Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1969

2016 m. rugsėjo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1969, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

C/2016/5707

OJ L 307, 15.11.2016, p. 1–251 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1969/oj

15.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1969

2016 m. rugsėjo 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 428/2009, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (1), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 428/2009 reikalaujama dvejopo naudojimo prekėms taikyti veiksmingą kontrolę, kai šios prekės eksportuojamos iš Sąjungos arba vežamos per ją tranzitu, arba pristatomos į trečiąją šalį Sąjungoje gyvenančiam arba įsisteigusiam tarpininkui teikiant tarpininkavimo paslaugas;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede nustatytas bendras dvejopo naudojimo prekių, kurioms Sąjungoje taikoma kontrolė, sąrašas. Sprendimus dėl prekių, kurioms taikoma kontrolė, drauge priima Australijos grupės, Raketų technologijų kontrolės režimo, Branduolinių tiekėjų grupės, Vasenaro susitarimo ir Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos šalys;

(3)

siekiant visapusiškai laikytis tarptautinių saugumo prievolių, užtikrinti skaidrumą ir išlaikyti ekonominės veiklos vykdytojų konkurencingumą, Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede pateiktas dvejopo naudojimo prekių sąrašas turi būti reguliariai atnaujinamas. Dėl kontrolės sąrašų pakeitimų, kurie pagal tarptautinius neplatinimo režimus ir eksporto kontrolės susitarimus priimti 2015 m., būtina dar kartą iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priedą. Siekiant eksporto kontrolės institucijoms ir ekonominės veiklos vykdytojams sudaryti palankesnes sąlygas naudotis nuorodomis, to reglamento I priedą reikia atnaujinti ir konsoliduoti;

(4)

Reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIa–IIf prieduose nustatyti Sąjungos bendrieji eksporto leidimai;

(5)

Reglamento (EB) Nr. 428/2009 IIg priede nustatytas dvejopo naudojimo prekių, kurios neturi patekti į nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų ir Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų taikymo sritį, sąrašas;

(6)

Reglamento (EB) Nr. 428/2009 IV priede nustatyti tam tikrų persiuntimų Bendrijos viduje leidimo reikalavimai;

(7)

dėl to, kad bus keičiamas I priede pateiktas ES dvejopo naudojimo prekių kontrolės sąrašas, atitinkamai reikia pakeisti IIa–IIg priedus ir IV priedą dėl dvejopo naudojimo prekių, kurios taip pat išvardytos IIa–IIg prieduose ir IV priede;

(8)

Reglamentu (EB) Nr. 428/2009 Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, kad galėtų, atsižvelgdama į atitinkamas prievoles ir įsipareigojimus, kuriuos valstybės narės yra prisiėmusios kaip tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų narės arba ratifikuodamos atitinkamas tarptautines sutartis, taip pat į tų prievolių ir įsipareigojimų pakeitimus, atnaujinti I priede pateiktą dvejopo naudojimo prekių sąrašą, taip pat IIa–IIg priedus ir IV priedą;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 428/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009 I, IIa–IIg ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedus.

1)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu;

2)

IIa–IIg priedai pakeičiami šio reglamento II priedo tekstu;

3)

IV priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 134, 2009 5 29, p. 1.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Šio reglamento 3 straipsnyje nurodytas sąrašas

DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ SĄRAŠAS

Šiuo sąrašu įgyvendinama tarptautiniu mastu sutarta dvejopo naudojimo prekių kontrolė, apimanti Vasenaro susitarimą, Raketų technologijų kontrolės režimą, Branduolinių tiekėjų grupę, Australijos grupę ir Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją.

TURINYS

Pastabos

Akronimai ir santrumpos

Sąvokų apibrėžtys

0 kategorija

Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

1 kategorija

Specialiosios medžiagos ir susijusi įranga

2 kategorija

Medžiagų perdirbimas

3 kategorija

Elektronika

4 kategorija

Kompiuteriai

5 kategorija

Telekomunikacijos ir "informacijos saugumas"

6 kategorija

Jutikliai ir lazeriai

7 kategorija

Navigacija ir avionika

8 kategorija

Jūrininkystė

9 kategorija

Oro erdvė ir varomoji jėga

I PRIEDO BENDROSIOS PASTABOS

1.

Dėl prekių, kurios yra suprojektuotos arba modifikuotos kariniam naudojimui, kontrolės žr. atskirų valstybių narių patvirtintą (-us) atitinkamą (-us) kontrolės sąrašą (-us). Šio priedo nuorodos "TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ" nurodo į minėtus sąrašus.

2.

Šiame priede nurodytų prekių kontrolė neturėtų būti panaikinta, jeigu eksportuojamos bet kurios kitos nekontroliuojamos prekės (įskaitant agregatus), kurių sudėtyje yra vienas ar daugiau kontroliuojamų komponentų, kai kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra prekės pagrindinis elementas, ir jį galima atskirti arba panaudoti kitais tikslais.

NB.

Nusprendžiant, ar kontroliuojamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurių pagrindu kontroliuojamas komponentas ar komponentai gali būti laikomas (-i) pagrindiniu perkamų prekių elementu.

3.

Šiame priede nurodytos prekės apima tiek naujas, tiek naudotas prekes.

4.

Kai kuriais atvejais cheminės medžiagos sąraše yra nurodytos pagal pavadinimą ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service) (toliau – CAS) registracijos numerį. Šis sąrašas taikomas tos pačios struktūrinės formulės cheminėms medžiagoms (įskaitant hidratus) neatsižvelgiant į pavadinimą ar CAS numerį. CAS numeriai pateikiami tam, kad būtų lengviau nustatyti tam tikrus chemikalus arba jų mišinius, neatsižvelgiant į nomenklatūrą. CAS numeriai negali būti naudojami kaip unikalūs identifikatoriai, nes į sąrašą įtrauktos tam tikro pavidalo cheminės medžiagos ir tokių medžiagų turintys mišiniai gali turėti skirtingus CAS numerius.

BRANDUOLINĖS TECHNOLOGIJOS PASTABA (NTN)

(Turi būti skaitoma kartu su 0 kategorijos E skirsniu.)

"Technologija", tiesiogiai susijusi su bet kokiomis prekėmis, kontroliuojamomis pagal 0 kategoriją, yra kontroliuojama pagal 0 kategorijos nuostatas.

"Technologija", skirta "kurti", "gaminti" ar "naudoti" kontroliuojamas prekes, išlieka kontroliuojama netgi tada, kai ji taikoma nekontroliuojamoms prekėms.

Prekių eksporto patvirtinimas taip pat leidžia eksportuoti tam pačiam galutiniam vartotojui būtiniausią "technologiją", reikalingą prekių įrengimui, veikimui, eksploatacijai ir taisymui.

"Technologijos" perdavimo kontrolė netaikoma "viešųjų sričių" informacijai arba "pagrindiniams moksliniams tyrimams".

BENDROJI TECHNOLOGIJOS PASTABA (GTN)

(Turi būti skaitoma kartu su 1–9 kategorijų E skirsniu.)

"Technologijos", kuri "reikalinga" prekėms, kontroliuojamoms pagal 1–9 kategorijas, "kurti", "gaminti" ar "naudoti", eksportas yra kontroliuojamas pagal 1–9 kategorijų nuostatas.

"Technologija", kuri "reikalinga" "kurti", "gaminti" ar "naudoti" kontroliuojamas prekes, išlieka kontroliuojama netgi tada, kai ji taikoma nekontroliuojamoms prekėms.

Kontrolė netaikoma tai "technologijai", kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurios nėra kontroliuojamos arba kurias buvo leista eksportuoti.

NB.

Tai netaikoma "technologijai", nurodytai 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ir 8E002.b.

"Technologijos" perdavimo kontrolė netaikoma "viešųjų sričių" informacijai, "pagrindiniams moksliniams tyrimams" arba būtiniausiai informacijai, skirtai patentų taikymui.

BENDROJI PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASTABA (GSN)

(Ši pastaba yra svarbesnė nei bet kuri kontrolė 0–9 kategorijų D skirsnyje.)

Šio sąrašo 0–9 kategorijos netaikomos "programinei įrangai", kuri turi bet kurią iš šių savybių:

a.

paprastai viešai prieinama, kadangi yra:

1.

parduodama be apribojimų iš atsargų mažmeniniuose pardavimo punktuose vienu iš šių būdų:

a.

ne biržos sandoriais;

b.

pardavimo paštu sandoriais;

c.

pardavimo sandoriais elektroninėmis priemonėmis arba

d.

pardavimo telefonu sandoriais; ir

2.

suprojektuota įsirengti vartotojui be tolesnės esminės tiekėjo paramos;

NB.

Bendrosios programinės įrangos pastabos a punktas netaikomas "programinei įrangai", nurodytai 5 kategorijos 2-oje dalyje ("Informacijos saugumas").

b.

"viešojo naudojamo srityse" arba

c.

"galutinė programa", kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurios nėra kontroliuojamos arba kurias buvo leista eksportuoti.

NB.

Bendrosios programinės įrangos pastabos c punktas netaikomas "programinei įrangai", nurodytai 5 kategorijos 2-oje dalyje ("Informacijos saugumas").

BENDROJI "INFORMACIJOS SAUGUMO" PASTABA (GISN)

"Informacijos saugumo" prekės ar funkcijos turėtų būti nagrinėjamos atsižvelgiant į 5 kategorijos 2 dalies nuostatas, net jeigu jos yra komponentai, "programinė įranga" arba kitų prekių funkcijos.

EUROPOS SĄJUNGOS OFICIALIOJO LEIDINIO REDAKCINĖ PRAKTIKA

Pagal taisykles, nustatytas Institucijų leidinių rengimo vadovo (2015 m. leidimas) 6.5 skirsnyje (108 puslapis), tekstuose anglų kalba, spausdinamuose Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje:

sveikajam skaičiui nuo dešimtainių ir šimtainių atskirti naudojamas kablelis;

sveiki skaičiai užrašomi po tris, kiekvieną grupę atskiriant nedideliu tarpu. Šios praktikos laikomasi ir šiame priede pateiktame tekste.

ŠIAME PRIEDE VARTOJAMI AKRONIMAI IR SANTRUMPOS

Akronimas arba santrumpa, kai jie vartojami kaip apibrėžti terminai, pateikti "Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtyse".

AKRONIMAI ARBA SANTRUMPOS

ABEC

Žiedinių guolių inžinierių komitetas

AGMA

Amerikos prietaisų gamintojų asociacija

AHRS

erdvinės padėties ir kurso rodymo pamatinės sistemos

AISI

Amerikos geležies ir plieno institutas

ALU

aritmetinis-loginis įtaisas

ANSI

Amerikos nacionalinis standartų institutas

ASTM

Amerikos bandymų ir medžiagų tyrimo draugija

ATC

skrydžių valdymas

AVLIS

izotopų atskyrimas atomų garų lazeriu

CAD

kompiuterinis projektavimas

CAS

Chemijos santraukų parengimo tarnyba

CDU

valdymo ir atvaizdavimo įtaisas

CEP

tikimoji apskritiminė paklaida

CNTD

šiluminis nusodinimas, esant valdomam užuomazgų susidarymui

CPU

centrinis procesorius

CVD

cheminis garinis nusodinimas

CW

cheminis karas

CW (lazeriams)

nesilpstančioji banga

DME

nuotolio matavimo įranga

DS

kryptingai kristalizuotas

EB-PVD

elektronpluoštis fizinis garinis nusodinimas

EBU

Europos transliuotojų sąjunga

ECM

elektrocheminis apdirbimas

ECR

elektronų ciklotroninis rezonansas

EDM

elektrinio išlydžio generatoriai

EEPROMS

programuojamoji pastovioji elektra trinama atmintinė

EIA

Elektronikos pramonės asociacija

EMC

elektromagnetinis suderinamumas

ETSI

Europos telekomunikacijų standartų institutas

FFT

Sparčioji Furjė transformacija

GLONASS

globali navigacijos palydovinė sistema

GPS

globalinė padėties nustatymo sistema

HBT

įvairiatarpiai dvipoliai tranzistoriai

HDDR

didžiatankis skaitmeninis įrašymas

HEMT

didelio elektronų judrio tranzistoriai

ICAO

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

IEC

Tarptautinė elektrotechnikos komisija

IEEE

Elektrotechnikos ir elektronikos inžinierių institutas

IFOV

akimirkinė žvalgos zona

ILS

prietaisinė tūpimo sistema

IRIG

tarpinės srities matuoklių grupė

ISA

tarptautinė standartinė atmosfera

ISAR

apgrąžinės sintezuotosios apertūros radaras

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

ITU

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga

JIS

Japonijos pramoninis standartas

JT

Džaulio ir Tomsono

LIDAR

lidaras, šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginys

LRU

pakeičiamasis linijos įtaisas

MAC

pranešimo atpažinimo kodas

Machas

objekto greičio ir garso greičio santykis (pagal Ernstą Machą)

MLIS

izotopų atskyrimas molekuliniu lazeriu

MLS

mikrobanginės tūpimo sistemos

MOCVD

cheminis garinis metaloorganinio junginio nusodinimas

MRI

magnetinis rezonansinis vizualizavimas

MTBF

vidutinė trukmė tarp gedimų

Mtops

milijonas teorinių operacijų per sekundę

MTTF

vidutinė trukmė iki gedimo

NBC

branduolinės, biologinės ir cheminės

NDT

neardomasis bandymas

PAR

tiksliojo tūpimo radaras

PIN

asmeninis atpažinimo numeris

ppm

milijonoji dalis

PSD

spektrinis galios tankis

QAM

kvadratūrinė amplitudės moduliacija

RF

radijo dažnis

SACMA

Patobulintųjų kompozicinių medžiagų asociacijos tiekėjai

SAR

sintezuotosios apertūros radaras

SC

monokristalas

SLAR

šoninės žvalgos orlaivio radaras

SMPTE

Kino ir televizijos inžinierių draugija

SRA

dirbtuvėje pakeičiamas mazgas

SRAM

statinė laisvosios kreipties atmintinė

SRM

SACMA rekomenduojami metodai

SSB

viena šalinė juosta

SSR

pagalbinis žvalgos radaras

TCSEC

patikimieji kompiuterinės sistemos įvertinimo kriterijai

TIR

visuminis rodmenų skaitymas

UV

ultravioletas

UTS

ribinis atsparumas tempimui

VOR

labai aukštų dažnių įvairiakryptis (radaro) siekis

YAG

itrio aliuminio granatas

ŠIAME PRIEDE VARTOJAMŲ TERMINŲ APIBRĖŽTYS

Terminų tarp 'viengubų kabučių' apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje atitinkamam dalykui.

Terminų tarp "dvigubų kabučių" apibrėžtys išvardytos toliau:

NB.

Kategorijų nuorodos yra pateikiamos skliaustuose po apibrėžiamo termino.

 

"Akimirkinis dažnių juostos plotis" (3 5 7) – dažnių juostos plotis, kurio intervale išėjimo galia išlieka 3 dB tikslumu pastovi, nederinant kitų veikimo parametrų.

 

(Akselerometro rodmenų) "poslinkis" (7) – per konkretų laiką ir esant konkrečioms veikimo sąlygoms akselerometro išėjimo rodmens vidurkis, nesusietas su įėjimo akseleracija arba rotacija. "Poslinkis" išreiškiamas g arba metrais per sekundę kvadratu (g arba m/s2). (IEEE Std 528–2001) (Mikro g lygus 1 × 10–6 g).

 

"Aktyviosios skrydžio valdymo sistemos" (7) – sistemos, kurių funkcija yra išvengti nepageidaujamų "orlaivio" ar raketos judesių arba konstrukcinių apkrovų autonomiškai apdorojant daugelio jutiklių siunčiamus signalus ir po to vykdant būtinas prevencines automatinio valdymo komandas.

 

"Aktyvusis vaizdo elementas" (6 8) – mažiausias (pavienis) kietojo kūno matricos, atliekančios fotoelektrinio keitimo funkciją, esant šviesos (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikiui, elementas.

 

"Anglies pluošto ruošiniai" (1) – tvarkingas dengtų ar nedengtų plaušų išdėstymas, norint sudaryti karkasą, kol bus įpiltas "rišiklis" "kompozitui" formuoti.

 

"Anksčiau išskirtas" (0 1) apibūdina bet kokio proceso taikymą, norint padidinti kontroliuojamojo izotopo koncentraciją.

