Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0524(02)

Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės bei Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje

ST/12367/2018/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 11–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

24.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/11


Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės bei Šveicarijos Konfederacijos

SUSITARIMAS

dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje

EUROPOS SĄJUNGA

ir

ISLANDIJOS RESPUBLIKA, toliau – Islandija,

LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTĖ, toliau – Lichtenšteinas,

NORVEGIJOS KARALYSTĖ, toliau – Norvegija, bei

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA, toliau – Šveicarija,

atsižvelgdamos į Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (1), toliau – Šengeno asociacijos susitarimas su Islandija ir Norvegija,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimą dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų (2), toliau – Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimas su Islandija ir Norvegija,

atsižvelgdamos į Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (3), toliau – Šengeno asociacijos susitarimas su Šveicarija,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių arba Šveicarijos Konfederacijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų (4), toliau – Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimas su Šveicarija,

atsižvelgdamos į Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolą dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (5), toliau – protokolas dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolą dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą (6), toliau – protokolas dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 (7) Europos Sąjunga įsteigė Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrą;

(2)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, kiek jis susijęs su Šengeno informacine sistema (SIS II), Vizų informacine sistema (VIS) ir Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Šengeno asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija. Tiek, kiek Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 susijęs su „Eurodac“ ir „DubliNet“ sistemomis, jis yra nauja priemonė, kaip apibrėžta Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija;

(3)

Šveicarijos atžvilgiu Reglamentas(ES) Nr. 1077/2011, kiek jis susijęs su SIS II, VIS ir AIS, plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Šengeno asociacijos susitarime su Šveicarija. Tiek, kiek Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 susijęs su „Eurodac“ ir „DubliNet“ sistemomis, jis yra nauja priemonė, kaip apibrėžta Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Šveicarija;

(4)

Lichtenšteino atžvilgiu Reglamente(ES) Nr. 1077/2011, kiek jis susijęs su SIS II, VIS ir AIS, plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos. Tiek, kiek Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 susijęs su „Eurodac“ ir „DubliNet“ sistemomis, jis yra nauja priemonė, kaip apibrėžta protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos;

(5)

Reglamente (ES) Nr. 1077/2011 nustatyta, kad pagal atitinkamas asociacijos susitarimų nuostatas turi būti susitariama, siekiant nustatyti, inter alia, šalių, susijusių su Šengeno acquis ir Dublino bei „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu, dalyvavimo Agentūros darbe pobūdį, mastą bei išsamias taisykles, įskaitant nuostatas dėl finansinių įnašų, personalo ir balsavimo teisių;

(6)

asociacijos susitarimuose nenagrinėjama Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos asociacijos sąveika su naujų institucijų, kurias toliau plėtojant Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemones įsteigė Europos Sąjunga, veikla, todėl kai kurie tos asociacijos su Agentūra aspektai turėtų būti nustatyti papildomame šių susitarimų susitariančiųjų šalių asociacijos susitarime;

(7)

Komisija (Eurostatas) neberenka bendrojo nacionalinio produkto (toliau – BNP) rodiklių, todėl Norvegijos ir Islandijos finansiniai įnašai turėtų būti apskaičiuojami remiantis bendrojo vidaus produkto rodikliais (toliau – BVP), kaip tai daroma apskaičiuojant Šveicarijos ir Lichtenšteino įnašus, nepaisant to, kad Šengeno asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija ir Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija kaip skaičiavimo pagrindas nurodytas BNP,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimo mastas

Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija visapusiškai dalyvauja Agentūros veikloje, kaip aprašyta Reglamente (ES) Nr. 1077/2011, laikantis šiame susitarime išdėstytų sąlygų.

2 straipsnis

Valdyba

1.   Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija atstovaujami Agentūros valdyboje, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 13 straipsnio 5 dalyje.

2.   Apsiribojant informacinėmis sistemomis, su kuriomis susijusioje veikloje jos dalyvauja, Islandijai, Lichtenšteinui, Norvegijai ir Šveicarijai suteikiama teisė balsuoti priimant sprendimus dėl:

a)

bandymų ir techninių specifikacijų, susijusių su sistemų ir ryšių infrastruktūros plėtojimu ir operacijų valdymu;

b)

užduočių, susijusių su SIS II, VIS, „Eurodac“ ir AIS techninio naudojimo mokymais, atitinkamai nustatytais Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 3, 4, 5 ir 5a straipsniuose, išskyrus bendrosios pagrindinės mokymo programos rengimą;

c)

užduočių, susijusių su kitų didelės apimties informacinių technologijų sistemų techninio naudojimo mokymais pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 6 straipsnį, išskyrus bendrosios pagrindinės mokymo programos rengimą;

d)

SIS II, VIS ir AIS techninio veikimo ataskaitų priėmimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 12 straipsnio 1 dalies t punktą;

e)

metinės „Eurodac“ centrinio padalinio veiklos ataskaitos priėmimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 12 straipsnio 1 dalies u punktą;

f)

AIS plėtojimo ataskaitų priėmimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 12 straipsnio 1 dalies sa punktą;

g)

su SIS II susijusių statistinių duomenų skelbimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 12 straipsnio 1 dalies w punktą;

h)

„Eurodac“ centrinio padalinio darbo statistinių duomenų kaupimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 12 straipsnio 1 dalies x punktą;

i)

su AIS susijusių statistinių duomenų skelbimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 12 straipsnio 1 dalies xa punktą;

j)

kompetentingų institucijų, įgaliotų tiesiogiai ieškoti duomenų, esančių SIS II, sąrašo kasmetinio skelbimo pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 12 straipsnio 1 dalies y punktą;

k)

padalinių sąrašo kasmetinio skelbimo, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 603/2013 (8) 27 straipsnio 2 dalyje pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 12 straipsnio 1 dalies z punktą;

l)

kompetentingų institucijų sąrašo, nustatyto reglamento (ES) 2017/2226 65 straipsnio 2 dalyje, pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 12 straipsnio 1 dalies za punktą;

m)

kitų didelės apimties IT sistemų, Agentūrai patikėtų kokiu nors nauju teisėkūros procedūra priimtu aktu arba priemone, kuriuo (kuria) plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Šengeno asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija, Šengeno asociacijos susitarime su Šveicarija ir protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos, arba kokiu nors nauju teisėkūros procedūra priimtu aktu arba priemone, kaip apibrėžta Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija, Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Šveicarija ir protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos, techninio veikimo ataskaitų;

n)

statistinių duomenų, susijusių su kitomis didelės apimties IT sistemomis, Agentūrai patikėtomis kokiu nors nauju teisėkūros procedūra priimtu aktu arba priemone, kuriuo (kuria) plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Šengeno asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija, Šengeno asociacijos susitarime su Šveicarija ir protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos, arba kokiu nors nauju teisėkūros procedūra priimtu aktu arba priemone, kaip apibrėžta Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija, Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Šveicarija ir protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos, skelbimo;

o)

kompetentingų institucijų, kurios gali prieiti prie duomenų, užregistruotų kitose didelės apimties IT sistemose, Agentūrai patikėtose kokiu nors nauju teisėkūros procedūra priimtu aktu arba priemone, kuriuo (kuria) plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Šengeno asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija, Šengeno asociacijos susitarime su Šveicarija ir protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos, arba kokiu nors nauju teisėkūros procedūra priimtu aktu arba priemone, kaip apibrėžta Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija, Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Šveicarija ir protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos, sąrašo kasmetinio skelbimo.

