31995L0016Oficialusis leidinys L 213 , 07/09/1995 p. 0001 - 0031


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/16/EB

1995 m. birželio 29 d.

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais, suderinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 100a straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties [3] 189b straipsnyje nustatytos tvarkos ir atsižvelgdami į 1995 m. gegužės 17 d. Taikinimo komiteto patvirtintą bendrą tekstą,

kadangi valstybės narės savo teritorijoje yra atsakingos už žmonių sveikatą ir saugą;

kadangi Baltosios knygos, kurią 1985 m. birželio mėnesį patvirtino Europos Vadovų Taryba, 65 ir 68 pastraipos dėl vidaus rinkos užbaigimo numato naują požiūrį į įstatymų suderinimą;

kadangi 1984 m. rugsėjo 17 d Tarybos direktyva 84/529/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektriniais, hidrauliniais arba elektriniais-hidrauliniais liftais, suderinimo [4] neužtikrina visų tipų liftų laisvo judėjimo rinkoje; kadangi privalomųjų nuostatų, priimtų įvairiose nacionalinėse sistemose dėl liftų tipų, kuriems netaikomos Direktyvos 84/529/EEB nuostatos, skirtumai sudaro kliūtis prekiauti Bendrijos viduje; kadangi todėl nacionalinės normos dėl liftų turėtų būti suderintos;

kadangi 1984 m. rugsėjo 17 d Tarybos direktyva 84/528/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su bendromis nuostatomis dėl kėlimo ir mechaninių krovimo-iškrovimo įrenginių, suderinimo [5] yra pagrindų direktyva dviems konkrečioms direktyvoms, būtent Direktyvai 84/529/EEB ir 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvai 86/663/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savaeigiais pramoniniais sunkvežimiais, suderinimo [6], kuri panaikinta 1991 m. birželio 20 d. Tarybos Direktyva 91/368/EEB, iš dalies pakeičiančia Direktyvą 89/392/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su mašinomis, suderinimo [7];

kadangi 1995 m. birželio 8 d. Komisija priėmė rekomendaciją Nr. 95/216/EB [8], skirtą valstybėms narėms dėl eksploatuojamų liftų saugos gerinimo;

kadangi esminiai šios direktyvos reikalavimai užtikrins tam tikrą saugos lygį tik tuomet, jeigu atitinkama atitikties įvertinimo procedūra, pasirinkta iš 1993 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimo 93/465/EEB dėl modulių, taikomų įvairiuose įvertinimo procedūrų etapuose, ir EB atitikties ženklo žymėjimo ir naudojimo taisyklių, skirtų naudoti techninio derinimo direktyvose [9] nuostatų, garantuoja, jog pirmiau paminėtų reikalavimų yra laikomasi;

kadangi ženklas "CE" privalo būti pritvirtintas matomoje vietoje prie liftų arba prie tam tikrų jų saugos įtaisų sudėtinių dalių, atitinkančių esminius šios direktyvos reikalavimus dėl sveikatos ir saugos, kad liftus būtų galima pateikti rinkai;

kadangi ši direktyva apibrėžia tik bendruosius esminius sveikatos ir saugos reikalavimus; kadangi siekiant, kad gamintojams būtų lengviau įrodyti, jog jie laikosi šių esminių reikalavimų, yra tikslinga suderinti Europos standartus dėl rizikos, atsirandančios projektuojant ir montuojant liftus, išvengimo, ir taip pat siekiant sudaryti galimybę, kad būtų galima tikrinti, kaip laikomasi esminių reikalavimų; kadangi tokius Europos lygmens standartus kuria privatinės teisės įstaigos ir šie standartai turi išlikti neprivalomi; kadangi šiam tikslui Europos standartizacijos komitetas (CEN) ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas (CENELEC) pagal bendrąsias Komisijos ir CEN bei CENELEC bendradarbiavimo gaires, pasirašytas 1984 m. lapkričio 13 d., yra pripažinti kompetentingomis organizacijomis priimti suderintus standartus; kadangi suderintas standartas, kaip apibrėžta šioje direktyvoje – tai CEN ir (arba) CENELEC, remiantis 1983 m. kovo 28 d Komisijos įgaliojimu ir pagal Tarybos direktyvos 83/189/EEB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [10], nuostatas bei pagal pirmiau nurodytas bendrąsias gaires, priimta techninė specifikacija;

kadangi turėtų būti numatyta nuostata dėl laikinųjų priemonių, kad montuotojai galėtų pateikti rinkai liftus, pagamintus iki šios direktyvos įgyvendinimo datos;

kadangi ši direktyva yra parengta taip, kad apimtų visus su liftais susijusius pavojus ir pavojus, atsirandančius tada, kai liftus eksploatuoja naudotojai ir pastatų gyventojai; kadangi todėl ši direktyva turėtų būti pripažįstama direktyva, kaip tai apibrėžta 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, suderinimo [11], 2 straipsnio 3 dalyje;

kadangi susitarimas dėl modus vivendi tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos nustatant aktų, priimtų EB sutarties 189b straipsnyje nustatyta tvarka, įgyvendinimo priemonių buvo pasiektas 1994 m. gruodžio 20 d.,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

Taikymo sritis, pateikimas rinkai ir laisvas judėjimas

1 straipsnis

1. Ši direktyva taikoma liftams, nuolatos eksploatuojamiems pastatuose ir statiniuose. Ji taip pat taikoma šiuose liftuose naudojamiems liftų saugos įtaisams, išvardytiems IV priede.

2. Šioje direktyvoje "liftas" - tai konkrečiuose statinio lygiuose naudojamas įrenginys, turintis kabiną, judančią išilgai standžių, į horizontą daugiau kaip 15° kampu pakreiptų kreipiamųjų, ir skirtas gabenti:

- žmones,

- žmones ir krovinius,

- tik krovinius, jeigu kabina yra prieinama, t. y. žmogus gali nesunkiai į ją įeiti, ir kabinoje yra sumontuoti valdymo įtaisai, išdėstyti kabinos viduje arba taip, kad šiuos įtaisus galėtų pasiekti kabinos viduje esantis žmogus.

Ši direktyva taikoma liftams, judantiems nustatytu maršrutu, netgi tuomet, jeigu liftai juda ne išilgai standžių kreipiamųjų (pavyzdžiui, krovininėms platformoms su hidromechaniniu žirkliniu pakėlimo įrenginiu).

3. Ši direktyva netaikoma:

- lynų keliams, įskaitant funikulierius, skirtus visuomeniniam ar privačiam žmonių gabenimui,

- liftams, specialiai sukonstruotiems ir pagamintiems kariniams ar policijos tikslams,

- keliamiesiems lynų įrenginiams,

- naudojamiems šachtose,

- teatre naudojamiems keltuvams,

- liftams, įtaisytiems transporto priemonėje,

- liftams, sujungtiems su mechanizmais ir skirtiems vien tik patekti į darbo vietą,

- vežimėliams, judantiems krumpliastiebiu, statybos aikštelių keltuvams, skirtiems kelti žmones arba žmones ir krovinius.

4. Šioje direktyvoje:

- "lifto montuotojas" – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris imasi atsakomybės projektuoti, gaminti, sumontuoti ir pateikti rinkai liftą, ir kuris pritvirtina ženklą "CE" bei rengia EB atitikties deklaraciją,

- "liftas pateikiamas rinkai" tuomet, kai montuotojas pirmą kartą liftą pateikia naudotojui,

- "lifto saugos įtaisai" – tai IV priede išvardyti įtaisai,

- "lifto saugos įtaisų gamintojas" – tai fizinis arba juridinis asmuo, kuris imasi atsakomybės projektuoti ir gaminti saugos įtaisus, ir kuris pritvirtina ženklą "CE" bei rengia EB atitikties deklaraciją,

- "pavyzdinis liftas" – tai tipinis liftas, kurio techniniame pase yra nurodytas būdas, kaip esminiai saugos reikalavimai bus taikomi liftams, atitinkantiems pavyzdinį liftą, apibūdintą pagal objektyvius parametrus ir kuriame naudojami identiški saugos įtaisai.

Visi leidžiami nuokrypiai, kuriais liftai, sukurti pagal pavyzdinį liftą, skiriasi nuo pastarojo, turi būti aiškiai nurodyti (pateikiant didžiausią ir mažiausią vertę) techniniame pase.

Pateikiant apskaičiavimus ir (arba) remiantis projekto brėžiniais leidžiama parodyti kelių tipų įrenginių, atitinkančių esminius saugos reikalavimus, panašumus.

5. Jeigu su liftais susijusiems pavojams, kurie nurodyti šioje direktyvoje, visiškai arba iš dalies taikomos konkrečios direktyvos, ši direktyva tokiems liftams ir pavojams netaikoma arba jos taikymas nutraukiamas pradėjus taikyti tas konkrečias direktyvas.

2 straipsnis

1. Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių kad užtikrintų:

- kad liftai, kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti tik tuomet, jeigu jie nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugumui arba, atitinkamai, turto saugumui, kai yra tinkamai sumontuoti bei prižiūrimi ir naudojami pagal numatytą paskirtį,

- kad saugos įtaisai, kuriems taikoma ši direktyva, galėtų būti pateikti rinkai ir pradėti eksploatuoti tik tuomet, jeigu liftai, kuriuose šie saugos įtaisai turi būti sumontuoti, nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir saugumui arba, atitinkamai, turto saugumui, kai yra tinkamai sumontuoti ir prižiūrimi ir naudojami pagal numatytą paskirtį.

2. Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad asmuo, atsakingas už darbą pastate arba statinyje ir lifto montuotojas, viena vertus, vienas kitam praneštų apie būtinus faktus ir, kita vertus, imtųsi atitinkamų veiksmų užtikrinti, kad liftas deramai veiktų ir būtų saugiai eksploatuojamas.

3. Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad lifto šachtoje būtų tik jo veikimui ir saugai būtini vamzdynai, elektros instaliacija arba armatūra.

4. Nepažeidžiant šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, šios direktyvos nuostatos neturi įtakos valstybių narių teisei pagal Sutarties nuostatas nustatyti tokius reikalavimus, kuriuos jos gali laikyti būtinais norėdamos užtikrinti, kad pradėjus eksploatuoti arba naudoti atitinkamus liftus žmonės būtų apsaugoti, jeigu tik tai nereiškia, kad liftai yra modifikuojami tokiu būdu, kuris nenurodytas direktyvoje.

5. Prekybos mugėse, parodose arba ypač demonstravimų metu valstybės narės nekliudo parodyti liftų arba saugos įtaisų, neatitinkančių Bendrijoje galiojančių nuostatų, jeigu aiškiai matomas ženklas rodo, kad tokie liftai arba saugos įtaisai neatitinka reikalavimų ir netinkami parduoti, kol lifto montuotojas, saugos įtaisų gamintojas arba įgaliotasis jų atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, liftų ir saugos įtaisų neperdaro taip, jog jie atitiktų standartus. Demonstravimų metu privaloma imtis atitinkamų saugumo priemonių, kad būtų apsaugoti žmonės.

3 straipsnis

Liftai, kuriems taikoma ši direktyva, turi atitikti esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, išdėstytus I priede.

Saugos įtaisai, kuriems taikoma ši direktyva, turi atitikti esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, išdėstytus I priede, arba garantuoti, kad liftai, kuriuose saugos įtaisai sumontuoti, atitiktų pirmiau paminėtus esminius reikalavimus.

4 straipsnis

1. Valstybės narės negali drausti, riboti arba kliudyti pateikti rinkai arba pradėti eksploatuoti savo teritorijoje liftų ir (arba) saugos įtaisų, atitinkančių šios direktyvos nuostatas.

2. Valstybės narės negali drausti, riboti arba kliudyti pateikti rinkai sudėtines dalis, pagal gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo, įsisteigęs Bendrijoje, pareiškimą skirtas sumontuoti liftuose, kuriems taikoma ši direktyva.

5 straipsnis

1. Valstybės narės pripažįsta, kad liftai ir saugos įtaisai su ženklu "CE" ir su pateikta II priede nurodyta EB atitikties deklaracija, atitinka visas šios direktyvos nuostatas, įskaitant II skyriuje nustatytas atitikties įvertinimo procedūras.

Jeigu suderintų standartų nėra, valstybės narės imasi bet kokių žingsnių, kuriuos jos laiko būtinais, kad suinteresuotųjų šalių dėmesys būtų atkreiptas į galiojančius nacionalinius techninius standartus ir technines sąlygas, laikomus svarbiais arba tinkamais deramai įgyvendinti esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, pateiktus I priede.

2. Jeigu nacionalinis standartas, perkeliantis suderintą standartą, nuoroda į kurį buvo paskelbta Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, taikomas vienam arba keliems esminiams sveikatos ir saugos reikalavimams:

- liftai, pagaminti laikantis to standarto, laikomi atitinkančiais esminius susijusius reikalavimus,

arba

- saugos įtaisai, pagaminti laikantis to standarto, laikomi tinkamais garantuoti, kad liftai, kuriuose šie įtaisai tinkamai sumontuojami, atitinka tam tikrus esminius reikalavimus.

Valstybės narės skelbia nuorodas į nacionalinius standartus, perkeliančius suderintus standartus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad imamasi tinkamų priemonių, jog darbdaviams ir darbuotojams būtų suteikta galimybė nacionaliniu lygmeniu turėti įtakos rengiant ir kontroliuojant suderintus standartus.

6 straipsnis

1. Jeigu valstybė narė arba Komisija yra įsitikinusi, kad 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti suderinti standartai ne visiškai atitinka esminius 3 straipsnyje išvardytus reikalavimus, Komisija arba atitinkama valstybė narė pateikia svarstytiną klausimą Komitetui, įkurtam laikantis Direktyvos 83/189/EEB nuostatų, nurodydami tokio pateikimo priežastis. Komitetas nedelsdamas pareiškia savo nuomonę.

Gavusi Komiteto nuomonę, Komisija praneša valstybėms narėms, ar jos privalo iš paskelbtos informacijos, nurodytos 5 straipsnio 2 dalyje, pašalinti tuos standartus.