 

"Antgalio gaubtas" (9) – stacionarus žiedo komponentas (vientisas arba iš atskirų dalių), pritvirtintas prie turbininio variklio gaubto vidinio paviršiaus, arba turbinos mentės išorinio antgalio dalis, kuri pirmiausia užtikrina, kad tarp stacionarių ir sukamųjų komponentų nepatektų dujos.

 

"Asimetrinis algoritmas" (5) – kriptografinis algoritmas, kai šifravimui ir iššifravimui naudojami įvairūs matematiškai susieti raktai.

NB.

Bendras "asimetrinio algoritmo" naudojimas – tai raktų paskirstymas.

 

"Asmeninis tinklas" (5) – duomenų perdavimo sistema, turinti visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

leidžianti bet kokiam nepriklausomų ar tarpusavyje sujungtų 'duomenų perdavimo įtaisų' kiekiui turėti tiesioginius tarpusavio ryšius ir

b.

galimi tik įtaisų, kurie yra netoli atskiro asmens ar įtaisų kontrolieriaus (pavyzdžiui, viename kambaryje, biure ar automobilyje ir juos supančioje artimoje aplinkoje), ryšiai.

Techninė pastaba

'Duomenų perdavimo įtaisas'

įrenginys, galintis perduoti ir priimti skaitmeninės informacijos sekas.

 

"Automatinis taikinio sekimas" (6) – apdorojimo procedūra, kuri automatiškai nustato ir kaip išėjimo signalą tikruoju laiku pateikia labiausiai tikimos taikinio padėties ekstrapoliuotą vertę.

 

"Besisukančios masės giroskopai" (7) – tokie giroskopai, kuriuose kampiniam judėjimui nustatyti naudojama nuolat besisukanti masė.

 

"Biblioteka" (1) (parametrinė techninė duomenų bazė) – techninės informacijos rinkinys, kuris gali pagerinti susijusių sistemų, įrangos ar komponentų veikimą.

 

"Branduolinis reaktorius" (0) – sukomplektuotas reaktorius, galintis veikti palaikydamas valdomą savaiminę grandininę dalijimosi reakciją. "Branduolinis reaktorius" apima visus objektus, esančius arba tiesiogiai įdedamus į reaktoriaus korpusą, įrenginį, kuris valdo galios lygį aktyviojoje srityje, ir komponentus, kurie paprastai tiesiogiai liečiasi su aktyviąja branduolinio reaktoriaus sritimi arba valdo pirminį reaktoriaus aušalą.

 

"Cheminis lazeris" (6) – "lazeris", kuriame sužadintus elementus sukuria cheminės reakcijos metu išsiskirianti energija.

 

"Cheminis mišinys" (1) – kietas, skystas ar dujinis produktas, sudarytas iš dviejų ar daugiau komponentų, kurie tarpusavyje nesąveikauja esant toms sąlygoms, kuriomis saugomas jų mišinys.

 

"Civilinis orlaivis" (1 3 4 7) – "orlaivis", vienos ar daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos institucijų civilinės aviacijos įgaliotųjų atstovų įrašytas pagal paskirtį į paskelbtus tinkamų skrydžiams orlaivių sąrašus, skirtas skraidyti komerciniais civiliniais vidaus ir tarptautiniais maršrutais arba naudoti teisėtais civiliniais, asmeniniais arba verslo tikslais.

NB.

Taip pat žr. "orlaivis".

 

"Dalinis dažnių juostos plotis" (3 5) – "akimirkinis dažnių juostos plotis", padalytas iš centrinio dažnio, išreikštas procentais.

 

"Dalyvaujanti valstybė" (7 9) – valstybė, esanti Vasenaro susitarimo narė (žr. www.wassenaar.org).

 

"Daugialustis integrinis grandynas" (3) – du ar daugiau "monolitinių integrinių grandynų", sumontuotų ant bendro "padėklo".

 

"Daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai" (6) – įtaisai, galintys surinkti vizualizavimo duomenis iš dviejų ir daugiau diskrečiųjų spektro juostų. Jutikliai, turintys daugiau kaip dvidešimt diskrečiųjų spektro juostų, nurodomi kaip ypač daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai.

 

"Dažnio maskavimo trigeris" (3) "signalų analizatorių" atveju –mechanizmas, kurio trigerio funkcija leidžia pasirinkti norimą fiksuoti dažnių juostos pločio intervalų pogrupį, neatsižvelgiant į kitus signalus, kurie taip pat gali būti tame pačiame pasirinktame dažnių juostos pločio intervale. "Dažnio maskavimo trigerį" gali sudaryti daugiau nei vienas atskiras apribojimų rinkinys.

 

"Dažnio perjungimo trukmė" (3) – signalo trukmė (t. y. vėlinimas), kai pradinis nustatytas išėjimo dažnis perjungiamas siekiant visiškai arba tam tikru tikslumu pereiti prie bet kurio iš toliau nurodytų:

a.

± 100 Hz galutinio nustatyto išėjimo dažnio, mažesnio nei 1 GHz arba

b.

galutinio nustatyto išėjimo dažnio, lygaus arba didesnio nei 1 GHz, ± 0,1 milijonoji dalis.

 

"Dažnių sintezatorius" (3) – bet kokios rūšies signalo dažnių šaltinis (nesvarbu, kokia yra jo tikroji prigimtis), tiekiantis daugelį vienu metu ar keičiamus viename ar daugiau išėjimų signalo dažnius, valdant, išvedant arba gaunant iš mažiausio standartinių (arba pagrindinių) dažnių skaičiaus.

 

"Deformuojamieji veidrodžiai" (6) (taip pat žinomi kaip prisitaikomieji optiniai veidrodžiai) – veidrodžiai, turintys:

a.

vieną tolydųjį optinį atspindintįjį paviršių, kuris yra dinamiškai deformuojamas sudarant atskirus sukamuosius momentus arba jėgas, kad būtų kompensuojami krentančio į veidrodį optinio signalo iškreipiai, arba

b.

daugelį optinių atspindinčiųjų elementų, kurie gali būti atskirai ir įvairiai perstatinėjami sudarant sukamuosius momentus arba jėgas, kad būtų kompensuojami krentančio į veidrodį optinio signalo iškreipiai.

 

"Derinamas" (6) – "lazerio" geba nuolat generuoti išėjimo galią, esant visiems bangų ilgiams visoje kelių lazerinių šuolių srityje. Atrankinės linijos "lazeris" generuoja pastovųjį bangos ilgį vienoje lazerinio šuolio srityje ir nelaikomas "derinamu".

 

"Didžiausiasis kampinis padėties nuokrypis" (2) – didžiausias skirtumas tarp kampinės padėties ir tikrosios, labai tiksliai išmatuotos kampinės padėties po to, kai ruošinio stalo laikiklis buvo pasuktas iš pradinės padėties.

 

"Didžiausioji galia" (6) – per "impulso trukmę" pasiekta didžiausia galia.

 

"Difuzinis suvirinimas" (1 2 9) – mažiausiai dviejų atskirų metalų kietosios fazės molekulinis susijungimas į vieną gabalą, susidarant sujungimo stipriui, lygiaverčiam silpnesnės sujungimo medžiagos stipriui.

 

"Dirižablis" (9) – variklio varoma oro transporto priemonė, kurioje pakilimui naudojamos už orą lengvesnės dujos (dažniausiai helis, anksčiau – vandenilis).

 

"Dujinis išpurškimas" (1) – procesas, skirtas didelio slėgio dujų srautu susmulkinti išlydyto metalinio lydinio srautą į 500mikrometrų ar mažesnio skersmens lašelius.

 

"Duomenų bazėmis pagrįstos ("DBNR") (7) navigacijos sistemos" – sistemos, naudojančios įvairius iš anksto išmatuotų kartografinių duomenų integruotus šaltinius, siekiant dinaminėmis sąlygomis teikti tikslią navigacijos informaciją. Šiems duomenų šaltiniams priskiriami batimetriniai jūrlapiai, žvaigždėlapiai, gravimetriniai žemėlapiai, magnetometriniai žemėlapiai arba trimačiai skaitmeniniai topografiniai žemėlapiai.

 

"Efektyvusis gramas" (0 1) naudojamas apibūdinti "specialiąją daliąją medžiagą":

a.

plutonio izotopų ir urano-233 atveju – tai izotopų svoris, išreikštas gramais;

b.

urano, sodrinto 1 procentu ar daugiau urano-235 izotopu, atveju – tai elemento svoris, išreikštas gramais ir padaugintas iš sodrinimo, išreikšto dešimtosiomis svorio dalimis, kvadrato;

c.

urano, sodrinto mažiau kaip 1 procentu urano-235 izotopu, atveju – tai elemento svoris, išreikštas gramais ir padaugintas iš 0,0001.

 

"Ekvivalentinis tankis" (6) – visuminė šviesa, tenkanti vienetiniam optiniam plotui, projektuojamam į optinį paviršių.

 

"Elektroniniu būdu valdoma fazuotoji gardelinė antena" (5 6) – antena, kuri formuoja pluoštą, naudodama fazinį sąryšį, t. y. pluošto kryptis yra valdoma spinduliavimo elementų kompleksiniais žadinimo koeficientais; pluošto kryptis, panaudojus elektrinį signalą, gali būti keičiama pagal azimutą arba pagal aukštį, arba pagal abu tiek perduodant, tiek ir priimant elektrinį signalą.

 

"Elektroninis mazgas" (2 3 4 5) – tam tikro kiekio elektroninių komponentų (pvz., 'grandinės elementų', 'diskrečiųjų komponentų', integrinių grandynų ir kt.) junginys, skirtas atlikti specialią (-ias) funkciją (-as); jis yra pakeičiamas kaip objektas ir paprastai jį galima išmontuoti.

NB 1.

'Grandinės elementas'

pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

NB 2.

'Diskretusis komponentas'

atskirai supakuotas 'grandinės elementas', turintis išorinius išvadus.

 

"Energetinės medžiagos" (1) – medžiagos ar mišiniai, kurie chemiškai reaguoja išskirdami energiją, reikalingą taikant juos pagal paskirtį. "Sprogmenys", "pirotechnika" ir "raketinis kuras" yra energetinių medžiagų poklasiai.

 

"Erdvėlaivis" (7 9) – aktyvieji ir pasyvieji palydovai arba kosminiai zondai.

 

"Erdvėlaivio konstrukcija" (9) – įranga, naudojama kaip atraminė "erdvėlaivio" infrastruktūra ir vieta, kurioje išdėstomas "erdvėlaivio naudingasis krovinys".

 

"Erdvėlaivio naudingasis krovinys" (9) – prie "erdvėlaivio konstrukcijos" pritvirtinta įranga, naudojama atliekant užduotis kosmose (pvz., ryšiui užtikrinti, stebėjimui, mokslinėms užduotims vykdyti).

 

"FADEC sistemos" (9) – visiškai nepriklausomų skaitmeninių variklio režimų reguliatorių sistemos – skaitmeninė elektroninė dujų turbinų variklio valdymo sistema, kuri gali savarankiškai valdyti variklį visoje jo veikimo srityje pradedant nurodymu užvesti variklį ir baigiant nurodymu sustabdyti variklį tiek normaliomis, tiek gedimo sąlygomis.

 

"Galiniai vykdymo įtaisai" (2) – griebtuvai 'aktyvieji įrankiniai įtaisai' ir bet kurios kitos įrankinės priemonės, kurios yra įdedamos į "roboto" manipuliatoriaus rankos laikiklinį antgalį.

NB.

'Aktyvusis įrankinis įtaisas'

įtaisas, naudojamas suteikti ruošiniui judesio jėgą, apdorojimo energiją arba krypčiai nustatyti.

 

"Galios valdymas" (7) – perduodamos aukščiamačio signalo galios keitimas taip, kad priimama "orlaivio" aukštyje galia visada butų mažiausia, kuri reikalinga aukščiui nustatyti.

 

"Galutinė programa" (GSN) – įrenginio vykdomo vieno ar daugiau procesų ("pirminės programos" (pirminės kalbos)), kurie yra sudaryti programinės sistemos, patogiai išreikšta darbinė forma.

 

"Gamyba" (GTN NTN All) – visos gamybos stadijos, pvz.: konstravimas, gamybos technologija, gaminimas, sujungimas, surinkimas (montavimas), tikrinimas, bandymas, kokybės laidavimas.

 

"Gamybos įranga" (1 7 9) – įrankiai, šablonai, stendai, formos, štampai, prispaudimo priemonės, tapatinimo įtaisai, bandymo įranga, kitos mašinos ir joms skirti komponentai, apsiribojant tais, kurie specialiai suprojektuoti arba modifikuoti ir yra skirti "kūrimui" arba vienai ar daugiau "gamybos" stadijų.

 

"Gamybos priemonės" (7 9) – "gamybos įrenginiai" ir specialiai jiems suprojektuota programinė įranga, kurie yra įrengti įrangoje, skirtoje "kūrimui" arba vienai ar daugiau "gamybos" stadijų.

 

"Gamtinis (natūralusis) uranas" (0) – uranas, turintis izotopų mišinį, aptinkamą gamtoje.

 

"(Giroskopo arba akselerometro) perskaičiavimo faktorius" (7) – išėjimo ir įėjimo pokyčio, kurį norima išmatuoti, santykis. Perskaičiavimo faktorius dažniausiai yra įvertinamas kaip tiesės, kuri mažiausių kvadratų metodu gali būti sutapatinama su įėjimo ir išėjimo duomenimis, gautais cikliškai keičiant įėjimą jo kitimo srityje, polinkis.

 

(Giroskopo rodmenų) "poslinkis" (7) – per konkretų laiką ir esant konkrečioms veikimo sąlygoms giroskopo išėjimo rodmens vidurkis, nesusietas su įėjimo rotacija arba akseleracija. "Poslinkis" paprastai išreiškiamas laipsniais per valandą. (IEEE Std 528–2001).

 

"(Giroskopo) slinkio sparta" (7) – nuo įvedimo sukimo funkciškai nepriklausanti giroskopo rezultato dalis. Ji išreiškiama kampiniu dydžiu. (IEEE STD 528–2001).

 

"Grįžtė" (1) – beveik lygiagrečių "viengijų siūlų" pluoštas.

 

"Hibridinis integrinis grandynas" (3) – bet koks integrinių grandynų derinys arba integrinis grandynas kartu sujungtas su 'grandinės elementais' arba 'diskrečiaisiais komponentais', norint atlikti specialią (-ias) funkciją (-as), ir turintis visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

turintis mažiausiai vieną bekorpusį įtaisą;

b.

sujungtas kartu naudojant tipinius integrinių grandynų (IC) gamybos būdus;

c.

pakeičiamas kaip objektas ir

d.

paprastai jo negalima išmontuoti.

NB 1.

'Grandinės elementas'

pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

NB 2.

'Diskretusis komponentas'

atskirai supakuotas 'grandinės elementas', turintis išorinius išvadus.

 

"Impulsinis lazeris" (6) – "lazeris", kurio "impulso trukmė" yra mažesnė ar lygi 0,25 sekundės.

 

"Impulso spūda" (6) – radaro signalo ilgo impulso apdorojimas ir kodavimas, norint jį pakeisti trumpu impulsu, išsaugant ilgo impulso didelės energijos privalumus.

 

"Impulso trukmė" (6) – "lazerio" impulso trukmė, reiškianti laiką tarp atskiro impulso priekinio ir užpakalinio frontų pusės galios taškų.

 

"Imunotoksinas [antitoksinas]" (1) – jungtinis vienaląstis specialusis monokloninis antikūnas ir "toksinas" arba "toksino sandas", kuris selektyviai paveikia pažeistas ląsteles.

 

"Informacijos saugumas" (GSN GISN 5) – visos priemonės ir funkcijos, garantuojančios informacijos arba ryšių prieinamumą, slaptumą arba vientisumą, išskyrus priemones ir funkcijas, skirtas apsaugai nuo trykių. Tai apima "kriptografiją", "kriptografinį aktyvavimą", 'kriptoanalizę', apsaugą nuo kompromisinės spinduliuotės ir kompiuterinį saugumą.

Techninė pastaba

'Kriptoanalizė'

kriptografinės sistemos arba jos įėjimo ir išėjimo signalų analizė, norint gauti slaptus kintamuosius arba pažeidžiamus duomenis, įskaitant atvirąjį tekstą.

