EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A0314(01)

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimas

OJ L 67, 14.3.2017, p. 3–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/434/oj

Related Council decision

14.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 67/3


Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje

SUSITARIMAS

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

KROATIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Susitariančiosios Šalys (toliau – valstybės narės) ir

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – Sąjunga arba ES),

ir

AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKA (toliau – Afganistanas),

toliau kartu – Šalys,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS savo įsipareigojimą gerbti Afganistano suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad jos laikosi bendrųjų tarptautinės teisės principų, Jungtinių Tautų Chartijos tikslų ir principų, tarptautinių konvencijų ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijų;

PRIPAŽINDAMOS Šalis jungiančius istorinius, politinius ir ekonominius ryšius;

PATVIRTINDAMOS norą aktyviau bendradarbiauti remdamosi bendromis vertybėmis ir abipuse nauda;

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių remiamus politinius tikslus, vertybes ir įsipareigojimus, įskaitant –demokratinius principus, teisinę valstybę, žmogaus teises ir gerą valdymą;

SUVOKDAMOS, kad šie principai yra neatskiriama ilgalaikio vystymosi dalis;

PRIPAŽINDAMOS, kad, remiantis Afganistano Konstitucija, Afganistano stabilizavimas, vystymasis ir demokratizavimas yra Afganistano gyventojų ir jų teisėtų demokratinių institucijų atsakomybės sritis, ir nuo jų priklauso;

KADANGI Sąjunga yra įsipareigojusi remti Afganistano pastangas maksimaliai didinti jo vystymąsi artimiausiu transformacijos dešimtmečiu;

PABRĖŽDAMOS abipusiškus įsipareigojimus, prisiimtus per tarptautines Afganistanui skirtas konferencijas 2011 m. gruodžio mėn. Bonoje, 2012 m. liepos mėn. Tokijuje ir 2014 m. gruodžio mėn. Londone;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS Afganistano įsipareigojimą toliau gerinti valdymą ir Sąjungos įsipareigojimą nepaliauti palaikyti ryšius su Afganistanu;

KADANGI Šalims ypač svarbus visapusiškas santykių, kuriuos ketinama skatinti šiuo Susitarimu, pobūdis;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS norą skatinti savo gyventojų ekonominę ir socialinę pažangą ir ryžtą konsoliduoti, stiprinti ir įvairinti ryšius abipusiškai svarbiose srityse;

PRIPAŽINDAMOS, kad, remiantis Afganistano Konstitucija, moterų įgalinimas ir lygybės principais pagrįstas visapusiškas dalyvavimas visose visuomenės gyvenimo srityse, įskaitant dalyvavimą priimant visų lygmenų politinius sprendimus, yra kritiškai svarbūs siekiant lygybės ir taikos;

PRIPAŽINDAMOS vystomojo bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis, ypač mažų pajamų žemyninėmis šalimis po konflikto, reikšmę tvariam jų ekonomikos augimui ir darniam vystymuisi, siekdamos laiku ir visiškai įgyvendinti tarptautiniu mastu sutartus vystymosi tikslus, įskaitant JT tūkstantmečio vystymosi tikslus ir visus vėliau Afganistano patvirtintus vystymosi rodiklius, ir taip pat jų reikšmę geresnei Afganistano integracijai į regioną;

PRIPAŽINDAMOS, kad turi būti imamasi veiksmingų priemonių sąžiningumui ir atskaitomybei skatinti ir tinkamam viešųjų lėšų naudojimui bei kovai su korupcija užtikrinti;

PRIPAŽINDAMOS, kad aktyviau bendradarbiaudamos Šalys turėtų remti Afganistano gebėjimą gerinti administravimo ir valdymo kokybę, taip pat didinti viešųjų finansų valdymo skaidrumą ir efektyvumą;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS derinimo pastangų atitinkamuose regioniniuose ir daugiašaliuose forumuose svarbą, ypač dėl Šalių požiūrio į pasaulines problemas ir regioninį ekonominį bendradarbiavimą;

PRIPAŽINDAMOS terorizmo keliamą grėsmę jų gyventojams ir bendram saugumui ir pareikšdamos visapusiškai įsipareigojančios kovoti su visų formų terorizmu, efektyviai bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir imtis priemonių visų formų terorizmui išnaikinti, nepažeidžiant tarptautinės teisės normų, įskaitant žmogaus teises ir humanitarinę teisę;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS bendrą įsipareigojimą kovoti su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, neteisėtą migrantų gabenimą ir prekybą narkotikais, be kita ko, naudodamosi regioninėmis ir tarptautinėmis priemonėmis;

PRIPAŽINDAMOS neteisėtų narkotikų grėsmę sveikatai ir saugumui ir poreikį suderintai bendradarbiauti regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis, kad būtų kovojama su narkotikų auginimu, gamyba, palankių sąlygų jiems sudarymu, prekyba jais ir jų vartojimu bei paklausa ir neteisėtu narkotikų pirmtakų naudojimu, be to, pripažindamos aguonų augintojų alternatyvių pragyvenimo šaltinių svarbą tokiomis sąlygomis;

PRIPAŽINDAMOS poreikį laikytis tarptautinių nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo įsipareigojimų;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Tarptautiniam baudžiamajam teismui tenka svarbus vaidmuo plėtojant taiką ir tarptautinį teisingumą ir jo tikslas – veiksmingai traukti atsakomybėn už sunkiausius, visai tarptautinei bendruomenei susirūpinimą keliančius nusikaltimus;

PRIPAŽINDAMOS, kad prekyba ir tiesioginės užsienio investicijos bus labai svarbios Afganistano vystymuisi ir kad Šalys ypač daug dėmesio skiria tarptautinės prekybos principams ir taisyklėms, nustatytoms, inter alia, Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutartyje;

IŠREIKŠDAMOS visapusišką įsipareigojimą skatinti visų krypčių darnų vystymąsi, įskaitant aplinkosaugą ir veiksmingą bendradarbiavimą kovojant su klimato kaita, taip pat veiksmingą tarptautiniu mastu sutartų darbo standartų propagavimą ir įgyvendinimą;

PABRĖŽDAMOS migracijos srities bendradarbiavimo svarbą;

PRIPAŽINDAMOS, kad pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų padėtis ir pagrindinės teisės, įskaitant saugų, tinkamą ir savanorišką grįžimą namo, reikalauja ypatingo dėmesio;

PAŽYMĖDAMOS, kad tuo atveju, jei Šalys pagal šį Susitarimą nuspręstų sudaryti konkrečius laisvės, saugumo ir teisingumo srities susitarimus, kuriuos Sąjunga sudaro pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Trečiosios dalies V antraštinę dalį, tokių būsimų susitarimų nuostatos nebus privalomos Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai, nebent Sąjunga kartu su Jungtine Karalyste ir (arba) Airija, remdamosi savo atitinkamais ankstesniais dvišaliais santykiais, kartu praneštų Afganistanui, kad Jungtinei Karalystei arba Airijai jos privalomos kaip Sąjungos daliai pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Taip pat bet kokios ES vidaus priemonės, kurios bus vėliau priimtos pagal minėtą V antraštinę dalį šiam Susitarimui įgyvendinti, nebus privalomos Jungtinei Karalystei ir (arba) Airijai, nebent jos pagal Protokolą Nr. 21 praneštų apie savo pageidavimą dalyvauti įgyvendinant tokias priemones arba su jomis sutikti. Be to, pažymėdamos, kad tokiems būsimiems susitarimams arba vėliau priimtoms ES vidaus priemonėms būtų taikomas prie minėtų Sutarčių pridėtas Protokolas Nr. 22 dėl Danijos pozicijos,

SUSITARĖ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

POBŪDIS IR TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Taikymo sritis ir tikslai

1.   Pagal Šalių atitinkamus teisės aktus, procedūras bei išteklius ir visapusiškai laikantis tarptautinių taisyklių ir normų, atžvelgiant į Šalių atitinkamų kompetencijų ribas užmezgama partnerystė.

2.   Šios partnerystės tikslas – stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą, siekiant:

a)

remti taiką ir saugumą Afganistane ir regione;

b)

skatinti darnų vystymąsi, stabilias ir demokratines politines sąlygas ir Afganistano integraciją į pasaulio ekonomiką;

c)

reguliariai palaikyti dialogą politiniais klausimais, įskaitant dėl žmogaus teisių, lyčių lygybės ir pilietinės visuomenės dalyvavimo skatinimo;

d)

skatinti vystomąjį bendradarbiavimą, atsižvelgiant į Šalių bendrą įsipareigojimą panaikinti skurdą ir užtikrinti pagalbos veiksmingumą;

e)

nuosekliai ir vienas kitą papildančiais veiksmais, atsižvelgiant į šiuo metu įgyvendinamas ir būsimas regionines iniciatyvas, abipusiškai naudingai ir siekiant bendradarbiauti visose ekonominėse, su prekyba ir investicijomis susijusiose abipusiškai naudingose srityse, tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos tvariems prekybos ir investicijų srautams, nebūtų nustatomos naujos ir būtų pašalintos esamos prekybos ir investicijų kliūtys, vystyti Šalių tarpusavio prekybą ir investicijas;

f)

geriau koordinuoti Šalių veiksmus, susijusius su pasaulinėmis problemomis, ir ypač skatinti priimti daugiašalius sprendimus; ir

g)

skatinti palaikyti dialogą ir bendradarbiauti įvairiuose abipusiškai svarbiuose sektoriuose, įskaitant tokius klausimus kaip viešojo administravimo ir viešųjų finansų valdymo modernizavimas, teisingumas ir vidaus reikalai, aplinka ir klimato kaita, gamtiniai ištekliai ir žaliavos, saugumo sektoriaus reforma, švietimas ir mokymas, energetika, transportas, žemės ūkis ir kaimo plėtra, finansinės paslaugos, apmokestinimas, muitinės veikla, užimtumas ir socialinis vystymasis, sveikata ir sauga, statistika, regioninis bendradarbiavimas, kultūra, informacinės technologijos, audiovizualinis ir medijų sektorius.

