EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2151

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/2151 2019 m. gruodžio 13 d. kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu

C/2019/8803

OJ L 325, 16.12.2019, p. 168–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/oj

16.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 325/168


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/2151

2019 m. gruodžio 13 d.

kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 281 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 6 straipsnyje numatyta, kad visi informacijos mainai tarp muitinių tarpusavyje ir tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir muitinių, taip pat tokios informacijos saugojimas turi būti vykdomi naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis. Reglamento 280 straipsnyje numatyta, kad Komisija turi parengti darbo programą, susijusią su elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (toliau – darbo programa);

(2)

pirmąją darbo programą Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/255/ES (2) ir 2016 m. pirmą kartą ją atnaujino Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/578 (3). Siekiant atsižvelgti į naujus su elektroninėmis sistemomis susijusius planus, grindžiamus ištekliais ir prioritetais, 2016 m. darbo programą būtina atnaujinti. Be to, būtina atsižvelgti į Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278 straipsnio dalinį pakeitimą, atliktą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/632 (4), dėl priemonių, kurios nėra Reglamente (ES) Nr. 952/2013 nurodytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymo pereinamuoju laikotarpiu pratęsimo. Siekiant užtikrinti stabilų ir patikimą Reglamente (ES) Nr. 952/2013 numatytų elektroninių sistemų diegimo planavimą, ateityje darbo programa turėtų būti atnaujinama tik tuo atveju, jei būtų naujų pokyčių. Todėl reikėtų išbraukti nuostatą, pagal kurią reikalaujama darbo programą atnaujinti kasmet;

(3)

be to, būtina papildomai patikslinti tam tikrus ataskaitų teikimo pareigos, kuri valstybėms narės ir Komisijai buvo nustatyta nauju Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278a straipsniu, kad būtų galima stebėti elektroninių sistemų kūrimo pažangą, aspektus. Pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės narės du kartus per metus turi pateikti Komisijai atnaujintą savo pažangos kuriant ir diegiant elektronines sistemas lentelę. Lentelėje turėtų būti nurodytos tam tikrų etapų užbaigimo datos ir, jei vėluojama arba jei kyla vėlavimo rizika, 278a straipsnio 3 dalyje nurodyti rizikos mažinimo veiksmai. Taip pat būtina nurodyti datas, iki kurių valstybės narės turėtų atsiųsti tą informaciją. Taip Komisija galės iki kiekvienų metų pabaigos parengti ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti elektroninių sistemų kūrimo pažangos ataskaitą. Be to, valstybės narės turėtų nedelsdamos informuoti Komisiją apie svarbius jų IT planų pakeitimus. Tačiau, atsižvelgiant į 278a straipsnio 4 dalyje nustatytą ataskaitų teikimo pareigą, nebėra būtinybės reikalauti, kad valstybės narės informaciją pateiktų likus 6 mėnesiams iki naujos elektroninės sistemos įdiegimo;

(4)

darbo programoje turėtų būti išvardytos Reglamente (ES) Nr. 952/2013 numatytos elektroninės sistemos, atitinkami straipsniai, kuriuose tos sistemos numatytos, ir numatomos tų sistemų veikimo pradžios datos. Darbo programoje turėtų būti skiriamos elektroninės sistemos, kurias valstybės narės turi sukurti pačios (nacionalinės sistemos), ir sistemos, kurias jos turi sukurti bendradarbiaudamos su Komisija (visos Europos sistemos). Visos šios elektroninės sistemos būtinos, kad Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 veiktų visa apimtimi. Tas sąrašas turėtų būti sudarytas remiantis dabartiniu visus su IT susijusius muitinės projektus apimančiu planavimo dokumentu (muitinės daugiamečiu strateginiu planu; angl. multi-annual strategic plan for customs, MASP-C (5)), kuris rengiamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 70/2008/EB (6), ypač jo 4 straipsnį ir 8 straipsnio 2 dalį. Darbo programoje nurodytos elektroninės sistemos turėtų būti tvarkomos, projektuojamos ir kuriamos taip, kaip nustatyta MASP-C;

(5)

kadangi pereinamasis laikotarpis, per kurį Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 turi būti pradėtas taikyti visa apimtimi, turėtų baigtis iki šio reglamento 278 straipsnyje nurodytų datų, darbo programoje tiksliau nustatomos faktinės kiekvienos elektroninės sistemos įdiegimo datos, sutampančios su Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/341 (7) nustatytų konkrečių pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo laikotarpio pabaiga;

(6)

jei pagal darbo programą valstybėms narėms suteikiama galimybė pasirinkti, kada per tam tikrą laikotarpį (t. y. diegimo laikotarpį) įdiegti visos Europos ar nacionalinę elektroninę sistemą, priede turėtų būti aiškiai nustatyta, kad diegimo pradžios data yra anksčiausia data, nuo kurios valstybės narės gali pradėti eksploatuoti naują elektroninę sistemą, o diegimo pabaigos data – vėliausia data, iki kurios visos valstybės narės ir visi ekonominės veiklos vykdytojai turi pradėti naudoti naują arba sunaujovintą elektroninę sistemą. Diegimo pabaigos data taip pat turėtų būti pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su elektronine sistema, taikymo laikotarpio pabaigos data. Todėl šios datos turėtų būti nustatomos remiantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytais terminais. Šie diegimo laikotarpiai reikalingi tam, kad sistemos galėtų būti naudojamos visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į kiekvienos sistemos naudojimo poreikius. Muitinės projektui, susijusiam su iki prekių atvežimo taikomais saugumo ir saugos reikalavimais (ICS2), taikomi diegimo laikotarpiai turėtų būti nustatomi pagal kitas taisykles. Šiuo atveju visos valstybės narės turėtų būti pasirengusios kiekvieną projekto versiją įdiegti nuo jos diegimo pradžios datos, o ekonominės veiklos vykdytojams valstybių narių sutikimu turėtų būti sudaroma galimybė prisijungti diegimo laikotarpiu;

