Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0253

2017 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/253, kuriuo nustatomos įspėjamųjų pranešimų, teikiamų naudojantis skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema, sukurta dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir keitimosi informacija, konsultacijų ir tokių grėsmių šalinimo veiksmų koordinavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1082/2013/ES, procedūros (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/0684

OJ L 37, 14.2.2017, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/253/oj

14.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 37/23


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/253

2017 m. vasario 13 d.

kuriuo nustatomos įspėjamųjų pranešimų, teikiamų naudojantis skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema, sukurta dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir keitimosi informacija, konsultacijų ir tokių grėsmių šalinimo veiksmų koordinavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1082/2013/ES, procedūros

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2119/98/EB (2) buvo nustatyta skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema (toliau – SĮRS), kaip nuolatinis ryšių tarp Komisijos ir kompetentingų valstybių narių visuomenės sveikatos institucijų tinklas, skirtas tam tikrų užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei užtikrinti (toliau – nuolatinis ryšių tinklas). SĮRS veikimo tvarka buvo nustatyta Komisijos sprendimu 2000/57/EB (3);

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 851/2004 (4) buvo įsteigtas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (toliau – ECDC). Pagal to reglamento 8 straipsnį ECDC remia Komisiją ir padeda jai naudotis SĮRS. Visų pirma, ECDC atsakingas už skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos informacinių technologijų taikomosios programos (toliau – SĮRS IT taikomoji programa) kasdienį naudojimą ir techninę priežiūrą;

(3)

Sprendimas Nr. 2119/98/EB buvo panaikintas ir pakeistas Sprendimu Nr. 1082/2013/ES. Naujuoju sprendimu SĮRS buvo iš naujo įteisinta. Be to, juo buvo išplėstas nuolatinis ryšių tinklas, siekiant aprėpti kitų rūšių biologines grėsmes ir kitų kategorijų dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, įskaitant chemines, ekologines ar nenustatytos kilmės grėsmes. Juo taip pat nustatytos epidemiologinės priežiūros, stebėsenos, skubaus įspėjimo apie dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai ir kovos su jomis taisyklės;

(4)

atsižvelgiant į atliktus SĮRS pakeitimus, tikslinga patikslinti ir atnaujinti jos veikimo tvarką. Siekiant užtikrinti tinkamą SĮRS veikimą ir vienodą taikymą, būtina nustatyti išsamias keitimosi informacija procedūras. Tos procedūros turėtų neleisti dubliuotis veiklai ar imtis veiksmų, prieštaraujančių esamoms stebėsenos, skubaus įspėjimo ir kovos su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai struktūroms ir mechanizmams;

(5)

pagal Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 15 straipsnio 1 dalies b punktą valstybės narės turi paskirti kompetentingas institucijas, atsakingas už įspėjamuosius pranešimus ir atsakomųjų priemonių nustatymą (toliau – SĮRS kompetentingos institucijos). Siekdamos užtikrinti pranešimų koordinavimą ir nuoseklumą, valstybės narės turėtų pranešti valstybėms narėms ir Komisijai SĮRS kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis ir informuoti apie bet kokius su jomis susijusius vėlesnius pasikeitimus;

(6)

SĮRS veiksmingumas priklauso nuo to, ar laiku perduodami pranešimai ir keičiamasi atitinkama informacija, susijusia su kilusiomis didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai. Todėl reikėtų nustatyti aiškų laiką, per kurį turi būti pateikti įspėjamieji pranešimai ir informacija;

(7)

siekiant išvengti struktūrinio įspėjamųjų pranešimų ir vienas kitam prieštaraujančių veiksmų dubliavimosi, reikėtų užtikrinti, kad pagal kitų Sąjungos teisės aktų nuostatas arba Euratomo sutartimi nustatytų kitų susijusių skubaus įspėjimo ir informavimo sistemų įspėjamuosius pranešimus ir informaciją apie įvykius, kurie kelia arba gali kelti didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai, būtų įmanoma perduoti naudojantis SĮRS. Ši galimybė turėtų būti užtikrinama su sąlyga, kad prisijungiant iš kitų sistemų nebus pažeistas SĮRS saugumas ir bus laikomasi taikytinų duomenų apsaugos taisyklių. Be to, SĮRS turėtų būti suderinama su bet kurios kitos įspėjimo ir informavimo sistemos, su kuria ji yra susieta, duomenų laukeliais, darbo srautais ir prieigos teisėmis. siekiant užtikrinti tokį įvairių įspėjimo ir informavimo sistemų sąveikumą, reikėtų pritaikyti SĮRS IT taikomąją programą;