3.   Atsižvelgiant į šias aplinkybes ypač daug dėmesio skiriama gebėjimų stiprinimui, siekiant remti Afganistano institucijų vystymąsi ir užtikrinti, kad Afganistanas galėtų pasinaudoti visais aktyvesnio bendradarbiavimo pagal šį Susitarimą privalumais.

4.   Šalys skatina parlamentarus, pilietinės visuomenės narius ir specialistus palaikyti ryšius tam, kad būtų skatinama siekti šio Susitarimo tikslų ir visų pirma remti parlamentines ir kitas demokratines institucijas.

5.   Šalys siekia skatinti supratimą, inter alia, seminaruose, konferencijose, bendroje jaunimo veikloje ir kituose renginiuose bendradarbiaujant tokiems subjektams kaip ekspertų grupės, akademinė bendruomenė, verslo atstovai ir žiniasklaida.

2 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Šalys puoselėja Jungtinių Tautų Chartijoje išdėstytas bendras vertybes.

2.   Šalys pripažįsta, kad, remiantis Afganistano Konstitucija, Afganistano stabilizavimas, vystymasis ir demokratizavimas yra Afganistano gyventojų ir jų teisėtų demokratinių institucijų atsakomybės sritis, ir nuo jų priklauso.

3.   Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir kituose susijusiuose tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose įtvirtintų demokratijos principų ir žmogaus teisių, taip pat teisinės valstybės principo paisymas yra Šalių vidaus ir tarptautinės politikos pagrindas ir esminis šio Susitarimo elementas.

4.   Šalys patvirtina įsipareigojančios toliau bendradarbiauti ir visiškai įgyvendinti tarptautiniu mastu sutartus vystymosi tikslus, įskaitant Afganistano patvirtintus tūkstantmečio vystymosi tikslus, ir visus vėliau nustatytus vystymosi rodiklius. Įgyvendindamos šį įsipareigojimą Šalys pripažįsta, kad Afganistanas yra atsakingas už savo ekonominės plėtros ir socialinio vystymosi planų parengimą ir atitinkamas vystymosi politikos kryptis, įskaitant nacionalines prioritetines programas. Atsižvelgdamos į šias aplinkybes Šalys dar kartą patvirtina pasisakančios už aukštą aplinkos apsaugos lygį, įtraukią visuomenę ir lyčių lygybę.

5.   Šalys dar kartą patvirtina, kad pasisako už gero valdymo principų taikymą, įskaitant parlamentų ir teismų nepriklausomumą ir kovą su korupcija visais lygmenimis.

6.   Šalys sutaria, kad pagal šį Susitarimą bendradarbiaus laikydamosi atitinkamų savo nacionalinių įstatymų, kitų teisės aktų ir taisyklių.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

POLITINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 straipsnis

Politinis dialogas

Šalys reguliariai palaiko politinį dialogą, kuris, kai tinkama, gali būti ministrų lygmens. Šiuo dialogu stiprinami Šalių santykiai, prisidedama prie partnerystės plėtojimo ir stiprinamas savitarpio supratimas ir solidarumas. Šalys aktyviau palaiko politinį dialogą remdamos bendrus interesus, įskaitant atitinkamas savo pozicijas regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose.

A.   BENDRADARBIAVIMAS ŽMOGAUS TEISIŲ, LYČIŲ LYGYBĖS IR PILIETINĖS VISUOMENĖS KLAUSIMAIS

4 straipsnis

Žmogaus teisės

1.   Be to, kas nustatyta 1 straipsnio 2 dalies c punkte ir 2 straipsnio 3 dalyje, Šalys susitaria bendradarbiauti, skatinti laikytis žmogaus teisių ir veiksmingai jas ginti, be kita ko, kai tinkama, ratifikuodamos ir įgyvendindamos tarptautinius žmogaus teisų dokumentus. Šio straipsnio įgyvendinimą Šalys persvarsto palaikydamos politinį dialogą.

2.   Bendradarbiavimas pagal 1 dalį, inter alia, gali apimti:

a)

vidaus lygmens veiksmų planų, skirtų žmogaus teisių klausimui, rengimo ir įgyvendinimo rėmimą;

b)

žmogaus teisių skatinimą ir švietimą žmogaus teisių klausimais;

c)

nacionalinių ir subnacionalinių su žmogaus teisėmis susijusių Afganistano institucijų stiprinimą;

d)

turiningo ir išsamaus dialogo žmogaus teisių klausimais užmezgimą;ir

e)

bendradarbiavimo su žmogaus teisių srityje veikiančiomis Jungtinių Tautų institucijomis stiprinimą.

5 straipsnis

Lyčių lygybė

1.   Šalys bendradarbiauja, kad stiprintų su lyčių klausimais susijusią politiką ir programas, institucinius ir administracinius gebėjimus, remtų lyčių lygybės strategijų įgyvendinimą, įskaitant moterų teises ir įgalinimą, ir taip užtikrintų lygiateisį vyrų ir moterų dalyvavimą visose ekonomikos, kultūros, politikos ir socialinio gyvenimo srityse. Bendradarbiaujant visų pirma skiriama dėmesio tam, kad moterims būtų sudarytos sąlygos gauti išteklių, būtinų norint visapusiškai naudotis savo pagrindinėmis teisėmis, ypač teise į švietimą.

2.   Šalys skatina nustatyti tinkamą sistemą, kuria būtų:

a)

užtikrinama, kad lyčių klausimai būtų tinkamai įtraukiami į visas vystymosi strategijas, politiką ir programas, ypač susijusias su politiniu aktyvumu, sveikata ir raštingumu; ir

b)

keičiamasi lyčių lygybės skatinimo patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais ir skatinama priimti pozityvias, moterims palankias priemones.

6 straipsnis

Pilietinė visuomenė

1.   Šalys pripažįsta organizuotos pilietinės visuomenės, visų pirma akademinės visuomenės, vaidmenį ir galimą indėlį plėtojant dialogą ir bendradarbiavimą pagal šį Susitarimą ir susitaria skatinti veiksmingą dialogą su pilietine visuomene ir jos veiksmingą dalyvavimą.

2.   Šalys bendradarbiauja, kad paskatintų civilinės visuomenės vaidmenį ir:

a)

su ja būtų konsultuojamasi priimant vidaus politikos sprendimus, laikantis demokratinių principų ir konstitucinių nuostatų;

b)

ji būtų informuojama apie konsultacijas dėl vystymosi ir bendradarbiavimo strategijų ir sektorių politikos, ypač pilietinei visuomenei svarbiose srityse, įskaitant visus vystymosi proceso etapus, ir ji galėtų dalyvauti tokiose konsultacijose;

c)

ji galėtų gauti finansinių išteklių, jei tai leidžia kiekvienos Šalies vidaus taisyklės, laikantis skaidrumo ir atskaitomybės principų, ir paramą ypač svarbių sričių gebėjimams stiprinti, ir

d)

ji galėtų dalyvauti įgyvendinant bendradarbiavimo programas su jos veikla susijusiose srityse.

B.   TAIKOS STIPRINIMAS

7 straipsnis

Taikos stiprinimo politika, konfliktų prevencija ir sprendimas

1.   Šalys pabrėžia įsipareigojančios dėti Afganistano iniciatyva pagrįstas pastangas siekti taikos ir susitaikymo. Jos taip pat pabrėžia, kad svarbu, jog taikos procesas būtų įtraukus ir pagrįstas visų Afganistano gyventojų sutarimu, išreikštu 2010 m. liepos mėn. Vyresniųjų taryboje taikos klausimais ir 2011 m. lapkričio mėn. tradicinės Vyriausiosios tarybos. Šalys pripažįsta, kad būtina sėkmingo taikos proceso sąlyga – Afganistano gyventojų ir institucijų atsakomybė ir stipri tarptautinės bendruomenės parama.

2.   Šalys skatina regiono šalių ir platesnio masto dialogą, kad galėtų prisiimti visapusišką vaidmenį remdamos ir lengvindamos taikos procesą.

3.   Šalys dar kartą patvirtina moterų vaidmens svarbą sprendžiant konfliktus ir stiprinant taiką. Jos pabrėžia, kad svarbu, kad moterys visapusiškai dalyvautų visoje taikos ir saugumo palaikymo ir skatinimo veikloje, ir taip pat pabrėžia poreikį užtikrinti, kad jų vaidmuo priimant su konfliktų sprendimu susijusius sprendimus, kaip nustatyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1325(2000), būtų didesnis.

4.   Imantis bendrų šios srities veiksmų, be kita ko, skatinama ilgalaikė taika Afganistane ir remiamas aktyvus pilietinės visuomenės vaidmuo, laikantis Naujo susitarimo dėl bendradarbiavimo su nestabiliomis valstybėmis principų.

C.   PARAMA TARPTAUTINIAM SAUGUMUI

8 straipsnis

Bendradarbiavimas dėl Romos statuto

Šalys mano, kad tarptautinei taikai ir teisingumui užtikrinti labai svarbu, kad veiksmingai veiktų Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT). Jos dar kartą patvirtina, kad tarptautinei bendruomenei susirūpinimą keliantys sunkiausi nusikaltimai visų pirma turi būti sprendžiami imantis priemonių vidaus lygmeniu, bendradarbiaujant su TBT. Šalys susitaria bendradarbiauti skatindamos, kad visi laikytųsi Romos statuto:

a)

imtis tinkamų veiksmų ratifikuoti su Romos statutu susijusius dokumentus, visų pirma TBT privilegijų ir imuniteto susitarimą;

b)

dalytis patirtimi dėl teisinių pritaikymų, būtinų norint ratifikuoti ir įgyvendinti Romos statutą; ir

c)

imtis priemonių Romos statuto vientisumui išsaugoti.

9 straipsnis

Kova su masinio naikinimo ginklų platinimu ir cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės rizikos mažinimas

1.   Šalys laikosi požiūrio, kad masinio naikinimo ginklų (toliau – MNG) ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimas tiek valstybiniams, tiek nevalstybiniams subjektams yra viena iš didžiausių grėsmių tarptautiniam stabilumui ir saugumui.

