Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1181

2017 m. kovo 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1181, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/117, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Baltijos jūros aplinkai saugoti, ir kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1778

C/2017/1249

OJ L 171, 4.7.2017, p. 30–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1181/oj

4.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/30


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/1181

2017 m. kovo 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/117, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Baltijos jūros aplinkai saugoti, ir kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1778

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnį valstybės narės įgaliotos patvirtinti žuvininkystės išteklių išsaugojimo savo vandenyse priemones, kurios būtinos siekiant laikytis įsipareigojimų pagal Sąjungos aplinkos teisės aktus, įskaitant Tarybos direktyvos 92/43/EEB (2) 6 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB (3) 13 straipsnio 4 dalį;

(2)

Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės specialioms saugomoms teritorijoms nustatytų būtinas apsaugos priemones, kurios atitiktų tos direktyvos prieduose išvardytose teritorijose esančių natūralių buveinių tipų ir rūšių ekologinius reikalavimus. Jame taip pat reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi tinkamų priemonių, siekdamos specialiose saugomose teritorijose išvengti natūralių buveinių ir rūšių būklės pablogėjimo, taip pat smarkaus rūšių, kurioms apsaugoti buvo nustatytos specialios saugomos teritorijos, trikdymo;

(3)

pagal Direktyvos 2008/56/EB 13 straipsnio 4 dalį valstybės narės turi priimti priemonių programas, apimančias erdvės apsaugos priemones, kuriomis prisidedama prie nuoseklių ir pavyzdinių saugomų jūrų teritorijų tinklų kūrimo ir kurios tinkamai apima sudėtinių ekosistemų įvairovę, pavyzdžiui, specialias saugomas teritorijas pagal Buveinių direktyvą, specialias saugomas teritorijas pagal Paukščių direktyvą (4) ir saugomas jūrų teritorijas, kaip yra susitarusios Bendrija ar atitinkamos valstybės narės pagal tarptautinius ar regioninius susitarimus, kurių šalys jos yra;

(4)

jei, valstybės narės nuomone, siekiant laikytis įsipareigojimų pagal Sąjungos aplinkos teisės aktus turi būti priimtos priemonės, o kitos valstybės narės turi tiesioginių žvejybos, kuriai tos priemonės darys poveikį, valdymo interesų, Komisija yra įgaliota tokias priemones priimti deleguotaisiais aktais, remdamasi suinteresuotų valstybių narių pateikta bendra rekomendacija;

(5)

2016 m. rugsėjo 5 d. Komisija priėmė Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/117 (5), kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Baltijos jūros aplinkai saugoti, ir kuriuo panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1778 (6);

(6)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 11 straipsnio 3 dalį Danija pateikė Komisijai ir tiesioginių valdymo interesų turinčioms valstybėms narėms atitinkamą informaciją apie tam tikras reikalingas papildomas priemones, įskaitant jų pagrindimą, patvirtinančius mokslinius faktus ir išsamią informaciją apie jų praktinį įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą;

(7)

2016 m. lapkričio 30 d. Danija, Švedija, Vokietija ir Lenkija Komisijai pateikė bendrą rekomendaciją dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti rifų darinius dar trijose Baltijos jūroje esančiose Danijos „Natura 2000“ teritorijose. Ta rekomendacija pateikta pasikonsultavus su Baltijos jūros patariamąja taryba;

(8)

Rekomenduojamos priemonės apima draudimą rifų zonose (buveinės tipas 1170) ir jas supančiose buferinėse zonose vykdyti žvejybos mobiliais dugną liečiančiais įrankiais veiklą;

(9)

dugninės žvejybos mobiliais dugną liečiančiais įrankiais veikla daro neigiamą poveikį rifų buveinėms, nes ji ardo rifų darinius ir naikina jų biologinę įvairovę. Todėl bendroje rekomendacijoje numatytas draudimas žvejoti tokiais įrankiais atitinkamuose Danijai priklausančiuose rifų rajonuose turėtų būti įtrauktas į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/117.

(10)

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (STECF) 2016 m. gruodžio 6 d. mokslinėje rekomendacijoje (7) teigiama, kad siūlomų apsaugos tikslų bendroje rekomendacijoje nurodytuose specialiuose rajonuose nepavyks visapusiškai pasiekti, jei nebus imtasi atitinkamų žvejybos veiklos prevencijos tuose rajonuose priemonių;

(11)

STECF nustatė keletą problemų, susijusių su išteklių išsaugojimo priemonių įgyvendinimo atitinkamose teritorijose kontrole ir jų reikalavimų vykdymo užtikrinimu. Valstybės narės privalo patvirtinti tinkamas priemones, skirti reikiamų išteklių ir sukurti struktūras, būtinas bendros žuvininkystės politikos srityje įgyvendinamos veiklos kontrolei, inspektavimui ir vykdymui užtikrinti. Šias priemones, kuriomis būtų atsižvelgiama į STECF iškeltus klausimus, galėtų sudaryti, pvz., reikalavimas, kad visi atitinkami laivai dažniau siųstų LSS pranešimus apie buvimo vietą, arba atitinkamų rajonų įtraukimas į rizikos valdymu grindžiamą nacionalinę kontrolės sistemą kaip didelės rizikos rajonų;

(12)

Danija pateikė išsamią informaciją apie priemones, kuriomis, atsižvelgiant į dabartinę žvejybos šiuose rajonuose veiklą, užtikrinamas stebėjimas ir kontrolė. Šios kontrolės priemonės apima žvejybos inspektavimą jūroje ir nuolatinį stebėjimą, kurį pagal rizika grindžiamą valdymo sistemą atlieka Danijos žuvininkystės stebėsenos centras. Be to, per laivų stebėjimo sistemą (LSS) teikiamiems duomenims papildyti naudojama automatinio identifikavimo sistema;

(13)

svarbu užtikrinti, kad būtų atliekami šiuo reglamentu nustatytų priemonių, visų pirma susijusių su žvejybos draudimų laikymosi kontrole, vertinimai. Todėl, siekdama užtikrinti žvejybos draudimo laikymąsi, Danija ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo turėtų atlikti kitą vertinimą;

(14)

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/117 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(15)

šiame reglamente nustatytos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės nedaro poveikio jokioms kitoms esamos ar būsimos valdymo priemonėms, įskaitant žuvininkystės išteklių apsaugos priemones, kuriomis siekiama apsaugoti atitinkamas teritorijas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/117 pakeitimas

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/117 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio c punktas išbraukiamas;

2)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Peržiūra

1.   Iki 2017 m. birželio 30 d. Danija, Vokietija ir Švedija įvertina 3 ir 4 straipsniuose nustatytų priemonių įgyvendinimą priede apibrėžtuose 1–7 rajonuose.

2.   Iki 2017 m. liepos 31 d. Danija, Vokietija ir Švedija Komisijai pateikia 1 dalyje nurodyto vertinimo apibendrinamąją ataskaitą.

3.   Iki 2018 m. spalio 31 d. Danija, Švedija, Vokietija ir Lenkija įvertina 3 ir 4 straipsniuose nustatytų priemonių įgyvendinimą priede apibrėžtuose 8, 9 ir 10 rajonuose.

4.   Iki 2018 m. lapkričio 30 d. Danija, Švedija, Vokietija ir Lenkija Komisijai pateikia 3 dalyje nurodyto vertinimo apibendrinamąją ataskaitą.“;

3)

Priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2013 12 28, p. 22.

(2)  1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

(3)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

(4)  2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

(5)  2016 m. rugsėjo 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/117, kuriuo nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės, skirtos Baltijos jūros aplinkai saugoti, ir kuriuo panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1778 (OL L 19, 2017 1 25, p. 1).

(6)  2015 m. birželio 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1778, kuriuo, siekiant apsaugoti rifų zonas Baltijos jūros ir Kategato sąsiaurio vandenyse, į kuriuos Danija turi suverenias teises, nustatomos žuvininkystės išteklių išsaugojimo priemonės (OL L 259, 2015 10 6, p. 5).

