Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0609

2019 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/609, kuriuo dėl afrikinio kiaulių maro užkrato nustatymo tyrimo naudojimo, kiaulių vežimo priede išvardytomis sritimis ir sprendimo taikymo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2739) (Tekstas svarbus EEE.)

C/2019/2739

OJ L 104, 15.4.2019, p. 92–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/609/oj

15.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/92


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/609

2019 m. balandžio 11 d.

kuriuo dėl afrikinio kiaulių maro užkrato nustatymo tyrimo naudojimo, kiaulių vežimo priede išvardytomis sritimis ir sprendimo taikymo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2019) 2739)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Sąjungos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (3), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES (4) nustatomos afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės priede nurodytose valstybėse narėse arba jų srityse (toliau – susijusios valstybės narės). Tame įgyvendinimo sprendime nustatyti draudimai išvežti naminių kiaulių ir kiaulių produktų siuntas, taip pat laukinių kiaulių ir laukinių kiaulių produktų siuntas iš priede išvardytų sričių. Jame taip pat nustatytos kitos taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią afrikinio kiaulių maro plitimui, įskaitant valstybėms narėms keliamus informacijos reikalavimus. Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES nustatytos gyvūnų sveikatos kontrolės priemonės, taikomos kartu su nustatytosiomis Tarybos direktyvoje 2002/60/EB (5), ir jomis siekiama kovoti su afrikinio kiaulių maro plitimu, ypač Sąjungos lygmeniu;

(2)

Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES taip pat numatytos nuo draudimo išvežti gyvas kiaules iš tam tikrų to įgyvendinimo sprendimo priede nurodytų sričių nukrypti leidžiančios nuostatos, jei laikomasi tam tikrų sąlygų;

(3)

kaip matyti iš valstybių narių patirties stebint afrikinio kiaulių maro raidą Sąjungoje ir kaip patvirtinta 2017 m. kovo 23 d. paskelbtoje Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos šalyse ir Lenkijoje epizootinių analizių, 2017 m. lapkričio 8 d. paskelbtoje EFSA mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Baltijos šalyse ir Lenkijoje epizootinių analizių ir 2018 m. lapkričio 29 d. (6) paskelbtoje EFSA mokslinėje ataskaitoje dėl afrikinio kiaulių maro Europos Sąjungoje epizootinių analizių, afrikinio kiaulių maro užkrato nustatymo tyrimas (būtent, viruso genomo nustatymas taikant polimerazės grandininę reakciją, kaip nustatyta ES etaloninės afrikinio kiaulių maro tyrimo laboratorijos) yra pati veiksmingiausia šios ligos ankstyvo nustatymo priemonė. Atitinkamai, afrikinio kiaulių maro užkrato nustatymo tyrimas turėtų pakeisti šiuo metu pagal Įgyvendinimo sprendimą 2014/709/ES reikalaujamą laboratorinį tyrimą. Todėl to įgyvendinimo sprendimo 3 ir 8 straipsniai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(4)

jei įgyvendinami tam tikri Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai ir jų tinkamai laikomasi, gyvų kiaulių vežimas iš Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II dalyje išvardytų sričių į kitos valstybės narės sritis, išvardytas to priedo II arba III dalyse, gretimomis teritorijomis, kurios jau yra įtrauktos į priedą ir joms taikomi apribojimai dėl afrikinio kiaulių maro, taip sudarant nepertraukiamą teritoriją, kurioje taikomi apribojimai, nekelia tolesnio viruso perdavimo pavojaus, nes kiaulės vežamos tik per ribojimų zonas. Todėl neturėtų būti reikalaujama, kad tranzito ir paskirties valstybių narių kompetentingos institucijos patvirtintų tokią prekybą, o kilmės valstybė narė pateiktų Komisijai ir kitoms valstybėms narėms tam tikrą informaciją. Todėl Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES 3 straipsnio 4 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(5)

siekiant atgauti neužkrėstos afrikiniu kiaulių maru teritorijos statusą, nustatant priemonių, nustatytų Įgyvendinimo sprendime 2014/709/ES, taikymo laikotarpį turėtų būti atsižvelgiama į afrikinio kiaulių maro epidemiologiją ir į Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso afrikiniam kiaulių marui skirtame skyriuje nurodytą laikotarpį. Todėl, atsižvelgiant į esamą epizootinę padėtį Sąjungoje ir kaimyninėse trečiosiose šalyse ir į pastangas, kurių reikia siekiant kovoti su šia liga, o tuo pačiu metu nenustatant nereikalingų prekybos apribojimų, Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2021 m. balandžio 21 d. Nustatant tą datą atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 (7), kuris taikomas nuo 2021 m. balandžio 21 d., taikymo pradžios datą ir kuriame numatomos apsaugos priemonės gyvūnų ligų atveju. Atsižvelgiant į dabartinę šios ligos epizootinę padėtį, svarbu Sąjungos lygmeniu užtikrinti priemonių prieš afrikinį kiaulių marą tęstinumą;

(6)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.

