02010L0065 — LT — 21.12.2019 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2010/65/ES

2010 m. spalio 20 d.

dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, kuria panaikinama Direktyva 2002/6/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 283 2010.10.29, p. 1)

Iš dalies keičiama:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2017/2109 2017 m. lapkričio 15 d.

  L 315

52

30.11.2017

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/883 Tekstas svarbus EEE 2019 m. balandžio 17 d.

  L 151

116

7.6.2019
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2010/65/ES

2010 m. spalio 20 d.

dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams, kuria panaikinama Direktyva 2002/6/EB

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.  Šios direktyvos tikslas – supaprastinti ir suderinti administracines procedūras, taikomas jūrų transportui, nustatant, kad informacijos perdavimas elektroninėmis priemonėmis taptų standartine procedūra ir racionalizuojant pranešimo formalumus.

2.  Ši direktyva taikoma su jūrų transportu susijusiems pranešimo formalumams, kurie taikomi laivams, įplaukiantiems į valstybėse narėse esančius uostus ir iš jų išplaukiantiems.

3.  Ši direktyva netaikoma laivams, kuriems netaikomi pranešimo formalumai.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

pranešimo formalumai – priede pateikta informacija, kuri pagal valstybėje narėje taikomus teisės aktus turi būti pateikta administraciniais ir procedūriniais tikslais, kai laivas įplaukia į tos valstybės narės uostą ar iš jo išplaukia;

b)

FAL konvencija – 1965 m. balandžio 9 d. priimta TJO Konvencija dėl tarptautinės jūrų laivybos sąlygų lengvinimo su pakeitimais;

c)

FAL formos – standartinės formos, pateiktos FAL konvencijoje;

d)

laivas – bet kurio tipo jūrų laivas ar įrenginys;

e)

„SafeSeaNet“ – Sąjungos keitimosi jūrų laivybos informacija sistema, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/59/EB;

f)

elektroninis duomenų perdavimas – skaitmeniniu būdu užkoduotos informacijos perdavimo procesas naudojant persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose duomenų saugojimui ir tvarkymui.

3 straipsnis

Pranešimo formalumų suderinimas ir koordinavimas

1.  Kiekviena valstybė narė imasi priemonių užtikrinti, kad toje valstybėje narėje nustatytų pranešimo formalumų būtų reikalaujama suderintai ir koordinuotai.

2.  Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija sukuria pranešimo formalumų suderinimo ir koordinavimo mechanizmus Sąjungoje.

4 straipsnis

Pranešimas prieš įplaukiant į uostus

Taikant specialias nuostatas dėl pranešimo, numatytas taikomuose Sąjungos teisės aktuose arba jūrų transportui skirtuose tarptautiniuose teisiniuose dokumentuose, kurie yra privalomi valstybėms narėms, įskaitant nuostatas dėl asmenų ir prekių kontrolės, valstybės narės užtikrina, kad kapitonas arba kitas tinkamai laivo valdytojo įgaliotas asmuo, prieš laivui įplaukiant į valstybės narės uostą, šios valstybės narės paskirtai kompetentingai institucijai pateiktų pagal pranešimo formalumus privalomą informaciją:

a) ne vėliau kaip prieš 24 valandas; arba

b) jeigu reisas yra trumpesnis nei 24 valandų trukmės – ne vėliau kaip prieš pat laivui išplaukiant iš ankstesniojo uosto; arba

c) jei paskirties uostas nežinomas arba pasikeičia reiso metu – iškart, kai gaunama informacija.

5 straipsnis

Elektroninis duomenų perdavimas

1.  Valstybės narės pripažįsta pranešimo formalumų įgyvendinimą naudojant elektroninę formą ir jų perdavimą naudojantis vieno langelio sistema kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 2015 m. birželio 1 d.

Ši vieno langelio sistema, su kuria susiejamos „SafeSeaNet“, elektroninės muitinės ir kitos elektroninės sistemos, yra vieta, kurioje, laikantis šios direktyvos, vienu metu pranešama visa informacija ir kurioje šią informaciją gauna įvairios kompetentingos institucijos bei valstybės narės.

2.  1 dalyje nurodyta forma turi atitikti 6 straipsnį, nedarant poveikio atitinkamai FAL konvencijoje nustatytai formai.

3.  Jei pranešimo formalumus reikalaujama atlikti pagal Sąjungos teisės aktus ir tiek, kiek būtina, kad gerai veiktų pagal 1 dalį įsteigta vieno langelio sistema, 1 dalyje nurodytos elektroninės priemonės turi būti sąveikios, prieinamos ir suderinamos su „SafeSeaNet“ sistema, įsteigta pagal Direktyvą 2002/59/EB, ir, jei taikoma, su 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 70/2008/EB dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos ( 1 ) numatytomis informacinėmis sistemomis.

