Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0524(01)

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolas dėl prieigos prie „Eurodac“ teisėsaugos tikslais

ST/15823/2018/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

24.5.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 138/5


Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolas dėl prieigos prie „Eurodac“ teisėsaugos tikslais

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

DANIJOS KARALYSTĖ, toliau – Danija,

toliau kartu vadinamos Šalimis,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad 2005 m. kovo 10 d. pasirašytas Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir EURODAC sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją (1) (toliau – 2005 m. kovo 10 d. Susitarimas);

PRIMINDAMOS, kad 2013 m. birželio 26 d. Europos Sąjunga priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 603/2013 (2);

ATSIŽVELGDAMOS į prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) pridėtą Protokolą Nr. 22 dėl Danijos pozicijos, pagal kurį Danija nedalyvojo priimant Reglamentą (ES) Nr. 603/2013 ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

PRIMINDAMOS, kad Reglamente (ES) Nr. 603/2013 nustatytomis duomenų palyginimo ir perdavimo teisėsaugos tikslais procedūromis nėra iš dalies keičiama EURODAC acquis, kaip apibrėžta 2005 m. kovo 10 d. Susitarime, todėl jos nepatenka į 2005 m. kovo 10 d. Susitarimo taikymo sritį;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Sąjunga ir Danija turėtų sudaryti Protokolą, kad Danija galėtų taikyti su teisėsauga susijusius EURODAC aspektus ir kad atitinkamai Danijos paskirtosios teisėsaugos institucijos galėtų teikti prašymus palyginti pirštų atspaudų duomenis su kitų dalyvaujančių valstybių į EURODAC centrinę sistemą perduotais duomenimis;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad su teisėsauga susijusias Reglamento (ES) Nr. 603/2013 nuostatas taikant Danijai, kitų dalyvaujančių valstybių paskirtosioms teisėsaugos institucijoms ir Europolui taip pat turėtų būti suteikta galimybė teikti prašymus palyginti pirštų atspaudų duomenis su Danijos į EURODAC centrinę sistemą perduotais duomenimis;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad dalyvaujančių valstybių paskirtųjų teisėsaugos institucijų vykdomam asmens duomenų tvarkymui teroristinių arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo ir tyrimo tikslais pagal šį Protokolą turėtų būti taikomas jų nacionalinėje teisėje nustatytas asmens duomenų apsaugos standartas, atitinkantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/680 (3);

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Direktyva (ES) 2016/680 plėtojamos Šengeno acquis nuostatos pagal SESV trečiosios dalies V antraštinę dalį ir kad Danija pagal Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 4 straipsnį 2016 m. spalio 26 d. pranešė Komisijai, kad ji įgyvendins tą direktyvą savo nacionalinėje teisėje. Todėl Danija turėtų taikyti tą direktyvą ir Reglamente (ES) Nr. 603/2013 nustatytas tolesnes sąlygas, kiek tai susiję su Danijos paskirtųjų institucijų vykdomu asmens duomenų tvarkymu teroristinių arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo ar tyrimo tikslais;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad taip pat turėtų būti taikomos kitos Reglamente (ES) Nr. 603/2013 nustatytos sąlygos, susijusios su dalyvaujančių valstybių paskirtųjų institucijų ir Europolo vykdomu asmens duomenų tvarkymu teroristinių arba kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo ar tyrimo tikslais;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad prieiga Danijos paskirtosioms institucijoms turėtų būti suteikiama tik su sąlyga, kad palyginus su prašančiosios valstybės nacionalinių pirštų atspaudų duomenų bazių ir visų kitų dalyvaujančių valstybių automatinių pirštų atspaudų identifikavimo sistemų informacija pagal Tarybos sprendimą 2008/615/TVR (4), nepavyko nustatyti duomenų subjekto tapatybės. Remiantis ta sąlyga reikalaujama, kad prašančioji valstybė atliktų palyginimus su visų kitų dalyvaujančių valstybių automatinių pirštų atspaudų identifikavimo sistemų, kurios techniškai prieinamos, informacija pagal tą sprendimą, nebent ta prašančioji valstybė gali įrodyti, jog esama pagrįstų priežasčių tikėti, kad tai atlikus nepavyks nustatyti duomenų subjekto tapatybės. Tokių pagrįstų priežasčių pirmiausia esama tada, kai specifinis atvejis neturi jokios operatyvinės ar tiriamosios sąsajos su konkrečia dalyvaujančia valstybe. Remiantis ta sąlyga reikalaujama, kad prašančioji valstybė pagal tą sprendimą vykdytų pirmiausia teisišką ir technišką įgyvendinimą daktiloskopinių duomenų srityje, kadangi neturėtų būti leidžiama atlikti patikrinimo EURODAC sistemoje teisėsaugos tikslais prieš tai neatlikus pirmiau minėtų veiksmų;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad prieš atlikdamos paiešką EURODAC sistemoje, Danijos paskirtosios institucijos taip pat turėtų pasinaudoti Vizų informacine sistema pagal Tarybos sprendimą 2008/633/TVR (5), jei tenkinamos sąlygos palyginimui atlikti;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Protokole nustatyta, kad 2005 m. kovo 10 d. Susitarime numatyti mechanizmai dėl pakeitimų turėtų būti taikomi visiems pakeitimams, susijusiems su prieiga prie EURODAC teisėsaugos tikslais;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šis Protokolas yra 2005 m. kovo 10 d. Susitarimo dalis,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1.   Danija įgyvendina Reglamento (ES) Nr. 603/2013 nuostatas, susijusias su pirštų atspaudų duomenų palyginimu su EURODAC centrinėje sistemoje saugomais duomenimis teisėsaugos tikslais, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio 1 dalies i punkte, ir pagal tarptautinę teisę jį taiko palaikydama santykius su kitomis dalyvaujančiomis valstybėmis.