2.   Todėl Šalys susitaria bendradarbiauti tarptautiniuose forumuose ir kovoti su MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimu, visiškai laikydamosi prievolių, prisiimtų pagal daugiašales nusiginklavimo ir neplatinimo sutartis bei konvencijas ir kitus daugiašaliu mastu suderėtus susitarimus ir tarptautines prievoles, ir vidaus lygmeniu tas prievoles įgyvendindamos. Šalys susitaria, kad ši nuostata yra esminis šio Susitarimo elementas.

3.   Šalys taip pat susitaria bendradarbiauti ir imtis priemonių, kad sustiprintų tarptautinių nusiginklavimo ir kovos su MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimu priemonių, taikomų Šalyse, įgyvendinimą, inter alia, keisdamosi informacija, žiniomis ir patirtimi.

4.   Šalys susitaria bendradarbiauti ir prisidėti kovojant su MNG ir jų siuntimo į taikinį priemonių platinimu, siekdamos atitinkamai pasirašyti ar ratifikuoti visus kitus atitinkamus tarptautinius dokumentus, arba prie jų prisijungti ir juos visapusiškai įgyvendinti.

5.   Be to, Šalys susitaria bendradarbiauti, kad įdiegtų veiksmingą vidaus eksporto kontrolę, padėsiančią užkirsti kelią MNG platinimui, kontroliuoti su MNG susijusių prekių eksportą ir tranzitą, be kita ko, kontroliuojant dvejopo panaudojimo technologijų galutinę paskirtį MNG ir užtikrinant veiksmingas atgrasomąsias priemones už eksporto kontrolės taisyklių pažeidimus.

6.   Šalys pripažįsta, kad cheminė, biologinė, radiologinė ir branduolinė rizika visuomenei gali turėti didžiulį trikdomąjį poveikį. Jos taip pat pripažįsta, kad riziką gali kelti nusikalstama veikla (platinimas, prekyba), nelaimingi atsitikimai (susiję su pramone, transportu, laboratorijomis) ar gamtiniai pavojai (pandemijos). Todėl Šalys įsipareigoja bendradarbiauti, kad stiprintų institucinius gebėjimus švelninti cheminę, biologinę, radiologinę ir branduolinę riziką. Taip bendradarbiaujant gali būti imamasi projektų, susijusių su teisiniais, reguliavimo, vykdymo užtikrinimo, moksliniais ir pasirengimo klausimais, taip pat gali būti bendradarbiaujama regionų lygmeniu.

7.   Sąjunga tinkamai remia šias pastangas, daugiausia dėmesio skirdama gebėjimų stiprinimui ir techninei pagalbai.

10 straipsnis

Šaulių ir lengvieji ginklai bei kiti įprastiniai ginklai

1.   Šalys pripažįsta, kad neteisėta šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠILG) bei jų šaudmenų gamyba, perdavimas ir platinimas bei jų perteklinis kaupimas, blogas valdymas, nepakankamai apsaugoti sukaupti jų kiekiai ir nekontroliuojamas plitimas tebekelia didelę grėsmę taikai ir tarptautiniam saugumui.

2.   Šalys susitaria nepažeisti ir visapusiškai įgyvendinti atitinkamas prievoles spręsti neteisėtos prekybos ŠILG, įskaitant jų šaudmenis, problemą pagal galiojančius tarptautinius susitarimus ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, taip pat įsipareigojimus pagal kitus šioje srityje taikytinus tarptautinius dokumentus, kaip antai JT veiksmų programą dėl neteisėtos prekybos šaulių ir lengvaisiais ginklais prevencijos, kovos su ja ir jos panaikinimo visais aspektais.

3.   Šalys pripažįsta, kad įprastinės ginkluotės perdavimo vietinės kontrolės sistemos, atitinkančios galiojančius tarptautinius standartus, yra labai svarbios. Jos pripažįsta, kad yra svarbu tokią kontrolę vykdyti atsakingai, prisidedant prie taikos, saugumo ir stabilumo užtikrinimo tarptautiniu ir regioniniu lygmenimis, mažinant žmonių kančias ir užkertant kelią įprastinių ginklų neteisėtam naudojimui.

4.   Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir užtikrinti pastangų, dedamų tarptautinei prekybai įprastiniais ginklais reglamentuoti ar reglamentavimui gerinti bei užkirsti kelią neteisėtai prekybai ginklais, kovoti su ja ar ją panaikinti, derinimą, papildomumą ir sąveiką. Jos susitaria užmegzti nuolatinį politinį dialogą, kuris papildys ir parems šio įsipareigojimo įgyvendinimą.

11 straipsnis

Kova su terorizmu

1.   Šalys pasiryžusios kovoti su visų formų terorizmu, taip pat ir regionuose, visiškai laikydamosi teisinės valstybės principų ir tarptautinės teisės, taip pat veikti kartu, kad užkirstų kelią ekstremistinės ideologijos plitimui ir, visų pirma, jaunimo radikalizavimui. Jos įsipareigoja veikti drauge su tarptautiniais partneriais ir visapusiškai įgyvendinti JT pasaulinės kovos su terorizmu strategiją.

2.   Šalys susitaria bendradarbiauti klausimais, svarbiais kovojant su teroristine veikla ir tinkamai bei laikydamosi vidaus ir tarptautinės teisės keistis informacija apie visus svarbius aspektus. Kova su terorizmu – svarbus Šalių bendradarbiavimo elementas. Jos susitaria skatinti įgyvendinti atitinkamus šios srities tarptautinius dokumentus ir konvencijas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, gebėjimų stiprinimas bus susijęs su atitinkamomis baudžiamosios teisenos sritimis.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS

12 straipsnis

Vystomasis bendradarbiavimas

1.   Vystomuoju bendradarbiavimu visų pirma norima pasiekti tūkstantmečio vystymosi tikslus (ir visus vėliau nustatytus vystymosi rodiklius), panaikinti skurdą, užtikrinti darnų vystymąsi ir integraciją į pasaulio ekonomiką, ypač daug dėmesio skiriant pažeidžiamiausiai visuomenės daliai. Šalys pripažįsta, kad jų bendradarbiavimas ypač svarbus sprendžiant Afganistano vystymosi problemas ir kad esminė jo dalis turėtų būti institucijų plėtojimas.

2.   Bendradarbiaujant atsižvelgiama į Afganistano socialinio ir ekonominio vystymosi strategijas ir programas, visų pirma Nacionalinę vystymosi strategiją ir kitas priemones, dėl kurių susitarta tarptautinėse Afganistano vystymuisi skirtose konferencijose, 2010 m. Londono deklaraciją, Kabulo procesą, 2011 m. gruodžio mėn. Bonos konferencijos išvadas, Tokijo deklaraciją dėl partneryste pagrįsto Afganistano savarankiškumo ir 2012 m. liepos mėn. Tokijo tarpusavio atskaitomybės programą, ir visapusiškai atsižvelgiant į per 2014 m. Londono konferenciją pristatytą Afganistano Vyriausybės ekonomikos ir vystymosi strategiją „Pasitikėti savo jėgomis: įsipareigojimai vykdyti reformas ir atnaujinta partnerystė“.

3.   Šalys savo vystomojo bendradarbiavimo veiksmais, inter alia, stiprina Afganistano valdymo institucijas ir sudaro sąlygas darniam vystymuisi ir ilgalaikiam ekonomikos augimui, laikydamosi nacionalinių prioritetinių programų ir Afganistano ekonomikos ir vystymosi strategijos „Pasitikėti savo jėgomis: įsipareigojimai vykdyti reformas ir atnaujinta partnerystė“. Šie dokumentai bus pagrindinės šios strategijos ir Bonoje, Tokijuje ir Londone Afganistano prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo priemonės. Bendradarbiaudama su Afganistanu Sąjunga visapusiškai atsižvelgia į Tokijo tarpusavio atskaitomybės programą (ar bet kokius vėlesnius abipusiškai sutartus ją pakeisiančius dokumentus), o planuodama savo paramą atsižvelgia į įsipareigojimus, taip pat finansinius, ir išsamius minėtoje programoje nustatytus susitarimus.

4.   Šalys patvirtina norinčios pasiekti Afganistano patvirtintus tūkstantmečio vystymosi tikslus ir visus vėliau nustatytus vystymosi rodiklius ir dar kartą patvirtina įsipareigojimą laikytis Paryžiaus deklaracijos dėl pagalbos veiksmingumo, Akros veiksmų darbotvarkės ir Busano baigiamojo dokumento, visų pirma atsižvelgdamos į Naują susitarimą dėl bendradarbiavimo su nestabiliomis valstybėmis.

5.   Atsižvelgdamos į atitinkamas Šalių reglamentavimo nuostatas, procedūras bei išteklius ir visapusiškai laikydamosi tarptautinių taisyklių ir normų, Šalys susitaria skatinti bendradarbiavimo veiklą. Šalys susitaria, kad jų vystomasis bendradarbiavimas atitiks Šalių bendro įsipareigojimo siekti pagalbos veiksmingumo reikalavimus, bus laikomasi Afganistano atsakomybės principo ir derinamasi prie Afganistano nacionalinių prioritetų, sudaromos palankios sąlygos pasiekti materialių ir tvarių vystymosi rezultatų Afganistano gyventojams ir ilgalaikį šalies ekonomikos tvarumą, kaip susitarta per Afganistanui skirtas tarptautines konferencijas. Šalys susitaria užtikrinti, kad vystomąja pagalba būtų kuo labiau stiprinama taika, kai įmanoma, pagal Naują susitarimą dėl bendradarbiavimo su nestabiliomis valstybėmis.

6.   Todėl Šalys susitaria nuolat stebėti Šalių vystomojo bendradarbiavimo poveikį pagal 49 straipsnį įsteigtame Jungtiniame komitete ir vertinti, kaip juo prisidedama siekiant Afganistano patvirtintų tūkstantmečio vystymosi tikslų ir visų vėliau nustatytų vystymosi rodiklių.

7.   Į visas vystomojo bendradarbiavimo sritis bus įtraukti šie klausimai: žmogaus teisės, lyčių klausimai, demokratija, geras valdymas, aplinkos tvarumas, klimato kaita, sveikata, institucijų plėtojimas ir gebėjimų stiprinimas, kovos su korupcija priemonės, kova su narkotikais ir pagalbos veiksmingumas.

