EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0552

2018 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/552, kuriuo atnaujinami Tarybos direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikrų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai

C/2018/1938

OJ L 91, 9.4.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/552/oj

9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/552

2018 m. balandžio 6 d.

kuriuo atnaujinami Tarybos direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikrų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (1), ypač į jos 2 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

siekiant vykdyti Bendrojo muitų tarifo, Sąjungos išorės prekybos statistikos ir kitos Sąjungos politikos, kuria reglamentuojamas prekių importas ir eksportas, reikalavimus Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (2) nustatyta prekių nomenklatūra (Kombinuotoji nomenklatūra);

(2)

produktai, kuriems taikomos Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, apibūdinami nurodant Komisijos reglamente (EB) Nr. 2031/2001 (3) nustatytus Kombinuotosios nomenklatūros kodus;

(3)

iš dalies pakeitus Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedą (paskutiniai pakeitimai padaryti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925 (4)), tam tikrų Direktyvoje 2003/96/EB nurodytų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai buvo pakeisti naujais;

(4)

Todėl Direktyvoje 2003/96/EB nurodytus tam tikrus kodus tikslinga atnaujinti, siekiant užtikrinti, kad joje nurodyti produktai būtų apibūdinti naudojant naujus Kombinuotosios nomenklatūros, atnaujintos Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925, kodus;

(5)

sprendimas atnaujinti nuorodas į tam tikrus Kombinuotosios nomenklatūros kodus negali pakeisti jokių Direktyvoje 2003/96/EB nustatytų minimalių mokesčių normų ar turėti įtakos pridedant arba išbraukiant energetikos produktus;

(6)

todėl Direktyva 2003/96/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikri Reglamentu (EB) Nr. 2031/2001 nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros kodai atnaujinami – pakeičiami atitinkamais Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/1925 nurodytais kodais:

1)

2 straipsnio 1 dalies h punkte kodas „3824 90 99“ pakeičiamas kodais „3824 99 86, 3824 99 92 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3824 99 93, 3824 99 96 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3826 00 10 ir 3826 00 90“;

2)

16 straipsnio 1 dalyje nurodyti tam tikri kodai atnaujinami taip:

a)

pirmos pastraipos antroje įtraukoje kodas „3824 90 55“ pakeičiamas kodu „3824 99 55“;

b)

pirmos pastraipos antroje įtraukoje kodai „3824 90 80–3824 90 99“ pakeičiami kodais „3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3824 99 93, 3824 99 96 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3826 00 10 ir 3826 00 90“;

c)

antroje pastraipoje kodas „2851 00 10“ pakeičiamas kodu „2853 90 10“;

3)

20 straipsnio 1 dalyje nurodyti tam tikri kodai atnaujinami taip:

a)

c punkto pirmame sakinyje kodai „nuo 2710 11 iki 2710 19 69“ pakeičiami kodais „nuo 2710 12 iki 2710 19 68, nuo 2710 20 iki 2710 20 39 ir 2710 20 90 (tik produktai, kurių mažiau nei 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, nustatant pagal ISO 3405 metodą (ekvivalentiškas ASTM D 86 metodui))“;

b)

c punkto antrame sakinyje kodas „2710 11 21“ pakeičiamas kodu „2710 12 21“;

c)

c punkto antrame sakinyje kodas „2710 11 25“ pakeičiamas kodu „2710 12 25“;

d)

c punkto pirmame sakinyje kodas „2710 19 29“ pakeičiamas kodais „2710 19 29 ir 2710 20 90 (tik produktai, kurių mažiau nei 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, nustatant pagal ISO 3405 metodą (ekvivalentiškas ASTM D 86 metodui))“;

e)

h punkte kodas „3824 90 99“ pakeičiamas kodais „3824 99 86, 3824 99 92 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3824 99 93, 3824 99 96 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3826 00 10 ir 3826 00 90“;

4)

I priede nurodyti tam tikri kodai atnaujinami taip:

a)

A lentelė atnaujinama taip:

i)

kodas „2710 11 31“ pakeičiamas kodu „2710 12 31“;

ii)

kodas „2710 11 41“ pakeičiamas kodu „2710 12 41“;

iii)

kodas „2710 11 45“ pakeičiamas kodu „2710 12 45“;

iv)

kodas „2710 11 49“ pakeičiamas kodu „2710 12 49“;

v)

kodas „2710 11 51“ pakeičiamas kodu „2710 12 51“;

vi)

kodas „2710 11 59“ pakeičiamas kodu „2710 12 59“;

vii)

kodai „2710 19 41–2710 19 49“ pakeičiami kodais „2710 19 43–2710 19 48 ir 2710 20 11–2710 20 19“;

b)

B lentelėje kodai „2710 19 41–2710 19 49“ pakeičiami kodais „2710 19 43–2710 19 48 ir 2710 20 11–2710 20 19“;

c)

C lentelė atnaujinama taip:

i)

kodai „2710 19 41–2710 19 49“ pakeičiami kodais „2710 19 43–2710 19 48 ir 2710 20 11–2710 20 19“;

ii)

kodai „2710 19 61–2710 19 69“ pakeičiami kodais „2710 19 62–2710 19 68 ir 2710 20 31–2710 20 39“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. rugsėjo 15 d.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 283, 2003 10 31, p. 51.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(3)  2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2031/2001, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 279, 2001 10 23, p. 1).

(4)  2017 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1925, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2017 10 31, p. 1).


Top