EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1013

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 171, 29.6.2016, p. 144–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1013/oj

29.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/144


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1013

2016 m. birželio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 338 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Komisijai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 184/2005 (3) suteiktus įgaliojimus reikėtų suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 ir 291 straipsniais;

(2)

aukštos kokybės ir lengvai palyginama mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų (toliau – TUI) statistika yra labai svarbi už viešąją politiką Sąjungoje atsakingiems asmenims, tyrėjams ir visiems Europos piliečiams. Komisija (Eurostatas) turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad būtų galima lengvai ir patogiai naudotis internetine prieiga prie duomenų sekų ir užtikrinti naudotojams numanomą duomenų pateikimą;

(3)

mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir TUI Europos statistika yra itin svarbi informacija grindžiamam ekonominės politikos formavimui ir tiksliam ekonominiam prognozavimui užtikrinti;

(4)

priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 (4), Komisija pareiškimu (5) įsipareigojo atsižvelgdama į SESV nustatytus kriterijus peržiūrėti teisėkūros procedūra priimtus aktus, kuriuose dabar yra nuorodos į reguliavimo procedūrą su tikrinimu;

(5)

Reglamente (EB) Nr. 184/2005 yra nuorodos į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, todėl jį reikėtų peržiūrėti atsižvelgiant į SESV nustatytus kriterijus;

(6)

siekiant suderinti Reglamentą (EB) Nr. 184/2005 su SESV 290 ir 291 straipsniais, tuo reglamentu Komisijai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus reikėtų pakeisti įgaliojimais priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus;

(7)

pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kai dėl ekonomikos ar technikos pokyčių reikia atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 184/2005 I priedo 6, 7 ir 8 lentelėse nustatytus geografinio skirstymo lygius, institucinių sektorių skirstymo lygius ir skirstymo pagal ekonominės veiklos rūšis lygius su sąlyga, kad toks atnaujinimas neturi poveikio atskaitomybės naštai ir nekeičia taikytinos pagrindinės konceptualios sistemos. Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai taip pat turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kai reikia panaikinti arba sumažinti tam tikrus to reglamento I priedo duomenų srautų reikalavimus su sąlyga, kad dėl tokio panaikinimo ar sumažinimo nepablogėja pagal šį reglamentą parengtos statistikos kokybė. Tokiais deleguotaisiais aktais taip pat turėtų būti pratęstas ataskaitos dėl faktų, nustatytų TUI statistikos, grindžiamos galutinės nuosavybės koncepcija, tyrimais, ir TUI statistikos, atskiriant plyno lauko TUI sandorius nuo perėmimų, tyrimais, pateikimo terminas. Komisija turėtų užtikrinti, kad tais deleguotaisiais aktais valstybėms narėms arba vienetams respondentams nebūtų nustatoma didelė papildoma našta, didesnė nei būtina šio reglamento tikslais, ir nebūtų pakeista taikytina pagrindinė konceptuali sistema. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (6) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(8)

siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 184/2005 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, siekiant suderinti kokybės ataskaitų formą, struktūrą ir periodiškumą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

(9)

Reglamento (EB) Nr. 184/2005 11 straipsnyje nurodytas Mokėjimų balanso komitetas pataria ir padeda Komisijai naudotis jos įgyvendinimo įgaliojimais. Vadovaujantis naujos Europos statistikos sistemos (toliau – ESS) struktūros, skirtos koordinavimo ir partnerystės pagal aiškią piramidinę struktūrą ESS tobulinimui, strategija, Komisiją konsultuoti ir padėti jai naudotis įgyvendinimo įgaliojimais turėtų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 (7) įsteigtas Europos statistikos sistemos komitetas (toliau – ESSK). Tuo tikslu Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 turėtų būti iš dalies pakeistas, nuorodas į Mokėjimų balanso komitetą pakeičiant nuorodomis į ESSK;

(10)

šiuo metu vykstantis geras darbinis bendradarbiavimas tarp nacionalinių centrinių bankų (toliau – NCB) ir nacionalinių statistikos institucijų (toliau – NSI), taip pat tarp Eurostato ir Europos Centrinio Banko (toliau – ECB) yra naudingas ir turėtų būti tęsiamas ir toliau plėtojamas siekiant gerinti makroekonominės statistikos, pavyzdžiui, mokėjimų balanso statistikos, finansų statistikos, valdžios sektoriaus finansų statistikos ir nacionalinių sąskaitų, bendrą suderinamumą ir kokybę. Dalyvaudami atitinkamų ekspertų grupių, atsakingų už mokėjimų balansą, tarptautinę prekybą paslaugomis ir TUI statistiką, darbe NCB ir NSI ir toliau aktyviai prisidės prie visų su mokėjimų balansu, tarptautine prekyba paslaugomis ir TUI statistika susijusių sprendimų rengimo. ESS ir Europos centrinių bankų sistemos (toliau – ECBS) bendradarbiavimas strateginiu lygmeniu koordinuojamas Europos statistikos forume, įsteigtame pagal 2013 m. balandžio 24 d. pasirašytą Susitarimo memorandumą dėl Europos statistikos sistemos ir Europos centrinių bankų sistemos narių bendradarbiavimo;