(7)

su perėjimu prie naujų nacionalinių elektroninių sistemų ar jų versijų susiję diegimo laikotarpiai turėtų būti suderinti su valstybių narių nacionaliniais projektų įgyvendinimo ir perėjimo prie naujų sistemų ar jų versijų planais, be to, nustatant tuos laikotarpius turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių nacionalinės IT aplinkos ypatumus ir jose susiklosčiusias aplinkybes. Nacionalinių elektroninių sistemų diegimo pabaigos datos turėtų būti ir pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su tomis elektroninėmis sistemomis, taikymo laikotarpio pabaigos datos. Todėl šios datos turėtų būti nustatomos remiantis Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytais terminais;

(8)

valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai laiku gautų techninę informaciją, kurios jiems reikia savo elektroninėms sistemoms atnaujinti ir prisijungti prie naujų arba sunaujovintų Reglamente (ES) Nr. 952/2013 numatytų elektroninių sistemų. Apie reikiamus pakeitimus turi būti pranešta likus 12–24 mėn. iki konkrečios sistemos įdiegimo, jei tai būtina dėl tos sistemos taikymo srities ir pobūdžio. Nedidelių pakeitimų atveju tas laikotarpis gali būti trumpesnis;

(9)

siekiant sinchronizuoti darbo programą ir MASP-C ir atsižvelgti į naujus Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278 straipsnyje numatytus terminus, būtina pakeisti tam tikrų projektų įgyvendinimo datas;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Darbo programa

Priimama priede išdėstyta darbo programa, susijusi su Reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (toliau – darbo programa).

2 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja įgyvendindamos darbo programą.

2.   Valstybės narės sukuria ir įdiegia atitinkamas elektronines sistemas per darbo programoje nustatytus atitinkamus diegimo laikotarpius.

3.   Darbo programoje nurodyti projektai ir su jais susijusių elektroninių sistemų projektavimas ir diegimas valdomi su darbo programa ir muitinės daugiamečiu strateginiu planu derančiu būdu.

4.   Komisija įsipareigoja inicijuodama darbo programos projektus siekti bendro supratimo ir sutarimo su valstybėmis narėmis dėl projekto apimties, struktūros, reikalavimų ir elektroninių sistemų architektūros. Prireikus Komisija taip pat konsultuojasi su ekonominės veiklos vykdytojais ir atsižvelgia į jų nuomones.

3 straipsnis

Atnaujinimai

Darbo programa reguliariai atnaujinama siekiant ją priderinti ir pritaikyti prie Reglamento (ES) Nr. 952/2013 įgyvendinimo naujovių ir užtikrinti, kad joje būtų atsižvelgiama į faktinę elektroninių sistemų projektavimo ir kūrimo pažangą. Ypač siekiama atsižvelgti į specifikacijų, dėl kurių bendrai susitarta, parengimą ir į praktinį elektroninių sistemų paleidimą.

4 straipsnis

Komunikacija ir ataskaitos

1.   Komisija ir valstybės narės dalijasi informacija apie kiekvienos sistemos kūrimo planavimą ir pažangą.

2.   Iki kiekvienų metų sausio 31 d. ir birželio 30 d. valstybės narės Komisijai pateikia nacionalinius projektų įgyvendinimo ir perėjimo prie naujų sistemų ar jų versijų planus, taip pat pažangos kuriant ir diegiant elektronines sistemas lentelę, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278a straipsnio 4 dalyje. Planuose ir lentelėje pateikiama aktuali informacija, būtina metinei ataskaitai, kurią Komisija turi teikti pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278a straipsnį, parengti.

3.   Valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie visus svarbius nacionalinių projektų įgyvendinimo ir perėjimo prie naujų sistemų ar jų versijų planų atnaujinimus.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad ekonominės veiklos vykdytojai laiku galėtų susipažinti su techninėmis specifikacijomis, susijusiomis su nacionalinės elektroninės sistemos išorės komunikacija.

5 straipsnis

Panaikinimas

1.   Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/578 panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą sprendimą ir į Įgyvendinimo sprendimą 2014/255/ES laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2019 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 269, 2013 10 10, p. 1.

(2)  2014 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/255/ES, kuriuo nustatoma Sąjungos muitinės kodekso darbo programa (OL L 134, 2014 5 7, p. 46).

(3)  2016 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/578, kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu (OL L 99, 2016 4 15, p. 6).

(4)  2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/632, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013 siekiant pratęsti priemonių, kurios nėra Sąjungos muitinės kodekse numatytos elektroninės duomenų apdorojimo priemonės, taikymą pereinamuoju laikotarpiu (OL L 11, 2019 4 25, p. 54).

(5)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2

(6)  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 70/2008/EB dėl nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos (OL L 23, 2008 1 26, p. 21).

(7)  2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 (OL L 69, 2016 3 15, p. 1).


PRIEDAS

Darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu

I.   ĮVADAS

1.

