Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0845

2019 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/845 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl jos darbo tvarkos taisyklių priėmimo

ST/8568/2019/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 84–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/845/oj

24.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/84


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/845

2019 m. gegužės 17 d.

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje, įsteigtoje Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimu, dėl jos darbo tvarkos taisyklių priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas) Sąjunga sudarė Tarybos sprendimu (ES) 2015/2169 (2). Susitarimas įsigaliojo 2015 m. gruodžio 13 d.;

(2)

Susitarimo 15.3 straipsnio 1 dalimi, remiant pagal Susitarimo 15.1 straipsnio 1 dalį įsteigtam Prekybos komitetui, įsteigiama Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė;

(3)

remiantis Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių, kurios priimtos ES ir Korėjos prekybos komiteto sprendimu Nr. 1 (3), 15 straipsnio 4 dalimi, kiekviena darbo grupė gali nustatyti savo darbo tvarkos taisykles, apie kurias pranešama Prekybos komitetui;

(4)

turėtų būti nustatytos Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės darbo tvarkos taisyklės;

(5)

tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje dėl jos darbo tvarkos taisyklių, nes šios taisyklės bus privalomos Sąjungai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Geografinių nuorodų klausimų darbo grupėje dėl jos darbo tvarkos taisyklių priėmimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu tos darbo grupės sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E.O. TEODOROVICI


(1)  OL L 127, 2011 5 14, p. 6.

(2)  2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2169 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo (OL L 307, 2015 11 25, p. 2).

(3)  2011 m. gruodžio 23 d. ES ir Korėjos prekybos komiteto sprendimas Nr. 1 dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo [2013/110/ES] (OL L 58, 2013 3 1, p. 9).


ES IR KORĖJOS GEOGRAFINIŲ NUORODŲ KLAUSIMŲ DARBO GRUPĖS SPRENDIMAS Nr. 1/2019

… m. … … d.

dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo

ES IR KORĖJOS GEOGRAFINIŲ NUORODŲ KLAUSIMŲ DARBO GRUPĖ,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas),

atsižvelgdama į 2011 m. gruodžio 23 d. ES ir Korėjos prekybos komiteto sprendimą Nr. 1 dėl Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo [2013/110/ES] (2), ypač į jo priedo 15.4 straipsnį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių, kurios buvo priimtos ES ir Korėjos prekybos komiteto sprendimu Nr. 1, 15.4 straipsniu, visi specialieji komitetai ir darbo grupės gali nustatyti savo darbo tvarkos taisykles, apie kurias pranešama Prekybos komitetui;

(2)

reikėtų nustatyti Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priimamos priede išdėstytos Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta …

Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės vardu

Grupės vadovas

Skyriaus vadovas

Korėjos Respublikos prekybos, pramonės ir energetikos ministerija

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės bendrapirmininkis

Geografinių nuorodų klausimų darbo grupės bendrapirmininkis


(1)  OL L 127, 2011 5 14, p. 6.

(2)  OL L 58, 2013 3 1, p. 9.

PRIEDAS

GEOGRAFINIŲ NUORODŲ KLAUSIMŲ DARBO GRUPĖS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Sudėtis ir pirmininkavimas

1.   Geografinių nuorodų klausimų darbo grupė (toliau – GN darbo grupė), įsteigta pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo (toliau – Susitarimas) 15.3 straipsnio 1 dalies g punktą, vykdo savo pareigas, nustatytas Susitarimo 10.25 straipsnyje.

2.   GN darbo grupę sudaro Korėjos Respublikos (toliau – Korėja) atstovai ir Europos Sąjungos atstovai.

3.   Remiantis Susitarimo 15.3 straipsnio 3 dalimi, GN darbo grupei bendrai pirmininkauja Korėjos ir Europos Sąjungos atstovai.

4.   Kiekvienas bendrapirmininkis gali perduoti visas arba tam tikras bendrapirmininkio funkcijas paskirtajam pavaduotojui; tokiu atveju visos tolesnės nuorodos į bendrapirmininkį taikomos ir paskirtajam pavaduotojui.

