Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1618

2018 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1618, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 nuostatos dėl depozitoriumų saugojimo pareigų (Tekstas svarbus EEE.)

C/2018/4377

OJ L 271, 30.10.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1618/oj

30.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2018/1618

2018 m. liepos 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 nuostatos dėl depozitoriumų saugojimo pareigų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (1), ypač į jos 21 straipsnio 17 dalį,

kadangi:

(1)

dėl skirtingų nacionalinių vertybinių popierių ir nemokumo teisės aktų, nesuderintų Sąjungos lygmeniu, skiriasi finansinių priemonių, kurias tretieji asmenys saugo alternatyvaus investavimo fondų (AIF) klientų vardu, apsaugos nuo nemokumo rizikos lygis. Siekiant užtikrinti tvirtą klientų turto apsaugą, kaip numatyta pagal Direktyvą 2011/61/ES, kartu priimant griežtesnius nacionalinės teisės reikalavimus, susijusius su toms nesuderintoms sritims, būtina paaiškinti Direktyvoje 2011/61/ES nustatytas prievoles, susijusias su turto saugojimu;

(2)

šiuo metu kompetentingos institucijos ir sektoriaus atstovai skirtingai taiko Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 231/2013 (2) nustatytus turto atskyrimo reikalavimus. Nors pirmojo saugojimo grandinės lygmens depozitoriumai yra įpareigoti atidaryti atskirą sąskaitą kiekvieno AIF kliento finansinėms priemonėms, būtina paaiškinti, kad, jeigu saugojimo funkcija perduodama trečiajam asmeniui, pastarasis turėtų turėti galimybę saugoti vieno depozitoriumo klientų turtą, įskaitant AIF ir kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) turtą, bendrojoje sąskaitoje. Į šią bendrąją sąskaitą niekada neturėtų būti įtrauktas depozitoriumo nuosavas turtas ir trečiojo asmens nuosavas turtas, taip pat kitiems trečiojo asmens klientams priklausantis turtas. Tais atvejais, kai saugojimo funkcija dar kartą perduodama, antrinis saugotojas atitinkamai turėtų turėti galimybę saugoti perduodančiojo saugotojo klientų turtą bendrojoje sąskaitoje. Į šią bendrąją sąskaitą niekada neturėtų būti įtrauktas antrinio saugotojo nuosavas turtas ir perduodančiojo saugotojo nuosavas turtas, taip pat kitiems antrinio saugotojo klientams priklausantis turtas. Tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą rinkos veiksmingumo ir investuotojų apsaugos pusiausvyrą;

(3)

siekiant kuo labiau sumažinti trečiųjų asmenų, kuriems perduota vykdyti saugojimo funkcija, bendrosiose finansinių priemonių sąskaitose saugomo turto praradimo riziką, AIF kliento depozitoriumo ir trečiojo asmens finansinių vertybinių popierių sąskaitų ir duomenų, arba, jeigu saugojimo funkcija perduota kitam saugojimo grandinės saugotojui, trečiųjų asmenų finansinių vertybinių popierių sąskaitų ir duomenų suderinimo dažnumu turėtų būti užtikrinta, kad depozitoriumui būtų laiku perduota susijusi informacija. Be to, to suderinimo dažnumas turėtų priklausyti nuo bet kokių pokyčių toje bendrojoje sąskaitoje, įskaitant sandorius, susijusius su kitiems depozitoriumo klientams priklausančiu turtu, laikomu toje pačioje bendrojoje sąskaitoje kaip ir AIF turtas;

(4)

depozitoriumas turėtų galėti toliau veiksmingai vykdyti savo pareigas, kai jo AIF klientams priklausančio turto saugojimas perduodamas trečiajam asmeniui. Todėl būtina reikalauti, kad depozitoriumas į finansinių priemonių sąskaitą, atidarytą jo AIF kliento vardu arba AIF vardu veikiančio AIFV vardu, įtrauktų įrašą, iš kurio būtų matyti, kad trečiojo asmens saugomas turtas priklauso tam konkrečiam AIF;

