02014L0096 — LT — 01.04.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2014/96/ES

2014 m. spalio 15 d.

dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystės vaisinių augalų, kuriems taikoma Tarybos direktyva 2008/90/EB, ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimų

(OL L 298 2014.10.16, p. 12)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA (ES) 2019/1813 2019 m. spalio 29 d.

  L 278

7

30.10.2019
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2014/96/ES

2014 m. spalio 15 d.

dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystės vaisinių augalų, kuriems taikoma Tarybos direktyva 2008/90/EB, ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimų1 straipsnis

Ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimai

Valstybės narės užtikrina, kad vaisinių augalų dauginamąja medžiaga (toliau – dauginamoji medžiaga), kuri buvo oficialiai sertifikuota kaip superelitinė medžiaga, elitinė medžiaga arba sertifikuota medžiaga, ir sodininkystės vaisiniais augalais (toliau – vaisiniai augalai), kurie buvo oficialiai sertifikuoti kaip sertifikuota medžiaga, būtų prekiaujama tik jei jie atitinka 2 ir 4 straipsniuose nustatytus ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimus. Jei reikia, etiketei papildyti gali būti naudojamas 3 straipsnyje numatytas dokumentas.

Valstybės narės užtikrina, kad dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais, kurie laikomi CAC (Conformitas Agraria Communitatis) medžiaga, būtų prekiaujama tik jei jie atitinka 5 straipsnyje nustatytus tiekėjo dokumento reikalavimus.

2 straipsnis

Superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos etiketė

1.  Valstybės narės užtikrina, kad atsakinga oficiali įstaiga parengtų 2–5 dalių reikalavimus atitinkančios superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos etiketę ir ją pritvirtintų prie augalų arba jų dalių, kuriais turi būti prekiaujama kaip dauginamąja medžiaga arba vaisiniais augalais. Valstybės narės gali nustatyti, kad atsakinga oficiali įstaiga gali leisti etiketę parengti ir pritvirtinti jos prižiūrimam tiekėjui. Etiketės formą nustato atsakinga oficiali įstaiga, vadovaudamasi 2, 3 ir 4 dalimis.

Jeigu dauginamoji medžiaga arba vaisiniai augalai yra tos pačios pakuotės, ryšulio ar konteinerio dalis ir jeigu etiketė pritvirtinta vadovaujantis 5 dalies antra pastraipa, tokia tą pačią partiją sudarančia medžiaga ar augalais galima prekiauti su viena etikete.

Valstybės narės gali nustatyti, kad ne jaunesni kaip vienerių metų amžiaus vaisiniai augalai būtų ženklinami atskirai. Tokiu atveju augalus galima ženklinti lauke prieš juos iškasant, kasant arba iškasus. Jeigu augalai ženklinami vėliau, tos pačios partijos augalai turi būti kasami kartu ir laikomi atskirai nuo kitų partijų paženklintuose konteineriuose, kol šie augalai bus paženklinti.

2.  Etiketėje turi būti pateikiama tokia informacija:

a) 

nuoroda „ES taisyklės ir standartai“;

b) 

paženklinusi valstybė narė arba atitinkamas kodas;

c) 

atsakinga oficiali įstaiga arba atitinkamas kodas;

d) 

tiekėjo pavadinimas arba jo registracinis numeris ar kodas, kurį suteikė atsakinga oficiali įstaiga;

e) 

pakuotės arba ryšulio numeris, atskiras serijos numeris, savaitės numeris arba siuntos numeris;

f) 

botaninis pavadinimas;

g) 

kategorija, o jei tai elitinė medžiaga – ir kartos skaičius;

h) 

veislės pavadinimas ir, jei reikia, klonas. Jeigu tai veislei nepriklauso poskiepiai, nurodomas atitinkamas rūšies pavadinimas arba tarprūšinis hibridas. Jei tai skiepyti augalai, tokia informacija pateikiama apie poskiepius ir į viršūnę skiepytus augalus. Jeigu tai veislės, kurių oficialios registracijos arba augalo veislės teisinės apsaugos paraiškos nagrinėjamos, nurodoma tokia informacija: „siūlomas pavadinimas“ ir „paraiška nagrinėjama“;

i) 

jei reikia, nuoroda „oficialiai pripažintą aprašą turinti veislė“;

j) 

kiekis;

k) 

auginimo šalis ir atitinkamas kodas (jei tai kita nei ženklinimo valstybė narė);

l) 

išdavimo metai;

m) 

jeigu pirminė etiketė buvo pakeista kita – pirminės etiketės išdavimo metai.

3.  Etiketė turi būti atspausdinta viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, ji turi būti nenutrinama, lengvai matoma ir įskaitoma.

▼M1

4.  Etiketės spalva:

a) 

superelitinės medžiagos etiketė – baltos spalvos su įstriža violetine juosta;

b) 

elitinės medžiagos etiketė – baltos spalvos;

c) 

sertifikuotos medžiagos etiketė – mėlynos spalvos.