 

"Integriniai mikrokompiuterių grandynai" (3) – "monolitiniai integriniai grandynai" arba "daugialusčiai integriniai grandynai", turintys aritmetinį-loginį įtaisą (ALU), galintį atlikti daugelį bendrosios paskirties vidinės atmintinės komandų su duomenimis, esančiais vidinėje atmintinėje.

NB.

Vidinė atmintinė gali būti papildyta išorine atmintine.

 

"Integriniai mikroprocesorių grandynai" (3) – "monolitiniai integriniai grandynai" arba "daugialusčiai integriniai grandynai", turintys aritmetinį-loginį įtaisą (ALU), galintį atlikti daugelį bendrosios paskirties išorinės atmintinės komandų.

NB 1.

"Integriniai mikroprocesorių grandynai" paprastai neturi visos būtinos vartotojui prieinamos atmintinės, tačiau luste esanti atmintinė gali būti panaudota loginėms funkcijoms atlikti.

NB 2.

Jie apima lustų rinkinius, kurie yra skirti veikti kartu atliekant "integrinio mikroprocesoriaus grandynų" funkciją.

 

"Išcentrinis išpurškimas" (1) – procesas, skirtas išskaidyti išlydyto metalo srautą arba vonioje esantį metalą į 500 mikrometrų ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant išcentrinę jėgą.

 

"Išskirstyti erdvėje" (6), kai bet kuris objektas yra nutolęs nuo visų kitų bet kuria kryptimi atstumu, didesniu kaip 1 500 m. Judamieji jutikliai visada yra laikomi "išskirstytais erdvėje".

 

"Izoliacija" (9) – medžiaga, taikoma raketų variklių komponentams, t. y. korpusui, tūtai, įvadinėms angoms, korpuso sklendėms izoliuoti, ji apima sukietėjusią arba pusiau sukietėjusią kaučiuko mišinio lakšto žaliavą, turinčią izoliacinės arba ugniai atsparios medžiagos. Ji taip pat gali būti įterpta kaip įtempį mažinantys apvalkalai arba užsklandos.

 

"Izoliuotieji veiklieji mikroorganizmai" (1) – veiklieji mikroorganizmai, esantys neveiklios būsenos ir išdžiovintų preparatų pavidalu.

 

"Izostatiniai presai" (2) – įranga, galinti sudaryti slėgį uždarojoje ertmėje, kurioje panaudojamos įvairios terpės (dujos, skystis, kietosios dalelės ir kt.), norint visomis kryptimis sukurti vienodą slėgį ertmėje, kurioje yra ruošinys arba medžiaga.

 

"Izotopais 235 arba 233 sodrintas uranas" (0) – uranas, turintis izotopų 235 arba 233, arba jų abiejų tiek, kad šių izotopų sumos ir izotopo 238 santykinis kiekis yra didesnis nei izotopo 235 ir izotopo 238 santykinis kiekis, randamas gamtoje (izotopinis santykis lygus 0,71 procento).

 

"Įsilaužimo programinė įranga" (4) – "programinė įranga", kuri specialiai suprojektuota ar modifikuota tam, kad 'stebėsenos priemonėmis' nebūtų galima aptikti kompiuterio ar tinkle galinčio veikti įrenginio, arba siekiant, kad būtų įveiktos jų 'apsauginės reagavimo priemonės', ir kuri gali atlikti bet kurią iš šių funkcijų:

a.

rinkti kompiuteryje ar tinkle galinčiame veikti įrenginyje saugomus duomenis ar informaciją arba pakeisti sistemos ar naudotojo duomenis arba

b.

pakeisti standartinį programos ar proceso vykdymo kelią, kad būtų vykdomos iš išorės duodamos instrukcijos.

Pastabos

1.

"Įsilaužimo programinė įranga" neapima:

a.

hipervizorių, derintuvių ar programinės įrangos apgrąžos inžinerijos (SRE) priemonių;

b.

skaitmeninių teisių valdymo (DRM) "programinės įrangos" arba

c.

"programinės įrangos", suprojektuotos gamintojams, administratoriams ar naudotojams instaliuoti turto sekimo ar išieškojimo tikslais.

2.

Tinkle galintiems veikti įrenginiams priskiriami mobilieji įrenginiai ir pažangieji skaitikliai.

Techninės pastabos

1.    'Stebėsenos priemonės'

"programinė įranga" arba aparatinės įrangos įrenginiai sistemos veikimui ar įrenginio procesams stebėti. Jos apima antivirusinės (AV) programinės įrangos gaminius, galinio punkto apsaugos gaminius, asmens apsaugos gaminius (PSP), įsilaužimo aptikimo sistemas (IDS), įsilaužimo prevencijos sistemas (IPS) arba užkardas.

2.    'Apsauginės reagavimo priemonės'

technika, suprojektuota užtikrinti saugų kodo vykdymą, kaip antai duomenų vykdymo prevencija (DEP), adresų erdvės išdėstymo randomizacija (ASLR) ar smėlio dėžės efektas.

 

"Ypač didelės galios lazeris" ("SHPL") (6) – lazeris, galintis sukurti išėjimo energiją (visą ar bet kokią jos dalį), viršijančią 1 kJ per 50 ms, arba turintis vidutinę arba nesilpstančiosios bangos galią, didesnę kaip 20 kW.

 

"Ypač atsparūs lydiniai" (2 9) – nikelio, kobalto ar geležies lydiniai, kurių atsparumas geresnis nei bet kokių serijos AISI 300 lydinių, esant temperatūroms, viršijančioms 922 K (649 °C), ir esant nepalankioms aplinkos ir veikimo sąlygoms.

 

"Kampinis atsitiktinis dreifas" (7) – kampinis paklaidų didėjimas per laiką, sukeltą baltojo triukšmo kampiniu greičiu. (IEEE STD 528–2001)

 

"Karštasis izostatinis tankinimas" (2) – slėginis liejimo procesas uždarojoje ertmėje, slėgį sukuriant įvairiomis terpėmis (dujomis, skysčiais, kietosiomis dalelėmis ir kt.), esant temperatūroms, viršijančioms 375 K (102 °C), visomis kryptimis sukuriant vienodą jėgą, kad būtų sumažintos arba pašalintos vidinės ertmės liejinyje.

 

"KDS" (4) – "koreguota didžiausia sparta".

 

"Keičiamosios geometrijos aerodinaminiai paviršiai" (7) – paviršiai, kurių padėtis skrydžio metu gali būti valdoma, keičiant užpakalinės briaunos užsparnius ar skydelius arba priekinės briaunos priešsparnius arba pasukant priekinę dalį žemyn.

 

"Kilnojimasis" (2) – ašinis perkėlimas vienu pagrindinio suklio sūkiu, matuojamas plokštumoje, statmenoje suklio plokštumai, prie suklio plokštumos išorinio taško (žr. ISO 230/1 1986, 5.63 punktą).

 

"Kompensavimo sistemas" (6) sudaro pirminis skaliarinis jutiklis, vienas ar daugiau referencinių jutiklių (pvz., vektorinių magnetometrų) bei programinė įranga, leidžiantys sumažinti platformos kieto kūno sukimosi triukšmą.

 

"Kompozitas" (1 2 6 8 9) – "rišiklis" ir papildomoji fazė arba papildomosios fazės, kurias sudaro dalelės, siūlai, plaušai ar specialiai suprojektuotas kitas junginys, naudojamas specialiam tikslui ar tikslams.

 

"Kontūrinis valdymas" (2) – skaitmeninis dviejų ar daugiau judesių valdymas, atliekamas pagal

 

"Koreguota didžiausia sparta" (4) – koreguota didžiausia sparta, kuria "skaitmeniniai kompiuteriai" atlieka 64 bitų ar didesnes slankiojo kablelio sudėties ir daugybos operacijas ir išreiškiama svertiniais teraflopais (WT), kai vienetas yra 1012 koreguotų slankiojo kablelio operacijų per sekundę.

NB.

Žr. 4 kategorijos techninę pastabą.

 

"Kriptografija" (5) – mokslo ir technikos sritis, pateikianti principus, priemones ir metodus, kaip pakeisti duomenis, siekiant paslėpti jų informacijos turinį, sutrukdyti keisti neiššifruotus duomenis ar neleistinai jais naudotis. "Kriptografijoje" leidžiama keisti informaciją tik naudojant vieną ar daugiau 'slaptųjų parametrų' (pvz., kriptografinius kintamuosius) arba susietąjį raktų paskirstymą.

Pastaba.

"Kriptografija" neapima'fiksuotų' duomenų spūdos ir kodavimo technikos.

Techninė pastaba

1.    'Slaptasis parametras'

pastovusis dydis arba raktas, laikomas slaptai nuo kitų arba žinomas tik tam tikrai grupei.

2.    'Fiksuotas [pastovus]'

kodavimo ir spūdos algoritmas negali priimti iš išorės teikiamų parametrų (pvz., kriptografinių ir raktų kintamųjų) ir jo negali modifikuoti vartotojas.

 

"Kriptografinis aktyvavimas" (5) – prekės kriptografinio funkcionalumo aktyvavimo arba sąlygų jam veikti sudarymas naudojant saugų mechanizmą, kurį įdiegė prekės gamintojas, būdai; šis mechanizmas yra vienareikšmiškai susietas su bet kuriuo iš šių aspektų:

1.

vienu prekės pavyzdžiu arba

2.

vienu klientu, jeigu yra daugiau prekės pavyzdžių.

Techninės pastabos

1.

"Kriptografinio aktyvavimo" būdai ir mechanizmai gali būti įdiegiami kaip aparatinė įranga, "programinė įranga" arba "technologija".

2.

"Kriptografinio aktyvavimo" mechanizmai gali būti, pvz., serijos numeriu grindžiami licencijos raktai arba tokios atpažinimo priemonės kaip skaitmeniškai pasirašyti pažymėjimai.

 

"Kryžminis sukamasis stalas" (2) – stalas, leidžiantis sukti ir palenkti ruošinį apie dvi nelygiagrečias ašis, kurios, esant "kontūriniam valdymui", gali būti derinamos vienu metu.

 

komandas, kurios nurodo kitą reikiamą padėtį ir reikiamus pastūmos į tą padėtį greičius. Šie pastūmos greičiai yra keičiami atsižvelgiant į tai, kad būtų sukuriamas norimas kontūras (žr. ISO/DIS 2806–1980).

 

"Krizinė temperatūra" (1 3 5) (kartais nurodoma kaip fazinio virsmo temperatūra) – savitoji "superlaidžiosios" medžiagos temperatūra, kuriai esant išnyksta medžiagos nuolatinės srovės varža.

 

"Kuro elementas" (8) – elektrocheminis prietaisas, kuris paverčia cheminę energiją tiesiogiai nuolatine elektros srove, naudodamas kurą iš išorėje esančio šaltinio.

 

"Kūrimas" (GTN NTN All) yra susijęs su visais darbų etapais iki serijinės gamybos, tokiais kaip: projektavimas, projekto tyrimas, projekto analizė, projekto koncepcijos, prototipų surinkimas ir bandymai, bandomosios gamybos schemos, projektavimo duomenys, projektavimo duomenų transformavimo į gaminį procesas, konfigūracijos projektavimas, tarpusavio funkciškumo projektavimas, išdėstymas.

 

"Kvantinė kriptografija" (5) – "kriptografijai" skirto žinomo rakto sukūrimo metodų sistema, matuojant fizikinės sistemos (įskaitant tas fizikines savybes, kurios aiškiai priklauso kvantinės optikos, kvantinės lauko teorijos ar kvantinės elektrodinamikos sritims) kvantinės mechanikos savybes.

 

"Jautrumas švitinimui" (6) – jautrumas švitinimui (mA/W) = 0,807 × (bangos ilgis, nm) × kvantinis našumas.

Techninė pastaba

Kvantinis našumas paprastai yra išreikštas procentine dalimi; tačiau šioje formulėje kvantinis našumas yra išreikštas mažesniu nei vienetas dešimtainiu skaičiumi, pvz., 78 % yra 0,78.

 

"III/V junginiai" (3 6) – polikristaliniai, dvisandžiai ar sudėtiniai monokristaliniai produktai, sudaryti iš IIIA ir VA grupių Mendelejevo periodinės lentelės elementų (pvz., galio arsenidas, galio-aliuminio arsenidas, indžio fosfidas).

 

"Juosta" (1) – medžiaga, sudaryta iš supintų ar ištisinių "viengijų siūlų", 'vijų', "pusverpalių", "grįžčių" arba "verpalų" ir kt., dažniausiai impregnuotų derva.

NB.

'Vija' yra beveik lygiagrečių "viengijų siūlų" (dažniausiai virš 200) pluoštas.

 

"Lazeris" (0 1 2 3 5 6 7 8 9) – prekė, sukurianti šviesą, kuriai būdingas erdvinis ir laikinis koherentiškumas, naudodama sustiprintą priverstinę spinduliuotę.

NB.

Taip pat žr.:

"cheminis lazeris",

"nesilpstančiosios bangos (CW) lazeris";

"impulsinis lazeris";

"ypač didelės galios lazeris",

"perduodamojo sužadinimo lazeris".

 

"Lydalo išsukimas" (1) – išlydyto metalo srauto, veikiamo besisukančiu atšaldytu bloku 'sparčiojo kietėjimo' procesas formuojant plokštelės, juostos ar strypo pavidalo gaminius.

NB.

'Spartusis kietėjimas'

išlydytos medžiagos kietėjimas, esant šaldymo spartai, viršijančiai 1 000 K/s.

 

"Lydalo ištraukimas" (1) – 'sparčiojo kietėjimo procesas', kai į metalo lydalo vonią įstatomas besisukančio atšaldyto bloko trumpas segmentas ir ištraukiami juostų pavidalo lydiniai.

NB.

'Spartusis kietėjimas'

išlydytos medžiagos kietėjimas, esant šaldymo spartai, viršijančiai 1 000 K/s.

 

"Lydusis" (1) – galintis toliau jungtis į tinklines struktūras ar polimerizuotis (kietėti) apdorojant termiškai, radiacija, naudojant katalizatorius ir t. t. arba kurį galima lydyti be pirolizės.

 

"Magnetiniai gradientometrai" (6) – matuokliai, skirti aptikti išorinių matuoklio atžvilgiu šaltinių magnetinių laukų erdvinius kitimus. Matuoklį sudaro daugelis "magnetometrų" ir su jais susiję elektroniniai įtaisai, kurių išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

NB.

Taip pat žr. "savasis magnetinis gradientometras".

 

"Magnetometrai" (6) – matuokliai, skirti aptikti išorinių matuoklio atžvilgiu šaltinių magnetinių laukų erdvinius kitimus. Magnetometrą sudaro pavienis magnetinio lauko jutiklis ir su juo susijęs elektroninis įtaisas, kurio išėjimas yra magnetinio lauko matas.

 

"Matavimo neapibrėžtis" (2) – būdingasis parametras, nurodantis, kokiame intervale išėjimo vertės atžvilgiu yra tikroji matuojamojo kintamojo vertė, esant 95 % patikimumui. Ji apima nepataisytus sisteminguosius nuokrypius, nepataisytus slinkius ir atsitiktinius nuokrypius (žr. ISO 10360–2).

 

"Mechaninis sulydymas" (1) – lydymo procesas, susidarantis susijungiant, skeldėjant ir persitvarkant elementinio ir pagrindinio lydinio milteliams juos mechaniškai smūgiuojant. Pridedant atitinkamų miltelių, į lydinį gali būti įterpta nemetalinių dalelių.

 

"Medžiagos riaušėms malšinti" (1) – medžiagos, kurios, numatomomis sąlygomis naudojant riaušėms malšinti, žmonėms greitai sukelia jutiminį suerzinimą arba pasižymi neutralizuojančiu fiziniu poveikiu, kuris baigiasi netrukus po to, kai baigiasi tų medžiagų poveikis.

Techninė pastaba

Ašarinės dujos yra"medžiagų riaušėms malšinti" pogrupis.

 

"Mikroorganizmai" (1 2) – bakterijos, virusai, mikoplazmos, riketsijos, chlamidijos arba grybeliai, natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti, arba "izoliuotųjų natūraliųjų kultūrų" pavidalu, arba kaip medžiagos, turinčios gyvųjų organizmų medžiagų, kurios buvo specialiai įterptos arba užterštos tokiomis kultūromis.

