EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018Q1130(01)

Nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa

OJ L 306, 30.11.2018, p. 61–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/61


NEMOKAMOS TEISINĖS PAGALBOS PRAŠYMO ANKETA

Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens, kuriam atstovauja ar neatstovauja advokatas ir kuris ketina prašyti nemokamos teisinės pagalbos, kad galėtų pareikšti ieškinį Bendrajame Teisme arba dalyvauti byloje, kurios šalis jis yra, prašoma susipažinti su toliau nurodyta informacija prieš užpildant įvairias anketos skiltis

1.   Teisinis pagrindas

Nemokamai teisinei pagalbai skirtos nuostatos įtvirtintos Bendrojo Teismo procedūros reglamente (146 – 150 straipsniai) ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento praktinėse vykdymo nuostatose (toliau – Praktinės vykdymo nuostatos) (1, 17–19, 33, 51, 57, 120, 121 ir 198–207 punktai).

Bendrojo Teismo procedūros reglamentas ir Praktinės vykdymo nuostatos paskelbti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje (http://curia.europa.eu) skiltyje: Bendrasis Teismas / Procedūra.

2.   Atstovavimo Bendrajame Teisme taisyklės

Pareiškiant ieškinį Bendrajame Teisme kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui turi atstovauti advokatas, turintis teisę verstis advokato praktika valstybės narės arba kitos valstybės, Europos ekonominės erdvės susitarimo šalies, teisme (Procedūros reglamento 51 straipsnis). Šioje nuostatoje įtvirtintas principas, pagal kurį privaloma, kad ieškovui atstovautų advokatas.

Procedūros reglamente numatyta, kad jeigu toks asmuo dėl savo ekonominės situacijos iš dalies arba visiškai negali sumokėti su procesu susijusių išlaidų, jis turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą (Procedūros reglamento 146 straipsnio 1 dalis). Kitaip nei ieškinio, kurį turi pateikti ieškovui atstovaujantis advokatas, atveju, nemokamos teisinės pagalbos prašymas gali būti pateiktas naudojantis advokato pagalba arba ja nesinaudojant.

3.   Bendrojo Teismo jurisdikcija ir priimtinumo sąlygos

Bendrasis Teismas negali suteikti nemokamos teisinės pagalbos, jeigu ieškinys, dėl kurio prašoma nemokamos teisinės pagalbos, akivaizdžiai nepriklauso šio teismo jurisdikcijai (Procedūros reglamento 146 straipsnio 2 dalis).

Remiantis Sutartimis ir Protokolu dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Statuto Bendrojo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti:

fizinių ir juridinių asmenų, taip pat valstybių narių pareikštus tiesioginius ieškinius (1) dėl Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų priimtų aktų panaikinimo, jų neveikimo pripažinimo neteisėtu arba dėl patirtos žalos atlyginimo, taip pat arbitražo išlyga pagrįstus ieškinius,

ieškinius dėl Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ir Bendrijos augalų veislių tarnybos (BAVT) apeliacinių tarybų priimtų sprendimų panaikinimo.

Taigi nemokamos teisinės pagalbos prašymas bus atmestas dėl Bendrojo Teismo jurisdikcijos nagrinėti ieškinį nebuvimo, jeigu šis prašymas pateiktas siekiant užginčyti:

nacionalinės valdžios institucijų (administracinių ar teisminių) priimto akto teisėtumą,

Europos Sąjungos institucinei sistemai nepriklausančios tarptautinės institucijos (pavyzdžiui, Europos Žmogaus Teisių Teismo) priimtą sprendimą.

Nemokama teisinė pagalba taip pat negali būti suteikta, jeigu ieškinys, dėl kurio prašoma šios pagalbos, yra akivaizdžiai nepriimtinas arba akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas (Procedūros reglamento 146 straipsnio 2 dalis).

Todėl bus atmestas prašymas, pateiktas prieš pareiškiant su juo susijusį ieškinį, tačiau pasibaigus šio ieškinio pareiškimo terminui, nes pats ieškinys bus atmestas kaip nepriimtinas dėl jo pavėluoto pateikimo.

4.   Privaloma nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa

Nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa, kuri skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, prieinama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje skiltyje: Bendrasis Teismas/Procedūra.

Naudoti šią anketą privaloma prašant suteikti nemokamą teisinę pagalbą tiek prieš pareiškiant ieškinį, tiek nagrinėjant bylą. Į nemokamos teisinės pagalbos prašymą, pateiktą neužpildžius anketos, neatsižvelgiama (Procedūros reglamento 147 straipsnis ir Praktinių vykdymo nuostatų 198 punktas).

