Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1146

2018 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1146, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, ir Reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka

C/2018/3316

OJ L 208, 17.8.2018, p. 9–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1146/oj

17.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1146

2018 m. birželio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, ir Reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 38 straipsnį, 182 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 223 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (2), ypač į jo 62 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/892 (3) nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (4) iš dalies pakeistos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos, visų pirma susijusios su pagalba vaisių ir daržovių sektoriuje. Todėl į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/892 turėtų būti perkelti atitinkamų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų pakeitimai;

(2)

turėtų būti atnaujintos vaisių ir daržovių sektoriuje teikiamos nacionalinės finansinės paramos įgyvendinimo taisyklės;

(3)

siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje pagalbos paraiškos būtų teikiamos ir Sąjungos paramos didinimo sąlygos būtų tikrinamos nuosekliai, turėtų būti nustatyta Sąjungos finansinės paramos ribos didinimo nuo 50 iki 60 % tvarka valstybėse narėse, kuriose gamintojų organizacijos parduoda mažiau kaip 20 % vaisių ir daržovių produkcijos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte, visų pirma gamintojų steigimosi lygio valstybėje narėje apskaičiavimo tvarka;

(4)

be to, turėtų būti paaiškinta, kad produktų pardavimo skatinimas kaip krizės prevencijos priemonė apima vaisių ir daržovių rinkų įvairinimą ir stiprinimą;

(5)

turėtų būti supaprastintos nuostatos, susijusios su metinėmis ataskaitomis apie gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas, įskaitant tarpvalstybines organizacijas, ir gamintojų grupes, taip pat apie veiklos fondus, veiklos programas ir pripažinimo planus. Pagal šias ataskaitas Komisija turėtų sugebėti tinkamai stebėti sektorių;

(6)

turėtų būti paaiškintos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnyje nurodytos importo muitų, kurie gali būti taikomi tam tikriems importuojamiems vaisiams ir daržovėms, taikymo sąlygos;

(7)

kai gamintojų organizacijų asociacija arba tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija įgyvendina veiklos programą, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo ir kad būtų atliekamos tinkamos veiksmų, įgyvendinamų tiek gamintojų organizacijų asociacijos, tiek gamintojų organizacijų, kurios yra tos asociacijos narės, lygmeniu, patikros, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013;

(8)

turėtų būti atnaujinti Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 I ir II priedai, siekiant supaprastinti valstybių narių metinės ataskaitos A dalį, bendrus veiklos rodiklius ir išbraukti bendrus pradinius rodiklius;

(9)

todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo I dalies A skirsnio 3 punkte valstybėms narės nustatytas įpareigojimas pranešti Komisijai apie to skirsnio 2 punkte nustatytų ribų padidinimą. Siekiant nustatyti šios valstybių narių informacijos teikimo Komisijai tvarką, turėtų būti iš dalies pakeistas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2009 (5);

(11)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos kaip ir Reglamentas (ES) 2017/2393. Tačiau siekiant valstybėms narėms ir susijusiems ekonominės veiklos vykdytojams skirti pakankamai laiko šiame reglamente nustatytiems pakeitimams įgyvendinti, su ataskaitų teikimu susijusios nuostatos turėtų būti taikomos nuo 2019 m. sausio 1 d. Lanksčiomis sąlygomis, kurios gamintojų organizacijoms sudaromos pereinamojo laikotarpio nuostatose numatytomis naujomis priemonėmis ir veiksmais, turi būti galima pasinaudoti atgaline data, kad lanksčios sąlygos būtų taikomos nuo Reglamento (ES) 2017/2393 taikymo datos ir taip būtų paisoma Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 pakeitimų taikymo;

(12)

Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 numatytos naujųjų priemonių ir veiksmų, atitinkančių Sąjungos finansinės paramos sąlygas, taikymo sąlygos turėtų būti taikomos nuo tos pačios dienos kaip ir to reglamento pakeitimai, padaryti Reglamentu (ES) 2017/2393, siekiant gamintojų organizacijoms ir jų nariams užtikrinti rinkos stabilumą, ypač atsižvelgiant į tai, kad tos priemonės daugiausia susijusios su krizių valdymu ir prevencija, ir suteikti galimybę gamintojų organizacijoms ir jų nariams visapusiškai naudotis naujosiomis priemonėmis. Siekdamos užtikrinti teisėtus lūkesčius, gamintojų organizacijos gali nuspręsti savo veiklos programas toliau įgyvendinti pagal esamą teisinį pagrindą arba jas pakeisti, kad galėtų naudotis naujosiomis priemonėmis ir veiksmais, atitinkančiais Sąjungos finansinės paramos reikalavimus, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1308/2013;

(13)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/892 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiamas naujas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Sąjungos finansinės paramos ribos didinimas nuo 50 iki 60 %

1.   Sąjungos finansinės paramos riba pripažintos gamintojų organizacijos veiklos programai arba veiklos programos daliai padidinama nuo 50 iki 60 %, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte, jei:

a)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte nurodytos sąlygos tenkinamos kiekvienais veiklos programos įgyvendinimo metais ir laikantis šio reglamento 9 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytos procedūros;

b)

pripažinta gamintojų organizacija prašymą pateikė teikdama savo veiklos programą.

2.   Siekiant Sąjungos finansinės paramos ribą veiklos programai arba jos daliai padidinti nuo 50 iki 60 %, gamintojų organizacijų vaisių ir daržovių produkcijos pardavimo norma, nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte, kiekvienais veiklos programos trukmės metais apskaičiuojama kaip gamintojų organizacijų tam tikroje valstybėje narėje parduotos produkcijos vertės dalis nuo vaisių ir daržovių produkcijos, kuri tam tikroje valstybė narėje parduota per Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 23 straipsnio 1 dalyje nustatytą referencinį laikotarpį, bendros vertės.