 

"Monolitinis integrinis grandynas" (3) – pasyviųjų arba aktyviųjų 'grandinės elementų' arba jų abiejų junginys, kuris:

a.

difuzija, implantacija ar garinimu yra formuojamas viename (arba ant vieno) puslaidininkinės medžiagos gabale, vadinamu 'lustu';

b.

gali būti laikomas kaip neatskiriamai susijęs ir

c.

atlieka grandinės funkciją (-as).

NB.

'Grandinės elementas'

pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

 

"Naudojimas" (GTN NTN All) – veikimas, įrengimas (įskaitant įrengimą vietoje), palaikymas (tikrinimas), taisymas, kapitalinis remontas ir atnaujinimas.

 

"Nepilotuojamas orlaivis" ("UAV") (9) – bet koks orlaivis, galintis pradėti skrydį bei tęsti kontroliuojamą skrydį ir navigaciją, orlaivyje nesant žmogui.

 

"Nesilpstančiosios bangos (CW) lazeris" (6) – "lazeris", kuris ilgiau nei 0,25 sekundės palaiko nominaliai pastovią išėjimo energiją.

 

"Neuroniškasis kompiuteris" (4) – skaičiavimo įtaisas, suprojektuotas arba modifikuotas imituojant neuronų arba neuronų tinklo savybes, t. y. skaičiavimo įtaisas, kuriam būdingas jo aparatinės dalies gebėjimas keisti skaičiavimo komponentų pasikartojamų tarpusavio sujungimų apimtį ir skaičių, remiantis ankstesniais duomenimis.

 

"Nusistovėjimo trukmė" (3) – laiko tarpas, kurio reikia, kad išėjimo signalas pasiektų galutinę vertę pusės bito tikslumu, kai keitiklis perjungiamas tarp bet kokių dviejų lygių.

 

"Nusodrintasis uranas" (0) – uranas, kuriame izotopo 235 yra mažiau nei gamtiniame urane.

 

"Operacijos, administravimas ar aptarnavimas" ("OAA") (5) – vienos arba kelių iš šių užduočių atlikimas:

a.

nustatymas ar valdymas:

1.

naudotojų ar administratorių paskyrų ar privilegijų;

2.

prekės nustatymų arba

3.

atpažinimo duomenų, kuriais patvirtinamos a.1 arba a.2 punktuose aprašytos užduotys;

b.

prekės veiklos sąlygos ar veikimo stebėsena arba valdymas arba

c.

įrašų ar audito duomenų valdymas siekiant paremti bet kurią iš a arba b punktuose aprašytų užduočių.

Pastaba.

"OAA" neapima nei vienos iš toliau nurodytų užduočių arba su jomis susijusių pagrindinių valdymo funkcijų:

a.

su atpažinimo duomenų nustatymu ar valdymu tiesiogiai nesusijusio bet kokio kriptografinio funkcionalumo užtikrinimo ar atnaujinimo siekiant sudaryti sąlygas pirmiau a.1 arba a.2 punktuose aprašytoms užduotims vykdyti arba

b.

bet kokio kriptografinio funkcionalumo užtikrinimo perduodant duomenis arba prekės duomenų plokštumoje.

 

"Optinis integrinis grandynas" (3) – "monolitinis integrinis grandynas" arba "hibridinis integrinis grandynas", turintis vieną ar daugiau dalių, suprojektuotų veikti kaip fotojutiklis ar fotospinduliuotuvas arba skirtų atlikti optinę (-es) ar elektrooptinę (-es) funkciją (-as).

 

"Optinis kompiuteris" (4) – suprojektuotas arba modifikuotas kompiuteris, kuriame šviesa naudojama duomenims atvaizduoti ir kurio skaičiavimo loginių elementų pagrindą sudaro tiesiogiai susiję optiniai įtaisai.

 

"Optinis perjungimas" (5) – optinių signalų, jų nekeičiant į elektrinius signalus, perjungimas arba jų sklidimo trasos sudarymas.

 

"Orlaivis" (1 7 9) – oro transporto priemonė su fiksuotaisiais arba su pasukamaisiais sparnais, sukasparnė (sraigtasparnis) arba su pasviruoju sraigtu arba pasviraisiais sparnais.

 

"Oro cirkuliacija valdomo sukimosi šalinimo arba krypties valdymo sistemos" (7) – sistemos, kuriose naudojamas oro pūtimas virš aerodinaminių paviršių, norint padidinti arba valdyti jėgas, kurias sukuria paviršiai.

 

"Padėklas" (3) – pagrindinės medžiagos plokštelė su arba be vidinių sujungimų. Ant jos arba joje gali būti išdėstyti 'diskretieji elementai' arba integriniai grandynai, arba abu tipai kartu.

NB 1.

'Diskretusis komponentas'

atskirai supakuotas 'grandinės elementas', turintis išorinius išvadus.

NB 2.

'Grandinės elementas'

pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

 

"Padėklų ruošiniai" (3 6) – monolitiniai junginiai, kurių matmenys yra tinkami optinių elementų, tokių kaip veidrodžiai arba optiniai langai, gamybai.

 

"Pagrindinė atmintinė" (4) – pirminė duomenų arba komandų atmintinė, skirta centrinio procesoriaus sparčiajai prieigai. Ją sudaro "skaitmeninio kompiuterio" vidinė atmintinė ir bet kuri hierarchinė išplėtos plokštė, tokia kaip ypač sparti darbinė atmintinė arba nenuosekliosios kreipties išplėstinė atmintinė.

 

"Pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė" (3) – signalo sklidimo vėlinimo trukmė, tenkanti "monolitinio integrinio grandyno" pagrindiniam loginiam elementui. "Monolitinių integrinių grandynų" 'šeimai' šis dydis gali būti nurodomas arba kaip signalo perdavimo vėlinimo trukmė, tenkanti tipiniam nurodytosios 'šeimos' loginiam elementui, arba kaip tipiška signalo perdavimo vėlinimo trukmė, tenkanti nurodytosios 'šeimos' loginiam elementui.

NB 1.

"Pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė" neturi būti painiojama su sudėtinio "monolitinio integrinio grandyno" signalo vėlinimo tarp įėjimo ir išėjimo trukme.

NB 2.

'Šeimą' sudaro visi integriniai grandynai, kuriems taikoma visa toliau išvardyta jų gamybos metodologija ir techninės sąlygos, išskyrus atitinkamas jų funkcijas:

a.

vienoda aparatinės ir programinės įrangos architektūra;

b.

vienodas projektavimas ir gamybos technologija ir

c.

vienodos pagrindinės charakteristikos.

 

"Pagrindinis elementas" (4) (kaip jis taikomas 4 kategorijoje) – "pagrindinis elementas", kurio pakeitimo vertė sudaro daugiau kaip 35 % visos sistemos, kuriai priklauso šis elementas, visuminės vertės. Elemento vertė – tai jo kaina, kurią už elementą sumoka sistemos gamintojas arba sistemos surinkėjas. Visuminė vertė yra lygi įprastai tarptautinei pardavimo kainai, taikomai nesusijusiems subjektams, galiojančiai gamybos vietoje arba prekių parengimo išsiuntimui vietoje.

 

"Pagrindinis mokslinis tyrimas" (GTN NTN) – eksperimentinis arba teorinis darbas, pirmiausiai skirtas naujoms žinioms apie esminius reiškinių principus arba stebimus faktus įgyti, nebūtinai pirmiausia nukreiptus specialiems praktiniams tikslams ir uždaviniams spręsti.

 

"Pagrindinis skrydžio valdymas" (7) – "orlaivio" stabilumo arba manevringumo valdymas naudojant jėgos ir momentų generatorius, t. y. taikant aerodinaminių paviršių valdymą arba reaktyvinės jėgos nukreipimą.

 

"Palenkiamasis suklys" (2) – įrankį laikantis suklys, kuris mašininio apdirbimo metu gali keisti savo centrinės linijos kampinę padėtį bet kokios kitos ašies atžvilgiu.

 

"Pakartojamumas" (7) – to paties kintamojo pakartotinių matavimų tomis pačiomis veikimo sąlygomis rezultatų panašumas, kai tarp matavimo laikotarpių pasikeičia sąlygos ar būna neveikimo laikotarpių. (Nuoroda: IEEE STD 528–2001 (1 sigmos intervale standartinis nuokrypis)).

 

"Pasibaigimas" (2) (pasibaigęs tinkamas veikimas) – spindulinis pagrindinio suklio perkėlimas vienu sūkiu, matuojamas plokštumoje, statmenoje suklio ašiai bandomo besisukančio išorinio ar vidinio paviršiaus taške (nuoroda: ISO 230/1 1986, 5.61 punktas).

 

"Paskirstytas ITU" (3 5) reiškia dažnio diapazonų paskirstymą pagal ITU (Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos) Radijo nuostatų dabartinę redakciją pirminėms, sankcionuotoms ir antrinėms paslaugoms.

NB.

Papildomi ir alternatyvūs paskirstymai nėra įtraukti.

 

"Pastovumas" [stabilumas] (7) – tam tikro parametro kitimo standartinis nuokrypis (1 sigma intervale) nuo jo kalibruotosios vertės, išmatuotos esant stabilioms temperatūros sąlygoms. Jis gali būti išreikštas laiko funkcija.

 

"Perduodamojo sužadinimo lazeris" (6) – "lazeris", kuriame lazerinės generacijos izotopai yra sužadinami perduodant energiją, susiduriant ne lazerinės generacijos atomui ar molekulei su lazerinės generacijos atomų ar molekulių atmainomis.

 

"Plazminis išpurškimas" (1) – procesas, skirtas susmulkinti išlydyto metalinio lydinio srautą arba kietą metalą į 500 μm ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant plazmą formuojančius prožektorius inertinių dujų aplinkoje.

 

"Plėstinis spektras" (5) – spektras, gaunamas išskirstant siaurajuosčio ryšio kanalo energiją gerokai platesniame energijų intervale.

 

"Plėstinio spektro" radaras (6) – žr. "Plėstinis radaro spektras".

 

"Plėstinis radaro spektras" (6) – signalo spektras esant bet kokiam moduliacijos būdui, kai naudojamas atsitiktinis arba pseudoatsitiktinis kodavimas ir kuris yra skirtas išskirstyti siaurajuosčio signalo sukuriamą energiją gerokai platesnėje dažnių juostoje.

 

"Plonasluoksniai integriniai grandynai" (3) – "grandinės elementų" grupė ir metaliniai jų tarpusavio sujungimai, suformuoti užgarinant storus arba plonus sluoksnius ant izoliacinio "padėklo".

NB.

'Grandinės elementas'

pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

 

"Pluoštinės arba gijinės medžiagos" (0 1 8) apima:

a.

tolydžiuosius "viengijus siūlus";

b.

tolydžiuosius "verpalus" ir "pusverpalius";

c.

"juostas", audinius, atsitiktinai išsidėsčiusius plaušus ir kaspinus;

d.

smulkintą pluoštą, štapelinį pluoštą ir koherentines pluoštines dangas;

e.

monokristalinius arba polikristalinius bet kokio ilgio adatinius darinius;

f.

aromatinę poliamidinę celiuliozę.

 

"Pradinė programa" (arba pirminė kalba) (6 7 9) – patogi vieno ar daugiau procesų išraiškos forma, kuri programavimo sistemos gali būti pakeičiama į įrenginiui vykdyti reikiamą pavidalą ("galutinę programą" (arba objektinę kalbą)).

 

"Prietaisinė sritis" (6) – nurodytoji radaro vienareikšmio atvaizdavimo sritis.

 

"Pritaikytas naudoti kariniam tikslui" (1) – bet kokia modifikacija arba selekcija (pvz., keičianti grynumą, galiojimo laiką, kenksmingumą, pasklidimo charakteristikas arba atsparumą ultravioletinei spinduliuotei), skirta padidinti žmonėms ir gyvūnams sukeliamos pažaidos efektyvumą, bloginti įrangos charakteristikas arba padaryti derliaus nuostolius ar pakenkti aplinkai.

NB.

Taip pat žr. "civilinis orlaivis".

 

"Programa" (2 6) – komandų seka, skirta pateikti arba pakeisti procesą pavidalu, tinkamu elektroniniam kompiuteriui vykdyti.

 

"Programinė įranga" (GSN All) – vienos ar daugiau "programų" arba 'mikroprogramų' rinkinys, įrašytas bet kokioje laikmenoje.

NB.

'Mikroprograma'

elementariųjų komandų seka, laikoma specialioje atmintinėje, kurių vykdymas yra pradedamas įvedant atskaitos komandą į komandų registrą.

 

"Purškiamasis aušinimas" (1) – išlydyto metalo srauto, veikiamo besisukančiu atšaldytu bloku, 'sparčiojo kietėjimo', kai formuojami plokštelės pavidalo gaminiai, procesas.

NB.

'Spartusis kietėjimas'

išlydytos medžiagos kietėjimas, esant šaldymo spartai, viršijančiai 1 000 K/s.

 

"Pusverpaliai" (1) – beveik lygiagrečių 'vijų' (paprastai apie 12–120) pluoštas.

NB.

'Vija' yra beveik lygiagrečių "viengijų siūlų" (dažniausiai virš 200) pluoštas.

 

"Raketos" (1 3 6 7 9) – visiškai užbaigtos raketų sistemos ir automatinės oro transporto priemonių sistemos, galinčios gabenti mažiausiai 500 kg krovinį ne mažiau kaip 300 km nuotoliu.

 

"Reikalingas" (GTN 1–9) (kaip tai taikoma "technologijai") apibūdina tik tą "technologijos" dalį, kuri yra ypač svarbi norint pasiekti ir išplėsti valdomo vykdymo lygį, charakteristikas arba funkcijas. Tokia "reikalinga" "technologija" gali būti naudojama skirtinguose produktuose.

 

"Rišiklis", "rišamoji medžiaga" (1 2 8 9) – visiškai tolydi medžiagos fazė, kuria užpildoma erdvė tarp dalelių, adatinių darinių ir plaušų.

 

"Ryšių kanalo valdiklis" (4) – sietuvas, valdantis sinchroninės ar asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Valdiklis – tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacinį įrenginį.

 

"Robotas" (2 8) – manipuliavimo mechanizmas, kuris gali judėti tolygia trajektorija arba šuoliais iš vienos vietos į daugybę kitų vietų ir kuriame gali būti naudojami jutikliai; jis turi visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

yra daugiafunkcinis;

b.

judėdamas trimatėje erdvėje gali išdėlioti ar orientuoti medžiagas, dalis, įrankius arba specialius prietaisus;

c.

jungia tris ar daugiau uždarojo ar atvirojo kontūro valdomuosius įtaisus, kurie gali turėti žingsninius variklius, ir

d.

turi "vartotojui prieinamą programuojamumą", naudojant mokymo ir (arba) atkūrimo būdą arba elektroninį kompiuterį, kuriuo gali būti programuojamasis loginis valdiklis, t. y. be mechaninio įsikišimo.

NB.

Ši apibrėžtis neapima toliau išvardytų prietaisų:

1.

manipuliavimo mechanizmų, kurie yra valdomi tik rankiniu būdu ar nuotolinio operatoriaus;

2.

fiksuotosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra mechaniškai apribota fiksuotais stabdymo įtaisais, pavyzdžiui, kaiščiais arba krumpliaračiais. Judesių seka ir trajektorijų ar kampų pasirinkimas nėra valdomi ar keičiami mechaninėmis, elektroninėmis ar elektrinėmis priemonėmis;

3.

mechaniškai valdomų kintamosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra mechaniškai apribota fiksuotais, bet derinamais stabdymo įtaisais, pavyzdžiui, kaiščiais arba krumpliaračiais. Judesių seka ir trajektorijų ar kampų pasirinkimas yra keičiami pagal fiksuotos programos trafaretą. Programos trafareto keitimai arba modifikacijos (pvz., kaiščių ar krumpliaračių keitimai) viena ar daugiau judesio ašių yra atliekami tik naudojant mechanines operacijas;

4.

nuotoliniu būdu nevaldomų kintamosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra keičiama, tačiau seka yra vykdoma tik dvipoliais signalais iš mechaniškai fiksuotų elektrinių dvipolių prietaisų arba derinamų stabdymo įtaisų;

5.

krovimo į rietuvą kranų, apibrėžtų kaip stačiakampių koordinačių manipuliatorių sistemos, pagamintų kaip ištisinė stačioji kaiščių laikiklių įrenginio dalis ir suprojektuotų parinkti šių kaiščių išdėstymą, kuris yra išsaugomas arba jį galima naujai pasirinkti.