Į nemokamos teisinės pagalbos prašymą, pateiktą Bendrajam Teismui priėmus sprendimą arba nutartį dėl su šiuo prašymu susijusio ieškinio, neatsižvelgiama.

5.   Nemokamos teisinės pagalbos prašymo turinys ir patvirtinamieji dokumentai

Nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa siekiama sudaryti galimybes Bendrajam Teismui pagal Procedūros reglamento 147 straipsnio 3 ir 4 dalis surinkti informaciją, reikalingą tinkamam sprendimui dėl nemokamos teisinės pagalbos prašymo priimti. Kalbama apie šią informaciją:

informaciją, susijusią su prašymą pateikiančio asmens ekonomine situacija, ir

tuo atveju, jeigu ieškinys dar nepareikštas, – informaciją, susijusią su šio ieškinio dalyku, konkretaus atvejo faktinėmis aplinkybėmis ir ieškinį grindžiančiais argumentais (Praktinių vykdymo nuostatų 201 punktas).

a)   Prašymą pateikiančio asmens ekonominė situacija

Nemokamos teisinės pagalbos prašymas turi būti pateiktas kartu su visa informacija ir patvirtinamaisiais dokumentais, kuriais remiantis galima įvertinti prašymą pateikusio asmens ekonominę situaciją, kaip antai tokią ekonominę situaciją patvirtinančiu kompetentingos nacionalinės institucijos išduotu dokumentu (Procedūros reglamento 147 straipsnio 3 dalis).

Prašymą pateikusio asmens finansinės galimybės vertinamos remiantis jo sunkią finansinę padėtį įrodančiais veiksniais, todėl:

fizinis asmuo turi pateikti Bendrajam Teismui ne tik su jo pajamomis susijusią informaciją, bet taip pat turi pateikti, pavyzdžiui, mokesčių deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį, socialinės paramos įstaigų ar paramos bedarbiams įstaigų pažymas, banko pažymas arba sąskaitų išrašus ir kitą informaciją, kuria remiantis galima įvertinti jo turimą kapitalą (kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertę),

juridiniam asmeniui nepakanka nurodyti, kad jis nemokus; jis turi pateikti informaciją apie savo teisinę formą, apie tai, ar jis yra pelno siekiantis ar nesiekiantis juridinis asmuo, savo nario (-ių) ar akcininkų finansinius pajėgumus ir pateikti, pavyzdžiui, balansus arba bet kurį kitą dokumentą, patvirtinantį jo finansinę padėtį, taip pat bet kokį teiginio dėl jo nemokumo, teisminio sanavimo, mokėjimų nutraukimo ar likvidavimo teismine tvarka įrodymą.

Paties prašymą pateikusio asmens užpildytų ir pasirašytų pareiškimų nepakanka sunkiai finansinei padėčiai įrodyti.

Anketoje nurodyta informacija apie prašymą pateikusio asmens ekonominę situaciją ir jai pagrįsti pateikti patvirtinamieji dokumentai skirti asmens ekonominei situacijai visapusiškai atskleisti.

Prašymas, nepakankamai teisiškai pagrindžiantis jį pateikusio asmens negalėjimą sumokėti su procesu susijusių išlaidų, nebus patenkintas.

b)   Ieškinio, kurį ketinama pareikšti, turinys

Jeigu nemokamos teisinės pagalbos prašymas pateikiamas prieš pareiškiant ieškinį, su kuriuo šis prašymas yra susijęs, prašymą pateikiantis asmuo turi trumpai išdėstyti šio ieškinio dalyką, konkretaus atvejo faktines aplinkybes ir argumentus, kuriais ketina pagrįsti ieškinį. Tam yra numatyta nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketos skiltis.

Prie prašymo reikia pridėti kiekvieno patvirtinamojo dokumento, svarbaus būsimo ieškinio priimtinumui ir pagrįstumui įvertinti, kopiją. Tai gali būti, pavyzdžiui, susirašinėjimas su numatomu atsakovu arba ieškinio dėl panaikinimo atveju – sprendimas, kurio teisėtumas ginčijamas.

Tinkamai užpildyta nemokamos teisinės pagalbos prašymo anketa ir patvirtinamieji dokumentai turi būti savaime aiškūs.

c)   Priedai

Nemokamos teisinės pagalbos prašymas negali būti papildytas vėliau pateikiant priedus. Tokie priedai, jeigu jie bus pateikti Bendrajam Teismui nepaprašius, nebus priimti. Todėl labai svarbu anketoje pateikti visą reikalingą informaciją ir pridėti kiekvieno šią informaciją pagrindžiančio dokumento kopiją.