(8)

vadovaudamosi Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 11 straipsnio 1 dalimi, valstybės narės, siekdamos koordinuoti nacionalinius atsakomuosius veiksmus ir informacijos teikimą kilus rizikai ir krizei, turi konsultuotis vienos su kitomis Sveikatos saugumo komitete (toliau – SSK). Siekiant palengvinti tokių atsakomųjų veiksmų koordinavimą ir veiksmingą informavimą, reikėtų nustatyti valstybių narių atsakomųjų veiksmų koordinavimo ir veiksmingo visuomenės ir (arba) sveikatos priežiūros specialistų informavimo procedūras;

(9)

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (5) 28 straipsnio 1 dalį buvo konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu;

(10)

kai naudojamasi SĮRS, reikėtų vadovautis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (6) ir Reglamentu (EB) Nr. 45/2001;

(11)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 18 straipsniu įsteigto Didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai komiteto nuomonę;

(12)

todėl Sprendimas 2000/57/EB turėtų būti panaikintas ir pakeistas.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

SĮRS kompetentingos institucijos

1.   Komisija pagal Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 15 straipsnio 1 dalies b punktą paskirtoms SĮRS kompetentingoms institucijoms suteikia prieigą prie Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 8 straipsniu nustatytos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad SĮRS kompetentingos institucijos ir bet kokios kitos susijusios kompetentingos institucijos, neviršydamos savo jurisdikcijos, galėtų naudotis bendrais veiksmingo ryšio kanalais, kad galėtų nedelsdamos nustatyti dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai, atitinkančias Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus kriterijus.

2 straipsnis

SĮRS įspėjamieji pranešimai

1.   Jeigu valstybė narė ar Komisija sužino apie kilusią ar besiformuojančią tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai, kaip apibrėžta Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 9 straipsnio 1 dalyje, nedelsdamos, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tada, kai sužino apie grėsmę, paskelbia tame straipsnyje nurodytą įspėjimą.

2.   Valstybė narė arba Komisija gali pranešti apie paskelbtą įspėjimą Sveikatos saugumo komitetui (toliau – SSK).

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta pranešimo pareiga nedaro poveikio Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 9 straipsnio 2 dalyje nustatytai pranešimo pareigai.

4.   Įspėjamojo pranešimo paskelbimas neturi būti atidedamas dėl to, kad gali būti žinoma ne visa to sprendimo 9 straipsnio 3 dalyje nurodyta svarbi informacija.

5.   Paskelbiant šio straipsnio 1 dalyje minėtą įspėjimą, nurodoma, ar paisoma Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 9 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų.

6.   Jeigu, pateikusi įspėjamąjį pranešimą, valstybė narė arba Komisija nori perduoti pagal Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 9 straipsnio 3 dalį koordinavimo požiūriu svarbią informaciją, turi pasinaudoti specialia SĮRS funkcija, leidžiančia pateikti pastabą, atsakant į pradinį pranešimą.

3 straipsnis

Kitos Sąjungos lygmens skubaus įspėjimo ir informavimo sistemos

1.   2 straipsnio 1 dalyje nurodytame įspėjamajame pranešime patikslinama, ar apie nustatytą grėsmę prieš tai nebuvo pranešta naudojantis kitomis Sąjungos lygmens arba pagal Euratomo sutartį veikiančiomis įspėjimo ar informavimo sistemomis.

2.   Jeigu apie didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai pranešama naudojantis daugiau nei viena Sąjungos lygmens įspėjimo ar informavimo sistema, SĮRS sistemoje Komisija nurodo, kuria sistema naudotis keičiantis konkretaus pobūdžio informacija.

3.   Taikant šį straipsnį, prie kitų Sąjungos lygmens arba pagal Euratomo sutartį veikiančių įspėjimo ir informavimo sistemų priskiriamos priede nurodytos sistemos.

4 straipsnis

Atsakomųjų veiksmų dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai koordinavimas

1.   Jeigu pagal Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 11 straipsnio 1 dalies a punktą pateikiamas prašymas dėl konsultacijos, siekiant koordinuoti atsakomuosius veiksmus dėl didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai, Komisija užtikrina, kad SSK ją suteiktų per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo, atsižvelgdamas į su šia grėsme susijusio atvejo skubumą.

2.   Komisija praneša apie prašymą SSK ir jam suteikia visą su grėsme susijusią informaciją, įskaitant informaciją, kuri jau yra SĮRS.

3.   Be to, be informacijos, kuri jau yra SĮRS, valstybės narės pateikia raštu visą turimą su grėsme susijusią informaciją, įskaitant visuomenės sveikatos arba kitas priemones, kurių buvo imtasi arba ketinama imtis.

4.   SSK išnagrinėja visą turimą informaciją apie konkrečią grėsmę, įskaitant įspėjamuosius pranešimus, rizikos vertinimą ir kitą informaciją, kurią valstybės narės arba Komisija perdavė per SĮRS arba SSK, įskaitant informaciją apie visuomenės sveikatos priemones, kurių buvo imtasi ar ketinama imtis. Visa ši informacija turi būti išnagrinėta nedelsiant.