Darbo programa sukuriama priemonė, kuri padėtų taikyti Reglamento (ES) Nr. 952/2013 nuostatas, susijusias su tame reglamente numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu.

2.

Be to, šia darbo programa nustatomi laikotarpiai, per kuriuos, iki kol bus įdiegtos naujos ar sunaujovintos elektroninės sistemos, yra taikytinos Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/2446 (1), Deleguotajame reglamente (ES) 2016/341 ir Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2447 (2) nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės.

3.

Techninėms specifikacijoms taikomas terminas „pagrindinis etapas“ suprantamas kaip data, iki kurios turi būti parengtos nuolatinės techninės specifikacijos. Nacionalinių sistemų ar jų komponentų atveju ši data bus nurodyta paskelbtame nacionalinio projekto įgyvendinimo plane.

4.

Darbo programoje nustatytos tokios visos Europos ir nacionalinių sistemų įdiegimo datos:

a)

elektroninių sistemų diegimo laikotarpio pradžios data – ji turėtų būti suprantama kaip anksčiausia data, nuo kurios galima pradėti eksploatuoti elektroninę sistemą;

b)

elektroninių sistemų diegimo laikotarpio pabaigos data – ji turėtų būti suprantama kaip

vėliausia data, iki kurios visos valstybės narės turi pradėti eksploatuoti, o visi ekonominės veiklos vykdytojai – pradėti naudoti sistemas, ir

pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo pabaigos data.

Jei faktinis perėjimo prie naujos sistemos ar jos versijos arba sistemos diegimo laikotarpis nenumatytas, b punkte nurodyta data sutampa su pradžios data.

5.

Vien nacionalinių sistemų arba konkrečių platesnio pobūdžio Sąjungos masto projekto nacionalinių komponentų įdiegimo datas ir diegimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datas valstybės narės gali nustatyti savo nacionaliniuose projektų įgyvendinimo planuose, atsižvelgdamos į Reglamento (ES) Nr. 952/2013 278 straipsnyje nustatytus bendrus terminus.

Pagal pirmą pastraipą diegiamos šios nacionalinės sistemos ar konkretūs nacionaliniai komponentai:

a)

SMK automatizuotos eksporto sistemos (AES) 2 komponentas (Nacionalinių eksporto sistemų naujovinimas) (II dalies 10 punktas);

b)

SMK specialiosios procedūros (SP IMP/SP EXP) (II dalies 12 punktas);

c)

SMK pranešimas apie atvykimą, pranešimas apie prekių pateikimą, laikinasis saugojimas (II dalies 13 punktas);

d)

SMK nacionalinių importo sistemų naujovinimas (II dalies 14 punktas);

e)

SMK garantijų valdymo (GUM) 2 komponentas (II dalies 16 punktas).

6.

Manydamos esant tikslinga, valstybės narės gali pradėti diegti visos Europos sistemas, kurioms nustatytas diegimo laikotarpis, o ne viena eksploatavimo pradžios data, nuo tinkamos datos, kuri patenka į šį laikotarpį, ir gali nustatyti laikotarpį, per kurį prie naujos sistemos ar jos versijos gali pereiti ekonominės veiklos vykdytojai. Apie jo pradžios ir pabaigos datas pranešama Komisijai. Komisija ir valstybės narės turės atidžiai išnagrinėti bendrosios srities aspektus.

Pagal pirmą pastraipą diegiamos šios visos Europos sistemos:

a)

SMK naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) naujovinimas (II dalies 9 punktas);

b)

SMK automatizuotos eksporto sistemos (AES) 1 komponentas (II dalies 10 punktas);

c)

SMK centralizuotas muitinis įforminimas importo atvejais (CCI) (II dalies 15 punktas).

Visos Europos SMK ICS2 (II dalies 17 punktas) taip pat turi būti diegiama ir prie jos turi būti pereinama palaipsniui. Tačiau šiuo atveju taikomas kitas principas, kadangi tikimasi, kad visos valstybės narės bus pasirengusios kiekvieną projekto versiją įdiegti tuo pačiu metu, kiekvieno diegimo laikotarpio pradžioje. Be to, manydamos esant tikslinga, valstybės narės gali leisti ekonominės veiklos vykdytojams prie sistemos prisijungti palaipsniui, iki nustatyto kiekvienos versijos diegimo laikotarpio pabaigos. Valstybės narės, derindamos su Komisija, savo interneto svetainėse privalo skelbti terminus ir nurodymus ekonominės veiklos vykdytojams.

7.

Įgyvendindamos darbo programą Komisija ir valstybės narės turės atidžiai spręsti sudėtingus priklausomybės, kintamųjų veiksnių ir prielaidų klausimus. Planavimas bus valdomas vadovaujantis MASP-C išdėstytais principais.

Projektai bus įgyvendinami keliais etapais: nuo parengimo ir kūrimo iki struktūros suformavimo, testavimo, perėjimo prie naujos sistemos ar jos versijos ir galutinio eksploatavimo. Komisijos ir valstybių narių vaidmuo šiais skirtingais etapais priklausys nuo sistemų ir jų komponentų ar paslaugų pobūdžio ir architektūros, kaip apibūdinta išsamiuose MASP-C projektų aprašuose. Atitinkamais atvejais bendras technines specifikacijas parengs Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su jas peržiūrėsiančiomis valstybėmis narėmis, kad tos specifikacijos būtų parengtos likus 24 mėnesiams iki elektroninės sistemos tikslinės įdiegimo datos.

Valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai laiku gautų techninę informaciją, kurios jiems reikia savo elektroninėms sistemoms atnaujinti ir prisijungti prie naujų arba sunaujovintų Reglamente (ES) Nr. 952/2013 numatytų sistemų. Apie pakeitimus ekonominės veiklos vykdytojams turi būti pranešta likus 12–24 mėn. iki konkrečios sistemos įdiegimo, jei tai būtina dėl to pakeitimo apimties ir pobūdžio, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų planuoti darbus ir pritaikyti savo sistemas ir sąsajas. Nedidelių pakeitimų atveju tas laikotarpis gali būti trumpesnis.

Valstybės narės ir atitinkamais atvejais Komisija vykdo sistemų kūrimo ir diegimo veiklą laikydamosi apibrėžtos sistemos architektūros ir specifikacijų. Veikla bus vykdoma laikantis darbo programoje nurodytų etapų ir terminų. Komisija ir valstybės narės taip pat bendradarbiaus su ekonominės veiklos vykdytojais bei kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Ekonominės veiklos vykdytojai turės imtis priemonių, kurios būtinos, kad jie galėtų pradėti naudotis įdiegtomis sistemomis ne vėliau kaip iki šioje darbo programoje arba, kai taikytina, valstybių narių nacionaliniuose planuose nurodytų pabaigos datų.

II.   PROJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ KŪRIMU IR DIEGIMU, SĄRAŠAS

A.   Išsamus sąrašas

SMK projektai ir su jais susijusios elektroninės sistemos

Projektų, susijusių su Kodeksui taikyti reikalingų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu, sąrašas

Teisinis pagrindas

Pagrindinis etapas

Elektroninių sistemų įdiegimo datos

 

 

 

Elektroninės sistemos diegimo laikotarpio pradžios data (3)

Elektroninės sistemos diegimo laikotarpio pabaigos data (4) = pereinamojo laikotarpio pabaigos data

1.   SMK registruotųjų eksportuotojų sistema (REX)

Projekto tikslas – suteikti prieigą prie naujausios informacijos apie registruotuosius eksportuotojus, įsisteigusius bendrosios lengvatinių muitų tarifų sistemos (BLS) šalyse ir eksportuojančius prekes į Sąjungą. Ši sistema yra visos Europos sistema, į kurią, siekiant sudaryti palankias sąlygas eksportui į BLS šalis, įtraukti ir duomenys apie ES ekonominės veiklos vykdytojus. Reikiami duomenys į sistemą buvo palaipsniui įkelti iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 ir 64 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2015 m. 1 ketv.

2017 1 1

2017 1 1

2.   SMK privalomoji tarifinė informacija (PTI)

Projekto tikslas – sunaujovinti veikiančią visos Europos EBTI-3 sistemą, siekiant užtikrinti:

a)

EBTI-3 sistemos suderinamumą su SMK reikalavimais;

b)

priežiūrai reikalingų deklaracijų duomenų apimties išplėtimą;

c)

privalomo PTI naudojimo stebėseną;

d)

PTI naudojimo pratęsimo stebėseną ir valdymą.

Projektas įgyvendinamas dviem etapais.

Pirmuoju etapu (per 1 stadiją) nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 10 ir 14 punktuose nurodytų projektų įgyvendinimo (bet ne vėliau kaip atitinkamai iki 2023 m. gruodžio 1 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d.) laipsniškai diegiama funkcija, reikalinga pagal SMK reikalaujamiems deklaracijų duomenų rinkiniams gauti. Per 2 stadiją, remiantis nauju deklaracijos duomenų rinkiniu ir prisiderinant prie muitinės sprendimų proceso, vykdoma pareiga kontroliuoti PTI naudojimą.

Antruoju etapu diegiamas elektroninio formato prašymas ir sprendimas suteikti PTI, o ekonominės veiklos vykdytojams sudaroma galimybė naudotis ES mastu suderinta verslininko sąsaja, per kurią jie gali elektroninėmis priemonėmis teikti prašymus suteikti PTI ir gauti PTI sprendimus.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 ir 34 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2016 m. 2 ketv.

(1 etapas)

2017 3 1

(1 etapo 1 stadija)

2017 3 1

(1 etapo 1 stadija)

2017 10 2

(1 etapo 2 stadija)

2017 10 2

(1 etapo 2 stadija)

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2018 m. 2 ketv.

(2 etapas)

2019 10 1

(2 etapas)

2019 10 1

(2 etapas)

3.   SMK muitinės sprendimai

Projekto tikslas – suderinti procesus, susijusius su prašymo priimti muitinės sprendimą pateikimu, sprendimo priėmimu ir sprendimo valdymu, visos Sąjungos mastu standartizuojant ir elektroniniu būdu tvarkant prašymo bei sprendimo ir (arba) leidimo duomenis. Projektas susijęs su Kodekse nustatytais nacionaliniais ir kelių valstybių narių sprendimais ir apima Sąjungos lygmeniu centralizuotai sukurtus sistemos komponentus ir nacionalinių komponentų, jei valstybės narės pasirinko galimybę juos naudoti, integravimą. Ši visos Europos sistema palengvina konsultacijas sprendimo priėmimo laikotarpiu ir leidimo suteikimo proceso valdymą.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 22, 23, 26, 27 ir 28 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2015 m. 4 ketv.

