Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0478

2017 m. kovo 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/478, kuriuo tam tikros valstybės narės atleidžiamos nuo pareigos tam tikroms veislėms taikyti Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl prekybos atitinkamai pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga, runkelių sėkla, daržovių sėkla ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėkla ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2010/680/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 1662) (Tekstas svarbus EEE. )

C/2017/1662

OJ L 73, 18.3.2017, p. 29–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/478/oj

18.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 73/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/478

2017 m. kovo 16 d.

kuriuo tam tikros valstybės narės atleidžiamos nuo pareigos tam tikroms veislėms taikyti Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl prekybos atitinkamai pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga, runkelių sėkla, daržovių sėkla ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėkla ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2010/680/ES

(pranešta dokumentu Nr. C(2017) 1662)

(Tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (1), ypač į jos 23a straipsnį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (2), ir ypač į jos 23a straipsnį,

atsižvelgdama į 1968 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyvą 68/193/EEB dėl prekybos vynmedžių dauginimo medžiaga (3), ypač į jos 18a straipsnį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga (4), ypač į jos 20 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (5), ypač į jos 30A straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (6), ypač į jos 49 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (7), ypač į jos 28 straipsnį,

atsižvelgdama į Airijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos pateiktus prašymus,

kadangi:

(1)

direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB atitinkamai išdėstytos tam tikros prekybos pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga, runkelių sėkla, daržovių sėkla ir aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla nuostatos. Tose direktyvose taip pat nustatyta, kad laikantis tam tikrų sąlygų, valstybės narės gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo įsipareigojimo taikyti tas direktyvas tam tikroms veislėms ar medžiagoms;

(2)

tam tikrų rūšių sėkla paprastai yra auginama arba ja prekiaujama ne visose valstybėse narėse. Be to, daugelyje valstybių narių vynmedžių auginimas ir prekyba tam tikra dauginamąja medžiaga yra ekonomiškai nereikšminga. Tam tikrų rūšių medžiai kai kuriose valstybėse narėse taip pat nėra reikšmingi miškininkystei;

(3)

remdamasi tam tikrų valstybių narių pateiktomis paraiškomis Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo sprendimą 2010/680/ES (8), kuriuo tas valstybes nares visiškai ar iš dalies atleido nuo pareigos taikyti direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB nuostatas atitinkamoms veislėms ir medžiagai;

(4)

Vengrija, kuriai nebuvo skirtas Sprendimas 2010/680/ES, ir Airija, Bulgarija, Čekija, Estija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lietuva, Slovėnija ir Vokietija, kurioms tas sprendimas buvo skirtas, pateikė Komisijai atnaujintas paraiškas, prašydamos atleisti nuo pareigos dėl naujų veislių. Prancūzija paprašė panaikinti visas jai taikomas nuostatas dėl atleidimo nuo pareigos, o Kipras, Latvija ir Nyderlandai paprašė panaikinti tik su tam tikromis veislėmis susijusias jiems taikomas nuostatas dėl atleidimo nuo pareigos;

(5)

todėl reikia atnaujinti ir, jei paprašyta, atšaukti suteiktus atleidimus nuo pareigos;

(6)

be to, skaidrumo ir paprastumo sumetimais Sprendimas 2010/680/ES turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju įgyvendinimo sprendimu;

(7)

siekiant, kad atsakingosios oficialios įstaigos ir profesionalūs veiklos vykdytojai turėtų laiko prisitaikyti prie naujų nuostatų, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.;

(8)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Kiekviena šio sprendimo priedo I dalyje nurodyta valstybė narė atleidžiama nuo pareigos taikyti Direktyvą 66/401/EEB, išskyrus 14 straipsnio 1 dalį, į tą priedo dalį įtrauktoms ir identifikuotoms prie atitinkamos valstybės narės „X“ ženklu pažymėtoms veislėms.

2.   Kiekviena šio sprendimo priedo II dalyje nurodyta valstybė narė atleidžiama nuo pareigos taikyti Direktyvą 66/402/EEB, išskyrus 14 straipsnio 1 dalį, į tą priedo dalį įtrauktoms ir jame identifikuotoms prie atitinkamos valstybės narės „X“ ženklu pažymėtoms veislėms.