8.   Šalys nagrinėja galimybes su infrastruktūros komponentais susijusiai veiklai panaudoti įvairias priemones, kaip antai mišrias tarptautinių finansų įstaigų dotacijas bei paskolas ir kitas rizikos pasidalijimo priemones, kad pritrauktų daugiau išteklių ir padidintų Sąjungos paramos poveikį.

9.   Šalys susitaria, kad tarpusavio ekonominis bendradarbiavimas turi būti vykdomas taip, kad būtų apginti pažeidžiamiausių visuomenės narių, įskaitant moteris ir vaikus, interesai, o daugiausia dėmesio būtų skiriama sveikatai, švietimui, žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.

10.   Šalys susitaria, kad vykdant prekybą turėtų būti visapusiškai skatinamas darnus vystymasis, o jos ekonominis ir socialinis poveikis bei poveikis aplinkai turėtų būti vertinami. Jos susitaria skatinti savo bendroves taikyti aukščiausius atsakingo verslo elgesio standartus ir laikytis tarptautiniu mastu sutartų principų ir standartų, kaip antai nustatytų EBPO rekomendacijose daugiašalėms įmonėms ar JT Pasauliniame susitarime.

11.   Šalys siekia skatinti veiksmingai įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinius darbo standartus ir stiprinti bendradarbiavimą užimtumo ir socialiniais klausimais, įskaitant deramo darbo principus.

12.   Šalys taip pat siekia skatinti tokią politiką, kuria nekenkiant aplinkai ir tvariai užtikrinamas maisto gyventojams prieinamumas ir aprūpinimas, o gyvulių atveju – pašarai.

13.   Šalys įsipareigoja keistis nuomonėmis ir bendradarbiauti regioniniuose ir tarptautiniuose forumuose ir organizacijose, įskaitant Jungtines Tautas ir jų agentūras bei įstaigas, siekdamos stiprinti darbo padalijimo aspektus vystomojo bendradarbiavimo srityje ir praktinį pagalbos veiksmingumą.

14.   Šalys taip pat susitaria skatinti ekspertų grupes, akademinę bendruomenę, nevyriausybines organizacijas, įmones, kultūros srities veikėjus ir žiniasklaidą bendradarbiauti šiame straipsnyje minėtose srityse, tinkamais atvejais organizuodamos seminarus, konferencijas ir kitą susijusią veiklą.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS PREKYBOS IR INVESTICIJŲ KLAUSIMAIS

13 straipsnis

Bendradarbiavimas prekybos klausimais

1.   Šalys palaiko dialogą dvišalės ir daugiašalės prekybos ir su prekyba susijusiais klausimais, siekdamos stiprinti dvišalius prekybos santykius ir tobulinti daugiašalę prekybos sistemą, be kita ko, remdamos Afganistano narystę PPO.

2.   Šalys, siekdamos abipusės naudos, įsipareigoja kuo labiau skatinti prekybinių mainų plėtojimą ir įvairovę. Jos įsipareigoja nustatyti geresnes ir nuspėjamas patekimo į rinką sąlygas, naikindamos prekybos kliūtis, visų pirma laiku panaikindamos netarifines kliūtis ir prekybos apribojimus, prieštaraujančius PPO taisyklėms, ir imdamosi priemonių skaidrumui didinti, atsižvelgdamos į šioje srityje tarptautinių organizacijų, kurių narėmis yra Šalys, atliktą darbą.

3.   Pripažindamos, kad prekyba turi ypač didelį poveikį vystymuisi, o lengvatinio prekybos režimo susitarimai naudingi besivystančioms šalims, Šalys stengiasi intensyviau konsultuotis ir bendradarbiauti, kad juos veiksmingai įgyvendintų.

4.   Šalys informuoja viena kitą apie prekybos politikos ir su prekyba susijusios politikos, kaip antai žemės ūkio, maisto saugos, vartotojų apsaugos ir aplinkos, pokyčius. Jos apžvelgs galimybes stiprinti tarpusavio prekybos ir investicijų ryšius ir, įskaitant, jei tinkama, derėsis dėl kitų abipusio intereso susitarimų.

5.   Šalys visapusiškai naudojasi pagalbos prekybai ir kitomis susijusiomis programomis, įskaitant techninę paramą gebėjimams stiprinti, kad jų dvišaliai prekybos ir investicijų ryšiai būtų glaudesni.

6.   Šalys pripažįsta, kad svarbu skatinti regionų ekonominį vystymąsi, kaip nustatyta VII antraštinėje dalyje.

7.   Remdamosi 54 straipsniu, Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas dėl bet kokių nesutarimų dėl šios antraštinės dalies taikymo.

14 straipsnis

Didžiausio palankumo režimas

1.   Šalys, vykdydamos prekybą, viena kitai taiko didžiausio palankumo režimą pagal 1994 m. Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos.

2.   1 dalyje nurodytas didžiausio palankumo režimas netaikomas lengvatoms, kurias viena iš Šalių taiko pagal susitarimus, kuriais nustatoma muitų sąjunga, laisvosios prekybos zona ar lygiavertė lengvatinio režimo sritis.

15 straipsnis

Sanitarijos ir fitosanitarijos klausimai

1.   Šalys bendradarbiauja maisto saugos ir sanitarijos bei fitosanitarijos klausimais, kad savo teritorijose apsaugotų žmonių, gyvūnų ir augalų gyvybę ir sveikatą.

2.   Šalys aptaria atitinkamas savo priemones pagal PPO sutartį dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo, Tarptautinę augalų apsaugos konvenciją, Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos ir Maisto kodekso komisijos nuostatas ir keičiasi susijusia informacija.

3.   Šalys susitaria bendradarbiauti ir stiprinti gebėjimus, susijusius su sanitarijos ir fitosanitarijos klausimais. Šis bendradarbiavimas vykdomas atsižvelgiant į kiekvienos Šalies poreikius ir siekiant vienai Šaliai padėti laikytis kitos Šalies teisinių reikalavimų.

4.   Vienos iš Šalių prašymu Šalys sparčiai užmezga dialogą sanitarijos ir fitosanitarijos klausimais.

5.   Šalys paskiria ryšių centrus, per kuriuos perduodama informacija, susijusi su šiame straipsnyje nurodytais klausimais.

16 straipsnis

Techninės prekybos kliūtys

. Šalys skatina Afganistano naudojimąsi tarptautiniais ir Europos standartais, kaip pagrindu techniniams reglamentams ir atitikties vertinimo procedūroms. Jos bendradarbiauja ir keičiasi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties vertinimo procedūras, kad užtikrintų, kad jie būtų rengiami, priimami ir taikomi skaidriai bei veiksmingai ir nesudarytų bereikalingų dvišalės Šalių prekybos kliūčių.

17 straipsnis

Muitinė

1.   Šalys siekia užtikrinti, kad muitinės glaudžiau bendradarbiautų ir užtikrintų skaidrias prekybos sąlygas, lengvintų prekybą, didintų tiekimo grandinės saugumą, skatintų vartotojų saugą, stabdytų prekių, kuriomis pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, srautus ir kovotų su kontrabanda ir sukčiavimu.

2.   Siekdamos šių tikslų Šalys visų pirma dalijasi žiniomis ir nagrinėja galimybes supaprastinti procedūras, didinti skaidrumą ir plėtoti bendradarbiavimą. Jos taip pat siekia suderinti požiūrius ir imtis bendrų veiksmų pagal atitinkamas tarptautines sistemas.

3.   Jei tinkama, laikydamosi šiame Susitarime nustatytos institucinės sistemos, Šalys sudaro protokolus dėl muitinių bendradarbiavimo ir savitarpio administracinės pagalbos, nepažeisdamos kitų formų bendradarbiavimo nuostatų.

4.   Remdamosi atitinkamomis tarptautinėmis konvencijomis, Šalys bendradarbiauja, kad modernizuotų Afganistano muitinės administraciją ir ši organizacija bei jos institucijos veiksmingiau teiktų paslaugas, valstybės ištekliai būtų valdomi skaidriai ir būtų užtikrinama atskaitomybė. Gebėjimų stiprinimas – svarbi šio bendradarbiavimo sudedamoji dalis.

18 straipsnis

Investicijos

1.   Šalys skatina tiesiogines užsienio investicijas, sudarydamos patrauklias ir stabilias investavimo sąlygas. Siekdamos šio tikslo Šalys, jei reikia, gali pradėti nuoseklų dialogą, kad geriau suprastų investavimo klausimus ir aktyviau dėl jų bendradarbiautų, nagrinėtų administracines galimybes investicijų srautams padidinti, skatintų investuotojams taikyti stabilias, skaidrias ir palankias taisykles.

2.   Šalys pabrėžia, kad siekiant didinti Sąjungos tiesiogines užsienio investicijas į Afganistaną svarbus vaidmuo tenka privačiajam sektoriui ir, atsižvelgdamos į šią aplinkybę, pripažįsta viešojo sektoriaus priemonių ir paskatų, kaip antai galimybių gauti kreditų ir investicijų garantijas, poreikį.

19 straipsnis

Paslaugos

Šalys užmezga konstruktyvų dialogą, kuriuo visų pirma siekia:

a)

keistis informacija apie savo atitinkamas reglamentavimo sąlygas;

b)

skatinti patekimą į viena kitos rinkas;

c)

didinti galimybes gauti kapitalo bei technologijų išteklių; ir

d)

skatinti prekybą paslaugomis tarpusavyje ir trečiųjų šalių rinkose.

20 straipsnis

Kapitalo judėjimas

Šalys stengiasi lengvinti kapitalo judėjimą, kad skatintų įgyvendinti šio Susitarimo tikslus.

21 straipsnis

Viešieji pirkimai

Šalys bendradarbiaus, siekdamos Afganistane sukurti veiksmingą ir šiuolaikišką viešųjų pirkimų sistemą, pagrįstą tarptautiniu mastu sutartais skaidrumo ir viešųjų pirkimų tvarkos principais ir skatinimu, kad vykdant viešuosius pirkimus lėšos būtų naudojamos sąžiningai ir ekonomiškai naudingiausiai.