2017 10 2

2017 10 2

4.   Tiesioginė verslininkų prieiga prie Europos informacinių sistemų (vienodas vartotojų valdymas ir skaitmeninis parašas)

Šio projekto tikslas – rasti praktinių sprendimų, kad tiesioginė ir suderinta verslininko prieiga kaip vartotojo ir sistemos sąsajų paslauga būtų integruota į elektronines muitinės sistemas, aprašytas konkrečiuose SMK projektuose. Vienodas vartotojų valdymas ir skaitmeninis parašas bus integruotas į atitinkamų sistemų portalus ir apims tapatybės, prieigos ir vartotojų valdymo palaikymą, atitinkantį būtinas saugumo politikos priemones.

Pirmasis įdiegimas atliktas kartu su SMK muitinės sprendimų sistema.

Vėliau šią techninę tapatybės nustatymo ir vartotojų valdymo priemonę bus galima naudoti kituose SMK projektuose, kaip antai SMK privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sistemos, SMK įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų (AEO) sistemos naujovinimo, SMK Sąjungos prekių statuso įrodymo (PoUS) sistemos ir SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms procedūroms sistemos projektuose. Įdiegimo datas žr. skirtingų projektų aprašymuose.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnis

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2015 m. 4 ketv.

2017 10 2

2017 10 2

5.   SMK įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų (AEO) sistemos naujovinimas

Šio projekto tikslas – tobulinti veiklos procesus, susijusius su prašymais suteikti AEO statusą ir leidimais, atsižvelgiant į SMK teisinių nuostatų pakeitimus.

Pirmuoju projekto etapu siekiama įdiegti pagrindinius AEO sistemos patobulinimus, kad ji būtų suderinta su muitinės sprendimų priėmimo procedūra.

Antruoju projekto etapu diegiamas elektroninio formato AEO prašymas ir sprendimas, o ekonominės veiklos vykdytojams sudaroma galimybė naudotis suderinta sąsaja, per kurią galima elektroninėmis priemonėmis teikti prašymus suteikti AEO statusą ir gauti sprendimus dėl šio statuso suteikimo. Sunaujovintos sistemos diegimas suskirstytas į dvi versijas: 1 dalis apima su prašymų suteikti AEO statusą teikimo ir sprendimo priėmimo procesą, o 2 dalis – kitus tolesnius procesus.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 ir 39 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2016 m. 1 ketv.

2018 3 5

(1 etapas)

2018 3 5

(1 etapas)

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2018 m. 4 ketv.

2019 10 1

(2 etapo 1 dalis – pradiniai procesai)

20191216

(2 etapo 2 dalis – kiti procesai)

2019 10 1

(2 etapo 1 dalis)

20191216

(2 etapo 2 dalis)

6.   SMK ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir identifikavimo sistemos naujovinimas (EORI 2)

Šio projekto tikslas – šiek tiek sunaujovinti esamą visos Europos EORI sistemą, kurios priemonėmis galima registruoti ir identifikuoti Sąjungos ir trečiųjų šalių ekonominės veiklos vykdytojus bei asmenis, kurie nėra ekonominės veiklos vykdytojai, veikiančius Sąjungos muitų teisės reguliavimo srityje.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 6 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnis

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2016 m. 2 ketv.

2018 3 5

2018 3 5

7.   SMK Surveillance 3 (SMK priežiūra 3)

Šio projekto tikslas – sunaujovinti sistemą Surveillance 2+ ir užtikrinti jos suderinamumą su tokiais SMK reikalavimais kaip standartiniai informacijos mainai naudojantis elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir funkcijų, reikalingų išsamiems iš valstybių narių gautiems priežiūros duomenų rinkiniams apdoroti ir analizuoti, sukūrimas.

Jis apima papildomus duomenų gavybos pajėgumus ir ataskaitų rengimo funkcijas, todėl Komisijai ir valstybėms narės bus sudaryta galimybė tuo naudotis.

Šio projekto įgyvendinimas visa apimtimi priklauso nuo 10 ir 14 punktuose išvardytų projektų įgyvendinimo (atitinkamai ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 1 d. ir 2022 m. gruodžio 31 d.). Šios sistemos įdiegimo datą valstybės narės turi nustatyti savo nacionaliniuose planuose.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnis ir 56 straipsnio 5 dalis

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2016 m. 3 ketv.

2018 10 1

2018 10 1

8.   SMK Sąjungos prekių statuso įrodymas (PoUS)

Projekto tikslas – sukurti naują visos Europos informacinę sistemą, skirtą Sąjungos prekių statuso įrodymams T2L/F ir muitiniams prekių manifestams (išduotiems ne įgaliotojo išdavėjo) saugoti, tvarkyti ir jų paieškai atlikti.

Muitinio prekių manifesto funkcijų įgyvendinimas turi būti susietas su Europos jūrų sektoriaus vieno langelio aplinka, todėl ši projekto dalis bus įgyvendinama kaip atskiras etapas.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 ir 153 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2022 m. 1 ketv.

2024 3 1

(1 etapas)

2025 6 2

(2 etapas)

2024 3 1

(1 etapas)

2025 6 2

(2 etapas)

9.   SMK naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) naujovinimas

Šio projekto tikslas – pritaikyti veikiančią visos Europos NCTS prie naujojo SMK.

1 komponentas. NCTS 5 etapas. Šio etapo tikslas –pritaikyti NCTS prie naujų SMK reikalavimų, išskyrus reikalavimus, taikomus tranzito muitinės deklaracijų, pateikiamų įvežant prekes į Sąjungos muitų teritoriją, saugos ir saugumo duomenų elementams.