Tačiau valstybės narės, kurios taiko Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 23 straipsnio 3 dalyje nustatytą alternatyvų metodą, gamintojų organizacijų vaisių ir daržovių produkcijos pardavimo normą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte, kiekvienais veiklos programos trukmės metais apskaičiuoja kaip gamintojų organizacijų tam tikroje valstybėje narėje parduotos produkcijos vertės dalį nuo vaisių ir daržovių produkcijos, kuri tam tikroje valstybė narėje parduota laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. metais, ėjusiais prieš metus, kuriais pagalba patvirtinta pagal šio reglamento 8 straipsnį, bendros vertės.

3.   Kaip nustatyta šio reglamento 8 straipsnyje, valstybės narės praneša prašymą pateikusiai gamintojų organizacijai patvirtintą pagalbos sumą, įskaitant padidinimo, atlikto pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punktą, sumą, ne vėliau kaip iki metų, einančių prieš veiklos programos įgyvendinimo metus, gruodžio 15 d.

4.   Valstybės narės kiekvienais veiklos programos trukmės metais tikrina, kad būtų laikomasi Sąjungos finansinės paramos ribos didinimo nuo 50 iki 60 % sąlygų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 34 straipsnio 3 dalies f punkte.“;

2)

4 straipsnio 1 dalies a punktas iš dalies keičiamas taip:

„a)

pradinės padėties aprašymas, prireikus pagrįstas II priedo 4.1 lentelėje išvardytais rodikliais;“;

3)

9 straipsnio 6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:

„6.   Gamintojų organizacijos paraišką skirti pagalbą gamintojų organizacijų lygmeniu įgyvendinamiems veiksmams teikia toje valstybėje narėje, kurioje jos yra pripažintos. Jeigu gamintojų organizacijos yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos narės, valstybei narei, kurioje yra tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos būstinė, jos pateikia paraiškos kopiją.

7.   Tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija paraišką skirti pagalbą tarpvalstybinės asociacijos lygmeniu įgyvendinamiems veiksmams teikia valstybėje narėje, kurioje yra asociacijos būstinė. Valstybės narės užtikrina, kad nekiltų dvigubo finansavimo rizika.“;

4)

14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės priima nuostatas dėl pardavimo skatinimo ir informavimo priemonėms, be kita ko, veiksmams ir veiklai, kuriais siekiama įvairinti ir stiprinti vaisių ir daržovių rinkas, taikomų sąlygų, kai tos priemonės susijusios su krizių prevencija arba valdymu. Prireikus pagal tas nuostatas turi būti įmanoma skubiai imtis priemonių.

Pagrindinis tų priemonių tikslas – didinti gamintojų organizacijų ir jų asociacijų parduodamų produktų konkurencingumą tais atvejais, kai smarkiai sutrikdomas rinkos veikimas, prarandamas vartotojų pasitikėjimas ar kyla kitų susijusių problemų.

Konkretūs gamintojų organizacijų ir jų asociacijų įgyvendinamų pardavimo skatinimo ir informavimo priemonių uždaviniai yra šie:

a)

didinti informuotumą apie Sąjungoje gaminamų žemės ūkio produktų kokybę ir jų gamybai Sąjungoje taikomus aukštus kokybės standartus;

b)

didinti žemės ūkio produktų ir tam tikrų Sąjungoje pagamintų perdirbtųjų produktų konkurencingumą ir vartojimą, didinti informuotumą apie jų kokybę Sąjungoje ir už jos ribų;

c)

didinti informuotumą apie Sąjungos kokybės sistemas Sąjungoje ir už jos ribų;

d)

didinti žemės ūkio produktų ir tam tikrų Sąjungoje pagamintų perdirbtųjų produktų rinkos dalį, ypač daug dėmesio skiriant trečiųjų šalių rinkoms, kurios turi didžiausią augimo potencialą, ir

e)

padėti Sąjungos rinkoje atkurti įprastas rinkos sąlygas smarkiai sutrikus rinkos veikimui, praradus vartotojų pasitikėjimą ar kilus kitoms susijusioms problemoms.“;

5)

III skyrius išbraukiamas;

6)

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Gamintojų grupių, gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų teikiama informacija bei metinės ataskaitos ir valstybių narių teikiamos metinės ataskaitos

Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu gamintojų grupės, sudarytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 125e straipsnį, pripažintos gamintojų organizacijos, gamintojų organizacijų asociacijos, tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos ir gamintojų grupės pateikia visą susijusią informaciją, reikalingą Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 54 straipsnio b punkte nurodytai metinei ataskaitai parengti. Metinės ataskaitos struktūra nustatyta šio reglamento II priede.

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos gauti informacijos apie gamintojų organizacijų, kurios nepateikė veiklos programų, narių skaičių ir parduodamos produkcijos kiekį bei vertę. Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 27 straipsnyje nurodytų gamintojų organizacijų ir gamintojų grupių prašoma pateikti informaciją apie savo narių skaičių ir parduodamos produkcijos kiekį bei vertę.“;

7)

33 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Valstybė narė, kurioje yra pagrindinė tarpvalstybinės gamintojų organizacijos asociacijos buveinė, yra:

a)

visapusiškai atsakinga už patikrų, susijusių su tarpvalstybinės asociacijos lygmeniu įgyvendinamos veiklos programos veiksmais ir tarpvalstybinės asociacijos veiklos fondu, rengimą ir už administracinių nuobaudų taikymą, jei per tokias patikras nustatoma, kad pareigų nebuvo laikomasi, ir

b)

koordinuoja patikras ir mokėjimus, susijusius su tarpvalstybinės asociacijos veiklos programos veiksmais, įgyvendintais už valstybės narės, kurioje yra tos asociacijos pagrindinė buveinė, ribų.

4.   Veiklos programų veiksmai turi atitikti valstybės narės, kurioje remiantis 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis pateikta pagalbos paraiška, nacionalines taisykles ir nacionalinę strategiją.