2.   Sąjungos valstybės narės, išskyrus Daniją, laikomos dalyvaujančiomis valstybėmis pagal šio straipsnio 1 dalį. Jos taiko Danijai Reglamento (ES) Nr. 603/2013 nuostatas, susijusias prieiga teisėsaugos tikslais.

3.   Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija laikomos dalyvaujančiomis valstybėmis pagal 1 dalį tiek, kiek jų ir Sąjungos santykiams taikomas susitarimas, panašus į šį Protokolą, kuriais Danija pripažįstama kaip dalyvanti valstybė.

2 straipsnis

1.   Danijai tvarkant asmens duomenis, kiek tai susiję su šio Protokolo taikymu, taikoma Direktyva (ES) 2016/680.

2.   Be to, kas išdėstyta 1 dalyje, Danijai taikomos Reglamente (ES) Nr. 603/2013 nustatytos sąlygos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu paskirtoms institucijoms tvarkant asmens duomenis to reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nustatytais tikslais..

3 straipsnis

2005 m. kovo 10 d. Susitarimo nuostatos dėl pakeitimų taikomos visiems pakeitimams, susijusiems su prieiga prie EURODAC teisėsaugos tikslais.

4 straipsnis

1.   Šalys ratifikuoja arba patvirtina šį Protokolą pagal savo atitinkamas vidaus procedūras.

2.   Protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai šalys informuoja viena kitą apie tam būtinų procedūrų užbaigimą.

3.   Protokolas netaikomas tol, kol Danija neįgyvendins Sprendimo 2008/615/TVR 6 skyriaus ir kol pagal Tarybos sprendimo 2008/616/TVR (6) priedo 4 skyrių Danijos atžvilgiu nebus atliktas vertinimas dėl daktiloskopinių duomenų.

5 straipsnis

1.   Šį protokolą gali nutraukti bet kuri iš Susitariančiųjų Šalių, pateikusi pranešimą kitai Susitariančiajai Šaliai. Nutraukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

2.   Šis Protokolas nustoja galioti, jei Sąjunga arba Danija iš jo pasitraukia.

3.   Protokolas nustoja galioti, jei nustoja galioti 2005 m. kovo 10 d. Susitarimas.

4.   Pasitraukimas iš Protokolo arba jo nutraukimas neturi poveikio tolesniam 2005 m. kovo 10 d. Susitarimo taikymui.

6 straipsnis

Protokolas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми март две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého března dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende marts to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten März zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette marzo duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā martā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų kovo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év március havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Marzu fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig maart tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego marca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de março de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte martie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho marca dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega marca leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde mars år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

ЗаКралство Дания

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Za Kraljevinu Dansku

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā –

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Pentru Regatul Danemarcei

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmark


(1)  OL L 66, 2006 3 8, p. 38.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl „Eurodac“ sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).

(3)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

(4)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (OL L 210, 2008 8 6, p. 1).

(5)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (ES L 218, 2008 8 13, p. 129).

(6)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo (OL L 210, 2008 8 6, p. 12).


Top