Jei a–o punktuose nurodyti sprendimai priimami pagal daugiametę arba metinę darbo programą, valdyboje taikomomis balsavimo procedūromis užtikrinama, kad Norvegijai, Islandijai, Šveicarijai ir Lichtenšteinui būtų suteikta galimybė balsuoti.

3.   Norvegijai, Islandijai, Šveicarijai ir Lichtenšteinui leidžiama pareikšti savo nuomonę visais klausimais, dėl kurių jos neturi teisės balsuoti.

3 straipsnis

Patariamosios grupės

1.   Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija atstovaujami Agentūros patariamosiose grupėse, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 19 straipsnio 2 dalyje.

2.   Šios šalys turi teisę balsuoti dėl patariamųjų grupių nuomonių dėl 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimų.

3.   Joms leidžiama pareikšti savo nuomonę visais klausimais, dėl kurių jos neturi teisės balsuoti.

4 straipsnis

Finansiniai įnašai

1.   Individualūs Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos įnašai į Agentūros pajamas nustatomi tik dėl tų informacinių sistemų, su kuriomis susijusioje veikloje atitinkama valstybė dalyvauja.

2.   Dėl SIS II ir VIS Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas prie Agentūros pajamų prisideda metine suma, apskaičiuojama pagal procentinę savo atitinkamos šalies BVP dalį visų dalyvaujančiųjų šalių bendrajame vidaus produkte, taikant I priede nustatytą formulę, kaip nustatyta Šengeno asociacijos susitarimo su Šveicarija 11 straipsnio 3 dalyje ir protokolo dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos 3 straipsnyje, kuriame yra nurodytas Šengeno asociacijos susitarimo su Šveicarija 11 straipsnio 3 dalyje nurodytas įnašo būdas, ir nukrypstant nuo Šengeno asociacijos susitarimo su Islandija ir Norvegija 12 straipsnio 1 dalies, kurioje kaip skaičiavimo pagrindas nurodytas BNP.

3.   Dėl AIS Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas prie Agentūros pajamų prisideda metine suma, apskaičiuojama pagal procentinę atitinkamos šalies BVP dalį visų dalyvaujančiųjų šalių bendrajame vidaus produkte, taikant I priede nustatytą formulę, kaip nustatyta Šengeno asociacijos susitarimo su Šveicarija 11 straipsnio 3 dalyje ir protokolo dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos 3 straipsnyje, kuriame yra nurodytas Šengeno asociacijos susitarimo su Šveicarija 11 straipsnio 3 dalyje nurodytas įnašo būdas, ir nukrypstant nuo Šengeno asociacijos susitarimo su Islandija ir Norvegija 12 straipsnio 1 dalies, kurioje kaip skaičiavimo pagrindas nurodytas BND.

4.   Dėl „Eurodac“ Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas prie Agentūros pajamų prisideda metine suma, apskaičiuojama pagal I priede nustatytą formulę, kaip nustatyta Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimo su Islandija ir Norvegija 9 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimo su Šveicarija 8 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir protokolo dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos 6 straipsnyje.

5.   Dėl „DubliNet“ Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas prie Agentūros pajamų prisideda metine suma pagal procentinę atitinkamos šalies BVP dalį visų dalyvaujančiųjų šalių bendrajame vidaus produkte, taikant I priede nustatytą formulę, kaip nustatyta Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimo su Šveicarija 8 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir protokolo dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos 3 straipsnyje, kuriame yra nurodytas Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimo su Šveicarija 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas įnašo būdas, ir nukrypstant nuo Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimo su Islandija ir Norvegija 9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, kurioje kaip skaičiavimo pagrindas nurodytas BNP.

6.   Su Agentūros biudžeto 1 ir 2 antraštinėmis dalimis susiję šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodyti finansiniai įnašai turi būti įnešami nuo 2012 m. gruodžio 1 d., t. y. dienos, kai Agentūra pradėjo vykdyti jai pavestas užduotis. Šio straipsnio 5 dalyje nurodytas įnašas turi būti įnešamas nuo 2014 m. liepos 31 d., t. y. dienos, kai Agentūrai buvo perduota techninės paramos „DubliNet“ operacijų valdymui teikimo funkcija. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytas įnašas turi būti įnešamas nuo 2017 m. gruodžio 29 d., t. y. dienos, kai Agentūra tapo atsakinga už AIS plėtojimą ir operacijų valdymą. Šie finansiniai įnašai, įskaitant sumas, kurios turi būti įneštos už laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki šio susitarimo įsigaliojimo dienos, tampa mokėtini kitą dieną po šio susitarimo įsigaliojimo.

Su Agentūros biudžeto 3 antraštine dalimi susiję šio straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodyti finansiniai įnašai, remiantis atitinkamais asociacijos susitarimais ir asociacijos protokolu, turi būti įnešami ir mokami nuo 2012 m. gruodžio 1 d., šio straipsnio 5 dalyje nurodytas finansinis įnašas – nuo 2014 m. liepos 31 d., o šio straipsnio 3 dalyje nurodytas finansinis įnašas – nuo 2017 m. gruodžio 29 d.

7.   Jei kokiu nors nauju teisėkūros procedūra priimtu aktu arba priemone, kuria plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Šengeno asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija, Šengeno asociacijos susitarime su Šveicarija ir protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos, išplečiami Agentūros įgaliojimai, jai patikint kitų didelės apimties informacinių sistemų plėtojimą ir (arba) operacijų valdymą, Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas prie Agentūros pajamų prisideda metine suma, apskaičiuojama pagal procentinę atitinkamos šalies BVP dalį visų dalyvaujančiųjų šalių bendrajame vidaus produkte, taikant I priede nustatytą formulę, kaip nustatyta Šengeno asociacijos susitarimo su Šveicarija 11 straipsnio 3 dalyje ir protokolo dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos 3 straipsnyje, kuriame yra nurodytas Šengeno asociacijos susitarimo su Šveicarija 11 straipsnio 3 dalyje nurodytas įnašo būdas, ir nukrypstant nuo Šengeno asociacijos susitarimo su Islandija ir Norvegija 12 straipsnio 1 dalies, kurioje kaip skaičiavimo pagrindas nurodytas BNP.