22 straipsnis

Skaidrumas

Šalys pripažįsta skaidrumo ir tinkamo proceso svarbą administruojant Šalių su prekyba susijusius įstatymus ir kitas reglamentavimo nuostatas. Todėl jos taiko 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos X straipsnį ir Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis III straipsnį.

23 straipsnis

Intelektinės nuosavybės teisės

1.   Šalys susitaria saugoti ir užtikrinti intelektinės nuosavybės teises, įskaitant geografines nuorodas, laikydamosi tarptautinių susitarimų, kurių šalys jos yra, nuostatų.

2.   Šalys bendradarbiauja, kad užkirstų kelią bet kokioms galimybėms neteisėtai naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis, įskaitant geografines nuorodas, ir kovotų su padirbinėjimu ir piratavimu. Jos susitaria, kad rems šiuos siekius užtikrindamos muitinių ir kitų tinkamų formų administracinį bendradarbiavimą, taip pat steigdamos ir stiprindamos šių teisių kontrolės ir apsaugos organizacijas, aktyviau bendradarbiaudamos dėl tinkamų būtų pasiekti, kad Šalių geografines nuorodas būdų lengviau saugoti ir registruoti viena kitos teritorijose, atsižvelgdamos į tarptautines šios srities taisykles, praktiką ir raidą bei savo atitinkamus gebėjimus.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ KLAUSIMAIS

24 straipsnis

Teisinės valstybės principas, teisinis bendradarbiavimas ir policijos veikla

1.   Bendradarbiaujant teisingumo ir vidaus reikalų klausimais, Šalims ypač svarbu stiprinti teisinę valstybę ir visų lygmenų institucijas teisėsaugos ir teisingumo vykdymo, įskaitant bausmių vykdymo sistemą, srityse.

2.   Bendradarbiaudamos Šalys keičiasi informacija apie teisines sistemas ir teisės aktus. Jos skiria ypač daug dėmesio moterų ir kitų pažeidžiamų grupių teisėms ir šių teisių apsaugai ir įgyvendinimui.

3.   Šalys susitaria bendradarbiauti, kad paskatintų tolesnes Afganistano policijos pajėgų reformas. Afganistanas imsis veiksmų civilinės policijos veikloje taikyti geriausios praktikos pavyzdžius. Sąjunga toliau rems teisingumo sektoriaus ir Afganistano nacionalinės policijos vystymą, be kita ko, finansuodama policijos pajėgas pagal 2014–2020 m. daugiašalę preliminarią programą ir laikydamasi EBPO Paramos vystymuisi komiteto (DAC) tinkamos finansuoti veiklos apibrėžčių.

4.   Šalys susitaria bendradarbiauti, kad modernizuotų Afganistano saugumo sektorių šiomis priemonėmis:

a)

stiprindamos teismų ir teisingumo sektorių, įskaitant bausmių vykdymo sistemą, ir ypač daug dėmesio skirdamos teismų nepriklausomumo stiprinimui;

b)

Afganistane didindamos civilinės policijos veiksmingumą;

c)

tobulindamos šios srities teisinę ir institucinę sistemą; ir

d)

stiprindamos gebėjimus rengti ir diegti strategijas Afganistano teisingumo ir saugumo sektoriuose.

25 straipsnis

Bendradarbiavimas kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija

Šalys susitaria bendradarbiauti, kad kovotų su organizuotu, ekonominiu ir finansiniu nusikalstamumu ir korupcija. Bendradarbiaujant visų pirma siekiama įgyvendinti ir skatinti taikyti susijusius tarptautinius standartus ir dokumentus, kaip antai JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą bei jos papildomus protokolus ir JT konvenciją prieš korupciją. Šalys ypač daug dėmesio skiria ryšiams tarp organizuoto nusikalstamumo ir prekybos narkotikais, pirmtakais, pavojingomis medžiagomis, ginklais ir žmonėmis ir neteisėto žmonių gabenimo. Jos keičiasi informacija apie visus klausimus, svarbius kovai su nusikalstama veikla.

26 straipsnis

Kova su neteisėtais narkotikais

1.   Šalys bendradarbiauja, kad užtikrintų subalansuotą, visapusišką ir integruotą požiūrį į narkotikų klausimus.

2.   Su narkotikais susijusios politikos ir veiklos tikslas – stiprinti kovos su neteisėtais narkotikais struktūras, mažinti narkotikų pasiūlą, prekybą jais ir jų paklausą, spręsti piktnaudžiavimo narkotikais pasekmių sveikatai ir visuomenei problemas. Šalys bendradarbiauja, kad užkirstų kelią neteisėtai narkotikų gamybai ir neteisėtam cheminių pirmtakų naudojimui.

3.   Laikydamosi šio bendro požiūrio Šalys užtikrina, kad kova su neteisėtais narkotikais būtų įtraukta į visas susijusias bendradarbiavimo sritis, įskaitant teisėsaugą, teisėtų pragyvenimo šaltinių skatinimą, narkotikų paklausos mažinimą ir rizikos bei žalos mažinimą.

4.   Šalims bendradarbiaujant Afganistanui teikiama techninė ir administracinė pagalba 3 dalyje nurodytose srityse:

a)

rengti teisės aktus ir plėtoti politiką;

b)

steigti nacionalines institucijas ir informacijos centrus;

c)

remti pilietinės visuomenės pastangas kovoti su narkotikais, mažinti narkotikų paklausą ir žalą, be kita ko, piktnaudžiavimo narkotikais gydymu ir susijusia reabilitacija;

d)

mokyti darbuotojus;

e)

vykdyti su narkotikais susijusius mokslinius tyrimus ir

f)

užkirsti kelią prekybai pirmtakais ir jų naudojimui neteisėtai neteisėtų narkotikų ir psichotropinių medžiagų gamybai.

Šalys gali susitarti įtraukti kitas sritis.

5.   Remdamosi savo atitinkamais teisės aktais, Šalys bendradarbiauja, kad išardytų tarptautinius nusikaltėlių tinklus, dalyvaujančius gaminant ir parduodant neteisėtus narkotikus, inter alia, keisdamosi informacija ir žvalgybos žiniomis, rengdamos mokymus ir dalydamosi geriausios praktikos pavyzdžiais, įskaitant specialius tyrimų metodus. Ypač daug pastangų dedama siekiant užkirsti kelią nusikaltėlių skverbimuisi į teisėtą ekonomiką.

6.   Šį požiūrį turėtų papildyti regioninis bendradarbiavimas, be kita ko, naudojantis diplomatiniais ryšiais ir regioniniuose forumuose, kuriuose Šalys dalyvauja, kaip antai nurodytieji 48 straipsnyje.

7.   Šalys susitaria dėl bendradarbiavimo priemonių šiems tikslams pasiekti. Veiksmai grindžiami bendrai sutartais principais, suderintais su atitinkamomis tarptautinėmis konvencijomis, Politine deklaracija ir Deklaracija dėl narkotikų paklausos mažinimo pagrindinių principų, patvirtintų 1998 m. birželio mėn. 20-ojoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiojoje sesijoje narkotikų klausimais, taip pat 2009 m. kovo mėn. 52-osios JT Narkotinių medžiagų komisijos posėdžio aukšto lygio grupės patvirtinta Politine deklaracija ir Veiksmų planu dėl tarptautinio bendradarbiavimo siekiant priimti integruotą ir suderintą strategiją pasaulinei narkotikų problemai spręsti, ir Paryžiaus pakto partnerių trečiosios ministrų konferencijos Vienos deklaracija dėl kovos su neteisėta prekyba Afganistano kilmės opiatais.

27 straipsnis

Bendradarbiavimas kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu

1.   Šalys susitaria bendradarbiauti, kad užkirstų kelią nusikalstamų būdu gautų pajamų plovimui ir terorizmo finansavimui, naudojantis jų finansinėmis sistemomis ir įpareigotomis nefinansinėmis įmonėmis ir profesijomis.

2.   Šalys susitaria skatinti teikti techninę ir administracinę pagalbą, kuria siekiama padėti rengti ir įgyvendinti teisės aktus, taip pat užtikrinti veiksmingą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemų veikimą. Bendradarbiaujant visų pirma sudaromos sąlygos pagal Šalių atitinkamus įstatymus keistis susijusia informacija ir priimti tinkamus ir tarptautiniu mastu sutartus kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu standartus, kurie būtų lygiaverčiai Sąjungos ir šioje srityje veikiančių tarptautinių institucijų, pavyzdžiui, Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), taikomiems standartams.

28 straipsnis

Bendradarbiavimas migracijos srityje

1.   Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos užkristi kelią neteisėtiems migracijos srautams iš vienos Šalies teritorijos į kitos Šalies teritoriją.

2.   Šalys dar kartą patvirtina, kad svarbu bendrai valdyti migracijos srautus tarp Afganistano ir Sąjungos ir įsipareigoja palaikyti visapusišką dialogą ir bendradarbiauti su migracija susijusiais klausimais, laikydamosi Sąjungos visuotinio požiūrio į migraciją ir judumą bei atitinkamų tarptautinių konvencijų. Palaikant šį dialogą ir bendradarbiaujant įtraukiami klausimai, susiję su prieglobsčiu, migracijos ir vystymosi ryšiais, teisėta ir neteisėta migracija, grąžinimu, readmisija, vizomis, sienų valdymu, dokumentų saugumu, kova su prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu.

3.   Bendradarbiaujant šiame straipsnyje nurodytose srityse taip pat gali būti imamasi priemonių gebėjimams stiprinti.

4.   Šalys susitaria vienos iš Šalies prašymu pradėti derybas dėl susitarimo, kuriuo būtų reglamentuojamos konkrečios Šalių prievolės dėl readmisijos, įskaitant prievoles dėl kitų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės.