Tačiau aplinkosaugos bei fitosanitarijos klausimams ir krizių prevencijos bei valdymo priemonėms taikomos valstybės narės, kurioje tos priemonės ir veiksmai faktiškai įgyvendinami, taisyklės.“;

8)

39 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 182 straipsnio 1 dalyje nurodytas papildomas importo muitas gali būti taikomas šio reglamento VII priede išvardytiems produktams ir nustatytais laikotarpiais. Tas papildomas importo muitas taikomas, jei bet kuriuo tame priede nustatytu taikymo laikotarpiu bet kurio produkto, išleisto į laisvą apyvartą, kiekis viršija tam produktui nustatytą ribinį kiekį, nebent nėra tikėtina, kad importas galėtų sutrikdyti Sąjungos rinką, arba jei papildomo importo muito poveikis būtų neproporcingas siekiamam tikslui.“;

9)

I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 606/2009 pakeitimas

Į Reglamentą (EB) Nr. 606/2009 įterpiamas naujas 12a straipsnis:

„12a straipsnis

Pranešimai apie valstybių narių sprendimus, kuriais leidžiama padidinti natūralią alkoholio koncentraciją

1.   Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti galimybe leisti padidinti natūralią alkoholio koncentraciją tūrio procentais pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo I dalies A skirsnio 3 punktą, apie tai praneša Komisijai prieš priimdamos tokį sprendimą. Pranešime valstybės narės nurodo procentinius dydžius, kuriais padidinamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VIII priedo I dalies A skirsnio 2 punkte nustatytos ribos, regionus ir rūšis, kuriems taikomas sprendimas, ir pateikia duomenis bei įrodymus, liudijančius, kad klimato sąlygos atitinkamuose regionuose buvo ypač nepalankios.

2.   Pranešimas teikiamas pagal Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/1183 (*1) ir Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2017/1185 (*2).

3.   Apie šį pranešimą Komisija praneša kitų valstybių narių institucijoms naudodamasi savo įdiegta informacine sistema.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

Tačiau 1 straipsnio 5, 6 ir 9 punktai taikomi nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  OL L 347, 2013 12 20, p. 549.

(3)  2017 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/892, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 138, 2017 5 25, p. 57).

(4)  2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos (OL L 350, 2017 12 29, p. 15).

(5)  2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (OL L 193, 2009 7 24, p. 1).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Tvarioms veiklos programoms rengti skirtos nacionalinės strategijos, nurodytos 2 straipsnyje, struktūra ir turinys

1.   Nacionalinės strategijos trukmė

Nurodo valstybė narė.

2.   Padėties analizė, įvertinant privalumus ir trūkumus ir tobulinimo galimybes, į juos atsižvelgiant pasirinkta strategija ir pasirinktų prioritetų pagrindimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose.

2.1.   Padėties analizė.

Remiantis atitinkamais II priedo 4.1 lentelėje nurodytais rodikliais parengtas dabartinės padėties vaisių ir daržovių sektoriuje aprašymas, naudojantis kiekybiniais duomenimis, pabrėžiant privalumus ir trūkumus, skirtumus, reikmes ir spragas bei tobulinimo galimybes. Aprašyme nagrinėjami bent šie dalykai:

vaisių ir daržovių sektoriaus efektyvumas: sektoriaus privalumai ir trūkumai, konkurencingumas ir gamintojų organizacijų tobulinimo galimybės,

vaisių ir daržovių gamybos poveikis aplinkai (padariniai, neigiamas poveikis ir nauda), įskaitant pagrindines tendencijas.

2.2.   Įvertinus stipriąsias ir silpnąsias vietas pasirinkta strategija.

Pagrindinių sričių, kuriose, kaip tikimasi, intervencijos pridėtinė vertė bus didžiausia, aprašymas:

veiklos programoms nustatytų tikslų bei tikėtinų rezultatų svarba ir realios jų įgyvendinimo galimybės,

vidinis strategijos nuoseklumas, vienas kitą stiprinančių sąveikos elementų buvimas ir galimų konfliktų arba prieštaravimų tarp veiklos tikslų, nustatytų skirtingiems pasirinktiems veiksmams, buvimas,

pasirinktų veiksmų tarpusavio papildomumas ir nuoseklumas, taip pat tų veiksmų ir kitų nacionalinių arba regioninių veiksmų, remiamų iš Sąjungos fondų, visų pirma kaimo plėtros priemonių ir pardavimo skatinimo programų, tarpusavio papildomumas ir nuoseklumas,

numatomi rezultatai ir poveikis, palyginti su pradine padėtimi, ir jų indėlis siekiant Sąjungos tikslų.

2.3.   Ankstesnės nacionalinės strategijos poveikis (jei taikoma).

Neseniai įgyvendintų veiklos programų rezultatų ir poveikio aprašymas.

3.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyti veiklos programų tikslai ir veiklos rodikliai.

Pasirinktų paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių (nebaigtinis sąrašas), siekiamų tikslų, patikrinamų tikslų ir rodiklių, kuriuos naudojant galima įvertinti tikslų įgyvendinimo pažangą, ekonomiškumą ir veiksmingumą, aprašymas.

3.1.   Visų arba kelių rūšių veiksmams taikomi reikalavimai.

Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėje strategijoje ir nacionalinėje programoje numatytus veiksmus būtų galima patikrinti ir kontroliuoti. Jei atlikus veiklos programų įgyvendinimo vertinimą nustatoma, kad nesilaikoma su patikrinimu ir kontrole susijusių reikalavimų, susiję veiksmai atitinkamai pakoreguojami arba jų atsisakoma. Kai parama skiriama remiantis standartiniais fiksuotais dydžiais arba fiksuotaisiais vieneto įkainiais, valstybės narės užtikrina, kad atitinkami skaičiavimai būtų tinkami bei tikslūs ir atlikti iš anksto, laikantis teisingo, sąžiningo ir patikrinamo apskaičiavimo metodo. Aplinkosaugos veiksmai turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus.