5.   Siekdamos kovoti su didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis sveikatai, valstybės narės, svarstydamos visuomenės sveikatos priemones arba jų imdamosi, atsižvelgia į konsultacijų su SSK išvadas.

5 straipsnis

Informacijos teikimas kilus rizikai ir krizei

1.   Pateikus prašymą dėl konsultacijos pagal Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 11 straipsnio 1 dalies b punktą, valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje SSK, rengia ir teikia siūlymus dėl pranešimų dėl rizikos ir krizės turinio ir formos, kuriuos valstybės narės skelbia visuomenei ir (arba) sveikatos priežiūros specialistams. Valstybės narės gali patikslinti pranešimus, atsižvelgdamos į savo poreikius ir aplinkybes.

2.   Valstybės narės, jau perdavusios su didele tarpvalstybinio pobūdžio grėsmė sveikatai susijusius pranešimus dėl rizikos ir krizės, apie tų pranešimų turinį raštu informuoja SSK ir Komisiją.

6 straipsnis

Paskelbto įspėjimo deaktyvinimas

Jeigu nebėra sąlygų, kuriomis buvo grindžiamas įspėjimo paskelbimas pagal Sprendimo Nr. 1082/2013/ES 9 straipsnio 1 dalį, įspėjimą deaktyvina jį paskelbusi valstybė narė arba Komisija tuo atveju, jeigu įspėjimą paskelbė ji pati. Įspėjimas deaktyvinamas tik po to, kai visos susijusios valstybės narės sutinka, kad jis būtų deaktyvintas.

7 straipsnis

Sprendimo 2000/57/EB panaikinimas

1.   Sprendimas 2000/57/EB panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintąjį sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 293, 2013 11 5, p. 1.

(2)  1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo (OL L 268, 1998 10 3, p. 1).

(3)  1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2000/57/EB dėl užkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB nustatytos skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos (OL L 21, 2000 1 26, p. 32).

(4)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (OL L 142, 2004 4 30, p. 1).

(5)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(6)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).


PRIEDAS

Nebaigtinis Sąjungos lygmens įspėjimo ir informavimo sistemų, kurias palaipsniui reikėtų susieti su SĮRS, sąrašas

Šiame priede išvardytos Sąjungos lygmens arba pagal Euratomo sutartį veikiančios skubaus įspėjimo ir informavimo sistemos, kurios gali būti naudojamos įspėjamiesiems pranešimams ir informacijai apie įvykius, dėl kurių kyla arba gali kilti didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, teikti:

Pranešimo apie gyvūnų ligas sistema (ADNS), skirta registruoti ir dokumentuoti svarbių užkrečiamų gyvūnų ligų padėties raidą;

Komisijos tarpsektorinė perspėjimo sistema (ARGUS) – tai Komisijos vidaus skubaus įspėjimo sistema, kuri, susidarius nepaprastajai padėčiai ir (arba) krizei, visiems Komisijos generaliniams direktoriams leidžia keistis svarbiausia informacija ir užtikrinti vidaus koordinavimą;

Bendra ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos sistema (CECIS), susijusi su civiline sauga ir jūrų taršos avarijomis;

Europos bendrijos skubaus keitimosi radiologine informacija sistema (ECURIE), skirta pranešti apie apsaugos radiologinės arba branduolinės avarijos atveju priemones;

Pranešimų apie dideles avarijas sistema (EMARS), palengvinanti keitimąsi patirtimi, gauta likviduojant su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusias avarijas ir įvykius be padarinių, siekiant gerinti cheminių avarijų prevenciją ir galimų padarinių sumažinimą;

Europos informavimo apie fitosanitarijos tikslais sulaikytas siuntas sistema (EUROPHYT), susijusi su augalų ir augalinių produktų siuntomis, importuojamomis į Sąjungą arba joje parduodamomis ir sulaikytomis fitosanitarijos tikslais;

Skubių pranešimų apie kraują ir kraujo komponentus sistema (RAB), skirta keistis informacija siekiant išvengti tarpvalstybinių incidentų, susijusių su kraujo perpylimu, arba juos suvaldyti;

Skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistema (RAPEX), skirta keistis informacija apie vartotojų saugai ir sveikatai pavojų keliančius produktus;

Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF), skirta pranešti apie maisto ar pašarų keliamus pavojus žmonių sveikatai;

Skubių pranešimų apie audinius ir ląsteles sistema (RATC), skirta keistis informacija ir priemonėmis, susijusiomis su kitose šalyse esantiems pacientams vežamais žmogaus audiniais ar ląstelėmis;

Europos narkotikų ir narkomanijos informacinis tinklas (Reitox), skirtas rinkti ir teikti informaciją apie narkotikų problemą Europoje.


Top