 

"Savasis magnetinis gradientometras" (6) – pavienis magnetinio lauko gradiento jutiklis ir su juo susijęs elektroninis įtaisas, kurio išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

NB.

Taip pat žr. "magnetinis gradientometras".

 

"Savitasis tampros modulis" (0 1 9) – Jungo (Young) modulis [Pa arba N/m2], padalytas iš savitojo svorio [N/m3], išmatuotas esant temperatūrai (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) ir santykinei drėgmei (50 ± 5) %.

 

"Savitasis tempiamasis įtempis" (0 1 9) – ribinis tempiamasis įtempis [Pa arba N/m2], padalytas iš savitojo svorio [N/m3], išmatuotas esant temperatūrai (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) ir santykinei drėgmei (50 ± 5) %.

 

"Signalų analizatoriai" (3) – prietaisai, kuriais galima išmatuoti ir pavaizduoti daugiadažnio signalo pavienių dažnių sandų pagrindines savybes.

 

"Signalų apdorojimas" (3 4 5 6) – iš išorės gaunamų ir informaciją turinčių signalų apdorojimas algoritmais, tokiais kaip atskirų sričių laikinė spūda, filtravimas, išskyrimas, atranka, koreliacija, sąsūka arba transformacijos (pvz., sparčioji Furjė transformacija arba Walsh'o transformacija).

 

"Simetrinis algoritmas" (5) – kriptografinis algoritmas, kuriam naudojami vienodi raktai tiek užšifruojant, tiek ir iššifruojant.

NB.

"Simetrinis algoritmas" dažniausiai naudojamas duomenų slaptumui užtikrinti.

 

"Sistolinis kompiuteris" (4) – kompiuteris, kuriame duomenų srautas ir jų modifikavimas yra vartotojo dinamiškai valdomas loginio elemento lygiu.

 

"Skaitmeninis kompiuteris" (4 5) – įrenginys, kuriuo, naudojant vieną ar kelis diskrečiuosius kintamuosius, galima atlikti visas toliau išvardytas operacijas:

a.

priimti duomenis;

b.

saugoti duomenis arba komandas pastoviosiose arba keičiamosiose (įrašomosiose) atmintinėse;

c.

apdoroti duomenis pagal saugomas ir modifikuojamas komandų sekas ir

d.

užtikrinti duomenų išvedimą.

NB.

Saugomų komandų sekų modifikavimas apima pastoviųjų atmintinių pakeitimą, tačiau ne fizinį montažo ar tarpusavio sujungimų keitimą.

 

"Skaitmeninio persiuntimo (perdavimo) sparta" (def) – tiesioginio informacijos perdavimo į bet kokią laikmeną visuminė bitų sparta.

NB.

Taip pat žr. "visuminė skaitmeninio persiuntimo [perdavimo] sparta".

 

"Skaitmeninis valdymas" (2) – įtaiso, kuriame naudojami skaitmeniniai duomenys, dažniausiai įvedami jau prasidėjus veikimui, atliekamo proceso automatinis valdymas (žr. ISO 2382).

 

"Skyra, skiriamoji geba" (2) – mažiausiasis matuoklio [matavimo įtaiso] rodmens padidėjimas; skaitmeninių matuoklių atveju – tai mažiausiasis reikšminis bitas (žr. ANSI B-89.1.12).

 

"Skrydžio pagal radijo ryšį sistema" (7) – pirminė skaitmeninė skrydžių valdymo sistema, naudojanti grįžtamąjį ryšį valdant skrendantį orlaivį, kai komandos valdymo įtaisams / vykdymo įtaisams perduodamos elektros signalais.

 

"Skrydžio pagal šviesos signalus sistema" (7) – pirminė skaitmeninė skrydžių valdymo sistema, naudojanti grįžtamąjį ryšį valdant skrendantį orlaivį, kai komandos valdymo įtaisams / vykdymo įtaisams perduodamos optiniais signalais.

 

"Skrydžio trajektorijos optimizavimas" (7) – procedūra, kurią atliekant skrydžio tikslais sumažinami, kiek tai įmanoma, nuokrypiai nuo norimos keturmatės (erdvės ir laiko) trajektorijos, remiantis geriausiomis darbinėmis charakteristikomis ir didžiausiu efektyvumu.

 

"Skrydžio valdymo optinių jutiklių matrica" (7) – paskirstytųjų optinių jutiklių tinklas, kuriame naudojami "lazerio" spinduliuotės pluoštai, kad autonominiam apdorojimui būtų teikiami tikralaikiai skrydžio valdymo duomenys.

 

"Smulkinimas" (1) – medžiagos skaidymas trinant arba malant.

 

"Spartusis radaro dažnio perderinimas" (6) – dažnio perderinimas, kai pseudoatsitiktiniu būdu keičiamas impulsinio radaro siųstuvo impulsų arba impulsų grupių nešlio dažnis taip, kad šis pokytis būtų lygus arba didesnis nei impulso dažnių juostos plotis.

 

"Speciali dalioji medžiaga" (0) – plutonis-239, uranas-233, "sodrintas izotopais 235 arba 233 uranas" ir bet kuri medžiaga, turinti minėtų medžiagų.

 

"Sprogmenys" (1) – kietos, skystos ar dujinės medžiagos arba medžiagų mišiniai, kurie naudojant juos kovinėse galvutėse, naikinimo ir kitose priemonėse kaip inicijuojančius užtaisus, tarpinius detonatorius arba pagrindinius užtaisus, turi detonuoti.

 

"Sumaišytas" (1) – termoplastinių ir sustiprintųjų plaušinių gijų sumaišymas, norint pagaminti plaušiniu sustiprintą "rišiklio" mišinį galutinei plaušinei formai.

 

"Superlaidus" (1 3 5 6 8) – medžiagos, t. y. metalai, lydiniai arba junginiai, kurių varža gali išnykti, t. y. kurių savitasis elektrinis laidis gali tapti begalinis ir kuriuo gali tekėti labai didelės srovės, nesukurdamos Džaulio (Joule) šilumos.

NB.

Bet kokios medžiagos "superlaidžioji" būsena apibūdinama "krizine temperatūra", kriziniu magnetiniu lauku, kuris priklauso nuo temperatūros, ir kriziniu srovės tankiu, kuris priklauso ir nuo magnetinio lauko, ir nuo temperatūros.

 

"Superplastinis formavimas" (1 2) – metalų, paprastai turinčių mažas santykinio pailgėjimo vertes (mažesnes kaip 20 %) nutrūkimo taške, kai jos nustatomos kambario temperatūroje įprastiniais atsparumo tempimui bandymais, deformacijos procesas kaitinant, norint gauti tokio proceso metu mažiausiai 2 kartus didesnes santykinio pailgėjimo vertes nei įprastiniu būdu.

 

"Šuolinis dažnio perderinimas" (5) – pavienio ryšių kanalo perdavimo dažnio keitimas pagal diskrečiąsias atsitiktines arba pseudoatsitiktines sekas, siekiant sukurti "plėstinio spektro" pavidalą.

 

"Technologija" (GTN NTN All) – speciali informacija, reikalinga prekėms "kurti", "gaminti" ir "naudoti". Ši informacija gali būti pateikiama kaip 'techniniai duomenys' ir kaip 'techninė pagalba'.

NB 1.

'Techninė pagalba' gali remtis instrukcijomis, gebėjimais, mokymu, darbo žiniomis, konsultacinėmis paslaugomis ir gali apimti 'techninių duomenų' perdavimą.

NB 2.

'Techniniai duomenys' gali turėti tokias formas: peršviečiamosios kopijos, planai, diagramos, modeliai, formulės, lentelės, techniniai projektai ir techninės sąlygos, vadovai ir instrukcijos, parašytos ar įrašytos į laikmenas ir įtaisus, tokius kaip diskai, juostos, pastoviosios atmintinės.

 

"Tiesioginis hidraulinis presavimas" (2) – deformacijos procesas, kai naudojamas skysčiu užpildytas lankstusis balionas, tiesiogiai liečiantis ruošinį.

 

"Tiesiškumas" (2) (dažniausiai pateikiamas kaip netiesiškumas) apibūdina tikrosios charakteristikos (rodmenų, didesnių ir mažesnių nei vidutinė vertė, vidurkio) didžiausiąjį teigiamą arba neigiamą nuokrypį nuo tiesios linijos, nustatytą taip, kad būtų išlyginami ir sumažinami, kiek tai įmanoma, didžiausieji nuokrypiai.

 

"Tikimoji apskritiminė paklaida" ("CEP") (7) – apskritiminio normaliojo pasiskirstymo atveju – tai apskritimo plotas, apimantis 50 % visų padarytų atskirų matavimų rezultatų, arba apskritimo plotas, apimantis 50 % aptikimo tikimybę.

 

"Tikralaikis apdorojimas" (2 6 7) – duomenų apdorojimas kompiuterine sistema, kuri, reaguodama į išorinį poveikį, priklausomai nuo turimų išteklių ir nepriklausomai nuo sistemos apkrovos užtikrina reikiamą paslaugų lygį garantuojamu reagavimo greičiu.

 

"Tikralaikis dažnių juostos plotis" (3) "signalų analizatorių" atveju yra lygus didžiausiam dažnių intervalui, kuriame analizatorius gali nuolat visiškai transformuoti laiko intervalų duomenis į dažnio intervalų duomenis, naudojant Furjė ar kitą diskretinę laiko transformaciją, kuria apdorojami kiekvieną laiko momentą gaunami duomenys, be spragų ir fragmentavimo, dėl kurių, perduodant ar rodant pakeistus duomenis, išmatuota amplitudė daugiau nei 3 dB mažesnė už faktinę signalo amplitudę.

 

"Tikslumas" (2 3 6 7 8) dažniausiai pateikiamas kaip netikslumas (paklaida), išreiškiamas didžiausiu teigiamu ar neigiamu rodmens nuokrypiu nuo priimtos standartinės arba tikrosios vertės.

 

"Tinkamas naudoti kosmose" (3 6 7) – suprojektuotas, pagamintas arba atlikus sėkmingus bandymus pripažintas tinkamu eksploatuoti didesniame nei 100 km aukštyje virš Žemės paviršiaus.

NB.

Nustatymas, kad gaminys yra "tinkamas naudoti kosmose" atlikus bandymus nereiškia, kad kiti tos pačios gamybos linijos ar serijos gaminiai yra "tinkami naudoti kosmose", jeigu jie nebuvo atskirai išbandyti.

 

"Tinklo prieigos valdiklis" (4) – skirstomojo perjungiamojo tinklo sietuvas. Jame naudojama bendroji informacinė terpė, kuri visur veikia ta pačia "skaitmenine perdavimo sparta", kai naudojamasi perdavimo leidimu (pvz., priėjimo teise arba nešlio kontrole). Nepriklausomai nuo visų kitų įtaisų jis atrenka duomenų paketus arba duomenų grupes (pvz., IEEE 802), adresuojamas jam. Valdiklis – tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacinį įrenginį.

 

"Toksinai" (1 2) – toksinai, esantys specialiai izoliuotų preparatų ar mikstūrų pavidalu, nepriklausomai nuo to, kaip jie yra pagaminti; išskyrus toksinus, kurie yra tam tikrų objektų, pavyzdžiui, patologinių mėginių, derliaus, maisto produktų ar "mikroorganizmų" pasėlių teršalai.

 

"Toksino elementas" (1) – struktūriniu ir funkciniu požiūriu atskiras "toksino" sandas.

 

"Trimatis integrinis grandynas" (3) – rinkinys puslaidininkinių lustų, kurie integruoti tarpusavyje ir kuriuose kiauryminės jungtys visiškai pereina bent per vieną lustą tam, kad būtų sudarytos lustų tarpusavio sąsajos.

 

"UF6 koroziniam poveikiui atsparios medžiagos" (0) – be kita ko, vario lydiniai, nerūdijantis plienas, aliuminis, aliuminio oksidas, aliuminio lydiniai, nikelis arba jo lydiniai, kuriuose nikelis sudaro ne mažiau kaip 60 % masės, ir fluorinuotieji angliavandenilių polimerai.

 

"Už orą lengvesnės transporto priemonės" (9) – balionai ir "dirižabliai", kuriuose pakilimui naudojamas karštas oras ar kitos lengvesnės už orą dujos, pavyzdžiui, helis ar vandenilis.

 

"Vakcina" (1) – vaistinis produktas farmaciniame junginyje, licencijuotas šalies, kurioje jis pagamintas arba naudojamas, reguliavimo institucijos arba jam yra išduotas tokios institucijos leidimas prekiauti ar naudoti klinikiniams tyrimams, skirtas skatinti apsauginį imunologinį žmonių ar gyvūnų pasipriešinimą ligai.

 

"Vaizdo kokybės gerinimas" (4) – iš išorės gaunamos vaizdinės informacijos apdorojimas algoritmais, tokiais kaip atskirų sričių laikinė spūda, filtravimas, išskyrimas, atranka, koreliacija, sąsūka arba transformacijos (pvz., sparčioji Furjė transformacija arba Walsh'o transformacija). Tai neapima algoritmų, kuriuose naudojamos tiktai pavienio vaizdo linijinės ir sukamosios transformacijos, tokios kaip transliacija, požymių išskyrimas, įrašymas arba klaidingas spalvinimas.

 

"Vakuuminis išpurškimas" (1) procesas, skirtas suskaidyti išlydyto metalo lydinio srautą į 500 mikrometrų ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant labai spartų sugertų dujų išsiskyrimą vakuume.

 

"Valstybės, (n)esančios Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalimis" (1) – tos valstybės, kurioms (ne)įsigaliojo Konvencija dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo. (Žr. www.opcw.org)

 

"Vartotojui prieinamas programuojamumas" (6) – galimybė, leidžianti vartotojui papildyti, modifikuoti arba pakeisti "programas" visomis priemonėmis, išskyrus toliau išvardytas priemones:

a.

fizinį montažo ar vidinių sujungimų keitimą arba

b.

funkcinių reguliatorių nustatymą, įskaitant parametrų įvedimą.

 

"Vedantysis [nutaikymo] įrenginys" (7) – sistemos, kurios susieja skraidymo priemonių padėties ir greičio (t. y. navigacijos) matavimo ir skaičiavimo procesus ir siunčia komandas į skraidymo priemonių skrydžių valdymo sistemas, kad būtų pakoreguota skrydžio trajektorija.

 

"Verpalai" (1) – susuktųjų 'vijų' pluoštas.

NB.

'Vija' yra beveik lygiagrečių "viengijų siūlų" (dažniausiai virš 200) pluoštas.

 

"Vidutinė išėjimo galia" (6) – visa "lazerio" išėjimo energija džauliais, padalinta iš nuoseklios impulsų serijos skleidimo trukmės sekundėmis. Vienodais laiko tarpais skleidžiamų impulsų serijos atveju ji yra lygi visai "lazerio" išėjimo galiai viename impulse džauliais, padauginus iš "lazerio" impulsų dažnio hercais.

 

"Vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumas" (2) – tai pavienių staklių ašies mažesnės vertės už R↑ ir R↓ (į priekį ir atgal), kaip apibrėžta standarto ISO 230-2:2014 3.21 dalyje arba lygiaverčiuose nacionaliniuose standartuose.

 

"Vienspektriai vizualizavimo jutikliai" (6) – įtaisai, galintys surinkti vizualizavimo duomenis iš vienos diskrečiosios spektro juostos.

 

"Vidinis grunto sluoksnis" (9) – sluoksnis, taikomas skiriamojoje riboje tarp kietųjų svaidomųjų medžiagų ir korpuso arba izoliacinio įdėklo. Paprastai tai skystasis polimeras, kurio pagrindą sudaro dispersinė ugniai atsparios ar izoliacinės medžiagos emulsija, pvz., anglimi prisotintas hidroksilo terminuojantysis polibutadienas (HTPB) arba kitas polimeras su kietiklių priedais, kuriuo išpurkštas arba išteptas korpuso vidus.

 

"Viengijis siūlas" (1) arba gija – smulkiausia plaušo dalis, dažniausiai kelių mikrometrų skersmens.