(11)

siekiant toliau stiprinti ESS ir ECBS bendradarbiavimą, Komisija turėtų paprašyti Tarybos sprendimu 2006/856/EB (8) įsteigto Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto (PFBK) pateikti nuomonę dėl visų jo kompetencijos klausimų, kaip nurodyta tame sprendime;

(12)

pagal SESV 127 straipsnio 4 dalį ir 282 straipsnio 5 dalį su ECB turėtų būti konsultuojamasi dėl visų siūlomų Sąjungos aktų jo kompetencijai priklausančiose srityse;

(13)

valstybės narės turėtų laiku tinkama forma pateikti reikiamos kokybės su mokėjimų balansu, tarptautine prekyba paslaugomis ir TUI susijusius duomenis, reikalingus Europos statistikai parengti;

(14)

priėmus Reglamentą (EB) Nr. 184/2005, tarptautiniai kapitalo srautai tapo intensyvesni ir sudėtingesni. Kapitalo srautams nukreipti daugiau naudojant specialiosios paskirties vienetus ir teisines struktūras, tapo sudėtingiau tokius srautus stebėti siekiant užtikrinti jų atsekamumą ir išvengti dvigubos arba daugybinės apskaitos;

(15)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 turėtų būti atnaujintas, kad padidėtų su mokėjimų balansu, tarptautine prekyba paslaugomis ir TUI susijęs skaidrumas ir išsamumas;

(16)

siekdamos surinkti pagal šį reglamentą reikalaujamą tinkamą informaciją, valstybės narės turėtų naudotis visais svarbiais ir tinkamais šaltiniais, įskaitant administracinius duomenų šaltinius, kaip antai verslo registrus arba registrą „EuroGroups“. Skaidrumą būtų galima padidinti ir pasinaudojant naujausiomis inovacijomis, kaip antai pasauliniu juridinio asmens identifikatoriumi, taip pat tikrosios nuosavybės teisės registrais, įsteigtais atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 (9);

(17)

siekiant parengti TUI statistiką, grindžiamą galutinės nuosavybės koncepcija, ir TUI statistiką, atskiriant plyno lauko TUI sandorius nuo TUI, kuriomis vykdomi perėmimai ir kurios atitinkamu laikotarpiu paprastai nepadidina bendrojo kapitalo formavimo valstybėse narėse, tose srityse turėtų būti parengta ir tobulinama tinkama metodika. Tai turėtų būti daroma bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Tarptautiniu valiutos fondu ir Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija;

(18)

atlikus bandomuosius tyrimus turėtų būti nustatytos sąlygos, įskaitant metodinę sistemą naujiems duomenų rinkiniams apie metinę TUI statistiką įtraukti ir įvertinti susijusių duomenų rinkinių sąnaudas, statistikos kokybę, taip pat palyginamumą tarp šalių. Komisija turėtų parengti ataskaitą dėl tų tyrimų rezultatų ir ją pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(19)

siekdama užtikrinti valstybių narių teikiamų statistinių duomenų kokybę, Komisija turėtų naudotis atitinkamomis prerogatyvomis ir įgaliojimais, numatytais Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnyje;

(20)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 10 straipsnį, kai dėl ekonomikos ar technikos pokyčių reikia atnaujinti I priedo 6, 7 ir 8 lentelėse nustatytus geografinio skirstymo lygius, institucinių sektorių skirstymo lygius ir skirstymo pagal ekonominės veiklos rūšis lygius su sąlyga, kad toks atnaujinimas neturi poveikio atskaitomybės naštai ir nepakeičia taikytinos pagrindinės konceptualios sistemos.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 10 straipsnį, kai tik reikia panaikinti arba sumažinti tam tikrus I priede nurodytus duomenų srautų reikalavimus su sąlyga, kad dėl tokio panaikinimo ar sumažinimo nepablogėja pagal šį reglamentą parengtos statistikos kokybė.

Naudodamasi tais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ar respondentams nebūtų nustatyta didelė papildoma našta.