Latvija taip pat atleidžiama nuo šios su Zea mays susijusios pareigos, išskyrus tos direktyvos 19 straipsnio 1 dalies nuostatas.

3.   Kiekviena šio sprendimo priedo III dalyje nurodyta valstybė narė atleidžiama nuo pareigos taikyti Direktyvą 68/193/EEB, išskyrus 12 ir 12a straipsnius, lentelės pirmojoje skiltyje nurodytoms gentims.

4.   Kiekviena šio sprendimo priedo IV dalyje nurodyta valstybė narė atleidžiama nuo pareigos taikyti Direktyvą 1999/105/EB, išskyrus 17 straipsnio 1 dalį, į tą priedo dalį įtrauktoms ir jame identifikuotoms prie atitinkamos valstybės narės „X“ ženklu pažymėtoms veislėms.

5.   Kiekviena šio sprendimo priedo V dalyje nurodyta valstybė narė atleidžiama nuo pareigos taikyti Direktyvą 2002/54/EB, išskyrus 20 straipsnį, į tą priedo dalį įtrauktoms ir jame identifikuotoms prie atitinkamos valstybės narės „X“ ženklu pažymėtoms veislėms.

6.   Kiekviena šio sprendimo priedo VI dalyje nurodyta valstybė narė atleidžiama nuo pareigos taikyti Direktyvą 2002/55/EB, išskyrus 16 straipsnio 1 dalį ir 34 straipsnio 1 dalį, į tą priedo dalį įtrauktoms ir jame identifikuotoms prie atitinkamos valstybės narės „X“ ženklu pažymėtoms veislėms.

7.   Kiekviena šio sprendimo priedo VII dalyje nurodyta valstybė narė atleidžiama nuo pareigos taikyti Direktyvą 2002/57/EB, išskyrus 17 straipsnį, į tą priedo dalį įtrauktoms ir jame identifikuotoms prie atitinkamos valstybės narės „X“ ženklu pažymėtoms veislėms.

Malta taip pat atleidžiama nuo šios su saulėgrąžomis susijusios pareigos, išskyrus tos direktyvos 9 straipsnio 1 dalies nuostatas.

2 straipsnis

Sprendimas 2010/680/ES panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Airijai, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Danijos Karalystei, Estijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei, Vengrijai ir Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66.

(2)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66.

(3)  OL L 93, 1968 4 17, p. 15.

(4)  OL L 11, 2000 1 15, p. 17.

(5)  OL L 193, 2002 7 20, p. 12.

(6)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33.

(7)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74.

(8)  2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas 2010/680/ES, kuriuo Airija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija ir Vokietija atleidžiami nuo įsipareigojimo tam tikroms veislėms atitinkamai taikyti Tarybos direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 68/193/EEB, 1999/105/EB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla, javų sėkla, vynmedžių dauginimo medžiaga, miško dauginamąja medžiaga, runkelių sėkla, daržovių sėkla ir aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (OL L 292, 2010 11 10, p. 57).


PRIEDAS

I DALIS

Direktyva 66/401/EEB

 

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

ES

LV

LT

HU

MT

PL

SI

SK

UK

Agrostis canina

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Alopecurus pratensis

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Arrhenatherum elatius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Biserrula pelecinus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Bromus catharticus

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

Bromus sitchensis

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

Cynodon dactylon

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Dactylis glomerata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Festuca arundinacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

x Festulolium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lathyrus cicera

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Lolium x boucheanum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medicago doliata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago italica

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago littoralis

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago murex

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago polymorpha

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago rugosa

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago scutellata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago truncatula

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Ornithopus compressus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Ornithopus sativus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Phalaris aquatica

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

Phleum nodosum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phleum pratense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Plantago lanceolata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Poa annua

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Poa nemoralis

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Poa palustris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Poa trivialis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trisetum flavescens

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

Galega orientalis

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Hedysarum coronarium

 

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

 

X

Lotus corniculatus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus albus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus angustifolius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus luteus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medicago lupulina

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Medicago x varia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Onobrychis viciifolia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium alexandrinum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Trifolium fragiferum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Trifolium glanduliferum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium hirtum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium hybridum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium incarnatum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

