Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0547

2017 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/547 dėl laikino eksperimento, susijusio su sėkliniais bulvių gumbais, gautais iš tikrųjų bulvių sėklų, organizavimo pagal Tarybos direktyvą 2002/56/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 1736) (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/1736

OJ L 78, 23.3.2017, p. 65–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/547/oj

23.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/65


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/547

2017 m. kovo 21 d.

dėl laikino eksperimento, susijusio su sėkliniais bulvių gumbais, gautais iš tikrųjų bulvių sėklų, organizavimo pagal Tarybos direktyvą 2002/56/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 1736)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/56/EB dėl prekybos sėklinėmis bulvėmis (1), ypač į jos 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

naujausi bulvių selekcijos pokyčiai gali padėti labai sumažinti kūrimo programų trukmę, padeda pasiekti didesnės genetinės įvairovės ir leidžia kurti naujas veisles, kurioms būdingi naudingų savybių deriniai;

(2)

šiuo metu pripažinta sėklinių bulvių auginimo praktika pagrįsta vegetatyviniu bulvių gumbų dauginimu kelias reprodukcijas. Tačiau 1 konstatuojamojoje dalyje nurodyti pokyčiai apima bulvių dauginimą sėklomis, vadinamomis tikrosiomis bulvių sėklomis. Dauginimo pradedant tikrosiomis bulvių sėklomis praktika gali gerokai sutrumpinti laiką, kurio reikia pagaminti pakankamą sėklinių bulvių kiekį galutiniams naudotojams, o kartu sumažinti ligų kaupimosi riziką;

(3)

iš tikrųjų bulvių sėklų gauti sėkliniai gumbai šiuo metu neatitinka Direktyvos 2002/56/EB 2 straipsnio b punkto i papunkčio reikalavimo, kad jie būtų išauginti laikantis pripažintos praktikos, todėl būtina surinkti informaciją apie tokių sėklinių gumbų gamybą ir prekybą, kad būtų galima nustatyti, kokių kokybės standartų ir patikrinimų reikalavimų reikia laikytis, kad būtų užtikrinta šių sėklinių gumbų kokybė ir sveikata, ir kokiu etapu ar kokiomis sąlygomis jiems būtų galima taikyti sertifikavimo sistemą. Todėl tikslinga vadovaujanti Direktyva 2002/56/EB organizuoti laikiną eksperimentą, susijusį su sėkliniais gumbais, gautais iš tikrųjų bulvių sėklų, prižiūrint atitinkamoms valdžios institucijoms;

(4)

atitinkamų sėklinių gumbų sveikatos, tapatumo ir sveikatos užtikrinimas priklauso nuo naujoviškų pradinių ir tarpinių gamybos proceso etapų kokybės, tapatumo ir sveikatos užtikrinimo. Todėl informacija apie tikrųjų bulvių sėklų ir iš tokių sėklų išaugintų sėjinukų sveikatą, tapatumą ir kokybę turėtų būti renkama ir teikiama, kad būtų užtikrinta, jog sėkliniai gumbai atitiks elitinėms sėklinėms bulvėms arba sertifikuotoms sėklinėms bulvėms keliamus reikalavimus;

(5)

žinių apie iš tikrųjų bulvių sėklų gautų sėklinių gumbų sveikatos ir pakankamo veislės tapatumo ir grynio palaikymą viso gamybos proceso metu yra mažai. Todėl reikia rinkti ir pateikti atitinkamą informaciją. Po kelerių metų surinką informaciją apie per eksperimentą naudotos medžiagos veislės tapatumą ir veislinį grynį gali prireikti peržiūrėti, kad būtų nustatytos galimos problemos, dėl kurių gali pakisti tos medžiagos identifikavimas ir kokybė;

(6)

eksperimente dalyvaujančios valstybės narės turėtų leisti prekiauti sėkliniais gumbais, gautais iš tikrųjų bulvių sėklų. Dėl naujoviško gamybos proceso gamintojams turėtų būti netaikomi tam tikri Direktyvoje 2002/56/EB nustatyti reikalavimai, visų pirma susiję su mažiausiu tokių sėklinių gumbų dydžiu, taikomu norint pateikti juos rinkai, su veislės aspektais, didžiausiu taikomu reprodukcijų skaičiumi ir išoriniais pažeidimais;