8.   Jei kokiu nors nauju teisėkūros procedūra priimtu aktu arba priemone, kaip apibrėžta Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija, Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Šveicarija ir protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos, išplečiami Agentūros įgaliojimai, jai patikint kitų didelės apimties informacinių sistemų plėtojimą ir (arba) operacijų valdymą, Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas prie Agentūros pajamų prisideda metine suma, apskaičiuojama pagal procentinę atitinkamos šalies BVP dalį visų dalyvaujančiųjų šalių bendrajame vidaus produkte, taikant I priede nustatytą formulę, kaip nustatyta Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimo su Šveicarija 8 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, protokolo dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos 3 straipsnyje, kuriame yra nurodytas Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimo su Šveicarija 8 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytas įnašo būdas, ir nukrypstant nuo Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimo su Islandija ir Norvegija 9 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, kurioje kaip skaičiavimo pagrindas nurodytas BNP.

9.   Jei Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija jau prisidėjo prie kokios nors didelės apimties IT sistemos plėtojimo arba operacijų valdymo kitomis Sąjungos finansavimo priemonėmis arba jei kokios nors didelės apimties IT sistemos plėtojimas ir (arba) operacijų valdymas finansuojamas iš mokesčių arba kitų asignuotųjų pajamų, susiję Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino įnašai atitinkamai pakoreguojami.

5 straipsnis

Teisinis statusas

Agentūra turi juridinio asmens statusą pagal Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos teisę ir šiose valstybėse naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal šių valstybių teisę. Pirmiausia ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto arba juo disponuoti ir gali būti teismo proceso šalis.

6 straipsnis

Atsakomybė

Agentūros atsakomybė reglamentuojama Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 24 straipsnio 1, 3 ir 5 dalyse.

7 straipsnis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas pripažįsta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikciją Agentūros atžvilgiu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 24 straipsnio 2 ir 4 dalyse.

8 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija Agentūrai ir jos darbuotojams taiko taisykles, kuriomis reglamentuojamos II priede nustatytos privilegijos ir imunitetai, pagrįsti Protokolu dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų bei visomis remiantis šiuo protokolu patvirtintomis taisyklėmis, susijusiomis su Agentūros darbuotojų klausimais.

9 straipsnis

Agentūros darbuotojai

1.   Pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 20 straipsnio 1 dalį ir 37 straipsnį Agentūros įdarbintiems Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos piliečiams taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, šiems tarnybos nuostatams įgyvendinti bendrai Europos Sąjungos institucijų priimtos įgyvendinimo taisyklės ir Agentūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 20 straipsnio 8 dalį priimtos taisyklės.

2.   Nukrypstant nuo kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto ir 82 straipsnio 3 dalies a punkto, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos piliečius, turinčius visas piliečių teises, pagal Agentūros priimtas galiojančias darbuotojų atrankos ir įdarbinimo taisykles Agentūros vykdomasis direktorius gali įdarbinti pagal sutartį.

3.   Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 20 straipsnio 6 dalis Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos piliečiams taikoma mutatis mutandis.

4.   Tačiau Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos piliečiai negali būti skiriami į Agentūros vykdomojo direktoriaus pareigas.

10 straipsnis

Deleguotieji pareigūnai ir ekspertai

Deleguotiesiems pareigūnams ir ekspertams taikomos šios nuostatos:

a)

visi atlygiai, išmokos ir kiti mokėjimai, kuriuos moka Agentūra, atleidžiami nuo nacionalinių mokesčių;

b)

visą tą laiką, kurį deleguotajam pareigūnui arba ekspertui taikoma socialinė apsauga šalyje, iš kurios jis yra deleguotas į Agentūrą, darbuotojas atleidžiamas nuo visų privalomų įnašų, mokėtinų Agentūrą priimančiųjų šalių socialinės apsaugos organizacijoms. Todėl tuo laikotarpiu jiems netaikomi Agentūrą priimančiosios šalies, kurioje jie dirba, socialinės apsaugos teisės aktai, nebent jie savanoriškai prisijungia prie tos šalies socialinės apsaugos sistemos.

Šios dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos kartu su deleguotaisiais ekspertais gyvenantiems šeimos nariams, nebent juos yra įdarbinusi ne Agentūra, o kitas darbdavys, arba jie gauna socialines išmokas iš Agentūrą priimančiosios šalies.

11 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.   Norvegijai taikomos Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 35 straipsnyje išdėstytos nuostatos ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) bei Audito Rūmai gali naudotis jiems suteiktais įgaliojimais.

OLAF ir Audito Rūmai Norvegijos generalinio auditoriaus tarnybai (Riksrevisjonen) laiku praneša apie ketinimą atlikti patikrinimus vietoje arba auditą, kurie Norvegijos institucijų pageidavimu gali būti atliekami kartu su Riksrevisjonen.

2.   Islandijai taikomos Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 35 straipsnyje išdėstytos nuostatos ir OLAF bei Audito Rūmai gali naudotis jiems suteiktais įgaliojimais.

OLAF ir Audito Rūmai Islandijos generalinio auditoriaus tarnybai (Ríkisendurskoðun) laiku praneša apie ketinimą atlikti patikrinimus vietoje arba auditą, kurie Islandijos institucijų pageidavimu gali būti atliekami kartu su Ríkisendurskoðun.

3.   Šveicarijai taikomos su Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 35 straipsniu susijusios nuostatos dėl Europos Sąjungos atliekamos Agentūros veikloje dalyvaujančių Šveicarijos subjektų finansinės kontrolės Šveicarijoje išdėstytos III priede.

4.   Lichtenšteinui taikomos su Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 35 straipsniu susijusios nuostatos dėl Europos Sąjungos atliekamos Agentūros veikloje dalyvaujančių Lichtenšteino subjektų finansinės kontrolės Lichtenšteine išdėstytos IV priede.

12 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Kilus ginčui dėl šio susitarimo taikymo, klausimas kaip ginčo dalykas oficialiai įtraukiamas į Mišraus komiteto ministrų lygmeniu darbotvarkę.

2.   Mišrus komitetas per 90 dienų nuo darbotvarkės, į kurią buvo įtrauktas ginčas, patvirtinimo turi išspręsti tą ginčą.