Trifolium isthmocarpum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium michelianum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium repens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium resupinatum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

Trifolium squarrosum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Trifolium subterraneum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium vesiculosum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trigonella foenum-graecum

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

Vicia benghalensis

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Vicia pannonica

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

Vicia villosa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phacelia tanacetifolia

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

Raphanus sativus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

II DALIS

Direktyva 66/402/EEB

 

CZ

DK

DE

EE

IE

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Avena strigosa

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

Oryza sativa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Phalaris canariensis

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

Sorghum bicolor

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

Triticum spelta

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Zea mays

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

III DALIS

Direktyva 68/193/EEB

 

DK

EE

IE

LV

LT

NL

PL

FI

SE

UK

Vitis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IV DALIS

Direktyva 1999/105/EB

 

DK

EE

LT

MT

SI

Abies alba

 

X

X

X

 

Abies cephalonica

X

X

X

X

 

Abies grandis

 

X

X

X

 

Abies pinsapo

X

X

X

X

X

Acer platanoides

 

 

 

X

 

Acer pseudoplatanus

 

X

X

X

 

Alnus glutinosa

 

 

 

X

 

Alnus incana

 

 

 

X

 

Betula pendula

 

 

 

X

 

Betula pubescens

 

 

 

X

 

Carpinus betulus

 

X

 

X

 

Castanea sativa

X

X

X

 

 

Cedrus atlantica

X

X

X

X

X

Cedrus libani

X

X

X

X

X

Fagus sylvatica

 

X

 

X

 

Fraxinus angustifolia

X

X

X

 

 

Fraxinus excelsior

 

 

 

X

 

Larix decidua

 

 

 

X

 

Larix x eurolepis

 

 

 

X

 

Larix kaempferi

 

 

 

X

 

Larix sibirica

X

 

X

X

X

Picea abies

 

 

 

X

 

Picea sitchensis

 

X

X

X

X

Pinus brutia

X

X

X

 

X

Pinus canariensis

X

X

X

 

X

Pinus cembra

X

X

X

X

 

Pinus contorta

 

 

X

X

X

Pinus halepensis

X

X

X

 

 

Pinus leucodermis

X

X

X

X

X

Pinus nigra

 

X

X

 

 

Pinus pinaster

X

X

X

 

 

Pinus pinea

X

X

X

 

 

Pinus radiata

X

X

X

 

X

Prunus avium

 

X

 

 

 

Pseudotsuga menziesii

 

 

X

 

 

Quercus cerris

X

X

X

 

 

Quercis ilex

X

X

X

 

 

Quercus petraea

 

X

 

X

 

Quercus pubescens

X

X

X

X

 

Quercus rubra

 

 

 

X

 

Quercus suber

X

X

X

 

 

Robinia pseudoacacia

 

X

 

 

 

Tilia cordata

 

 

 

X

 

Tilia platyphyllos

 

X

 

X

 

V DALIS

Direktyva 2002/54/EB

 

CY

MT

Beta vulgaris

X

X

VI DALIS

Direktyva 2002/55/EB

 

IE

UK

Allium cepa – aggregatum group

 

X

Allium fistulosum

 

X

Allium sativum

 

X

Allium schoenoprasum

 

X

Anthriscus cerefolium

X

X

Asparagus officinalis

X

 

Beta vulgaris

X

 

Capsicum annuum

 

X

Cichorium intybus

 

X

Citrullus lanatus

X

X

Cucurbita maxima

X

 

Cynara cardunculus

X

X

Foeniculum vulgare

 

X

Rheum rhabarbarum

 

X

Scorzonera hispanica

X

X

Solanum melongena

 

X

Valerianella locusta

X

X

VII DALIS

Direktyva 2002/57/EB

 

CZ

DK

DE

EE

IE

CY

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Arachis hypogea

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Brassica rapa

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica juncea

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica nigra

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

Cannabis sativa

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Carthamus tinctorius

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

Carum carvii

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Gossypium spp.

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Helianthus annuus

 

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

Linum usitatissimum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Papaver somniferum

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Sinapis alba

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Glycine max

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 


Top