2. Komisija gali patvirtinti bet kokias tinkamas priemones, kad būtų užtikrinta, jog praktiškai ši direktyva būtų taikoma vienodai, laikantis šio straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

3. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas Nuolatinis komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

Nuolatinis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

Komisijos atstovas pateikia Nuolatiniam komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas atsižvelgdamas į klausimo skubumą, jei reikia, balsuodamas.

Nuomonė įrašoma į protokolą. Kiekviena valstybė narė turi teisę prašyti, kad jos pozicija būtų įrašyta į protokolą.

Pagal galimybes Komisija turi atsižvelgti į Nuolatinio komiteto pareikštą nuomonę. Komisija šiam komitetui praneša apie tai, kaip buvo atsižvelgta į jo nuomonę.

4. Nuolatinis komitetas, be to, gali nagrinėti bet kokį su šios direktyvos taikymu susijusį klausimą, kurį komiteto pirmininkas siūlo savo iniciatyva arba valstybės narės paprašytas.

7 straipsnis

1. Jeigu valstybė narė nustato, kad pagal savo paskirtį naudojamas liftas ar saugos įtaisas su ženklu "CE" gali kelti pavojų žmonių saugumui ir, atitinkamai, turtui, valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad liftas ar saugos įtaisas būtų pašalinti iš rinkos ir kad būtų uždrausta pateikti juos į rinką arba kad būtų apribotas laisvas jų judėjimas rinkoje.

Valstybė narė apie bet kokias pirmiau minėtas priemones nedelsdama praneša Komisijai ir nurodo tokio savo sprendimo priežastis ir ypač tai, ar neatitiktis sietina su tuo, kad:

a) nesilaikoma 3 straipsnyje nurodytų esminių reikalavimų;

b) neteisingai taikomi 5 straipsnio 2 dalyje nurodyti standartai;

c) yra 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų standartų trūkumų.

2. Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas su suinteresuotomis šalimis. Jeigu po tokių konsultacijų Komisija nustato, kad:

- priemonės yra pateisinamos, Komisija nedelsdama apie tai praneša valstybei narei, kuri ėmėsi iniciatyvos, ir kitoms valstybėms narėms; jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimas yra susijęs su standartų trūkumais, pasitarusi su suinteresuotomis šalimis, Komisija svarstytiną klausimą pateikia 6 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui, jeigu sprendimą priėmusi valstybė narė neketina jo atšaukti, ir pradeda 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą,

- priemonės nėra pateisinamos, Komisija apie tai nedelsdama praneša valstybei narei, kuri ėmėsi iniciatyvos, lifto montuotojui, saugos įtaisų gamintojui arba pastarojo įgaliotajam atstovui, įsisteigęs Bendrijoje.

3. Jeigu liftas arba saugos įtaisas su ženklu "CE" neatitinka reikalavimų, kompetentingoji valstybė narė imasi atitinkamų veiksmų, nukreiptų prieš bet kokį subjektą, pritvirtinusį pirmiau minėtą ženklą, ir apie tai praneša Komisijai bei kitoms valstybėms narėms.

4. Komisija užtikrina, kad valstybėms narėms būtų pranešta apie procedūros eigą ir procedūros rezultatus.

II SKYRIUS

Atitikties įvertinimo procedūra

8 straipsnis

1. Prieš pateikdamas rinkai IV priede išvardytus saugos įtaisus, jų gamintojas arba įgaliotasis gamintojo atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, privalo:

a) i) pateikti saugos įtaiso pavyzdį, kad jam būtų atliktas EB tipo tyrimas laikantis V priedo nuostatų ir produkcijos bandymas, kurį laikydamasi XI priedo nuostatų atlieka notifikuotoji institucija;

ii) arba pateikti saugos įtaiso pavyzdį, kad jam būtų atliktas EB tipo tyrimas laikantis V priedo nuostatų, ir išbandyti kokybės užtikrinimo sistemos veikimą laikantis VIII priedo, skirto tikrinti produkcijai, nuostatų;

iii) arba, laikantis IX priedo nuostatų, išbandyti visos kokybės užtikrinimo sistemos veikimą;

b) prie kiekvieno saugos įtaiso tvirtinti ženklą "CE" ir, atsižvelgiant į techninius reikalavimus, pateiktus prieduose (atsižvelgiant į atvejus – VIII, IX ar XI prieduose) rengti atitikties deklaraciją, į kurią įtraukiama II priede išvardyta informacija;

c) atitikties deklaracijos kopiją nuo paskutinio saugos įtaiso pagaminimo dienos saugoti 10 metų.

2. Prieš pateikiant liftą rinkai, turi būti atlikta viena iš paminėtų procedūrų:

i) jeigu jis buvo suprojektuotas kaip liftas, kuriam atliktas V priede nurodytas EB tipo tyrimas, liftas turi būti pagamintas, sumontuotas ir išbandytas:

- atliekant VI priede nurodytą baigiamąjį tikrinimą, arba

- įdiegiant XII priede nurodytą kokybės užtikrinimo sistemą, arba

- įdiegiant XIV priede nurodytą kokybės užtikrinimo sistemą.

Projektavimo ir gamybos stadijų darbo tvarka, viena vertus, ir montavimo bei bandymo stadijų darbo tvarka, kita vertus, gali būti atliekamos tam pačiam liftui;

ii) arba, jeigu jis buvo suprojektuotas laikantis pavyzdiniam liftui taikomų reikalavimų, kuriam buvo atliktas EB tipo tyrimas, pagal V priedo nuostatas, liftas gaminamas, montuojamas ir išbandomas:

- atliekant VI priede nurodytą baigiamąjį tikrinimą, arba

- taikant XII priede nurodytą kokybės užtikrinimo sistemą, arba

- taikant XIV priede nurodytą kokybės užtikrinimo sistemą;

iii) arba, jeigu liftas buvo suprojektuotas laikantis reikalavimų, taikomų liftui, kuriam pagal XIII priedo nuostatas buvo taikoma kokybės užtikrinimo sistema, kurią taikant kartu buvo ištirtas projektas, jeigu pastarasis ne visiškai atitinka suderintus standartus, liftas gaminamas, montuojamas ir išbandomas papildomai taikant:

- VI priede nurodytą baigiamąjį patikrinimą, arba

- kokybės užtikrinimo sistemą, laikantis XII priedo nuostatos, arba

- kokybės užtikrinimo sistemą, laikantis XIV priedo nuostatos;

iv) arba liftui turi būti taikoma X priede nurodyta lifto tikrinimo procedūra, kurią atlieka notifikuotoji institucija;

v) arba liftui turi būti taikoma, laikantis XIII priedo nuostatų, kokybės užtikrinimo sistema, kurią taikant kartu buvo tiriamas projektas, jeigu jis ne visiškai atitinka suderintus standartus.

Kai kalbama apie i, ii ir iii papunkčiuose pirmiau minėtus atvejus, asmuo, atsakingas už projektavimą, privalo pateikti asmeniui, atsakingam už pagaminimą, montavimą ir bandymą visus reikalingus dokumentus ir duomenis, kad pastarasis galėtų dirbti visiškai saugiai.

3. Visais šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais:

- montuotojas liftui tvirtina ženklą "CE" ir rengia atitikties deklaraciją, kurioje pateikia II priede išvardytą informaciją, atsižvelgdamas į priede, kuriuo naudojasi, nurodytas technines sąlygas (atskirais atvejais VI, X, XII, XIII arba XIV priede),

- montuotojas atitikties deklaraciją privalo saugoti 10 metų nuo tos dienos, kai liftas buvo pateiktas į rinką,

- Komisija, valstybės narės ir kitos notifikuotosios institucijos, paprašiusios iš montuotojo gali gauti atitikties deklaracijos ir bandymų, įskaitant baigiamojo tikrinimo, kopijas.

4. a) Jeigu liftams arba saugos įtaisams galioja kitų direktyvų, apimančių kitokius aspektus ir numatančių, kad liftams ir saugos įtaisams turi būti pritvirtintas ženklas "CE", nuostatos, pastarosiose nurodoma, kad liftas ar saugos įtaisas taip pat laikomi atitinkančiais tų kitų direktyvų nuostatas.

b) Tačiau, jeigu viena ar daugiau iš šių direktyvų pereinamuoju laikotarpiu gamintojui leidžia rinktis, kurių susitarimų laikytis, ženkle "CE" nurodoma, kad liftas atitinka tik tas direktyvas, kurias taikė lifto montuotojas arba saugos įtaisų gamintojas. Šiuo atveju taikytų direktyvų detalės, kaip jos paskelbtos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, turi būti pateiktos dokumentuose, pranešimuose arba nurodymuose, privalomuose pagal direktyvų nuostatas ir įteikiamuose kartu su liftu ar saugos įtaisu.

5. Jeigu nei lifto montuotojas, nei saugos komponentų gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, nesilaiko pirmiau minėtose šio straipsnio dalyse išdėstytų įsipareigojimų, jie atitenka tam, kuris Bendrijoje liftą ar saugos įtaisą pateikia į rinką. Tie patys įsipareigojimai galioja bet kam, kas liftus arba saugos įtaisus gamina savo poreikiams.

9 straipsnis

1. Valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie institucijas, kurias jos paskiria atlikti 8 straipsnyje išvardytoms procedūroms bei apie konkrečius uždavinius bei tikrinimo procedūras, kurias šios institucijos buvo paskirtos atlikti ir apie Komisijos iš anksto šioms institucijoms skirtus identifikavimo numerius.

Komisija Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje skelbia notifikuotųjų institucijų sąrašą ir institucijų identifikavimo numerius bei uždavinius, kuriuos atlikti yra paskirtos institucijos. Komisija užtikrina, kad šis sąrašas būtų atnaujinamas.

2. Valstybės narės, vertindamos notifikuotąsias institucijas, taiko VII priede išdėstytus kriterijus. Institucijos, atitinkančios tam tikruose suderintuose standartuose pateiktus vertinimo kriterijus, laikomos atitinkančiomis VII priede išdėstytus kriterijus.

3. Instituciją notifikavusi valstybė narė šį notifikavimą turi skelbti negaliojančiu, jeigu ji nustato, kad institucija nebeatitinka VII priede išdėstytų kriterijų. Valstybė narė apie tai nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

III SKYRIUS

Ženklas "CE"

10 straipsnis

1. Ženklą "CE" sudaro didžiosios CE raidės. III priede yra aprašyta, koks modelis turi būti naudojamas.

2. Ženklas "CE", laikantis I priedo 5 skirsnio nuostatų, kiekvieno lifto kabinai tvirtinamas matomoje vietoje taip, kad būtų lengvai pastebimas, ir tvirtinamas kiekvienam IV priede išvardintam saugos įtaisui arba, jeigu to nėra įmanoma padaryti, prie plokštelės, stipriai pritvirtintos prie saugos įtaiso.

3. Liftams arba saugos įtaisams draudžiama tvirtinti ženklus, galinčius suklaidinti trečiąsias šalis dėl ženklo "CE" reikšmės ir formos. Liftams arba saugos įtaisams gali būti tvirtinami bet kokie kiti ženklai, jeigu juos pritvirtinus nesumažėja ženklo "CE" matomumas ir įskaitomumas.

4. Nepažeidžiant 7 straipsnio nuostatos:

a) jeigu valstybė narė nustato, kad ženklas "CE" nėra tvirtinamas reguliariai, lifto montuotojas, saugos įtaisų gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, įpareigojamas sutvarkyti produktą taip, kad jis atitiktų ženklo "CE" nuostatas, ir valstybės narės nustatytomis sąlygomis nutraukti pažeidinėjimus;

b) jeigu atitikties nuostatų pažeidinėti nesiliaujama, valstybė narė privalo imtis visų tinkamų priemonių, kad būtų apribota arba uždrausta atitinkamą saugos įtaisą pateikti į rinką arba, kad būtų užtikrinta, jog jis būtų pašalintas iš rinkos ir kad būtų uždrausta liftą naudoti, ir, laikantis 7 straipsnio 4 dalyje išdėstytos darbo tvarkos, pranešti apie tai kitoms valstybėms narėms.

IV SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

11 straipsnis

Bet kokiame sprendime, priimtame laikantis šios direktyvos nuostatų, kuriuo ribojama:

- pateikti liftą į rinką ir (arba) pradėti liftą eksploatuoti ir (arba) liftą naudoti,

- pateikti saugos įtaisą į rinką ir (arba) pradėti saugos įtaisą eksploatuoti,

tiksliai nurodomos priežastys, su kuriomis pirmiau minėtas sprendimas yra susijęs. Šis sprendimas nedelsiant perduodamas atitinkamai suinteresuotai šaliai, kuriai taip pat pranešama apie teisines savo teisių gynimo priemones, jai prieinamas atsižvelgiant į atitinkamoje valstybėje narėje galiojančius įstatymus, ir apie senaties terminus, taikomus pirmiau minėtoms priemonėms.

12 straipsnis

Komisija imasi reikalingų priemonių, kad informacija apie visus atitinkamus sprendimus, susijusius su šios direktyvos įgyvendinimu, būtų prieinama.

13 straipsnis

Šia direktyva nuo 1999 m. liepos 1 d. Direktyva 84/528/EEB ir Direktyva 84/529/EEB panaikinamos.

14 straipsnis

Ši direktyva pripažįstama direktyva, kaip tai apibrėžta Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 3 dalyje, kiek tai susiję su lifto montavimu.

15 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1997 m. sausio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Valstybės narės apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

Kai valstybės narės priima šias priemones, jose pateikiama nuoroda į šią direktyvą arba tokia nuoroda pirmiau paminėtose priemonėse pateikiama, kai jos oficialiai skelbiamos. Šių nuorodų pateikimo būdus nustato valstybės narės.

Valstybės narės šias priemones taiko nuo 1997 m. liepos 1 d.