(7)

be bendrųjų Direktyva 2002/56/EB nustatytų sąlygų, turėtų būti nustatytos specialios prekybos eksperimentiniais sėkliniais gumbais sąlygos. Šiomis sąlygomis turėtų būti užtikrinamas pakankamos informacijos eksperimentui vertinti surinkimas. Todėl būtina nustatyti registravimo, atsekamumo, ženklinimo, produktyvumo tyrimų ir ataskaitų teikimo taisykles;

(8)

atsižvelgiant į eksperimentinį šio sprendimo pobūdį, sertifikuotinų sėklinių bulvių kiekis turi būti nedidelis;

(9)

tam, kad valstybės narės galėtų patikrinti, ar neviršijamas didžiausias leidžiamas kiekis, gamintojai, ketinantys auginti sėklinius gumbus arba sodinti sėjinukus eksperimento tikslais turėtų pranešti apie planuojamas auginimo ar sodinimo apimtis;

(10)

siekiant apžvelgti eksperimento raidą, dalyvaujančios valstybės narės turėtų kasmet pateikti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ataskaitą apie parduotus kiekius. Eksperimento pabaigoje jos turėtų pateikti galutinę ataskaitą, kurioje visų pirma turi nurodyti patikrinimų vietoje ir siuntų patikrinimų rezultatus ir informaciją apie tikrųjų bulvių sėklų ir iš tokių sėklų išaugintų sėjinukų sveikatą, tapatumą ir kokybę;

(11)

eksperimentas turėtų būti vykdomas ilgiausią pagal Direktyvos 2002/56/EB 19 straipsnį galimą laikotarpį – septynerius metus, kad gamintojai ir tiekėjai galėtų išauginti ir parduoti pakankamą kiekį eksperimentinių sėklinių gumbų, o kompetentingos institucijos galėtų patikrinti tą medžiagą ir surinkti pakankamai palyginamos informacijos, kurią galėtų panaudoti galutinei ataskaitai rengti;

(12)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Sąjungos mastu organizuojamas laikinas eksperimentas, kurio tikslas – įvertinti, ar laikantis tam tikrų sąlygų sėkliniai gumbai, gauti iš daigų, išaugintų iš tikrųjų bulvių sėklų, gali būti geresnė auginimo iš sėklinių bulvių alternatyva ir tokiu būdu gali būti laikoma pripažinta praktika, kuria užtikrinamas veislės ir sveikatos palaikymas pagal Direktyvos 2002/56/EB 2 straipsnio b punkto i papunktį.

2.   Eksperimento tikslas – įvertinti šiuos aspektus:

a)

ar 1 dalyje nurodytas sėklinių gumbų auginimas gali būti laikomas pripažinta praktika pagal Direktyvos 2002/56/EB 2 straipsnio b punkto i papunktį ir ar tikrosios bulvių sėklos gali būti laikomos iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklomis pagal tos direktyvos 2 straipsnio c punkto i papunktį;

b)

ar 1 dalyje nurodyti sėkliniai gumbai, mažesni už Direktyvos 2002/56/EB 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą mažiausią dydį, yra priimtini;

c)

ar kitoks nei Direktyvos 2002/56/EB I priedo 7 punkte nurodytas didžiausias elitinių sėklinių bulvių ir sertifikuotų sėklinių bulvių reprodukcijų skaičius yra priimtinas;

d)

ar 1 dalyje nurodyti sėkliniai gumbai, kurių išorinių pažeidimų dalis viršija Direktyvos 2002/56/EB II priedo 3 punkte nurodytą didžiausią dalį, yra priimtini;

e)

ar 1 dalyje nurodyti sėkliniai gumbai išlaiko pakankamą veislės tapatumą ir grynį po kelių vegetatyvinio dauginimo ciklų ir ar tokiems sėkliniams gumbams taikomos kitokios nei Direktyvos 2002/56/EB I priedo 1 dalies b punkte ir 2 dalies b punkte atitinkamai elitinėms sėklinėms bulvėms ir sertifikuotoms sėklinėms bulvėms nustatytos didžiausios normos yra priimtinos;