per 7 dienas iki išvežimo dienos su kiaulėmis buvo atliktas afrikinio kiaulių maro užkrato nustatymo tyrimas ir ištyrus mėginius, paimtus laikantis mėginių ėmimo procedūrų, nustatytų afrikinio kiaulių maro likvidavimo plane, kuris nurodytas šio sprendimo 1 straipsnio antroje pastraipoje, gauti neigiami rezultatai, o per 24 valandas iki kiaulių išvežimo valstybinis veterinarijos gydytojas atliko kiekvienos kiaulių siuntos klinikinį tyrimą dėl afrikinio kiaulių maro pagal tikrinimo ir mėginių ėmimo tvarką, nustatytą Komisijos sprendimo 2003/422/EB (*1) priedo IV skyriaus A dalyje, arba

(*1)  2003 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimas 2003/422/EB, patvirtinantis afrikinio kiaulių maro diagnostikos vadovą (OL L 143, 2003 6 11, p. 35).“;"

b)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

atliko ūkyje esančių kiaulių klinikinį tyrimą pagal tikrinimo ir mėginių ėmimo tvarką, nustatytą Sprendimo 2003/422/EB priedo IV skyriaus A dalyje;“;

ii)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kuriame įgyvendinami kompetentingos institucijos nustatyti biologinio saugumo reikalavimai dėl afrikinio kiaulių maro, ir užtikrinama, kad kiekviename gamybos padalinyje kiekvieną savaitę būtų atliktas bent pirmųjų dviejų nugaišusių kiaulių, vyresnių nei 60 dienų, afrikinio kiaulių maro užkrato nustatymo tyrimas, atitinkantis Sprendimo 2003/422/EB priedo V skyriuje nustatytą mėginių ėmimo ir transportavimo bendrąją tvarką ir kriterijus.“;

c)

4 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

kiaulės atitinka visas kitas atitinkamas gyvūnų sveikatos garantijas, pagrįstas teigiamu priemonių nuo afrikinio kiaulių maro plitimo rizikos vertinimu, reikalaujamas kilmės valstybės narės kompetentingos institucijos ir patvirtintas tranzito ir paskirties valstybių narių kompetentingų institucijų, prieš pervežant kiaules; vis dėlto tokio patvirtinimo iš tranzito ir paskirties valstybių narių kompetentingų institucijų nereikalaujama, jei visos kiaulių kilmės, tranzito ir paskirties vietos yra išvardytos priede ir joms taikomi apribojimai dėl afrikinio kiaulių maro, taip sudarant nepertraukiamą teritoriją, užtikrinant, kad kiaulės būtų gabenamos tik priede išvardytomis sritimis;

b)

kilmės valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie a punkte nurodytas gyvūnų sveikatos garantijas ir kompetentingų institucijų patvirtinimą ir sudaro leidžiamų ūkių, atitinkančių tokias gyvūnų sveikatos garantijas, sąrašą; vis dėlto iš kilmės valstybės narės tokios informacijos nereikalaujama, jei visos kiaulių kilmės, tranzito ir paskirties vietos yra išvardytos priede ir joms taikomi apribojimai dėl afrikinio kiaulių maro, taip sudarant nepertraukiamą teritoriją, užtikrinant, kad kiaulės būtų gabenamos tik priede išvardytomis sritimis;“;

2)

8 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

jos kilusios iš ūkio, kuriame įgyvendinami kompetentingos institucijos nustatyti biologinio saugumo reikalavimai dėl afrikinio kiaulių maro, ir užtikrinama, kad kiekviename gamybos padalinyje kiekvieną savaitę būtų atliktas bent pirmųjų dviejų nugaišusių kiaulių, vyresnių nei 60 dienų, afrikinio kiaulių maro užkrato nustatymo tyrimas, atitinkantis Sprendimo 2003/422/EB priedo V skyriuje nustatytą mėginių ėmimo ir transportavimo bendrąją tvarką ir kriterijus;“;

c)

per 7 dienas iki išvežimo dienos su kiaulėmis buvo atliktas afrikinio kiaulių maro užkrato nustatymo tyrimas ir ištyrus mėginius, paimtus laikantis mėginių ėmimo procedūrų, nustatytų afrikinio kiaulių maro likvidavimo plane, kuris nurodytas šio sprendimo 1 straipsnio antroje pastraipoje, gauti neigiami rezultatai, o per 24 valandas iki gyvų kiaulių išvežimo valstybinis veterinarijos gydytojas atliko kiekvienos gyvų kiaulių siuntos klinikinį tyrimą dėl afrikinio kiaulių maro pagal tikrinimo ir mėginių ėmimo tvarką, nustatytą Sprendimo 2003/422/EB priedo IV skyriaus A dalyje, arba“;

b)

d punkto ii ir iii papunkčiai pakeičiami taip:

„ii)

atliko ūkyje esančių kiaulių klinikinį tyrimą pagal tikrinimo ir mėginių ėmimo tvarką, nustatytą Sprendimo 2003/422/EB priedo IV skyriaus A dalyje;

iii)

patikrino, ar priemonės, nustatytos Direktyvos 2002/60/EB 15 straipsnio 2 dalies b punkto antroje ir ketvirtoje–septintoje įtraukose, yra taikomos veiksmingai.“;

3)

21 straipsnyje data „2019 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2021 m. balandžio 21 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2019 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jyrki KATAINEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(4)  2014 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/178/ES (OL L 295, 2014 10 11, p. 63).

(5)  2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (OL L 192, 2002 7 20, p. 27).

(6)  EFSA Journal 2017;15(3):4732. EFSA Journal 2017;15(11):5068. EFSA Journal 2018;16(11):5494.

(7)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1).


Top