Valstybės narės patvirtina apsaugos priemones, nuostatas ir patikras, kuriomis užtikrinama, kad pasirinkti paramos reikalavimus atitinkantys veiksmai nebūtų remiami ir pagal kitas atitinkamas bendrosios žemės ūkio politikos priemones, pirmiausia kaimo plėtros rėmimo priemones, pardavimo skatinimo programas arba kitas nacionalines ar regionines sistemas. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 6 dalį taikomos veiksmingos apsaugos priemonės, skirtos apsisaugoti nuo galimo didesnio neigiamo poveikio aplinkai dėl investicijų, remiamų pagal veiklos programas, ir pagal to reglamento 36 straipsnio 1 dalį nustatyti atitikties reikalavimams kriterijai, skirti užtikrinti, kad investicijos į atskirus ūkius, remiamos pagal veiklos programas, atitiktų SESV 191 straipsnyje ir septintojoje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje nustatytus tikslus.

3.2.   Specifinė informacija apie tam tikrų rūšių veiksmus, kuriais siekiama Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų arba nurodytų tikslų (pildoma tik pasirinktoms veiksmų rūšims)

3.2.1.   Ilgalaikio turto įsigijimas:

paramos reikalavimus atitinkančių investicijų rūšys,

kiti paramos reikalavimus atitinkantys įsigijimo būdai, pvz., trumpalaikė nuoma, išperkamoji nuoma,

išsami informacija apie paramos reikalavimus.

3.2.2.   Kiti veiksmai:

paramos reikalavimus atitinkančių veiksmų rūšių aprašymas,

išsami informacija apie paramos reikalavimus.

4.   Kompetentingų institucijų ir atsakingų įstaigų paskyrimas.

Valstybės narės paskirta nacionalinė valdžios institucija, atsakinga už nacionalinės strategijos administravimą, stebėseną ir vertinimą.

5.   Stebėsenos ir vertinimo sistemų aprašymas

Nacionalinėje strategijoje nustatyti veiklos rodikliai apima 4 straipsnyje nurodytus ir II priedo 4.1 lentelėje išvardytus rodiklius. Prireikus nacionalinėje strategijoje nurodomi papildomi rodikliai, pagrįsti su nacionalinėmis veiklos programomis susijusiais nacionaliniais arba regiono poreikiais, sąlygomis ir tikslais.

5.1.   Veiklos programų vertinimas ir gamintojų organizacijoms nustatyti ataskaitų teikimo įpareigojimai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 36 straipsnio 2 dalies d ir e punktuose.

Veiklos programų stebėsenos ir vertinimo reikalavimų bei procedūrų, įskaitant gamintojų organizacijoms nustatytus ataskaitų teikimo įpareigojimus, aprašymas.

5.2.   Nacionalinės strategijos stebėsena ir vertinimas.

Nacionalinės strategijos stebėsenos ir vertinimo reikalavimų bei procedūrų aprašymas.

„II PRIEDAS

Metinės ataskaitos A dalis

METINĖS ATASKAITOS STRUKTŪRA. A DALIS

Šios formos – tai metinės ataskaitos, kurią valstybių narių kompetentingos institucijos turi pateikti Europos Komisijai iki kiekvienų metų, einančių po ataskaitoje nagrinėjamų kalendorinių metų, lapkričio 15 d., A dalis.

Šių formų pagrindas – Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/891, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės, 54 straipsnio b punkte ir V priede nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai.

1.   Administracinė informacija

1.1 lentelė.

Nacionalinės teisės aktų pakeitimai, priimti siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnį ir II antraštinės dalies III skyriaus 1, 2 ir 3 skirsnius (vaisių ir daržovių sektoriuje)

1.2 lentelė.

Pakeitimai, susiję su veiklos programoms taikoma nacionaline tvarių veiklos programų strategija

2.   Informacija apie gamintojų organizacijas, tarpvalstybines gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas, tarpvalstybines gamintojų organizacijų asociacijas ir gamintojų grupes

2.1 lentelė.

Gamintojų organizacijos

2.2 lentelė.

Tarpvalstybinės gamintojų organizacijos

2.3 lentelė.

Gamintojų organizacijų asociacijos

2.4 lentelė.

Tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos

2.5 lentelė.

Gamintojų grupės

3.   Informacija apie išlaidas

3.1 lentelė.

Su gamintojų organizacijomis, tarpvalstybinėmis gamintojų organizacijomis, gamintojų organizacijų asociacijomis ir tarpvalstybinėmis gamintojų organizacijų asociacijomis susijusios išlaidos

3.2 lentelė.

Visos gamintojų organizacijų, tarpvalstybinių gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų ir tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų veiklos programų išlaidos

3.3 lentelė.

Visos gamintojų grupių išlaidos

3.4 lentelė.

Pašalinimas iš rinkos

4.   Veiklos programų ir (arba) pripažinimo planų stebėsena

4.1 lentelė.

Su gamintojų organizacijomis ir tarpvalstybinėmis gamintojų organizacijomis, gamintojų organizacijų asociacijomis ir tarpvalstybinėmis gamintojų organizacijų asociacijomis susiję rodikliai

4.2 lentelė.

Su gamintojų grupėmis susiję rodikliai

Aiškinamosios pastabos

Santrumpos

Bendras rinkos organizavimas

BRO

Gamintojų grupė

GG

Gamintojų organizacija

GO

Tarpvalstybinė gamintojų organizacija

TGO

Gamintojų organizacijų asociacija

GOA

Tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija

TGOA

Veiklos fondas

VF

Veiklos programa

VP

Parduodamos produkcijos vertė

PPV

Valstybė narė

VN

Šalių kodai

Šalies pavadinimas (originalo kalba)

Trumpasis pavadinimas (lietuvių kalba)

Kodas

Belgique/België

Belgija

BE

България (*1)

Bulgarija

BG

Česká republika

Čekija

CZ

Danmark

Danija

DK

Deutschland

Vokietija

DE

Eesti

Estija

EE

Éire/Ireland

Airija

IE

Ελλάδα (*1)

Graikija

EL

España

Ispanija

ES

France

Prancūzija

FR

Italia

Italija

IT

Κύπρος (*1)

