamus veterinarinius vaistus, kurie buvo išduoti pagal Tarybos direktyvą 81/851/EEB [3] su paskutiniais pakeitimais padarytais Direktyva 93/40/EEB [4], kad būtų atsižvelgta į šio reglamento nuostatas;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I, II ir III priedai keičiami kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja šešiasdešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1997 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Martin Bangemann

Komisijos narys

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 1.

[2] OL L 110, 1997 4 26, p. 21.

[3] OL L 317, 1981 11 6, p. 1.

[4] OL L 214, 1993 8 24, p. 31.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 priedai keičiami taip:

A. I priedas keičiamas taip:

1. Priešinfekciniai reagentai

1.2. Antibiotikai

1.2.3. Kvinolonai

"Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os) | Nustatomasis likutis | Gyvūnų rūšys | DLK | Tiksliniai audiniai | Kitos nuostatos |

1.2.3.3.Difloksacinas | Difloksacinas | Viščiukai, kalakutai | 1900 μg/kg | Kepenys | |

600 μg/kg | Inkstai | |

300 μg/kg | Raumenys | |

400 μg/kg | Oda/riebalai" | |

4. Priešuždegiminiai reagentai

4.1. Nesteroidiniai priešuždegiminiai reagentai

4.1.1. Arilpropiono rūgšties darinys

"Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os) | Nustatomasis likutis | Gyvūnų rūšys | DLK | Tiksliniai audiniai | Kitos nuostatos |

4.1.1.1.Vedaprofenas | Vedaprofenas | Arkliai, asilai ir jų hibridai | 1000 μg/kg | Inkstai | |

100 μg/kg | Kepenys | |

50 μg/kg | Raumenys | |

20 μg/kg | Riebalai" | |

B. II priedas keičiamas taip:

2. Organiniai junginiai

"Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os) | Gyvūnų rūšys | Kitos nuostatos |

2.82.Tiomersalis | Visos rūšys, iš kurių gaminami maisto produktai | Vartojamos tik kaip daugkartinių dozių konservantai, jeigu koncentracija neviršija 0,02 % |

2.83.Timerfonatas | Visos rūšys, iš kurių gaminami maisto produktai | Vartojamos tik kaip daugkartinių dozių konservantai, jeigu koncentracija neviršija 0,02 %" |

C. III priedas keičiamas taip:

1. Priešinfekciniai reagentai

1.2. Antibiotikai

1.2.10. Beta-laktamazės inhibitoriai

"Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os) | Nustatomasis likutis | Gyvūnų rūšys | DLK | Tiksliniai audiniai | Kitos nuostatos |

1.2.10.1.Kietoji vyno rūgštis | Kietoji vyno rūgštis | Galvijai, avys, kiaulės | 200 μg/kg | Raumenys, kepenys, inkstai, riebalai | Laikinosios maksimalios likučių koncentracijos galioja iki 1999 7 1. |

Kiaulės, avys | 200 μg/kg | Pienas" |

4. Kortikoidai

4.1. Gliukokortikoidai

"Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os) | Nustatomasis likutis | Gyvūnų rūšys | DLK | Tiksliniai audiniai | Kitos nuostatos |

4.1.1.Deksametazonas | Deksametazonas | Galvijai, kiaulės, arkliai | 2,5 μg/kg | Kepenys | Laikinosios maksimalios likučių koncentracijos galioja iki 1997 7 1. |

0,5 μg/kg | Raumenys, inkstai |

Galvijai | 0,3 μg/kg | Pienas" |

--------------------------------------------------