(7)  2016-12_STECF 16-24 – JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf


PRIEDAS

PRIEDAS

Rajonai, kuriuose ribojama žvejyba. Akmeninio rifo apsaugos zonų koordinatės

1 rajonas. Buveinė Nr. 205, tinklo „Natura 2000“ teritorija Nr. 205 (ES kodas DK00VA304), Munkegrund

Taškas

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

1S

55°57.190′

10°51.690′

2S

55°57.465′

10°51.403′

3S

55°57.790′

10°51.477′

4S

55°57.976′

10°52.408′

5S

55°57.985′

10°54.231′

6S

55°58.092′

10°54.315′

7S

55°58.092′

10°57.432′

8S

55°57.920′

10°57.864′

9S

55°57.526′

10°57.861′

10S

55°56.895′

10°57.241′

11S

55°57.113′

10°53.418′

12S

55°57.050′

10°53.297′

13S

55°57.100′

10°52.721′

14S

55°57.275′

10°52.662′

15S

55°57.296′

10°52.435′

16S

55°57.399

10°52.244′

17S

55°57.417′

10°52.116′

18S

55°57.251′

10°52.121′

19S

55°57.170′

10°51.919′

20S

55°57.190′

10°51.690′

2 rajonas. Buveinė Nr. 174, tinklo „Natura 2000“ teritorija Nr. 198 (ES kodas DK00VA255), Hatterbarn

Taškas

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

1S

55°51.942′

10°49.294′

2S

55°52.186′

10°49.309′

3S

55°52.655′

10°49.509′

4S

55°52.676′

10°49.407′

5S

55°52.892′

10°49.269′

6S

55°52.974′

10°49.388′

7S

55°53.273′

10°49.620′

8S

55°53.492′

10°50.201′

9S

55°53.451′

10°50.956′

10S

55°53.576′

10°51.139′

11S

55°53.611′

10°51.737′

12S

55°53.481′

10°52.182′

13S

55°53.311′

10°52.458′

14S

55°53.013′

10°52.634′

15S

55°52.898′

10°52.622′

16S

55°52.778′

10°52.335′

17S

55°52.685′

10°52.539′

18S

55°52.605′

10°52.593′

19S

55°52.470′

10°52.586′

20S

55°52.373′

10°52.724′

21S

55°52.286′

10°52.733′

22S

55°52.129′

10°52.572′

23S

55°52.101′

10°52.360′

24S

55°52.191′

10°52.169′

25S

55°51.916′

10°51.824′

26S

55°51.881′

10°51.648′

27S

55°51.970′

10°51.316′

28S

55°51.976′

10°51.064′

29S

55°52.325′

10°50.609′

30S

55°52.647′

10°50.687′

31S

55°52.665′

10°50.519′

32S

55°52.091′

10°50.101′

33S

55°51.879′

10°50.104′

34S

55°51.810′

10°49.853′

35S

55°51.790′

10°49.482′

36S

55°51.942′

10°49.294′

3 rajonas. Buveinė Nr. 172, tinklo „Natura 2000“ teritorija Nr. 196 (ES kodas DK00VA253), Ryggen

Taškas

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

1S

55°37.974′

10°44.258′

2S

55°37.942′

10°45.181′

3S

55°37.737′

10°45.462′

4S

55°37.147′

10°44.956′

5S

55°36.985′

10°45.019′

6S

55°36.828′

10°44.681′

7S

55°36.521′

10°44.658′

8S

55°36.527′

10°43.575′

9S

55°37.163′

10°43.663′

10S

55°37.334′

10°43.889′

11S

55°37.974′

10°44.258′

4 rajonas. Buveinė Nr. 175, tinklo „Natura 2000“ teritorija Nr. 199 (ES kodas DK00VA256), Broen

Taškas

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

1S

55°11.953′

11°0.089′

2S

55°12.194′

11°0.717′

3S

55°12.316′

11°0.782′

4S

55°12.570′

11°1.739′

5S

55°12.743′

11°1.917′

6S

55°12.911′

11°2.291′

7S

55°12.748′

11°2.851′

8S

55°12.487′

11°3.188′

9S

55°12.291′

11°3.088′

10S

55°12.274′

11°3.108′

11S

55°12.336′

11°3.441′

12S

55°12.023′

11°3.705′

13S

55°11.751′

11°2.984′

14S

55°11.513′

11°2.659′

15S

55°11.390′

11°2.269′

16S

55°11.375′

11°2.072′

17S

55°11.172′

11°1.714′

18S

55°11.069′

11°0.935′

19S

55°11.099′

11°0.764′

20S

55°11.256′

11°0.588′

21S

55°11.337′

11°0.483′

22S

55°11.582′

11°0.251′

23S

55°11.603′

11°0.254′

24S

55°11.841′

11°0.033′

25S

55°11.953′

11°0.089′

5 rajonas. Buveinė Nr. 210, tinklo „Natura 2000“ teritorija Nr. 189 (ES kodas DK007X079), Ertholmene

Taškas

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

1S

55°19.496′

15°9.290′

2S

55°20.441′

15°9.931′

3S

55°20.490′

15°10.135′

4S

55°20.284′

15°10.690′

5S

55°20.216′

15°10.690′

6S

55°20.004′

15°11.187′

7S

55°19.866′

15°11.185′

8S

55°19.596′

15°11.730′

9S

55°19.820′

15°12.157′

10S

55°19.638′

15°12.539′

11S

55°19.131′

15°12.678′

12S

55°18.804′

15°11.892′

13S

55°18.847′

15°10.967′

14S

55°19.445′

15°9.885′

15S

55°19.387′

15°9.717′

16S

55°19.496′

15°9.290′

6 rajonas. Buveinė Nr. 209, tinklo „Natura 2000“ teritorija Nr. 209 (ES kodas DK00VA308), Davids Banke

Taškas

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

1S

55°20.167′

14°41.386′

2S

55°20.354′

14°40.754′

3S

55°21.180′

14°39.936′

4S

55°22.000′

14°39.864′

5S

55°22.331′

14°39.741′

6S

55°22.449′

14°39.579′

7S

55°23.150′

14°39.572′

8S

55°23.299′

14°39.890′

9S

55°23.287′

14°40.793′

10S

55°23.011′

14°41.201′

11S

55°22.744′

14°41.206′

12S

55°22.738′

14°41.775′

13S

55°22.628′

14°42.111′

14S

55°22.203′

14°42.439′

15S

55°22.050′

14°42.316′

16S

55°21.981′

14°41.605′

17S

55°21.050′

14°41.818′

18S

55°20.301′

14°41.676′

19S

55°20.167′

14°41.386′

7 rajonas. Buveinė Nr. 212, tinklo „Natura 2000“ teritorija Nr. 212 (ES kodas DK00VA310), Bakkebrædt & Bakkegrund

Taškas

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

1S

54°57.955′

14°44.869′

2S

54°58.651′

14°41.755′

3S

54°59.234′

14°41.844′

4S

54°59.458′

14°43.025′

5S

54°59.124′

14°44.441′

6S

54°59.034′

14°44.429′

7S

54°58.781′

14°45.240′

8S

54°58.298′

14°45.479′

9S

54°58.134′

14°45.406′

10S

54°57.955′

14°44.869′

8 rajonas. Buveinė Nr. 261, tinklo „Natura 2000“ teritorija Nr. 252 (ES kodas DK00VA261), Adler Grund og Rønne Banke