▼B

5.  Etiketė tvirtinama prie augalų arba augalų dalių, kuriais turi būti prekiaujama kaip dauginamąja medžiaga arba vaisiniais augalais. Jeigu tokiais augalais arba augalų dalimis turi būti prekiaujama pakuotėje, ryšulyje arba konteineryje, etiketė tvirtinama prie tos pakuotės, ryšulio ar konteinerio.

Jeigu, vadovaujantis 1 dalies antra pastraipa, dauginamąja medžiaga arba vaisiniais augalai prekiaujama su viena etikete, ta etiketė tvirtinama prie tos pakuotės, ryšulio ar konteinerio, kurį sudaro ta dauginamoji medžiaga arba tie vaisiniai augalai.

3 straipsnis

Prie superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos pridedamas dokumentas

1.  Valstybės narės gali nustatyti, kad 2 straipsnyje nurodyta įvairių veislių ar rūšių superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos partijų, kuriomis turi būti prekiaujama kartu, etiketė gali būti papildoma dokumentu, kurį parengia atsakinga oficiali įstaiga arba jos prižiūrimas atitinkamas tiekėjas.

2.  Pridedamas dokumentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) 

jame turi būti pateikiama informacija, nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje ir atitinkamoje etiketėje;

b) 

jis turi būti parašytas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų;

c) 

jis turi būti pateikiamas bent dviem egzemplioriais (tiekėjui ir gavėjui);

d) 

jis turi būti vežamas su medžiaga nuo tiekėjo iki gavėjo vietos;

e) 

jame turi būti nurodytas gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

f) 

jame turi būti nurodyta dokumento išdavimo data;

g) 

jei reikia, jame turi būti nurodyta su papildoma informacija apie atitinkamas partijas.

3.  Jeigu pridedamame dokumente nurodyta informacija prieštarauja 2 straipsnyje nurodytoje etiketėje pateiktai informacija, galioja toje etiketėje pateikta informacija.

4 straipsnis

Superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos plombavimo ir pakavimo reikalavimai

1.  Valstybės narės užtikrina, kad prekiaujant superelitine, elitine arba sertifikuota medžiaga partijomis, kurias sudaro ne mažiau kaip du augalai arba augalų dalys, tos partijos turi būti pakankamai vienalytės.

Tokias partijas sudarantys augalai arba jų dalys turi atitikti a arba b punkte nustatytus reikalavimus:

a) 

augalai arba jų dalys yra pakuotėje arba konteineryje, užplombuotuose kaip apibrėžta 2 dalyje, arba

b) 

augalai arba jų dalys yra ryšulio, užplombuoto kaip apibrėžta 2 dalyje, dalis.

2.  Šioje direktyvoje plombavimas – pakuotės arba konteinerio uždarymas taip, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidžiant plombos, o jei tai ryšulys – jis turi būti užrištas taip, kad ryšulį sudarančių augalų ar augalų dalių nebūtų galima atskirti nesugadinus raiščio ar raiščių. Pakuotė, konteineris arba ryšulys turi būti paženklinti taip, kad pašalinus etiketę ši taptų negaliojanti.

▼M1

5 straipsnis

Tiekėjo dokumentas CAC medžiagai

1.  Valstybės narės užtikrina, kad CAC medžiaga būtų prekiaujama su tiekėjo parengtu dokumentu, atitinkančiu 2, 3 ir 4 dalių reikalavimus (toliau – tiekėjo dokumentas).

Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjo dokumentas nebūtų panašus į 3 straipsnyje nurodytą pridedamą dokumentą, tam, kad tų dviejų dokumentų nebūtų įmanoma supainioti.

2.  Tiekėjo dokumente turi būti nurodoma bent ši informacija:

a) 

nuoroda ES taisyklės ir standartai

b) 

valstybė narė, kurioje parengtas dokumentas, arba atitinkamas kodas;

c) 

atsakinga oficiali įstaiga arba atitinkamas kodas;

d) 

tiekėjo pavadinimas arba jo registracinis numeris ar kodas, kurį suteikė atsakinga oficiali įstaiga;

e) 

atskiras serijos numeris, savaitės numeris arba siuntos numeris;

f) 

botaninis pavadinimas;

g) 

nuoroda „CAC medžiaga“;

h) 

veislės pavadinimas ir, jei reikia, klonas. Jei tai veislei nepriklauso poskiepiai – atitinkamas rūšies pavadinimas arba tarprūšinis hibridas. Jei tai skiepyti augalai, tokia informacija pateikiama apie poskiepius ir į viršūnę skiepytus augalus. Jeigu tai veislės, kurių oficialios registracijos arba augalo veislės teisinės apsaugos paraiškos nagrinėjamos, nurodoma ši informacija: „siūlomas pavadinimas“ ir „paraiška nagrinėjama“;

i) 

dokumento išdavimo data.

3.  Jeigu tiekėjo dokumentas tvirtinamas prie CAC medžiagos, jis turi būti geltonos spalvos.

4.  Tiekėjo dokumentas turi būti atspausdintas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, jis turi būti aiškiai matomas ir įskaitomas.

▼B

6 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2017 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Nuostata dėl peržiūros

Komisija iki 2019 m. sausio 1 d. peržiūri 2 straipsnio 4 dalį.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.