f)

ar sėklų pernešamos ligos daro poveikį 1 dalyje nurodytiems sėkliniams gumbams ir, jeigu taip, ar dėl šių ligų reikia nustatyti konkrečius reikalavimus;

g)

ar reikia nustatyti konkrečius reikalavimus dėl atsekamumo, tapatumo, kokybės ir sveikatos viso tikrųjų bulvių sėklų ir sėjinukų, auginamų tikrųjų bulvių sėklų, auginimo proceso metu, siekiant užtikrinti 1 dalyje nurodytų sėklinių gumbų kokybę, identifikavimą ir sveikatą, ir

h)

koks yra tinkamiausias sertifikuotų sėklinių bulvių išauginimo iš tikrųjų bulvių sėklų būdas Sąjungoje vyraujančiomis agroklimato sąlygomis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   tikrosios bulvių sėklos– Sąjungoje išaugintos bulvių sėklos botanikos prasme;

b)   eksperimentiniai sėjinukai– Sąjungoje iš tikrųjų bulvių sėklų išauginti daigai, skirti kitoms bulvėms auginti;

c)   eksperimentiniai sėkliniai gumbai– bulvių gumbai, išauginti Sąjungoje iš eksperimentinių sėjinukų;

d)   eksperimentinė medžiaga– tikrosios bulvių sėklos, eksperimentiniai sėjinukai ir eksperimentiniai sėkliniai gumbai.

3 straipsnis

Valstybių narių dalyvavimas

1.   Eksperimente gali dalyvauti bet kuri valstybė narė.

2.   Valstybė narė, nusprendusi dalyvauti eksperimente (toliau – dalyvaujanti valstybė narė), apie dalyvavimą praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

3.   Dalyvaujanti valstybė narė gali bet kada nutraukti savo dalyvavimą, pranešdama apie tai Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4 straipsnis

Oficialus sertifikavimas ir nuo Direktyvos 2002/56/EB nukrypti leidžiančios nuostatos

Dalyvaujančios valstybės narės, laikydamosi 5 straipsnyje nustatytų kiekybinių apribojimų, iki 2023 m. gruodžio 31 d. gali oficialiai sertifikuoti eksperimentinius bulvių gumbus kaip elitines sėklines bulves arba kaip sertifikuotas sėklines bulves pagal atitinkamas Direktyvos 2002/56/EB nuostatas, jei tie sėkliniai gumbai atitinka šio sprendimo 6 ir 7 straipsnius ir jei jie buvo įveisti, išauginti ar laikomi asmenų, užregistruotų pagal šio sprendimo 8 straipsnį, su sąlyga, kad šie eksperimentiniai sėkliniai gumbai priklauso veislei, kuri atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

ji yra įtraukta į Bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą pagal Tarybos direktyvos 2002/53/EB (2) 17 straipsnį;

b)

ji buvo pripažinta kitoje valstybėje narėje pagal Direktyvos 2002/53/EB 3 straipsnį;

c)

buvo pateikta galiojanti paraiška dėl veislės pripažinimo pagal Direktyvos 2002/53/EB 3 straipsnį.

Taikant pirmą dalį, eksperimentiniai sėkliniai gumbai laikomi išaugintais laikantis pripažintos praktikos, kuria užtikrinamas veislės ir sveikatos palaikymas pagal Direktyvos 2002/56/EB 2 straipsnio b punkto i papunktį, ir vertinami kaip išauginti iš iki elitinės sėklos buvusios reprodukcijos sėklų pagal tos direktyvos 2 straipsnio c punkto i papunktį.

Direktyvos 2002/56/EB I priedo 1 dalies b punktas, 2 dalies b punktas ir II priedo 3 punktas netaikomi.

Direktyvos 2002/56/EB 10 straipsnis netaikomas iš eksperimentinių sėjinukų išaugintiems gumbams.