29 straipsnis

Konsulinė apsauga

Afganistanas sutinka, kad bet kurios atstovaujamos Europos Sąjungos valstybės narės konsulinės ir diplomatinės tarnybos užtikrintų apsaugą bet kokiam Europos Sąjungos valstybės narės, Afganistane neturinčios nuolatinės atstovybės, faktiškai galinčios tuo atveju užtikrinti konsulinę apsaugą, piliečiui, taikant tokias pat sąlygas kaip ir tos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams.

30 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

1.   Šalys susitaria bendradarbiauti, kad pakeltų asmens duomenų apsaugos lygį tiek, kad jis atitiktų griežčiausius tarptautinius standartus, nustatytus, inter alia, Kompiuterinių asmens duomenų bylų tvarkymo gairėse, patvirtintose 1990 m. gruodžio 14 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 45/95.

2.   Bendradarbiaujant asmens duomenų apsaugos srityje gali būti, inter alia, teikiama techninė pagalba keičiantis informacija ir žiniomis.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS SEKTORIUOSE

31 straipsnis

Viešojo administravimo modernizavimas

Šalys susitaria bendradarbiauti, kad Afganistane parengtų profesionalią, nepriklausomą ir veiksmingą nacionalinio ir subnacionalinio lygmenų valstybės tarnybą. Bendradarbiaujant šioje srityje daugiausia dėmesio skiriama mokymui ir gebėjimui stiprinimui, siekiant:

a)

didinti organizacinį veiksmingumą;

b)

didinti institucijų efektyvumą teikti paslaugas;

c)

užtikrinti skaidrų viešųjų išteklių valdymą ir atskaitomybę;

d)

tobulinti teisinę ir institucinę sistemą ir

e)

gerinti politikos formavimą ir įgyvendinimą.

32 straipsnis

Viešųjų finansų valdymas

Be to, kas nustatyta 31 straipsnyje, Šalys aktyviau bendradarbiauja dėl klausimų, susijusių su viešųjų finansų valdymu Afganistane. Bendradarbiaujant daugiausia dėmesio skiriama:

a)

biudžeto valdymui nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis;

b)

skaidriems finansų srautams tarp biudžeto valdymo institucijų ir paramos ir lėšų gavėjų ir šių institucijų;

c)

priežiūrai, įskaitant vykdomą parlamento ir nepriklausomų audito įstaigų, ir

d)

būdams veiksmingai ir greitai šalinti bet kokius viešųjų lėšų naudojimo pažeidimus.

Sąjunga teikia paramą šioje srityje, kaip tinkama, daugiausia dėmesio skirdama gebėjimų stiprinimui ir techninei pagalbai.

33 straipsnis

Apmokestinimo srities gero valdymo principai

Siekdamos stiprinti ir vystyti ekonominę veiklą ir atsižvelgdamos į tai, kad reikia plėtoti tinkamą reglamentavimo sistemą, Šalys pripažįsta ir įsipareigoja įgyvendinti apmokestinimo srities gero valdymo principus. Jos stengiasi bendradarbiauti siekdamos šio tikslo, visų pirma tam, kad palengvintų apmokestinamųjų pajamų rinkimą Afganistane ir padėtų Afganistanui rengti veiksmingo šių principų įgyvendinimo priemones.

34 straipsnis

Finansinės paslaugos

1.   Šalys susitaria stiprinti bendradarbiavimą, kad tobulintų bankininkystės, draudimo ir kitų finansų sektoriaus dalių apskaitos, priežiūros ir reguliavimo sistemas.

2.   Šalys bendradarbiauja, kad plėtotų Afganistano teisinę ir reguliavimo sistemas, infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius, ir kad Afganistano kapitalo rinkoje būtų taikomi bendrovių valdymo principai ir tarptautiniai apskaitos standartai.

35 straipsnis

Statistika

1.   Šalys susitaria įtvirtinti ir sustiprinti statistinius gebėjimus, skatindamos derinti statistinius metodus ir taikyti geriausios praktikos pavyzdžius, pagrįstus Sąjungos patirtimi, įskaitant statistinės informacijos rinkimo ir sklaidos. Tokiu būdu jos galės abipusiškai priimtinu pagrindu naudotis bet kurios srities, kuriai taikomas šis Susitarimas ir kurios statistinius duomenis įmanoma rinkti, apdoroti, analizuoti ir skleisti, statistika.

2.   Siekiant didinti statistikos kokybę, bendradarbiaujant statistikos srityje daugiausia dėmesio skiriama keitimuisi žiniomis, geriausios praktikos skatinimui, JT pagrindinių oficialiosios statistikos principų ir Europos statistikos praktikos kodekso laikymuisi.

36 straipsnis

Nelaimių rizikos valdymas

1.   Šalys susitaria aktyviau bendradarbiauti nelaimių rizikos valdymo klausimais. Daugiau dėmesio skiriama prevenciniams veiksmams ir iniciatyviam požiūriui sprendžiant pavojaus ir rizikos problemas, siekiant mažinti su gaivalinėmis nelaimėmis susijusią riziką ir pažeidžiamumą.

2.   Bendradarbiaujant šioje srityje daugiausia dėmesio skiriama:

a)

gaivalinių nelaimių rizikos mažinimui, ypač atsparumui, prevencijai ir padarinių švelninimui;

b)

žinių valdymui, inovacijoms, moksliniams tyrimams ir švietimui, siekiant visais lygiais formuoti saugumo ir atsparumo kultūrą;

c)

nelaimių rizikos vertinimui, stebėjimui ir reagavimui į ją, ir

d)

paramai rizikos valdymo gebėjimams stiprinti.

37 straipsnis

Gamtos ištekliai

1.   Šalys susitaria glaudžiau bendradarbiauti ir stiprinti gebėjimus, susijusius su gamtos išteklių naudojimu, vystymu, apdorojimu ir tiekimu rinkai.

2.   Bendradarbiaujant skiriama dėmesio gamtos išteklių darniam vystymuisi: stiprinama reglamentavimo sistema, aplinkos apsauga ir saugos taisyklės. Siekdamos skatinti bendradarbiauti glaudžiau ir geriau suprasti viena kitą, Šalys gali prašyti su gamtos ištekliais susijusiais klausimais rengti ad hoc susitikimus.

3.   Kaip nustatyta IV antraštinėje dalyje, Šalys bendradarbiauja, kad sudarytų skaidrias sąlygas, palankias tiesioginėms užsienio investicijoms, visų pirma gavybos sektoriuje.

4.   Atsižvelgdamos į savo ekonominę politiką bei tikslus ir siekdamos skatinti prekybą, Šalys susitaria aktyviau bendradarbiauti, kad būtų pašalintos prekybos gamtos ištekliais kliūtys.

5.   Vienos iš Šalių prašymu bet koks klausimas, susijęs su prekyba gamtos ištekliais, gali būti iškeltas ir sprendžiamas Jungtinio komiteto posėdžiuose, kaip nustatyta 49 straipsnyje.

38 straipsnis

Švietimas, moksliniai tyrimai, jaunimo reikalai ir profesinis mokymas

1.   Šalys susitaria skatinti bendradarbiauti švietimo, mokslinių tyrimų, jaunimo reikalų ir profesinio mokymo klausimais. Jos susitaria didinti informuotumą apie švietimo galimybes Sąjungoje ir Afganistane.

2.   Be to, Šalys skatina imtis veiksmų, kad:

a)

jų atitinkamos aukštojo mokslo įstaigos, specializuotos agentūros ir jaunimo organizacijos užmegztų ryšius;

b)

skatintų keitimąsi informacija ir praktine patirtimi, studentų, jaunimo, jaunų darbuotojų, tyrėjų, akademinės bendruomenės atstovų ir kitų specialistų judumą, ir

c)

remtų gebėjimų stiprinimą ir mokymo bei mokymosi kokybės gerinimą, pasinaudojant kita susijusia patirtimi, kurią Šalys sukaupė šioje srityje.

3.   Šalys susitaria skatinti įgyvendinti aukštojo mokslo ir jaunimo programas, kaip antai Sąjungos programą „Erasmus+“, tyrėjų mobilumo ir mokymo programas, kaip antai programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“, skatinti savo švietimo įstaigas bendradarbiauti įgyvendinant bendras programas, kad skatintų akademinių bendruomenių bendradarbiavimą ir judumą, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, be kita ko, didinant jaunimo ir jaunų darbuotojų judumą pagal neformaliojo švietimo ir mokymosi galimybes.

4.   Skatinama bendradarbiauti mokslinių tyrimų srityje, be kita ko, įgyvendinant Sąjungos bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.).

39 straipsnis

Energetika

1.   Šalys stengiasi aktyviau bendradarbiauti energetikos sektoriuje, siekdamos gerinti energijos gamybą, tiekimą ir naudojimą Afganistane ir be kita ko:

a)

skatinti atsinaujinančių išteklių energiją ir efektyvų energijos vartojimą;

b)

aktyviau bendradarbiauti technologijų srityje ir

c)

taikyti profesinio mokymo priemones.

2.   Šalys pripažįsta, kad skaidri, nediskriminacinė, iškraipymų nesukelianti ir taisyklėmis pagrįsta sistema yra geriausias būdas sudaryti sąlygas, palankias tiesioginėms užsienio investicijoms energetikos sektoriuje.

40 straipsnis

Transportas

Šalys susitaria aktyviai bendradarbiauti abipusiškai svarbiose srityse dėl visų rūšių transporto, visų pirma aviacijos, ir įvairiarūšių sąsajų, kad, inter alia,:

a)

palengvintų prekių ir keleivių vežimą;

b)

užtikrintų saugą, saugumą ir aplinkos apsaugą;

c)

mokytų darbuotojus ir

d)

plėstų investicines galimybes, kad geresnis susisiekimas visame regione skatintų ekonominį vystymąsi.

41 straipsnis

Užimtumas ir socialinis vystymasis

1.   Kaip nustatyta 12 straipsnyje, Šalys susitaria bendradarbiauti užimtumo ir socialinio vystymosi srityje, įskaitant darbo rinkos vystymosi ir jaunimo užimtumo, sveikatos ir saugos darbovietėje, lyčių lygybės ir deramo darbo klausimus.