Be to, Komisija tinkamai pagrindžia tuose deleguotuosiuose aktuose numatytus veiksmus, prireikus atsižvelgdama į išlaidų efektyvumą, įskaitant naštą respondentams, ir rengimo sąnaudas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 (*) 14 straipsnio 3 dalį.

(*)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).“"

2)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Kokybės kriterijai ir ataskaitos

1.   Šio reglamento tikslu pagal šio reglamento 5 straipsnį perduotiniems duomenims taikomi Reglamento (EB) Nr. 223/2009 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti kokybės kriterijai.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitą dėl perduodamų duomenų kokybės (toliau – kokybės ataskaita).

3.   Taikydama 1 dalyje nurodytus kokybės kriterijus duomenims, kuriems taikomas šis reglamentas, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato kokybės ataskaitų formą, struktūrą ir periodiškumą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.   Padedama 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto Europos statistikos sistemos komiteto, Komisija (Eurostatas) perduotų duomenų kokybę vertina remdamasi tinkama kokybės ataskaitų analize; ji parengia ir paskelbia ataskaitą dėl Europos statistikos, kuriai taikomas šis reglamentas, kokybės. Ta ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti.

5.   Valstybės narės praneša Komisijai (Eurostatui) apie bet kokius svarbius metodinius arba kitos rūšies pakeitimus, kurie turėtų įtakos perduodamiems duomenims, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo bet kokių tokių pakeitimų taikymo pradžios. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai praneša apie bet kokį tokį pranešimą.“

3)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Duomenų srautai

1.   Rengtini statistiniai duomenys sugrupuojami prieš juos perduodant Komisijai (Eurostatui) pagal šiuos duomenų srautus:

a)

mokėjimų balanso mėnesio statistika;

b)

mokėjimų balanso ketvirčio statistika;

c)

tarptautinė prekyba paslaugomis;

d)

TUI srautai;

e)

TUI likučiai.

2.   Komisija (Eurostatas) ir valstybės narės, bendradarbiaudamos su atitinkamais tarptautiniais partneriais, parengia tinkamą TUI statistikos, grindžiamos ne tik ekonomikos, iš kurios ateina investicijos, principu, bet ir galutinės nuosavybės koncepcija, ir TUI statistikos, atskiriant plyno lauko TUI sandorius nuo perėmimų, sudarymo metodiką.

3.   Ne vėliau kaip 2018 m. liepos 20 d. Komisija (Eurostatas) inicijuoja valstybių narių atliekamus bandomuosius tyrimus, susijusius su metine TUI statistika, grindžiama galutinės nuosavybės koncepcija, ir TUI statistika, atskiriant plyno lauko TUI sandorius nuo perėmimų. Tokių tyrimų tikslas – nustatyti sąlygas, įskaitant metodinę sistemą šiems naujiems duomenų rinkiniams apie metinę TUI statistiką įtraukti ir įvertinti susijusių duomenų rinkinių sąnaudas, numanomą statistinę kokybę, taip pat palyginamumą tarp šalių.

4.   Siekdama sudaryti sąlygas 3 dalyje nurodytiems tyrimams atlikti, Sąjunga gali valstybėms narėms teikti finansinę paramą subsidijomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (**).

5.   Ne vėliau kaip 2019 m. liepos 20 d. Komisija (Eurostatas) parengia ataskaitą dėl 3 dalyje nurodytų tyrimų rezultatų. Ta ataskaita perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai ir prireikus joje nurodomos likusios sąlygos, kurias reikia įvykdyti siekiant parengti 2 dalyje nurodytą metodiką.

6.   Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 10 straipsnį priimti deleguotuosius aktus siekiant 12 mėnesių pratęsti šio straipsnio 5 dalyje nustatytą ataskaitos pateikimo terminą, jei toje dalyje nurodytų bandomųjų tyrimų vertinime Komisija nustato, kad tikslinga nustatyti likusias sąlygas.

Naudodamasi tais įgaliojimais Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais aktais valstybėms narėms ir respondentams nebūtų nustatyta didelė papildoma našta.

Be to, Komisija tinkamai pagrindžia tuose deleguotuosiuose aktuose numatytus veiksmus, prireikus atsižvelgdama į išlaidų efektyvumą, įskaitant naštą respondentams, ir rengimo sąnaudas pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 14 straipsnio 3 dalį.

7.   Ne vėliau kaip praėjus 12 mėnesių po 5 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo Komisija atitinkamais atvejais, visų pirma atsižvelgdama į savo atliktą 3 dalyje nurodytų bandomųjų tyrimų rezultato įvertinimą, pateikia pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą siekiant apibrėžti metinei TUI statistikai, grindžiamai galutinės nuosavybės koncepcija, ir metinei TUI statistikai, atskiriant plyno lauko TUI sandorius nuo perėmimų, keliamus metodinius ir duomenų reikalavimus.

