Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0856

2019 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/856, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Inovacijų fondo veiklos (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/1492

OJ L 140, 28.5.2019, p. 6–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/856/oj

28.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 140/6


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/856

2019 m. vasario 26 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Inovacijų fondo veiklos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Sąjungoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB (1), ypač į jos 10a straipsnio 8 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į patirtį, įgytą pagal Komisijos sprendimą 2010/670/ES (2) įgyvendinant Direktyva 2003/87/EB nustatytą programą „NER 300“, visų pirma į Audito Rūmų ataskaitos (3) išvadas, turėtų būti nustatytos išsamios Inovacijų fondo veiklos taisyklės;

(2)

siekiant kompensuoti tai, kad reikalavimus atitinkančių projektų pelningumas yra mažesnis, o technologinė rizika didesnė nei įprastų technologijų, didelė Inovacijų fondo finansavimo dalis turėtų būti teikiama dotacijomis. Todėl turėtų būti nustatytos išsamios dotacijų išmokėjimo taisyklės;

(3)

skirtinguose sektoriuose vykdomų reikalavimus atitinkančių projektų ir skirtingos tų projektų veiklos rizika ir pelningumas gali skirtis, todėl tikslinga leisti dalį Inovacijų fondo paramos teikti įnašais į derinimo operacijas pagal Sąjungos paramos investicijoms priemonę, taip pat kitomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 (4) (toliau – Finansinis reglamentas) numatytomis formomis;

(4)

teikiant finansavimą iš Inovacijų fondo tikslinga atitinkamomis išlaidomis laikyti bendros reikalavimus atitinkančio projekto išlaidų sumos ir bendros analogiško su įprasta technologija susijusio projekto išlaidų sumos skirtumą. Tačiau, siekiant neužkrauti per didelės administracinės naštos nedidelio masto projektams ir atsižvelgti į tam tikrus sunkumus gauti jiems finansavimą, atitinkamomis nedidelio masto projekto išlaidomis turėtų būti laikoma bendra tokio projekto kapitalo išlaidų suma;

(5)

siekiant laiku suteikti tinkamus finansinius išteklius reikalavimus atitinkantiems projektams, dotacijos turėtų būti išmokamos remiantis pasiektais orientyrais. Visiems projektams turėtų būti nustatomi finansavimo formalumų užbaigimo ir veiklos pradžios orientyrai. Kai kuriems projektams skirtą paramą gali reikėti išmokėti kitu metu, todėl tikslinga numatyti galimybę sutarčių dokumentuose nustatyti papildomus orientyrus;

(6)

siekiant padidinti sėkmingo projektų įgyvendinimo tikimybę, turėtų būti numatyta galimybė dalį dotacijos išmokėti iki projekto veiklos pradžios. Iš principo dotacijos turėtų būti pradedamos išmokėti finansavimo formalumų užbaigimo metu ir būti toliau išmokamos projekto plėtojimo ir veiklos laikotarpiu;

(7)

didžioji Inovacijų fondo paramos dalis turėtų priklausyti nuo patvirtinto neišmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Todėl, jei neišmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų gerokai mažesnis už planuotąjį, nuo šio kiekio priklausanti paramos suma turėtų būti mažinama arba susigrąžinama. Tačiau sumų mažinimo ir susigrąžinimo mechanizmas turėtų būti pakankamai lankstus, kad būtų atsižvelgiama į Inovacijų fondo remiamų projektų novatoriškumą;

(8)

Inovacijų fondo dotacijos turėtų būti skiriamos po konkurencingos atrankos, vykdomos skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus. Siekiant sumažinti projektų valdytojams tenkančią administracinę naštą, turėtų būti nustatyta paraiškų teikimo procedūra, susidedanti iš dviejų – susidomėjimo pareiškimo ir išsamios paraiškos pateikimo – etapų;

(9)

projektai, kuriems prašoma suteikti Inovacijų fondo paramą, turėtų būti vertinami remiantis kokybiniais ir kiekybiniais kriterijais. Tokių kriterijų derinys turėtų padėti užtikrinti projektų technologinio ir komercinio potencialo vertinimo nuodugnumą. Kad atranka būtų sąžininga ir pagrįsta pranašumais, projektai turėtų būti atrenkami pagal tuos pačius atrankos kriterijus, tačiau projektų vertinimas ir eilės sudarymas turėtų vykti iš pradžių juos lyginant su kitais to paties sektoriaus projektais, o vėliau tarpusavyje lyginant skirtingų sektorių projektus;

(10)

Inovacijų fondo parama neturėtų būti skiriama projektams, kurių planavimas, verslo modelis ir finansinė bei teisinė struktūra atrodo nepakankamai brandūs, visų pirma jei jiems gali būti nesuteikta atitinkamų valstybių narių parama arba būtini nacionaliniai leidimai. Tačiau tokie projektai gali būti perspektyvūs. Todėl turėtų būti nustatyta galimybė tokiems projektams teikti plėtojimo pagalbą. Projektų plėtojimo pagalba visų pirma turėtų būti skiriama nedidelio masto projektams ir mažesnes pajamas gaunančiose valstybėse narėse vykdomiems projektams, kad būtų lengviau užtikrinti geografiškai subalansuotą Inovacijų fondo paramos paskirstymą;