2. Iki 1999 m. birželio 30 d. valstybės narės leidžia:

- pateikti į rinką ir pradėti eksploatuoti liftus,

- pateikti į rinką ir pradėti eksploatuoti saugos įtaisus,

atitinkančius valstybių narių teritorijoje šios direktyvos priėmimo dieną galiojančias nuostatas.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

16 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2002 m. birželio 30 d. Komisija, pasitarusi su 6 straipsnio 3 dalyje nurodytu komitetu ir remdamasi valstybių narių pateiktomis ataskaitomis, pakartotinai svarsto, kaip veikia šia direktyva nustatyta procedūra, ir, jeigu reikia, pateikia pasiūlymus dėl atitinkamų pakeitimų.

17 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1995 m. birželio 29 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

K. Hänsch

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Barnier

[1] OL C 62, 1992 3 11, p. 4 ir OL C 180, 1993 7 2, p. 11.

[2] OL C 287, 1992 11 4, p. 2.

[3] 1992 m. spalio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 305, 1992 11 23, p. 114), 1994 m. birželio 16 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 232, 1994 8 20, p. 1) ir 1994 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 305, 1994 10 31, p. 48).

[4] OL L 300, 1984 11 19, p. 86. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 90/486/EEB (OL L 270, 1990 10 2, p. 21).

[5] OL L 300, 1984 11 19, p. 72. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 88/665/EEB (OL L 382, 1988 12 31, p. 42).

[6] OL L 384, 1986 12 31, p. 12.

[7] OL L 198, 1991 7 22, p. 16.

[8] OL L 134, 1995 6 20, p. 37.

[9] OL L 220, 1993 8 30, p. 23.

[10] OL L 109, 1983 4 26, p. 8. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/10/EB (OL L 100, 1994 4 19, p. 30).

[11] OL L 40, 1989 2 11, p. 12.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

ESMINIAI REIKALAVIMAI DĖL SVEIKATOS IR SAUGUMO, TAIKOMI PROJEKTUOJANT IR GAMINANT LIFTUS BEI SAUGOS ĮTAISUS

PARENGIAMOSIOS PASTABOS

1. Įsipareigojimai laikytis esminių sveikatos ir saugos reikalavimų galioja tik tada, jeigu liftas arba saugos įtaisas, kai jie naudojami pagal lifto montuotojo arba saugos įtaiso gamintojo numatytą paskirtį, yra susiję su atitinkamu pavojumi.

2. Esminiai sveikatos ir saugos reikalavimai, išdėstyti direktyvoje, yra privalomi. Tačiau atsižvelgiant į dabartinę mokslo ir technikos pažangą, pirmiau minėtų reikalavimų numatyti tikslai gali būti nepasiekiami. Tokiais atvejais liftas arba saugos įtaisas turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad kaip įmanoma labiau atitiktų šiuos tikslus.

3. Saugos įtaisų gamintojas ir lifto montuotojas yra įpareigoti įvertinti pavojus, kad būtų galima nustatyti visus su jų gaminamais produktais susijusius pavojus; tada jie privalo saugos įtaisus ir liftus projektuoti ir gaminti atsižvelgdami į įvertinimo rezultatus.

4. Laikantis 14 straipsnio nuostatų, Direktyvoje 89/106/EEB išdėstyti esminiai reikalavimai, neįtraukti į šią direktyvą, yra taikomi liftams.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Direktyvos 89/392/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyvomis 91/368/EEB, 93/44/EEB ir 93/68/EEB, taikymas

Jeigu šiame priede į atitinkamą gresiantį pavojų nėra atsižvelgta, taikomi Direktyvos 89/392/EEB I priede pateikti sveikatos ir saugumo reikalavimai. Direktyvos 89/392/EEB I priedo 1.1.2 punkto esminiai reikalavimai turi būti taikomi bet kokiu atveju.

1.2. Lifto kabina

Lifto kabina turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad būtų atsižvelgta į erdvės ir stiprumo reikalavimus, taikomus pagal didžiausią žmonių skaičių ir skaičiuojamą lifto apkrovą, kuriuos nustato lifto montuotojas.

Kai kalbama apie keleivinius liftus ir jeigu atsižvelgiant į jų matmenis yra įmanoma, lifto kabina turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad jos konstrukcijos ypatybės nekliudytų į kabiną patekti ir ja naudotis neįgaliesiems, ir kad lifto kabiną būtų galima bet kokiu tinkamu būdu pareguliuoti taip, kad ja būtų galima lengviau naudotis neįgaliesiems.

1.3. Kabinos pakabinimo ir atramos priemonės

Kabinos pakabinimo ir (arba) atramos priemonės, jų įtaisai ir bet kokios jų sąvaržos privalo būti parinktos ir suprojektuotos taip, kad būtų užtikrintas reikiamas bendrasis saugos lygis ir kad būtų sumažintas kabinos kritimo pavojus, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, naudojamas medžiagas ir gamybos sąlygas.

Jeigu lifto kabina yra pakabinta grandinėmis arba lynais, turi būti bent dvi atskiros grandinės arba du lynai, kiekvienas turintis savo tvirtinimo sistemą. Tokie lynai arba grandinės turi būti be jungčių ir užleistinių sandūrų, išskyrus tuos atvejus, kai reikia įtvirtinti arba suformuoti kilpą.

1.4. Apkrovos reguliavimas (įskaitant per didelį judėjimo greitį)

1.4.1. Liftai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti taip, kad viršijus skaičiuojamąją apkrovą, įprastu būdu jie negalėtų pradėti veikti.

1.4.2. Liftuose turi būti sumontuoti greičio ribotuvai.

Pirmiau minėti reikalavimai netaikomi liftams, kurių pavara suprojektuota taip, kad jie negali judėti per dideliu greičiu.

1.4.3. Greitaeigiams liftams privalo būti sumontuoti greičio kontroliuojamieji ir greičio ribojamieji įtaisai.

1.4.4. Frikciniais skriemuliais varomi liftai turi būti suprojektuoti taip, kad skriemulių traukos kabeliai būtų stabilūs.

1.5. Mašinos

1.5.1. Kiekvienam keleiviniam liftui turi būti sumontuota atskira lifto mašina. Šis reikalavimas netaikomas liftams, kuriems atsvarą atstoja kita lifto kabina.

1.5.2. Lifto montuotojas turi užtikrinti, kad lifto mašina ir su ja susiję lifto įtaisai nebūtų prieinami, išskyrus tuos atvejus, kai liftas prižiūrimas ir įvykus avarijai.

1.6. Lifto valdymo įtaisai

1.6.1. Liftų, skirtų naudotis neįgaliesiems be palydovų, valdymo įtaisai turi būti atitinkamai suprojektuoti ir išdėstyti.

1.6.2. Valdymo įtaisų paskirtis turi būti aiškiai nurodyta.

1.6.3. Kelių liftų iškvietimo grandinės gali būti bendros arba viena su kita sujungtos.

1.6.4. Elektros įranga turi būti taip sumontuota ir sujungta taip:

- kad nebūtų įmanoma supainioti elektros įrangos su grandinėmis, kurios su liftu nėra sujungtos tiesiogiai,

- kad elektros srovės tiekimą būtų galima išjungti esant apkrovai,

- kad lifto judėjimai būtų susieti su apsauginiais elektros įtaisais, sujungtais su atskira apsaugine elektros grandine,

- kad sugedus elektros įrangai nekiltų pavojingų situacijų.

2. PAVOJAI ŽMONĖMS, ESANTIEMS UŽ KABINOS RIBŲ

2.1. Liftas privalo būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų užtikrinta, jog iš jo kabinos nebūtų galima patekti į lifto šachtą, išskyrus tuos atvejus, kai liftas prižiūrimas arba įvykus avarijai. Pirmiau negu žmogus atsiduria lifto šachtoje, turi būti imtasi priemonių, kad liftu įprastu būdu naudotis nebūtų įmanoma.

2.2. Liftas privalo būti suprojektuotas ir pagamintas taip, kad lifto kabinai atsidūrus vienoje iš kraštinių savo judėjimo padėčių, ji nebūtų sutraiškyta.

Šį tikslą galima įgyvendinti virš kraštinių lifto judėjimo padėčių paliekant apsaugines patalpas.

Tačiau konkrečiais atvejais numačius galimybę, kad valstybės narės galėtų suteikti išankstinį leidimą, jeigu įrengti pirmiau minėtų patalpų, ypač esamuose pastatuose, neįmanoma, norint išvengti minėto pavojaus, gali būti numatytos kitos atitinkamos priemonės.

2.3. Laiptų aikštelėse, iš kurių patenkama į liftą ir iš jo išeinama, atsižvelgiant į numatytas naudojimo sąlygas, turi būti įrengtos reikiamo mechaninio atsparumo durys.

Blokavimo įtaisas, kai liftas veikia įprastu būdu, privalo apsaugoti:

- kad lifto kabina nepradėtų judėti nepaisant, ar buvo įjungta sąmoningai, ar netyčia, jeigu visos išlipimo durys nėra uždarytos ir užrakintos,

- kad išlipimo durys neatsidarytų, kol kabina dar juda, arba yra už nustatytos išlipimo zonos.

Tačiau visi manevrai, kai lifto kabina leidžiasi su atidarytomis durimis, konkrečiose zonose nedraudžiami, jeigu mažas greitis yra reguliuojamas.

3. PAVOJAI ASMENIMS, ESANTIEMS LIFTO KABINOJE

3.1. Liftų kabinose per visą jų ilgį turi būti įrengtos vientisos sienos, grindys ir lubos, išskyrus vėdinimo angas, ir įtaisytos tokios pat durys. Šios durys privalo būti suprojektuotos ir sumontuotos taip, kad kabina, išskyrus 2.3 skirsnio trečioje pastraipoje nurodytus leidimosi manevrus, negalėtų judėti, jeigu durys neuždarytos, ir sustotų, jeigu durys yra atidarytos.

Lifto kabinai sustojus tarp aukštų, kabinos durys turi likti uždarytos ir užblokuotos, jeigu yra pavojus, kad galima iškristi tarp kabinos ir šachtos ar kai nėra šachtos.

3.2. Tuo atveju, jeigu nutrūksta elektros srovės tiekimas arba sugenda kuri nors lifto sudėtinė dalis, liftui turi būti sumontuoti įtaisai, užtikrinantys, kad lifto kabina nepradės nesulaikomai kristi arba nevaldoma judėti į viršų.

Įtaisas, užtikrinantis, kad lifto kabina nepradės kristi nesulaikomai, neturi būti sujungtas su kabinos pakabinimo priemonėmis.

Įtaisas privalo būti tinkamas, kad sustabdytų skaičiuojamosios apkrovos veikiamą ir didžiausiu greičiu, kurį yra nustatęs lifto montuotojas, judančią lifto kabiną. Bet koks stabdymas, įsijungus pirmiau minėtam įtaisui, neturi sukelti lifto kabinos greičio mažinimo, galinčio pakenkti lifto keleiviams, kad ir kokios būtų apkrovos sąlygos.

3.3. Amortizatoriai turi būti sumontuoti tarp lifto šachtos dugno ir lifto kabinos grindų.

Šiuo atveju 2.2 skirsnyje nurodytos pagalbinės patalpos privalo būti matuojamas tada, kai amortizatoriai yra visiškai suspausti.

Šis reikalavimas netaikomas liftams, kurių kabinos į 2.2. skirsnyje nurodytą laisvąją erdvę negali patekti dėl to, kad taip yra suprojektuota jų pavaros sistema.

3.4. Liftai privalo būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nebūtų įmanoma liftų įjungti, jog jie judėtų, tada, kai 3.2. skirsnyje nurodytas įtaisas nepritvirtintas taip, kad galėtų veikti.

4. KITI PAVOJAI

4.1. Jeigu šachtos ir lifto kabinos durys arba abejos durys yra mechanizuotos, joms turi būti sumontuotas įtaisas, užtikrinantis, kad durys atsidarinėdamos ar užsidarinėdamos nieko nesuspaustų.

4.2. Šachtos durys, jeigu jos turi užtikrinti pastato priešgaisrinę saugą, įskaitant duris su stiklinėmis dalimis, turi būti atsparios ugniai durų vientisumo ir jų techninių parametrų požiūriu – durų izoliacija (gaisro liepsnos sulaikymas) ir šilumos perdavimu (šiluminis spinduliavimas).

4.3. Atsvarai turi būti sumontuoti taip, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus, jog jie galėtų susidurti su kabina arba nukristi ant jos.

4.4. Liftuose turi būti įrengtos priemonės, kad lifto kabinai sustojus, iš jos būtų galima išleisti ir evakuoti žmones.

4.5. Liftų kabinose turi būti sumontuotos dvipusio ryšio priemonės, kuriomis gelbėtojai ir lifto kabinoje esantys žmonės galėtų palaikyti nuolatinį ryšį.

4.6. Liftai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad temperatūrai lifto mašinoje viršijus didžiausią lifto montuotojo nustatytą temperatūrą, liftai galėtų užbaigti tuo metu atliekamą manevrą, tačiau nereaguotų į naujas komandas.

4.7. Liftų kabinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad jų keleiviams būtų užtikrintas pakankamas vėdinimas net ir tada, jeigu kabina ilgą laiką būtų sustojusi.

4.8. Judanti ir atidarytomis durimis stovinti lifto kabina turėtų būti atitinkamai apšviesta; kabinoje turi būti avarinis apšvietimas.

4.9. 4.5 skirsnyje nurodytos ryšio priemonės ir 4.8 skirsnyje nurodytas avarinis apšvietimas turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad veiktų net ir tuomet, kai nutrūksta įprastas elektros srovės tiekimas. Jų veikimo trukmė turėtų būti pakankama, kad būtų įmanoma atlikti įprastą gelbėjimo operaciją.

4.10. Liftų, kurie gali būti naudojami kilus gaisrui, valdymo grandinės privalo būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad liftų tam tikruose aukštuose būtų galima nestabdyti ir kad pirmenybę valdyti liftą būtų galima suteikti gelbėjimo komandoms.