4.  Nepažeidžiant Reglamente (EEB) Nr. 2913/92 ir Reglamente (EB) Nr. 562/2006 nustatytų specialiųjų nuostatų dėl muitinės ir sienų kontrolės, valstybės narės konsultuojasi su ekonominės veiklos vykdytojais ir Komisijai praneša apie taikant Sprendime Nr. 70/2008/EB nurodytus metodus pasiektą pažangą.

6 straipsnis

Keitimasis duomenimis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija, gauta atliekant Sąjungos teisės akte numatytus pranešimo formalumus, būtų galima naudotis nacionalinėse valstybių narių „SafeSeaNet“ sistemose, ir sudaro galimybę kitoms valstybėms narėms susipažinti su atitinkamomis tokios informacijos dalimis per „SafeSeaNet“ sistemą. Jei valstybė narė nenustato kitaip, tai netaikoma informacijai, gautai pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, Reglamentą (EB) Nr. 562/2006 ir Reglamentą (EB) Nr. 450/2008.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamoms nacionalinėms institucijoms pateikus prašymą, joms būtų sudaryta galimybė susipažinti su pagal 1 dalį gauta informacija.

3.  Pagrindinis skaitmeninis pranešimų formatas, kuris turi būti naudojamas nacionalinėse „SafeSeaNet“ sistemose pagal 1 dalį, nustatomas laikantis Direktyvos 2002/59/EB 22a straipsnio.

4.  Valstybės narės gali suteikti atitinkamą prieigą prie 1 dalyje nurodytos informacijos pasitelkdamos nacionalinę vieno langelio sistemą per elektroninę keitimosi duomenimis sistemą arba nacionalines „SafeSeaNet“ sistemas.

7 straipsnis

FAL formose pateikiama informacija

Valstybės narės priima FAL formas, kad būtų įvykdyti pranešimo formalumai. Valstybės narės gali sutikti, kad informacija, kurios reikalaujama pagal Sąjungos teisės aktą, būtų pateikiama popierine forma tik iki 2015 m. birželio 1 d.

8 straipsnis

Konfidencialumas

1.  Valstybės narės, laikydamosi taikomų Sąjungos ar nacionalinės teisės aktų, imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų komercinės ir kitos konfidencialios informacijos, kuria keičiamasi pagal šią direktyvą, konfidencialumą.

2.  Valstybės narės ypač stengiasi apsaugoti komercinius duomenis, surinktus vadovaujantis šia direktyva. Asmens duomenų atveju valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi Direktyvos 95/46/EB. Sąjungos institucijos ir įstaigos užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

9 straipsnis

Išimtys

Valstybės narės užtikrina, kad laivai, kuriems taikomos Direktyvos 2002/59/EB nuostatos, plaukiojantys tarp Sąjungos muitų teritorijai priklausančių uostų, plaukiantys ne iš šioje teritorijoje arba I kontrolės tipui pagal muitinės teisės aktus priskiriamoje laisvojoje zonoje esančio uosto, arba į tokį uostą, taip pat jame nedarantys tarpinio sustojimo arba neplaukiantys į jį, nuo pareigos perduoti FAL formose pateikiamą informaciją atleidžiami, nedarant poveikio taikomiems Sąjungos teisės aktams ir galimybei, kad valstybės narės gali reikalauti FAL formose, nurodytose šios direktyvos priedo B dalies 1–6 punktuose, pateiktos informacijos, kurios reikia siekiant apsaugoti tvarką ir saugumą valstybės viduje ir įgyvendinti muitinės, mokesčių, imigracijos, aplinkos apsaugos ar sanitarijos įstatymus.

10 straipsnis

Dalinio pakeitimo tvarka

1.  Komisija, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsniu, gali priimti deleguotus teisės aktus, susijusius su šios direktyvos priedu, kad užtikrintų, jog jame atsižvelgiama į bet kokius TJO atliktus FAL formų pakeitimus. Tais pakeitimais šios direktyvos taikymo sritis neišplečiama.

2.  Šiame straipsnyje nurodytiems deleguotiems teisės aktams taikomos 11, 12 ir 13 straipsniuose nurodytos procedūros.

11 straipsnis

Delegavimas

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 10 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus penkerių metų laikotarpiui nuo 2010 m. lapkričio 18 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba jį atšaukia pagal 12 straipsnį.

2.  Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.  Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 12 ir 13 straipsniuose nustatytų sąlygų.

12 straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 10 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

13 straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos.