3.   Jei Mišrus komitetas negali išspręsti su Šengeno sistema susijusio ginčo per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą 90 dienų laikotarpį, nustatomas dar 30 dienų laikotarpis galutiniam sprendimui pasiekti. Nepavykus pasiekti galutinio sprendimo, po šešių mėnesių nuo šio trisdešimties dienų laikotarpio pabaigos šis susitarimas šalies, su kuria yra susijęs ginčas, atžvilgiu nutraukiamas.

4.   Jei Jungtinis arba Mišrus komitetas negali išspręsti su „Eurodac“ sistema susijusio ginčo per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą 90 dienų laikotarpį, nustatomas dar 90 dienų laikotarpis galutiniam sprendimui pasiekti. Jei iki to laikotarpio pabaigos Jungtinis arba Mišrus komitetas nepriima jokio sprendimo, pasibaigus paskutiniajai to laikotarpio dienai šis susitarimas šalies, su kuria yra susijęs ginčas, atžvilgiu laikomas nutrauktu.

13 straipsnis

Priedai

Šio susitarimo priedai yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šio susitarimo depozitaras yra Europos Sąjungos Tarybos Generalinis sekretorius.

2.   Europos Sąjunga, Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinas patvirtina šį susitarimą pagal savo procedūras.

3.   Tam, kad šis susitarimas įsigaliotų, jį turi patvirtinti Europos Sąjunga ir bent viena kita šio susitarimo šalis.

4.   Šis susitarimas įsigalioja bet kurios šio susitarimo šalies atžvilgiu pirmo mėnesio po to, kai jos patvirtinimo dokumentas deponuojamas depozitarui, pirmąją dieną.

15 straipsnis

Galiojimas ir nutraukimas

1.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikui.

2.   Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šis susitarimas nustoja galiojęs po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai Islandija arba Norvegija paskelbia nebegaliojančiu Šengeno asociacijos susitarimą su Islandija ir Norvegija arba kai jis paskelbiamas nebegaliojančiu Europos Sąjungos Tarybos sprendimu, arba kai jis kitaip nutraukiamas pagal to susitarimo 8 straipsnio 4 dalyje arba 11 straipsnio 3 dalyje arba 16 straipsnyje aprašytas procedūras. Šis susitarimas taip pat nustoja galiojęs po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimas su Norvegija nutraukiamas arba paskelbiamas nebegaliojančiu pagal to susitarimo 4 straipsnio 7 dalyje arba 8 straipsnio 3 dalyje arba 15 straipsnyje aprašytas procedūras.

Šengeno asociacijos susitarimo su Islandija ir Norvegija 17 straipsnyje nurodytas susitarimas taip pat apima šio susitarimo nutraukimo pasekmes.

3.   Šveicarijos atžvilgiu šis susitarimas nustoja galiojęs po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai Šveicarija paskelbia nebegaliojančiu Šengeno asociacijos susitarimą su Šveicarija arba kai jis paskelbiamas nebegaliojančiu Europos Sąjungos Tarybos sprendimu, arba kai jis kitaip nutraukiamas pagal to susitarimo 7 straipsnio 4 dalyje arba 10 straipsnio 3 dalyje arba 17 straipsnyje nustatytas procedūras. Jis taip pat nustoja galiojęs po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarimas su Šveicarija nutraukiamas arba paskelbiamas nebegaliojančiu pagal to susitarimo 4 straipsnio 7 dalyje arba 7 straipsnio 3 dalyje arba 16 straipsnyje nustatytas procedūras.

4.   Lichtenšteino atžvilgiu šis susitarimas nustoja galiojęs po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai Lichtenšteinas paskelbia nebegaliojančiu protokolą dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos arba kai jis paskelbiamas nebegaliojančiu Europos Sąjungos Tarybos sprendimu, arba kai jis kitaip nutraukiamas pagal to protokolo 3 straipsnyje arba 5 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 1 arba 3 dalyse nustatytas procedūras. Jis taip pat nustoja galiojęs po šešių mėnesių nuo tos dienos, kai protokolas dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos nutraukiamas arba paskelbiamas nebegaliojančiu pagal to protokolo 3 straipsnyje, 5 straipsnio 7 dalyje, 11 straipsnio 1 arba 3 dalyse aprašytas procedūras.

5.   Šis susitarimas sudaromas vienu egzemplioriumi anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir islandų bei norvegų kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški.

Съставено в Брюксел на осми ноември две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne osmého listopadu dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende november to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am achten November zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the eighth day of November in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog studenoga godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì otto novembre duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų lapkričio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év november havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta' Novembru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, acht november tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego listopada roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em oito de novembro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la opt noiembrie două mii optsprezece.

V Bruseli ôsmeho novembra dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne osmega novembra leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den åttonde november år tjugohundraarton.

Utferdiget i Brussel, den åttende november totusenogatten.

Gjört í Brussel hinn áttunda dag nóvembermánaðar árið tvö þúsund og átján.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

For Kongeriket Norge

Image 2

Fyrir Ísland

Image 3

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione Svizzera

Image 4

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image 5


(1)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(2)  OL L 93, 2001 4 3, p. 40.

(3)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(4)  OL L 53, 2008 2 27, p. 5.

(5)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(6)  OL L 160, 2011 6 18, p. 39.

(7)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1), su pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).

(8)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).


I PRIEDAS

ĮNAŠO APSKAIČIAVIMO FORMULĖ

1.

Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 32 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos finansinis įnašas į Agentūros pajamas apskaičiuojamas, kaip nurodyta toliau.

3 antraštinė dalis

1.1.

Skaičiuojant su SIS II, VIS, AIS ir kitomis didelės apimties informacinėmis sistemomis, kurios Agentūrai patikėtos teisėkūros procedūra priimtu aktu arba priemone, kuriuo (kuria) plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Šengeno asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija, Šengeno asociacijos susitarime su Šveicarija ir protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Šengeno sistemos, susijusius įnašus, kiekvienos šalies naujausieji galutiniai BVP rodikliai, turimi n+1 metais išrašant n metų sąskaitas, padalijami iš turimų n metų visų Agentūros veikloje dalyvaujančių valstybių BVP rodiklių sumos. Norint apskaičiuoti kiekvienos asocijuotosios šalies įnašą, gauta procentinė dalis padauginama iš bendros n metais atliktų mokėjimų į Agentūros pirmiau minėtų sistemų biudžeto 3 antraštinę dalį sumos.

1.2.

