Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0837

2019 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/837 dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu

ST/15832/2018/REV/1

OJ L 138, 24.5.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/837/oj

24.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/9


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2019/837

2019 m. gegužės 14 d.

dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje sudarymo Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 74 straipsnį, 77 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 78 straipsnio 2 dalies e punktą, 79 straipsnio 2 dalies c punktą, 82 straipsnio 1 dalies d punktą, 85 straipsnio 1 dalį, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 (2) įsteigta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (toliau – Agentūra);

(2)

Reglamente (ES) Nr. 1077/2011 nustatyta, kad pagal atitinkamas asociacijos susitarimų nuostatas susitariama, siekiant nustatyti, inter alia, šalių, susijusių su Šengeno acquis ir „Eurodac“ priemonių įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu, dalyvavimo Agentūros darbe pobūdį, mastą bei išsamias taisykles, įskaitant nuostatas dėl finansinių įnašų, personalo ir balsavimo teisių;

(3)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje (toliau – Susitarimas). Vadovaujantis Tarybos sprendimu (ES) 2018/1549 (3), Susitarimas buvo pasirašytas 2018 m. lapkričio 8 d. su sąlyga, kad toks susitarimas bus sudarytas;

(4)

2018 m. lapkričio 14 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 (4). Reglamentu (ES) 2018/1726 panaikintas Reglamentas (ES) 1077/2011. Kaip nurodyta Reglamente (ES) 2018/1726, šiuo reglamentu įsteigta Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra pakeičia Agentūrą, įsteigtą Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, ir perima jos teises ir pareigas. Pagal Reglamentą (ES) 2018/1726 nuorodos į panaikintą Reglamentą (ES) Nr. 1077/2011 laikomos nuorodomis į Reglamentą (ES) 2018/1726 ir turėtų būti aiškinamos pagal to reglamento priede pateiktą atitikties lentelę;

(5)

kaip nustatyta Reglamento (ES) 2018/1726 52 konstatuojamojoje dalyje, Jungtinė Karalystė dalyvauja priimant tą reglamentą ir jis yra jai privalomas. Airija pareiškė norą taikyti Reglamentą (ES) 2018/1726 pagal prie Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) pridėtą Protokolą Nr. 19 dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis ir pranešė apie pageidavimą taikyti Reglamentą (ES) 2018/1726 pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 4 straipsnį. Todėl Jungtinė Karalystė ir Airija turėtų taikyti Reglamento (ES) 2018/1726 42 straipsnį, dalyvaudamos priimant šį sprendimą. Todėl Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant šį sprendimą;

(6)

kaip nustatyta Reglamento (ES) 2018/1726 51 konstatuojamojoje dalyje, Danija nedalyvauja priimant tą reglamentą ir jis nėra jai privalomas. Todėl Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą. Kadangi šis sprendimas, kiek tai susiję su Šengeno informacine sistema (SIS II), nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 (5) ir Tarybos sprendimu 2007/533/TVR (6), Vizų informacine sistema (VIS), nustatyta Tarybos sprendimu 2004/512/EB (7), atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2226 (8), ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS), nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1240 (9), grindžiamas Šengeno acquis, Danija pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 4 straipsnį per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio sprendimo, nuspręs, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę.

Remiantis Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją (10), 3 straipsniu, Danija turi pranešti Komisijai, ar ji į savo nacionalinę teisę įtrauks šio sprendimo nuostatas, susijusias su „Eurodac“ ir „DubliNet“;

(7)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės, Islandijos Respublikos, Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje. (11)

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. DAEA


(1)  2019 m. kovo 13 d. pritarimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).

(3)  2018 m. spalio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1549 dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės bei Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tų valstybių dalyvavimo Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros veikloje pasirašymo Sąjungos vardu (OL L 260, 2018 10 17, p. 1).

(4)  2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 295, 2018 11 21, p. 99).

(5)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 381, 2006 12 28, p. 4).

(6)  2007 m. birželio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 205, 2007 8 7, p. 63).

(7)  2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OL L 213, 2004 6 15, p. 5).

(8)  2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).

(9)  2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).

(10)  OL L 66, 2006 3 8, p. 38.

(11)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Top