Taškas

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

1

54°50.2′

14°22.77′

1

54°49.91′

14°22.5′

1

54°49.461′

14°21.831′

1

54°49.673′

14°21.203′

1

54°49.637′

14°21.172′

1

54°49.229′

14°21.434′

1

54°49.075′

14°21.385′

1

54°48.736′

14°21.821′

1

54°48.324′

14°21.197′

1

54°48.321′

14°19.268′

1

54°48.368′

14°17.09′

1

54°48.233′

14°16.306′

1

54°48.262′

14°14.382′

1

54°47.997′

14°12.93′

1

54°48.802′

14°9.888′

1

54°58.281′

14°36.49′

1

54°56.959′

14°34.793′

1

54°56.816′

14°35.056′

1

54°50.283′

14°26.605′

1

54°50.368′

14°25.991′

1

54°50.479′

14°25.724′

1

54°50.586′

14°25.711′

1

54°50.655′

14°25.222′

1

54°50.573′

14°25.081′

1

54°50.599′

14°24.788′

1

54°50.704′

14°24.373′

1

54°50.553′

14°24.025′

1

54°50.576′

14°23.71′

1

54°50.735′

14°23.591′

1

54°50.778′

14°23.43′

1

54°50.898′

14°23.263′

1

54°51.248′

14°22.848′

1

54°51.607′

14°23.248′

1

54°51.733′

14°22.857′

1

54°51.174′

14°22.625′

1

54°50.784′

14°22.19′

1

54°50.561′

14°22.625′

1

54°51.407′

14°22.412′

1

54°54.127′

14°21.359′

1

54°48.802′

14°9.888′

1

54°50.52′

14°12.125′

1

54°49.028′

14°13.925′

1

54°50.832′

14°16.266′

1

54°50.608′

14°16.808′

1

54°59.354°′

14°31.369′

1

54°54.3′

14°22.661′

1

54°53.976′

14°23.554′

1

54°55.143′

14°25.105′

1

54°55.013′

14°26.378′

1

54°55.131′

14°26.576′

1

54°55.316′

14°28.098′

1

54°48.623′

14°10.252′

1

54°56.264′

14°28.778′

1

54°57.603′

14°30.03′

1

54°58.146′

14°28.954′

1

54°59.569′

14°30.82′

1

54 59.918′

14°32.115′

1

55°0.553′

14°30.644′

1

54°59.771′

14°29.605′

1

55°0.053′

14°29.042′

1

55°0.334′

14°29.386′

1

55°0.578′

14°28.837′

1

55°0.968′

14°29.355′

1

55°0.734′

14°29.839′

1

55°1.266′

14°30.639′

1

55°1.34′

14°31.374′

1

55°0.065′

14°33.739′

1

54°59.72′

14°33.79′

1

54°59.485′

14°34.193′

1

54°59.594′

14°35.129′

1

54°58.875′

14°36.417′

2

54°56.989′

14°20.483′

2

54°56.775′

14°21.031′

2

54°55.97′

14°20.005′

2

54°55.208′

14°19.918′

2

54°54.614′

14°19.139′

2

54°54.842′

14°18.629′

2

54°55.423′

14°19.358′

2

54°56.232′

14°19.534′

2

54°56.989′

14°20.483′

3

54°59.065′

14°26.817′

3

54°57.764′

14°25.132′

3

54°57.984′

14°24.458′

3

54°57.971′

14°23.479′

3

54°57.233′

14°22.515′

3

54°57.285′

14°22.001′

3

54°57.922′

14°21.922′

3

54°58.045′

14°21.993′

3

54°58.098′

14°22.314′

3

54°57.983′

14°22.684′

3

54°58.736′

14°23.659′

3

54°58.606′

14°24.422′

3

54°58.706′

14°24.611′

3

54°58.485′

14°25.145′

3

54°59.305′

14°26.211′

3

54°59.065′

14°26.817′

9 rajonas. Buveinė Nr. 100, tinklo „Natura 2000“ teritorija Nr. 116 (ES kodas DK008X190), Centrale Storebælt og Vresen