Su „Eurodac“ susijusį kiekvienos asocijuotosios šalies įnašą sudaro metinė suma, apskaičiuojama taikant nustatytą procentinę atitinkamų biudžeto asignavimų biudžetiniams metams dalį (Lichtenšteinui – 0,071 %, Norvegijai – 4,995 %, Islandijai – 0,1 %, Šveicarijai – 7,286 %). Kiekvienos asocijuotosios šalies įnašas apskaičiuojamas n+1 metais, minėtą nustatytą procentinę dalį padauginant iš bendros n metais atliktų mokėjimų į Agentūros „Eurodac“ biudžeto 3 antraštinę dalį sumos.

1.3.

Skaičiuojant su „DubliNet“ ir kitomis didelės apimties informacinėmis sistemomis, kurios Agentūrai patikėtos teisėkūros procedūra priimtu aktu arba priemone, kaip apibrėžta Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Islandija ir Norvegija, Dublino / „Eurodac“ asociacijos susitarime su Šveicarija ir protokole dėl Lichtenšteino prisijungimo prie Dublino / „Eurodac“ sistemos, susijusius įnašus, kiekvienos šalies naujausieji galutiniai BVP rodikliai, turimi n+1 metais išrašant n metų sąskaitas, padalijami iš turimų n metų visų Agentūros veikloje dalyvaujančių valstybių BVP rodiklių sumos. Norint apskaičiuoti kiekvienos asocijuotosios šalies įnašą, gauta procentinė dalis padauginama iš bendros n metais atliktų mokėjimų į Agentūros pirmiau minėtų sistemų biudžeto 3 antraštinę dalį sumos.

1 ir 2 antraštinės dalys

1.4.

Kiekvienos asocijuotosios šalies įnašas į Agentūros 1.1, 1.2 ir 1.3 dalyse nurodytų sistemų biudžeto 1 ir 2 antraštines dalis apskaičiuojamas kiekvienos šalies naujausiuosius galutinius BVP rodiklius, turimus n+1 metais išrašant n metų sąskaitas, padalijami iš turimų n metų visų Agentūros veikloje dalyvaujančių valstybių BVP rodiklių sumos. Gauta procentinė dalis padauginama iš bendros n metais atliktų mokėjimų į Agentūros 1.1, 1.2 ir 1.3 dalyse nurodytų sistemų biudžeto 1 ir 2 antraštines dalis sumos.

1.5.

Agentūrai patikėjus daugiau didelės apimties IT sistemų, su kuriomis susijusioje veikloje asocijuotosios šalys nedalyvauja, atitinkamai peržiūrimas asocijuotųjų šalių įnašo į 1 ir 2 antraštines dalis apskaičiavimas.

2.

Finansinis įnašas mokamas eurais.

3.

Kiekviena asocijuotoji šalis savo finansinį įnašą sumoka ne vėliau kaip per 45 dienas nuo debetinio dokumento gavimo. Pavėlavus sumokėti įnašą, nuo įnašo mokėjimo dienos turi būti sumokami delspinigiai nuo nesumokėtos sumos. Delspinigiai apskaičiuojami pagal Europos Centrinio Banko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikomą normą, kuri skelbiama Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir kuri galiojo mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, pirmą dieną, padidinus ją 3,5 procentinio punkto.

4.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (1) 44 straipsnį padarius kokį nors Europos Sąjungos finansinio įnašo į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą pakeitimą, pagal šį priedą pakoreguojamas kiekvienos asocijuotosios šalies finansinis įnašas.

(1)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).


II PRIEDAS

PRIVILEGIJOS IR IMUNITETAI

1.

Agentūros patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose negali būti atliekama krata, jų negalima rekvizuoti, konfiskuoti ar eksproprijuoti. Be Teisingumo Teismo leidimo Agentūros nuosavybei ir turtui negali būti taikomos jokios administracinės ar teisinės suvaržymo priemonės.

2.

Agentūros archyvai yra neliečiami.

3.

Agentūra, jos turtas, pajamos ir kita nuosavybė yra atleidžiami nuo visų tiesioginių mokesčių.

Iš Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos į Agentūrą eksportuojamoms prekėms ir paslaugoms, kuriomis ji oficialiai naudojasi, netaikoma jokių netiesioginių rinkliavų arba mokesčių.

Atleidimas nuo PVM įgyvendinamas sugrąžinant už Agentūrai Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas, kuriomis ji oficialiai naudojasi, sumokėtą mokestį arba atsisakant jį išieškoti.

Atleidimas nuo akcizo įgyvendinamas sugrąžinant už Agentūrai Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje tiekiamas prekes, kuriomis ji oficialiai naudojasi, sumokėtą akcizą arba atsisakant jį išieškoti.

Visi kiti Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje Agentūros mokėtini netiesioginiai mokesčiai grąžinami arba juos atsisakoma išieškoti.

Grąžinimo prašymai paprastai apsvarstomi per tris mėnesius.

Atsiskaitant už komunalines paslaugas, netaikomos jokios mokesčių ir rinkliavų lengvatos.

Atleidimo nuo PVM, akcizo ir kitų Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje taikomų netiesioginių mokesčių sąlygos nustatytos šio priedo priedėliuose. Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija praneša Europos Komisijai ir Agentūrai apie visus savo atitinkamo priedėlio pakeitimus. Toks pranešimas, jei įmanoma, pateikiamas prieš du mėnesius iki pakeitimų įsigaliojimo. Europos Komisija apie tokius pakeitimus informuoja Europos Sąjungos valstybes nares.

4.

Agentūros oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ir apribojimai; taip importuotų daiktų šalies, į kurią jie importuoti, teritorijoje negalima nei mokamai, nei nemokamai perleisti kitiems, išskyrus atvejus, kai tai daroma tos šalies vyriausybės patvirtintomis sąlygomis.

Jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ir apribojimai netaikomi ir Agentūros leidiniams.

5.

Oficialiai Agentūros komunikacijai ir visų jų dokumentų perdavimui kiekvienos asocijuotosios šalies teritorijoje galioja tos pačios nuostatos kaip toje valstybėje esančioms diplomatinėms atstovybėms.

Oficiali Agentūros korespondencija ir kiti oficialūs pranešimai negali būti cenzūruojami.

6.

Agentūros darbe dalyvaujantys Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos bei Šveicarijos atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, eidami savo pareigas ir vykdami į susitikimų vietą bei grįždami iš jos, naudojasi visomis įprastomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.

7.

Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos teritorijose, Agentūros darbuotojams, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69 (1) 1 straipsnyje, nepaisant jų pilietybės:

(a)

pagal Sutarčių nuostatas dėl pareigūnų ir kitų tarnautojų atsakomybės Sąjungai ir dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijos spręsti Agentūros ir jos darbuotojų ginčus suteikiamas imunitetas, saugantis nuo patraukimo teisinėn atsakomybėn už einant pareigas atliktus veiksmus, įskaitant pasakytas ar rašytines kalbas. Šis imunitetas lieka galioti ir jiems nustojus eiti pareigas;

(b)

taikant valiutų ar jų keitimo taisykles, sudaromos tokios pat sąlygos, kokios toje šalyje paprastai yra sudaromos tarptautinių organizacijų pareigūnams.