Vis dėlto išimtiniais atvejais patvirtinamieji dokumentai, kuriais siekiama įrodyti sunkią nemokamos teisinės pagalbos prašymą pateikusio asmens finansinę padėtį, gali būti priimti ir vėliau, jei pateikiamas tinkamas paaiškinimas dėl vėlavimo juos pateikti (Praktinių vykdymo nuostatų 205 punktas).

6.   Prašymo pateikimas

a)   Kai prašymą pateikia pats asmuo

Nemokamos teisinės pagalbos prašantis asmuo, kuriam advokatas neatstovauja, tinkamai užpildytos ir pasirašytos anketos popierinę versiją ir joje nurodytus patvirtinamuosius dokumentus turi asmeniškai ar paštu pateikti Bendrojo Teismo kanceliarijai šiuo adresu:

Greffe du Tribunal de l'Union européenne

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

Anketą turi ranka pasirašyti nemokamos teisinės pagalbos prašantis asmuo (Procedūros reglamento 147 straipsnio 6 dalis ir Praktinių vykdymo nuostatų 199 punktas). Į ranka nepasirašytą anketą neatsižvelgiama.

b)   Kai prašymą pateikia asmens advokatas

Kai nemokamos teisinės pagalbos prašančiam asmeniui pateikiant šį prašymą atstovauja advokatas, pastarasis anketą Bendrojo Teismo kanceliarijai turi pateikti per taikomąją programą e-Curia, laikydamasis Taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygose nustatytų reikalavimų (Praktinių vykdymo nuostatų 200 punktas).

7.   Ieškinio pareiškimo termino sustabdymas ir atnaujinimas

Pateikus nemokamos teisinės pagalbos prašymą terminas, per kurį šį prašymą pateikęs asmuo gali pareikšti ieškinį, sustabdomas iki nutarties, kuria nusprendžiama dėl tokio prašymo, įteikimo dienos arba, jeigu šia nutartimi nepaskiriamas nemokamos teisinės pagalbos prašymą pateikusiam asmeniui atstovausiantis advokatas, iki nutarties, kuria atstovauti prašymą pateikusiam asmeniui paskiriamas advokatas, įteikimo dienos (Procedūros reglamento 147 straipsnio 7 dalis).

Taigi ieškinio pareiškimo termino eiga sustabdoma laikotarpiu, per kurį Bendrasis Teismas nagrinėja nemokamos teisinės pagalbos prašymą.

Įteikus nutartį, kuria nusprendžiama dėl nemokamos teisinės pagalbos prašymo, arba, jeigu šia nutartimi nepaskiriamas nemokamos teisinės pagalbos prašymą pateikusiam asmeniui atstovausiantis advokatas, nutartį, kuria atstovauti prašymą pateikusiam asmeniui paskiriamas advokatas, likęs ieškinio pareiškimo terminas gali būti labai trumpas. Todėl nemokamą teisinę pagalbą gavusiam asmeniui, kuriam tinkamai atstovauja advokatas, rekomenduojama atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad būtų laikomasi teisės nuostatose nustatyto termino (Praktinių vykdymo nuostatų 207 punktas).

8.   Papildoma pastaba

Pateiktų patvirtinamųjų dokumentų originalai negrąžinami, todėl rekomenduojama pateikti patvirtinamųjų dokumentų kopijas.


(1)  Išskyrus tuos, kurie pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statutą yra palikti Teisingumo Teismui.


NEMOKAMOS TEISINĖS PAGALBOS PRAŠYMAS

NEMOKAMOS TEISINĖS PAGALBOS PRAŠANTIS ASMUO

FIZINIS ASMUO

Moteris

Vyras

Pavardė: …

Vardas/vardai: …

Adresas: …

Pašto kodas: …

Miestas: …

Šalis: …

Telefonas (neprivaloma): …

Elektroninio pašto adresas (neprivaloma): …

Profesija arba dabartinė padėtis: …

JURIDINIS ASMUO (1)

Pavadinimas: …

Teisinė forma: …

Pelno siekiantis asmuo:

☐ Taip

☐ Ne

Adresas: …

Pašto kodas: …

Miestas: …

Šalis: …

Telefonas (neprivaloma): …

Elektroninio pašto adresas (neprivaloma): …

ŠALIS, KURIAI KETINATE PAREIKŠTI IEŠKINĮ (2)

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Bendrojo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti bylas tarp fizinių ar juridinių asmenų ir Sąjungos institucijos, įstaigos arba organo. Jis negali kontroliuoti sprendimų, kuriuos priima:

Europos Sąjungos institucinei sistemai nepriklausančios tarptautinės institucijos, pavyzdžiui, Europos Žmogaus Teisių Teismas,

valstybių narių valdžios institucijos,

nacionaliniai teismai,

teisėtumo.