5. ŽENKLINIMAS

5.1. Be minimalios informacijos, pateiktinos apie kiekvieną mašiną laikantis Direktyvos 89/392/EEB I priedo 1.7.3 skirsnio nuostatų, kiekvieno lifto kabinoje turi būti gerai matoma plokštelė su aiškiai pažymėta skaičiuojamąja apkrova (kilogramais) ir didžiausiu leistinu vežti keleivių skaičiumi.

5.2. Jeigu liftas yra suprojektuotas taip, kad sustojus lifto kabinai, joje esantys žmonės iš kabinos galėtų išeiti be pašalinės pagalbos, joje turi būti atitinkamos aiškios ir matomos instrukcijos.

6. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

6.1. Oficialia valstybės narės, kurioje liftas yra sumontuotas arba kita jai priimtina Bendrijos kalba, su IV priede nurodytais saugos įtaisais turi būti pateikta naudojimo instrukcija, kad juos būtų galima veiksmingai ir saugiai:

- surinkti,

- sujungti,

- suderinti ir

- prižiūrėti.

6.2. Su kiekvienu liftu turi būti pateikti techniniai dokumentai, parengti oficialia Bendrijos kalba (-omis), kurią laikydamasi Sutarties nuostatų gali nustatyti valstybė narė, kurioje liftas montuojamas. Į juos įtraukiama bent jau:

- naudojimo instrukcija su brėžiniais ir schemomis, būtinais įprastu būdu naudojant liftą ir susijusiais su lifto priežiūra, tikrinimu, remontu, reguliariais tikrinimais ir 4.4 skirsnyje nurodytomis gelbėjimo operacijomis,

- žurnalas, kuriame būtų galima daryti įrašus apie remontą ir, jeigu reikia, apie reguliarius tikrinimus.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

A. EB atitikties deklaracijos dėl saugos įtaisų turinys [1]

Į EB atitikties deklaraciją turi būti įtraukta ši informacija:

- saugos įtaisų gamintojo pavadinimas ir adresas [2],

- jeigu reikia, saugos įtaisų gamintojo įgaliotojo atstovo, įsisteigusio Bendrijoje, pavadinimas ir adresas [3],

- saugos įtaiso aprašymas, tipo arba serijos detalės ir serijinis numeris (jeigu tokie yra),

- saugos įtaiso atliekama funkcija, jeigu ji nėra aiški iš aprašymo,

- saugos įtaiso pagaminimo metai,

- visos susijusios nuostatos, kurias atitinka saugos įtaisas,

- jeigu reikia, nuoroda į naudojamus suderintus standartus,

- jeigu reikia, pavadinimas, adresas ir identifikavimo numeris notifikuotosios institucijos, kuri laikydamasi 8 straipsnio 1 dalies a punkto i ir iii papunkčių nuostatų atliko EB tipo tyrimą,

- jeigu reikia, nuoroda į EB tipo tyrimo sertifikatą, kurį išdavė pirmiau minėta notifikuotoji institucija,

- jeigu reikia, notifikuotosios institucijos, kuri laikydamasi 8 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunkčio nuostatų tikrino produkciją pavadinimas, adresas ir indentifikavimo numeris,

- jeigu reikia, notifikuotosios institucijos, tikrinusios kokybės užtikrinimo sistemą, kurią diegia gamintojas, laikydamasis 8 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunkčio nuostatų, pavadinimas, adresas ir identifikavimo numeris,

- asmens, įgalioto pasirašyti saugos įtaisų gamintojo arba gamintojo įgaliotojo atstovo, įsisteigęs Bendrijoje, tapatybės nustatymas.

B. Sumontuotų liftų EB atitikties deklaracijos turinys [4]

Į EB atitikties deklaraciją turi būti įtraukta ši informacija:

- lifto montuotojo pavadinimas ir adresas [5],

- lifto aprašymas, tipo ar serijos detalės, serijinis numeris ir adresas, kur liftas yra sumontuotas,

- lifto sumontavimo metai,

- visos susijusios nuostatos, kurias atitinka liftas,

- jeigu reikia, nuoroda į suderintus standartus, kuriais buvo naudotasi,

- jeigu reikia, notifikuotosios institucijos, kuri laikydamasi 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 papunkčių nuostatų atliko lifto modelio EB tipo tyrimą, pavadinimas, adresas ir identifikavimo numeris,

- jeigu reikia, nuoroda į EB tipo tyrimo sertifikatą,

- jeigu reikia, notifikuotosios institucijos, kuri laikydamasi 8 straipsnio 2 dalies iv papunkčio nuostatų patikrino liftą, pavadinimas, adresas ir identifikavimo numeris,

- jeigu reikia, notifikuotosios institucijos, kuri laikydamasi 8 straipsnio 2 dalies i, ii, ir iii papunkčių pirmos įtraukos nuostatą atliko baigiamąjį lifto patikrinimą, pavadinimas, adresas ir identifikavimo numeris,

- jeigu reikia, notifikuotosios institucijos, tikrinusios kokybės užtikrinimo sistemą, kurią laikydamasis 8 straipsnio 2 dalies i, ii, iii ir iv papunkčių antros ir trečios įtraukos nuostatų įdiegė montuotojas, pavadinimas, adresas ir identifikavimo numeris,

- asmens, įgalioto pasirašyti lifto montuotojo vardu, identifikavimas.

[1] Atitikties deklaracija turi būti parengta ta pačia kalba kaip ir I priedo 6.1 skirsnyje nurodyta naudojimo instrukcija ir turi būti perrašyta rašomąja mašinėle arba atspausdinta.

[2] Įmonės pavadinimas, visas adresas; jeigu yra įgaliotasis atstovas, taip pat nurodomas saugos įtaisų gamintojo įmonės pavadinimas ir adresas.

[3] Įmonės pavadinimas, visas adresas; jeigu yra įgaliotasis atstovas, taip pat nurodomas saugos įtaisų gamintojo įmonės pavadinimas ir adresas.

[4] Ši deklaracija turi būti parengta ta pačia kalba kaip ir I priedo 6.2. skirsnyje nurodyta naudojimo instrukcija ir privalo būti perrašyta rašomąja mašinėle arba atspausdinta.

[5] Įmonės pavadinimas ir visas adresas.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

CE ATITIKTIES ŽENKLAS

CE atitikties ženklas yra sudarytas iš šios formos didžiųjų raidžių "CE":

+++++ TIFF +++++

Jeigu ženklo "CE" raidės yra didinamos arba mažinamos, turi būti išlaikytos pirmiau pateiktame brėžinyje nurodytos proporcijos.

Ženklo "CE" skirtingų sudėtinių dalių vertikalusis dydis iš esmės turi būti toks pats, tačiau ne mažesnis kaip 5 mm. Šio mažiausio dydžio mažų matmenų saugos įtaisuose galima atsisakyti.

Po ženklo "CE" nurodomas notifikuotosios institucijos, atliekančios toliau nurodytas procedūras, identifikavimo numeris:

- 8 straipsnio 1 dalies a punkto ii arba iii papunktyje nurodytas procedūras,

- 8 straipsnio 2 dalyje nurodytas procedūras.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 1 DALYJE IR 8 STRAIPSNIO 1 DALYJE IŠVARDYTŲ SAUGOS ĮTAISŲ SĄRAŠAS

1. Šachtos durų užraktai.

2. Įtaisai, kad būtų išvengta I priedo 3.2 skirsnyje nurodytų kritimų, kad kabina nepradėtų kristi nesulaikomai arba nevaldoma judėti į viršų.

3. Greičio ribotuvai.

4. a) Energiją akumuliuojantys amortizatoriai:

- arba kurių veikimo charakteristika yra nelinijinė,

- arba energiją akumuliuojantys su atbuliniu amortizavimu.

b) Energiją naudojantys amortizatoriai.

5. Saugos įtaisai, pritvirtinti prie hidraulinių jėgos grandinių keltuvų, jeigu jie naudojami kaip prietaisai, apsaugantys nuo kritimo,

6. Elektriniai saugos įtaisai, kurie yra avariniai jungikliai su juose sumontuotomis elektroninėmis sudėtinėmis dalimis.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

EB TIPO TYRIMAS

(B modulis)

A. Saugos įtaisų EB tipo tyrimas

1. EB tipo tyrimas – tai procedūra, kuria notifikuotoji institucija įvertina ir patvirtina, kad liftas, prie kurio yra tinkamai pritvirtintas pavyzdinis saugos įtaiso modelis, atitinka susijusius direktyvos reikalavimus.

2. Paraišką, kad būtų atliktas saugos įtaiso EB tipo tyrimas, gamintojas arba įgaliotasis gamintojo atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, įteikia savo pasirinktai notifikuotajai institucijai.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- saugos įtaiso gamintojo pavadinimas ir adresas bei gamintojo įgaliotojo atstovo, jeigu paraišką pateikia pastarasis, pavadinimas ir adresas bei saugos įtaiso gaminimo vieta,

- rašytinis pareiškimas, kad ta pati paraiška nėra įteikta jokiai kitai notifikuotajai institucijai,

- techninių dokumentų rinkinys,

- pavyzdinis saugos įtaiso modelis arba vietos, kurioje pirmiau minėtą modelį būtų galima ištirti, detalės. Notifikuotoji institucija gali pareikšti pagrįstą prašymą, kad būtų pateikti kiti pavyzdžiai.

3. Iš techninių dokumentų rinkinio turi būti įmanoma įvertinti saugos įtaiso atitiktį ir jo pakankamumą, kad būtų užtikrinta, jog liftas su teisingai pritvirtintu saugos įtaisu atitinka direktyvos nuostatas.

Jeigu norint įvertinti atitiktį yra būtina, į techninių dokumentų rinkinį turėtų būti įtraukta:

- bendrasis saugos įtaiso aprašymas, įskaitant saugos įtaiso naudojimo sritį (ypač galimus greičio, apkrovos ir galios ribojimus) ir naudojimo sąlygas (ypač sprogimo požiūriu pavojingoje aplinkoje ir veikiant atmosferos sąlygoms),

- projektavimo ir gamybiniai brėžiniai arba schemos,

- esminis reikalavimas (-ai), į kurį buvo atsižvelgta, ir priemonės, kurių buvo imtasi, kad šio reikalavimo (-ų) būtų laikomasi (pavyzdžiui, suderintas standartas),

- bet kokių bandymų ar skaičiavimų, kuriuos atliko gamintojas ar jo samdytas subrangovas, rezultatai,

- saugos įtaiso sumontavimo instrukcijos kopija,

- priemonės, kurių imtasi saugos įtaisus gaminant serijiniu būdu, norint užtikrinti, kad jie atitiktų ištirtus saugos įtaisus.

4. Notifikuotoji institucija privalo:

- patikrinti techninių dokumentų rinkinius, kad galėtų įvertinti, ar jie gali tikti siekiant pageidaujamų tikslų,

- patikrinti saugos įtaisą, kad galėtų nustatyti, ar jis pakankamai atitinka techninių dokumentų reikalavimus,

- atlikti arba pasirūpinti, kad būtų atlikti tam tikri tikrinimai ir bandymai, būtini patikrinti, ar saugos įtaiso gamintojo priimti sprendimai atitinka direktyvos reikalavimus, kurių laikantis saugos įtaisas, jeigu būtų teisingai pritvirtintas prie lifto, atliktų savo funkciją.

5. Jeigu pavyzdinis saugos įtaiso modelis atitinka jam taikomos direktyvos reikalavimus, notifikuotoji institucija paraiškos pateikėjui privalo išduoti EB tipo tyrimo sertifikatą. Jame turi būti nurodytas saugos įtaiso gamintojo pavadinimas, adresas, tikrinimo išvados ir bet kokios sertifikato galiojimo sąlygos bei detalės, būtinos identifikuoti patvirtintą tipą.

Komisija, valstybės narės ir kitos notifikuotosios institucijos gali gauti sertifikato kopiją ir, pateikusios pagrįstą prašymą, techninių dokumentų rinkinio, atlikto tyrimo ataskaitos, skaičiavimų ir bandymų kopijas. Jeigu notifikuotoji institucija EB tipo tyrimo sertifikatą išduoti gamintojui atsisako, ji privalo pateikti išsamiai nurodytas priežastis, susijusias su pirmiau minėtu atsisakymu. Turi būti priimtos apeliacijos procedūros nuostatos.

6. Saugos įtaisų gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, turi pranešti notifikuotai institucijai apie bet kokius, net ir nedidelius patvirtinto saugos įtaiso pakeitimus, kuriuos gamintojas padarė arba numato padaryti, įskaitant naujus papildymus arba variantus, nenurodytus pirminiame techninių dokumentų rinkinyje (žr. 3 punkto 1 įtrauką). Notifikuota institucija turi išnagrinėti pakeitimus ir paraiškos pateikėjui pranešti, ar EB tipo tyrimo sertifikatas nėra paskelbtas negaliojančiu [1].

7. Kiekviena notifikuotoji institucija turi pranešti valstybei narei atitinkamą informaciją apie:

- išduotus EB tipo tyrimo sertifikatus,

- EB tipo tyrimo sertifikatus, kurie paskelbti netekusiais galios.

Kiekviena notifikuotoji institucija taip pat turi pranešti kitoms notifikuotosioms institucijoms atitinkamą informaciją apie EB tipo tyrimo sertifikatus, kuriuos ji paskelbė netekusiais galios.

8. EB tipo tyrimo sertifikatai, techninių dokumentų rinkiniai ir korespondencija, susijusi su EB tipo tyrimo procedūromis, turi būti parengti oficialia valstybės narės, kurioje yra nuolatinė notifikuotosios institucijos buveinė, arba valstybei narei priimtina kalba.

9. Saugos įtaisų gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas EB tipo tyrimo sertifikatų ir jų papildymų kopijas su techniniais dokumentais turi saugoti 10 metų nuo paskutinio saugos įtaiso pagaminimo dienos.

Jeigu saugos įtaisų gamintojas ir jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, įsipareigojimas saugoti techninius dokumentus, kad jie būtų prieinami, tenka asmeniui, saugos įtaisą pateikusiam į rinką.