2.   Bendradarbiavimo formos gali apimti, inter alia, Šalių sutartas konkrečias programas ir projektus, dialogą, bendradarbiavimą ir iniciatyvas abiem Šalims svarbiomis temomis dvišaliu arba daugiašaliu lygmeniu, pavyzdžiui, TDO.

42 straipsnis

Žemės ūkis, kaimo plėtra, gyvuliai ir drėkinimas

Šalys susitaria bendradarbiauti, kad stiprintų Afganistano gebėjimus, susijusius su žemės ūkiu, gyvulininkyste ir pragyvenimo šaltiniais kaimo vietovėse. Į šį bendradarbiavimą, be kitų, įtraukiami šie klausimai:

a)

žemės ūkio politika ir našumo padidėjimas, siekiant užtikrinti aprūpinimo maistu saugumą;

b)

kaip nustatyta IV antraštinėje dalyje, galimybės sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio veiklai ir prekybai žemės ūkio produktais, įskaitant prekybą augalais, gyvūnais, gyvuliais ir jų produktais, siekiant toliau vystyti pramonės šakas, glaudžiausiai susijusias su kaimo sektoriumi;

c)

gyvūnų ir gyvulių gerovė;

d)

kaimo plėtra;

e)

vietos subjektų ir ekonominės veiklos vykdytojų dalijimasis patirtimi ir bendradarbiavimas tinklais, visų pirma tokiose srityse kaip moksliniai tyrimai ir technologijų perdavimas;

f)

politikos, susijusios su augalų, gyvūnų ir gyvulių sveikata ir kokybe, formavimas;

g)

tarptautinėms žemės ūkio organizacijoms pateikti bendradarbiavimo pasiūlymai ir iniciatyvos;

h)

tvaraus ir ekologiško žemės ūkio vystymas, įskaitant augalininkystę, biokurą ir biotechnologijų perdavimą;

i)

augalų įvairovės apsauga, sėklininkystės technologijos, žemės ūkio biotechnologijos;

j)

žemės ūkio ir gyvulininkystės duomenų bazių ir informacinių tinklų kūrimas ir

k)

žemės ūkio ir veterinarijos sektoriaus mokymai.

43 straipsnis

Aplinka ir klimato kaita

1.   Šalys bendradarbiauja, kad padėtų Afganistanui pasiekti aukšto lygio aplinkos apsaugą ir skatintų saugoti ir valdyti gamtos išteklius ir biologinę įvairovę, įskaitant miškus, siekiant darniai vystytis, prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją švelninti.

2.   Šalys siekia skatinti ratifikuoti ir įgyvendinti daugiašalius aplinkos apsaugos ir klimato kaitos susitarimus bei jų laikytis.

3.   Šalys siekia aktyviau bendradarbiauti dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo, ypač daug dėmesio skirdamos vandens ištekliams.

44 straipsnis

Visuomenės sveikata

Šalys susitaria, kad bendradarbiaudamos įtrauks sveikatos sektoriaus reformos ir sunkių ligų prevencijos ir kontrolės klausimus, be kita ko, skatindamos įgyvendinti tarptautinius sveikatos srities susitarimus. Bendradarbiaujant taip pat dedamos pastangos užtikrinti, kad Afganistane pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamesnės, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų pažeidžiamoms grupėms, ypač moterims ir vaikams, kokybę, gerinti švaraus vandens ir sanitarinių paslaugų prieinamumą ir skatinti higieną.

45 straipsnis

Kultūra

1.   Šalys susitaria skatinti bendradarbiavimą kultūros srityje, siekdamos didinti savitarpio supratimą ir geriau pažinti viena kitos kultūrą. Todėl Šalys remia ir skatina atitinkamus pilietinės visuomenės veiksmus. Jos gerbia kultūrų įvairovę.

2.   Šalys stengiasi imtis atitinkamų priemonių kultūriniams mainams skatinti ir bendroms iniciatyvoms įvairiose kultūros srityse vykdyti, įskaitant bendradarbiavimą paveldo apsaugos srityje.

3.   Šalys susitaria konsultuotis ir bendradarbiauti susijusiuose tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, UNESCO, siekdamos bendrų tikslų, kaip antai skatinti kultūrų įvairovę ir saugoti kultūros paveldą. Kiek tai susiję su kultūrų įvairove, jos taip pat susitaria skatinti įgyvendinti 2005 m. UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo.

46 straipsnis

Informacinė visuomenė

Pripažindamos, kad informacinės ir ryšių technologijos (IRT) yra esminis šiuolaikinio gyvenimo elementas, gyvybiškai svarbus ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, Šalys susitaria keistis nuomonėmis apie šios srities savo politiką, taip siekdamos skatinti ekonominį vystymąsi, įskaitant ryšių palaikymą švietimo ir mokslinių tyrimų reikmėms. Šalys, kaip tinkama, apsvarsto geriausius bendradarbiavimo šioje srityje būdus, visų pirma dėl prekybos IRT gaminiais, elektroninių ryšių reglamentavimo aspektų ir kitų informacinės visuomenės klausimų.

47 straipsnis

Audiovizualinė ir medijų politika

Šalys skatins, rems ir lengvins atitinkamų savo institucijų ir subjektų mainus, bendradarbiavimą ir dialogą audiovizualiniame ir medijų sektoriuje. Jos susitaria šiose srityse pradėti nuolatinį dialogą.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

REGIONINIS BENDRADARBIAVIMAS

48 straipsnis

Regioninis bendradarbiavimas

1.   Šalys pripažįsta, kad norint atkurti Afganistano kaip sąsajos tarp Vidurinės Azijos, Pietų Azijos ir Artimųjų Rytų statusą reikia bendradarbiauti regione ir skatinti jo ekonomikos augimą ir politinį stabilumą. Atsižvelgdamos į šią aplinkybę Šalys susitaria bendradarbiauti, kad skatintų regioninį bendradarbiavimą, ir tam taikys priemones, kuriomis remiamas Afganistano Vyriausybės, visų pirma Užsienio reikalų ministerijos, gebėjimų stiprinimas. Sustiprinti gebėjimai padės Afganistano Vyriausybei imtis aktyvesnio vaidmens įvairiose regioninėse organizacijose ir forumuose ir įgyvendinant įvairius regioninius procesus. Bendradarbiaujant gali būti, be kita ko, imamasi gebėjimų ir pasitikėjimo stiprinimo priemonių, kaip antai įgyvendinamos mokymo programos, praktiniai susitikimai ir seminarai, keičiamasi ekspertais, vykdomi tyrimai ir kita Šalių sutarta veikla.

2.   Šalys palankiai vertina Stambulo procesą ir dar kartą patvirtina savo paramą jam kaip svarbiai iniciatyvai skatinti Afganistano ir jo kaimynų politinį bendradarbiavimą, be kita ko, imdamosi pasitikėjimo stiprinimo priemonių, kaip sutarta per 2012 m. birželio 14 d. ministrų konferenciją „Azijos širdis“ Kabule. Sąjunga remia Afganistano pastangas užtikrinti, kad pasitikėjimo stiprinimo priemonės ir kiti regioniniai įsipareigojimai būtų veiksmingai įgyvendinami.

3.   Šalys taip pat susitaria skatinti regioninį bendradarbiavimą, pasinaudodamos savo diplomatiniais ryšiais, ir regioniniuose forumuose, kuriuose jos dalyvauja.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖ SISTEMA

49 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Įsteigiamas Jungtinis komitetas, kurį sudaro aukščiausio lygmens Šalių atstovai ir kurio užduotys yra šios:

a)

užtikrinti tinkamą šio Susitarimo veikimą ir įgyvendinimą;

b)

nustatyti prioritetus atsižvelgiant į šio Susitarimo tikslus;

c)

stebėti Šalių visapusiškų santykių raidą ir teikti rekomendacijas dėl šio Susitarimo tikslų įgyvendinimo;

d)

prireikus prašyti komitetų ar kitų organų, įsteigtų pagal kitus Šalių susitarimus, suteikti informacijos ir svarsto visus jų pateiktus pranešimus;

e)

keistis nuomonėmis ir teikti pasiūlymus dėl bet kokių abipusiškai svarbių klausimų, įskaitant būsimus veiksmus ir jiems atlikti turimus išteklius;

f)

spręsti dėl šio Susitarimo taikymo ar aiškinimo kylančius nesutarimus ir

g)

nagrinėti visą bet kurios iš Šalių pateiktą informaciją, susijusią su prievolių vykdymu, ir, kaip nustatyta 54 straipsnyje, vykdyti konsultacijas, kad būtų išspręsti bet kokie nesutarimai.

2.   Eilinius posėdžius Jungtinis komitetas rengia pakaitomis Kabule ir Briuselyje abipusiu sutarimu nustatytu metu. Šalių sutarimu taip pat gali būti šaukiami neeiliniai Jungtinio komiteto posėdžiai. Jungtiniam komitetui pakaitomis pirmininkauja kiekviena Šalis. Jungtinio komiteto posėdžių darbotvarkė nustatoma Šalių sutarimu.

3.   Jungtinis komitetas gali steigti specialius komitetus ar darbo grupes, kurios jam padėtų atlikti užduotis. Jis nustato tokių komitetų ar grupių sudėtį, pareigas ir veikimo būdą.

4.   Jungtinis komitetas užtikrina tinkamą bet kokio sektorių susitarimo ar protokolo, kuriuos Šalys sudaro pagal šį Susitarimą, veikimą.

5.   Jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50 straipsnis

Bendradarbiavimo ištekliai

Atsižvelgdami į savo atitinkamas reglamentavimo nuostatas, procedūras ir išteklius, Sąjunga techniškai ir finansiškai padeda Afganistanui bendradarbiauti pagal šį Susitarimą, o Afganistanas skiria reikiamų išteklių, įskaitant finansinius, kad užtikrintų, kad sutarti tikslai būtų pasiekti.

51 straipsnis

Bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu

1.   Šalys naudoja finansinę paramą, laikydamosi patikimo finansų valdymo principų, ir bendradarbiauja, kad apsaugotų savo finansinius interesus. Jos imasi veiksmingų sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos jų finansiniams interesams kenksmingos neteisėtos veiklos prevencijos ir kovos su šiais reiškiniais priemonių.