Nurodykite šalį (-is), kuriai (-ioms) ketinate pareikšti ieškinį:

ATSAKOVAS (-AI)

ADRESAS

 

 

Jeigu trūksta vietos, šį sąrašą pratęskite atskirame baltame lape ir pridėkite jį prie prašymo.

IEŠKINIO DALYKAS (3)

Jeigu nemokamos teisinės pagalbos prašymas pateikiamas prieš pareiškiant ieškinį, prašymą pateikiantis asmuo turi trumpai išdėstyti ieškinio, kurį ketina pareikšti, dalyką, konkretaus atvejo faktines aplinkybes ir argumentus, kuriais grindžia ieškinį. Prie prašymo turi būti pridėti ieškinį pagrindžiantys dokumentai (Procedūros reglamento 147 straipsnio 4 dalis).

Prašome aprašyti ieškinio, kurį ketinate pareikšti, dalyką, konkretaus atvejo faktines aplinkybes ir argumentus, kuriais grindžiate ieškinį:

 

Kiekvienas patvirtinamasis dokumentas, svarbus ieškinio, kurį ketinama pareikšti, priimtinumui ir pagrįstumui įvertinti, turi būti pridėtas prie šios anketos ir nurodytas patvirtinamųjų dokumentų sąraše.

Pateiktų patvirtinamųjų dokumentų originalai negrąžinami.

NEMOKAMOS TEISINĖS PAGALBOS PRAŠANČIO ASMENS EKONOMINĖ SITUACIJA

FIZINIS ASMUO

PAJAMOS

Nemokamos teisinės pagalbos prašymas turi būti pateiktas kartu su visa informacija ir patvirtinamaisiais dokumentais, kuriais remiantis galima įvertinti prašymą pateikusio asmens ekonominę situaciją, kaip antai tokią ekonominę situaciją patvirtinančiu kompetentingos nacionalinės institucijos išduotu dokumentu (Procedūros reglamento 147 straipsnio 3 dalis).

Jeigu pateikiant prašymą Jūsų pajamos nepasikeitė nuo praėjusių metų, pajamos, į kurias atsižvelgiama, yra tos, kurias deklaravote nacionalinės valdžios institucijoms už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Jeigu Jūsų finansinė padėtis pasikeitė, atsižvelgiama į dabartines Jūsų pajamas nuo šių metų sausio 1 d. iki Jūsų prašymo pateikimo dienos.

 

Jūsų pajamos

Jūsų sutuoktinio (-ės), partnerio (-ės) arba sugyventinio (-ės) pajamos

Kito įprastai šeimoje gyvenančio asmens (vaiko arba išlaikomo asmens) pajamos. Patikslinkite:

a.

Jokių pajamų

 (*1)

 

 

b.

Apmokestinamasis darbo užmokestis, atlyginimas (neto) (nurodytas Jūsų pažymose apie darbo užmokestį)

 

 

 

c.

Pajamos ne iš darbo užmokesčio (pajamos iš žemės ūkio, pramonės arba komercinės ar nekomercinės veiklos)

 

 

 

d.

Šeimos išmokos

 

 

 

e.

Bedarbio pašalpos

 

 

 

f.

Kasdieninės išmokos (ligos, motinystės, profesinės ligos, nelaimingo atsitikimo darbe)

 

 

 

g.

Pensijos, senatvės pensijos, rentos, išankstinės senatvės pensijos

 

 

 

h.

Išlaikymo išmokos (suma, kuri faktiškai Jums buvo išmokėta)

 

 

 

i.

Kitos pajamos (pvz.: Jūsų gautas atlygis už nuomą, pajamos iš kapitalo, vertybinių popierių ir kt.)

 

 

 

Jeigu trūksta vietos, šį sąrašą pratęskite atskirame baltame lape ir pridėkite jį prie prašymo.