(11)

svarbu užtikrinti geografiškai subalansuotą Inovacijų fondo paramos paskirstymą. Kad visoms valstybėms narėms būtų suteikta pakankamai galimybių naudotis parama, turėtų būti numatyta galimybė nustatyti papildomus atrankos kriterijus, kurių tikslas – užtikrinti geografinę pusiausvyrą per antrojo ar paskesnių kvietimų teikti pasiūlymus procedūras;

(12)

Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimą turėtų užtikrinti Komisija. Tačiau jai turėtų būti suteikta galimybė kai kuriuos įgyvendinimo veiksmus, pavyzdžiui, kvietimų teikti pasiūlymus procedūrų organizavimą, pirminę projektų atranką ar dotacijų sutarčių administravimą, pavesti vykdyti įgyvendinančiosioms institucijoms;

(13)

Inovacijų fondo pajamos, įskaitant pajamas iš apyvartinių taršos leidimų keitimo į pinigines lėšas bendroje aukcionų platformoje pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 (5), turėtų būti valdomos vadovaujantis Direktyvos 2003/87/EB tikslais. Todėl Komisija šią užduotį turėtų atlikti pati ir turėti galimybę ją pavesti Europos investicijų bankui;

(14)

priklausomai nuo Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimo būdo, Komisija turėtų taikyti skirtingas taisykles. Jei Inovacijų fondo veikla būtų įgyvendinama pagal tiesioginio valdymo principą, šio reglamento nuostatos turėtų visiškai atitikti Finansinio reglamento nuostatas;

(15)

svarbų vaidmenį įgyvendinant Inovacijų fondo veiklą turėtų atlikti valstybės narės. Visų pirma Komisija turėtų su jomis konsultuotis dėl pagrindinių įgyvendinimo sprendimų ir dėl Inovacijų fondo veiklos plėtojimo;

(16)

Inovacijų fondo veikla turėtų būti įgyvendinama laikantis Finansiniame reglamente nustatytų patikimo finansų valdymo principų;

(17)

turėtų būti nustatyta aiški ataskaitų teikimo, atskaitomybės ir finansinės kontrolės tvarka, kad Komisija laiku gautų išsamią informaciją apie Inovacijų fondo remiamų projektų įgyvendinimo pažangą, Inovacijų fondą valdantys subjektai taikytų patikimo finansų valdymo principus, o valstybės narės būtų laiku informuojamos apie Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios taisyklės, kuriomis Direktyva 2003/87/EB papildoma nuostatomis dėl:

a)

Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalimi įsteigto Inovacijų fondo veiklos tikslų;

b)

paramos, teikiamos iš Inovacijų fondo, formų;

c)

paraiškų gauti Inovacijų fondo paramą teikimo procedūros;

d)

Inovacijų fondo vykdomos projektų atrankos procedūros ir kriterijų;

e)

Inovacijų fondo paramos išmokėjimo;

f)

Inovacijų fondo valdymo;

g)

su Inovacijų fondo veikla susijusių ataskaitų teikimo, stebėsenos, vertinimo, kontrolės ir viešumo.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)   finansavimo formalumų užbaigimas– projekto plėtojimo ciklo momentas, kai pasirašyti visi projekto ir finansavimo susitarimai ir įvykdytos visos juose nustatytos būtinos sąlygos;

(2)   veiklos pradžia– projekto plėtojimo ciklo momentas, kai išbandyti visi projekto veiklai vykdyti būtini elementai ir sistemos ir pradedama veikla, kuria veiksmingai užtikrinama, kad nebūtų išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

(3)   nedidelio masto projektas– projektas, kurio bendros kapitalo išlaidos neviršija 7 500 000 EUR.

3 straipsnis

Veiklos tikslai

Inovacijų fondo veiklos tikslai yra:

a)

remti su itin novatoriškomis technologijomis, procesais ar produktais susijusius projektus, kurie yra pakankamai brandūs ir turi didelį potencialą mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

b)

siūlyti prie rinkos poreikių ir prie reikalavimus atitinkančių projektų rizikos profilių pritaikytą finansinę paramą, kartu pritraukiant papildomų viešųjų ir privačiųjų išteklių;

c)

užtikrinti, kad Inovacijų fondo pajamos būtų valdomos vadovaujantis Direktyvos 2003/87/EB tikslais.

4 straipsnis

Inovacijų fondo paramos formos

Inovacijų fondo parama projektams gali būti teikiama:

a)

dotacijomis;

b)

įnašais į derinimo operacijas pagal Sąjungos paramos investicijoms priemonę;

c)

jei to reikia Direktyvos 2003/87/EB tikslams pasiekti – bet kurios kitos Reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 (toliau – Finansinis reglamentas) nustatytos formos finansavimu, visų pirma teikiant apdovanojimus ir vykdant viešuosius pirkimus.

II SKYRIUS

Specialios dotacijoms taikytinos nuostatos

5 straipsnis

Atitinkamos išlaidos

1.   Taikant Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalies trečios pastraipos ketvirtą sakinį, atitinkamomis išlaidomis laikomos papildomos išlaidos, kurias patiria projekto valdytojas taikydamas novatorišką technologiją, susijusią su išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu arba užtikrinimu, kad šios dujos nebūtų išmetamos. Atitinkamos išlaidos apskaičiuojamos palyginus bendrų kapitalo išlaidų ir grynąja dabartine verte išreikštų per 10 metų nuo projekto veiklos pradžios patirsimų veiklos sąnaudų ir gausimos naudos tiksliausią įvertį su tų pačių skaičiavimų, susijusių su įprasta gamyba, kurios metu užtikrinami tokie pat veiksmingos atitinkamo galutinio produkto gamybos pajėgumai, rezultatu ir nustačius jų skirtumą.