2.   Visuose kituose susitarimuose ar finansavimo priemonėse, kurias Šalys sudarys tuo metu, kai bus įgyvendinamas šis Susitarimas, nustatomos konkrečios finansinio bendradarbiavimo sąlygos, pagal kurias numatomos patikros vietoje, patikrinimai, kontrolė ir kovos su sukčiavimu veiksmai, kuriuos, inter alia, vykdo Europos Audito Rūmai ir Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

3.   Norėdamos tinkamai įgyvendinti šį straipsnį, Šalių kompetentingos institucijos keičiasi informacija ir vienos iš Šalių prašymu vykdo konsultacijas, laikydamosi atitinkamų teisės aktų.

4.   Afganistano valdžios institucijos reguliariai tikrina, ar tinkamai įgyvendinami Sąjungos lėšomis finansuojami veiksmai. Jos imasi tinkamų sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos, turinčios įtakos šioms lėšoms, prevencijos priemonių. Apie tokias priemones jos praneša Europos Komisijai.

5.   Afganistano valdžios institucijos nedelsdamos perduoda Europos Komisijai bet kokią jų gautą informaciją apie įtariamus ar faktinius sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos, susijusios su Sąjungos lėšų naudojimu, atvejus. Apie įtarimus sukčiavimu ar korupcija taip pat pranešama Europos kovos su sukčiavimu tarnybai. Afganistano valdžios institucijos taip pat praneša Europos Komisijai apie bet kokias priemonės, kurių jos ėmėsi dėl faktų, apie kuriuos pranešta pagal šią dalį.

6.   Afganistano valdžios institucijos užtikrina, kad įtariami ir faktiniai sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos, turinčios neigiamos įtakos Sąjungos lėšoms, atvejai būtų tiriami ir dėl jų atitinkamai persekiojama. Kai tinkama, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba gali padėti Afganistano kompetentingoms institucijoms vykdyti šią užduotį.

7.   Laikantis Sąjungos teisės aktų ir tik Sąjungos interesams apsaugoti, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai leidžiama, gavus prašymą, Afganistane atlikti patikras vietoje ir patikrinimus. Šie veiksmai rengiami ir vykdomi glaudžiai bendradarbiaujant su Afganistano kompetentingomis institucijomis. Afganistano valdžios institucijos suteikia Europos kovos su sukčiavimu tarnybai bet kokią reikiamą pagalbą, kad ji galėtų atlikti savo užduotis.

8.   Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ir Afganistano kompetentingos institucijos gali susitarti toliau bendradarbiauti kovodamos su sukčiavimu, be kita ko, sudarydamos veiklos susitarimus.

52 straipsnis

Tolesnė Susitarimo raida

Bet kuri iš Šalių gali teikti pasiūlymų plėsti bendradarbiavimo pagal šį Susitarimo taikymo sritį, atsižvelgdama į jį įgyvendinant sukauptą patirtį.

53 straipsnis

Kiti susitarimai

1.   Nepažeidžiant atitinkamų Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų, nei šis Susitarimas, nei pagal jį vykdomi veiksmai neturi poveikio Europos Sąjungos valstybių narių teisei pradėti dvišalį bendradarbiavimą su Afganistanu ar prireikus su Afganistanu sudaryti dvišalius partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus. Šis Susitarimas neturi poveikio trečiųjų asmenų atžvilgiu Šalių prisiimtų įsipareigojimų vykdymui ar įgyvendinimui.

2.   Šalys gali papildyti šį Susitarimą sudarydamos specialius susitarimus bet kurioje bendradarbiavimo srityje, kuriai taikomas šis Susitarimas. Tokie specialūs susitarimai yra neatsiejama visų dvišalių santykių, kuriuos reglamentuoja šis Susitarimas, dalis ir bendros institucinės sistemos dalis.

54 straipsnis

Prievolių vykdymas

1.   Kiekviena Šalis gali kreiptis į Jungtinį komitetą, kad šis išspręstų ginčą dėl šio Susitarimo taikymo ar aiškinimo.

2.   Jei viena iš Šalių mano, kad kita Šalis neįvykdė kokios nors savo prievolės pagal šį Susitarimą, ji gali imtis tinkamų priemonių dėl šio Susitarimo ar bet kokio kito specialaus susitarimo, nurodyto 53 straipsnio 2 dalyje.

3.   Išskyrus ypatingos skubos atvejus, prieš imdamasi tokių priemonių ji Jungtiniam komitetui pateikia padėčiai išsamiai išnagrinėti reikalingą informaciją, kad būtų rastas abiem Šalims priimtinas sprendimas.

4.   Pasirenkant tinkamas priemones pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trikdo šio Susitarimo ar bet kokio kito specialaus susitarimo, nurodyto 53 straipsnio 2 dalyje, veikimą. Apie šias priemones nedelsiant pranešama kitai Šaliai ir dėl jų konsultuojamasi Jungtiniame komitete, jei kita Šalis to paprašo.

5.   Šalys susitaria, kad šio Susitarimo teisingo aiškinimo ir praktinio taikymo tikslais 3 dalyje nurodyti „ypatingos skubos atvejai“ reiškia vienos iš Šalių esminį Susitarimo pažeidimą. Susitarimo esminiu pažeidimu laikomas:

a)

šio Susitarimo nevykdymas pažeidžiant tarptautinės teisės bendrąsias taisykles arba

b)

bet kurio iš esminių šio Susitarimo elementų, nurodytų 2 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje, pažeidimas.

55 straipsnis

Sąlygų sudarymas

Lengvindamos bendradarbiavimą pagal šį Susitarimą ir laikydamosi savo atitinkamų vidaus taisyklių ir reglamentavimo nuostatų, Šalys susitaria sudaryti pareigūnams ir ekspertams, dalyvaujantiems bendradarbiavimo veikloje, sąlygas vykdyti savo funkcijas.

56 straipsnis

Saugumo interesai ir informacijos atskleidimas

1.   Šio Susitarimo nuostatomis nepažeidžiami Šalių atitinkami įstatymai ir reglamentavimo nuostatos dėl viešosios oficialių dokumentų prieigos.

2.   Nė viena šio Susitarimo nuostata nėra aiškinama kaip kurios nors Šalies įpareigojimas teikti informaciją, kurios atskleidimą ji laiko prieštaraujančiu esminiams jos saugumo interesams.

3.   Šalys dar kartą patvirtina įsipareigojančios saugoti bet kokią slaptą informaciją, gautą Šalims bendradarbiaujant.

57 straipsnis

Šalių apibrėžtis

Šiame Susitarime „Šalys“ – tai Sąjunga ar jos valstybės narės arba Sąjunga bei jos valstybės narės, sutinkamai su jų atitinkamomis kompetencijomis, ir Afganistanas.

58 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis Susitarimas taikomas teritorijai, kuriai taikoma Europos Sąjungos sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo tose sutartyse nustatytomis sąlygomis, ir Afganistano teritorijai.

59 straipsnis

Įsigaliojimas, laikinas taikymas, galiojimo trukmė ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai Šalys viena kitai praneša, kad tam tikslui būtinos teisinės procedūros yra baigtos.

2.   Neatsižvelgdami į 1 dalį Sąjunga ir Afganistanas susitaria laikinai iš dalies taikyti šį Susitarimą, kaip nustatyta 3 dalyje ir remdamiesi atitinkamomis savo vidaus procedūromis ir taikomais teisės aktais.

3.   Laikinas taikymas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai gaunami:

a)

Sąjungos pranešimas apie tuo tikslu būtinų procedūrų pabaigimą, kuriame nurodomos Susitarimo dalys, kurios turi būti laikinai taikomos; ir

b)

Afganistano deponuojamas ratifikavimo dokumentas, kaip nustatyta jo procedūrose ir taikomuose teisės aktuose.

4.   Susitarimas galioja pradinį dešimties metų laikotarpį. Jis savaime pratęsiamas penkerių metų laikotarpiams, jei šešis mėnesius iki galiojimo pabaigos Šalis raštu nepraneša apie ketinimą Susitarimo nepratęsti.

5.   Šis Susitarimas iš dalies keičiamas tik Šalių sutarimu ir pakeitimai įsigalioja tik po to, kai Šalys viena kitaip praneša, kad tam tikslui būtinos teisinės procedūros yra baigtos.

6.   Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą, raštu pranešdama apie tai kitai Šaliai. Susitarimo nutraukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams po to, kai kita Šalis gauna šį pranešimą.

7.   Pranešimai pagal šį straipsnį teikiami atitinkamai Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam sekretoriui arba Afganistano užsienio reikalų ministerijai.

60 straipsnis

Autentiški tekstai

Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų bei vokiečių ir puštūnų bei dari kalbomis; kiekvienas iš šių tekstų yra vienodai autentiškas.

Съставено в Мюнхен на осемнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Múnich el dieciocho de febrero de dos mil diecisiete.

V Mnichově dne osmnáctého února dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i München, den attende februar to tusind og sytten.

Geschehen zu München am achtzehnten Februar zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta veebruarikuu kaheksateistkümnendal päeval Münchenis.

Έγινε στο Μόναχο, στις δεκαοκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Munich on the eighteenth day of February in the year two thousand and seventeen.

Fait à Munich, le dix-huitième jour du mois de février deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Münchenu osamnaestog veljače godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Monaco il diciotto di febbraio dell'anno duemilaediciassette.

Minhenē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada astoņpadsmitajā februārī.

Priimta Miunchene du tūkstančiai septynioliktų metų vasario aštuonioliktą dieną.

Kelt Münchenben, a kétezer-tizenhetedik év február havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Munich fit-tmintax-il jum ta' Frar fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te München, achttien februari tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Monachium osiemnastego dnia lutego roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Munique aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete.

Întocmit la München la optsprezece februarie două mii șaptesprezece.

V Mníchove osemnásteho februára dvetisíc sedemnásť.

V Münchnu, osemnajstega februarja dva tisoč sedemnajst.

Tehty Münchenissä kahdeksantenatoista päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Utfärdat i München den artonde februari år tjugohundrasjutton.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


Top