5 straipsnis

Kiekybinis apribojimas

Kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės sertifikavimas pagal 4 straipsnį ribojamas: atitinkamos valstybės narės eksperimentinių sėklinių gumbų kiekis atitinkamais metais negali viršyti 0,3 % išauginamų sėklinių bulvių arba pasodintų sėklinių bulvių plotas turi būti ne didesnis kaip 10 hektarų.

Ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. kiekvienas gamintojas deklaruoja sertifikavimo institucijai, kokiame plote tais metais jis ketina sodinti eksperimentinius sėklinius gumbus.

6 straipsnis

Eksperimentinių sėjinukų ir rinktinių sėklinių bulvių kokybės, tapatumo ir sveikatos reikalavimai

Eksperimentiniai sėkliniai gumbai gaunami iš I priedo A skirsnyje nustatytus reikalavimus atitinkančių eksperimentinių sėjinukų, išaugintų iš tikrųjų bulvių sėklų, gautų po motininės įvaisinės linijos lytinio kryžminimo ir atitinkančių I priedo B skirsnyje nustatytus reikalavimus.

7 straipsnis

Didžiausias reprodukcijų skaičius

Nukrypstant nuo Direktyvos 2002/56/EB I priedo 7 punkto pirmos ir antros pastraipų didžiausias bendras iš tikrųjų bulvių sėklų gaunamų elitinių sėklinių bulvių ir sertifikuotų sėklinių bulvių reprodukcijų skaičius – keturios reprodukcijos.

Iš eksperimentinių sėjinukų išauginti gumbai yra pirmoji reprodukcija.

8 straipsnis

Selekcininkų, gamintojų ir už bulvių veislių, dauginamų tikrosiomis bulvių sėklomis, palaikymą atsakingų asmenų registravimas

1.   Kiekviena dalyvaujanti valstybė narė tvarko ir atnaujina viešą fizinių ir juridinių asmenų, gaminančių ir parduodančių eksperimentinę medžiagą, registrą.

2.   1 dalyje nurodyti asmenys pateikia paraišką sertifikavimo institucijai dėl įtraukimo į registrą. Paraiškoje nurodomi visi toliau nurodyti duomenys:

a)

jų pavadinimas (vardas, pavardė), adresas ir kontaktiniai duomenys;

b)

susijusios veislės pavadinimas.

Registre pateikiami visi šie su kiekvienu asmeniu susiję duomenys.

9 straipsnis

Ženklinimas

Be informacijos, kurios reikalaujama pagal Direktyvą 2002/56/EB, eksperimentinių sėkliniai gumbų, parduodamų kaip elitinės sėklinės bulvės arba sertifikuotos sėklinės bulvės, pakuotės ir talpos ženklinamos oficialia etikete, kurioje nurodoma II priedo A skirsnyje nustatyta informacija.

Prie eksperimentinių sėjinukų talpų pridedamas tiekėjo parengtas dokumentas, kuriame nurodoma II priedo B skirsnyje nustatyta informacija.

Tikrųjų bulvių sėklų pakuotės ženklinamos tiekėjo etikete su II priedo C skirsnyje nustatyta informacija.

Oficialios etiketės, su eksperimentinių sodinukų talpa pateikiamas dokumentas ir tiekėjo etikės parengiamos bent viena oficialiąja Sąjungos kalba.

10 straipsnis

Atsekamumas

Dalyvaujančios valstybės narės užtikrina eksperimentinės medžiagos atsekamumą.

Tiekėjas, perduodantis eksperimentinę medžiagą kitam tiekėjui, saugo duomenis, kad galėtų nustatyti, kokiam tiekėjui perdavė kiekvieną bandomosios medžiagos vienetą.

Tiekėjas, kuriam perduodama eksperimentinė medžiaga, saugo duomenis, kad galėtų nustatyti, koks tiekėjas jam perdavė kiekvieną bandomosios medžiagos vienetą.

Tiekėjai saugo visus šiame straipsnyje nurodytus duomenis iki 2024 m. kovo 31 d.