B. Liftų EB tipo tyrimas

1. EB tipo tyrimas - tai procedūra, kuria notifikuotoji institucija įvertina ir patvirtina, kad tipinis liftas arba liftas, kuriam netaikomos galiojimo pratęsimo arba varianto nuostatos, atitinka direktyvos reikalavimus.

2. Paraišką, kad būtų atliktas EB tipo tyrimas, lifto montuotojas įteikia savo pasirinktai notifikuotajai institucijai.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- lifto montuotojo pavadinimas ir adresas,

- rašytinis pareiškimas, kad tokia paraiška neįteikta jokiai kitai notifikuotai institucijai,

- techninių dokumentų rinkinys,

- vietos, kurioje tipinis liftas gali būti ištirtas, detalės. Išbandymui pateiktas tipinis liftas turi būti su galutinėmis dalimis ir būti tinkamas naudoti bent trijuose lygiuose (viršutiniame, viduriniame ir apatiniame).

3. Iš techninių dokumentų rinkinio turi būti įmanoma įvertinti, ar liftas atitinka direktyvos nuostatas, ir suprasti, kaip liftas suprojektuotas ir kaip veikia.

Jeigu vertinant atitiktį būtina, į techninių dokumentų rinkinį turėtų būti įtraukta:

- bendrasis pavyzdinio lifto modelio aprašymas. Techninių dokumentų rinkinyje turėtų būti aiškiai nurodyti visi galimi tiriamo pavyzdinio lifto modelio priedai (žr. 1 straipsnio 4 dalį),

- projektavimo ir gamybos brėžiniai arba schemos,

- esminiai reikalavimai, į kuriuos buvo atsižvelgta, ir priemonės, kurių buvo imtasi, kad pirmiau minėtų reikalavimų būtų laikomasi (pavyzdžiui, suderinti standartai),

- saugos įtaisų, naudotų gaminant liftą, EB atitikties deklaracijos kopija,

- bet kokių gamintojo ar subrangovo atliktų bandymų arba skaičiavimų rezultatai,

- lifto naudojimo instrukcijos kopija,

- priemonės, kurių buvo imtasi liftą montuojant, kad būtų užtikrinta, jog serijiniu būdu pagamintas liftas atitinka direktyvos nuostatas.

4. Notifikuotoji institucija privalo:

- patikrinti techninių dokumentų rinkinius, kad galėtų įvertinti, ar jie gali tikti siekiant pageidaujamų tikslų,

- patikrinti pavyzdinį lifto modelį, kad galėtų patikrinti, ar jis buvo pagamintas laikantis techninių dokumentų rinkinio reikalavimų,

- atlikti arba pasirūpinti, kad būtų atlikti atitinkami tyrimai ir bandymai, būtini įvertinti, ar lifto montuotojo priimti sprendimai atitinka direktyvos reikalavimus ir ar atsižvelgiant į pirmiau minėtus sprendimus galima laikyti liftą atitinkančiu direktyvos reikalavimus.

5. Jeigu pavyzdinis lifto modelis atitinka jam taikomos direktyvos reikalavimus, notifikuotoji institucija paraiškos pateikėjui privalo išduoti EB tipo tyrimo sertifikatą. Jame turi būti nurodytas lifto montuotojo pavadinimas, adresas, tikrinimo išvados ir visos sertifikato galiojimo sąlygos bei detalės, būtinos identifikuoti patvirtintą tipą.

Komisija, valstybės narės ir kitos notifikuotos institucijos gali gauti sertifikato kopiją ir, pateikusios pagrįstą prašymą, techninių dokumentų rinkinio, atlikto tyrimo ataskaitos, skaičiavimų ir bandymų kopijas.

Jeigu notifikuotoji institucija EB tipo tyrimo sertifikatą išduoti gamintojui atsisako, ji privalo nurodyti išsamias pirmiau minėto atsisakymo priežastis. Turi būti priimtos apeliacijos procedūros nuostatos.

6. Lifto montuotojas turi pranešti notifikuotajai institucijai apie bet kokius patvirtinto lifto pakeitimus, net ir nedidelius, kuriuos gamintojas padarė arba numato padaryti, įskaitant naujus papildymus arba variantus, nenurodytus pirminiame techninių dokumentų rinkinyje (žr. 3 dalies 1 įtrauką). Notifikuotoji institucija turi išnagrinėti pakeitimus ir paraiškos pateikėjui pranešti, ar EB tipo tyrimo sertifikatas nėra paskelbtas negaliojančiu [2].

7. Kiekviena notifikuotoji institucija turi pranešti valstybei narei atitinkamą informaciją apie:

- išduotus EB tipo tyrimo sertifikatus,

- EB tipo tyrimo sertifikatus, kurie paskelbti netekusiais galios.

Kiekviena notifikuotoji institucija taip pat turi pranešti kitoms notifikuotosioms institucijoms atitinkamą informaciją apie EB tipo tyrimo sertifikatus, kuriuos ji paskelbė netekusiais galios.

8. EB tipo tyrimo sertifikatai, techninių dokumentų rinkiniai ir korespondencija, susijusi su EB tipo tyrimo procedūromis, turi būti parengti oficialia valstybės narės, kurioje yra nuolatinė notifikuotosios institucijos buveinė, arba valstybei narei priimtina kalba.

9. Lifto montuotojas EB tipo tyrimo sertifikatų ir jų papildymų kopijas su techniniais dokumentais turi saugoti 10 metų nuo paskutiniojo lifto, atitinkančio pavyzdinį lifto modelį, pagaminimo dienos.

[1] Jeigu notifikuotoji institucija laiko būtina, ji gali išduoti EB tipo tyrimo pirminio sertifikato priedą arba paprašyti, kad būtų pateikta nauja paraiška.

[2] Jeigu notifikuotoji institucija laiko būtina, ji gali išduoti EB tipo tyrimo pirminio sertifikato priedą arba paprašyti, kad būtų pateikta nauja paraiška.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

BAIGIAMASIS TIKRINIMAS

1. Baigiamasis tikrinimas – tai procedūra, kuria lifto montuotojas, besilaikantis 2 dalyje išdėstytų įsipareigojimų, užtikrina ir paskelbia, kad pateiktas į rinką liftas atitinka direktyvos reikalavimus. Lifto montuotojas kiekvieno lifto kabinai tvirtina ženklą "CE" ir rengia CE atitikties deklaraciją.

2. Lifto montuotojas imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad rinkai pateiktas liftas atitiktų pavyzdinį liftą, aprašytą EB tipo tyrimo sertifikate, ir esminius jam taikomus sveikatos ir saugos reikalavimus.

3. Lifto montuotojas EB atitikties deklaracijos ir 6 dalyje nurodyto baigiamojo tikrinimo sertifikato kopijas saugo 10 metų nuo lifto pateikimo rinkai dienos.

4. Lifto montuotojo pasirinkta notifikuotoji institucija atlieka arba pasirūpina, kad būtų atliktas lifto, kuris netrukus turi būti pateiktas į rinką, baigiamasis tikrinimas. Norint užtikrinti, kad liftas atitiktų susijusius direktyvos reikalavimus, turi būti atlikti atitinkamame taikomojame standarte (-uose), nurodytame 5 straipsnyje, apibrėžti bandymai ir tikrinimai arba jiems lygiaverčiai bandymai.

Atliekant tokius bandymus ir tikrinimus visų pirmiausiai turi būti:

a) nagrinėjimi dokumentai, kad būtų patikrinta, ar liftas atitinka pavyzdinį lifto modelį, patvirtintą pagal V priedo B dalies reikalavimus;

b) - lifto veikimas išbandytas be apkrovos ir su didžiausia apkrova, norint užtikrinti, kad saugos įtaisai (galiniai ribotuvai, fiksatoriai ir t. t.) yra teisingai sumontuoti ir patikimai veikia,

- lifto veikimas išbandytas be apkrovos ir su didžiausia apkrova, norint užtikrinti, kad saugos įtaisai, nutrūkus energijos tiekimui, funkcionuoja patikimai,

- atliktas statinis bandymas, kai naudojama už nominalią apkrovą l,25 karto didesnė apkrova.

Nominali apkrova nurodoma I priedo 5 punkte.

Atlikus pirmiau minėtus bandymus, notifikuotoji institucija tikrina, ar neatsirado pakitimų arba gedimų, galinčių turėti įtakos lifto naudojimui.

5. Notifikuotoji institucija turi gauti šiuos dokumentus:

- viso lifto brėžinį,

- baigiamajam tikrinimui būtinus brėžinius ir schemas, ypač valdymo grandinių,

- I priedo 6.2 punkte nurodytos naudojimo instrukcijos kopiją.

Notifikuotoji institucija gali nereikalauti išsamių brėžinių arba tikslių žinių, nebūtinų, kad būtų galima patikrinti, ar rinkai pateiktinas liftas atitinka pavyzdinio lifto, aprašyto EB tipo tyrimo pareiškime, reikalavimus.

6. Jeigu liftas atitinka direktyvos nuostatas, notifikuotoji institucija, laikydamasi III priedo nuostatų, šalia ženklo "CE" pritvirtina arba pasirūpina, kad būtų pritvirtintas, jos identifikavimo numeris ir rengia baigiamojo tikrinimo sertifikatą, kuriame išvardija atliktus tikrinimus ir bandymus.

Notifikuotoji institucija pildo I priedo 6.2 punkte nurodyto žurnalo atitinkamus puslapius.

Jeigu notifikuotoji institucija atsisako išduoti baigiamojo tikrinimo sertifikatą, ji turi nurodyti išsamias pirmiau minėto atsisakymo priežastis ir rekomenduoti būdą, kurio laikantis sutikimas gali būti gautas. Jeigu lifto montuotojas dar kartą kreipiasi, kad būtų atliktas baigiamasis tikrinimas, jis turi kreiptis į tą pačią notifikuotąją instituciją.

7. Baigiamojo tikrinimo sertifikatas, techninių dokumentų rinkinys ir su priėmimo procedūromis susijusi korespondencija rengiami viena iš oficialiųjų valstybės narės, kurioje yra nuolatinė notifikuotosios institucijos buveinė, kalbų arba jai priimtina kalba.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

MINIMALŪS KRITERIJAI, Į KURIUOS VALSTYBĖMS NARĖMS BŪTINA ATSIŽVELGTI NOTIFIKUOJANT INSTITUCIJAS

1. Institucija, jos direktorius ir darbuotojai, atsakingi už tai, kad būtų atliekamos tikrinimo operacijos, negali būti saugos įtaisų projektuotojais, konstruktoriais, tiekėjais arba gamintojais ar liftų montuotojais, kuriuos jie tikrina, nei įgaliotaisiais bet kurios iš nurodytų šalių atstovais. Be to, institucija, jos direktorius ir darbuotojai, atsakingi už tai, kad būtų prižiūrima direktyvos 8 straipsnyje nurodyta kokybės užtikrinimo sistema, negali būti saugos įtaisų projektuotojais, konstruktoriais, tiekėjais ir gamintojais arba liftų montuotojais, kuriuos jie tikrina, nei įgaliotasiais bet kurios iš nurodytųjų šalių atstovais. Jie negali tiesiogiai arba kaip įgaliotieji atstovai būti susiję su saugos įtaisų projektavimu, gamyba, jų pateikimu į rinką ar jų priežiūra arba su liftų montavimu. Tai, kas pirmiau išdėstyta, saugos įtaisų gamintojui ar lifto montuotojui neužkerta galimybės su institucija keistis technine informacija.

2. Institucija ir jos darbuotojai tikrindami arba prižiūrėdami turi laikytis griežčiausių profesinio sąžiningumo ir techninės kompetencijos reikalavimų, jiems neturi būti daromas joks spaudimas ir jų neturi įtakoti jokios paskatos, visų pirma finansinės, galinčios turėti įtakos darbuotojų priimamiems sprendimams ar tikrinimo rezultatams, ypač siūlomos asmenų ar asmenų grupių, suinteresuotų tikrinimo ar priežiūros rezultatais.

3. Institucija privalo turėti būtinų darbuotojų ir tinkamų įrenginių, kad galėtų deramai atlikti su tikrinimu ar priežiūra susijusius techninius ir administracinius darbus; institucija taip pat privalo turėti galimybę naudotis įranga, būtina atlikti specialius tikrinimus.

4. Tikrinantys darbuotojai privalo:

- turėti reikiamą techninį ir profesinį išsilavinimą,

- tinkamai išmanyti reikalavimus, keliamus darbuotojų atliekamiems bandymams, ir turėti reikiamą patirtį atliekant tokius bandymus,

- turėti kvalifikaciją, kad galėtų rengti sertifikatus, dokumentus ir ataskaitas, patvirtinančius, jog bandymai buvo atlikti.

5. Turi būti garantuota, kad tikrinantys darbuotojai išliks nešališki. Darbuotojų atlyginimas neturi būti susietas su darbuotojų atliktų tikrinimų skaičiumi ar su šių tikrinimų rezultatais.

6. Institucija turi prisiimti atsakomybės draudimą, jeigu jos atsakomybė nenumatyta valstybės pagal nacionalinės teisės aktus, arba jeigu valstybė narė neatsako tiesiogiai už bandymus.

7. Institucijos darbuotojai visos informacijos, kurią jie sužinojo atlikdami uždavinius laikydamiesi šios direktyvos ar bet kokių jos įgyvendinimą nustatančių nacionalinių teisės aktų, atžvilgiu turi saugoti profesinę paslaptį (išskyrus vis-à-vis valstybės, kurioje institucija vykdo savo veiklą, kompetentinga Vyriausybine įstaiga).

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

GAMINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

(E modulis)

1. Gaminio kokybės užtikrinimas – tai procedūra, kuria saugos įtaiso gamintojas, besilaikantis 2 dalyje išdėstytų reikalavimų, užtikrina ir pareiškia, kad saugos įtaisai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomos direktyvos reikalavimus bei užtikrina ir pareiškia, kad saugos įtaisą teisingai pritvirtinus prie lifto, pastarasis atitiks direktyvos nuostatas.