Taškas

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

1

55°25.438′

11°1.989′

1

55°25.601′

11°3.28′

1

55°24.903′

11°3.559′

1

55°24.649′

11°2.88′

1

55°24.439′

11°2.217′

1

55°25.119′

11°1.706′

1

55°25.438′

11°1.989′

1

55°24.619′

11°1.854′

2

55°25.419′

11°5.434′

2

55°25.184′

11°5.534′

2

55°24.902′

11°5.54′

2

55°24.783′

11°5.26′

2

55°24.819′

11°5.086′

2

55°24.67′

11°4.593′

2

55°24.659′

11°4.042′

2

55°24.939′

11°3.703′

2

55°25.256′

11°4.045′

2

55°25.252′

11°4.428′

2

55°25.625′

11°4.901′

2

55°25.625′

11°4.901′

3

55°23.089′

11°0.437′

3

55°23.314′

11°0.64′

3

55°23.276′

11°1.024′

3

55°22.98′

11°1.046′

3

55°22.965′

11°0.658′

3

55°23.257′

11°0.451′

3

55°23.314′

11°0.64′

4

55°22.624′

11°0.355′

4

55°22.359′

11°0.259′

4

55°22.176′

10°59.661′

4

55°22.279′

10°59.321′

4

55°22.479′

10°59.184′

4

55°22.78′

10°59.978′

4

55°22.479′

10°59.184′

5

55°22.187′

11°6.828′

5

55°23.241′

11°5.892′

5

55°23.232′

11°6.815′

5

55°22.211′

11°6.834′

5

55°22.792′

11°6.766′

5

55°22.499′

11°7.033′

5

55°22.154′

11°6.932′

5

55°22.139′

11°6.882′

5

55°22.162′

11°6.84′

5

55°22.232′

11°6.814′

5

55°22.227′

11°6.789′

5

55°22.195′

11°6.762′

5

55°22.107′

11°6.651′

5

55°22.049′

11°6.583′

5

55°21.901′

11°6.091′

5

55°21.759′

11°5.742′

5

55°21.822′

11°4.958′

5

55°21.98′

11°4.822′

5

55°22.383′

11°5.326′

5

55°22.671′

11°5.463′

5

55°22.87′

11°5.831′

5

55°23.241′

11°5.892′

6

55°23.116′

11°4.313′

6

55°23.116′

11°5.023′

6

55°22.97′

11°5.376′

6

55°22.783′

11°5.465′

6

55°22.4′

11°5.251′

6

55°22.211′

11°4.987′

6

55°22.085′

11°4.631′

6

55°21.815′

11°3.811′

6

55°21.865′

11°3.393′

6

55°21.955′

11°3.286′

6

55°22.125′

11°3.286′

6

55°22.426′

11°3.522′

6

55°22.771′

11°3.846′

6

55°23.116′

11°4.313′

6

55°22.56′

11°5.372′

7

55°20.632′

11°6.389′

7

55°20.646′

11°6.342′

7

55°20.638′

11°6.342′

7

55°20.616′

11°6.469′

7

55°20.514′

11°6.85′

7

55°20.61′

11°6.83′

7

55°20.627′

11°6.794′

7

55°20.613′

11°6.506′

7

55°20.682′

11°6.403′

7

55°20.525′

11°6.027′

7

55°20.225′

11°5.564′

7

55°20.103′

11°5.659′

7

55°20.028′

11°5.906′

7

55°20.223′

11°6.516′

7

55°20.682′

11°6.403′

7

55°20.68′

11°6.641′

7

55°20.651′

11°6.771′

7

55°20.633′

11°6.767′

7

55°20.62′

11°6.51′

7

55°20.336′

11°5.695′

7

55°20.635′

11°6.49′

7

55°20.639′

11°6.446′

7

55°20.63′

11°6.436′

7

55°20.647′

11°6.362′

8

55°21.056′

10°56.562′

8

55°21.92′

10°59.68′

8

55°22.028′

10°59.909′

8

55°22.219′

11°0.087′

8

55°20.379′

10°58.507′

8

55°20.421′

10°58.837′

8

55°20.49′

10°59.106′

8

55°20.537′

10°59.268′

8

55°20.506′

10°59.374′

8

55°20.444′

10°59.385′

8

55°20.72′

11°0.843′

8

55°20.951′

11°1.385′

8

55°21.374′

11°1.777′

8

55°22.182′

11°2.048′

8

55°22.637′

11°1.948′

8

55°22.807′

11°1.442′

8

55°22.535′

11°0.65′

8

55°22.219′

11°0.087′

8

55°19.712′

10°59.605′

8

55°20.707′

10°55.772′

8

55°20.044′

10°55.351′

8

55°19.074′

10°55.587′

8

55°19.01′

10°55.724′

8

55°18.926′

10°57.284′

8

55°18.978′

10°59.081′

8

55°20.044′

10°59.317′

8

55°19.963′

10°59.031′

8

55°19.878′

10°58.604′

8

55°19.765′

10°58.204′

8

55°19.669′

10°57.572′

8

55°19.673′

10°57.297′

8

55°19.475′

10°56.801′

8

55°19.53′

10°56.681′

8

55°19.683′

10°57.012′

8

55°19.784′

10°57.181′

8

55°19.882′

10°57.508′

8

55°20.129′

10°57.805′

8

55°20.382′

10°58.341′

10

55°19.539′

11°7.846′

10

55°19.464′

11°8.143′

10

55°19.348′

11°8.54′

10

55°19.237′

11°8.9′

10

55°19.249′

11°8.982′

10

55°19.134′

11°9.283′

10

55°19.063′

11°9.396′

10

55°18.886′

11°9.591′

10

55°18.843′

11°9.67′

10

55°18.724′

11°9.841′

10

55°17.958′

11°8.211′

10

55°17.881′

11°8.862′

10

55°17.714′

11°9.281′

10

55°17.648′

11°9.861′

10

55°17.477′

11°10.315′

10

55°17.239′

11°10.827′

10

55°17.114′

11°11.133′

10

55°16.854′

11°11.197′

10

55°16.766′

11°11.324′

10

55°16.53′

11°11.452′

10

55°16.095′

11°12.308′

10

55°16.08′

11°12.453′

10

55°16.169′

11°12.654′

10

55°16.161′

11°12.723′

10

55°16.033′

11°12.904′

10

55°16.007′

11°13.144′

10

55°16.543′

11°13.644′

10

55°16.902′

11°13.73′

10

55°17.096′

11°13.51′

10

55°17.076′

11°13.064′

10

55°17.545′

11°13.235′

10

55°17.587′

11°13.017′

10

55°17.673′

11°12.6′

10

55°17.845′

11°12.322′

10

55°17.929′

11°12.155′

10

55°18.036′

11°11.762′

10

55°18.08′

11°11.607′

10

55°18.129′

11°11.477′

10

55°18.265′

11°11.005′

10

55°18.326′

11°10.851′

10

55°18.315′

11°10.591′

10

55°18.361′

11°10.416′

10

55°18.527′

11°10.156′

10

55°18.616′

11°10.002′

10

55°17.988′

11°11.987′

10

55°19.539′

11°7.846′

10

55°19.847′

11°6.941′

10

55°19.653′

11°5.987′

10

55°19.486′

11°5.827′

10

55°19.338′

11°5.889′

10

55°19.032′

11°6.271′

10

55°18.7′

11°6.298′

10

55°18.633′

11°6.171′

10

55°18.155′

11°6.263′

10

55°18.056′

11°6.409′

10

55°17.965′

11°6.661′

10

55°17.843′

11°6.743′

10

55°17.755′

11°6.86′

10

55°17.682′

11°7.066′

10

55°17.682′

11°7.356′

10

55°17.736′

11°7.553′

10

55°17.835′

11°7.591′

10

55°17.937′

11°7.587′

12

55°13.037′

10°54.564′

12

55°13.099′

10°54.201′

12

55°12.975′

10°53.846′

12

55°12.738′

10°53.308′

12

55°12.528′

10°54.474′

12

55°12.431′

