Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0867

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/867 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijoje (CCAMLR), kuriuo panaikinamas 2014 m. birželio 24 d. sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi CCAMLR

ST/8331/2019/INIT

OJ L 140, 28.5.2019, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/867/oj

28.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/72


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/867

2019 m. gegužės 14 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijoje (CCAMLR), kuriuo panaikinamas 2014 m. birželio 24 d. sprendimas dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi CCAMLR

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 81/691/EEB (1) Sąjunga sudarė Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos konvenciją (2) (CAMLR konvencija), kuri įsigaliojo 1982 m. balandžio 7 d. Konvencija įsteigta Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisija (CCAMLR). Belgija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Švedija ir Jungtinė Karalystė taip pat yra CAMLR konvencijos susitariančiosios šalys. Graikija, Nyderlandai ir Suomija yra CAMLR konvencijos susitariančiosios šalys, tačiau nėra CCAMLR narės;

(2)

remiantis CAMLR konvencijos IX straipsnio 1 dalimi, CCAMLR yra atsakinga už išsaugojimo priemonių, skirtų Antarkties jūrų gyviesiems ištekliams išsaugoti, įskaitant racionalų jų naudojimą, priėmimą savo metiniuose posėdžiuose. Tokios priemonės gali tapti privalomos Sąjungai;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1380/2013 (3) nustatyta, kad Sąjunga turi užtikrinti, kad žvejybos ir akvakultūros veikla ilguoju laikotarpiu būtų aplinkosauginiu požiūriu tvari ir būtų valdoma tokiu būdu, kuris dera su tikslais užtikrinti naudą ekonominėje, socialinėje ir užimtumo srityse ir padėti užtikrinti maisto tiekimą. Jame taip pat nustatyta, kad Sąjunga žuvininkystės valdymui turi taikyti atsargumo principą ir siekti užtikrinti, kad jūrų biologiniai ištekliai būtų naudojami taip, kad atkurti ir išlaikyti žvejojamų rūšių populiacijų dydžiai viršytų dydžius, kuriais gali būti užtikrintas didžiausias galimas tausios žvejybos laimikis. Be to, tame reglamente nustatyta, kad Sąjunga turi imtis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis grindžiamų išteklių valdymo ir išsaugojimo priemonių, remti mokslinių žinių ir rekomendacijų plėtojimą, laipsniškai panaikinti žuvų išmetimo į jūrą praktiką ir skatinti taikyti tokius žvejybos metodus, kuriais prisidedama prie selektyvesnės žvejybos ir padedama vengti nepageidaujamos priegaudos bei kiek įmanoma ją sumažinti, taip pat vykdyti žvejybą, kuria daromas mažas poveikis jūrų ekosistemoms ir žvejybos ištekliams. Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 taip pat pabrėžta, kad Sąjunga tų tikslų ir principų turi laikytis žuvininkystės išorės santykiuose;

(4)

kaip teigiama Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos bendrame komunikate „Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų darnaus valdymo darbotvarkė“ ir Tarybos išvadose dėl to bendro komunikato, pagrindinis Sąjungos veiksmų tuose forumuose siekis – skatinti įgyvendinti priemones, kuriomis remiamas ir didinamas regioninių žvejybos valdymo organizacijų veiksmingumas ir prireikus gerinamas jų valdymas;

(5)

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija“ nurodytos konkrečios priemonės plastiko kiekiui ir jūros taršai mažinti, taip pat mažinti jūroje prarandamų ar paliekamų žvejybos įrankių kiekį;

(6)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi CCAMLR posėdžiuose 2019–2023 m., nes CCAMLR priimtos išteklių išsaugojimo priemonės bus privalomos Sąjungai ir gali labai paveikti Sąjungos teisės aktų, būtent Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1035/2001 (4), (EB) Nr. 600/2004 (5), (EB) Nr. 601/2004 (6), (EB) Nr. 1005/2008 (7) ir (EB) Nr. 1224/2009 (8) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2403 (9), turinį;

(7)

ta pozicija turėtų apimti pasidalinamajai Sąjungos kompetencijai priklausančius klausimus tik tokiu mastu, kiek jais daromas poveikis bendroms Sąjungos taisyklėms. Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimą jungtinėse bylose C-626/15 ir C-659/16 (10), Sąjunga su savo valstybėmis narėmis turėtų remti tik saugomų jūros rajonų įsteigimą CCAMLR rajone. Šiuo sprendimu neturėtų būti daromas poveikis kompetencijos tarp Sąjungos ir jos valstybių narių pasidalinimui;