8.

Agentūros darbuotojai moka Sąjungai mokesčius nuo Agentūros jiems mokamų atlyginimų, darbo užmokesčio ir atlygių pagal sąlygas ir tvarką, kurias nustato Europos Parlamentas ir Taryba.

Atlyginimams, darbo užmokesčiui ir atlygiams, kuriuos Agentūra moka savo darbuotojams, kaip apibrėžta Reglamento (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69 2 straipsnyje, netaikomi nacionaliniai, federaliniai, kantoniniai, regioniniai, municipaliniai ir komunaliniai mokesčiai. Šveicarijos atžvilgiu šis atleidimas nuo mokesčių suteikiamas pagal jos nacionalinės teisės principus.

Agentūros darbuotojai, kuriems jau taikoma Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams nustatyta socialinių išmokų schema, neprivalo priklausyti Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos socialinės apsaugos sistemoms. Kartu su Agentūros darbuotojais gyvenantiems šeimos nariams, kurie nėra įdarbinti kito darbdavio nei Agentūra ir negauna socialinių išmokų iš kurios nors Sąjungos valstybės narės arba Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ar Šveicarijos, taikoma Europos Sąjungos bendroji sveikatos draudimo sistema.

9.

Taikant pajamų mokestį, turto mokestį ir palikimo mokestį, taip pat tarp Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos ir Europos Sąjungos valstybių narių pasirašytas sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, Agentūros darbuotojai, kaip apibrėžta Reglamento (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69 3 straipsnyje, kurie vien todėl, kad eina pareigas Agentūros tarnyboje, įgyja gyvenamąją vietą kitos Europos Sąjungos valstybės narės nei šalies, kurioje prieš pradedant eiti pareigas buvo jų nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo tikslais, teritorijoje, yra ir šalyje, kurioje faktiškai gyvena, ir nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje laikomi išlaikiusiais nuolatinę gyvenamąją vietą pastarojoje šalyje, jei ši yra Europos Sąjungos valstybė narė arba jei tai yra Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija arba Šveicarija. Ši nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei jis atskirai neužsiima mokama veikla, bei vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais rūpinasi šioje nuostatoje minimi asmenys.

Pirmesnėje pastraipoje minimiems asmenims priklausantis kilnojamasis turtas, esantis Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje tie asmenys yra apsistoję, teritorijoje, atleidžiamas nuo toje šalyje galiojančio palikimo mokesčio; apskaičiuojant palikimo mokestį, tokia nuosavybė yra laikoma esančia nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises ir į galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo nuostatų taikymą.

Taikant pirmesnes dvi pastraipas, neatsižvelgiama į nuolatines gyvenamąsias vietas, kurias minėti asmenys įgijo vien todėl, kad eina pareigas kitose tarptautinėse organizacijose.

10.

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos Agentūros darbuotojams suteikiami vadovaujantis tik Agentūros interesais.

Agentūros vykdomasis direktorius privalo atšaukti savo darbuotojo imunitetą visais atvejais, kai, jo nuomone, toks imunitetas trukdytų teisingumui ir kai tokio imuniteto atšaukimas neprieštarauja Agentūros arba Sąjungos interesams.

11.

Agentūra, taikydama šį priedą, bendradarbiauja su atsakingomis susijusių asocijuotųjų šalių arba Sąjungos valstybių narių institucijomis.

(1)  1969 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio, 13 straipsnio antrosios pastraipos ir 14 straipsnio nuostatos (OL L 74, 1969 3 27, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 371/2009 (OL L 121, 2009 5 15, p. 1).

II priedo 1 priedėlis

Norvegija

Atleidimas nuo PVM įgyvendinamas sugrąžinant sumokėtą mokestį.

PVM sugrąžinamas Norvegijos mokesčių administracijos mokesčių tarnybos (Skatt Øst) pagrindiniam skyriui pateikus tuo tikslu Norvegijos parengtas formas. Prašymai išmokėti kompensaciją paprastai apsvarstomi per tris mėnesius nuo jų ir būtinų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo dienos.

Atleidimas nuo akcizo ir kitų netiesioginių mokesčių įgyvendinamas sugrąžinant sumokėtą mokestį. Tokia pati tvarka taikoma PVM grąžinimui.

II priedo 2 priedėlis

Islandija

Atleidimas nuo PVM įgyvendinamas sugrąžinant sumokėtą mokestį.

Nuo PVM atleidžiama tuo atveju, jei bendra faktinė sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame dokumente nurodyta prekių ir paslaugų pirkimo kaina yra ne mažesnė kaip 36 400 Islandijos kronų (įskaitant mokestį).

PVM sugrąžinamas Islandijos vidaus pajamų direktoratui (Ríkisskattstjóri) pateikus tuo tikslu Islandijos parengtas formas. Prašymai išmokėti kompensaciją paprastai apsvarstomi per tris mėnesius nuo jų ir būtinų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo dienos.

Atleidimas nuo akcizo ir kitų netiesioginių mokesčių įgyvendinamas sugrąžinant sumokėtą mokestį. Tokia pati tvarka taikoma PVM grąžinimui.

II priedo 3 priedėlis

Šveicarija

Atleidimas nuo PVM, akcizo ir kitų netiesioginių mokesčių įgyvendinamas sugrąžinant sumokėtą mokestį, prekių tiekėjui arba paslaugų teikėjui pateikus tuo tikslu Šveicarijos parengtas formas.

Nuo PVM atleidžiama tuo atveju, jei bendra faktinė sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame dokumente nurodyta prekių ir paslaugų pirkimo kaina yra ne mažesnė kaip 100 Šveicarijos frankų (įskaitant mokestį).

II priedo 4 priedėlis

Lichtenšteinas

Atleidimas nuo PVM, akcizo ir kitų netiesioginių mokesčių įgyvendinamas sugrąžinant sumokėtą mokestį, prekių tiekėjui arba paslaugų teikėjui pateikus tuo tikslu Lichtenšteino parengtas formas.

Nuo PVM atleidžiama tuo atveju, jei bendra faktinė sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame dokumente nurodyta prekių ir paslaugų pirkimo kaina yra ne mažesnė kaip 100 Šveicarijos frankų (įskaitant mokestį).


