02003D0076 — LT — 10.05.2018 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS

2003 m. vasario 1 d.

numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones

(2003/76/EB)

(OL L 029 2003.2.5, p. 22)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/599 2018 m. balandžio 16 d.

  L 101

1

20.4.2018
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS

2003 m. vasario 1 d.

numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones

(2003/76/EB)1 straipsnis

1.  Komisijai pavedama likviduoti Europos anglių ir plieno bendrijos finansines operacijas, kurios vis dar vykdomos pasibaigus EAPB sutarties galiojimui. Jei EAPB skolininkas nevykdo įsipareigojimų likvidavimo laikotarpiu, dėl to susidaręs nuostolis pirmiausia padengiamas iš turimo kapitalo ir tik tada iš einamųjų metų pajamų. Prieš panaikindama bet kokią pretenziją įsipareigojimų nevykdančiam EAPB skolininkui, Komisija išnaudos visas teisės gynimo priemones, įskaitant garantijų (hipotekos, užstatų, banko garantijų ir kitų) pareikalavimą. Komisija išsaugo teisę į visus įmanomus veiksmus tuo atveju, jei skolininkas vėl taptų mokus.

2.  Likvidavimas vykdomas laikantis šioms operacijoms taikomų taisyklių ir tvarkos, Bendrijos institucijoms naudojantis EAPB sutartyje ir 2002 m. liepos 23 d. galiojusiuose antrinės teisės aktuose numatytais įgaliojimais ir prerogatyvomis.

2 straipsnis

1.  Komisija turtą valdo taip, kad užtikrintų ilgalaikį pelną. Likvidus turtas turėtų būti investuojamas siekiant didžiausio įmanomo pelno užstato ribose.

2.  Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, kvalifikuota balsų dauguma priima turto valdymo daugiametes finansines gaires.

3 straipsnis

1.  Kiekvienais metais parengiamos pelno (nuotolio), balanso ir finansinė ataskaitos siekiant atskirai nuo likusių Bendrijų kitų finansinių operacijų parodyti 1 straipsnyje numatytas likvidavimo operacijas ir kapitalo investicijų sandorius pagal 2 straipsnį.

Šios finansinės ataskaitos pridedamos prie Komisijos kasmet pagal EB sutarties 275 straipsnį ir Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomą finansinį reglamentą rengiamų finansinių ataskaitų.

2.  Straipsnio 1 dalyje nurodytoms operacijoms taikomi Europos Parlamento, Tarybos ir Audito Rūmų įgaliojimai, susiję su kontrole ir išmokomis, kaip nustatyta Europos bendrijos steigimo sutartyje ir Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomame finansiniame reglamente.

4 straipsnis

1.  Grynosios pajamos iš 2 straipsnyje numatytų investicijų sudaro Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pajamas. Šios pajamos skiriamos konkrečiam tikslui, būtent mokslinių tyrimų projektams, susijusiems su anglių ir plieno pramone, kuriems netaikoma mokslinių tyrimų pamatinė programa, finansuoti. Šios pajamos sudaro Anglių ir plieno mokslinių tyrimo fondą, kurį tvarko Komisija.

2.  Straipsnio 1 dalyje nurodytos pajamos paskirstomos taip: 27,2 % skiriant su anglimi susijusiems moksliniams tyrimams ir 78,8 % su plienu susijusiems moksliniams tyrimams. Prireikus Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai pakeičia lėšų paskirstymą su anglimi susijusiems moksliniams tyrimams ir su plienu susijusiems moksliniams tyrimams.

3.  Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, kvalifikuota balsų dauguma priima programos daugiametes technines gaires.

▼M1

4.  Bet kurių metų gruodžio 31 d. nepanaudotos pajamos ir vis dar turimi iš šių pajamų susidarę asignavimai, taip pat susigrąžintos sumos automatiškai perkeliami į kitus metus. Tie asignavimai negali būti perkelti į kitus biudžeto punktus.