(8)

dabartinė pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi CCAMLR posėdžiuose, yra nustatyta 2014 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimu dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi CCAMLR. Tą sprendimą tikslinga panaikinti ir pakeisti nauju sprendimu, kuris apimtų 2019–2023 m. laikotarpį;

(9)

atsižvelgiant į kintantį CAMLR konvencijos rajono žvejybos išteklių pobūdį ir dėl jo kylantį poreikį Sąjungos pozicijoje atsižvelgti į naujus pokyčius, įskaitant naują mokslinę ir kitą susijusią informaciją, pateiktą prieš CCAMLR posėdžius arba per juos, laikantis Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnio 2 dalyje nustatyto lojalaus Sąjungos institucijų bendradarbiavimo principo, turėtų būti nustatytos 2019–2023 m. taikytinos kasmetinio Sąjungos pozicijos tikslinimo procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijos (CCAMLR) posėdžiuose, yra išdėstyta I priede. Ta pozicija apima pasidalinamajai Sąjungos kompetencijai priklausančius klausimus tik tokiu mastu, kiek jais daromas poveikis bendroms Sąjungos taisyklėms.

2 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi CCAMLR posėdžiuose, kasmet tikslinama laikantis II priedo.

3 straipsnis

I priede nustatytą Sąjungos poziciją įvertina ir prireikus ne vėliau kaip iki 2024 m. metinio CCAMLR posėdžio patikslina Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

4 straipsnis

2014 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijoje (CCAMLR), panaikinamas.

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. DAEA


(1)  1981 m. rugsėjo 4 d. Tarybos sprendimas 81/691/EEB dėl Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos sudarymo (OL L 252, 1981 9 5, p. 26).

(2)  OL L 252, 1981 9 5, p. 27.

(3)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).

(4)  2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1035/2001, nustatantis Dissostichus spp. sugavimo dokumentavimo tvarką (OL L 145, 2001 5 31, p. 1).

(5)  2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 600/2004, nustatantis tam tikras žvejybos kontrolės priemones pagal Konvenciją dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (OL L 97, 2004 4 1, p. 1).

(6)  2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 601/2004, nustatantis tam tikras žvejybos kontrolės priemones pagal Konvenciją dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (OL L 97, 2004 4 1, p. 16).

(7)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999 (OL L 286, 2008 10 29, p. 1).

(8)  2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Sąjungos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL L 343, 2009 12 22, p. 1).

(9)  2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2403 dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 (OL L 347, 2017 12 28, p. 81).

(10)  ECLI:EU:C:2018:925.


I PRIEDAS

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijoje (CCAMLR)

1.   PRINCIPAI

Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijos kontekste Sąjunga:

a)

veikia vadovaudamasi Sąjungos tikslais ir principais, įgyvendinamais vykdant bendrą žuvininkystės politiką, visų pirma taikydama atsargumo principą ir orientuodamasi į Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 2 straipsnio 2 dalyje išdėstytus tikslus, susijusius su didžiausiu galimu tausios žvejybos laimikiu, kad paskatintų ekosisteminio žuvininkystės valdymo metodo taikymą, kad būtų vengiama nepageidaujamos priegaudos ir siekiama kiek įmanoma ją sumažinti, kad laipsniškai būtų panaikinta laimikio išmetimo į jūrą praktika ir kuo labiau sumažintas žvejybos veiklos poveikis jūrų ekosistemoms ir jų buveinėms, taip pat skatindama ekonomiškai gyvybingą ir konkurencingą Sąjungos žuvininkystę, kad būtų užtikrinamas tinkamas nuo žvejybos veiklos priklausančių asmenų pragyvenimo lygis ir atsižvelgiama į vartotojų interesus;

b)

siekia, kad į CCAMLR priemonių rengimo etapą būtų tinkamai įtraukti suinteresuotieji subjektai, ir užtikrina, kad CCAMLR priimamos priemonės atitiktų CAMLR konvenciją;

c)