5.   Kiekvienas bendrapirmininkis paskiria kontaktinį centrą, kuris yra atsakingas už visus su GN darbo grupe susijusius klausimus. Tie kontaktiniai centrai yra bendrai atsakingi už GN darbo grupės sekretoriato užduotis.

2 straipsnis

Posėdžiai

Pagal Susitarimo 10.25.2 straipsnį posėdžiai rengiami pakaitomis abiejose Šalyse. GN darbo grupės posėdžio laiką, vietą ir būdą (gali būti rengiama vaizdo konferencija) Šalys nustato abipusiu susitarimu, tačiau posėdis surengiamas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo kurios nors Šalies prašymo pateikimo.

3 straipsnis

Korespondencija

1.   GN darbo grupės pirmininkams skirta korespondencija persiunčiama kontaktiniams centrams, kad jie ją perduotų GN darbo grupės nariams.

2.   Korespondencija gali būti pateikiama bet kokiu rašytiniu būdu, įskaitant elektroninį paštą.

3.   Remiantis Prekybos komiteto darbo tvarkos taisyklių 15 straipsniu, Prekybos komitetas informuojamas apie GN darbo grupės paskirtus kontaktinius centrus. Visa korespondencija, dokumentai ir pranešimai, įskaitant elektroninius GN darbo grupės kontaktinių centrų tarpusavio laiškus dėl Susitarimo įgyvendinimo tuo pačiu metu perduodami Prekybos komiteto sekretoriatui, Europos Sąjungos delegacijai Korėjos Respublikoje ir Korėjos Respublikos atstovybei Europos Sąjungoje.

4 straipsnis

Posėdžių darbotvarkė

1.   Kiekvieno posėdžio preliminarią darbotvarkę rengia kontaktiniai centrai. Darbotvarkė kartu su susijusiais dokumentais nusiunčiama GN darbo grupės nariams, įskaitant tos grupės bendrapirmininkius, ne vėliau kaip likus 15 dienų iki posėdžio. Į preliminarią darbotvarkę gali būti įtrauktas bet kuris klausimas, nurodytas Susitarimo 10.25 straipsnyje.

2.   Bet kuri Šalis likus ne mažiau kaip 21 dienai iki posėdžio gali prašyti, kad Susitarimo 10.25 straipsnyje nurodyti klausimai būtų įtraukti į preliminarią darbotvarkę. Tie klausimai į preliminarią darbotvarkę privalo būti įtraukti.

3.   Paskutinė preliminarios darbotvarkės redakcija turi būti pateikiama bendrapirmininkiams ne vėliau kaip likus penkioms dienoms iki posėdžio.

4.   Bendrapirmininkiai vienbalsiai priima darbotvarkę kiekvieno posėdžio pradžioje. Jei abu bendrapirmininkiai sutinka, į darbotvarkę gali būti įtrauktas preliminarioje darbotvarkėje nenurodytas klausimas.

5 straipsnis

Prašymai iš dalies pakeisti Susitarimo 10-A arba 10-B priedą

1.   Kiekviena Šalis gali prašyti į Susitarimo 10-A arba 10-B priedą įtraukti ar iš jo išbraukti atskiras geografines nuorodas, tuo tikslu pateikdama atitinkamos Šalies bendrapirmininkio pasirašytą laišką.

2.   Remiantis Susitarimo 10.25.1 ir 10.25.3 straipsniais, GN darbo grupė bendru sutarimu gali nuspręsti pakeisti 10-A ir 10-B priedus, kad jie būtų papildyti Europos Sąjungos ar Korėjos geografinėmis nuorodomis, prieš tai atlikusi Susitarime nurodytas atitinkamas procedūras. GN darbo grupė bendru sutarimu taip pat gali nuspręsti rekomenduoti Prekybos komitetui, kad jis priimtų galutinį sprendimą dėl geografinių nuorodų įtraukimo arba išbraukimo, remdamasis 10.21.4 straipsniu, 10.24 straipsniu ir 10.25 straipsniu.