10°52.92′

12

55°12.291′

10°52.964′

12

55°12.204′

10°53.563′

12

55°13.099′

10°54.201′

12

55°12.27′

10°54.034′

12

55°12.934′

10°54.608′

13

55°12.001′

10°52.671′

13

55°11.988′

10°54.097′

13

55°11.946′

10°54.239′

13

55°11.675′

10°54.439′

13

55°11.172′

10°54.336′

13

55°11.088′

10°54.182′

13

55°11.241′

10°53.372′

13

55°11.541′

10°53.384′

13

55°11.584′

10°52.825′

13

55°11.107′

10°52.819′

13

55°10.944′

10°53.173′

13

55°10.431′

10°53.477′

13

55°10.324′

10°53.338′

13

55°10.304′

10°52.808′

13

55°10.069′

10°52.688′

13

55°9.994′

10°52.053′

13

55°10.484′

10°51.781′

13

55°10.689′

10°51.872′

13

55°11.711′

10°51.901′

13

55°12.001′

10°52.671′

13

55°9.919′

10°52.511′

14

55°8.442′

10°53.135′

14

55°7.312′

10°53.026′

14

55°7.339′

10°52.24′

14

55°6.665′

10°52.011′

14

55°6.458′

10°51.873′

14

55°6.425′

10°51.644′

14

55°6.49′

10°51.431′

14

55°7.913′

10°51.552′

14

55°8.542′

10°51.629′

14

55°8.762′

10°51.987′

14

55°8.754′

10°52.343′

14

55°8.442′

10°53.135′

15

55°23.281′

10°45.868′

15

55°23.438′

10°46.899′

15

55°22.436′

10°48.264′

15

55°21.686′

10°48.96′

15

55°21.508′

10°50.307′

15

55°20.441′

10°51.066′

15

55°20.104′

10°51.73′

15

55°19.095′

10°52.473′

15

55°18.718′

10°52.328′

15

55°18.642′

10°51.7′

15

55°18.91′

10°51.124′

15

55°19.513′

10°50.867′

15

55°19.65′

10°49.615′

15

55°19.861′

10°48.606′

15

55°20.471′

10°48.321′

15

55°21.046′

10°47.795′

15

55°21.568′

10°47.536′

15

55°22.25′

10°46.695′

15

55°22.534′

10°46.353′

15

55°22.816′

10°46.344′

15

55°22.948′

10°46.253′

15

55°23.281′

10°45.868′

16

55°17.047′

10°49.155′

16

55°16.79′

10°48.307′

16

55°15.961′

10°50.277′

16

55°15.729′

10°50.6′

16

55°15.396′

10°50.281′

16

55°15.076′

10°49.59′

16

55°14.69′

10°49.923′

16

55°14.26′

10°49.912′

16

55°13.484′

10°49.512′

16

55°13.171′

10°49.238′

16

55°13.008′

10°48.759′

16

55°13.052′

10°48.589′

16

55°13.187′

10°48.565′

16

55°13.412′

10°48.691′

16

55°13.514′

10°48.719′

16

55°13.598′

10°48.78′

16

55°13.696′

10°48.876′

16

55°13.756′

10°48.89′

16

55°13.844′

10°48.866′

16

55°13.876′

10°48.941′

16

55°14.054′

10°48.763′

16

55°14.243′

10°48.657′

16

55°14.308′

10°48.555′

16

55°14.365′

10°48.506′

16

55°14.61′

10°48.945′

16

55°15.371′

10°49.001′

16

55°15.408′

10°48.532′

16

55°15.772′

10°47.882′

16

55°16.2′

10°47.656′

16

55°16.614′

10°47.216′

16

55°16.75′

10°47.263′

16

55°17.035′

10°47.428′

16

55°17.137′

10°47.465′

16

55°17.217′

10°47.533′

16

55°17.277′

10°47.53′

16

55°17.317′

10°47.474′

16

55°17.563′

10°47.673′

16

55°17.654′

10°48.554′

16

55°17.615′

10°49.147′

16

55°17.27′

10°49.375′

16

55°17.047′

10°49.155′

17

55°15.901′

10°53.294′

17

55°15.897′

10°53.739′

17

55°16.516′

10°54.748′

17

55°17.165′

10°55.712′

17

55°17.195′

10°56.657′

17

55°17.043′

10°57.42′

17

55°16.717′

10°57.427′

17

55°16.223′

10°56.627′

17

55°15.216′

10°55.738′

17

55°14.488′

10°55.598′

17

55°14.255′

10°55.435′

17

55°13.955′

10°54.872′

17

55°14.014′

10°54.435′

17

55°14.277′

10°54.294′

17

55°14.315′

10°53.183′

17

55°14.404′

10°52.716′

17

55°15.081′

10°52.435′

17

55°15.504′

10°52.472′

17

55°15.901′

10°53.294′

18

55°19.153′

11°1.41′

18

55°19.153′

11°1.405′

18

55°18.706′

11°1.361′

18

55°18.556′

11°1.38′

18

55°18.54′

11°1.382′

18

55°18.407′

10°59.519′

18

55°18.083′

10°58.811′

18

55°17.231′

10°57.913′

18

55°17.31′

10°56.894′

18

55°17.792′

10°55.498′

18

55°17.345′

10°55.539′

18

55°17.204′

10°55.094′

18

55°16.45′

10°54.649′

18

55°16.272′

10°54.307′

18

55°16.034′

10°53.54′

18

55°16.043′

10°53.107′

18

55°16.312′

10°52.573′

18

55°16.321′

10°51.505′

18

55°16.48′

10°50.971′

18

55°16.719′

10°50.963′

18

55°17.598′

10°51.706′

18

55°17.712′

10°51.637′

18

55°17.756′

10°51.339′

18

55°18.016′

10°51.184′

18

55°17.996′

10°50.625′

18

55°18.057′

10°50.283′

18

55°18.209′

10°49.881′

18

55°18.337′

10°49.638′

18

55°18.446′

10°49.432′

18

55°18.71′

10°49.284′

18

55°19.429′

10°49.555′

18

55°19.456′

10°49.88′

18

55°18.953′

10°50.561′

18

55°18.626′

10°50.886′

18

55°18.339′

10°53.146′

18

55°18.587′

10°53.85′

18

55°19.2′

10°54.345′

18

55°19.368′

10°54.926′

18

55°19.129′

10°55.437′

18

55°18.633′

10°55.848′

18

55°18.749′

10°58.729′

18

55°18.67′

10°59.198′

18

55°19.262′

11°0.072′

18

55°20.109′

11°0.134′

18

55°20.163′

11°0.469′

18

55°19.793′

11°1.058′

18

55°19.185′

11°1.404′

18

55°19.153′

11°1.41′

19

55°12.521′

10°48.713′

19

55°12.66′

10°48.627′

19

55°12.612′

10°49.461′

19

55°12.028′

10°49.661′

19

55°11.588′

10°49.552′

19

55°11.513′

10°49.361′

19

55°11.598′

10°49.005′

19

55°11.744′

10°48.931′

19

55°12.172′

10°48.956′

19

55°12.25′

10°48.747′

19

55°12.322′

10°48.752′

19

55°12.398′

10°48.755′

19

55°12.464′

10°48.707′

19

55°12.509′

10°48.678′

19

55°12.521′

10°48.713′

21

55°11.213′

10°49.51′

21

55°11.138′

10°50.719′

21

55°10.916′

10°51.079′

21

55°10.626′

10°51.187′

21

55°9.675′

10°50.936′

21

55°9.479′

10°50.754′

21

55°9.476′

10°49.829′

21

55°10.234′

10°48.014′

21

55°10.256′

10°48.051′

21

55°11.213′

10°49.51′

21

55°11.177′

10°49.151′

21

55°10.847′