Jei pirmoje pastraipoje nurodyta įprasta gamyba nevykdoma, atitinkamomis išlaidomis laikomas bendrų kapitalo išlaidų ir grynąja dabartine verte išreikštų per 10 metų nuo projekto veiklos pradžios patirsimų veiklos sąnaudų ir gausimos naudos tiksliausias įvertis.

2.   Nedidelio masto projekto atitinkamomis išlaidomis laikomos to projekto bendros kapitalo išlaidos.

6 straipsnis

Dotacijų išmokėjimas

1.   Dotacijomis teikiama Inovacijų fondo parama išmokama, kai pasiekiami iš anksto nustatyti orientyrai.

2.   Visų projektų orientyrai, minimi 1 dalyje, yra grindžiami projekto plėtojimo ciklu ir yra bent šie:

a)

finansavimo formalumų užbaigimas;

b)

veiklos pradžia.

3.   Atsižvelgiant į diegiamą technologiją ir konkrečias aplinkybes sektoriuje arba sektoriuose, kuriuose ji diegiama, sutarčių dokumentuose gali būti nustatyti papildomi konkretūs orientyrai.

4.   Iki 40 % konkrečiam projektui skirtos bendros Inovacijų fondo paramos sumos, apimančios ir projektų plėtojimo pagalbą, išmokama finansavimo formalumų užbaigimo metu arba pasiekus konkretų pirmesnį nei finansavimo formalumų užbaigimas orientyrą, jei toks buvo nustatytas remiantis 3 dalimi.

5.   Jei konkrečiam projektui skirta bendra Inovacijų fondo paramos suma nebuvo išmokėta pagal 4 dalį, ta suma išmokama po finansavimo formalumų užbaigimo. Dalis jos gali būti išmokėta iki veiklos pradžios, o likusi dalis – metinėmis išmokomis po veiklos pradžios.

6.   Taikant šio straipsnio 4 ir 5 dalis, konkrečiam projektui skirta bendra Inovacijų fondo paramos suma apima ir Inovacijų fondo paramos sumą, kuri tam projektui skirta pagal 13 straipsnį teikiant projektų plėtojimo pagalbą.

7 straipsnis

Bendrosios sumų susigrąžinimo taisyklės

1.   Komisija tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamą veiklą būtų saugomi Inovacijų fondo finansiniai interesai, tuo tikslu taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veika priemones, atliekant veiksmingus patikrinimus, ir, jei nustatoma pažeidimų, susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas ir prireikus taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas administracines bei finansines sankcijas.

2.   Sumos susigrąžinamos pagal Finansinį reglamentą.

3.   Sumų susigrąžinimo priežastys ir procedūros išsamiau išdėstomos sutarčių dokumentuose.

8 straipsnis

Specialios sumų susigrąžinimo taisyklės

1.   Pagal 6 straipsnio 5 dalį po finansavimo formalumų užbaigimo išmokama Inovacijų fondo paramos suma priklauso nuo neišmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, patvirtinto remiantis projekto valdytojo pateiktomis metinėmis ataskaitomis, apimančiomis 3–10 metų laikotarpį po veiklos pradžios. Paskutinėje projekto valdytojo pateiktoje metinėje ataskaitoje nurodomas bendras per visą ataskaitinį laikotarpį neišmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

2.   Jei bendras per visą ataskaitinį laikotarpį neišmestas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nesiekia 75 % bendro planuoto neišmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, projekto valdytojui pagal 6 straipsnio 5 dalį sumokėta arba mokėtina suma proporcingai susigrąžinama arba sumažinama.

3.   Jei projekto veikla nepradedama iki iš anksto nustatyto laiko arba projekto valdytojas neįrodo, kad tam tikras šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iš tiesų buvo neišmestas, susigrąžinama visa pagal 6 straipsnio 5 dalį po finansavimo formalumų užbaigimo išmokėta suma.

4.   Jei 2 ir 3 dalyse nurodytos situacijos susidaro dėl ypatingų aplinkybių, kurių projekto valdytojas negali kontroliuoti, ir jis įrodo, kad projektas teikia galimybių užtikrinti, kad nebūtų išmestas ataskaitose nurodytą kiekį viršijantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, arba kad įgyvendinant projektą galima gauti didelės su mažo anglies dioksido kiekio inovacijomis susijusios naudos, Komisija gali nuspręsti netaikyti 2 ir 3 dalyse nurodytų sumų susigrąžinimo mechanizmų.

5.   Sumų susigrąžinimo priežastys ir procedūros išsamiau išdėstomos sutarčių dokumentuose.

6.   Šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytos taisyklės nedaro poveikio 7 straipsnyje išdėstytoms bendrosioms sumų susigrąžinimo taisyklėms.

9 straipsnis

Kvietimai teikti pasiūlymus

1.   Komisija skelbia atvirus kvietimus teikti pasiūlymus, pagal kuriuos projektų valdytojai kviečiami teikti paraiškas gauti Inovacijų fondo paramą.