Kipras

CY

Latvija

Latvija

LV

Lietuva

Lietuva

LT

Luxembourg

Liuksemburgas

LU

Magyarország

Vengrija

HU

Мalta

Мalta

MT

Nederland

Nyderlandai

NL

Österreich

Austrija

AT

Polska

Lenkija

PL

Portugal

Portugalija

PT

Republika Hrvatska

Kroatija

HR

România

Rumunija

RO

Slovenija

Slovėnija

SI

Slovensko

Slovakija

SK

Suomi/Finland

Suomija

FI

Sverige

Švedija

SE

United Kingdom

Jungtinė Karalystė

UK

Regionų kodai

Vlaams Gewest

BE2

Région Wallonne

BE3

Valstybė narė, pasirinkusi skirstyti duomenis pagal regionus, atitinkamą regioną gali nurodyti kiekvieno skirsnio tituliniame lape ir kiekvienos lentelės pradžioje.

GO, TGO, GOA, TGOA ir GG kodas (ID)

Kiekvienai GO, TGO, GOA, TGOA arba GG priskiriamas UNIKALUS kodas. Jei GO, TGO, GOA, TGOA arba GG pripažinimas panaikinamas, toks pats kodas niekada nebenaudojamas.

Piniginės vertės

Visos piniginės vertės turėtų būti pateikiamos eurais, išskyrus valstybes nares, kuriose naudojama nacionalinė valiuta. Laukelis „NACIONALINĖ VALIUTA“ yra lentelių VIRŠUJE.

Valiuta

 

Laukelyje reikėtų nurodyti naudojamos nacionalinės valiutos kodą.

 

KODAS

Euras

EUR

Svaras sterlingų

GBP

Kontaktinis centras ryšiams palaikyti

Valstybė narė:

 

Metai:

 

Regionas:

 

 

 


Organizacija

Pavadinimas

 

Pašto adresas

 

1-as asmuo ryšiams

Pavardė

 

Vardas

 

Pareigos

 

E. paštas

 

Darbo telefonas

 

Darbo faksas

 

2-as asmuo ryšiams

Pavardė

 

Vardas

 

Pareigos

 

E. paštas

 

Darbo telefonas

 

Darbo faksas

 

Metinės ataskaitos A dalis

Valstybė narė:

 

Metai:

 

Regionas:

 

 

 

1 SKIRSNIS

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1 lentelė.   Nacionalinės teisės aktų pakeitimai, priimti siekiant įgyvendinti Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 I antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnį (vaisių ir daržovių sektoriuje)

Nacionalinės teisės aktai

Pavadinimas

Paskelbimas valstybės narės OL

Saitas

 

 

 


1.2 lentelė.   Veiklos programoms taikomos nacionalinės tvarių veiklos programų strategijos pakeitimai

Nacionalinė strategija

Nacionalinės strategijos pakeitimai  (1)

Saitas

 

 

Metinės ataskaitos A dalis

Valstybė narė:

 

Metai:

 

Regionas:

 

 

 

2 SKIRSNIS

SU GO, TGO, GOA, TGOA IR GG SUSIJUSI INFORMACIJA

2.1 lentelė.   Gamintojų organizacijos

Bendras pripažintų GO skaičius

 

Bendras laikinai sustabdytų GO skaičius

 

Bendras GO, kurių pripažinimas panaikintas, skaičius

 

Bendras GO, susijungusių su kita (arba keliomis) GO/GOA/TGO/TGOA, skaičius

Bendras susijusių GO skaičius

 

Bendras naujų GO/GOA/TGO/TGOA skaičius

 

Naujas (-i) ID kodas (-ai)

 

GO narių skaičius

Iš viso

 

Juridiniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

 

Vaisių ir (arba) daržovių gamintojų skaičius

 

Bendras veiklos programą įgyvendinančių GO skaičius

pripažintos GO

 

laikinai sustabdytos GO

 

susijungusios GO

 

Šviežių produktų rinkai skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Perdirbimui skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Bendras plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (ha)  (*2)

 


2.2 lentelė.   Tarpvalstybinės gamintojų organizacijos  (2)

Bendras pripažintų TGO skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO narių buveinės, sąrašas

 

Bendras laikinai sustabdytų TGO skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO narių buveinės, sąrašas

 

Bendras TGO, kurių pripažinimas panaikintas, skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO narių buveinės, sąrašas

 

Bendras TGO, susijungusių su kita (arba keliomis) TGO/TGOA, skaičius

Bendras susijusių TGO skaičius

 

Bendras naujų TGO/TGOA skaičius

 

Naujas (-i) ID kodas (-ai)

 

TGO narių skaičius

Iš viso

 

Juridiniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

 

Vaisių ir (arba) daržovių gamintojų skaičius

 

Bendras veiklos programą įgyvendinančių TGO skaičius

pripažintos TGO

su visa VP

 

su daline VP

 

laikinai sustabdytos TGO

su visa VP

 

su daline VP

 

susijungusios TGO

su visa VP

 

su daline VP

 

Šviežių produktų rinkai skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Perdirbimui skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Bendras plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (ha)  (*3)

 


2.3 lentelė.   Gamintojų organizacijų asociacijos  (3)

Bendras pripažintų GOA skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

Bendras laikinai sustabdytų GOA skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

Bendras GOA, kurių pripažinimas panaikintas, skaičius

 

 

GO narių skaičius

 

Bendras GOA, susijungusių su kita (ar keliomis) GOA/TGOA, skaičius

Bendras susijusių GOA skaičius

 

Bendras naujų GOA/TGOA skaičius

 

Naujas (-i) ID kodas (-ai)

 

GOA narių skaičius

Iš viso

 

Juridiniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

 

Vaisių ir (arba) daržovių gamintojų skaičius

 

Bendras veiklos programą įgyvendinančių GOA skaičius

pripažintos GOA

su visa VP

 

su daline VP

 

laikinai sustabdytos GOA

su visa VP

 

su daline VP

 

susijungusios GOA

su visa VP

 

su daline VP

 