Saugos įtaiso gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, prie kiekvieno saugos įtaiso turi tvirtinti ženklą "CE" ir parengti EB atitikties deklaraciją. Prie ženklo "CE" turi būti už priežiūrą, apibūdintą 4 dalyje, atsakingos notifikuotosios institucijos identifikavimo numeris.

2. Gamintojas, laikydamasis 3 dalies nuostatų, patvirtintąją kokybės užtikrinimo sistemą turi taikyti atlikdamas baigiamąjį saugos įtaiso tikrinimą ir bandymą, o pačiam gamintojui turi būti taikoma 4 dalyje nurodyta priežiūros procedūra.

3. Kokybės užtikrinimo sistema

3.1. Paraišką, kad būtų įvertinta atitinkamiems saugos įtaisams gamintojo taikoma kokybės užtikrinimo sistema, saugos įtaiso gamintojas turi įteikti savo pasirinktai notifikuotajai institucijai.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- visa su numatytais saugos įtaisais susijusi informacija,

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai,

- patvirtintų saugos įtaisų techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikatų kopijos.

3.2. Laikantis kokybės užtikrinimo sistemos nuostatų, kiekvienas saugos įtaisas, norint užtikrinti, kad jis atitiktų susijusius direktyvos reikalavimus, turi būti patikrintas ir atitinkamai išbandytas, laikantis 5 straipsnyje nurodytų susijusių standartų arba jiems lygiaverčių standartų nuostatų.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos priima saugos įtaisų gamintojas, turi būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, rengiant raštu pateikiamas priemones, procedūras ir instrukcijas. Iš šių kokybės užtikrinimo sistemos dokumentų turi būti įmanoma susidaryti bendrą kokybės programų, planų, instrukcijų ir įrašų supratimą.

Kokybės užtikrinimo sistemos dokumentuose ypač turi būti pakankamai aprašyti:

a) kokybės tikslai;

b) valdymo organizacinė struktūra, administracijos įsipareigojimai ir įgaliojimai dėl saugos įtaisų kokybės;

c) užbaigus gamybą atliktini patikrinimai ir bandymai;

d) priemonės, skirtos tikrinti, ar kokybės užtikrinimo sistema veikia veiksmingai;

e) kokybės duomenų įrašai, t. y. patikrinimo ataskaitų ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją, t. t.

3.3. Notifikuotoji institucija turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą, kad būtų nustatyta, ar ji atitinka 3.2 punkte išdėstytus reikalavimus. Notifikuotoji institucija tas kokybės užtikrinimo sistemas, kurias taikant įgyvendinami susiję suderinti standartai [1], turi laikyti atitinkančiomis pirmiau minėtus reikalavimus.

Tikrinimą atliekančioje grupėje turi būti bent vienas narys, turįs patirties vertinant atitinkamą liftų technologiją. Vertinant turi būti apsilankyta saugos įtaisų gamintojo patalpose.

Sprendimas turi būti praneštas saugos įtaisų gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas sprendimas dėl įvertinimo.

3.4. Saugos įtaisų gamintojas turi įsipareigoti vykdyti įpareigojimus, atsirandančius patvirtintu būdu taikant kokybės užtikrinimo sistemą, ir užtikrinti, kad ši sistema bus taikoma tinkamai ir veiksmingai.

Saugos įtaisų gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusiai notifikuotajai institucijai turi pranešti apie bet kokius numatomus kokybės užtikrinimo sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji institucija turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar kokybės užtikrinimo sistema tebeatitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar ją reikia įvertinti iš naujo.

Notifikuotoji institucija savo sprendimą turi pranešti gamintojui. Į pranešimą turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4. Notifikuotosios institucijos atsakomybe atliekama priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas – garantuoti, kad saugos įtaisų gamintojas deramai laikytųsi įpareigojimų, numatytų patvirtintoje kokybės užtikrinimo sistemoje.

4.2. Gamintojas notifikuotajai institucijai turi leisti, kad tikrindama ji galėtų patekti į vietas, kuriose atliekamas tikrinimas, bandymai ir kuriose saugomi gaminiai, bei notifikuotajai institucijai pateikti visą reikalingą informaciją visų pirma:

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentus,

- techninius dokumentus,

- kokybės duomenų įrašus, t. y tikrinimų ataskaitas, bandymų, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.

4.3. Notifikuotoji institucija, norėdama įsitikinti, ar saugos įtaisų gamintojas išlaiko ir tebetaiko kokybės užtikrinimo sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir tikrinimo ataskaitą pateikti saugos įtaisų gamintojui.

4.4. Be to, notifikuotoji institucija pas saugos komponentų gamintoją gali rengti netikėtus apsilankymus.

Šių apsilankymų metu notifikuotoji institucija, norėdama patikrinti, ar tinkamai veikia kokybės užtikrinimo sistema, gali pati atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad jie būtų atlikti, jeigu reikia; notifikuotoji institucija saugos įtaisų gamintojui turi įteikti apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Gamintojas 10 metų nuo paskutiniojo saugos įtaiso pagaminimo dienos privalo laikyti ir pateikti nacionalinėms institucijoms:

- 3.1 punkto antros pastraipos trečioje įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto antroje pastraipoje nurodytus modernizavimus,

- notifikuotosios institucijos sprendimus ir pranešimus, nurodytus 3.4 punkto paskutinėje pastraipoje ir 4.3. bei 4.4 punktuose.

6. Kiekviena notifikuotoji institucija turi perduoti kitoms notifikuotosioms institucijoms susijusią informaciją apie kokybės užtikrinimo sistemoms išduotus patvirtinimus ir apie patvirtinimus, kurie paskelbti netekusiais galios.

[1] Šis suderintas standartas – tai EN 29003, kuris, jeigu reikia, papildomas, atsižvelgiant į konkrečias saugos įtaisų savybes.

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

VISIŠKAS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

(H modulis)

1. Visiškas kokybės užtikrinimas – tai procedūra, kuria saugos įtaiso gamintojas, besilaikantis 2 punkte išdėstytų įsipareigojimų, garantuoja ir pareiškia, kad saugos įtaisai atitinka jiems taikomos direktyvos reikalavimus ir kad saugos įtaisą tinkamai pritvirtinus prie lifto, pastarasis atitiks direktyvos reikalavimus.

Gamintojas arba įgaliotasis jo atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, prie kiekvieno saugos įtaiso turi tvirtinti ženklą "CE" ir parengti EB atitikties deklaraciją. Prie ženklo "CE" turi būti už priežiūrą, apibūdintą 4 dalyje, atsakingos notifikuotosios institucijos identifikavimo numeris.

2. Gamintojas, projektuodamas, gamindamas ir atlikdamas baigiamąjį saugos įtaisų tikrinimą bei juos bandydamas turi taikyti 3 dalyje nurodytą patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą, o pačiam gamintojui turi būti taikoma 4 dalyje nurodyta priežiūra.

3. Kokybės užtikrinimo sistema

3.1. Paraišką, kad būtų įvertinta gamintojo taikoma kokybės užtikrinimo sistema, gamintojas turi įteikti notifikuotajai institucijai. Į paraišką turi būti įtraukta:

- visa atitinkama saugos įtaisų informacija,

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai.

3.2. Kokybės užtikrinimo sistema turi užtikrinti, kad saugos komponentai atitinka jiems taikomos direktyvos reikalavimus ir kad saugos įtaisus tinkamai pritvirtinus prie liftų, pastarieji atitiks pirmiau minėtus reikalavimus.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos priima saugos įtaisų gamintojas, turi būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, rengiant raštu pateikiamas priemones, procedūras ir instrukcijas. Iš šių kokybės užtikrinimo sistemos dokumentų turi būti įmanoma susidaryti bendrą kokybės programų, planų, instrukcijų ir įrašų supratimą.

Kokybės užtikrinimo sistemos dokumentuose ypač turi būti pakankamai aprašyti:

- kokybės tikslai ir valdymo organizacinė struktūra, administracijos įsipareigojimai ir įgaliojimai dėl saugos įtaisų projekto ir kokybės,

- techninio projektavimo reikalavimai, įskaitant standartus, kurie bus taikomi, ir, jeigu bus laikomasi ne visų 5 straipsnyje nurodytų standartų, priemones, kurios bus naudojamos siekiant užtikrinti, kad bus laikomasi saugos įtaisams taikomos direktyvos esminių reikalavimų,

- projektavimo priežiūros ir tikrinimo būdai, procesai ir reguliariūs veiksmai, kurių bus imtasi projektuojant saugos įtaisus,

- atitinkami gamybos, kokybės priežiūros ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir reguliarūs veiksmai, kurių bus imtasi,

- tikrinimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš pradedant gamybą, gaminant ir užbaigus gamybą ir šių tikrinimų bei bandymų atlikimo dažnumas,

- kokybės duomenų įrašai, t. y. patikrinimo ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.,

- kontrolės priemonės, kuriomis bus užtikrinama, ar laikomasi reikalaujamos projektavimo ir produkto kokybės ir ar veiksmingai funkcionuoja sistema.

3.3. Notifikuotoji institucija turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą, kad būtų nustatyta, ar ji atitinka 3.2 punkte išdėstytus reikalavimus. Notifikuotoji institucija tas kokybės užtikrinimo sistemas, kurias taikant įgyvendinami atitinkami suderinti standartai [1], turi laikyti atitinkančiomis pirmiau minėtus reikalavimus.

Tikrinančioje grupėje turi būti bent vienas narys, turįs patirties vertinant atitinkamą liftų technologiją. Vertinant turi būti apsilankyta saugos įtaisų gamintojo patalpose.

Sprendimas turi būti praneštas saugos įtaisų gamintojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas sprendimas dėl įvertinimo.

3.4. Saugos įtaisų gamintojas turi įsipareigoti vykdyti įpareigojimus, atsirandančius patvirtintu būdu taikant kokybės užtikrinimo sistemą, ir užtikrinti, kad ši sistema bus taikoma tinkamai ir veiksmingai.

Saugos įtaisų gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusiai notifikuotajai institucijai turi pranešti apie bet kokius numatomus kokybės užtikrinimo sistemos keitimus.

Notifikuotoji institucija turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar kokybės užtikrinimo sistema tebeatitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar ją reikia įvertinti iš naujo.

Notifikuotoji institucija savo sprendimą turi pranešti gamintojui. Į pranešimą turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4. Notifikuotosios institucijos atsakomybe atliekama priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas – garantuoti, kad saugos įtaisų gamintojas deramai laikytųsi įsipareigojimų, numatytų patvirtintoje kokybės užtikrinimo sistemoje.

4.2. Gamintojas notifikuotajai institucijai turi leisti, kad tikrindama ji galėtų patekti į vietas, kuriose atliekamas tikrinimas ir bandymai bei kuriose saugomi gaminiai, bei turi pateikti institucijai visą reikalingą informaciją visų pirma:

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentus,

- kokybės duomenų įrašus, numatytus kokybės sistemos dalyje, skirtoje projektavimui, t. y. tyrimų, skaičiavimų, bandymų rezultatus ir t. t.,

- dokumentus, susijusius su kokybe, t. y tikrinimų ataskaitas, bandymų, kalibravimo duomenis, pranešimus apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.

4.3. Notifikuotoji institucija, norėdama įsitikinti, ar saugos įtaisų gamintojas išlaiko ir tebetaiko kokybės užtikrinimo sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir tikrinimo ataskaitą pateikti saugos įtaisų gamintojui.

4.4. Be to, notifikuotoji institucija pas saugos komponentų gamintoją gali rengti netikėtus apsilankymus. Šių apsilankymų metu notifikuotoji institucija, norėdama patikrinti, ar tinkamai veikia kokybės užtikrinimo sistema, gali atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad jie būtų atlikti, jeigu reikia; notifikuotoji institucija saugos įtaisų gamintojui turi įteikti apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Gamintojas 10 metų nuo paskutiniojo saugos įtaiso pagaminimo dienos privalo laikyti ir pateikti nacionalinėms institucijoms:

- 3.1 punkto antros pastraipos trečioje įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto antroje pastraipos nurodytus modernizavimus,

- notifikuotosios institucijos sprendimus ir pranešimus, nurodytus 3.4 punkto paskutinėje dalyje ir 4.3. bei 4.4 punktuose.

Jeigu saugos įtaisų gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, įsipareigojimas saugoti techninius dokumentus, kad jie būtų prieinami, tenka asmeniui, saugos įtaisus pateikusiam į Bendrijos rinką.

6. Kiekviena notifikuotoji institucija turi perduoti kitoms notifikuotosioms institucijoms atitinkamą informaciją apie kokybės užtikrinimo sistemoms išduotus patvirtinimus ir apie patvirtinimus, kurie paskelbti netekusiais galios.

7. Korespondencija, susijusi su kokybės visiško užtikrinimo procedūromis, ir techninių dokumentų rinkiniai turi būti parengti viena iš oficialių valstybės narės, kurioje yra nuolatinė notifikuotosios institucijos buveinė, kalbų arba jai priimtina kalba.

[1] Šis suderintas standartas – tai EN 29001, kuris, jeigu reikia, papildomas, atsižvelgiant į konkrečias saugos įtaisų savybes.

--------------------------------------------------

X PRIEDAS

LIFTO TIKRINIMAS

(G modulis)

1. Lifto tikrinimas – tai procedūra, kuria lifto montuotojas užtikrina ir pareiškia, kad rinkai pateiktas liftas, kuriam išduotas 4 punkte nurodytas atitikties sertifikatas, atitinka direktyvos reikalavimus. Lifto montuotojas lifto kabinoje turi pritvirtinti ženklą "CE" ir parengti EB atitikties deklaraciją.