(5)

siekiant sustiprinti depozitoriumų padėtį trečiųjų asmenų, kuriems perduodamas turto saugojimas, atžvilgiu, tokie ryšiai turėtų būti užfiksuoti rašytine perdavimo sutartimi. Ta sutartimi depozitoriumui turėtų būti leista imtis visų būtinų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad saugomas turtas būtų tinkamai apsaugotas ir kad trečiasis asmuo visuomet laikytųsi perdavimo sutarties ir Direktyvos 2011/61/ES bei Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 231/2013 reikalavimų. Be to, depozitoriumas ir trečiasis asmuo turėtų formaliai susitarti, ar trečiajai šaliai leidžiama toliau perduoti saugojimo funkcijas. Tuo atveju perduodančiojo trečiojo asmens ir trečiojo asmens, kuriam toliau perduotos saugojimo funkcijos, susitarimo arba sutarties teisės ir prievolės turėtų būti lygiavertės depozitoriumo ir perduodančiojo trečiojo asmens teisėms ir prievolėms;

(6)

siekiant sudaryti sąlygas depozitoriumui vykdyti savo funkcijas, būtina stiprinti depozitoriumų vykdomą trečiųjų asmenų priežiūrą, neatsižvelgiant į tai, ar pastarieji įsikūrę Sąjungoje, ar už jos ribų. Reikėtų reikalauti, kad depozitoriumai patikrintų, ar AIF finansinės priemonės yra teisingai įtrauktos į trečiojo asmens apskaitos knygas, ir kad saugomi duomenys būtų pakankamai tikslūs, kad būtų galima nustatyti saugomo turto pobūdį, vietą ir nuosavybę. Siekiant padėti depozitoriumams veiksmingai vykdyti pareigas, tretieji asmenys turėtų pateikti jiems pranešimą dėl bet kokio pakeitimo, turinčio įtakos depozitoriumų AIF klientų saugomam turtui;

(7)

kiek tai susiję su depozitoriumų prievolėmis imtis atsargumo ir apdairumo priemonių perduodant saugojimo funkcijas, prieš perduodamas šią funkciją ne Sąjungoje esančiam trečiajam asmeniui, depozitoriumas turėtų gauti nepriklausomą teisinę nuomonę dėl trečiosios šalies, kurioje tas trečiasis asmuo yra įsikūręs, nemokumo teisės vertinimo, įskaitant toje jurisdikcijoje esančių atskirtų finansinių priemonių sąskaitų apsaugos lygio įvertinimą. Tokia nuomonė dėl kiekvienos jurisdikcijos, pateikiama atitinkamo sektoriaus federacijų arba teisininkų kontorų keliems depozitoriumams, turėtų būti priimtina. Be to, depozitoriumas turėtų užtikrinti, kad ne Sąjungoje esantis trečiasis asmuo jam praneštų apie bet kokį aplinkybių ar tos trečiosios šalies nemokumo įstatymo pasikeitimą, kuris gali turėti įtakos depozitoriumo AIF klientų turto būklei;

(8)

siekiant sudaryti sąlygas depozitoriumams prisitaikyti prie naujų šio reglamento reikalavimų, šio reglamento taikymo pradžios datą reikėtų atidėti aštuoniolikai mėnesių po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (3) nuomonę;

(10)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto ekspertų grupės nuomonę;

(11)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

89 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

reikiamu dažnumu būtų atliekamas depozitoriumo ir trečiojo asmens, kuriam perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 11 dalį, vidaus sąskaitų ir duomenų suderinimas.“;

ii)

pridedama ši antra pastraipa:

„Kiek tai susiję su pirmos pastraipos c punktu, suderinimų dažnumas nustatomas remiantis šiais veiksniais:

a)