Prieš priimdama sprendimą, kuriuo skelbiamas kvietimas teikti pasiūlymus, Komisija dėl sprendimo projekto pasikonsultuoja su valstybėmis narėmis.

2.   Komisijos sprendime, kuriuo skelbiamas kvietimas teikti pasiūlymus, pateikiama bent ši informacija:

a)

bendra Inovacijų fondo paramos suma, kuri gali būti skirta pagal kvietimą;

b)

didžiausia Inovacijų fondo paramos suma, kuri gali būti skirta teikiant projektų plėtojimo pagalbą;

c)

projektų ar sektorių, su kuriais turi būti susiję pasiūlymai, rūšys;

d)

paraiškų teikimo procedūros aprašymas ir išsamus informacijos ir dokumentų, kurie turi būti pateikti kiekvienu paraiškos teikimo procedūros etapu, sąrašas;

e)

išsami informacija apie atrankos procedūrą, be kita ko, apie vertinimo ir eilės sudarymo metodiką;

f)

jei pagal 10 straipsnio 4 dalį ir 12 straipsnio 6 dalį nedidelio masto projektams taikomos specialios paraiškos teikimo ir atrankos procedūros – tų specialių procedūrų taisyklės;

g)

jei tam tikrą bendros Inovacijų fondo paramos sumos, kuri gali būti skirta pagal kvietimą, dalį Komisija rezervuoja nedidelio masto projektams – tos dalies suma;

h)

jei pagal 11 straipsnio 2 dalį taikomi papildomi atrankos kriterijai, kuriais siekiama užtikrinti geografiškai subalansuotą Inovacijų fondo paramos paskirstymą – tie kriterijai.

10 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

1.   Įgyvendinančioji institucija paraiškas renka ir paraiškų teikimo procedūrą vykdo dviem paeiliui einančiais etapais:

a)

susidomėjimo pareiškimo;

b)

išsamios paraiškos pateikimo.

2.   Susidomėjimo pareiškimo etapu projekto valdytojas turi, remdamasis atitinkamame kvietime teikti pasiūlymus nustatytais reikalavimais, pateikti pagrindinių projekto savybių aprašymą, be kita ko, aprašyti projekto veiksmingumą, novatoriškumo laipsnį ir brandą, kaip nurodyta 11 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose.

3.   Išsamios paraiškos pateikimo etapu projekto valdytojas turi pateikti išsamų projekto aprašymą ir visus patvirtinamuosius dokumentus, be kita ko, dalijimosi žiniomis planą.

4.   Nedidelio masto projektams gali būti taikoma supaprastinta paraiškų teikimo procedūra.

11 straipsnis

Atrankos kriterijai

1.   Projektai, kuriems skiriama Inovacijų fondo parama, atrenkami remiantis šiais kriterijais:

a)

veiksmingumas, t. y. potencialas užtikrinti, kad nebūtų išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, jei taikytina, palyginti su Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 2 dalyje nurodytais santykiniais taršos rodikliais;

b)

projekto novatoriškumo laipsnis, palyginti su naujausiomis technologijomis;

c)

projekto branda atsižvelgiant į planavimą, verslo modelį, finansinę ir teisinę struktūrą, taip pat tikimybę užbaigti finansavimo formalumus per iš anksto nustatytą laikotarpį, ne ilgesnį kaip ketveri metai nuo sprendimo skirti paramą;

d)

techninis ir komercinis plataus masto naudojimo ar atkartojimo arba išlaidų mažinimo ateityje potencialas;

e)

efektyvumas, apskaičiuotas padalijus atitinkamų projekto išlaidų, iš kurių išskaičiuotos projekto valdytojo dengsimos išlaidos, sumą iš numatomo bendro per pirmuosius 10 veiklos metų neišmesimo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio arba pagaminsimos ar sukaupsimos energijos kiekio, arba saugosimo CO2 kiekio.

2.   Atrenkant projektus gali būti taikomi ir papildomi kriterijai, kuriais siekiama užtikrinti geografiškai subalansuotą Inovacijų fondo paramos paskirstymą.

12 straipsnis

Atrankos procedūra

1.   Remdamasi susidomėjimo pareiškimo etapu gautomis paraiškomis, įgyvendinančioji institucija pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalį įvertina kiekvieno projekto atitiktį reikalavimams. Tada įgyvendinančioji institucija reikalavimus atitinkantiems projektams taiko šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą atrankos procedūrą.

2.   Remdamasi susidomėjimo pareiškimo etapu gautomis paraiškomis, įgyvendinančioji institucija sudaro projektų, atitinkančių 11 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytus atrankos kriterijus, sąrašą ir pakviečia tų projektų valdytojus pateikti išsamias paraiškas.

Jei įgyvendinančioji institucija nustato, kad projektas atitinka 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus atrankos kriterijus, bet neatitinka 11 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto kriterijaus, ji įvertina, ar tas projektas galėtų atitikti visus atrankos kriterijus, jei būtų labiau išplėtotas. Jei projektas turi tokį potencialą, įgyvendinančioji institucija gali jam skirti projektų plėtojimo pagalbą arba, jei tą užduotį atlieka Komisija, pasiūlyti jai skirti tam projektui projektų plėtojimo pagalbą.