 

"Viešai naudojama" (GTN NTN GSN) (kaip taikoma šiame reglamente) apibūdina "technologiją" arba "programinę įrangą", kuri yra prieinama be apribojimų dėl jos tolesnio platinimo (autorinių teisių apribojimai neapsaugo "technologijos" ir "programinės įrangos" nuo jos "viešo naudojimo").

 

"Vietinis tinklas" (4 5) – duomenų perdavimo sistema, turinti visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

leidžianti bet kokiam nepriklausomų 'duomenų perdavimo įtaisų' kiekiui turėti tiesioginius tarpusavio ryšius ir

b.

yra apribota vidutinio dydžio teritorija (pvz., įstaigos pastatas, gamykla, universiteto teritorija, sandėlis).

NB.

'Duomenų perdavimo įtaisas'

įrenginys, galintis perduoti ir priimti skaitmeninės informacijos sekas.

 

"Visiškasis skrydžio valdymas" (7) – automatinis "orlaivio" būsenos kintamųjų ir skrydžio trajektorijos atitikties vykdomos užduočių programos valdymas, atsižvelgiant į tikralaikius duomenų pasikeitimus užduočių, pavojų ar kito "orlaivio" atžvilgiu.

 

"Visos prieinamos pataisos" (2) reiškia, kad siekiant iki minimumo sumažinti visas tam tikro staklių modelio sistemingąsias padėties nustatymo paklaidas arba tam tikrų koordinatinių matavimo staklių matavimo paklaidas buvo atsižvelgta į visas gamintojui prieinamas priemones.

 

"Visuminė skaitmeninio persiuntimo [perdavimo] sparta" (5) – bitų skaičius, kuriame įskaitytas apybrėžos kodavimas, signaliniai ir kt. bitai, persiunčiamas tarp atitinkamų skaitmeninės perdavimo sistemos įrenginių per laiko vienetą.

NB.

Taip pat žr. "skaitmeninio perdavimo sparta".

 

"Visuminis srovės tankis" (3) – visuminis ritės ampervijų skaičius (t. y. atskirų apvijų vijų skaičiaus, padauginto iš kiekvienos apvijos vijų didžiausiosios srovės, suma), padalytas iš ritės (apimančios superlaidžiuosius siūlus, metalinius rišiklius, į kuriuos yra įdėti superlaidieji siūlai, sandarinimo medžiagas, bet kokius aušinimo kanalus ir kt.) pilnutinio skerspjūvio ploto.

 

"(Vyksmo) trukmės konstanta" (6) – laiko tarpas nuo šviesos poveikio pradžios iki srovės prieaugis įgis (1–1/e) dalį galutinės vertės (t. y. 63 % galutinės vertės).

 

"Židinio plokštumos matrica" (6 8) – atskirų detektorinių elementų, esančių židinio plokštumoje, linijinis arba dvimatis plokščiasis sluoksnis arba plokščiųjų sluoksnių derinys su elektroniniu skaitymo įtaisu arba be jo.

NB.

Tai neapima pavienių detektorinių elementų stulpelio arba dviejų, trijų ar keturių detektorinių elementų, jei tik su šiais elementais neatliekamas vėlinimas ir integravimas.

0 KATEGORIJA. BRANDUOLINĖS MEDŽIAGOS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA

0A
Sistemos, įranga ir komponentai

0A001
"Branduoliniai reaktoriai" ir jiems specialiai suprojektuota arba paruošta įranga ir komponentai:

a.

"branduoliniai reaktoriai";

b.

metaliniai indai arba jų pagrindinės ceche pagamintos dalys, įskaitant reaktoriaus slėginių indų viršutines plokštes, specialiai suprojektuotos arba paruoštos "branduolinio reaktoriaus" aktyviajai zonai įrengti;

c.

manipuliavimo įranga, specialiai suprojektuota arba paruošta pakrauti arba iškrauti kurą iš "branduolinio reaktoriaus";

d.

specialiai suprojektuoti arba paruošti valdantieji strypai dalijimosi procesui "branduoliniame reaktoriuje" valdyti, jų atraminės ar kabamosios konstrukcijos, strypų įkišimo ir ištraukimo mechanizmai ir strypus kreipiantys vamzdžiai;

e.

slėginiai vamzdžiai, specialiai suprojektuoti arba paruošti kuro elementams ir pirmojo kontūro šilumnešiui laikyti "branduoliniame reaktoriuje";

f.

cirkonio metalo vamzdžiai arba cirkonio lydinių vamzdžiai (arba vamzdžių sąrankos), specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti kaip kuro apvalkai "branduoliniuose reaktoriuose" ir sunkesni nei 10 kg;

NB.

Dėl cirkonio slėginių vamzdžių žr. 0A001.e, dėl kalandrijos vamzdžių – 0A001.h.

g.

aušinimo siurbliai arba cirkuliatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti pirmojo kontūro šilumnešio cirkuliacijai "branduoliniuose reaktoriuose" palaikyti;

h.

'branduolinio reaktoriaus vidinės konstrukcinės dalys', specialiai suprojektuotos arba paruoštos naudoti "branduoliniuose reaktoriuose", įskaitant atramines aktyviosios zonos kolonas, kuro kanalus, kalandrijos vamzdžius, šiluminės saugos ekranus, reflektorines pertvaras, aktyviosios zonos tinklelines plokštes ir difuzoriaus plokštes;

Techninė pastaba

0A001.h vartojama 'branduolinio reaktoriaus vidinių konstrukcinių dalių' sąvoka nurodo bet kurį pagrindinį reaktoriaus darinį, kuris turi vieną ar daugiau iš toliau išvardytų funkcijų: palaiko aktyviosios zonos darbą, reguliuoja kuro pasiskirstymą, nukreipia pirmojo kontūro šilumnešio srautą, ekranuoja reaktoriaus korpuso (bako) spinduliavimą ir nukreipia aktyviosios zonos matavimo priemones.

i.

šilumokaičiai (garo generatoriai):

1.

garo generatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti "branduolinio reaktoriaus" pirmojo arba viduriniojo kontūro šilumnešio grandinėje;

2.

kiti šilumokaičiai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti "branduolinio reaktoriaus" pirmojo kontūro šilumnešio grandinėje;

Pastaba.

0A001.i. netaikomas reaktoriaus pagalbinių sistemų, pvz., avarinio aušinimo sistemos ar radioaktyviojo skilimo šilumos aušinimo sistemos, šilumokaičiams.

j.

neutronų detektoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti neutronų srauto lygiui nustatyti "branduolinio reaktoriaus" aktyviojoje zonoje;

k.

'išoriniai šiluminės apsaugos ekranai', specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti "branduoliniame reaktoriuje" šilumos praradimui mažinti ir apsauginiam indui apsaugoti.

Techninė pastaba

0A001.k.'išoriniai šiluminės apsaugos ekranai' – virš reaktoriaus indo dedamos pagrindinės konstrukcinės dalys, skirtos reaktoriaus šilumos nuostoliams ir temperatūrai apsauginiame inde mažinti.

0B
Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

0B001
Įrenginiai "gamtinio (natūraliojo) urano", "nusodrintojo urano" arba "specialiųjų daliųjų medžiagų" izotopams atskirti ir specialiai suprojektuota ar paruošta jų įranga ir komponentai:

a.

įrenginiai, specialiai suprojektuoti "gamtinio (natūraliojo) urano", "nusodrintojo urano" ar "specialiųjų daliųjų medžiagų" izotopams atskirti, išvardyti toliau:

1.

dujų centrifuginio atskyrimo įrenginiai;

2.

dujų difuzijos atskyrimo įrenginiai;

3.

aerodinaminio atskyrimo įrenginiai;

4.

cheminių mainų atskyrimo įrenginiai;

5.

jonų cheminių mainų atskyrimo įrenginiai;

6.

izotopų atskyrimo atominiu "lazeriu" įrenginiai;

7.

izotopų atskyrimo molekuliniu "lazeriu" įrenginiai;

8.

plazminio atskyrimo įrenginiai;

9.

elektromagnetinio atskyrimo įrenginiai;

b.

dujų centrifugos ir sąrankos bei komponentai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifuginio atskyrimo technologijoje, išvardyti toliau:

Techninė pastaba

0B001.b. vartojama 'didelio stiprio ir tankio santykio medžiagos' sąvoka reiškia kurią nors iš šių charakteristikų:

1.

martensitiškai senėjantį plieną, kurio tempiamojo įtempio riba ne mažesnė kaip 1,95 GPa;

2.

aliuminio lydinius, kurių tempiamojo įtempio riba ne mažesnė kaip 0,46 GPa, arba

3.

"pluoštines ar gijines medžiagas", kurių "savitasis tampros modulis" didesnis kaip 3,18 × 106 m, o "savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 7,62 × 104 m.

1.

dujų centrifugos;

2.

sukomplektuotos rotorių sąrankos;

3.

rotorių vamzdžių cilindrai, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 12 mm, o skersmuo 75–650 mm, pagaminti iš 'medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis';

4.

žiedai arba silfonai, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 3 mm, o skersmuo – nuo 75 mm iki 650 mm, pagaminti iš 'medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis', ir skirti sudaryti vietinę rotorių vamzdžių atramą arba keliems vamzdžiams sujungti;

5.

reflektorinės pertvaros, kurių skersmuo 75–650 mm, skirtos įstatyti centrifugos rotoriaus vamzdžio viduje, pagamintos iš 'medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis';

6.

viršutiniai ir apatiniai dangteliai, kurių skersmuo 75–650 mm, tiksliai atitinkantys rotoriaus vamzdžio galus, pagaminti iš 'medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis';

7.

guoliai su magnetine pakaba:

a.

guolių sąrankos, sudarytos iš žiedinio magneto, pakabinto apkaboje, pagamintoje iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengtoje. Apkaboje yra smūgius sugerianti terpė. Magnetas sujungiamas su poliniu antgaliu arba kitu magnetu, pritvirtintu prie rotoriaus viršutinio dangtelio;

b.

aktyvieji magnetiniai guoliai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifugose;

8.

specialiai paruošti, ant slopintuvo sumontuoti guoliai su pusrutulinės ašies ir sandarinimo žiedo sąranka;

9.

molekuliniai siurbliai, sudaryti iš cilindrų su viduje ištekintais arba išspaustais sraigtiniais grioveliais ir viduje išgręžtomis angomis;

10.

žiedo pavidalo variklių statoriai, skirti daugiafaziams histereziniams (arba magnetinės varžos) kintamosios srovės elektros varikliams, sinchroniškai veikiantiems vakuume, esant ne mažesniam kaip 600 Hz dažniui ir ne mažesnei kaip 40 VA galiai;

11.

centrifugų apgaubai (rezervuarai), skirti dujų centrifugos rotoriaus vamzdžio sąrankai laikyti. Tai standus cilindras, kurio sienelių storis ne didesnis kaip 30 mm, su labai tiksliai apdirbtais galais, kurie yra lygiagretūs vienas kitam ir statmeni cilindro išilginei ašiai, kai paklaida 0,05 laipsnio arba mažiau;

12.

vamzdiniai semtuvai – specialiai suprojektuoti arba paruošti vamzdžiai, kurie skirti UF6 dujoms išsiurbti iš centrifugos rotoriaus vamzdžio Pito (visuminio slėgio) vamzdelio principu ir kurie gali būti pritvirtinti prie centrinės dujų išsiurbimo sistemos;

13.

dažnio keitikliai (konverteriai ar inverteriai), specialiai suprojektuoti arba pritaikyti maitinti dujų centrifuginio sodrinimo variklių statorius, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

a.

daugiafazio dažnio išėjimas 600 Hz arba didesnis ir

b.

didelis stabilumas (geresnis negu 0,2 % dažnio stabilumas);

14.

šie uždaromieji ir reguliavimo vožtuvai:

a.

uždaromieji vožtuvai, specialiai suprojektuoti arba paruošti darbui atskiros dujų centrifugos UF6 dujų srauto tiekimo, produktų ar atliekų sistemose;

b.

silfoniniai 10–160 mm skersmens vožtuvai, uždaromieji arba reguliavimo, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti, kurie specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifuginio sodrinimo įrenginių pagrindinėse arba pagalbinėse sistemose;

c.

specialiai suprojektuota arba paruošta dujų difuzinio sodrinimo įranga ir komponentai:

1.

dujų difuzijos barjerai, pagaminti iš akytųjų metalinių, polimerinių, ar keraminių "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų", kurių akučių skersmuo nuo 10 iki 100 nm, storis ne didesnis kaip 5 mm, o vamzdelių skersmuo ne didesnis kaip 25 mm;

2.

dujinių difuzorių korpusai, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti;

3.

kompresoriai arba dujų pūstuvai, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti, kurių UF6 įsiurbimo našumas ne mažesnis kaip 1 m3/min, išėjimo slėgis – iki 500 kPa, o slėgio santykis – ne didesnis kaip 10:1;

4.

sukiųjų velenų sandarikliai 0B001.c.3 nurodytiems kompresoriams ar dujų pūstuvams, skirti užtikrinti mažesnę kaip 1 000 cm3/min. tarpinių dujų įtekėjimo spartą;

5.

šilumokaičiai, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti ir suprojektuoti taip, kad slėgio mažėjimo sparta dėl nuotėkio būtų mažesnė kaip 10 Pa per valandą esant 100 kPa slėgių skirtumui;

6.

rankiniai arba automatiniai silfoniniai vožtuvai, uždaromieji arba reguliavimo, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti;

d.

specialiai suprojektuota arba paruošta aerodinaminio atskyrimo įranga ir jos komponentai, išvardyti toliau:

1.

atskyrimo tūtos, sudarytos iš UF6 poveikiui atsparių plyšio pavidalo kreivų kanalų, kurių kreivumo spindulys mažesnis kaip 1 mm, ir viduje turinčios peilio pavidalo briauną, dalijančią dujų srautą į dvi dalis;

2.

cilindriniai arba kūgiški vamzdžiai (sūkuriniai vamzdžiai), turintys vieną arba daugiau tangentinių įėjimo tūtų, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti;

3.

kompresoriai arba dujų pūstuvai, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti, taip pat jų sukiųjų velenų sandarikliai;

4.

šilumokaičiai, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti;

5.

atskyrimo elementų korpusai, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti. Juose montuojami sūkuriniai vamzdžiai arba atskyrimo tūtos;

6.

rankiniai arba automatiniai silfoniniai vožtuvai, uždaromieji arba reguliavimo, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti;

7.

atskyrimo sistemos UF6 nuo nešančiųjų dujų (vandenilio arba helio) atskirti, kai dujose yra ne daugiau kaip 1 milijonoji UF6 dalis, įskaitant:

a.

kriogeninius šilumokaičius arba krioseparatorius, galinčius sukurti ne aukštesnę kaip 153 K (– 120 °C) temperatūrą;

b.

kriogeninius šaldymo įrenginius, galinčius veikti ne aukštesnėje kaip 153 K (– 120 °C) temperatūroje;

c.

atskyrimo tūtas ar sūkurinius vamzdelius UF6 nuo nešančiųjų dujų atskirti;

d.

UF6 šaldomąsias gaudykles, galinčias užšaldyti UF6;

e.

įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti cheminių mainų atskyrimo technologijai, išvardyti toliau:

1.

skysčio-skysčio sparčiųjų mainų pulsuojančiojo srauto kolonos, pasižyminčios ne didesne kaip 30 s buvimo pakopoje trukme ir atsparios koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., pagamintos iš tinkamo plastiko medžiagų, tokių kaip fluoro polimerai ar stiklas, arba tokiomis medžiagomis padengtos);

2.

skysčio-skysčio sparčiųjų mainų pulsuojančiojo srauto kolonos, pasižyminčios ne didesne kaip 30 s buvimo pakopoje trukme ir atsparios koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., pagamintos iš tinkamo plastiko medžiagų, tokių kaip fluoro polimerai ar stiklas, arba tokiomis medžiagomis padengtos);

3.

elektrocheminės redukcijos kameros, atsparios koncentruotos druskos rūgšties tirpalams, skirtos redukuoti uraną iš vienos valentinės būsenos į kitą;

4.

elektrocheminės redukcijos kamerų tiekimo įranga U+4 išskirti iš organinio srauto ir su technologiniu srautu kontaktuojančios šios įrangos dalys, pagamintos iš tam tinkamų medžiagų (pvz., stiklo, fluoro polimerų, polifenilsulfatų, polieterio sulfono ir derva impregnuoto grafito) arba jomis padengtos;

5.

