EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1870

2018 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1870 dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

ST/13447/2018/INIT

OJ L 306, 30.11.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1870/oj

30.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/4


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/1870

2018 m. lapkričio 26 d.

dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 610/2013 (1) nustatyti horizontaliojo pobūdžio Sąjungos vizų ir sienų acquis pakeitimai, o trumpalaikis buvimas apibrėžtas kaip ne ilgesnis nei 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

(2)

siekiant suvienodinti Sąjungos trumpalaikio buvimo tvarką, būtina naująją apibrėžtį įtvirtinti Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarime dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams (2);

(3)

2014 m. spalio 9 d. Taryba suteikė Komisijai įgaliojimus pradėti derybas su Brazilijos Federacine Respublika dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams (toliau – Susitarimas). Derybos dėl Susitarimo sėkmingai baigtos 2017 m. spalio 31 d. jį parafavus;

(4)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2000/365/EB (3). Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(5)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (4). Todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(6)

Susitarimas turėtų būti pasirašytas, o prie šio Sprendimo pridedamos deklaracijos tekstas, taip pat prie Susitarimo pridedamų bendrų deklaracijų tekstai turėtų būti patvirtinti Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu leidžiama pasirašyti Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimą, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams, su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas (5).

2 straipsnis

Prie šio sprendimo pridedamos deklaracijos tekstas ir prie Susitarimo pridedamų bendrų deklaracijų tekstai patvirtinamiSąjungos vardu.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą Sąjungos vardu.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. lapkričio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 (OL L 182, 2013 6 29, p. 1).

(2)  OL L 255, 2012 9 21, p. 4.

(3)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(4)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(5)  Susitarimo tekstas bus paskelbtas kartu su sprendimu dėl jo sudarymo.


PRIEDAS

Sąjungos deklaracija dėl Reglamento (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), įsigaliojimo ir valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011, įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.

Todėl to susitarimo tikslais nuo Reglamento (ES) 2017/2226 taikymo pradžios dienos (1) valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, reikš valstybes nares, naudojančias atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų. Ne ilgesnis kaip 90 dienų laikotarpis per bet kurį 180 dienų laikotarpį bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į buvimo visose valstybėse narėse, naudojančiose atvykimo ir išvykimo sistemą prie išorės sienų, laikotarpį.


(1)  Pagal Reglamento (ES) 2017/2226 73 straipsnį taikymo pradžios dieną nustatys Komisija.


Top