III PRIEDAS

AGENTŪROS VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ ŠVEICARIJOS SUBJEKTŲ FINANSINĖ KONTROLĖ

1 straipsnis

Tiesioginis bendravimas

Agentūra ir Europos Komisija tiesiogiai bendrauja su visais Šveicarijoje įsisteigusiais asmenimis ar subjektais, kurie dalyvauja Agentūros veikloje: rangovais, Agentūros programų dalyviais, išmokų iš Agentūros arba Sąjungos biudžeto gavėjais ar subrangovais. Šie asmenys gali tiesiogiai siųsti Europos Komisijai ir Agentūrai bet kokią svarbią informaciją ir dokumentus, kuriuos jie turi pateikti pagal šiame susitarime nurodytas priemones, taip pat pagal sudarytas sutartis ar susitarimus ir vadovaujantis tomis sutartimis ar susitarimais priimtus sprendimus.

2 straipsnis

Auditas

1.   Pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 (1) ir pagal kitas šiame susitarime nurodytas priemones su Šveicarijoje įsisteigusiais paramos gavėjais sudarytose sutartyse ar susitarimuose bei priimtuose sprendimuose gali būti numatyta, kad Agentūros ir Europos Komisijos pareigūnai arba kiti Agentūros ir Europos Komisijos įgalioti asmenys bet kuriuo metu paramos gavėjų ir jų subrangovų patalpose gali atlikti mokslinį, finansinį, technologinį ar kitokį auditą.

2.   Agentūros ir Europos Komisijos pareigūnams ir kitiems Agentūros ir Europos Komisijos įgaliotiems asmenims sudaromos tinkamos sąlygos patekti į patalpas, susipažinti su darbais, dokumentais ir visa informacija, įskaitant informaciją elektronine forma, kurios reikia tokiam auditui atlikti. Tokia prieigos teisė aiškiai nurodoma sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose šiame susitarime nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

3.   Europos Audito Rūmai turi tokias pat teises, kaip ir Europos Komisija.

4.   Auditas gali būti atliekamas penkerius metus po to, kai šis susitarimas nustos galiojęs, arba laikantis sutartyse, susitarimuose ar priimtuose sprendimuose numatytų terminų.

5.   Šveicarijos federacinei audito tarnybai iš anksto pranešama apie Šveicarijos teritorijoje planuojamą atlikti auditą. Toks informavimas nėra teisinė sąlyga auditui vykdyti.

3 straipsnis

Patikros vietoje

1.   Pagal šį susitarimą Europos Komisija (OLAF) gali Šveicarijos teritorijoje atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą vietoje, pagal sąlygas ir reikalavimus, nustatytus Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (2) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (3), kad nustatytų sukčiavimo, korupcijos arba bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Europos Sąjungos finansiniams interesams, atvejus.

2.   OLAF, rengdamasi atlikti ir atlikdama patikras bei inspektavimą vietoje, glaudžiai bendradarbiauja su Šveicarijos federacine finansų kontrolės įstaiga arba su kitomis Federacinės finansų kontrolės įstaigos paskirtomis kompetentingomis Šveicarijos institucijomis, jos tinkamu laiku informuojamos apie patikrų ir inspektavimo objektą, tikslą bei teisinį pagrindą, kad jos galėtų suteikti visą reikiamą pagalbą. Tuo tikslu Šveicarijos kompetentingų institucijų pareigūnai gali dalyvauti vietoje atliekamose patikrose ir inspektavime.

3.   Suinteresuotų Šveicarijos institucijų pageidavimu OLAF vietoje atliekamas patikras ir inspektavimą gali atlikti drauge su tomis institucijomis.

4.   Jei programos dalyviai nesutinka, kad būtų atlikta patikra ar inspektavimas vietoje, Šveicarijos institucijos, laikydamosi nacionalinių taisyklių, suteikia OLAF tyrėjams reikalingą pagalbą, kad šie galėtų įvykdyti savo pareigą ir atlikti patikrą ar inspektavimą vietoje.

5.   OLAF kuo greičiau praneša Šveicarijos federacinei audito tarnybai arba Šveicarijos federacinės audito tarnybos paskirtai kitai kompetentingai Šveicarijos institucijai apie bet kokį faktą ar įtarimą, susijusį su pažeidimu, apie kurį ji sužinojo atlikdama patikrinimą vietoje ir inspektavimą. Bet kokiu atveju OLAF informuoja pirmiau minėtas institucijas apie tokių patikrų ir inspektavimo rezultatus.

4 straipsnis

Informavimas ir konsultacijos

1.   Kad šis priedas būtų tinkamai įgyvendintas, kompetentingos Šveicarijos ir Sąjungos institucijos reguliariai keičiasi informacija ir vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu rengia konsultacijas.

2.   Šveicarijos kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Agentūrai ir Komisijai apie bet kokį jų pastebėtą faktą ar įtarimą, susijusį su sutarčių ar susitarimų, sudarytų taikant šiame susitarime nurodytas priemones, sudarymo ar vykdymo pažeidimu.

5 straipsnis

Konfidencialumas

Informacija, kuri buvo perduota ar gauta remiantis šiuo priedu, nepriklausomai nuo to, kokia forma ji buvo perduota ar gauta, saugoma kaip profesinė paslaptis; ji saugoma kaip analogiška informacija pagal Šveicarijos teisę ir atitinkamas Sąjungos institucijoms taikomas nuostatas.

Tokia informacija teikiama tik tiems asmenims, kuriems ją reikia žinoti vykdant pareigas Sąjungos institucijose, valstybėse narėse ar Šveicarijoje, ir gali būti panaudota tik veiksmingos Susitariančiųjų Šalių finansinių interesų apsaugos tikslais.

6 straipsnis

Administracinės priemonės ir nuobaudos

Nepažeisdamos Šveicarijos baudžiamosios teisės taikymo principų, Agentūra arba Europos Komisija gali taikyti administracines priemones ir nuobaudas pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046, Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (4).

7 straipsnis

Išieškojimas ir vykdymas

Pagal šį susitarimą Agentūros ar Europos Komisijos priimti sprendimai dėl asmenų, išskyrus valstybes, piniginės prievolės yra vykdytini Šveicarijoje. Vykdomąjį raštą, patikrinusi tik akto autentiškumą, išduoda Šveicarijos vyriausybės paskirta institucija, ji apie tai praneša Agentūrai arba Europos Komisijai. Vykdymas užtikrinamas pagal Šveicarijoje galiojančią tvarką. Vykdymo sprendimo teisėtumą kontroliuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai, priimti pagal nuostatą dėl arbitražo, vykdomi tokiomis pačiomis sąlygomis.


(1)  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

(2)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

(3)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 348, 2013 9 18, p. 1).

(4)  1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).