užtikrina, kad CCAMLR priimamos priemonės atitiktų tarptautinę teisę, visų pirma 1982 m. JT jūrų teisės konvencijos, 1995 m. JT susitarimo dėl vienos valstybės ribas viršijančių žuvų išteklių ir toli migruojančių žuvų išteklių išsaugojimo bei valdymo, 1993 m. Susitarimo dėl skatinimo žvejybos laivams atviroje jūroje laikytis tarptautinių išsaugojimo ir valdymo priemonių, taip pat Maisto ir žemės ūkio organizacijos 2009 m. Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių nuostatas;

d)

skatina laikytis pozicijų, derančių su to paties rajono regioninių žvejybos valdymo organizacijų (RŽVO) priimtomis pozicijomis;

e)

siekia suderinamumo ir sinergijos su Sąjungos įgyvendinama politika, kuri yra dvišalių žuvininkystės santykių su trečiosiomis valstybėmis dalis, ir užtikrina derėjimą su savo kitų sričių politika, visų pirma išorės santykių, aplinkos, užimtumo, prekybos, vystymosi, mokslinių tyrimų ir inovacijų politika;

f)

užtikrina, kad būtų laikomasi Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų;

g)

laikosi 2012 m. kovo 19 d. Tarybos išvadų dėl Komisijos komunikato dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspekto (1);

h)

siekia užtikrinti vienodas sąlygas Sąjungos laivynui CAMLR konvencijos rajone remiantis tais pačiais principais ir standartais, kokie taikomi pagal Sąjungos teisę, ir skatinti vienodą tų principų ir standartų įgyvendinimą;

i)

laikosi Tarybos išvadų (2) dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos bendro komunikato „Tarptautinis vandenynų valdymas. Mūsų vandenynų darnaus valdymo darbotvarkė“ (3) ir skatina įgyvendinti priemones, kuriomis remiamas ir didinamas CCAMLR efektyvumas ir, kai aktualu, gerinamas jos valdymas bei veiksmingumas (visų pirma mokslo, reikalavimų laikymosi, skaidrumo ir sprendimų priėmimo srityse), taip prisidedant prie visų darnaus vandenynų valdymo aspektų;

j)

kartu su valstybėmis narėmis aktyviai remia saugomų jūrų teritorijų reprezentatyvaus tinklo sukūrimą Pietų vandenyne, be kita ko, Sąjungai ir jos valstybėms narėms teikiant CCAMLR konkrečius pasiūlymus dėl saugomų jūrų teritorijų;

k)

skatina RŽVO veiklos ir veiklos pagal regionines jūrų konvencijas koordinavimą ir, kai tikslinga, bendradarbiavimą su pasaulinėmis organizacijomis, jei taikytina, pagal jų įgaliojimus;

l)

skatina bendradarbiavimo ne tunų regioninėse žvejybos valdymo organizacijose mechanizmus, panašius į vadinamąjį Kobės procesą, susijusį su tunų RŽVO.

2.   GAIRĖS

Kai tikslinga, Sąjunga stengiasi skatinti, kad CCAMLR priimtų šias priemones:

a)

CAMLR konvencijos rajone taikytinas žvejybos išteklių išsaugojimo ir valdymo priemones, pagrįstas patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, įskaitant CCAMLR reguliuojamiems gyviesiems jūrų biologiniams ištekliams taikomus bendrus leidžiamus sužvejoti kiekius (BLSK) ir kvotas arba žvejybos pastangų reguliavimo priemones, kuriomis ne vėliau kaip 2020 m. būtų pasiektas arba išlaikytas didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį užtikrinantis naudojimo lygis. Prireikus į tas išteklių išsaugojimo ir valdymo priemones įtraukiamos specialiosios peržvejojamiems ištekliams skirtos priemonės, siekiant žvejybos pastangas suderinti su turimomis žvejybos galimybėmis;

b)

priemones, padedančias CAMLR konvencijos rajone užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, įskaitant NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašo sudarymą, tolesnį keitimąsi informacija su RŽVO, kryžminių sąrašų sudarymą su kitomis RŽVO ir tikslinius kovos su jokiai valstybei nepriklausančiais laivais veiksmus;

c)

priemones, kuriomis siekiama sustiprinti žuvininkystės mokslinių duomenų rinkimą ir skatinti geresnį pramonės subjektų ir mokslininkų bendradarbiavimą;

d)