Šviežių produktų rinkai skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Perdirbimui skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Bendras plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (ha)  (*4)

 


2.4 lentelė.   Tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos  (4)

Bendras pripažintų TGOA skaičius

 

 

GO/TGO/GOA narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO/TGO/GOA narių buveinės, sąrašas

 

Bendras laikinai sustabdytų TGOA skaičius

 

 

GO/TGO/GOA narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO/TGO/GOA narių buveinės, sąrašas

 

Bendras TGOA, kurių pripažinimas panaikintas, skaičius

 

 

GO/TGO/GOA narių skaičius

 

 

VN, kuriose įsteigtos GO/TGO/GOA narių buveinės, sąrašas

 

Bendras TGOA, susijungusių su kita TGOA arba keliomis, skaičius

Bendras susijusių TGOA skaičius

 

Bendras naujų TGOA skaičius

 

Naujas (-i) ID kodas (-ai)

 

TGOA narių skaičius

Iš viso

 

Juridiniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

 

Vaisių ir (arba) daržovių gamintojų skaičius

 

Bendras veiklos programą įgyvendinančių TGOA skaičius

pripažintos TGOA

su visa VP

 

su daline VP

 

laikinai sustabdytos TGOA

su visa VP

 

su daline VP

 

susijungusios TGOA

su visa VP

 

su daline VP

 

Šviežių produktų rinkai skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Perdirbimui skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Bendras plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (ha)  (*5)

 


2.5 lentelė.   Gamintojų grupės

Bendras pripažintų GG skaičius

 

Bendras laikinai sustabdytų GG skaičius

 

Bendras GG, kurių pripažinimas panaikintas, skaičius

 

Bendras GG, kurios tapo GO, skaičius

 

Bendras GG, susijungusių su kita GG arba keliomis, skaičius

Bendras susijusių GG skaičius

 

Bendras naujų GG skaičius

 

Naujas (-i) ID kodas (-ai)

 

GG narių skaičius

Iš viso

 

Juridiniai asmenys

 

Fiziniai asmenys

 

Vaisių ir (arba) daržovių gamintojų skaičius

 

Šviežių produktų rinkai skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Perdirbimui skirta produkcijos dalis

Vertė

 

Kiekis (tonomis)

 

Bendras plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės (ha)  (*6)

 

Metinės ataskaitos A dalis

Valstybė narė:

 

Metai:

 

Regionas:

 

 

 

3 SKIRSNIS

INFORMACIJA APIE IŠLAIDAS

3.1 lentelė.   Su GO, TGO, GOA ir TGOA susijusios išlaidos

 

Visos GO

Visos TGO

Visos GOA

Visos TGOA

Veiklos fondas

Iš viso patvirtinta

 

 

 

 

Organizacijos ir (arba) organizacijos narių finansinių įnašų suma

 

 

 

 

Sąjungos finansinės pagalbos suma

 

 

 

 

Galutinis veiklos fondas

Iš viso išlaidų

 

 

 

 

Organizacijos narių finansinių įnašų suma

 

 

 

 

Sąjungos finansinės pagalbos suma

 

 

 

 

Nacionalinė finansinė pagalba

Faktiškai išmokėtos nacionalinės finansinės pagalbos suma

 

 

Apskaičiuotoji faktiškai išmokėtos nacionalinės finansinės pagalbos suma, kurią turi kompensuoti ES

 

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 35 straipsnį pagalbą gaunančių regionų sąrašas

 

Parduodamos produkcijos vertė (apskaičiuota pagal Reglamento (ES) 2017/891 22 straipsnį)

 

 

 

 

(Duomenys pateikiami eurais arba nacionaline valiuta)

3.2 lentelė.   Bendros faktinės veiklos programų išlaidos GO, TGO, GOA ir TGOA

Veiksmai / Priemonės

Reglamento (ES) 2017/891 2 straipsnio f ir g punktai

Tikslai

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 152 straipsnio 1 dalies c punktas

Iš viso faktinių išlaidų (eurais arba nacionaline valiuta)

Visos GO

Visos TGO

Visos GOA

Visos TGOA

Investicijos

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Kokybės sistemos (ES ir nacionalinės) ir kokybės gerinimo priemonės

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Pardavimo skatinimas ir informavimas

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Produktų pardavimo skatinimas

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

 

 

 

 

Mokymasis ir keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

 

 

 

 

Konsultavimo paslaugos ir techninė pagalba

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Ekologinė gamyba

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Integruota gamyba

 

 

 

 

Geresnis vandens naudojimas ir (arba) vandentvarka, įskaitant vandens taupymą ir sausinimą

 

 

 

 

Dirvožemio išsaugojimo veiksmai

 

 

 

 

Biologinei įvairovei palankių sąlygų buveinėse sukūrimo ar palaikymo veiksmai arba kraštovaizdžio priežiūros, įskaitant istorinių vertybių išsaugojimą, veiksmai

 

 

 

 

Energijos taupymo skatinimo veiksmai (išskyrus transportą)

 

 

 

 

Susidarančių atliekų kiekio mažinimo ir atliekų tvarkymo gerinimo veiksmai

 

 

 

 

Transportas

 

 

 

 

Pardavimas

 

 

 

 

Savitarpio pagalbos fondų steigimas

Krizių prevencija ir valdymas

 

 

 

 

Savitarpio pagalbos fondų papildymas

 

 

 

 

Sodų atsodinimas

 

 

 

 

Pašalinimas iš rinkos

 

 

 

 

Nemokamas paskirstymas

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas

 

 

 

 

Derliaus nenuėmimas

 

 

 

 

Derliaus draudimas

 

 

 

 

Konsultuojamasis ugdymas

 

 

 

 

Administracinės išlaidos

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Produktų komercinės vertės didinimas

Aplinkos apsaugos priemonės

Krizių prevencija ir valdymas

Moksliniai tyrimai

Kita

Gamybos planavimas

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

 

 

 

 

Pastaba.

Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 nustatyti tokie tikslai:

Gamybos planavimas     33 straipsnio 1 dalies a punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, ii ir xi papunkčiai

Produktų kokybės gerinimas     33 straipsnio 1 dalies b punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, iv ir vi papunkčiai

Produktų komercinės vertės didinimas     33 straipsnio 1 dalies c punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, ii, iii, iv, ix ir xi papunkčiai

Produktų pardavimo skatinimas     33 straipsnio 1 dalies d punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto vi ir ix papunkčiai

Aplinkos apsaugos priemonės     33 straipsnio 1 dalies e punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto iii, iv, v, vii ir viii papunkčiai

Krizių prevencija ir valdymas     33 straipsnio 1 dalies f punktas, 33 straipsnio 3 dalies a punktas ir 152 straipsnio 1 dalies c punkto iv ir xi papunkčiai

Moksliniai tyrimai     152 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis


3.3 lentelė.   Bendros faktinės gamintojų grupių išlaidos

 

Bendros faktinės visų GG išlaidos

(eurais arba nacionaline valiuta)

GG investicijos

GG pripažinimui gauti reikalingos investicijos

 

Sąjungos finansinės pagalbos suma

 

VN finansinės pagalbos suma

 

GG ir (arba) GG narių įnašų suma

 


3.4 lentelė.   Pašalinimas iš rinkos

 

Bendras metinis kiekis

(tonomis)

Iš viso išlaidų

(eurais arba nacionaline valiuta)

ES finansinės pagalbos suma

Nemokamas paskirstymas

(tonomis)

Kompostavimas

(tonomis)

Perdirbimo pramonė

(tonomis)

Kita paskirtis

(tonomis)

Reglamento (ES) 2017/891 IV priede išvardyti produktai

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

 

 

 

 

 

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

Vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

Abrikosai

 

 

 

 

 

 

 

Nektarinai

 

 

 

 

 

 

 

Persikai

 

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

Baklažanai

 

 

 

 

 

 

 

Melionai

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzai

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

Klementinai

 

 

 

 

 

 

 

Likeriniai mandarinai

 

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

Kiti produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Metinės ataskaitos A dalis

Valstybė narė:

 

Metai:

 

Regionas:

 

 

 

4 SKIRSNIS

VEIKLOS PROGRAMŲ STEBĖSENA

Rodikliai, susiję su pripažintų gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų, tarpvalstybinių organizacijų ir gamintojų grupių veiksmais pagal veiklos programą arba pripažinimo planą, gali neatspindėti visų galimų veiksnių, kurie galėtų paveikti veiklos programos arba pripažinimo plano produktyvumą, rezultatus ir poveikį. Tokiomis aplinkybėmis, aiškinant rodiklių duomenis, reikėtų atsižvelgti į kiekybinius ir kokybinius duomenis, susijusius su kitais svarbiais veiksniais, kurie gali nulemti programos arba plano įgyvendinimo sėkmę.

Jeigu rodikliams apskaičiuoti valstybės narės naudoja imtis, Komisijos tarnyboms kartu su metine ataskaita pateikiama informacija apie imties dydį, reprezentatyvumą ir kitus jos sudėtinius elementus.

4.1 lentelė.   Su GO, TGO, GOA ir TGOA susiję rodikliai

Veiksmai / Priemonės

Reglamento (ES) 2017/891 2 straipsnio f ir g punktai

Tikslai

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 33 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 152 straipsnio 1 dalies c punktas

Rodikliai

Visos GO

Visos TGO

Visos GOA

Visos TGOA

Investicijos (5)

Gamybos planavimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Parduodamos produkcijos bendra vertė / Visas parduodamos produkcijos kiekis (eurais arba nacionaline valiuta už kg)

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba

Gamybos planavimas

Bendra vertė

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Bendra vertė

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

Bendra vertė

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Bendra vertė

 

 

 

 

Kokybės sistemos (ES ir nacionalinės) (6) ir kokybės gerinimo priemonės

Produktų kokybės gerinimas

SKVN / SGN / GTG (7) plotas (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Kiekis (tonomis)

 

 

 

 

Pardavimo skatinimas ir informavimas (8)

Produktų komercinės vertės didinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Reklaminių kampanijų skaičius

 

 

 

 

Produktų pardavimo skatinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Reklaminių kampanijų skaičius

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Reklaminių kampanijų skaičius

 

 

 

 

Mokymasis ir keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais

Gamybos planavimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Krizių prevencija ir valdymas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Konsultavimo paslaugos ir techninė pagalba

Gamybos planavimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Ekologinė gamyba

Aplinkos apsaugos priemonės

Plotas, kuriame auginami ekologiški vaisiai ir (arba) daržovės (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Integruota gamyba

Plotas, kuriame integruotai auginami vaisiai ir (arba) daržovės (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Geresnis vandens naudojimas ir (arba) vandentvarka, įskaitant vandens taupymą ir sausinimą

Plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės ir kuriame naudojama mažiau vandens (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Tūrio skirtumas (m3)

n – 1/n)

 

 

 

 

Dirvožemio išsaugojimo veiksmai

Plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės, kuriam gresia dirvožemio erozija ir kuriame įgyvendinamos erozijos prevencijos ar mažinimo priemonės (ha)  (9)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Viename ha panaudotų trąšų skirtumas (t/ha)

n – 1/n)

 

 

 

 

Biologinei įvairovei palankių sąlygų buveinėse sukūrimo ar palaikymo veiksmai arba kraštovaizdžio priežiūros, įskaitant istorinių vertybių išsaugojimą, veiksmai

Plotas, kuriame taikomi buveinių ir biologinės įvairovės apsaugos gerinimo veiksmai (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Energijos taupymo skatinimo veiksmai (išskyrus transportą)

Plotas, kuriame auginami vaisiai ir daržovės ir kuriame naudojama mažiau energijos (ha)

 