IV PRIEDAS

AGENTŪROS VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ LICHTENŠTEINO SUBJEKTŲ FINANSINĖ KONTROLĖ

1 straipsnis

Tiesioginis bendravimas

Agentūra ir Europos Komisija tiesiogiai bendrauja su visais Lichtenšteine įsisteigusiais asmenimis ar subjektais, kurie dalyvauja Agentūros veikloje: rangovais, Agentūros programų dalyviais, išmokų iš Agentūros arba Sąjungos biudžeto gavėjais ar subrangovais. Šie asmenys gali tiesiogiai siųsti Europos Komisijai ir Agentūrai bet kokią svarbią informaciją ir dokumentus, kuriuos jie turi pateikti pagal šiame susitarime nurodytas priemones, taip pat pagal sudarytas sutartis ar susitarimus ir vadovaujantis tomis sutartimis ar susitarimais priimtus sprendimus.

2 straipsnis

Auditas

1.   Pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046, Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013, ir pagal kitas šiame susitarime nurodytas priemones su Lichtenšteine įsisteigusiais paramos gavėjais sudarytose sutartyse ar susitarimuose bei priimtuose sprendimuose gali būti numatyta, kad Agentūros ir Europos Komisijos pareigūnai arba kiti Agentūros ir Europos Komisijos įgalioti asmenys bet kuriuo metu paramos gavėjų ir jų subrangovų patalpose gali atlikti mokslinį, finansinį, technologinį ar kitokį auditą.

2.   Agentūros ir Europos Komisijos pareigūnams ir kitiems Agentūros ir Europos Komisijos įgaliotiems asmenims sudaromos tinkamos sąlygos patekti į patalpas, susipažinti su darbais, dokumentais ir visa informacija, įskaitant informaciją elektronine forma, kurios reikia tokiam auditui atlikti. Tokia prieigos teisė aiškiai nurodoma sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose šiame susitarime nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

3.   Europos Audito Rūmai turi tokias pat teises, kaip ir Europos Komisija.

4.   Auditas gali būti atliekamas penkerius metus po to, kai šis susitarimas nustos galiojęs, arba laikantis sutartyse, susitarimuose ar priimtuose sprendimuose numatytų terminų.

5.   Lichtenšteino nacionalinei audito tarnybai iš anksto pranešama apie Lichtenšteino teritorijoje planuojamą atlikti auditą. Toks informavimas nėra teisinė sąlyga auditui vykdyti.

3 straipsnis

Patikros vietoje

1.   Pagal šį susitarimą Europos Komisija (OLAF) gali Lichtenšteino teritorijoje atlikti tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą vietoje, pagal sąlygas ir reikalavimus, nustatytus Reglamentuose (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kad nustatytų sukčiavimo, korupcijos arba bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Europos Sąjungos finansiniams interesams, atvejus.

2.   OLAF, rengdamasi atlikti ir atlikdama patikras bei inspektavimą vietoje, glaudžiai bendradarbiauja su Lichtenšteino nacionaline audito tarnyba arba Nacionalinės audito tarnybos paskirtomis kompetentingomis Lichtenšteino institucijomis, jos tinkamu laiku informuojamos apie patikrų ir inspektavimo objektą, tikslą bei teisinį pagrindą, kad jos galėtų suteikti visą reikiamą pagalbą. Tuo tikslu Lichtenšteino kompetentingų institucijų pareigūnai gali dalyvauti vietoje atliekamose patikrose ir inspektavime.

3.   Suinteresuotų Lichtenšteino institucijų pageidavimu OLAF vietoje atliekamas patikras ir inspektavimą gali atlikti drauge su tomis institucijomis.

4.   Jei programos dalyviai nesutinka, kad būtų atlikta patikra ar inspektavimas vietoje, Lichtenšteino institucijos, laikydamosi nacionalinių taisyklių, suteikia OLAF tyrėjams reikalingą pagalbą, kad šie galėtų įvykdyti savo pareigą ir atlikti patikrą ar inspektavimą vietoje.

5.   OLAF kuo greičiau praneša Lichtenšteino nacionalinei audito tarnybai arba Lichtenšteino nacionalinės audito tarnybos paskirtai kitai kompetentingai Lichtenšteino institucijai apie bet kokį faktą ar įtarimą, susijusį su pažeidimu, apie kurį ji sužinojo atlikdama patikrinimą vietoje ir inspektavimą. Bet kokiu atveju OLAF informuoja pirmiau minėtas institucijas apie tokių patikrų ir inspektavimo rezultatus.

4 straipsnis

Informavimas ir konsultacijos

1.   Kad šis priedas būtų tinkamai įgyvendintas, Lichtenšteino ir Sąjungos kompetentingos institucijos reguliariai keičiasi informacija ir vienos iš susitariančiųjų šalių prašymu rengia konsultacijas.

2.   Lichtenšteino kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Agentūrai ir Europos Komisijai apie bet kokį jų pastebėtą faktą ar įtarimą, susijusį su sutarčių ar susitarimų, sudarytų taikant šiame sprendime nurodytas priemones, sudarymo ar vykdymo pažeidimu.

5 straipsnis

Konfidencialumas

Informacija, kuri buvo perduota ar gauta remiantis šiuo priedu, nepriklausomai nuo to, kokia forma ji buvo perduota ar gauta, saugoma kaip profesinė paslaptis; ji saugoma kaip analogiška informacija pagal Lichtenšteino teisę ir atitinkamas Sąjungos institucijoms taikomas nuostatas. Tokia informacija teikiama tik tiems asmenims, kuriems ją reikia žinoti vykdant pareigas Sąjungos institucijose, valstybėse narėse ar Lichtenšteine, ir gali būti panaudota tik veiksmingos susitariančiųjų šalių finansinių interesų apsaugos tikslais.

6 straipsnis

Administracinės priemonės ir nuobaudos

Nepažeisdamos Lichtenšteino baudžiamosios teisės taikymo principų, Agentūra arba Europos Komisija gali taikyti administracines priemones ir nuobaudas pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046, Deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 ir Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95.

7 straipsnis

Išieškojimas ir vykdymas

Pagal šį susitarimą Agentūros ar Europos Komisijos priimti sprendimai dėl asmenų, išskyrus valstybes, piniginės prievolės yra vykdytini Lichtenšteine. Vykdomąjį raštą, patikrinusi tik akto autentiškumą, išduoda Lichtenšteino vyriausybės paskirta institucija, ji apie tai praneša Agentūrai arba Europos Komisijai. Vykdymas užtikrinamas pagal Lichtenšteine galiojančią tvarką. Vykdymo sprendimo teisėtumą kontroliuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai, priimti pagal nuostatą dėl arbitražo, vykdomi tokiomis pačiomis sąlygomis.


Top