3.   Remdamasi pagal šio straipsnio 2 dalį gautomis išsamiomis paraiškomis, įgyvendinančioji institucija įvertina projektus ir sudaro jų eilę vadovaudamasi visais 11 straipsnyje nustatytais kriterijais. Atlikdama tą vertinimą įgyvendinančioji institucija lygina projektus su to paties sektoriaus ir kitų sektorių projektais ir sudaro pirminį atrinktų projektų sąrašą.

4.   3 dalyje nurodytas pirminis atrinktų projektų sąrašas ir, jei taikytina, 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas pasiūlymas pateikiami Komisijai kartu su bent šia informacija:

a)

atitikties reikalavimams ir atrankos kriterijams patvirtinimu;

b)

išsamia informacija apie projekto įvertinimą ir vietą eilėje;

c)

bendrų projekto išlaidų ir 5 straipsnyje nurodytų atitinkamų išlaidų sumomis eurais;

d)

prašoma bendra Inovacijų fondo paramos suma eurais;

e)

numatomu neišmesimu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu;

f)

numatomu pagaminsimos arba sukaupsimos energijos kiekiu;

g)

numatomu saugosimo CO2 kiekiu;

h)

informacija apie projekto valdytojo prašomą Inovacijų fondo paramos teisinę formą.

5.   Remdamasi pagal šio straipsnio 4 dalį pateikta informacija Komisija, pagal 21 straipsnio 2 dalį pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, priima sprendimą skirti paramą, kuriame nurodo paramos atrinktiems projektams sumas ir, jei taikytina, sudaro rezervo sąrašą.

6.   Nedidelio masto projektams gali būti taikoma speciali atrankos procedūra.

13 straipsnis

Projektų plėtojimo pagalba

1.   Pagal 21 straipsnio 2 dalies c punktą pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, Komisija nustato didžiausią Inovacijų fondo paramos sumą, kuri gali būti skirta teikiant projektų plėtojimo pagalbą.

2.   Projektų plėtojimo pagalba teikiama dotacijomis – ją pagal 12 straipsnio 2 dalį skiria Komisija arba įgyvendinančioji institucija.

3.   Teikiant projektų plėtojimo pagalbą gali būti finansuojama ši veikla:

a)

projekto dokumentacijos arba projekto struktūros komponentų gerinimas ir plėtojimas siekiant užtikrinti pakankamą projekto brandą;

b)

projekto įgyvendinamumo vertinimas, be kita ko, techninių ir ekonominių galimybių studijos;

c)

konsultavimas dėl finansinės ir teisinės projekto struktūros;

d)

projekto valdytojo gebėjimų stiprinimas.

4.   Teikiant projektų plėtojimo pagalbą atitinkamomis išlaidomis laikomos visos su projekto plėtojimu susijusios išlaidos. Iš Inovacijų fondo gali būti finansuojama iki 100 % atitinkamų išlaidų.

III SKYRIUS

Specialios nuostatos, taikytinos ne dotacijoms, o kitų formų inovacijų fondo paramai

14 straipsnis

Inovacijų fondo paramos teikimas įnašais į derinimo operacijas pagal Sąjungos paramos investicijoms priemonę

1.   Jei Komisija nusprendžia Inovacijų fondo paramą išmokėti įnašais į derinimo operacijas pagal Sąjungos paramos investicijoms priemonę, ši parama teikiama pagal taisykles, taikomas Sąjungos paramos investicijoms priemonei. Tačiau projektų atitiktis reikalavimams vertinama pagal Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalį.

2.   Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, Komisija priima sprendimą, kuriame pažymi, ar įnašas į derinimo operaciją teikiamas kaip negrąžintina, kaip grąžintina ar kaip abiejų šių formų parama, ir nurodo Inovacijų fondo paramos sumą, kuri gali būti išmokėta taikant Sąjungos paramos investicijoms priemonę.

15 straipsnis

Inovacijų fondo paramos teikimas bet kuria kita Finansiniame reglamente nustatyta forma

1.   Jei Komisija nusprendžia Inovacijų fondo paramą išmokėti ne dotacija, o bet kuria kita Finansiniame reglamente nustatyta forma, ji, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, priima sprendimą, kuriame nurodo Inovacijų fondo paramos sumą, kuri gali būti išmokėta ta forma, ir paraiškų gauti tokią paramą teikimo, projektų atrankos ir paramos išmokėjimo taisykles.

2.   Projektai, kuriems Inovacijų fondo parama teikiama pagal šį straipsnį, turi atitikti Sąjungos valstybės pagalbos taisykles.

IV SKYRIUS

Valdymas

16 straipsnis

Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimas

1.   Komisija įgyvendina Inovacijų fondo veiklą pagal tiesioginio valdymo principą, laikydamasi atitinkamų Finansinio reglamento 125–153 straipsnių nuostatų, arba pagal netiesioginio valdymo principą per įstaigas, nurodytas Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte.

2.   Patirtos su Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimu susijusios išlaidos, įskaitant administracines ir valdymo išlaidas, finansuojamos iš Inovacijų fondo.

17 straipsnis

Įgyvendinančiųjų institucijų paskyrimas

1.   Jei Komisija nusprendžia tam tikras su Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimu susijusias užduotis pavesti įgyvendinančiajai institucijai, ji priima sprendimą, kuriuo skiriama tokia įgyvendinančioji institucija.