11 straipsnis

Oficialūs patikrinimai

Dalyvaujančios valstybės narės sertifikavimo institucijos atlieka oficialius su eksperimentinės medžiagos gamyba ir pardavimu susijusius patikrinimus. Nepažeidžiant Direktyvos 2002/56/EB 23 straipsnio, tokie oficialūs patikrinimai apima bent:

a)

pareiškimų apie ketinamus išauginti kiekius ir pranešimų apie parduotus kiekius tikrinimą;

b)

tikrųjų bulvių sėklų analitinį grynį, kitų veislių kiekį ir daigumą;

c)

gamintojo ir bet kurio asmens, prekiaujančio eksperimentine medžiaga, atitiktį šiame sprendime nustatytiems reikalavimams.

Su pirmos pastraipos b punktu susiję patikrinimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per metus. Jie apima susijusių asmenų patalpų, laukų ir šiltnamių, naudojamų tikrųjų bulvių sėklų ir eksperimentinių sėjinukų auginimui, tikrinimą.

12 straipsnis

Prievolė teikti pranešimus ir ataskaitas

1.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 28 d. tiekėjai praneša atsakingai dalyvaujančios valstybės narės oficialiai įstaigai apie jų per praėjusius metus parduotos eksperimentinės medžiagos kiekį. Dalyvaujančios valstybės narės saugo duomenis apie parduotos eksperimentinės medžiagos kiekį. Gavus prašymą ši informacija pateikiama sertifikavimo institucijai.

2.   Iki kiekvienų metų kovo 31 d. kiekviena dalyvaujanti valstybė narė pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praėjusių metų ataskaitą, kurioje pateikiama III priede nurodyta informacija, jei tokia informacija yra žinoma. Toje ataskaitoje visada pateikiama informacija apie parduotos eksperimentinės medžiagos kiekį, ir, kai tai žinoma, nurodoma valstybė narė, kuriai buvo skirta eksperimentinė medžiaga. Toje ataskaitoje gali būti pateikiama ir kita informacija, kurią dalyvaujanti valstybė narė laiko svarbia.

3.   Iki 2024 m. kovo 31 d. kiekviena dalyvaujanti valstybė narė pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms galutinę ataskaitą, kurioje pateikiama III priede nurodyta informacija. Toje ataskaitoje, be kita ko, pateikiamas eksperimento sąlygų vertinimas ir, jeigu tikslinga, vertinimas, ar verta organizuoti tokį eksperimentą ateityje. Šioje ataskaitoje gali būti pateikiama ir kita informacija, kurią dalyvaujanti valstybė narė laiko svarbia atsižvelgdama į eksperimento tikslą.

4.   Dalyvaujanti valstybė narė, kuri eksperimente baigia dalyvauti iki 2023 m. gruodžio 31 d., iki kitų metų po baigimo dalyvauti kovo 31 d. pateikia savo galutinę ataskaitą.

13 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 60.

(2)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (OL L 193, 2002 7 20, p. 1).


I PRIEDAS

6 STRAIPSNYJE NURODYTI REIKALAVIMAI

A SKIRSNIS

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti eksperimentiniai sėjinukai

1.

Sėjinukai yra beveik be kenksmingųjų organizmų ar ligų, galinčių paveikti kokybę, arba jų ženklų ar požymių, kurie sumažina naudingumą, o ypač be šių kenksmingųjų organizmų: Rhizoctonia solani Kühn, Phytophtera infestans (Mont.) de Bary, Alternaria solani Sorauer, Alternaria alternata (Fr.) Keissl., Verticillium dahlia Kleb., Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold, bulvių lapų susisukimo viruso, bulvių A viruso, bulvių M viruso, bulvių S viruso, bulvių X viruso ir bulvių Y viruso.

2.

Sėjinukai neturi juodosios kojelės simptomų.

3.

Sėjinukai turi pakankamą veislės tapatumą ir veislinį grynį.

4.

Sėjinukai yra beveik be trūkumų, kurie gali paveikti sodinamosios medžiagos kokybę ir naudingumą.

B SKIRSNIS

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti tikrosios bulvių sėklos

1.