Tai apima įvykių kelyje (en route) registravimą, informacijos mainų pritaikymą prie SMK nustatytų duomenų reikalavimų ir sąsajų su kitomis sistemomis naujovinimą bei kūrimą.

2 komponentas. NCTS 6 etapas. Šio etapo tikslas – įgyvendinti konkrečius naujus reikalavimus, taikytinus tranzito muitinės deklaracijų, pateikiamų įvežant prekes į Sąjungos muitų teritoriją, saugos ir saugumo duomenų elementams remiantis 17 projekto (SMK ICS2) įgyvendinimo rezultatais. Dėl sprendimo apimties ir įgyvendinimo bus susitarta projekto inicijavimo etapu.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnis ir 226–236 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2019 m. 4 ketv.

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2022 m. 2 ketv.

2021 3 1

2024 6 3

2023 12 1

2025 6 2

10.   SMK automatizuota eksporto sistema (AES)

Šio projekto tikslas – įgyvendinti SMK nustatytus eksporto ir išvežimo reikalavimus.

1 komponentas. Visos Europos AES. Projekto tikslas – toliau plėtoti veikiančią visos Europos Eksporto kontrolės sistemą siekiant įdiegti visos apimties Automatizuotą eksporto sistemą (AES), kuri atitiks su procesais ir duomenimis susijusius SMK veiklos reikalavimus, taikomus, be kita ko, supaprastintoms procedūroms ir centralizuotam muitiniam įforminimui eksporto atvejais. Taip pat planuojama sukurti suderintas sąsajas su Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistema (EMCS) ir NCTS. Tokia AES leis visiškai automatizuoti eksporto procedūras ir išvežimo formalumus. AES apima centriniu ir nacionaliniu lygmenimis kuriamas dalis, be kita ko, nacionalinius komponentus, kurių priemonėmis teikiama ir apdorojama eksporto deklaracija ir kurie sudaro galimybes vėliau keistis informacija su išvežimo muitinės įstaiga per bendruosius AES komponentus.

2 komponentas. Nacionalinių eksporto sistemų naujovinimas. Atskiros nacionalinės sistemos, nepatenkančios į AES aprėptį, bet glaudžiai su ja susijusios, turi būti sunaujovintos dėl tam tikrų nacionalinių elementų, susijusių su eksporto ir (arba) išvežimo formalumais. Jei šie elementai nedaro poveikio bendrajai AES sričiai, jie gali būti priskiriami šiam komponentui.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 179 ir 263–276 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2019 m. 4 ketv.

(1 komponentas)

2021 3 1

(1 komponentas)

2023 12 1

(1 komponentas)

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= nustato VN

(2 komponentas)

2021 3 1

(2 komponentas)

2023 12 1

(2 komponentas)

11.   SMK informaciniai lapai (INF) specialiosioms procedūroms

Šio projekto tikslas – sukurti naują visos Europos sistemą INF duomenų valdymo ir elektroninio INF duomenų tvarkymo procesams specialiųjų procedūrų srityje palaikyti ir racionalizuoti.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnis, 215 straipsnis ir 255–262 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2018 m. 2 ketv.

2020 6 1

2020 6 1

12.   SMK specialiosios procedūros

Šio projekto tikslas – nustatant bendrus veiklos proceso modelius paspartinti, palengvinti ir suderinti specialiąsias procedūras visoje Sąjungoje. Visi SMK pakeitimai, susiję su muitiniu sandėliavimu, galutiniu vartojimu, laikinuoju įvežimu, laikinuoju įvežimu perdirbti ir laikinuoju išvežimu perdirbti, bus įgyvendinti nacionalinių sistemų priemonėmis.

Šis projektas bus įgyvendinamas dviem etapais.

1 komponentas. Nacionalinės specialiosios eksporto procedūros (SP EXP). Parengiami nacionaliniai elektroniniai sprendimai, kurių reikia su eksportu susijusioms specialiosioms procedūroms atlikti.

2 komponentas. Nacionalinės specialiosios importo procedūros (SP IMP). Parengiami nacionaliniai elektroniniai sprendimai, kurių reikia su importu susijusioms specialiosioms procedūroms atlikti.

Šie projektai bus įgyvendinami vykdant 10 ir 14 punktuose išvardytus projektus.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 215, 237–242 ir 250–262 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= nustato VN (1 ir 2 komponentams)

2021 3 1

(1 komponentas)

2023 12 1

(1 komponentas)

Nacionaliniame plane nustato VN

(2 komponentas)

Nacionaliniame plane nustato VN, diegimo laikotarpis – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

(2 komponentas)

13.   SMK pranešimas apie atvykimą, pranešimas apie prekių pateikimą ir laikinasis saugojimas

Šio projekto tikslas – nustatyti SMK apibūdintus pranešimo apie transporto priemonės atvykimą, prekių pateikimo (pranešimo apie prekių pateikimą) ir laikinojo saugojimo deklaracijos naudojimo procesus ir remti valstybių narių vykdomų šios srities duomenų mainų tarp verslininkų ir muitinės sąlygų suderinimą.

Projektas apima nacionalinio lygmens procesų automatizavimą.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnis ir 133–152 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= nustato VN, o pranešimo apie transporto priemonės atvykimą atveju – atsižvelgiant į ICS2 planą.