žaliavos ruošimo sistemos, gaminančios ypač gryną urano chlorido tirpalą, susidedančios iš tirpdymo, tirpiklio išskyrimo ir (arba) jonų mainų įrangos, skirtos gryninimui, ir elektrolitinių kamerų U+6 ar U+4 redukuoti į U+3;

6.

urano oksidavimo sistemos U+3 oksiduoti į U+4;

f.

įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti jonų mainų atskyrimo technologijai, išvardyti toliau:

1.

sparčiųjų jonų mainų reaktingosios dervos, plėvelinės arba akytosios tinklinės dervos, kuriose aktyviosios cheminių mainų grupės yra tik ant neaktyviojo akytojo pagrindo darinio paviršiaus, ir kiti kompozitų dariniai bet kuriuo tinkamu pavidalu, įskaitant daleles ar skaidulas, kurių skersmuo ne didesnis kaip 0,2 mm ir kurios yra atsparios koncentruotai druskos rūgščiai bei yra suprojektuotos jonų mainams, kurių spartos pusperiodis mažesnis nei 10 s, galinčios veikti nuo 373 K (100 °C) iki 473 K (200 °C) temperatūroje;

2.

jonų mainų cilindrinės kolonos, kurių skersmuo didesnis kaip 1 000 mm, pagamintos iš medžiagų, atsparių koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., titano ar fluoro plastiko) ir galinčių veikti nuo 373 K (100 °C) iki 473 K (200 °C) temperatūroje ir didesniame negu 0,7 MPa slėgyje, arba jomis padengtos;

3.

jonų mainų drėkinamosios sistemos (cheminės arba elektrocheminės oksidacijos ar redukcijos sistemos), skirtos regeneruoti cheminės redukcijos ar oksidacijos agentus, naudojamos jonų mainų sodrinimo pakopose;

g.

įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar parengti lazeriniams atskyrimo procesams, kuriems naudojamas izotopų atskyrimas atomų garų lazeriu:

1.

urano metalo garinimo sistemos, skirtos pasiekti ne mažesnę kaip 1 kW galią ir naudojamos lazeriniam sodrinimui;

2.

skysto arba išgarinto urano metalo apdorojimo sistemos, specialiai suprojektuotos arba paruoštos išlydyto urano, urano lydinių ar išgarinto urano metalo apdorojimui lazerinio sodrinimo sistemose, taip pat joms specialiai suprojektuoti komponentai;

NB.

TAIP PAT ŽR. 2A225.

3.

skysto arba kieto pavidalo urano metalui skirtos produktų ir atliekų surinkimo sąrankos, pagamintos iš karščiui ir garų ar skystosios būsenos metalinio urano sukeliamai korozijai atsparių medžiagų, tokių kaip itriu padengtas grafitas ar tantalas, arba jomis padengtos;

4.

separatorių modulių korpusai (cilindriniai ar stačiakampiai indai), viduje turintys urano metalo garų šaltinį, elektronpluoštį prožektorių ir produktų ar atliekų kolektorius;

5.

specialiai sukonstruoti arba paruošti ilgalaikio veikimo urano izotopų atskyrimo "lazeriai" ar "lazerių" sistemos su dažniniu spektro stabilizavimu;

NB.

TAIP PAT ŽR. 6A005 IR 6A205.

h.

įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar parengti lazeriniams atskyrimo procesams, kuriems naudojamas izotopų atskyrimas molekuliniu lazeriu:

1.

viršgarsinės platėjančios tūtos, skirtos UF6 ir nešančiųjų dujų atšaldymui iki 150 K (– 123 °C) arba žemesnės temperatūros, kurios pagamintos iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų";

2.

produktų ar atliekų surinkimo įrenginių komponentai ar įtaisai, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų", specialiai suprojektuoti arba paruošti rinkti urano medžiagai ar urano atliekoms po apšvitinimo lazerio šviesa;

3.

kompresoriai, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti, taip pat jų sukiųjų velenų sandarikliai;

4.

įranga, skirta (kietojo) UF5 fluorinimui į (dujinį) UF6;

5.

technologinės sistemos UF6 atskirti nuo nešančiųjų dujų (pvz., azoto, argono ar kitų dujų), įskaitant:

a.

kriogeninius šilumokaičius arba krioseparatorius, galinčius sukurti ne aukštesnę kaip 153 K (– 120 °C) temperatūrą;

b.

kriogeninius šaldymo įrenginius, galinčius veikti ne aukštesnėje kaip 153 K (– 120 °C) temperatūroje;

c.

UF6 šaldomąsias gaudykles, galinčias užšaldyti UF6;

6.

specialiai sukonstruoti arba paruošti ilgalaikio veikimo urano izotopų atskyrimo "lazeriai" ar "lazerių" sistemos su dažniniais spektro stabilizatoriais;

NB.

TAIP PAT ŽR. 6A005 IR 6A205.

i.

įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti plazmos atskyrimo procesui, išvardyti toliau:

1.

mikrobanginiai galios šaltiniai ir mikrobanginės antenos jonams kurti arba greitinti, kurių išėjimo dažnis yra didesnis nei 30 GHz, o vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 50 kW;

2.

aukštadažnės jonų sužadinimo ritės, veikiančios didesniu kaip 100 kHz dažniu ir galinčios valdyti didesnę kaip 40 kW vidutinę galią;

3.

urano plazmos generavimo sistemos;

4.

nenaudojama;

5.

kieto pavidalo urano metalui skirtos produktų ir atliekų surinktuvų sąrankos, pagamintos iš karščiui ir urano garams atsparių medžiagų, tokių kaip itriu padengtas grafitas ar tantalas, arba tokiomis medžiagomis padengtos;

6.

separatorių modulių (cilindriniai) korpusai, skirti urano plazmos šaltiniui, aukštadažnei sužadinimo ritei, produktų ir atliekų kolektoriams laikyti, ir pagaminti iš tam tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno);

j.

įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti elektromagnetinio atskyrimo procesui, išvardyti toliau:

1.

paprasti ar sudėtiniai jonų šaltiniai, sudaryti iš garų šaltinio, jonizatoriaus ir pluošto greitintuvo, pagaminti iš tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., grafito, nerūdijančiojo plieno arba vario) ir galintys užtikrinti ne mažesnę kaip 50 mA visuminę jonų pluošto srovę;

2.

jonų kolektorių plokštės sodrintojo ar nusodrintojo urano jonų pluoštui surinkti, sudarytos iš dviejų arba daugiau plyšių ir kišenių ir pagamintos iš tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., grafito arba nerūdijančiojo plieno);

3.

vakuuminiai urano elektromagnetinio atskyrimo įrenginių korpusai, pagaminti iš nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno) ir gebantys veikti esant ne didesniam kaip 0,1 Pa slėgiui;

4.

elektromagneto polių antgaliai, kurių skersmuo didesnis kaip 2 m;

5.

jonų šaltinių aukštosios įtampos maitinimo šaltiniai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a.

galintys nepertraukiamai veikti;

b.

išėjimo įtampa 20 000 V ar didesnė;

c.

išėjimo srovė 1 A ar didesnė ir

d.

įtampos nestabilumas geresnis kaip 0,01 % per 8 valandas;

NB.

TAIP PAT ŽR. 3A227.

6.

elektromagnetų maitinimo šaltiniai (didelės galios, nuolatinės srovės), turintys visas išvardytas charakteristikas:

a.

galintys nepertraukiamai veikti, kai išėjimo srovė ne mažesnė kaip 500 A, o išėjimo įtampa ne mažesnė kaip 100 V, ir

b.

srovės ar įtampos nestabilumas geresnis kaip 0,01 % per 8 valandas.

NB.

TAIP PAT ŽR. 3A226.

0B002
Specialiai suprojektuotos arba paruoštos pagalbinės sistemos, įranga ir komponentai, skirti 0B001 nurodytiems izotopų atskyrimo įrenginiams ir pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti:

a.

tiekimo autoklavai, krosnys ar sistemos, naudojamos UF6 įleisti į sodrinimo įrenginius;

b.

desublimatoriai arba šaldomosios gaudyklės, naudojamos UF6 išleisti iš sodrinimo įrenginių tam, kad po to šios dujos patektų į kaitintuvus;

c.

produktų ir atliekų stotys UF6 perpumpuoti į rezervuarus;

d.

skystinimo arba kietinimo stotys, naudojamos UF6 išleisti iš sodrinimo įrenginių UF6 suspaudžiant, atšaldant ar paverčiant skysčiu ar kietąja medžiaga;

e.

vamzdynai ir surenkamosios sistemos, specialiai suprojektuotos ar paruoštos UF6 transportuoti dujų difuzijos, centrifugų ar aerodinaminėse pakopose;

f.

vakuuminės sistemos ir vakuuminiai siurbliai:

1.

vakuuminiai kolektoriai, vakuuminiai rinktuvai ar vakuuminiai siurbliai, kurių siurbimo našumas ne mažesnis kaip 5 m3/min;

2.

vakuuminiai siurbliai, specialiai suprojektuoti naudoti UF6 turinčiose atmosferose, pagaminti iš "UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų" arba jomis padengti, arba

3.

vakuuminės sistemos, kurias sudaro vakuuminiai kolektoriai, vakuuminiai rinktuvai ir vakuuminiai siurbliai, suprojektuotos naudoti UF6 turinčiose atmosferose;

g.

UF6 masės spektrometrai / jonų šaltiniai, galintys imti operatyviosios kontrolės pavyzdžius iš UF6 dujų srauto ir turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.

gali matuoti jonų masę, ne mažesnę kaip 320 atominių masės vienetų, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 1 dalis iš 320;

2.

jonų šaltinius, pagamintus iš nikelio, nikelio ir vario lydinių, kuriuose nikelis sudaro ne mažiau kaip 60 % masės, arba nikelio ir chromo lydinių, arba tokiomis medžiagomis padengtus;

3.

elektronais apšaudomus jonizacijos šaltinius ir

4.

turi kolektorinę sistemą, tinkamą izotopinei analizei.

0B003
Specialiai suprojektuoti arba paruošti urano transformavimo įrenginiai ir įranga, išvardyti toliau:

a.

sistemos urano rūdos koncentratams paversti urano trioksidu;

b.

sistemos urano trioksidui paversti urano heksafluoridu;

c.

sistemos urano trioksidui paversti urano dioksidu;

d.

sistemos urano dioksidui paversti urano tetrafluoridu;

e.

sistemos urano tetrafluoridui paversti urano heksafluoridu;

f.

sistemos urano tetrafluoridui paversti metaliniu uranu;

g.

sistemos urano heksafluoridui paversti urano dioksidu;

h.

sistemos urano heksafluoridui paversti urano tetrafluoridu;

i.

sistemos urano dioksidui paversti urano tetrachloridu.

0B004
Įrenginiai sunkiajam vandeniui, deuteriui ir junginiams su deuteriu gaminti ar koncentruoti bei jiems specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai:

a.

sunkiojo vandens, deuterio ar deuterio junginių gaminimo įrenginiai:

1.

vandens ir sieros vandenilio mainų įrenginiai;

2.

amoniako ir vandenilio mainų įrenginiai;

b.

įranga ir jos komponentai:

1.

vandens ir sieros vandenilio mainų kolonos, kurių skersmuo 1,5 m arba didesnis, galinčios veikti esant ne mažesniam kaip 2 MPa slėgiui;

2.

vienos pakopos mažaslėgiai (t. y. 0,2 MPa) išcentriniai pūstuvai arba kompresoriai vandenilio sulfido dujų (pvz., dujų, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 70 % H2S) cirkuliacijai užtikrinti, kurių pralaidumas ne mažesnis kaip 56 m3/s dirbant 1,8 MPa ar didesniame siurbimo slėgyje ir turintys atsparius plovimui H2S tirpalu sandariklius;

3.

amoniako ir vandenilio mainų kolonos, kurių aukštis ne mažesnis kaip 35 m, skersmuo 1,5–2,5 m, galinčios veikti esant didesniam kaip 15 MPa slėgiui;

4.

kolonų vidinės dalys, įskaitant pakopinius kontaktorius ir pakopinius siurblius (įskaitant ir panardinamuosius), skirti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

5.

amoniako disociatoriai, eksploatuojami esant ne mažesniam kaip 3 MPa slėgiui, skirti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

6.

infraraudonosios spinduliuotės sugerties analizatoriai, galintys atlikti operatyviąją vandenilio ir deuterio santykio analizę, kai deuterio koncentracija ne mažesnė kaip 90 %;

7.

katalizinės krosnys, skirtos sodrintosioms deuterio dujoms paversti sunkiuoju vandeniu naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

8.

sunkiojo vandens atnaujinimo sistemos ar šių sistemų kolonos, skirtos atnaujinti sunkųjį vandenį iki reaktoriuje naudoti tinkamos deuterio koncentracijos;

9.

amoniaką sintezuojantys konverteriai arba blokai, specialiai suprojektuoti arba paruošti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją.

0B005
Įrenginiai, specialiai suprojektuoti gaminti "branduolinių reaktorių" kuro elementus, ir specialiai jiems suprojektuota arba parengta įranga.

Techninė pastaba

"Branduolinių reaktorių" kuro elementų gamybai specialiai suprojektuota arba parengta įranga apima įrangą, kuri:

1.

paprastai tiesiogiai kontaktuoja su arba tiesiogiai apdoroja ar valdo gamybinį branduolinių medžiagų srautą;

2.

hermetizuoja branduolines medžiagas apvalkale;

3.

tikrina apvalko ar hermetizavimo vientisumą;

4.

tikrina galutinį kietojo kuro apdorojimą arba

5.

naudojama reaktoriaus elementams surinkti.

0B006
"Branduolinių reaktorių" apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrenginiai ir tam specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai.

Pastaba.

0B006 apima:

a.

"branduolinių reaktorių" apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrenginius ir komponentus, kurie paprastai tiesiogiai kontaktuoja su apšvitintu kuru ir tiesiogiai valdo apšvitinto branduolinio kuro ir pagrindinių branduolinių medžiagų bei dalijimosi produktų technologinius srautus;

b.

kuro elementų kapojimo ar smulkinimo mašinas, pvz., nuotolinio valdymo mašinas, skirtas pjaustyti, kapoti arba smulkinti apšvitinto "branduolinių reaktorių" kuro sąrankas, paketus arba strypus;

c.

tirpinimo įrenginius, kritiškai saugius rezervuarus (pvz., mažo skersmens, žiedinius arba plokščiuosius rezervuarus), atsparius karštiems, stiprią koroziją sukeliantiems skysčiams, specialiai suprojektuotus arba paruoštus apšvitintam "branduolinių reaktorių" kurui tirpdyti, kuriuos galima pakrauti bei eksploatuoti nuotoliniu būdu;

d.

tirpiklių ekstraktorius, pvz., įkrautines arba impulsines kolonas, maišytuvus nusodintuvus ar centrifuginius kontraktorius, atsparius azoto rūgšties koroziniam poveikiui, specialiai suprojektuotus ar paruoštus naudoti įrenginiuose, skirtuose apšvitintam "gamtiniam uranui", "nusodrintajam uranui" ar "specialiosioms daliosioms medžiagoms" perdirbti;

e.

indus (rezervuarus) medžiagoms laikyti ar saugoti, specialiai suprojektuotus būti kritiškai saugiais ir atspariais azoto rūgšties poveikiui;

Techninė pastaba

Indai (rezervuarai) medžiagoms laikyti ir saugoti gali turėti toliau išvardytas charakteristikas:

1.

sienelių arba vidinių konstrukcijų boro ekvivalentą (apskaičiuotą sudėtinėms dalims, kaip apibrėžta 0C004 pastaboje) ne mažesnį kaip 2 %;

2.

cilindrinių indų (rezervuarų) didžiausią vidinį skersmenį – 175 mm arba

3.

žiedinių arba plokščiųjų indų (rezervuarų) didžiausią vidinį plotį – 75 mm.

f.

neutronų matavimo sistemas, specialiai suprojektuotas arba paruoštas naudoti su automatizuotomis procesų valdymo sistemomis įrenginiuose, skirtuose apšvitintam "gamtiniam uranui", "nusodrintajam uranui" ar "specialiosioms daliosioms medžiagoms" perdirbti.