Sėklos turi pakankamą veislės tapatumą ir veislinį grynį.

2.

Sėklų naudingumą mažinančių ligų ir kenksmingųjų organizmų turi būti kiek įmanoma mažiau.

3.

Sėklų analitinis grynis, kitų veislių kiekis ir daigumas turi būti pakankamas, kad būtų užtikrinta eksperimentinės medžiagos kokybė ir naudingumas.


II PRIEDAS

9 STRAIPSNYJE NURODYTI ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

A.

9 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas įrašas: „Sėkliniai gumbai, išauginti iš tikrųjų bulvių sėklų. Laikinas eksperimentas pagal ES taisykles ir standartus“.

B.

9 straipsnio antroje pastraipoje nurodyta informacija:

1.

įrašas „Laikinas eksperimentas pagal ES taisykles ir standartus“;

2.

atsakingos oficialiosios įstaigos pavadinimas ir atitinkama valstybė narė arba jų santrumpos;

3.

tiekėjo registracijos arba leidimo numeris;

4.

gamintojo pavadinimas;

5.

partijos numeris;

6.

rūšis, nurodant bent botaninį rūšies pavadinimą;

7.

veislė;

8.

kiekis (daigų skaičius);

9.

valstybė narė, kurioje auginama;

10.

įrašas „Sėjinukai, išauginti iš tikrųjų bulvių sėklų“;

11.

apdorojimas, jei taikoma.

C.

9 straipsnio trečioje pastraipoje nurodyta informacija:

1.

įrašas „Laikinas eksperimentas pagal ES taisykles ir standartus“;

2.

atsakingos oficialiosios įstaigos pavadinimas ir atitinkama valstybė narė arba jų santrumpos;

3.

už ženklinimą etikete atsakingo tiekėjo pavadinimas ir adresas arba viešojo registro kodas;

4.

partijos numeris;

5.

rūšis, nurodant bent botaninį rūšies pavadinimą;

6.

veislė;

7.

valstybė narė, kurioje pagaminta;

8.

įrašas „Tikrosios bulvių sėklos“;

9.

deklaruotas neto ar bruto svoris arba deklaruotas sėklų skaičius;

10.

kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai – priedo rūšis ir apytikslis grynų sėklų svorio ir bendro svorio santykis.


III PRIEDAS

Į 12 STRAIPSNYJE NURODYTAS ATASKAITAS ĮTRAUKIAMA INFORMACIJA

1.

Pagal 8 straipsnio 1 dalį registruotų asmenų skaičius.

2.

Parduotų tikrųjų bulvių sėklų, eksperimentinių sėjinukų ir eksperimentinių sėklinių gumbų kiekis ir, jei taikoma, valstybė narė, kuriai buvo skirtos tikrosios bulvių sėklos, eksperimentiniai sėjinukai ir eksperimentiniai sėkliniai gumbai.

3.

Tikrųjų bulvių sėklų patikrinimo rezultatai, susiję su analitiniu gryniu, kitų veislių kiekiu ir daigumu, analizės metodai ir taikyti nuokrypiai.

4.

Informacija, padedanti nustatyti tinkamą tikrųjų bulvių sėklų partijos dydį ir imties dydžius, įskaitant sėklų mėginių ėmimo metodų aprašus ir taikytus nuokrypius.

5.

Eksperimentinių sėjinukų patikrinimo rezultatai, susiję su veislės tapatumu ir gryniu, analizės metodai ir taikyti nuokrypiai.

6.

Gumbų ir deformuotų gumbų patikrinimo rezultatai, susiję su veislės tapatumu ir veisliniu gryniu.

7.

Nacionalinių lyginamųjų bandymų rezultatai.

8.

Naudotojų atliekamas sėklinių bulvių, gautų iš tikrųjų bulvių sėklų, sveikatos ir kokybės vertinimas.

9.

Sąnaudų ir naudos analizė, pagal kurią būtų galima padaryti išvadą, ar sėklinių gumbų, gautų iš tikrųjų bulvių sėklų, gamyba yra geresnė sėklinių bulvių gamybos alternatyva.


Top