Nacionaliniame plane nustato VN

Nacionaliniame plane nustato VN, diegimo laikotarpis – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

14.   SMK nacionalinių importo sistemų naujovinimas

Projekto tikslas – įgyvendinti visus procesus ir pagal SMK nustatytus duomenų reikalavimus, susijusius su importo sritimi (ir nepriskirtus kuriam nors kitam darbo programoje nurodytam projektui). Jis iš esmės susijęs su išleidimo į laisvą apyvartą procedūros (standartinės procedūros ir supaprastinimų) pakeitimais, tačiau taip pat apima ir su perėjimu prie kitų sistemų ar jų versijų susijusį poveikį. Šis projektas susijęs su nacionaline importo sritimi, apimančia nacionalines muitinės deklaracijų apdorojimo sistemas, taip pat kitas sistemas, pvz., nacionalines apskaitos ir mokėjimo sistemas.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 1 dalis ir 53, 56, 77–80, 83–87, 101–105, 108–109, 158–187 ir 194–195 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= nustato VN

Nacionaliniame plane nustato VN

Nacionaliniame plane nustato VN, diegimo laikotarpis – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

15.   SMK centralizuotas muitinis įforminimas importo atvejais (CCI)

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas įforminti prekėms muitinės procedūrą naudojant centralizuotą muitinį įforminimą, kuris leistų ekonominės veiklos vykdytojams centralizuoti savo su muitine susijusią veiklą. Dalyvaujančios muitinės įstaigos turėtų tarpusavyje koordinuoti muitinės deklaracijų apdorojimą ir fizinį prekių išleidimą. Projektas susijęs su visos Europos sistema, kurią sudaro ir centriniu, ir nacionaliniu lygmenimis kuriami komponentai.

Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais.

1 etapas. Šis etapas apims centralizuoto muitinio įforminimo derinimą su standartinėmis muitinės deklaracijomis ir su supaprastintomis muitinės deklaracijomis bei atitinkamomis papildomomis deklaracijomis (sureguliuojant situaciją, susijusią su viena supaprastinta muitinės deklaracija). Be to, jis apims išleidimo į laisvą apyvartą, muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir galutinio vartojimo muitinės procedūrų įforminimą prekėms. Galiausiai, šis etapas bus susijęs su visų rūšių prekėmis, išskyrus akcizais apmokestinamas prekes ir prekes, kurioms taikomos bendros žemės ūkio politikos priemonės.

2 etapas. Šis etapas apims viską, ko neapėmė 1 etapas, konkrečiau, centralizuoto muitinio įforminimo derinimą su muitinės deklaracijomis, pateikiamomis įtraukiant jų duomenis į deklaranto tvarkomus apskaitos registrus, ir atitinkamomis papildomomis deklaracijomis, centralizuoto muitinio įforminimo derinimą su papildomomis deklaracijomis, kurias pateikus sureguliuojama situacija, susijusi su daugiau kaip viena supaprastinta muitinės deklaracija, laikinojo įvežimo procedūros įforminimą prekėms, akcizais apmokestinamų prekių ir prekių, kurioms taikomos bendros žemės ūkio politikos priemonės, centralizuotą muitinį įforminimą.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 ir 179 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2020 m. 3 ketv.

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2022 m. 2 ketv.

2022 3 1

2023 10 2

2023 12 1

2025 6 2

16.   SMK garantijų valdymas (GUM)

Šio projekto tikslas – užtikrinti veiksmingą ir efektyvų skirtingų rūšių garantijų valdymą.

1 komponentas. GUM. Visos Europos sistema apims bendrųjų garantijų, kurios gali būti naudojamos daugiau nei vienoje valstybėje narėje, valdymą ir referencinio dydžio stebėseną pateikiant kiekvieną muitinės deklaraciją, papildomą deklaraciją arba atitinkamą informaciją apie duomenis, reikalingus įtraukiant į apskaitą atsiradusias skolas muitinei, taikant visas Sąjungos muitinės kodekse numatytas muitinės procedūras, išskyrus tranzitą, kuriam skirtas Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) projektas.

2 komponentas. Nacionalinių garantijų valdymas. Be to, turi būti sunaujovintos esamos nacionalinės elektroninės sistemos, skirtos garantijoms, galiojančioms vienoje valstybėje narėje, valdyti.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnis ir 89–100 straipsniai

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= 2022 m. 3 ketv.

(1 komponentas)

2023 10 2

(1 komponentas)

2025 6 2

(1 komponentas)

Tikslinė techninių specifikacijų parengimo data

= nustato VN

(2 komponentas)

Nacionaliniame plane nustato VN

(2 komponentas)

Nacionaliniame plane nustato VN, diegimo laikotarpis – iki 2025 m. birželio 2 d.

(2 komponentas)

17.   SMK importo kontrolės sistema 2 (ICS2)

Šios programos tikslas – didinti į Sąjungą įvežamų prekių saugą ir saugumą iki jų atvežimo, įgyvendinant naujus SMK reikalavimus, susijusius su įvežimo bendrųjų deklaracijų (ENS) teikimu ir tvarkymu, tiksliau, su atvejais, kai ENS duomenys teikiami daugiau nei vienu duomenų rinkiniu ir (arba) skirtingų asmenų, ir tų duomenų bei muitinių atliekamos rizikos analizės rezultatų mainais. Diegiant ICS2 bus sukurta visiškai nauja sistemos architektūra ir palaipsniui pakeista esama visos Europos ICS sistema.

Programa bus įgyvendinama trimis versijomis.

1 versija. Pirmuoju etapu ši versija apims atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų (pašto paslaugų teikėjų ir skubių siuntų vežėjų, vežančių jas oro transportu) pareigą teikti būtiniausius duomenis, t. y. prieš pakrovimą pateikiamų ENS duomenų rinkinį.