10°48.427′

21

55°10.816′

10°48.379′

21

55°10.719′

10°48.362′

21

55°10.669′

10°48.285′

21

55°10.475′

10°48.162′

21

55°10.339′

10°48.111′

22

55°14.799′

11°10.2′

22

55°15.844′

11°10.527′

22

55°15.044′

11°10.252′

22

55°16.2′

11°8.367′

22

55°16.768′

11°8.485′

22

55°15.204′

11°10.346′

22

55°14.917′

11°10.106′

22

55°14.446′

11°8.476′

22

55°16.484′

11°8.142′

22

55°15.684′

11°8.295′

22

55°13.227′

11°9.632′

22

55°13.149′

11°9.334′

22

55°13.702′

11°8.196′

22

55°16.768′

11°8.485′

22

55°16.551′

11°9.587′

23

55°14.471′

11°6.497′

23

55°15.696′

11°6.903′

23

55°15.987′

11°6.678′

23

55°15.927′

11°6.109′

23

55°15.683′

11°5.663′

23

55°14.974′

11°5.842′

23

55°14.502′

11°6.306′

23

55°14.49′

11°6.317′

23

55°14.49′

11°6.317′

23

55°15.907′

11°5.482′

23

55°15.162′

11°7.045′

23

55°15.36′

11°6.988′

23

55°15.052′

11°6.967′

23

55°15.008′

11°6.705′

23

55°14.73′

11°6.849′

24

55°16.004′

11°7.717′

24

55°15.922′

11°7.401′

24

55°15.963′

11°7.048′

24

55°16.19′

11°6.895′

24

55°16.578′

11°6.822′

24

55°16.601′

11°7.41′

24

55°16.578′

11°6.822′

24

55°16.422′

11°7.753′

24

55°16.19′

11°7.898′

25

55°17.387′

11°7.5′

25

55°17.225′

11°6.722′

25

55°16.608′

11°6.803′

25

55°17.108′

11°7.79′

25

55°17.225′

11°6.722′

25

55°17.232′

11°7.807′

25

55°16.67′

11°7.181′

25

55°16.779′

11°6.532′

26

55°11.208′

11°8.312′

26

55°11.336′

11°8.546′

26

55°11.466′

11°8.478′

26

55°11.584′

11°8.192′

26

55°11.594′

11°8.074′

26

55°11.545′

11°7.839′

26

55°11.336′

11°7.839′

26

55°11.545′

11°7.839′

27

55°12.832′

11°8.739′

27

55°12.918′

11°8.519′

27

55°12.522′

11°9.001′

27

55°12.818′

11°8.16′

27

55°12.907′

11°8.258′

27

55°12.918′

11°8.519′

27

55°12.45′

11°8.991′

27

55°12.371′

11°8.858′

27

55°12.351′

11°8.707′

27

55°12.388′

11°8.532′

27

55°12.523′

11°8.438′

27

55°12.707′

11°8.117′

27

55°12.74′

11°8.871′

28

55°13.515′

11°6.869′

28

55°13.519′

11°6.868′

28

55°14.309′

11°6.652′

28

55°14.311′

11°6.651′

28

55°14.276′

11°6.793′

28

55°14.06′

11°7.176′

28

55°13.781′

11°7.32′

28

55°13.623′

11°7.281′

28

55°13.52′

11°7.074′

28

55°13.515′

11°6.869′

29

55°11.712′

11°2.469′

29

55°11.707′

11°2.916′

29

55°12.211′

11°2.56′

29

55°12.756′

11°2.064′

29

55°13.506′

11°2.685′

29

55°14.132′

11°4.408′

29

55°14.132′

11°4.408′

29

55°14.174′

11°5.053′

29

55°14.119′

11°5.172′

29

55°13.845′

11°5.486′

29

55°13.238′

11°5.52′

29

55°12.863′

11°5.161′

29

55°12.681′

11°5.349′

29

55°12.439′

11°5.275′

29

55°12.283′

11°4.904′

29

55°12.123′

11°4.836′

29

55°12.079′

11°4.703′

29

55°11.665′

11°2.827′

29

55°11.634′

11°2.708′

30

55°10.661′

11°3.627′

30

55°11.822′

11°6.151′

30

55°11.741′

11°5.371′

30

55°11.501′

11°4.037′

30

55°11.374′

11°3.746′

30

55°10.86′

11°3.558′

30

55°12.075′

11°6.32′

30

55°10.628′

11°3.878′

30

55°11.079′

11°5.423′

30

55°10.893′

11°5.851′

30

55°10.889′

11°6.753′

30

55°11.513′

11°7.505′

30

55°11.574′

11°7.507′

30

55°11.574′

11°7.507′

30

55°11.81′

11°7.802′

30

55°12.075′

11°6.32′

30

55°13.387′

11°6.859′

30

55°13.397′

11°6.863′

30

55°13.366′

11°7.055′

30

55°13.219′

11°7.528′

30

55°12.743′

11°8.047′

30

55°11.882′

11°7.928′

33

55°10.52′

11°0.624′

33

55°9.891′

10°56.303′

33

55°9.835′

10°56.615′

33

55°9.651′

10°56.891′

33

55°9.493′

10°57.265′

33

55°9.355′

10°57.346′

33

55°9.383′

10°59.387′

33

55°9.419′

10°59.402′

33

55°9.509′

10°59.432′

33

55°9.761′

10°59.518′

33

55°10.084′

10°59.832′

33

55°10.301′

11°0.194′

33

55°10.35′

11°0.271′

33

55°10.566′

11°0.25′

33

55°10.675′

11°0.948′

33

55°10.885′

10°55.558′

33

55°11.174′

10°55.765′

33

55°9.807′

10°56.235′

33

55°12.186′

10°58.317′

33

55°12.329′

10°59.308′

33

55°11.837′

11°0.701′

33

55°11.229′

11°1.175′

33

55°10.675′

11°0.948′

33

55°11.904′

10°57.704′

34

55°9.411′

11°3.202′

34

55°9.411′

11°2.46′

34

55°9.676′

11°2.082′

34

55°9.383′

11°1.07′

34

55°9.39′

10°59.871′

34

55°9.991′

11°3.159′

34

55°9.866′

11°0.298′

34

55°10.451′

11°1.635′

34

55°10.501′

11°2.061′

34

55°10.276′

11°2.795′

34

55°9.39′

10°59.871′

34

55°9.587′

11°3.423′

34

55°9.515′

10°59.983′

35

55°20.698′

11°5.781′

35

55°20.501′

11°5.489′

35

55°19.429′

11°4.654′

35

55°18.993′

11°4.615′

35

55°18.847′

11°4.228′

35

55°18.904′

11°3.106′

35

55°18.823′

11°3.041′

35

55°20.109′

11°3.973′

35

55°18.823′

11°3.041′

35

55°18.872′

11°2.921′

35

55°19.173′

11°2.188′

35

55°19.162′

11°1.756′

35

55°19.195′

11°1.75′

35

55°19.674′

11°1.496′

35

55°19.793′

11°1.681′

35

55°20.048′

11°1.664′

35

55°20.365′

11°1.713′

35

55°20.817′

11°1.873′

35

55°21.281′

11°2.069′

35

55°21.423′

11°3.756′

35

55°21.639′

11°5.288′

35

55°21.429′

11°6.001′

35

55°21.349′

11°5.918′

35

55°21.119′

11°5.624′

35

55°21.084′

11°5.633′

35

55°21.04′

11°5.628′

35

55°20.991′

11°5.667′

35

55°20.964′

11°5.667′

35

55°20.903′

11°5.631′

35

55°20.814′

11°5.537′

35

55°20.796′

11°5.613′

35

55°20.758′

11°5.667′

35

55°20.736′

11°5.715′

35

55°20.705′

11°5.766′

10 rajonas. Buveinė Nr. 173, tinklo „Natura 2000“ teritorija Nr. 197 (ES kodas DK00VA254), Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