Europos Parlamento ar Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

2.  Jeigu praėjus pradiniam dviejų mėnesių laikotarpiui arba, jei taikoma, pratęstam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki pradinio dviejų mėnesių laikotarpio arba, jei taikoma, pratęsto laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.  Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

14 straipsnis

Perkėlimas i nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 19 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2012 m. gegužės 19 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

15 straipsnis

Ataskaita

Komisija ne vėliau kaip 2013 m. lapkričio 19 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos veikimą, įskaitant dėl:

a) galimybės išplėsti šioje direktyvoje nustatytas supaprastinimo nuostatas aprėpiant vidaus vandenų kelių transportą;

b) Upių informacijos sistemos suderinamumo su šioje direktyvoje nurodytu elektroninių duomenų perdavimo procesu;

c) pažangos, pasiektos pagal 3 straipsnį derinant ir koordinuojant pranešimo formalumus;

d) formalumų laivams, įplaukiantiems į trečiosios valstybės uostą ar laisvąją zoną, išvengimo ar supaprastinimo įgyvendinamumo;

e) turimų duomenų apie laivų eismą (judėjimą) Sąjungoje ir (arba) laivus, įplaukiančius į trečiųjų valstybių uostus arba laisvąsias zonas.

Prireikus, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisės akto.

16 straipsnis

Direktyvos 2002/6/EB panaikinimas

Direktyva 2002/6/EB panaikinama nuo 2012 m. gegužės 19 d. Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

17 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
PRIEDAS

ŠIOJE DIREKTYVOJE NURODYTŲ PRANEŠIMO FORMALUMŲ SĄRAŠAS

A.    Sąjungos teisės aktais nustatyti pranešimo formalumai

Šios kategorijos pranešimo formalumai apima informaciją, kuri teikiama pagal šias nuostatas:

1. Pranešimas, kurį laivai turi pateikti prieš įplaukdami į valstybių narių uostus ir iš jų išplaukdami

2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/59/EB, įdiegiančios Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą (OL L 208, 2002 8 5, p. 10), 4 straipsnis.

2. Asmenų patikrinimas kertant sienas

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 105, 2006 4 13, p. 1), 7 straipsnis.

3. Pranešimas apie vežamus pavojingus arba aplinką teršiančius krovinius

2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/59/EB, įdiegiančios Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą 13 straipsnis.

▼M2

4. Pranešimas apie laivų atliekas, įskaitant likučius

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/883 dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/65/ES ir panaikinama Direktyva 2000/59/EB (OL L 151, 2019 6 7, p. 116) 6, 7 ir 9 straipsniai.

▼B

5. Pranešimas apie informaciją apie apsaugą

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo (OL L 129, 2004 4 29, p. 6) 6 straipsnis.

Iki tarptautiniu lygiu bus patvirtinta suderinta forma, pagal Reglamento (EB) Nr. 725/2004 6 straipsnį privaloma pateikti informacija perduodama naudojant šio priedo priedėlyje pateikiamą formą. Forma gali būti perduodama elektroniniu būdu.

6. Įvežimo bendroji deklaracija

1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1), 36a straipsnis ir 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 450/2008, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas) (OL L 145, 2008 6 4, p. 1), 87 straipsnis.

▼M1

7. Informacija apie laive esančius asmenis

1998 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos (OL L 188, 1998 7 2, p. 35) 4 straipsnio 2 dalis ir 5 straipsnio 2 dalis.

▼B

B.    Tarptautiniais teisiniais dokumentais nustatytos FAL formos ir formalumai

Šios kategorijos pranešimo formalumai apima informaciją, kuri teikiama pagal FAL konvenciją ir kitus atitinkamus tarptautinius teisinius dokumentus.

1. FAL forma Nr. 1 – bendroji deklaracija

2. FAL forma Nr. 2 – krovinio deklaracija

3. FAL forma Nr. 3 – laivo atsargų deklaracija

4. FAL forma Nr. 4 – įgulos daiktų deklaracija

5. FAL forma Nr. 5 – įgulos sąrašas

6. FAL forma Nr. 6 – keleivių sąrašas

7. FAL forma Nr. 7 – pavojingas krovinys

8. Jūrinė sveikatos deklaracija

C.    Bet kurie susiję nacionalinės teisės aktai

Valstybės narės gali į šią kategoriją įtraukti informaciją, kuri teikiama pagal nacionalinės teisės aktus. Tokia informacija perduodama elektroninėmis priemonėmis.
PriedėlisPRIEŠ LAIVO ĮPLAUKIMĄ PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE APSAUGĄ FORMA, SKIRTA VISIEMS LAIVAMS PRIEŠ ATVYKSTANT Į ES VALSTYBĖS NARĖS UOSTĄ

(1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) XI-2 skyriaus 9 taisyklė ir Reglamento (EB) Nr. 725/2004 6 straipsnio 3 dalis)

Informacija apie laivą ir kontaktiniai duomenys

TJO numeris

 

Laivo pavadinimas

 

Registracijos uostas

 

Vėliavos valstybė

 

Laivo tipas

 

Laivo šaukinys

 