Komisija ir paskirta įgyvendinančioji institucija sudaro susitarimą, kuriame išdėstomos konkrečios sąlygos, kurių laikydamasi įgyvendinančioji institucija turi atlikti savo užduotis.

2.   Jei Komisija įgyvendina Inovacijų fondo veiklą pagal tiesioginio valdymo principą ir nusprendžia tam tikras įgyvendinimo užduotis pavesti įgyvendinančiajai institucijai, tokios institucijos funkcijas ji paskiria atlikti vykdomajai įstaigai.

3.   Jei Komisija įgyvendina Inovacijų fondo veiklą pagal netiesioginio valdymo principą, įgyvendinančiosios institucijos funkcijas ji paskiria atlikti vienai iš Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų įstaigų.

4.   Įgyvendinančiajai institucijai nepavestas su Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimu susijusias užduotis atlieka Komisija.

18 straipsnis

Įgyvendinančiosios institucijos užduotys

Pagal 17 straipsnio 1 dalį paskirtai įgyvendinančiajai institucijai galima pavesti bendrojo kvietimų teikti pasiūlymus administravimo, Inovacijų fondo paramos išmokėjimo ir atrinktų projektų įgyvendinimo stebėsenos užduotis. Tuo tikslu gyvendinančiajai institucijai gali būti pavestos šios užduotys:

a)

kvietimo teikti pasiūlymus procedūros organizavimas;

b)

paraiškų teikimo procedūros organizavimas, be kita ko, paraiškų rinkimas ir visų patvirtinamųjų dokumentų nagrinėjimas;

c)

projektų atrankos procedūros organizavimas, be kita ko, projektų vertinimas arba išsamus patikrinimas ir eilės sudarymas;

d)

Komisijos konsultavimas dėl projektų, kuriems turėtų būti skirta Inovacijų fondo parama, ir dėl projektų, įtrauktinų į rezervo sąrašą;

e)

projektų plėtojimo pagalbos skyrimas ar teikimas;

f)

dotacijų susitarimų ir kitų sutarčių, priklausomai nuo Inovacijų fondo paramos formos, pasirašymas;

g)

sutarčių dokumentų, susijusių su projektais, kuriems skirta parama, rengimas ir administravimas;

h)

finansavimo sąlygų įvykdymo tikrinimas ir Inovacijų fondo pajamų išmokėjimas projektų valdytojams;

i)

projektų įgyvendinimo stebėsena;

j)

ryšių su projektų valdytojais palaikymas;

k)

ataskaitų, be kita ko, susijusių su bendra tolesnio Inovacijų fondo veiklos plėtojimo kryptimi, teikimas Komisijai;

l)

finansinių ataskaitų teikimas;

m)

informavimo, komunikacijos ir garsinimo veikla, be kita ko, reklaminės medžiagos rengimas ir Inovacijų fondo logotipo kūrimas;

n)

dalijimosi žiniomis valdymas;

o)

valstybių narių pastangų garsinti Inovacijų fondą ir palaikyti ryšius su projektų valdytojais rėmimas;

p)

kitos su Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimu susijusios užduotys.

19 straipsnis

Specialios nuostatos, taikytinos Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimui pagal tiesioginio valdymo principą

1.   Jei Komisija įgyvendinančiosios institucijos funkcijas pagal šio reglamento 17 straipsnio 1 dalį paskiria atlikti vykdomajai įstaigai, toks Komisijos sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 58/2003 (6) 3 straipsnyje nurodytos ekonominės naudos analizės rezultatu, o šio reglamento 17 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyto susitarimo forma yra Reglamente (EB) Nr. 58/2003 nurodytas įgaliojimų suteikimo dokumentas.

2.   Jei taikant tiesioginio valdymo principą išmokėtos sumos susigrąžinamos pagal šio reglamento 7 ir 8 straipsnius, susigrąžintos sumos pagal Finansinio reglamento 21 straipsnį laikomos asignuotosiomis pajamomis ir yra naudojamos Inovacijų fondo veiksmams finansuoti.

3.   Inovacijų fondo pajamos, susijusios su visomis Komisijos, be kita ko, per vykdomąją įstaigą, atliekamomis įgyvendinimo užduotimis, laikomos Finansinio reglamento 21 straipsnio 1 ir 5 dalyse nurodytomis išorės asignuotosiomis pajamomis. Tos asignuotosios pajamos apima ir visas administracines su Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimu susijusias išlaidas. Patiriamoms valdymo išlaidoms padengti Komisija gali panaudoti ne daugiau kaip 5 % Inovacijų fondo finansinio paketo.

4.   Projektui, kuriam suteikta Inovacijų fondo parama, gali būti skirtas ir įnašas iš bet kurios kitos Sąjungos programos, be kita ko, fondų, valdomų pagal pasidalijamojo valdymo principą, lėšų, jei tais įnašais dengiamos ne tos pačios išlaidos. Sudėtinio finansavimo suma neviršija bendros reikalavimus atitinkančių projekto išlaidų sumos, o pagal skirtingas Sąjungos programas teikiama parama gali būti apskaičiuojama proporcingai.

20 straipsnis

Inovacijų fondo pajamų valdymas

1.   Komisija užtikrina, kad Inovacijų fondui skirti apyvartiniai taršos leidimai aukcione būtų parduodami laikantis Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 4 dalyje nustatytų principų ir tvarkos, ir valdo Inovacijų fondo pajamas vadovaudamasi Direktyvos 2003/87/EB tikslais.