įprasta AIF prekybos veikla;

b)

bet kuriuo sandoriu, nepriskiriamu įprastai prekybos veiklai;

c)

bet kuriuo sandoriu, vykdomu kito kliento, kurio turtą trečiasis asmuo saugo toje pačioje finansinių priemonių sąskaitoje kaip ir AIF turtą, vardu.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei depozitoriumas savo saugojimo funkcijas perdavė trečiajam asmeniui pagal Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 11 dalį, jam ir toliau taikomi šio straipsnio 1 dalies a–e punktų reikalavimai. Jis taip pat užtikrina, kad trečiasis asmuo laikytųsi 1 dalies b–g punktų reikalavimų ir 99 straipsnyje nustatytų atskyrimo prievolių.“;

2)

98 straipsnyje įterpiama ši 2a dalis:

„2a.   Sutartyje, pagal kurią depozitoriumas paskiria trečiąjį asmenį to depozitoriumo AIF klientų turtui saugoti, turi būti bent šios nuostatos:

a)

depozitoriumo teisės į informaciją, tikrinimą ir prieigą prie atitinkamų turtą saugančio trečiojo asmens duomenų ir sąskaitų garantija, kad depozitoriumas galėtų vykdyti priežiūros ir išsamaus patikrinimo prievoles, visų pirma leisti depozitoriumui:

i)

identifikuoti visus saugojimo grandinės subjektus;

ii)

patikrinti, kad nustatytų finansinių priemonių, įrašytų į depozitoriumo apskaitos knygose AIF vardu arba AIF vardu veikiančio AIFV vardu atidarytas finansinių priemonių sąskaitas, kiekis atitiktų trečiojo asmens to AIF vardu saugomų nustatytų finansinių priemonių, įrašytų į trečiojo asmens apskaitos knygose atidarytas finansinių priemonių sąskaitas, kiekį;

iii)

patikrinti, kad nustatytų finansinių priemonių, užregistruotų ir laikomų finansinių priemonių sąskaitoje, atidarytoje emitento centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (CVPD) arba jo agento savo klientų vardu veikiančio trečiojo asmens vardu, kiekis atitiktų nustatytų finansinių priemonių, įrašytų į depozitoriumo apskaitos knygose kiekvieno jo AIF kliento vardu arba AIF vardu veikiančio AIFV vardu atidarytas finansinių priemonių sąskaitas, kiekį;

b)

išsami informacija apie vieno trečiojo asmens ir kito trečiojo asmens tarpusavyje sutartas lygiavertes teises ir prievoles saugojimo funkcijų tolesnio perdavimo atveju.“;

3)

99 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kai saugojimo funkcijos visiškai arba iš dalies perduodamos trečiajam asmeniui, depozitoriumas užtikrina, kad trečiasis asmuo, kuriam saugojimo funkcijos perduotos pagal Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 11 dalį, laikytųsi atskyrimo prievolės, nustatytos tos direktyvos 21 straipsnio 11 dalies d punkto iii papunktyje, užtikrindamas ir tikrindamas, ar trečiasis asmuo:

a)

teisingai registruoja visas nustatytas finansines priemones finansinių priemonių sąskaitoje, atidarytoje trečiojo asmens apskaitos knygose, kad galėtų saugoti depozitoriumo klientų finansines priemones, į kurią neįtraukiamos depozitoriumo ir trečiojo asmens bei kitų trečiojo asmens klientų nuosavos finansinės priemonės, kad depozitoriumas galėtų suderinti nustatytų finansinių priemonių, įrašytų į depozitoriumo apskaitos knygose atidarytas sąskaitas kiekvieno savo AIF kliento vardu arba AIF vardu veikiančio AIFV vardu, kiekį;

b)

saugo visus įrašus ir turi finansinių priemonių sąskaitas, kurie yra būtini, kad depozitoriumas bet kuriuo metu nedelsdamas galėtų atskirti depozitoriumo klientų turtą nuo trečiojo asmens nuosavo turto, kitų trečiojo asmens klientų turto ir depozitoriumo savo sąskaita saugomo turto;

c)

