EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1209

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1209 2020 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo numatytos formos

C/2020/5511

OJ L 274, 21.8.2020, p. 3–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1209/oj

21.8.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 274/3


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/1209

2020 m. rugpjūčio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo numatytos formos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1352/2013 (2) nustatytos formos, naudotinos teikiant prašymą, kad muitinė imtųsi veiksmų dėl prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė (kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 608/2013 6 straipsnyje) ir teikiant prašymą pratęsti laikotarpį, per kurį muitinė turi imtis veiksmų (kaip nurodyta to reglamento 12 straipsnyje) (toliau – formos);

(2)

atsižvelgiant į tai, kad įdiegiamas ES muitinės verslininkų portalas, kuriame formos gali būti pateiktos elektroniniu būdu, formas reikia pritaikyti. Siekiant užtikrinti saugią prieigą prie to portalo, svarbu, kad pareiškėjai ir jų atstovai būtų identifikuoti unikaliu kodu. Šiuo tikslu formose ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas taps privalomu laukeliu pareiškėjui ir atstovui skirtame langelyje;

(3)

EORI sistema jau suteikia unikalius identifikavimo kodus ekonominės veiklos vykdytojams. Tą sistemą tikslinga taikyti ir asmenims, kurie nėra ekonominės veiklos vykdytojai, nurodytiems Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 (3) 6 straipsnio 1 dalies a punkte;

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 386/2012 (4), ypač jo 2 straipsnio 2 dalies b punktu, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) pavedama rinkti, analizuoti ir skleisti atitinkamus objektyvius, palyginamus ir patikimus duomenis apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus;

(5)

pagal Reglamento (ES) Nr. 386/2012 5 straipsnio 1 dalies b punktą Komisija perduoda EUIPO visą valstybių narių pagal Reglamento (ES) Nr. 608/2013 31 straipsnio 2 dalį pateiktą svarbią informaciją, susijusią su prekių, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, išleidimo sustabdymu arba sulaikymu;

(6)

kad būtų galima nuodugniau analizuoti pažeidimo duomenis ir geriau suprasti pažeidimų geografinę aprėptį ir poveikį, svarbu, kad tokių prekių išleidimo sustabdymas ir sulaikymas galėtų būti priskirti sprendimo adresatui. Taip pat svarbu, kad tas asmuo jau pildant formas būtų informuotas apie tai, kad jo asmens duomenys bus pateikti EUIPO, ir sutiktų su tokiu duomenų perdavimu. Todėl formas reikia atitinkamai pritaikyti;

(7)

pradėjus taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) 2016/679 (5) ir (ES) 2018/1725 (6), formose nurodytos duomenų apsaugos nuostatos turi būti atnaujintos;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 608/2013 31 straipsnį visais duomenimis apie sprendimus dėl prašymų ir prekių sulaikymo tarp valstybių narių ir Komisijos turi būti keičiamasi per Komisijos centrinę duomenų bazę ir kad ta duomenų bazė turi būti pritaikyta prie naujų formų, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1352/2013 I–III priedų pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2020 m. rugsėjo 15 d.;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę 2020 m. birželio 24 d.;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

2)

II priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu;

3)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. rugsėjo 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. rugpjūčio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 181, 2013 6 29, p. 15.

(2)  2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo numatytos formos (OL L 341, 2013 12 18, p. 10).

(3)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(4)  2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 386/2012 dėl su intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimu susijusių užduočių pavedimo Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklai ir dizainas), įskaitant Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro sudarymą iš viešojo ir privačiojo sektorių atstovų (OL L 129, 2012 5 16, p. 1).

(5)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

(6)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14


III PRIEDAS

„III PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1352/2013 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

I dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1 langelio („Pareiškėjas“) pildymo instrukcijos tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„Šiame langelyje pateikiami pareiškėjo duomenys, kaip antai pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir išsamus adresas, jo ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir indentifikavimo kodas (EORI kodas), kuris yra unikalus Sąjungos kodas, valstybės narės muitinės priskirtas pareiškėjui, jo fiksuotojo ryšio telefono, mobiliojo telefono arba fakso numeriai ir e. pašto adresas. Jei tinkama, pareiškėjas gali nurodyti savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, bet kokį kitą nacionalinį registracijos numerį ir savo interneto svetainės adresą.“;

b)

4 langelio („Atstovas, teikiantis prašymą pareiškėjo vardu“) pildymo instrukcijos tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

„Jeigu pareiškėjo prašymą teikia jo atstovas, šiame langelyje pateikiami atstovo duomenys, kaip antai atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir išsamus adresas, jo ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir indentifikavimo kodas (EORI kodas), kuris yra unikalus Sąjungos kodas, valstybės narės muitinės priskirtas atstovui, jo fiksuotojo ryšio telefono, mobiliojo telefono arba fakso numeriai ir e. pašto adresas. Jei tinkama, atstovas taip pat gali nurodyti bendrovės, kurioje jis dirba, pavadinimą ir bendrovės interneto svetainės adresą. Prašyme turi būti pateikti jo įgaliojimų būti atstovu įrodymai pagal valstybės narės, kurioje teikiamas prašymas, teisės aktus, ir pažymėtas atitinkamas langelis.“;

2)

II dalis pakeičiama taip:

„II.   SPRENDIMO ADRESATO PILDOMOS PRAŠYMO PRATĘSTI LAIKOTARPĮ FORMOS, PATEIKIAMOS II PRIEDE, LANGELIŲ SPECIFIKACIJOS

Žvaigždute (*) pažymėti laukai yra privalomi ir turi būti užpildyti.

Jeigu langelyje vienas ar daugiau laukų pažymėti pliuso ženklu (+), turi būti užpildytas bent vienas iš tų laukų.

Žyma „tarnybiniam naudojimui“ pažymėti langeliai nepildomi.

1 langelis. Sprendimo adresato duomenys

Šiame langelyje pateikiami sprendimo adresato duomenys.

2 langelis. Sprendimo adresato atstovas

Jeigu sprendimo adresato prašymą teikia jo atstovas, šiame langelyje pateikiami atstovo duomenys, kaip antai atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir išsamus adresas, jo ekonominės veiklos vykdytojo registracijos ir indentifikavimo kodas (EORI kodas), kuris yra unikalus Sąjungos kodas, valstybės narės muitinės priskirtas atstovui, jo fiksuotojo ryšio telefono, mobiliojo telefono arba fakso numeriai ir e. pašto adresas. Jei tinkama, atstovas taip pat gali nurodyti bendrovės, kurioje jis dirba, pavadinimą ir bendrovės interneto svetainės adresą. Jei nepateikti pradiniame prašyme, prašyme turi būti pateikti jo įgaliojimų būti atstovu įrodymai pagal valstybės narės, kurioje priimtas pradinis sprendimas, teisės aktus, ir pažymėtas atitinkamas langelis.

3 langelis. Prašymas pratęsti laikotarpį

Šiame langelyje pateikiamas prašymo registracijos numeris, nurodant pirmuosius du prašymą patenkinusios valstybės narės ISO/alpha-2 kodo simbolius. Pažymėdamas reikiamą langelį sprendimo adresatas atitinkamai nurodo, ar prašo pakeisti prašyme pateiktą informaciją.

4 langelis. Parašas

4 langelyje sprendimo adresatas arba sprendimo adresato atstovas įrašo prašymo užpildymo vietą ir datą ir jį pasirašo. Pasirašančiojo asmens vardas ir pavardė įrašomi didžiosiomis raidėmis.“


Top