2.   Komisija užtikrina, kad 1 dalyje nurodytos pajamos būtų laiku pervestos įgyvendinančiajai institucijai, kad ji galėtų finansuoti su įgyvendinimo veikla susijusias išlaidas ir išmokėti paramą projektams, kuriems ji skirta.

3.   Apyvartinių taršos leidimų keitimo į pinigines lėšas ir Inovacijų fondo pajamų valdymo užduotis Komisija gali pavesti Europos investicijų bankui (EIB). Tokiu atveju Komisija ir EIB sudaro susitarimą, kuriame nustatomos konkrečios sąlygos, kurių laikydamasis EIB turi atlikti savo užduotis, susijusias su Inovacijų fondo pajamų valdymu.

4.   Atsižvelgiant į Direktyvos 2003/87/EB nuostatas, Inovacijų fondo pajamos, liekančios pasibaigus remiamų projektų tinkamumo finansuoti laikotarpiui, yra naudojamos naujiems projektams, atitinkantiems Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 8 dalyje nustatytus tinkamumo kriterijus, remti iki tol, kol Inovacijų fondo tikslams išleidžiamos visos pajamos. Tokie nauji projektai atrenkami skelbiant naujus kvietimus teikti pasiūlymus pagal 9 straipsnį arba yra remiami pagal 14 arba 15 straipsnį.

21 straipsnis

Valstybių narių vaidmuo

1.   Įgyvendindama Inovacijų fondo veiklą, Komisija konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir naudojasi jų pagalba.

2.   Su valstybėmis narėmis konsultuojamasi dėl:

a)

pirminio atrinktų projektų sąrašo, įskaitant rezervo sąrašą, ir projektų, kuriems siūloma skirti projektų plėtojimo pagalbą pagal 12 straipsnio 2 dalį, sąrašo – tai daroma prieš skiriant paramą;

b)

9 straipsnio 1 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų Komisijos sprendimų projektų;

c)

didžiausios Inovacijų fondo paramos sumos, kuri gali būti skirta teikiant projektų plėtojimo pagalbą.

3.   Komisijos prašymu valstybės narės teikia jai konsultacijas ir pagalbą, susijusias su:

a)

bendros Inovacijų fondo veiklos krypties nustatymu;

b)

esamų ar kylančių projektų įgyvendinimo problemų sprendimu;

c)

kitų su projektų įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimu.

4.   Komisija teikia valstybėms narėms šio reglamento įgyvendinimo pažangos ataskaitas, visų pirma 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų sprendimų skirti paramą įgyvendinimo ataskaitas.

22 straipsnis

Suinteresuotųjų subjektų vaidmuo

Komisija gali įtraukti suinteresuotuosius subjektus į diskusijas, susijusias su Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimu, be kita ko, su 21 straipsnio 3 dalyje išvardytais klausimais.

V SKYRIUS

Stebėsena, ataskaitų teikimas ir vertinimas

23 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

1.   Įgyvendinančioji institucija stebi Inovacijų fondo veiklą, be kita ko, išmokėtos Inovacijų fondo paramos sumas.

2.   Siekiant užtikrinti, kad 1 dalyje nurodytos stebėsenos duomenys ir rezultatai būtų renkami efektyviai, veiksmingai ir laiku, projektų valdytojams gali būti nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai. Į projektų valdytojų teikiamas ataskaitas turi būti įtraukiama informacija apie dalijimosi žiniomis veiklą, kurios imtasi pagal 27 straipsnį.

3.   Įgyvendinančioji institucija reguliariai teikia Komisijai savo užduočių vykdymo ataskaitas.

4.   Įgyvendinančioji institucija praneša Komisijai apie visą paramos išmokėjimo ciklą, visų pirma apie kvietimų teikti pasiūlymus procedūrų organizavimą ir sutarčių su projektų valdytojais pasirašymą.

5.   Pasibaigus kiekvieno kvietimo teikti pasiūlymus procedūrai, Komisija pateikia valstybėms narėms to kvietimo teikti pasiūlymus įgyvendinimo ataskaitą.

6.   Komisija kasmet teikia Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimo pažangos ataskaitą Tarybai ir Europos Parlamentui.

7.   Įgyvendinančiosios institucijos, kurios nėra vykdomosios įstaigos, ir subjektai, kuriems pagal 20 straipsnio 3 dalį pavesta valdyti Inovacijų fondo pajamas, Komisijai teikia:

a)

iki vasario 15 d. – neaudituotas praėjusių finansinių metų, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., finansines ataskaitas, susijusias su toms įgyvendinančiosioms institucijoms ir subjektams pavesta veikla;

b)

iki metų, kuriais pateiktos neaudituotos finansinės ataskaitos, kovo 15 d. – audituotas praėjusių finansinių metų, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., finansines ataskaitas, susijusias su toms įgyvendinančiosioms institucijoms ir subjektams pavesta veikla.

Remdamasi pagal pirmą pastraipą pateiktomis finansinėmis ataskaitomis, Komisija rengia Inovacijų fondo kiekvienų finansinių metų, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d., metines sąskaitas. Tas sąskaitas tikrina nepriklausomas išorės auditorius.

Visos šioje dalyje nurodytos finansinės ataskaitos ir sąskaitos rengiamos laikantis Finansinio reglamento 80 straipsnyje nurodytų apskaitos taisyklių.