2. Lifto montuotojas kreipiasi į savo pasirinktą notifikuotąją instituciją, kad ji patikrintų gaminį.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- lifto montuotojo pavadinimas ir adresas bei įrašyta vieta, kurioje liftas yra sumontuotas,

- rašytinis pareiškimas, kad tokia pati paraiška nėra įteikta jokiai kitai notifikuotajai institucijai,

- techninių dokumentų rinkinys.

3. Techninių dokumentų rinkinys būtinas tam, kad būtų galima įvertinti, ar liftas atitinka direktyvos reikalavimus ir suprasti, kaip liftas suprojektuotas, sumontuotas ir kaip jis veikia.

Kiek tai yra svarbu vertinant atitiktį, į techninių dokumentų rinkinį turi būti įtraukta:

- bendrasis lifto aprašymas,

- projektavimo ir gamybos brėžiniai bei schemos,

- esminiai atitinkami reikalavimai ir sprendimai, priimti tam, kad būtų laikomasi pirmiau minėtų reikalavimų (pavyzdžiui, suderinti standartai),

- bet kokių lifto montuotojo arba subrangovo atliktų bandymų ar skaičiavimų rezultatai,

- lifto naudojimo instrukcijos kopija,

- įrengtų saugos įtaisų EB tipo tyrimo sertifikatų kopijos.

4. Notifikuotoji institucija turi tikrinti techninių dokumentų rinkinį ir liftą bei atlikti direktyvos 5 straipsnyje nurodytą privalomą standartą (-us) atitinkančius ar jiems lygiaverčius bandymus, norėdama užtikrinti, kad liftas atitinka tam tikrus šios direktyvos reikalavimus,

Jeigu liftas atitinka šios direktyvos reikalavimus, notifikuota institucija prie ženklo "CE", atitinkančio III priede pateiktą pavyzdį, tvirtina arba pasirūpina, kad būtų pritvirtintas, notifikuotosios institucijos identifikavimo numeris ir rengia su atliktais bandymais susijusį atitikties sertifikatą.

Notifikuotoji institucija užpildo atitinkamus I priedo 6.2 punkte nurodyto žurnalo puslapius.

Jeigu notifikuotoji institucija atsisako išduoti atitikties sertifikatą, ji turi išsamiai nurodyti priežastis, kodėl ji atsisakė išduoti pirmiau minėtą sertifikatą, ir nurodyti, ką reikia daryti, kad atitiktis galėtų būti pripažinta. Kai lifto montuotojas pakartotinai kreipiasi, kad būtų atliktas tikrinimas, jis privalo kreiptis į tą pačią notifikuotąją instituciją.

5. Atitikties sertifikatas, techninių dokumentų rinkinys ir su gaminio tikrinimo procedūromis susijusi korespondencija turi būti parengta oficialia valstybės narės, kurioje yra notifikuotosios institucijos nuolatinė buveinė, kalba arba jai priimtina kalba.

6. Atitikties sertifikato kopiją ir techninių dokumentų rinkinį lifto montuotojas turi saugoti 10 metų nuo lifto pateikimo į rinką dienos.

--------------------------------------------------

XI PRIEDAS

ATITIKTIS TIPUI, KAI REGULIARIAI RENGIAMI ATRANKINIAI TIKRINIMAI

(C modulis)

1. Atitiktis tipui – tai procedūra, kuria saugos įtaisų gamintojas arba įgaliotasis gamintojo atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, užtikrina ir pareiškia, kad saugos įtaisai atitinka EB tipo sertifikate aprašyto tipo reikalavimus ir jiems taikomos direktyvos reikalavimus ir kad saugos įtaisus tinkamai primontavus prie bet kurio lifto, pastarasis atitinka esminius šioje direktyvoje pateiktus sveikatos ir saugos reikalavimus.

Saugos įtaisų gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas, įsisteigęs Bendrijoje, prie kiekvieno saugos įtaiso turi pritvirtinti ženklą "CE" ir parengti EB atitikties deklaraciją.

2. Saugos įtaisų gamintojas turi imtis visų būtinų priemonių, turinčių užtikrinti, kad gaminant būtų patikrinta, ar gaminami saugos įtaisai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašyto tipo reikalavimus ir ar saugos įtaisai atitinka jiems taikomos direktyvos reikalavimus.

3. Saugos įtaisų gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas EB atitikties pareiškimo kopiją turi saugoti 10 metų nuo paskutinio saugos įtaiso pagaminimo dienos.

Jeigu saugos įtaisų gamintojas ir gamintojo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, įsipareigojimas saugoti techninius dokumentus, kad jie būtų prieinami, tenka asmeniui, saugos įtaisus pateikusiam į Bendrijos rinką.

4. Gamintojo pasirinkta notifikuotoji institucija atsitiktinai nustatytais laiko tarpais turi tikrinti saugos įtaisus arba pasirūpinti, kad saugos įtaisai būtų patikrinti. Gamintojo patalpose notifikuotos institucijos iš pagamintų saugos įtaisų išsirinkta imtis turi būti ištirta bei atlikti atitinkami bandymai, kaip nurodyta tam tikrame standarte (-tuose), nurodytame 5 straipsnyje, arba jiems lygiaverčiai bandymai, kad būtų patikrinta, ar produkcija atitinka direktyvos reikalavimus. Tais atvejais, jeigu vienas arba daugiau patikrintų saugos įtaisų neatitinka reikalavimų, notifikuotoji institucija turi imtis atitinkamų priemonių.

Taškai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį tikrinant saugos įtaisus, apibrėžiami visoms notifikuotosioms institucijoms, atsakingoms už šią procedūrą, susitarus, atsižvelgiant į IV priede išdėstytas esmines saugos įtaisų technines charakteristikas.

Notifikuotosios institucijos atsakomybe įtaiso gamybos proceso metu gamintojas turi prie jo pritvirtinti tos institucijos identifikavimo numerį.

5. Techninių dokumentų rinkinys ir su 4 punkte nurodytomis atsitiktinio tikrinimo procedūromis susijusi korespondencija turi būti rengiami viena iš oficialiųjų valstybės narės, kurioje yra notifikuotosios institucijos nuolatinė buveinė, kalbų arba jai priimtina kalba.

--------------------------------------------------

XII PRIEDAS

PRODUKTO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS (LIFTAI)

(E modulis)

1. Produkto kokybės užtikrinimas – tai procedūra, kuria lifto montuotojas, besilaikantis 2 punkte išdėstytų reikalavimų, užtikrina ir pareiškia, kad sumontuoti liftai atitinka EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir jiems taikomos direktyvos reikalavimus.

Lifto montuotojas prie kiekvieno lifto turi pritvirtinti ženklą "CE" ir rengti EB atitikties deklaraciją. Prie ženklo "CE" turi būti už priežiūrą, apibūdintą 4 punkte, atsakingos notifikuotoioss institucijos identifikavimo numeris.

2. Lifto montuotojas, atlikdamas baigiamąjį lifto tikrinimą ir bandymą, naudojasi patvirtinta kokybės užtikrinimo sistema, kaip nurodyta 3 punkte, o pačiam gamintojui turi būti taikoma priežiūros procedūra, kaip nurodyta 4 punkte.

3. Kokybės užtikrinimo sistema

3.1. Paraišką, kad būtų įvertinta atitinkamiems liftams montuotojo taikoma kokybės užtikrinimo sistema, lifto montuotojas turi įteikti savo pasirinktai notifikuotajai institucijai.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- visa su tikrintinais liftais susijusi informacija,

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai,

- patvirtintų liftų techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikatų kopijos.

3.2. Laikantis kokybės užtikrinimo sistemos nuostatų, kiekvienas liftas, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų atitinkamus direktyvos reikalavimus, turi būti patikrintas ir atitinkamai išbandytas, laikantis 5 straipsnyje nurodytų atitinkamų standartų arba jiems lygiaverčių standartų nuostatų.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos priima lifto montuotojas, turi būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, rengiant raštu pateikiamas priemones, procedūras ir instrukcijas. Iš šių kokybės užtikrinimo sistemos dokumentų turi būti įmanoma susidaryti bendrą kokybės programų, planų, instrukcijų ir įrašų supratimą.

Kokybės užtikrinimo sistemos dokumentuose ypač turi būti pakankamai aprašyti:

a) kokybės tikslai;

b) valdymo organizacinė struktūra, administracijos įsipareigojimai ir įgaliojimai, dėl saugos įtaisų kokybės;

c) tikrinimai ir bandymai, kurie bus atlikti prieš liftą pateikiant į rinką, įskaitant bent jau VI priedo, 4 punkto b papunktyje nurodytus bandymus,

d) priemonės, skirtos patikrinti, ar kokybės užtikrinimo sistema veikia veiksmingai;

e) kokybės duomenų įrašai, t. y. patikrinimo ataskaitų ir bandymų duomenys, kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją, t. t.

3.3. Notifikuotoji institucija turi įvertinti kokybės užtikrinimo sistemą, kad būtų nustatyta, ar ji atitinka 3.2 punkte išdėstytus reikalavimus. Notifikuotoji institucija tas kokybės užtikrinimo sistemas, kurias taikant įgyvendinami atitinkami suderinti standartai [1], turi laikyti atitinkančiomis pirmiau minėtus reikalavimus.

Tikrinančioje grupėje turi būti bent vienas narys, turįs patirties vertinant atitinkamą liftų technologiją. Vertinant turi būti apsilankyta liftų montuotojo patalpose.

Sprendimas turi būti praneštas lifto montuotojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir pagrįstas sprendimas dėl įvertinimo.

3.4. Lifto montuotojas turi įsipareigoti vykdyti įpareigojimus, atsirandančius patvirtintu būdu taikant kokybės užtikrinimo sistemą, ir užtikrinti, kad ši sistema bus taikoma tinkamai ir veiksmingai.

Lifto montuotojas kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusiai notifikuotajai institucijai turi pranešti apie bet kokius numatomus kokybės užtikrinimo sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji institucija turi įvertinti siūlomus pakeitimus ir nuspręsti, ar kokybės užtikrinimo sistema tebeatitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar ją reikia įvertinti iš naujo.

Notifikuotoji institucija savo sprendimą turi pranešti lifto montuotojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4. Notifikuotosios institucijos atsakomybe atliekama priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas – garantuoti, kad lifto montuotojas deramai laikytųsi įsipareigojimų, numatytų patvirtintoje kokybės užtikrinimo sistemoje.

4.2. Lifto montuotojas notifikuotajai institucijai turi leisti, kad tikrindama ji galėtų patekti į vietas, kuriose atliekamas tikrinimas, bandymai ir kuriose saugomi gaminiai, bei pateikti institucijai visą reikalingą informaciją, visų pirma:

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentus,

- techninius dokumentus,

- kokybės dokumentų įrašus, susijusius su kokybe, t. y tikrinimų ataskaitas, bandymų ir kalibravimo duomenis, pranešimus apie atitinkamo personalo kvalifikaciją ir t. t.

4.3. Notifikuotoji institucija, norėdama įsitikinti, ar lifto montuotojas išlaiko ir tebetaiko kokybės užtikrinimo sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir tikrinimo ataskaitą pateikti lifto montuotojui.

4.4. Be to, notifikuotoji institucija gali rengti netikėtus apsilankymus į tas vietas, kuriose lifto montuotojas atlieka savo darbus.

Šių apsilankymų metu notifikuotoji institucija, norėdama patikrinti, ar tinkamai veikia kokybės užtikrinimo sistema, ir, jeigu reikia, kaip veikia liftas, gali pati atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad jie būtų atlikti; notifikuotoji institucija lifto montuotojui turi įteikti apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Lifto montuotojas 10 metų nuo paskutiniojo lifto pagaminimo dienos privalo laikyti ir pateikti nacionalinėms institucijoms:

- 3.1 punkto antros pastraipos trečioje įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto antroje pastraipoje nurodytus modernizavimus,

- notifikuotosios institucijos sprendimus ir pranešimus, nurodytus 3.4 punkto paskutinėje dalyje ir 4.3. bei 4.4 punktuose.

6. Kiekviena notifikuotoji institucija turi perduoti kitoms notifikuotosioms institucijoms atitinkamą informaciją apie kokybės užtikrinimo sistemoms išduotus patvirtinimus ir apie patvirtinimus, kurie paskelbti netekusiais galios.

[1] Šis suderintas standartas – tai EN 29003, kuris, jeigu reikia, papildomas, atsižvelgiant į konkrečias liftų savybes.

--------------------------------------------------

XIII PRIEDAS

VISIŠKAS LIFTŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

(H modulis)

1. Visiškas kokybės užtikrinimas – tai procedūra, kuria lifto montuotojas, besilaikantis 2 punkto įsipareigojimų, užtikrina ir pareiškia, kad liftai atitinka jiems taikomos direktyvos reikalavimus.

Lifto montuotojas prie kiekvieno lifto turi pritvirtinti ženklą "CE" ir parengti EB atitikties deklaraciją. Prie ženklo "CE" turi būti notifikuotosios institucijos, atsakingos už 4 punkte apibrėžtą priežiūrą, identifikavimo numeris.

2. Lifto montuotojas, projektuodamas, gamindamas, surinkdamas, montuodamas liftus ir atlikdamas jų baigiamąjį tikrinimą bei juos bandydamas, kaip nurodyta 3 punkte, turi naudotis patvirtinta kokybės užtikrinimo sistema, o pačiam liftų montuotojui turi būti taikoma 4 punkte nurodyta priežiūra.

3. Kokybės užtikrinimo sistema

3.1. Lifto montuotojas, kad būtų įvertinta jo taikoma kokybės užtikrinimo sistema, turi įteikti paraišką notifikuotajai institucijai.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- visa atitinkama informacija apie liftus, ypač ta informacija, iš kurios galima suprasti ryšį tarp lifto projekto ir lifto veikimo ir pagal kurią galima įvertinti, ar liftas atitinka direktyvos reikalavimus,

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai.

3.2. Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad liftai atitinka jiems taikomos direktyvos reikalavimus.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos priima lifto montuotojas, privalo būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, rengiant raštu pateikiamas priemones, procedūras ir instrukcijas. Iš šių kokybės užtikrinimo sistemos dokumentų turi būti įmanoma susidaryti bendrą kokybės programų, planų, instrukcijų ir įrašų supratimą.

