Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2241

2016 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2241, kuriuo leidžiama laikinai prekiauti Beta vulgaris L. rūšies tam tikrų veislių sėklomis, neatitinkančiomis Tarybos direktyvos 2002/54/EB reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 8105) (Tekstas svarbus EEE )

C/2016/8105

OJ L 337, 13.12.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2241/oj

13.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 337/20


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2241

2016 m. gruodžio 9 d.

kuriuo leidžiama laikinai prekiauti Beta vulgaris L. rūšies tam tikrų veislių sėklomis, neatitinkančiomis Tarybos direktyvos 2002/54/EB reikalavimų

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 8105)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (1), ypač į jo 24 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Beta vulgaris L. rūšies tam tikrų veislių elitinių sėklų, atitinkančių Direktyvos 2002/54/EB I priedo B dalies 3 punkto b papunktyje nustatytą sąlygą dėl vienadaigių sėklų inertinės medžiagos kiekio didžiausio svorio, Danijoje stinga dėl sausų derliaus ėmimo sąlygų, todėl negalima patenkinti šios valstybės narės poreikių;

(2)

tokių sėklų poreikio negalima patenkinti iš kitų valstybių narių arba trečiųjų šalių gautomis sėklomis, atitinkančiomis visus Direktyvoje 2002/54/EB nustatytus reikalavimus;

(3)

dėl šios priežasties Danijai turėtų būti suteiktas leidimas leisti prekiauti šių veislių sėklomis laikantis ne tokių griežtų reikalavimų;

(4)

be to, kitoms valstybėms narėms, galinčioms tiekti Danijai šių veislių sėklas, neatsižvelgiant į tai, ar jos buvo išaugintos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, kuriai taikomas Tarybos sprendimas 2003/17/EB (2), turėtų būti leista išduoti leidimus prekiauti tokiomis sėklomis, kad būtų užtikrintas vidaus rinkos veikimas ir būtų išvengta jo sutrikimo;

(5)

kadangi šiuo sprendimu nustatoma nuo Sąjungos taisyklių leidžianti nukrypti nuostata, sėklų, atitinkančių ne tokius griežtus reikalavimus, kiekį tikslinga apriboti iki mažiausio Danijos poreikius tenkinančio kiekio; siekiant užtikrinti, kad bendras sėklų, kurias pagal šį sprendimą leidžiama pateikti rinkai, kiekis neviršytų didžiausio šiame sprendime nurodyto kiekio, tikslinga, kad Danija imtųsi koordinatorės vaidmens, kadangi ji pateikė atitinkamą prašymą dėl šio sprendimo priėmimo ir prekyba tos veislės sėklomis jai yra aktualiausia;

(6)

kadangi nustatoma nuo Sąjungos taisyklėmis nustatytų standartų leidžianti nukrypti nuostata, prekiauti sėklomis laikantis ne tokių griežtų reikalavimų turėtų būti laikinai leidžiama iki 2017 m. gruodžio 31 d.; šis laikas reikalingas užauginti šias sėklas ir peržiūrėti su atitinkamomis veislėmis susijusią padėtį;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Laikotarpiu iki 2017 m. gruodžio 31 d. leidžiama Sąjungoje prekiauti Beta vulgaris L. (runkeliai) „elitinės sėklos“ kategorijos veislių Enermax, Feldherr ir Creta sėklomis, neatitinkančiomis Direktyvos 2002/54/EB I priedo B dalies 3 punkto b papunkčio dd papunktyje išdėstytų reikalavimų dėl inertinės medžiagos, kurių bendras kiekis neviršija 61 kg, su sąlyga, kad inertinės masės didžiausias procentinis kiekis neviršija 2,2.

2 straipsnis

Visi tiekėjai, norintys prekiauti 1 straipsnyje minimomis sėklomis, prašo valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, leidimo. Prašyme nurodomas sėklų kiekis, kurį tiekėjas pageidauja tiekti rinkai.

Atitinkama valstybė narė tiekėjui išduoda leidimą pateikti tas sėklas rinkai, nebent:

a)

yra pakankamai įrodymų, leidžiančių abejoti tuo, ar tiekėjas gali pateikti rinkai tokį sėklų kiekį, kuriam prašė leidimo, arba

b)

suteikus leidimą būtų viršytas 1 straipsnyje nurodytas bendras didžiausias sėklų kiekis.

3 straipsnis

Taikydamos šį sprendimą, valstybės narės viena kitai teikia administracinę pagalbą.

Danija veikia kaip koordinuojanti valstybė narė ir užtikrina, kad sėklos, kuriomis pagal šį sprendimą valstybėms narėms leidžiama prekiauti Sąjungoje, kiekis neviršytų bendro didžiausio sėklų kiekio, nurodyto 1 straipsnyje.

Visos 2 straipsnyje nurodytą prašymą gavusios valstybės narės nedelsdamos praneša koordinuojančiai valstybei narei apie paraiškoje nurodytą kiekį. Koordinuojanti valstybė narė nedelsdama informuoja tą valstybę narę apie tai, ar suteikus leidimą nebus viršytas bendras didžiausias kiekis.

4 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kiekį, kuriuo jos leido prekiauti pagal šį sprendimą.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 9 d.

Komisijos vardu

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komisijos narys


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 12.

(2)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (OL L 8, 2003 1 14, p. 10).


Top