įrašus ir finansinių priemonių sąskaitas tvarko taip, kad būtų užtikrintas jų tikslumas ir visų pirma jų atitiktis saugomam depozitoriumo AIF klientų turtui ir kad jais remdamasis depozitoriumas bet kada galėtų nustatyti tikslų to turto pobūdį, buvimo vietą ir nuosavybės statusą;

d)

reguliariai arba bet kuriuo atveju, kai pasikeičia aplinkybės, teikia depozitoriumui pranešimą apie depozitoriumo AIF klientų turto duomenis;

e)

reikiamu dažnumu atlieka savo ir trečiojo asmens, kuriam perdavė saugojimo funkcijas pagal Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 11 dalį, finansinių priemonių sąskaitų ir vidaus duomenų suderinimą.

Suderinimo dažnumas nustatomas pagal 89 straipsnio 1 dalį;

f)

imasi tinkamų organizacinių priemonių, kad kuo labiau sumažintų finansinių priemonių ar su tomis finansinėmis priemonėmis susijusių teisių praradimo arba vertės sumažėjimo riziką dėl netinkamo finansinių priemonių panaudojimo, sukčiavimo, blogo administravimo, netinkamo duomenų saugojimo arba aplaidumo;

g)

kai trečiasis asmuo yra Direktyvos 2006/73/EB 18 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytas subjektas, kuriam taikomas veiksmingas rizikos ribojimo reguliavimas ir priežiūra, kurie turi tokį pat poveikį kaip Sąjungos teisė, o jų vykdymas veiksmingai užtikrinamas, depozitoriumas imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad AIF pinigai būtų laikomi sąskaitoje ar sąskaitose pagal Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 7 dalį.“;

b)

įterpiama ši 2a dalis:

„2a.   Kai depozitoriumas perduoda savo saugojimo funkcijas trečiojoje šalyje esančiam trečiajam asmeniui pagal Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 11 dalį, be šio straipsnio 1 dalies reikalavimų, depozitoriumas užtikrina, kad:

a)

depozitoriumas iš nepriklausomo fizinio ar juridinio asmens gautų teisinę konsultaciją, kuria patvirtinama, kad taikomoje nemokumo teisėje pripažįstama:

i)

depozitoriumo klientų turto atskyrimas nuo trečiojo asmens nuosavo turto, nuo kitų trečiojo asmens klientų turto ir nuo trečiojo asmens depozitoriumo savo sąskaita saugomo turto;

ii)

nemokumo atveju depozitoriumo AIF klientų turtas nėra trečiojo asmens turto dalis;

iii)

depozitoriumo AIF klientų turto negalima paskirstyti trečiojo asmens, kuriam perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 11 dalį, kreditoriams, taip pat jo realizuoti pastarųjų naudai;

b)

trečiasis asmuo imasi šių veiksmų:

i)

užtikrina, kad būtų laikomasi a punkte nustatytų sąlygų sudarant funkcijų perdavimo susitarimą su depozitoriumu ir nuolatos visą perdavimo laikotarpį;

ii)

nedelsdamas informuoja depozitoriumą, kai nebevykdoma kuri nors iš i papunktyje nurodytų sąlygų;

iii)

informuoja depozitoriumą apie taikomos nemokumo teisės ir jos faktinio taikymo pasikeitimus.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai trečiasis asmuo, kuriam perduotos saugojimo funkcijos pagal Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 11 dalį, nusprendžia perduoti visas savo saugojimo funkcijas ar jų dalį kitam trečiajam asmeniui pagal Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 11 dalies trečią pastraipą, 1, 2 ir 2a dalys taikomos mutatis mutandis.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(2)  2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 231/2013, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl išimčių, bendrųjų veiklos sąlygų, depozitoriumų, finansinio sverto, skaidrumo ir priežiūros (OL L 83, 2013 3 22, p. 1).

(3)  ESMA nuomonė, 2017 7 20, 34 45 277.


Top