 

 

 

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Suvartotos energijos skirtumas

n – 1/n)

 

Kietasis kuras

(t/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Skysčiai

(l/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Dujos

(m3/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Elektros energija

(kWh/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Susidarančių atliekų kiekio mažinimo ir atliekų tvarkymo gerinimo veiksmai

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Atliekų kiekio skirtumas (m3/parduodamos produkcijos kiekis)

n – 1/n)

 

 

 

 

Pakuočių kiekio skirtumas (m3/parduodamos produkcijos kiekis)

n – 1/n)

 

 

 

 

Transportas

Suvartotos energijos skirtumas

n – 1/n)

 

 

 

 

Skysčiai

(l/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Dujos

(m3/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Elektros energija

(kWh/parduodamos produkcijos kiekis)

 

 

 

 

Pardavimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Veiksmų skaičius

 

 

 

 

Savitarpio pagalbos fondų steigimas (10)

Krizių prevencija ir valdymas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Savitarpio pagalbos fondų papildymas (11)

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Sodų atsodinimas

Susiję plotai (ha)

 

 

 

 

Pašalinimas iš rinkos (11)

Taikomų veiksmų skaičius

 

 

 

 

Neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas (12)

Taikomų veiksmų skaičius

 

 

 

 

Susijęs plotas (ha)

 

 

 

 

Derliaus nenuėmimas (12)

Taikomų veiksmų skaičius

 

 

 

 

Susijęs plotas (ha)

 

 

 

 

Derliaus draudimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Konsultuojamasis ugdymas

Taikomų veiksmų skaičius

 

 

 

 

Kita

Gamybos planavimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Produktų kokybės gerinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Produktų komercinės vertės didinimas

Ūkių skaičius

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos priemonės

Ūkių skaičius

 

 

 

 


4.2 lentelė.   Su gamintojų grupėmis susiję rodikliai

 

Rodiklis

Skaičius

GG investicijos

GG pripažinimui gauti reikalingos investicijos

GG narių skaičius

 

GG, kurios pripažintos kaip GO, skaičius

 


(*1)  Transliteracija lotyniškais rašmenimis: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.

(1)  Per ataskaitinius metus padarytų nacionalinės strategijos pakeitimų santrauka.

(*2)  išskyrus grybus

(2)  Šioje lentelėje nurodomos valstybės narės, kuriose įsteigtos TGO buveinės.

Bendras plotas reiškia TGO narių, t. y. GO, augintojų, kurie yra TGO priklausančių GO nariai, ir augintojų, kurie yra TGO nariai, naudojamą plotą.

(*3)  išskyrus grybus

(3)  Šioje lentelėje nurodomos valstybės narės, kuriose įsteigtos GOA buveinės.

Bendras plotas reiškia GOA narių, t. y. GO ir augintojų, kurie yra GOA priklausančių GO nariai, naudojamą plotą.

(*4)  išskyrus grybus

(4)  Šioje lentelėje nurodomos valstybės narės, kuriose įsteigtos TGOA buveinės.

Bendras plotas reiškia TGOA narių, t. y. GO ir augintojų, kurie yra TGOA priklausančių GO nariai, naudojamą plotą.

(*5)  išskyrus grybus

(*6)  išskyrus grybus

(5)  Įskaitant negamybines investicijas, susijusias su įsipareigojimų, prisiimtų pagal veiklos programą, vykdymu.

(6)  Čia kalbama apie išsamių įpareigojimų rinkinį, susijusį su gamybos metodais, a) kurių laikymasis tikrinamas atliekant nepriklausomą kontrolę ir b) kurie turi įtakos galutinei produkto kokybei, kuri i) yra gerokai aukštesnė už įprastus prekybos standartus, susijusius su visuomenės sveikatos, augalų sveikatos ir aplinkosaugos standartais, ir ii) atitinka dabartines ir numatomas rinkos galimybes. Siūloma, kad pagrindinės kokybės sistemos apimtų šiuos dalykus: a) sertifikuotą ekologišką gamybą; b) saugomas geografines nuorodas ir saugomas kilmės vietos nuorodas, c) sertifikuotą integruotą gamybą, d) privačias sertifikuotas produktų kokybės sistemas.

(7)  Saugomos kilmės vietos nuorodos / saugomos geografinės nuorodos / garantuotas tradicinis gaminys

(8)  Kiekviena reklaminės kampanijos arba informavimo diena laikoma vienu veiksmu.

(9)  Laikoma, kad dirvožemio erozijos rizika gresia tada, kai sklypo nuolydis yra didesnis kaip 10 %, neatsižvelgiant į tai, ar sklype taikomos erozijos prevencijos ir mažinimo priemonės (pvz., dirvožemio danga, sėjomaina ir pan.). Jei turima reikiamos informacijos, valstybė narė gali vartoti šią apibrėžtį: dirvožemio erozijos rizika gresia bet kuriame sklype, kuriame prognozuojamas dirvožemio praradimas yra spartesnis už natūralaus dirvožemio formavimosi procesą, neatsižvelgiant į tai, ar jame taikomos erozijos prevencijos ir mažinimo priemonės (pvz., dirvožemio danga ar sėjomaina).

(10)  Su skirtingų savitarpio fondų steigimu arba papildymu susiję veiksmai laikomi skirtingais veiksmais.

(11)  To paties produkto pašalinimas iš rinkos skirtingais metų laikotarpiais ir skirtingų produktų pašalinimas iš rinkos laikomi skirtingais veiksmais. Kiekviena konkretaus produkto pašalinimo iš rinkos operacija laikoma vienu veiksmu.

(12)  Su skirtingais produktais susijęs neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas laikomi skirtingais veiksmais. Su tuo pačiu produktu susijęs neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas ir derliaus nenuėmimas laikomi vienu veiksmu, neatsižvelgiant į šioms operacijoms atlikti reikalingą dienų skaičių, dalyvaujančių ūkių skaičių ir susijusių sklypų ar hektarų skaičių.


Top