(**)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).“"

4)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Platinimas

1.   Komisija (Eurostatas) pagal šį reglamentą parengtą Europos statistiką platina panašiu periodiškumu į tą, kuris nustatytas I priede. Ta statistika pateikiama Komisijos (Eurostato) interneto svetainėje.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 223/2009 18 straipsnį, nedarydamos poveikio statistikos konfidencialumo apsaugai, valstybės narės ir Komisija (Eurostatas) užtikrina šiuo reglamentu reikalaujamų duomenų ir metaduomenų platinimą ir tikslią jų sudarymo metodiką.“

5)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   2 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2016 m. liepos 19 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (***) nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 2 straipsnio 3 dalį ir 5 straipsnio 6 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

(***)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“"

6)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Europos statistikos sistemos komitetas, įsteigtas Reglamentu (EB) Nr. 223/2009. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (****).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

(****)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“"

7)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Įgyvendinimo ataskaitos

Komisija ne vėliau kaip 2018 m. vasario 28 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, o vėliau ją teikia kas penkerius metus.

Visų pirma toje ataskaitoje:

a)

įvertinama mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir TUI duomenų kokybė;

b)

įvertinama Sąjungos, valstybių narių, statistinės informacijos teikėjų ir naudotojų statistinės informacijos nauda, atsižvelgiant į statistikos parengimo kaštus;

c)

atsižvelgiant į gautus rezultatus nustatomos tobulintinos bei keistinos sritys.“

8)

Įterpiamas šis straipsnis:

„12a straipsnis

Bendradarbiavimas su kitais komitetais

Visais Tarybos sprendimu 2006/856/EB (*****) įsteigto Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto kompetencijos klausimais Komisija prašo to komiteto pateikti nuomonę pagal tą sprendimą.

(*****)  2006 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas 2006/856/EB dėl Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto įsteigimo (OL L 332, 2006 11 30, p. 21).“"

9)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2016 m. birželio 8 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.G. KOENDERS


(1)  OL C 31, 2015 1 30, p. 3.

(2)  2016 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2016 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas.

(3)  2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (OL L 35, 2005 2 8, p. 23).

(4)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(5)  OL L 55, 2011 2 28, p. 19.

(6)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(7)  2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).

(8)  2006 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas 2006/856/EB dėl Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto įsteigimo (OL L 332, 2006 11 30, p. 21).

(9)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 184/2005 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2 lentelės įžanginis tekstas pakeičiamas taip:

„Periodiškumas: kas ketvirtį.

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2014 m. pirmasis ketvirtis.

Terminas: 2014–2016 m. – T + 85; nuo 2017 m. – T + 82 (2)

(2)  Pinigų sąjungai nepriklausančioms valstybėms narėms T+82 taikyti neprivaloma.“;"

2)

2 lentelės E dalyje „Tarptautinių investicijų balansas“ įrašas „Išvestinės finansinės priemonės (neįtrauktos į oficialiąsias tarptautines atsargas) ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai“ pakeičiamas taip:

„Išvestinės finansinės priemonės (neįtrauktos į oficialiąsias tarptautines atsargas) ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai

Pagal rezidento sektorių (Sek 2)

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)“

3)

4.1 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

įrašas „Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) – Sandoriai“ pakeičiamas taip:

„Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) – Sandoriai

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

b)

įrašas „Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) – Sandoriai“ pakeičiamas taip:

„Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) – Sandoriai

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

c)

papildoma šia pabaigos išnaša:

„(*)

Geo 6: paryškintuoju šriftu pažymėta nuoroda Geo 6 – privaloma nuo 2015 ataskaitinių metų.“;

4)

4.2 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

įrašas „Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) – Pajamos“ pakeičiamas taip:

„Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU) – Pajamos

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

b)

įrašas „Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) – Pajamos“ pakeičiamas taip:

„Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE) – Pajamos

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

c)

papildoma šia pabaigos išnaša:

„(*)

Geo 6: paryškintuoju šriftu pažymėta nuoroda Geo 6 – privaloma nuo 2015 ataskaitinių metų.“;

5)

5.1 lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

įrašas „Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU)“ pakeičiamas taip:

„Tiesioginės investicijos užsienyje (TIU)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

b)

įrašas „Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE)“ pakeičiamas taip:

„Tiesioginės investicijos duomenis teikiančios šalies ekonomikoje (DIRE)

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“

c)

papildoma šia pabaigos išnaša:

„(*)

Geo 6: paryškintuoju šriftu pažymėta nuoroda Geo 6 – privaloma nuo 2015 ataskaitinių metų.“Top