5.  Biudžeto asignavimai, susiję su įsipareigojimų panaikinimu, automatiškai netenka galios kiekvienų finansinių metų pabaigoje. Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondui leidžiama panaudoti atidėjinius įsipareigojimams, kurie atsilaisvino dėl įsipareigojimų panaikinimo.

▼M1

4a straipsnis

2018 m. gegužės 10 d. Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondui leidžiama panaudoti nuo 2002 m. liepos 24 d. pagal 4 straipsnio 5 dalį panaikintus įsipareigojimus atitinkančias sumas.

▼B

5 straipsnis

1.  Grynosios pajamos, iš kurių gali būti finansuojami mokslinių tyrimų projektai n + 2 metais, įtraukiamos į likviduojamos EAPB n metų balansą, o užbaigus likvidavimą, į Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto balansą.

2.  Siekiant sumažinti mokslinių tyrimų finansavimo svyravimus, atsirandančius dėl pasikeitimų finansų rinkose, taikomas išlyginimo efektas ir daroma nuostata dėl nenumatytų atvejų. Išlyginimo efekto apskaičiavimų ir nuostatos dėl nenumatytų atvejų nustatymo išsami informacija pateikiama priede.

6 straipsnis

Administracines išlaidas, susidarančias dėl šiame sprendime nurodytų likvidavimo, investicijų ir valdymo operacijų, atitinkančias 1965 m. balandžio 8 d. Europos Bendrijų bendros Tarybos ir bendros Komisijos steigimo sutarties 20 straipsnyje nustatytas išlaidas, kurios buvo patikslintos 1977 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimu, padengia Komisija iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

7 straipsnis

EAPB turto ir įsipareigojimų dydį Komisija nustato balanse, kurio ataskaitinis laikotarpis baigiasi 2002 m. liepos 23 d.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2002 m. liepos 24 d.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
PRIEDAS

Tvarka, kurios laikomasi nustatant grynųjų pajamų, skiriamų Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondui, dydį

1.   ĮŽANGA

Grynosios pajamos, kurios gali būti naudojamos mokslinių tyrimų projektams finansuoti, atitinka likviduojamos EAPB grynąjį metinį rezultatą, o vėliau, užbaigus likvidavimo procedūrą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto grynąjį metinį rezultatą. Naudojamas metodas – tai finansavimo anglių ir plieno moksliniams tyrimams nustatymas n + 2 metams sudarant n metų balansą, atsižvelgiant į grynojo rezultato padidėjimo arba sumažėjimo, palyginti su anglių ir plieno moksliniams tyrimams patvirtintu paskutiniu finansavimo lygiu, dydžio pusę.

2.   SĄVOKOS

n

:

ataskaitiniai metai

Rn

:

n metų grynasis rezultatas

Pn

:

n metų nuostata dėl nenumatytų atvejų

Dn + 1

:

skirtos lėšos moksliniams tyrimams n + 1 metams (nustatyta rengiant balansą n – 1 metams)

Dn + 2

:

skirtos lėšos moksliniams tyrimams n + 2 metams

3.   NAUDOTI ALGORITMAI

Nustatant nuostatos dėl nenumatytų atvejų dydį ir moksliniams tyrimams skiriamą finansavimą n + 2 metams, kuris parodomas n metų balanse, naudojami tokie algoritmai:

3.1. atidėjimo nenumatytiems atvejams dydis:

image

3.2. moksliniams tyrimams skiriamas finansavimas n + 2 metams (suapvalintas padidinant arba sumažinant iki artimiausių 100 000 eurų. Jei apskaičiavus gaunamas rezultatas sudaro tiksliai pusę, skiriamos lėšos suapvalinamos didinant iki artimiausių 100 000 eurų):

image

Tam tikrais atvejais, suapvalinimui didinant reikalinga suma (arba suma, likusi dėl suapvalinimo mažinant) paimama iš atidėjimo nenumatytiems atvejams (arba grąžinama į jį).