Taškas

Šiaurės platuma

Rytų ilguma

2

54°53.509′

9°46.189′

2

54°53.686′

9°45.822′

2

54°54.227′

9°46.743′

2

54°54.056′

9°47.246′

2

54°53.788′

9°47.19′

2

54°53.647′

9°47.665′

2

54°53.175′

9°47.547′

2

54°53.239′

9°47.288′

2

54°53.509′

9°46.189′

3

54°53.037′

9°44.738′

3

54°53.034′

9°45.098′

3

54°52.581′

9°45.493′

3

54°52.313′

9°45.144′

3

54°52.304′

9°44.662′

3

54°52.405′

9°44.49′

3

54°52.551′

9°44.514′

3

54°52.701′

9°44.481′

3

54°52.814′

9°44.46′

3

54°53.037′

9°44.738′

4

54°52.09′

9°44.886′

4

54°52.164′

9°45.97′

4

54°51.927′

9°46.449′

4

54°51.774′

9°46.719′

4

54°51.576′

9°47.24′

4

54°51.49′

9°47.397′

4

54°51.374′

9°47.565′

4

54°51.319′

9°47.574′

4

54°51.201′

9°47.734′

4

54°51.167′

9°47.772′

4

54°51.161′

9°47.917′

4

54°51.148′

9°47.979′

4

54°51.117′

9°48.044′

4

54°51.086′

9°48.079′

4

54°50.948′

9°48.13′

4

54°50.939′

9°48.149′

4

54°50.918′

9°48.175′

4

54°50.899′

9°48.193′

4

54°50.665′

9°48.391′

4

54°50.612′

9°48.374′

4

54°50.572′

9°48.345′

4

54°50.541′

9°48.294′

4

54°50.525′

9°48.24′

4

54°50.5′

9°48.096′

4

54°50.498′

9°48.028′

4

54°50.436′

9°47.909′

4

54°50.351′

9°47.861′

4

54°50.318′

9°47.83′

4

54°50.254′

9°47.679′

4

54°50.242′

9°47.609′

4

54°50.24′

9°47.551′

4

54°50.22′

9°47.443′

4

54°50.217′

9°47.377′

4

54°50.24′

9°47.234′

4

54°50.252′

9°46.969′

4

54°50.147′

9°46.907′

4

54°50.04′

9°45.967′

4

54°50.07′

9°46.089′

4

54°50.099′

9°46.164′

4

54°50.13′

9°46.21′

4

54°50.107′

9°46.381′

4

54°50.073′

9°46.522′

4

54°50.067′

9°46.599′

4

54°50.091′

9°46.783′

4

54°50.106′

9°46.841′

4

54°50.809′

9°45.451′

4

54°52.09′

9°44.886′

4

54°51.914′

9°44.953′

4

54°51.734′

9°45.508′

4

54°51.178′

9°45.611′

4

54°51.02′

9°45.725′

4

54°50.937′

9°45.662′

4

54°50.384′

9°45.183′

4

54°50.22′

9°44.71′

4

54°50.184′

9°44.392′

4

54°50.116′

9°44.377′

4

54°50.005′

9°44.45′

4

54°49.964′

9°44.515′

4

54°49.94′

9°44.607′

4

54°49.878′

9°44.654′

4

54°49.846′

9°44.705′

4

54°49.83′

9°44.805′

4

54°49.822′

9°44.904′

4

54°49.825′

9°45.043′

4

54°49.852′

9°45.167′

4

54°49.865′

9°45.205′

4

54°49.871′

9°45.252′

4

54°49.892′

9°45.332′

4

54°49.934′

9°45.38′

4

54°49.961′

9°45.44′

4

54°49.964′

9°45.496′

4

54°50.005′

9°45.698′

4

54°50.044′

9°45.778′

4

54°50.033′

9°45.902′

5

54°50.845′

9°52.297′

5

54°50.789′

9°52.249′

5

54°50.763′

9°52.206′

5

54°50.688′

9°51.99′

5

54°50.617′

9°51.601′

5

54°50.586′

9°51.244′

5

54°50.584′

9°51.162′

5

54°50.605′

9°51.077′

5

54°50.393′

9°49.586′

5

54°50.428′

9°49.548′

5

54°50.46′

9°49.534′

5

54°50.526′

9°49.535′

5

54°51.514′

9°52.659′

5

54°50.579′

9°49.494′

5

54°50.641′

9°49.416′

5

54°50.691′

9°49.392′

5

54°50.747′

9°49.373′

5

54°50.79′

9°49.384′

5

54°50.872′

9°49.45′

5

54°51.007′

9°49.483′

5

54°51.087′

9°49.459′

5

54°51.131′

9°49.47′

5

54°51.444′

9°49.704′

5

54°50.934′

9°52.32′

5

54°51.04′

9°53.093′

5

54°51.025′

9°52.244′

5

54°51.032′

9°52.311′

5

54°51.062′

9°52.402′

5

54°51.005′

9°52.497′

5

54°50.894′

9°52.324′

5

54°50.989′

9°52.601′

5

54°51.013′

9°52.736′

5

54°51.014′

9°52.844′

5

54°51.046′

9°52.971′

5

54°50.657′

9°50.869′

5

54°51.035′

9°53.181′

5

54°51.029′

9°53.316′

5

54°50.967′

9°53.368′

5

54°50.922′

9°53.438′

5

54°50.905′

9°53.538′

5

54°50.908′

9°53.676′

5

54°50.941′

9°53.838′

5

54°51.073′

9°54.04′

5

54°51.25′

9°54.301′

5

54°51.306′

9°54.332′

5

54°51.437′

9°54.369′

5

54°51.514′

9°54.368′

5

54°51.587′

9°54.283′

5

54°51.836′

9°53.012′

5

54°51.504′

9°52.282′

5

54°51.685′

9°51.909′

5

54°51.717′

9°51.767′

5

54°51.723′

9°51.672′

5

54°51.706′

9°51.266′

5

54°51.706′

9°51.022′

5

54°51.78′

9°50.774′

5

54°51.785′

9°50.697′

5

54°51.701′

9°50.123′

5

54°51.444′

9°49.704′

5

54°50.635′

9°50.794′

5

54°50.595′

9°50.791′

5

54°50.529′

9°50.837′

5

54°50.476′

9°50.852′

5

54°50.419′

9°50.825′

5

54°50.389′

9°50.781′

5

54°50.655′

9°50.993′

5

54°50.36′

9°50.71′

5

54°50.287′

9°50.123′

5

54°50.257′

9°49.953′

5

54°50.256′

9°49.87′

5

54°50.284′

9°49.791′

5

54°50.344′

9°49.677′

6

54°52.192′

9°52.057′

6

54°52.385′

9°51.526′

6

54°52.418′

9°51.25′

6

54°52.605′

9°51.175′

6

54°52.831′

9°51.596′

6

54°52.771′

9°51.344′

6

54°52.831′

9°52.061′

6

54°52.781′

9°52.12′

6

54°52.633′

9°52.041′

6

54°52.574′

9°52.131′

6

54°52.531′

9°52.233′

6

54°52.473′

9°52.344′

6

54°52.458′

9°52.374′

6

54°52.4′

9°52.49′

6

54°52.351′

9°52.422′

6

54°52.831′

9°51.596′

7

54°49.116′

9°59.562′

7

54°49.249′

10°0.171′

7

54°48.776′

10°1.256′

7

54°48.341′

10°0.994′

7

54°48.233′

10°0.716′

7

54°48.374′

10°0.189′

7

54°48.326′

9°59.517′

7

54°48.492′

9°59.239′

7

54°49.116′

9°59.562′

8

54°49.795′

10°2.926′

8

54°50.228′

10°1.616′

8

54°50.578′

10°1.454′

8

54°50.739′

10°2.384′

8

54°50.739′

10°2.384′

8

54°50.732′

10°2.688′

8

54°50.698′

10°2.829′

8

54°50.726′

10°2.92′

8

54°50.737′

10°3.069′

8

54°50.735′

10°3.119′

8

54°50.728′

10°3.159′

8

54°50.718′

10°3.191′

8

54°50.621′

10°3.418′

8

54°50.509′

10°3.489′

8

54°50.374′

10°4.141′

8

54°50.263′

10°4.464′

8

54°49.533′

10°4.343′

8

54°49.779′

10°5.347′

8

54°49.611′

10°5.838′

8

54°48.625′

10°5.639′

8

54°47.05′

10°5.375′

8

54°46.423′

10°4.986′

8

54°46.235′

10°4.119′

8

54°47.75′

10°3.306′

8

54°48.324′

10°3.243′

8

54°49.298′

10°3.069′

9

54°52.544′

10°5.93′

9

54°52.37′

10°6.044′

9

54°52.276′

10°5.981′

9

54°52.209′

10°5.668′

9

54°52.018′

10°5.799′

9

54°51.298′

10°6.441′

9

54°50.892′

10°6.316′

9

54°53.11′

10°4.169′

9

54°53.11′

10°4.169′

9

54°53.021′

10°4.203′

9

54°52.869′

10°4.209′

9

54°52.754′

10°4.272′

9

54°52.639′

10°4.306′

9

54°52.478′

10°4.046′

9

54°50.684′

10°5.541′

9

54°52.404′

10°3.875′

9

54°52.457′

10°2.816′

9

54°52.5′

10°2.223′

9

54°52.473′

10°1.892′

9

54°53.22′

10°4.134′

9

54°52.302′

10°1.138′

9

54°52.091′

10°1.159′

9

54°51.775′

10°2.023′

9

54°51.808′

10°2.257′

9

54°51.686′

10°2.487′

9

54°51.606′

10°2.445′

9

54°51.531′

10°2.457′

9

54°51.461′

10°2.309′

9

54°51.233′

10°1.892′

9

54°51.146′

10°1.847′

9

54°51.08′

10°1.889′

9

54°51.024′

10°2.022′

9

54°50.978′

10°2.192′

9

54°50.935′

10°2.372′

9

54°50.899′

10°2.613′

9

54°50.861′

10°2.786′

9

54°50.862′

10°2.989′

9

54°50.941′

10°3.225′

9

54°50.87′

10°3.465′

9

54°50.869′

10°3.699′

9

54°50.834′

10°3.776′

9

54°50.77′

10°3.821′

9

54°50.712′

10°3.916′

9

54°50.692′

10°3.999′

9

54°53.233′

10°4.607′

9

54°53.196′

10°4.721′

9

54°52.901′

10°4.936′

9

54°52.939′

10°5.179′

9

54°52.923′

10°5.305′

9

54°52.821′

10°5.659′

9

54°52.635′

10°5.808′

9

54°52.6′

10°5.883′

10

54°55.306′

10°14.667′

10

54°55.217′

10°14.732′

10

54°55.14′

10°14.777′

10

54°55.089′

10°14.88′

10

54°54.692′

10°14.915′

10

54°54.739′

10°14.421′

10