Prašome nurodyti kilnojamojo turto pobūdį ir vertę (akcijos, obligacijos, kapitalas ir kt.) ir nekilnojamojo turto (namas, žemės sklypas ir kt.) adresą ir vertę, net jeigu iš jo negaunate pajamų, kuriomis disponuojate:

 

IŠLAIDOS

Prašome nurodyti vaikus ir išlaikomus arba įprastai kartu su Jumis gyvenančius asmenis:

Pavardė (-ės) ir vardas (-ai)

Giminystės ryšys

(pvz.: sūnus, sūnėnas, motina)

Gimimo data

(diena / mėnuo / metai)

…/…/…

…/…/…

…/…/…

…/…/…

Jeigu trūksta vietos, šį sąrašą pratęskite atskirame baltame lape ir pridėkite jį prie prašymo.

Prašome nurodyti tretiesiems asmenims Jūsų mokamas išlaikymo išmokas:

 

Jeigu pageidaujate, galite pateikti papildomos informacijos apie savo situaciją, susijusią su pajamomis arba išlaidomis:

 

Pateikta informacija turi būti pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais, kuriais remiantis galima įvertinti Jūsų ekonominę situaciją (Procedūros reglamento 147 straipsnio 3 dalis).

Patvirtinamųjų dokumentų sąrašas, prireikus kartu su ekonominę situaciją patvirtinančiu kompetentingos nacionalinės institucijos išduotu dokumentu, turi būti pridėtas prie šios anketos.

Pateiktų patvirtinamųjų dokumentų originalai negrąžinami.

JURIDINIS ASMUO

Kai nemokamos teisinės pagalbos prašo juridinis asmuo, kartu su prašymu jis turi pateikti neseniai išduotą jo teisinio egzistavimo įrodymą (įmonių registro išrašą, asociacijų registro išrašą arba kitą oficialų dokumentą) (Procedūros reglamento 147 straipsnio 5 dalis, siejama su 78 straipsnio 4 dalimi).

Prašome aprašyti prašymą pateikiančio asmens ir prireikus jo nario (-ių) ar akcininkų ekonominę situaciją:

 

Pateikta informacija turi būti pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais, kuriais remiantis galima įvertinti prašymą pateikusio asmens ir prireikus jo nario (-ių) ar akcininkų ekonominę situaciją (Procedūros reglamento 147 straipsnio 3 dalis).

Patvirtinamųjų dokumentų sąrašas, prireikus kartu su ekonominę situaciją patvirtinančiu kompetentingos nacionalinės institucijos išduotu dokumentu, turi būti pridėtas prie šios anketos.

Pateiktų patvirtinamųjų dokumentų originalai negrąžinami.

PASIŪLYMAS DĖL ADVOKATO

Jeigu Jūs pasirinktumėte advokatą, turintį teisę verstis advokato praktika valstybės narės ar kitos valstybės, Europos ekonominės erdvės susitarimo šalies, teisme, būtina nurodyti šią informaciją:

Advokatas: …

Adresas: …

Pašto kodas: …

Miestas: …

Šalis: …

Telefonas: …

El. paštas (neprivaloma): …

PATVIRTINIMAS

Aš, toliau pasirašantis (-ioji), patvirtinu, kad šiame nemokamos teisinės pagalbos prašyme pateikta informacija yra teisinga:

Data: …/…/…

Prašymą pateikiančio asmens arba jo advokato parašas:

PATVIRTINAMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Patvirtinamieji dokumentai, kuriais remiantis galima įvertinti Jūsų ekonominę padėtį:

Jeigu ieškinys dar nebuvo pareikštas, patvirtinamasis (-ieji) dokumentas (-ai), svarbūs ieškinio, kurį ketinama pareikšti, priimtinumui ir pagrįstumui įvertinti:


(1)  Prie šio prašymo prašoma pridėti neseniai išduotą teisinio egzistavimo įrodymą (įmonių registro išrašą, asociacijų registro išrašą ar bet kokį kitą oficialų dokumentą).

(2)  Jeigu ieškinys ir nemokamos teisinės pagalbos prašymas pateikiami kartu arba jeigu nemokamos teisinės pagalbos prašymas pateikiamas jau pateikus ieškinį, skilties „Šalis, kuriai ketinate pareikšti ieškinį“ užpildyti nebūtina.

(3)  Jeigu ieškinys ir nemokamos teisinės pagalbos prašymas pateikiami kartu arba jeigu nemokamos teisinės pagalbos prašymas pateikiamas jau pateikus ieškinį, skilties „Ieškinio dalykas“ užpildyti nebūtina.

(*1)  Jeigu pažymėtas šis langelis, prašymą pateikiantis asmuo turi paaiškinti, iš kokių pajamų tenkina savo poreikius.


Top