2 versija. Antruoju etapu ši versija apims visų naujų ENS teikimo pareigų ir su jomis susijusius veiklos bei rizikos valdymo procesų, taikytinų gabenant visas prekes oro transportu, įgyvendinimą.

3 versija. Trečiuoju etapu ši versija apims visų naujų ENS teikimo pareigų ir su jomis susijusių veiklos bei rizikos valdymo procesų, taikytinų gabenant visas prekes jūrų ir vidaus vandenų, kelių ir geležinkelių transportu (įskaitant tomis transporto priemonėmis gabenamas pašto siuntomis siunčiamas prekes), įgyvendinimą.

Reglamento (ES) Nr. 952/2013 6 straipsnio 1 dalis, 16, 46, 47 ir 127–132 straipsniai

Tikslinė visų trijų versijų techninių specifikacijų parengimo data

= 2018 m. 2 ketv.

2021 3 15

(1 versija)

2021 10 1

(1 versija)

2023 3 1

(2 versija)

2024 3 1

(3 versija)

2023 10 2

(2 versija)

2024 10 1

(3 versija)

B.   Sąrašo apžvalga

Su elektroninėmis sistemomis susiję SMK projektai

Įdiegimo datos/

diegimo laikotarpiai

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

SMK registruotųjų eksportuotojų sistema (REX)

2017 1 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SMK privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sistema

2017 3 1

(1 etapo 1 stadija)

2017 10 2

(1 etapo 2 stadija)

2019 10 1

(2 etapas)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3.

SMK muitinės sprendimai

2017 10 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tiesioginė verslininkų prieiga prie Europos informacinių sistemų (vienodas vartotojų valdymas ir skaitmeninis parašas)

2017 10 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SMK įgaliotųjų ekonominės veiklos vykdytojų (AEO) sistemos naujovinimas

2018 3 1

(1 etapas)

2019 10 1

(2 etapo 1 dalis)

20191216

(2 etapo 2 dalis)

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

6.

SMK ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir identifikavimo sistemos naujovinimas

(EORI 2)

2018 3 1

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7.

SMK Surveillance 3

2018 10 1

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8.

SMK Sąjungos prekių statuso įrodymas (PoUS)

2024 3 1

(1 etapas)

2025 6 2

(2 etapas)

 

 

 

 

 

 

 

X

X

9.

SMK naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) naujovinimas

2021 3 1–2023 12 1 (5 etapas)

2024 6 3–2025 6 2 (6 etapas)

 

 

 

 

X

X

X

X

X

10.

SMK automatizuota eksporto sistema (AES). –

1 komponentas. Visos Europos AES

2021 3 1–2023 12 1

 

 

 

 

X

X

X

 

 

10.

SMK automatizuota eksporto sistema (AES). –

2 komponentas. Nacionalinių eksporto sistemų naujovinimas

2021 3 1–2023 12 1

 

 

 

 

X

X

X

 

 

11.

SMK informaciniai lapai (INF) specialiosioms procedūroms

2020 6 1

 

 

 

X

 

 

 

 

 

12.

SMK specialiosios procedūros. –

1 komponentas. Nacionalinės specialiosios eksporto procedūros (SP EXP)

Nacionaliniai planai

2021 3 1–2023 12 1. Taip pat žr. 10 projektą

X

X

X

X

X

X

X

 

 

12.

SMK specialiosios procedūros. –

2 komponentas. Nacionalinės specialiosios importo procedūros (SP IMP)

SP IMP nacionaliniai planai

(iki 20221231). Taip pat žr. 14 projektą

X

X

X

X

X

X

 

 

 

13.

SMK pranešimas apie atvykimą, pranešimas apie prekių pateikimą ir laikinasis saugojimas

Nacionaliniai planai

(iki 20221231)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

14.

SMK nacionalinių importo sistemų naujovinimas

Nacionaliniai planai

(iki 20221231)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

15.

SMK centralizuotas muitinis įforminimas importo atvejais (CCI)

2022 3 1–2023 12 1 (1 etapas)

2023 10 2–2025 6 2 (2 etapas)

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

16.

SMK garantijų valdymas (GUM). –

1 komponentas. Visos Europos GUM

2023 10 2–2025 6 2

 

 

 

 

 

 

X

X

X

16.

SMK garantijų valdymo (GUM) sistema. –

2 komponentas. Nacionalinių garantijų valdymas

Nacionaliniai planai

(iki 2025 6 2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17.

SMK importo kontrolės sistema

(ICS2)

2021 3 15–2021 10 1

(1 versija)

2023 3 1–2023 10 2

(2 versija)

2024 3 1–2024 10 1

(3 versija)

 

 

 

 

X

 

X

X

 


(1)  2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).

(2)  2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).

(3)  Ši elektroninės sistemos diegimo laikotarpio pradžios data yra anksčiausia data, nuo kurios valstybės narės gali pradėti eksploatuoti sistemą.

(4)  Ši elektroninės sistemos diegimo laikotarpio pabaigos data yra vėliausia data, iki kurios sistema turėtų būti visiškai įdiegta, ir vėliausia data, iki kurios visi ekonominės veiklos vykdytojai turi būti perėję prie naujos sistemos ar jos versijos; atitinkamais atvejais šią datą nustatys valstybės narės; ši data yra pereinamojo laikotarpio pabaigos data.


Top