Bendroji talpa

 

INMARSAT numeriai (jei yra)

 

Kompanijos pavadinimas ir kompanijos identifikavimo numeris

 

Kompanijos apsaugos pareigūno (CSO) vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys ryšiui visą parą

 

Įplaukimo uostas

 

Įplaukimo uosto įrenginys (terminalas) (jei žinoma)

 

Informacija apie uostą ir uosto įrenginį (terminalą)

Laivo numatomo įplaukimo į uostą data ir laikas

 

Pagrindinis įplaukimo tikslas

 

Pagal SOLAS XI-2 skyriaus 9.2.1 taisyklę privaloma informacija

Ar laivas turi galiojantį tarptautinį laivo apsaugos liudijimą (ISSC)?

TAIP

ISSC

NE (kodėl?)

Išdavė (administracijos arba pripažintos apsaugos organizacijos pavadinimas)

Galioja iki (nurodomi metai, mėnuo, diena)

Ar laive yra patvirtintas laivo apsaugos planas (SSP)?

TAIP

NE

Apsaugos lygis, kuriuo laivas eksploatuojamas dabar?

1 apsaugos lygis

2 apsaugos lygis

3 apsaugos lygis

Laivo buvimo vieta rengiant šį pranešimą

 

Chronologine tvarka (pradedant paskutiniuoju) išvardykite dešimt paskutinių įplaukimų į uosto įrenginius (terminalus):

Nr.

Data nuo (nurodomi metai, mėnuo, diena)

Data iki (nurodomi metai, mėnuo, diena)

Uostas

Valstybė

UN/LOCODE

(jei yra)

Uosto įrenginys (terminalas)

Apsaugos lygis (AL)

1

 

 

 

 

 

 

AL =

2

 

 

 

 

 

 

AL =

3

 

 

 

 

 

 

AL =

4

 

 

 

 

 

 

AL =

5

 

 

 

 

 

 

AL =

6

 

 

 

 

 

 

AL =

7

 

 

 

 

 

 

AL =

8

 

 

 

 

 

 

AL =

9

 

 

 

 

 

 

AL =

10

 

 

 

 

 

 

AL =

Ar laive imtasi kitų specialių arba papildomų apsaugos priemonių nei patvirtintame laivo apsaugos plane nurodytos priemonės?

Jei TAIP, toliau išvardykite specialias arba papildomas apsaugos priemones, kurių imtasi laive.

TAIP

NE

Nr.

(kaip nurodyta pirmiau)

Specialios arba papildomos apsaugos priemonės, kurių imtasi laive

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Chronologine tvarka (pradedant paskutiniuoju) išvardykite krovos iš laivo į laivą darbus, atliktus per pirmiau išvardytus dešimt įplaukimų į uosto įrenginius (terminalus). Prireikus, papildykite lentelę naujomis eilutėmis arba tęskite ją atskirame lape; įrašykite bendrą krovos iš laivo į laivą darbų skaičių:

Ar patvirtintame laivo apsaugos plane nurodytų apsaugos procedūrų laikytasi atliekant kiekvieną krovos iš laivo į laivą darbą?

Jei NE, toliau pateiktos lentelės paskutinėje skiltyje įrašykite, kokios apsaugos priemonės taikytos vietoje.

TAIP

NE

Nr.

Data nuo (nurodomi metai, mėnuo, diena)

Data iki (nurodomi metai, mėnuo, diena)

Vieta arba ilguma ir platuma

Krovos iš laivo į laivą darbas

Apsaugos priemonės, kurios taikytos vietoje

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Bendras krovinio laive aprašas

 

Ar laivu, kaip IMDG kodekso bet kurios 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 arba 8 klasės krovinys, gabenamos pavojingos medžiagos?

TAIP

NE

Jei TAIP, patvirtinkite, ar pridėta pavojingų krovinių deklaracija (arba susijęs išrašas)

Patvirtinkite, kad pridėtas laivo įgulos sąrašas

TAIP

Patvirtinkite, kad pridėtas laivo keleivių sąrašas

TAIP

Kita su apsauga susijusi informacija

Ar yra su apsauga susijusių klausimų, apie kuriuos norite pranešti?

TAIP

Išsamiai aprašykite:

NE

Laivo agentas numatytame Įplaukimo uoste

Vardas, pavardė:

Kontaktiniai duomenys (tel. Nr.):

Informaciją pateikusio asmens duomenys

Pareigos arba postas (nereikalinga išbraukti):

kapitonas, laivo apsaugos pareigūnas (SSO), kompanijos apsaugos pareigūnas (CSO), (pirmiau minėtas) laivo agentas

Vardas, pavardė:

Parašas:

Pranešimo parengimo data, laikas, vieta

 ( 1 ) OL L 23, 2008 1 26, p. 21.