Kokybės užtikrinimo sistemos dokumentuose visų pirma turi būti aprašyti:

- kokybės tikslai ir administracijos organizacinės struktūra, administracijos įsipareigojimai ir įgaliojimai dėl liftų projektavimo ir kokybės,

- techninės projektavimo specifikacijos, įskaitant standartus, kurie bus taikomi, ir, jeigu bus laikomasi ne visų direktyvos 5 straipsnyje nurodytų standartų, priemonės, kurios bus naudojamos norint užtikrinti, kad bus laikomasi liftams taikomos direktyvos reikalavimų,

- projektavimo priežiūros ir projektavimo tikrinimo būdai, procesai ir reguliarūs veiksmai, kurių bus imtasi projektuojant liftus,

- tikrinimai ir bandymai, kurie bus atliekami iš tiekėjų gavus medžiagas, detales ir sudėtines dalis,

- atitinkami surinkimo, montavimo ir kokybės kontrolės būdai, procesai ir reguliarūs veiksmai, kurių bus imtasi,

- tikrinimai ir bandymai, kurie bus atliekami prieš montavimą (montavimo sąlygų tikrinimas: lifto šachta, lifto mašinų išdėstymas ir t. t.), atliekant montavimą ir užbaigus montavimą (įskaitant bent jau VI priedo 4 punkto b papunktyje nurodytus bandymus),

- kokybės duomenų įrašai, t. y. patikrinimo ataskaitos, bandymų ir kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją, t. t.,

- kontrolės priemonės, kuriomis stebima, ar laikomasi reikalaujamos projektavimo ir montavimo kokybės ir ar veiksmingai funkcionuoja kokybės užtikrinimo sistema.

3.3. Projekto tikrinimas

Kai projektas ne visiškai atitinka suderintus standartus, notifikuotoji institucija turi įvertinti, ar projektas atitinka direktyvos nuostatas, ir, jeigu atitinka, montuotojui išduoti "projekto EB tikrinimo sertifikatą", nurodydama sertifikato galiojimo ribas ir pateikdama detales, būtinas identifikuoti patvirtintą projektą.

3.4. Kokybės užtikrinimo sistemos įvertinimas

Notifikuotoji institucija, norėdama nustatyti, ar kokybės užtikrinimo sistema atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, turi ją įvertinti. Notifikuotoji institucija tas kokybės užtikrinimo sistemas, kurios taiko atitinkamą suderintą standartą [1], turi laikyti atitinkančiomis pirmiau minėtus reikalavimus.

Tikrinimą atliekančioje darbuotojų grupėje turi būti bent vienas darbuotojas, turintis patirties vertinant atitinkamas liftų technologijas. Vertinant turi būti aplankomos lifto montuotojo gamybinės patalpos ir tos vietos, kuriose yra montuojamas liftas.

Sprendimas turi būti praneštas lifto montuotojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

3.5. Lifto montuotojas turi įsipareigoti vykdyti įpareigojimus, numatytus kokybės užtikrinimo sistemos nuostatose, ir užtikrinti, kad ši sistema palaikoma atitinkamu ir veiksmingu būdu.

Lifto montuotojas kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusiai notifikuotajai institucijai turi pranešti apie bet kokį numatomą kokybės užtikrinimo sistemos keitimą.

Notifikuotoji institucija siūlomus pakeitimus turi įvertinti ir nuspręsti, ar modifikuota kokybės užtikrinimo sistema tebeatitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar turi būti vertinama iš naujo.

Notifikuotoji institucija savo sprendimą turi pranešti lifto montuotojui. Sprendime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4. Notifikuotosios institucijos atsakomybe atliekama priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas – garantuoti, kad lifto montuotojas deramai laikytųsi įsipareigojimų, numatytų patvirtintoje kokybės užtikrinimo sistemoje.

4.2. Lifto montuotojas turi leisti notifikuotajai institucijai, kad atlikdama tikrinimą, ji galėtų patekti į projektavimo, gamybos, surinkimo, montavimo, tikrinimo ir bandymo vietas ir vietas, kuriose saugomi gaminiai, bei turi pateikti notifikuotajai institucijai būtiną informaciją, visų pirma:

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentus,

- kokybės duomenų įrašus, numatytus kokybės užtikrinimo sistemos dalyje, kuri skirta projektui, t. y. tyrimų, skaičiavimų, bandymų rezultatus ir t. t.,

- kokybės duomenų įrašus, numatytus kokybės užtikrinimo sistemos dalyje ir skirtus naudoti gaunant tiekimus ir montavimo darbus, t. y. tikrinimų ataskaitas ir bandymų bei kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją, t. t.

4.3. Notifikuotoji institucija, norėdama užtikrinti, kad lifto montuotojas palaiko ir taiko kokybės užtikrinimo sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir tikrinimo ataskaitą pateikti lifto montuotojui.

4.4. Be to, notifikuotoji institucija gali rengti netikėtus apsilankymus į lifto montuotojo patalpas arba į tas vietas, kuriose liftas yra montuojamas. Šių apsilankymų metu notifikuotoji institucija, norėdama patikrinti, ar tinkamai veikia kokybės užtikrinimo sistema, gali pati atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad jie būtų atlikti, jeigu reikia; notifikuotoji institucija liftų montuotojui turi įteikti apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Lifto montuotojas 10 metų nuo lifto pateikimo į rinką dienos privalo laikyti ir pateikti nacionalinėms institucijoms:

- 3.1 punkto antros pastraipos antroje įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto antroje pastraipoje nurodytus modernizavimus,

- notifikuotosios institucijos sprendimus ir pranešimus, nurodytus 3.4 punkto paskutinėje pastraipoje ir 4.3. bei 4.4 punktuose.

Jeigu lifto montuotojas nėra įsisteigęs Bendrijoje, įsipareigojimas saugoti pirmiau minėtus techninius dokumentus tenka notifikuotajai institucijai.

6. Kiekviena notifikuotoji institucija turi perduoti kitoms notifikuotosioms institucijoms atitinkamą informaciją apie kokybės užtikrinimo sistemoms išduotus patvirtinimus ir apie patvirtinimus, kurie paskelbti netekusiais galios.

7. Korespondencija, susijusi su kokybės visiško užtikrinimo procedūromis, ir techninių dokumentų rinkiniai turi būti parengti viena iš oficialių valstybės narės, kurioje yra nuolatinė notifikuotosios institucijos buveinė, kalbų arba jai priimtina kalba.

[1] Šis suderintas standartas – tai EN 29001, kuris, jeigu reikia, papildomas, atsižvelgiant į konkrečias liftų savybes.

--------------------------------------------------

XIV PRIEDAS

PRODUKCIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

(D modulis)

1. Produkcijos kokybės užtikrinimas – tai procedūra, kuria lifto montuotojas, besilaikantis 2 punkte nurodytų įsipareigojimų, užtikrina ir pareiškia, kad liftai atitinka jiems taikomos direktyvos reikalavimus. Lifto montuotojas prie kiekvieno lifto turi pritvirtinti ženklą "CE" ir parengti rašytinę atitikties deklaraciją. Prie ženklo "CE" turi būti notifikuotosios institucijos, atsakingos už 4 punkte apibrėžtą priežiūrą, identifikavimo ženklas.

2. Lifto montuotojas gamindamas, montuodamas, atlikdamas baigiamąjį lifto tikrinimą ir jį bandymas, turi taikyti 3 punkte nurodytą patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą, o pačiam lifto montuotojui taikoma 4 punkte nurodyta priežiūra.

3. Kokybės užtikrinimo sistema

3.1. Kad būtų įvertinta montuotojo taikoma kokybės užtikrinimo sistema, montuotojas savo pasirinktai notifikuotajai institucijai turi įteikti paraišką.

Į paraišką turi būti įtraukta:

- visa atitinkama informacija apie liftus,

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentai,

- patvirtintos formos techniniai dokumentai ir EB tipo tyrimo sertifikato kopija.

3.2. Kokybės užtikrinimo sistema privalo garantuoti, kad liftai atitinka jiems taikomos direktyvos reikalavimus.

Visi kokybės sistemos elementai, reikalavimai ir nuostatos, kuriuos priima lifto montuotojas, privalo būti sistemingai ir iš eilės įforminti dokumentais, rengiant raštu pateikiamas metodikas, procedūras ir instrukcijas. Iš kokybės užtikrinimo sistemos dokumentų turi būti įmanoma nuosekliai aiškinti kokybės programas, planus, vadovus ir įrašus.

Kokybės užtikrinimo sistemos dokumentuose ypač turi būti pakankamai aprašyti:

- kokybės tikslai ir administracijos organizacinė struktūra, administracijos įsipareigojimai ir įgaliojimai dėl liftų kokybės,

- gamybos, kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo būdai, procesai ir reguliarūs veiksmai, kurių bus imtasi,

- tikrinimai ir bandymai, kurie bus atlikti prieš montavimą, montuojant ir po montavimo [1],

- kokybės duomenų įrašai, t. y. patikrinimų ataskaitų, bandymų ir kalibravimo duomenys, ataskaitos apie atitinkamo personalo kvalifikaciją, t. t.,

- priemonės, skirtos kontroliuoti, ar laikomasi privalomos liftų kokybės, ir priemonės, skirtos kontroliuoti, ar veiksmingai funkcionuoja kokybės užtikrinimo sistema.

3.3. Notifikuotoji institucija turi vertinti kokybės užtikrinimo sistemą ir nustatyti, ar ši sistema atitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus. Notifikuotoji institucija tas kokybės užtikrinimo sistemas, kuriose įgyvendinamas atitinkamas suderintas standartas [2], laiko atitinkančiomis pirmiau minėtus reikalavimus.

Tikrinimą atliekančioje darbuotojų grupėje turi būti bent vienas darbuotojas, turintis patirties vertinant atitinkamas liftų technologijas. Atliekant vertinimo procedūrą turi būti numatytas apsilankymas montuotojo patalpose ir jų patikrinimas.

Sprendimas turi būti praneštas montuotojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

3.4. Lifto montuotojas turi įsipareigoti vykdyti kokybės užtikrinimo sistemos patvirtintose nuostatose numatytas prievoles ir užtikrinti, kad ši sistema funkcionuotų tinkamai ir veiksmingai.

Montuotojas kokybės užtikrinimo sistemą patvirtinusiai notifikuotajai institucijai praneša apie bet kokius numatomus kokybės užtikrinimo sistemos pakeitimus.

Notifikuotoji institucija siūlomus pakeitimus turi įvertinti ir nuspręsti, ar modifikuota kokybės užtikrinimo sistema tebeatitinka 3.2 punkte nurodytus reikalavimus, ar ją reikia įvertinti iš naujo.

Notifikuotoji institucija savo sprendimą turi pranešti montuotojui. Pranešime turi būti įrašytos tikrinimo išvados ir motyvuotas sprendimas dėl įvertinimo.

4. Notifikuotosios institucijos atsakomybe atliekama priežiūra

4.1. Priežiūros tikslas – garantuoti, kad lifto montuotojas deramai laikytųsi įsipareigojimų, numatytų patvirtintoje kokybės užtikrinimo sistemoje.

4.2. Lifto montuotojas turi leisti notifikuotajai institucijai, kad ji galėtų atlikti tikrinimą, patekti į projektavimo, gamybos, surinkimo, montavimo, tikrinimo ir bandymo vietas ir vietas, kuriose saugomi gaminiai, bei turi pateikti notifikuotajai institucijai būtiną informaciją, visų pirmiausiai:

- kokybės užtikrinimo sistemos dokumentus,

- kokybės duomenų įrašus, t. y. tikrinimų ataskaitas ir bandymų, kalibravimo duomenis, ataskaitas apie atitinkamo personalo kvalifikaciją, t. t.

4.3. Notifikuotoji institucija, norėdama užtikrinti, kad lifto montuotojas palaiko ir taiko kokybės užtikrinimo sistemą, turi reguliariai atlikti auditą ir tikrinimo ataskaitą pateikti lifto montuotojui.

4.4. Be to, notifikuotoji institucija gali rengti netikėtus apsilankymus pas lifto montuotoją. Per šiuos apsilankymus notifikuota institucija, norėdama patikrinti, ar tinkamai veikia kokybės užtikrinimo sistema, gali pati atlikti bandymus arba pasirūpinti, kad jie būtų atlikti, jeigu reikia. Notifikuotoji institucija liftų montuotojui turi įteikti apsilankymo ataskaitą ir, jeigu buvo atliktas bandymas, bandymo ataskaitą.

5. Lifto montuotojas 10 metų nuo paskutiniojo lifto pagaminimo dienos privalo laikyti ir pateikti nacionalinėms institucijoms:

- 3.1 ppunkto antroje įtraukoje nurodytus dokumentus,

- 3.4 punkto antrojoje pastraipoje nurodytus modernizavimus,

- notifikuotosios institucijos sprendimus ir pranešimus, nurodytus 3.4 punkto paskutinėje pastraipoje ir 4.3. bei 4.4 punktuose.

6. Kiekviena notifikuotoji institucija turi perduoti kitoms notifikuotosioms institucijoms atitinkamą informaciją apie kokybės užtikrinimo sistemoms išduotus patvirtinimus ir apie patvirtinimus, kurie paskelbti netekusiais galios.

7. Korespondencija, susijusi su kokybės užtikrinimo procedūromis, ir techninių dokumentų rinkiniai turi būti parengti viena iš oficialių valstybės narės, kurioje yra nuolatinė notifikuotosios institucijos buveinė, kalbų arba jai priimtina kalba.

[1] Šie bandymai apima bent jau bandymus, nurodytus VI priedo 4 punkto b papunktyje.

[2] Šis suderintas standartas – tai EN 29002, kuris, jeigu reikia, papildomas, atsižvelgiant į konkrečias liftų savybes.

--------------------------------------------------