EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0550

2018 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/550, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis, II priedas

C/2018/1940

OJ L 91, 9.4.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/550/oj

9.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 91/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/550

2018 m. balandžio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis, II priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančią Direktyvą 92/12/EEB (1), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant vykdyti Bendrojo muitų tarifo, Sąjungos išorės prekybos statistikos ir kitos Sąjungos politikos, kuria reglamentuojamas prekių importas ir eksportas, reikalavimus Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (2) nustatyta prekių nomenklatūra (Kombinuotoji nomenklatūra);

(2)

pildant tam tikrus pranešimų, kuriais keičiamasi taikant Direktyvos 2008/118/EB 21–25 straipsnius, duomenų laukus, turi būti naudojami Komisijos reglamento (EB) Nr. 684/2009 (3) II priede nurodyti kodai;

(3)

produktai, kuriems taikomos Tarybos direktyvos 2003/96/EB (4) nuostatos, apibūdinami nurodant Komisijos reglamente (EB) Nr. 2031/2001 (5) nustatytus Kombinuotosios nomenklatūros kodus;

(4)

tam tikri energetikos produktai išvardyti Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 11 punkto lentelėje („Akcizais apmokestinamas produktas“) ir apibūdinti nurodant Reglamente (EB) Nr. 2031/2001 nustatytus Kombinuotosios nomenklatūros kodus;

(5)

iš dalies pakeitus Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedą (paskutiniai pakeitimai padaryti Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925 (6)), tam tikrų Direktyvoje 2003/96/EB nurodytų energetikos produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai buvo pakeisti naujais;

(6)

Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/552 (7) tam tikrų energetikos produktų, kuriems taikomos Direktyvos 2003/96/EB nuostatos, Kombinuotosios nomenklatūros kodai buvo atnaujinti atsižvelgiant į Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimus (paskutiniai pakeitimai padaryti Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1925);

(7)

būtina užtikrinti, kad Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 11 punkto lentelėje („Akcizais apmokestinamas produktas“) išvardytiems energetikos produktams apibūdinti naudojami Kombinuotosios nomenklatūros kodai būtų Direktyvoje 2003/96/EB, atnaujintoje Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/552, nurodyti Kombinuotosios nomenklatūros kodai;

(8)

Tarybos direktyva 95/60/EB (8) nereikalaujama taikyti bendrojo mokestinio žymiklio reaktyviniams degalams, kurių KN kodas yra 2710 19 21. Todėl šis kodas neturėtų būti naudojamas žymėtam žibalui apibūdinti;

(9)

prie akcizais apmokestinamo produkto kodo E490 aprašyme nurodytas platus KN kodų intervalas, tačiau pagal Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktą šis akcizais apmokestinamo produkto kodas turėtų būti taikomas tik kai kuriems iš jų. Todėl šį aprašymą reikėtų paaiškinti, kad būtų išvardyti tik susiję KN kodai;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 684/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Akcizų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 684/2009 II priedo 11 punkto lentelėje („Akcizais apmokestinamas produktas“) eilutės, kuriose nurodyti akcizais apmokestinami produktai, kurių kodai yra nuo E410 iki E490 ir E910 bei E920, pakeičiamos taip:

EPC

CAT

VIENETAS

Apibūdinimas

A

P

D

E410

E

2

Benzinas, kurio sudėtyje yra švino, priskiriamas KN kodams 2710 12 31 , 2710 12 51 ir 2710 12 59 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E420

E

2

Bešvinis benzinas, priskiriamas KN kodams 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 ir 2710 12 49 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E430

E

2

Gazolis, nežymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 ir 2710 20 19 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E440

E

2

Gazolis, žymėtas, priskiriamas KN kodams 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 ir 2710 20 19 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E450

E

2

Žibalas, priskiriamas KN kodui 2710 19 21 , ir nežymėtas žibalas, priskiriamas KN kodui 2710 19 25 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E460

E

2

Žibalas, žymėtas, priskiriamas KN kodui 2710 19 25 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E470

E

1

Mazutas, priskiriamas KN kodams 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 ir 2710 20 39 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

N

E480

E

2

Produktai, priskiriami KN kodams 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 ir 2710 20 90 (tik produktai, kurių mažiau nei 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, nustatant pagal ISO 3405 metodą (ekvivalentiškas ASTM D 86 metodui)) esant didmeniniam komercinės paskirties judėjimui (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E490

E

2

Produktai, priskiriami KN kodams 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 ir 2710 19 55 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies c punktas)

N

N

Y

E910

E

2

Riebalų rūgščių monoalkilesteriai (FAMAE), kurių sudėtyje esantys esteriai sudaro ne mažiau kaip 96,5 % masės, priskiriami KN kodui 3826 00 10 (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies h punktas)

N

N

Y

E920

E

2

Produktai, priskiriami KN kodams 3824 99 86 , 3824 99 92 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius), 3824 99 93 , 3824 99 96 (išskyrus apsaugos nuo rūdijimo preparatus, kurių aktyviosios sudedamosios dalys yra aminai, ir sudėtinius neorganinius lakų ir panašių produktų tirpiklius ir skiediklius) ir 3826 00 90 , jei jie skirti naudoti kaip krosnių kuras ar variklių degalai (Direktyvos 2003/96/EB 20 straipsnio 1 dalies h punktas)

N

N

Y

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2018 m. rugsėjo 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.

(2)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(3)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL L 197, 2009 7 29, p. 24).

(4)  2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 2003 10 31, p. 51).

(5)  2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2031/2001, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 279, 2001 10 23, p. 1).

(6)  2017 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1925, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2017 10 31, p. 1).

(7)  2018 m. balandžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/552, kuriuo atnaujinami Tarybos direktyvoje 2003/96/EB nurodyti tam tikrų produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodai (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 27).

(8)  1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 95/60/EB dėl gazolių ir žibalo žymėjimo mokesčių tikslams (OL L 291, 1995 12 6, p. 46).


Top