24 straipsnis

Vertinimas

1.   2025 m. ir vėliau kas penkerius metus Komisija atlieka Inovacijų fondo veiklos vertinimą. Atliekant vertinimą, be kita ko, vertinama Inovacijų fondo ir kitų atitinkamų Sąjungos programų sinergija ir Inovacijų fondo paramos išmokėjimo procedūra.

2.   Remdamasi šio straipsnio 1 dalyje nurodytų vertinimų rezultatais, Komisija prireikus pateikia pasiūlymų, kuriais siekiama užtikrinti, kad įgyvendinant Inovacijų fondo veiklą būtų daroma pažanga siekiant jo tikslų, nustatytų Direktyvoje 2003/87/EB ir šio reglamento 3 straipsnyje.

3.   Pasibaigus Inovacijų fondo veiklos įgyvendinimui, bet ne vėliau kaip 2035 m., Komisija atlieka galutinį Inovacijų fondo veiklos vertinimą.

4.   Pagal 1, 2 ir 3 dalis atliktų vertinimų rezultatus Komisija skelbia viešai.

VI SKYRIUS

Auditas, viešumas ir dalijimasis žiniomis

25 straipsnis

Auditas

1.   26 straipsnyje nurodytas bendras užtikrinimas grindžiamas nepriklausomų išorės auditorių, tarp jų ir tų, kurie nėra įgalioti Sąjungos institucijų ar įstaigų, atliktu Inovacijų fondo paramos naudojimo auditu.

2.   Bet kuris Inovacijų fondo paramą gaunantis asmuo ar subjektas turi raštu sutikti suteikti būtinas teises ir prieigą, kaip numatyta Finansinio reglamento 129 straipsnyje.

26 straipsnis

Tarpusavio pasikliovimas auditais

Nedarant poveikio esamoms galimybėms atlikti tolesnius auditus, jeigu nepriklausomas auditorius, remdamasis tarptautiniu mastu pripažintais audito standartais, atliko finansinių ataskaitų ir ataskaitų, kuriose nurodytas Sąjungos įnašo naudojimas, auditą, kuriuo suteiktas pagrįstas patikinimas, tuo auditu turi būti grindžiamas bendras užtikrinimas, kaip nurodyta toliau, kai tikslinga, konkretiems sektoriams skirtose taisyklėse, su sąlyga, kad yra pakankamai įrodymų įrodyti auditoriaus nepriklausomumą ir kompetenciją. Nepriklausomo auditoriaus ataskaita ir susiję audito dokumentai, jei to prašoma, pateikiami Europos Parlamentui, Komisijai, Audito Rūmams ir valstybių narių audito institucijoms.

27 straipsnis

Komunikacija, dalijimasis žiniomis ir viešumas

1.   Projektų valdytojai savo iniciatyva savo svetainėse sistemingai skelbia informaciją, susijusią su projektais, remiamais pagal šį reglamentą. Toje informacijoje pateikiama aiški nuoroda į gautą Inovacijų fondo paramą.

2.   Projektų valdytojai užtikrina, kad įvairi auditorija, be kita ko, žiniasklaida ir visuomenė, būtų nuosekliai, veiksmingai ir tikslingai informuojama apie gautą Inovacijų fondo paramą.

3.   Vykdant bet kokią komunikacijos ir dalijimosi žiniomis veiklą naudojamas Inovacijų fondo logotipas ar kiti sutarčių dokumentuose reikalaujami reklaminiai elementai – jie taip pat pateikiami ant stendų strateginėse visuomenei matomose vietose.

4.   Projektų valdytojai pagal 10 straipsnio 3 dalį pateiktame dalijimosi žiniomis plane pateikia išsamią informaciją apie veiklą, kurią planuojama vykdyti pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis.

5.   Įgyvendinančioji institucija vykdo su Inovacijų fondo parama ir rezultatais susijusią informavimo, komunikacijos ir garsinimo veiklą. Įgyvendinančioji institucija organizuoja specialius seminarus, praktinius seminarus arba prireikus kitų rūšių veiklą, kad palengvintų keitimąsi patirtimi, žiniomis ir geriausia praktika, susijusiomis su projektų kūrimu, rengimu ir įgyvendinimu, taip pat su finansavimo teikiant projektų plėtojimo pagalbą veiksmingumu.

VII SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

28 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(2)  2010 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas 2010/670/ES, kuriuo nustatomi komercinių parodomųjų projektų, kuriais siekiama užtikrinti aplinkai nežalingą CO2 surinkimą ir geologinį saugojimą, taip pat inovacinių atsinaujinančių išteklių energijos technologijų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB nustatytą Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, finansavimo kriterijai ir priemonės (OL L 290, 2010 11 6, p. 39).

(3)  2018 m. rugsėjo 5 d. Specialioji ataskaita Nr. 24/2018 „Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo ir naujoviškų atsinaujinančiosios energijos išteklių demonstravimas komerciniu lygmeniu ES: per pastarąjį dešimtmetį nepasiekta numatyta pažanga“, pateikiama Audito Rūmų svetainėje adresu https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_LT.pdf.

(4)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(5)  2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL L 302, 2010 11 18, p. 1).

(6)  2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 58/2003, nustatantis vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (OL L 11, 2003 1 16, p. 1).


Top