CAMLR konvencijos rajone taikytinas stebėsenos, kontrolės ir priežiūros priemones, kad būtų užtikrintas kontrolės veiksmingumas ir CCAMLR priimtų priemonių laikymasis, įskaitant sustiprintą CCAMLR valdomų išteklių perkrovimo veiklos kontrolę ir CCAMLR nototeninių dančių laimikio dokumentavimo sistemos peržiūrą, siekiant šalinti galimas prekybos tomis rūšimis spragas ir skatinti ryšius su kaimyninėmis RŽVO, kad taikant laimikio dokumentavimo sistemą būtų bendradarbiaujama su CCAMLR;

e)

priemones, skirtas kuo labiau sumažinti neigiamą žvejybos poveikį jūrų biologinei įvairovei ir jūrų ekosistemoms bei jų buveinėms, įskaitant priemones, kuriomis siekiama sumažinti jūros taršą ir užkirsti kelią plastiko išmetimui į jūrą bei sumažinti jūroje esančio plastiko poveikį jūrų biologinei įvairovei ir ekosistemoms, taip pat CAMLR konvencijos rajone taikytinas pažeidžiamų jūrų ekosistemų apsaugos priemones, atitinkančias Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) tarptautines giliavandenės žvejybos atvirojoje jūroje valdymo gaires, ir priemones, padėsiančias išvengti nepageidaujamos priegaudos (visų pirma pažeidžiamų jūrų gyvūnų rūšių) bei kiek įmanoma ją sumažinti ir laipsniškai panaikinti laimikio išmetimo į jūrą praktiką;

f)

priemones, kuriomis siekiama sumažinti paliktų, prarastų ar kitaip į vandenyną išmestų žvejybos įrankių poveikį ir sudaryti palankias sąlygas tokiems įrankiams identifikuoti ir ištraukti;

g)

priemones, kuriomis siekiama uždrausti žvejybą, kurios vienintelis tikslas – rinkti ryklių pelekus, ir reikalauti, kad visi iškraunami rykliai būtų su visais nepašalintais pelekais;

h)

kai tikslinga ir kiek tai leidžiama pagal atitinkamus steigiamuosius dokumentus, rekomendacijas, kuriomis būtų skatinama įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl darbo žvejybos sektoriuje;

i)

kai tikslinga, bendrus požiūrius su kitomis RŽVO, visų pirma dalyvaujančiomis valdant žvejybą tame pačiame regione;

j)

papildomas technines priemones, grindžiamas CCAMLR pagalbinių organų ir darbo grupių rekomendacijomis;

k)

kartu su valstybėmis narėmis – sukurtų saugomas jūrų teritorijas, remiantis patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, siekiant užtikrinti Antarkties jūrų gyvųjų išteklių išsaugojimą ir jūrų biologinę įvairovę, taip pat pažeidžiamų ekosistemų ir aplinkos savybių apsaugą.


(1)  Dok. 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  Dok. 7348/1/17 REV 1, 2017 03 24.

(3)  Dok. JOIN(2016) 49 final, 2016 11 10.


II PRIEDAS

Kasmetinis pozicijos, kurios Sąjunga turi laikytis metiniame Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisijos susirinkime, tikslinimas

Prieš kiekvieną metinį CCAMLR susirinkimą, sušaukiamą sprendimams, turėsiantiems Sąjungai teisinę galią, priimti, imamasi veiksmų, būtinų siekiant, kad pozicijoje, kuri bus pareikšta Sąjungos vardu, būtų atsižvelgta į Komisijai pateiktą naujausią mokslinę ir kitą susijusią informaciją, laikantis I priede išdėstytų principų ir gairių.

Šiuo tikslu ir remdamasi ta informacija Komisija, likus pakankamai laiko iki kiekvieno metinio CCAMLR susirinkimo, perduoda Tarybai rašytinį dokumentą, kuriame išdėstoma išsami informacija apie siūlomą Sąjungos pozicijos patikslinimą, kad būtų apsvarstyti ir patvirtinti pozicijos, kuri bus pareikšta Sąjungos vardu, elementai.

Jei CCAMLR susirinkimo metu neįmanoma susitarti, įskaitant vietoje, kad Sąjungos pozicijoje būtų atsižvelgta į naujus elementus, klausimas perduodamas Tarybai arba jos parengiamiesiems organams.


Top