3.   Vadovaudamasis 15.3.5 straipsniu, Prekybos komitetas gali atlikti GN darbo grupei paskirtą užduotį ir nuspręsti pakeisti pirmiau minėtus 10-A ir 10-B priedus. Be to, vadovaudamasis 15.5.2 straipsniu, Prekybos komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti 10-A ir 10-B priedus, o Susitarimo šalys gali priimti sprendimą atsižvelgdamos į atitinkamus taikomus savo teisinius reikalavimus ir procedūras.

4.   Šalys, nusprendusios pakeisti 10-A ir 10-B priedus, stengiasi tinkamai atsižvelgti į abiejų Šalių atitinkamus interesus, susijusius su geografinėmis nuorodomis.

6 straipsnis

Sprendimai ir rekomendacijos

1.   Rekomendacijas ir sprendimus GN darbo grupė priima Šalių bendru sutarimu, kaip numatyta Susitarimo 10.25 straipsnyje.

2.   GN darbo grupės rekomendacijos, kaip apibrėžta Susitarimo 10.25 straipsnyje, skiriamos Šalims ir jas pasirašo visi bendrapirmininkiai.

3.   GN darbo grupės sprendimus, kaip apibrėžta Susitarimo 10.25 straipsnyje, pasirašo visi bendrapirmininkiai. Kiekviename sprendime nurodoma jo įsigaliojimo data.

4.   GN darbo grupė kiekvienam priimtam sprendimui ir rekomendacijai suteikia serijos numerį, nurodo jo priėmimo datą ir aprašo jo dalyką.

7 straipsnis

Rašytinė procedūra

1.   GN darbo grupė, taikydama rašytinę procedūrą, gali priimti rekomendaciją ar sprendimą, jei jiems pritaria abi Šalys. Rašytine procedūra laikomas GN darbo grupės bendrapirmininkių keitimasis raštais.

2.   Šalies, siūlančios taikyti rašytinę procedūrą, bendrapirmininkis pateikia rekomendacijos ar sprendimo projektą kitos Šalies bendrapirmininkiui, o šis atsakydamas nurodo, ar pritaria rekomendacijos ar sprendimo projektui. Kitos Šalies bendrapirmininkis taip pat gali siūlyti pakeitimus arba paprašyti daugiau laiko projektui apsvarstyti. Jei dėl projekto susitariama, jis priimamas pagal 6 straipsnį.

8 straipsnis

Protokolas

1.   Kiekvieno posėdžio protokolo projektą parengia kontaktiniai centrai per 21 dieną nuo posėdžio pabaigos. Protokolo projekte nurodomos priimtos rekomendacijos ir sprendimai, taip pat visos kitos padarytos išvados.

2.   Protokolą per 28 dienas nuo posėdžio pabaigos arba iki kitos Šalių sutartos datos raštu patvirtina abi Šalys. Kai protokolas patvirtinamas, bendrapirmininkiai pasirašo du protokolo originalo egzempliorius. Kiekvienas bendrapirmininkis saugo protokolo originalą.

9 straipsnis

Ataskaitos

GN darbo grupė praneša Prekybos komitetui apie savo veiklą kiekviename reguliariame Prekybos komiteto posėdyje, kaip numatyta Susitarimo 15.3 straipsnio 4 dalyje.

10 straipsnis

Išlaidos

1.   Kiekviena Šalis apmoka visas dėl savo dalyvavimo GN darbo grupės posėdžiuose patirtas išlaidas.

2.   Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas apmoka posėdį rengianti Šalis.

11 straipsnis

Viešumas ir konfidencialumas

1.   Jeigu bendrapirmininkiai nenusprendžia kitaip, GN darbo grupės posėdžiai yra uždari.

2.   Kai Šalis GN darbo grupei pateikia informaciją, kuri pagal jos teisės aktus laikoma konfidencialia, kita Šalis tą informaciją laiko konfidencialia, kaip nustatyta Susitarimo 15.1.7 straipsnyje.

3.   Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar GN darbo grupės sprendimus ir rekomendacijas skelbti savo atitinkamame oficialiajame leidinyje.


Top