54°55.758′

10°13.576′

10

54°55.263′

10°14.729′

10

54°55.818′

10°14.632′

10

54°55.758′

10°13.576′

10

54°55.643′

10°14.649′

10

54°55.577′

10°14.629′

10

54°55.48′

10°14.561′

10

54°55.428′

10°14.629′

10

54°55.342′

10°14.641′

11

54°59.867′

10°10.894′

11

54°58.931′

10°10.949′

11

54°59.498′

10°11.882′

11

55°0.436′

10°10.201′

11

55°0.592′

10°10.779′

11

55°0.436′

10°10.201′

12

55°1.129′

10°10.216′

12

55°0.773′

10°10.374′

12

55°0.577′

10°9.259′

12

55°0.846′

10°8.761′

12

55°0.95′

10°8.784′

12

55°1.389′

10°8.149′

12

55°1.738′

10°8.665′

12

55°1.835′

10°8.986′

12

55°1.602′

10°9.315′

12

55°1.852′

10°10.252′

12

55°1.586′

10°10.865′

12

55°1.586′

10°10.865′

13

54°57.138′

10°1.498′

13

54°56.926′

10°1.595′

13

54°56.67′

10°1.883′

13

54°56.536′

10°2.003′

13

54°56.8′

10°2.747′

13

54°57.047′

10°2.535′

13

54°57.311′

10°2.159′

13

54°56.751′

10°1.792′

13

54°56.583′

10°2.572′

13

54°57.024′

10°1.573′

13

54°57.311′

10°2.159′

13

54°57.344′

10°1.985′

14

54°59.342′

9°59.98′

14

54°59.306′

9°59.73′

14

54°59.188′

9°59.647′

14

54°59.342′

9°59.98′

14

54°57.67′

10°1.436′

14

54°59.018′

9°59.858′

14

54°58.912′

9°59.993′

14

54°58.748′

10°0.122′

14

54°58.697′

10°0.19′

14

54°57.731′

10°0.913′

14

54°58.77′

10°1.091′

14

54°57.934′

10°0.78′

14

54°58.163′

10°0.584′

14

54°58.329′

10°0.464′

14

54°57.837′

10°1.797′

14

54°59.159′

9°59.713′

15

55°7.061′

9°58.268′

15

55°7.371′

9°58.186′

15

55°7.425′

9°57.391′

15

55°7.425′

9°57.391′

15

55°7.04′

9°57.371′

16

55°6.926′

9°56.402′

16

55°6.581′

9°56.535′

16

55°6.724′

9°55.371′

16

55°6.917′

9°55.374′

16

55°6.917′

9°55.374′

16

55°7.086′

9°55.828′

17

55°5.687′

9°52.437′

17

55°6.623′

9°54.685′

17

55°5.243′

9°54.787′

17

55°5.651′

9°56.322′

17

55°5.266′

9°55.606′

17

55°5.334′

9°54.238′

17

55°5.687′

9°52.437′

17

55°5.357′

9°53.259′

17

55°6.141′

9°56.307′

17

55°6.478′

9°55.548′

18

55°4.505′

9°52.71′

18

55°5.288′

9°54.25′

18

55°5.021′

9°54.969′

18

55°4.153′

9°53.836′

18

55°4.365′

9°52.05′

18

55°4.829′

9°51.488′

18

55°4.595′

9°51.553′

18

55°5.288′

9°54.25′

18

55°5.3′

9°52.485′

18

55°5.076′

9°51.644′

19

55°1.54′

9°55.631′

19

55°1.138′

9°54.303′

19

55°1.54′

9°55.631′

19

55°1.616′

9°54.495′

19

55°1.657′

9°53.627′

19

55°1.365′

9°53.469′

19

55°1.215′

9°53.886′

19

55°1.174′

9°54.05′

19

55°1.136′

9°54.77′

19

55°1.174′

9°55.102′

19

55°1.546′

9°53.513′

19

55°1.154′

9°55.437′

19

55°1.272′

9°55.766′

19

55°1.127′

9°54.513′

20

54°55.327′

10°2.909′

20

54°55.865′

10°2.968′

20

54°55.043′

10°4.181′

20

54°56.032′

10°3.14′

20

54°55.263′

10°4.343′

20

54°54.879′

10°3.415′

20

54°56.029′

10°3.434′

20

54°56.032′

10°3.14′

21

55°4.083′

9°48.621′

21

55°3.677′

9°49.439′

21

55°3.472′

9°50.486′

21

55°3.62′

9°50.547′

21

55°4.46′

9°49.517′

21

55°3.434′

9°49.936′

21

55°4.46′

9°49.517′

22

54°52.703′

9°37.962′

22

54°52.556′

9°38.113′

22

54°52.703′

9°37.962′

22

54°52.674′

9°37.675′

22

54°52.563′

9°37.608′

22

54°52.437′

9°37.66′

22

54°52.419′

9°37.969′

23

55°1.982′

9°53.721′

23

55°3.253′

9°51.284′

23

55°2.963′

9°51.067′

23

55°2.734′

9°51.219′

23

55°2.675′

9°51.294′

23

55°2.419′

9°51.517′

23

55°2.337′

9°51.79′

23

55°2.056′

9°52.057′

23

55°1.651′

9°52.695′

23

55°1.699′

9°53.646′

23

55°2.366′

9°53.366′

23

55°3.278′

9°52.154′

23

55°3.253′

9°51.284′

24

55°7.248′

10°1.614′

24

55°7.217′

10°1.481′

24

55°7.247′

10°1.341′

24

55°7.18′

10°1.006′

24

55°6.396′

10°1.726′

24

55°6.133′

10°2.688′

24

55°6.346′

10°3.264′

24

55°6.46′

10°3.326′

24

55°7.281′

10°1.685′

24

55°7.248′

10°1.614′

24

55°6.842′

10°2.743′

25

54°58.043′

10°11.492′

25

54°58.068′

10°11.479′

25

54°58.489′

10°11.412′

25

54°58.689′

10°11.455′

25

54°58.763′

10°11.491′

25

54°59.001′

10°11.714′

25

54°59.027′

10°12.099′

25

54°58.305′

10°12.475′

25

54°58.32′

10°12.336′

25

54°58.24′

10°12.261′

25

54°58.131′

10°12.25′

25

54°58.094′

10°12.264′

25

54°58.01′

10°12.268′

25

54°57.94′

10°12.311′

25

54°57.901′

10°12.35′

25

54°57.79′

10°12.371′

25

54°57.698′

10°12.471′

25

54°57.618′

10°12.585′

25

54°57.479′

10°12.689′

25

54°57.368′

10°12.942′

25

54°57.216′

10°13.195′

25

54°57.142′

10°13.323′

25

54°57.017′

10°13.555′

25

54°56.931′

10°13.616′

25

54°56.836′

10°13.829′

25

54°56.65′

10°14.154′

25

54°56.504′

10°14.357′

25

54°56.016′

10°14.196′

25

54°56.017′

10°13.938′

25

54°56.047′

10°13.818′

25

54°56.047′

10°13.728′

25

54°56.074′

10°13.63′

25

54°56.105′

10°13.588′

25

54°56.157′

10°13.548′

25

54°56.193′

10°13.538′

25

54°56.211′

10°13.491′

25

54°56.239′

10°13.439′

25

54°56.316′

10°13.38′

25

54°56.351′

10°13.235′

25

54°56.406′

10°13.156′

25

54°56.661′

10°13.088′

25

54°56.735′

10°13.174′

25

54°56.76′

10°13.272′

25

54°56.873′

10°13.244′

25

54°57.033′

10°13.114′

25

54°57.061′

10°13.077′

25

54°57.111′

10°12.976′

25

54°57.174′

10°12.908′

25

54°57.206′

10°12.819′

25

54°57.291′

10°12.683′

25

54°57.287′

10°12.589′

25

54°57.295′

10°12.529′

25

54°57.312′

10°12.476′

25

54°57.359′

10°12.384′

25

54°57.406′

10°12.321′

25

54°57.488′

10°12.204′

25

54°57.594′

10°12.116′

25

54°57.625′

10°12.083′

25

54°57.645′

10°12.069′

25

54°57.678′

10°12.02′

25

54°57.702′

10°11.997′

25

54°57.729′

10°11.947′

25

54°57.76′

10°11.905′

25

54°57.772′

10°11.893′

25

54°57.781′

10°11.867′

25

54°57.799′

10°11.834′

25

54°57.844′

10°11.769′

25

54°57.861′

10°11.748′

25

54°57.871′

10°11.738′

25

54°57.897′

10°11.718′

25

54°57.923′

10°11.655′

25

54°58.021′

10°11.512′

25

54°58.043′

10°11.492′

25

54°56.947′

10°13.256′

26

55°2.406′

9°55.459′

26

55°3.147′

9°53.862′

26

55°3.758′

9°54.315′

26

55°3.835′

9°55.545′

26

55°3.734′

9°55.911′

26

55°4.09′

9°56.653′

26

55°3.017′

9°58.579′

26

55°2.908′

9°59.105′

26

55°2.694′

9°59.185′

26

55°2.125′

10°0.197′

26

55°1.798′

10°0.078′

26

55°1.731′

9°59.062′

26

55°2.174′

9°58.022′

26

55°2.093′

9°57.502′

26

55°2.11′

9°56.562′

26

55°2.406′

9°55.459′

27

55°6.18′

10°3.938′

27

55°5.344′

10°4.361′

27

55°5.256′

10°4.302′

27

55°5.201′

10°4.182′

27

55°5.138′

10°4.192′

27

55°5.093′

10°4.24′

27

55°4.832′

10°4.315′

27

55°4.606′

10°4.339′

27

55°4.549′

10°4.435′

27

55°4.525′

10°4.62′

27

55°4.284′

10°4.335′

27

55°4.329′

10°3.358′

27

55°4.686′

10°3.222′

27

55°5.106′

10°3.562′

27

55°5.274′

10°2.929′

27

55°5.45′

10°2.804′

27

55°5.751′

10°2.814′

27

55°6.18′

10°3.938′

28

55°3.933′

10°5.745′

28

55°3.835′

10°7.238′

28

55°3.602′

10°7.282′

28

55°3.373′

10°6.635′

28

55°2.859′

10°7.445′

28

55°2.581′

10°7.321′

28

55°2.027′

10°6.512′

28

55°2.053′

10°5.121′

28

55°2.826′

10°3.918′

28

55°3.022′

10°4.233′

28

55°3.283′

10°5.237′

28

55°3.481′

10°5.27′

28

55°3.933′

10°5.745′


Top