0B007
Plutonio transformavimui skirti įrenginiai ir jiems specialiai suprojektuota ar paruošta įranga, išvardyti toliau:

a.

sistemos, skirtos plutonio nitratui paversti plutonio oksidu;

b.

sistemos, skirtos metaliniam plutoniui gaminti.

0C
Medžiagos

0C001
"Gamtiniam uranui" arba "nusodrintajam uranui" ar toriui, metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra viena ar kelios pirmiau minėtos medžiagos.

Pastaba.

0C001 nenurodo išvardytų toliau:

a.

matavimo prietaisų jautriuosiuose komponentuose esančio "gamtinio (natūraliojo) urano" ar "nusodrintojo urano", kai jo kiekis ne didesnis kaip keturi gramai;

b.

"nusodrintojo urano", specialiai pagaminto toliau išvardytiems civiliniams nebranduoliniams tikslams:

1.

ekranams;

2.

pakuotėms;

3.

balastams, kurių masė ne didesnė kaip 100 kg;

4.

atsvarams, kurių masė ne didesnė kaip 100 kg;

c.

lydinių, turinčių mažiau kaip 5 % torio;

d.

nebranduoliniams tikslams pagamintų keramikos gaminių, turinčių torio.

0C002
"Specialiosios daliosios medžiagos"

Pastaba.

0C002 netaikomas matavimo prietaisų jautriuosiuose komponentuose esančioms medžiagoms, kai jų kiekis ne didesnis kaip keturi "efektyvieji gramai".

0C003
Deuteris, sunkusis vanduo (deuterio oksidas) ir kiti deuterio junginiai bei deuterio turintys mišiniai bei tirpalai, kuriuose deuterio ir vandenilio santykis didesnis nei 1:5 000.

0C004
Grafitas, kurio grynumas didesnis nei 5 milijonosios 'boro ekvivalento' dalys ir kurio tankis didesnis nei 1,50 g/cm3, skirtas naudoti "branduoliniuose reaktoriuose", kai jo kiekis didesnis nei 1 kg.

NB.

TAIP PAT ŽR. 1C107.

1 pastaba.

Eksporto kontrolės tikslais tai, ar minėtas specifikacijas atitinkantis eksportuojamas grafitas yra skirtas naudoti "branduoliniame reaktoriuje", ar ne, nustatys eksportuotojo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos.

2 pastaba.

0C004 vartojama 'boro ekvivalento' (BE) sąvoka apibrėžiama kaip priemaišų (neįskaitant BEanglis, kai anglis nelaikoma priemaiša) BEz suma, įskaitant borą, čia:

 

BEZ (milijonosiomis dalimis) = CF (Z elemento koncentracijos x, išreikštos milijonosiomis dalimis, keitimo faktorius)

Formula

 

o σB ir σZ – atitinkamai natūraliai atsirandančio boro ir elemento Z terminės neutrono pagavos skerspjūviai (barnais); AB ir AZ – atitinkamai natūraliai atsirandančio boro ir elemento Z atominės masės.

0C005
Specialiai paruošti junginiai arba milteliai, skirti dujų difuzijos barjerams gaminti, atsparūs UF6 poveikiui (pvz., nikelis arba lydiniai, kuriuose nikelio yra ne mažiau kaip 60 % pagal masę aliuminio oksido ar visiškai fluoruotų angliavandenilinių polimerų), kurių grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės, vidutinis dalelės matmuo, išmatuotas pagal ASTM standartą B330, yra mažesnis nei 10 μm ir dalelės yra daugiausiai vienodo dydžio.

0D
Programinė įranga

0D001
Specialiai suprojektuota ar modifikuota "programinė įranga", skirta "kurti", "gaminti" ar "naudoti" šioje kategorijoje nurodytas prekes.

0E
Technologijos

0E001
Pagal Branduolinės technologijos pastabą "technologija", skirta "kurti", "gaminti" ar "naudoti" prekes, nurodytas šioje kategorijoje.

1 KATEGORIJA. SPECIALIOSIOS MEDŽIAGOS IR SUSIJUSI ĮRANGA

1A
Sistemos, įranga ir komponentai

1A001
Komponentai, pagaminti iš fluorintų junginių:

a.

riebokšliai, tarpikliai, sandarikliai ar degalų rezervuarai, specialiai suprojektuoti "orlaiviams" ar kosmoso technikai, pagaminti iš daugiau kaip 50 % bet kurios medžiagos, nurodytos 1C009.b ar 1C009.c;

b.

nenaudojama;

c.

nenaudojama.

1A002
"Kompozitiniai" dariniai ar sluoksniuotosios medžiagos (laminatai), turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

NB.

TAIP PAT ŽR. 1A202, 9A010 ir 9A110

a.

sudaryti iš organinio "rišiklio" ir 1C010.c, 1C010.d ar 1C010.e nurodytų medžiagų arba

b.

sudaryti iš metalo ar anglies "rišiklio" ir toliau išvardytų medžiagų:

1.

anglies "pluoštinės ar gijinės medžiagos", turinčios abi šias charakteristikas:

a.

"savitasis tampros modulis" didesnis kaip 10,15 × 106 m ir

b.

"savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 17,7 × 104 m arba

2.

medžiagų, nurodytų 1C010.c.

1 pastaba.

1A002 netaikomas "kompozitiniams" dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms, pagamintoms iš epoksidinėje dervoje įmirkytų "pluoštinių ar gijinių medžiagų", skirtų "civilinių orlaivių" konstrukcijoms remontuoti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

plotas neviršija 1 m2;

b.

ilgis neviršija 2,5 m ir

c.

plotis viršija 15 mm.

2 pastaba.

1A002 netaikomas pusgaminiams, specialiai suprojektuotiems tik civiliniams tikslams:

a.

sportinėms prekėms;

b.

automobilių pramonei;

c.

staklių gamybai;

d.

medicinos tikslams.

3 pastaba.

1A002.b.1 netaikomas pusgaminiams, kuriuose yra daugiausia dviejų matmenų supintų pluoštų, specialiai suprojektuotiems naudoti:

a.

metalinėse terminio apdorojimo krosnyse metalams grūdinti;

b.

silicio liejinių gamybos įrangoje.

4 pastaba.

1A002 netaikomas gaminiams, specialiai suprojektuotiems konkrečiam tikslui.

1A003
Plėvelių, lakštų, juostų ar juostelių pavidalo "nelydieji" aromatinių poliamidų dirbiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a.

yra didesnio kaip 0,254 mm storio arba

b.

yra padengti arba laminuoti anglimi, grafitu, metalais arba magnetinėmis medžiagomis.

Pastaba.

1A003 netaikomas padengtiems arba laminuotiems variu gaminiams, suprojektuotiems elektroninių spausdintinių plokščių gamybai.

NB.

Bet kurio pavidalo "lydieji" aromatiniai poliimidai – žr. 1C008.a.3.

1A004
Specialiai kariniam naudojimui nesuprojektuota saugos ir aptikimo įranga bei jos komponentai, išvardyti toliau:

NB.

TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, 2B351 IR 2B352.

a.

visą veidą dengiančios dujokaukės, filtrų kapsulės, dezaktyvacijos įranga bei specialiai jai suprojektuoti komponentai, suprojektuoti ar modifikuoti apsisaugoti nuo toliau išvardytų medžiagų. Šios medžiagos:

Pastaba.

1A004.a priskiriami generatoriniai oro valymo respiratoriai (PAPR), suprojektuoti arba modifikuoti apsisaugoti nuo 1A004.a išvardytų dalelių ar medžiagų.

Techninė pastaba

1A004.a medžiagos yra:

1.

visą veidą dengiančios kaukės dar vadinamos dujokaukėmis;

2.

filtrų kapsulės apima filtrų tūtas.

1.

'biologiniai agentai';

2.

radioaktyvios medžiagos, "pritaikytos naudoti kariniam tikslui"

3.

kovinės nuodingosios cheminės medžiagos (CW) arba

4.

"medžiagos riaušėms malšinti", kurioms priklauso ir:

a.

α-brombenzenacetonitrilas, (Brombenzilcianidas) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[(2-chlorfenil) metilenas] propandinitrilas, (o-chlorbenzilidenmalononitrilas (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-chloro-1-feniletanonas, Fenilacilchloridas (-chloroacetofenonas (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenz-(b, f)-1,4-oksazapinas, (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-chloro-5,10-dihidrofenarsazinas (Fenarsazino chloridas), (Adamsitas), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-nonanoilmorfolinas (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

apsauginiai kostiumai, pirštinės ir batai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti apsisaugoti nuo:

1.

'biologinių agentų';

2.

radioaktyvių medžiagų, "pritaikytų naudoti kariniam tikslui" arba

3.

kovinių nuodingųjų cheminių medžiagų (CW);

c.

aptikimo sistemos ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti aptikti ar atpažinti:

1.

'biologinius agentus';

2.

radioaktyvias medžiagas, "pritaikytas naudoti kariniam tikslui" arba

3.

kovines nuodingąsias chemines medžiagas (CW);

d.

elektroninė įranga, suprojektuota automatiškai aptikti ar nustatyti "sprogmenų" likučius ir naudojanti 'pėdsakų aptikimo' techniką (pavyzdžiui, paviršinę akustinę bangą, jonų judrio spektrometriją, diferencinę judrumo spektrometriją, masės spektrometriją).

Techninė pastaba

'Pėdsakų aptikimas' – gebėjimas aptikti mažiau nei 1 ppm garų arba 1 mg kieto ar skysto pavidalo medžiagos.

1 pastaba.

1A004.d netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti laboratorijose.

2 pastaba.

1A004.d netaikomas bekontakčiams praeinamiesiems apsaugos vartams.

Pastaba.

1A004 netaikomas:

a.

asmeniniams radiacijos lygio stebėjimo dozimetrams;

b.

profesinės sveikatos ar saugos įrangai, dėl kurios konstrukcijos ar funkcijos ją galima naudoti tik apsaugai nuo kenksmingo poveikio gyventojų saugumui ar civilinei pramonei, įskaitant:

1.

kasybą,

2.

karjerų eksploatavimą,

3.

žemės ūkį,

4.

farmaciją,

5.

mediciną,

6.

veterinariją,

7.

aplinkosaugą,

8.

atliekų tvarkymą,

9.

maisto pramonę.

Techninės pastabos

1.

1A004 apima įrangą ir komponentus, kurie buvo identifikuoti ir sėkmingai išbandyti pagal nacionalinius standartus arba kitaip įrodytas jų veiksmingumas aptinkant "kariniam tikslui naudoti pritaikytas" radioaktyvias medžiagas, 'biologinius agentus', kovines nuodingąsias chemines medžiagas, 'imitacines priemones' arba "priemones riaušėms malšinti" ir nuo jų apsaugant, net jeigu ši įranga arba komponentai yra naudojami civilinėje pramonėje, pavyzdžiui, kasyboje, karjerų eksploatavime, žemės ūkyje, farmacijoje, veterinarijoje, aplinkosaugoje, atliekų apdorojime ar maisto pramonėje.

2.

'Imitacinė priemonė' – medžiaga, kuri mokymuose, moksliniuose tyrimuose, bandymuose ar atliekant vertinimą naudojama vietoje toksinės medžiagos (cheminės ar biologinės).

3.

Taikant 1A004 'biologiniai agentai' yra patogenai arba toksinai, selekcionuoti arba modifikuoti (pvz., keičianti grynumą, galiojimo laiką, kenksmingumą, pasklidimo charakteristikas arba atsparumą ultravioletinei spinduliuotei), kad padidintų žmonėms ar gyvūnams sukeliamos pažaidos efektyvumą, blogintų įrangos charakteristikas arba padarytų derliaus nuostolius ar pakenktų aplinkai.

1A005
Neperšaunamos liemenės ir jų komponentai:

NB.

TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a.

minkštos neperšaunamos liemenės, išskyrus pagal karinius standartus ar techninių sąlygų aprašus arba juos atitinkančius ekvivalentus pagamintas liemenes, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai;

b.

kietos neperšaunamų liemenių plokštės, kuriomis užtikrinama balistinė apsauga, lygiavertė IIIA lygio (2008 m. liepos mėn. NIJ 0101.06) ar nacionalinių ekvivalentų lygio apsaugai, arba mažesnė.

NB.

"Pluoštinių ar gijinių medžiagų", naudojamų neperšaunamų liemenių gamyboje, apibrėžimą žr. 1C010.

1 pastaba.

1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms, pateikiamoms jų vartotojui ir skirtoms vartotojų asmeninėms reikmėms.

2 pastaba.

1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms, suprojektuotoms apsaugoti asmenį nuo skeveldrų ar sprogimo bangų, atsirandančių po nekariniams tikslams skirtų sprogstamųjų įtaisų sprogimo.

3 pastaba.

1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms, suprojektuotoms apsaugoti asmenį tik nuo traumų, kurias gali sukelti peilio, aštraus daikto, adatos dūris ar smūgis buku daiktu.

1A006
Įranga, specialiai suprojektuota ar modifikuota savadarbiams sprogstamiesiems užtaisams naikinti, ir specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

NB.

TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a.

nuotolinio valdymo transporto priemonės;

b.

'sprogmenų nukenksminimo priemonės'.

Techninė pastaba

'sprogmenų nukenksminimo priemonės' – tai priemonės, specialiai suprojektuotos užkirsti kelią sprogstamųjų užtaisų veikimui iššaunant skystą, kietą ar subyrantį sviedinį.

Pastaba.

1A006 netaikoma įrangai, pateikiamai jos operatoriui.

1A007
Įranga ir įtaisai, specialiai suprojektuoti naudojant elektros srovę detonuoti užtaisus ir įjungti įtaisus, kuriuose yra "energetinių medžiagų":

NB.

TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, 3A229 IR A232.

a.

sprogstamųjų detonatorių uždegimo įtaisai, suprojektuoti įjungti sprogstamuosius detonatorius, nurodytus 1A007.b;

b.

elektra įjungiami sprogmenų detonatoriai, išvardyti toliau:

1.

sprogstamasis tiltelis (EB);

2.

sprogstamoji tiltelinė viela (EBW);

3.

daužiklis;

4.

sprogstamosios folijos paleidikliai (EFI).

Techninės pastabos

1.

Vietoje žodžio detonatorius kartais vartojamas žodis paleidiklis arba uždegiklis.

2.

Visiems detonatoriams, nurodytiems 1A007.b, naudojamas trumpas elektrinis laidelis (tiltelis, tiltelinė viela arba folija), kuris labai staigiai išgaruoja, kai pro jį prateka trumpas labai didelės srovės impulsas. Tuo atveju, kai nenaudojamas daužiklis, sprogstamasis laidelis įjungia cheminę detonaciją, kuri tiesiogiai sąveikauja su labai sprogia medžiaga, tokia kaip PETN (pentaeritritolio tetranitratas). Detonatoriuose su daužikliais elektrinio laidelio sprogusis išgaravimas paleidžia skriejiklį arba daužiklį per plyšį ir daužiklio smūgis į sprogmenis įjungia cheminę detonaciją. Kai kuriose konstrukcijose daužiklis yra įjungiamas magnetine jėga. Terminas sprogstamosios folijos detonatorius gali reikšti arba sprogstamąjį tiltelį (EB), arba daužiklinį detonatorių.

1A008
Šie užtaisai, įtaisai ir komponentai:

a.

'kumuliaciniai užtaisai', turintys visas šias charakteristikas:

1.

grynasis sprogmenų kiekis (NEQ) didesnis nei 90 g ir

2.

išorinio gaubto diametras ne mažesnis kaip 75 mm;

b.

linijiniai perkertantieji kumuliaciniai užtaisai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

1.

sprogstamoji masė didesnė kaip 40 g/m ir

2.

plotis 10 mm arba daugiau;

c.

detonuojamosios virvutės sprogstamoji šerdies masė didesnė kaip 64 g/m;

d.

1A008.b nenurodyti perkertantieji užtaisai ir skeliamieji įrankiai, kurių grynasis sprogmenų kiekis (NEQ) yra didesnis kaip 3,5 kg.

Techninė pastaba

'Kumuliaciniai užtaisai' – sprogstamieji užtaisai, skirti sprogimo poveikiui sukoncentruoti.

1A102
Pakartotinai įmirkyti pirolizuoti anglis-anglis komponentai, suprojektuoti 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms, arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms) raketoms.

1A202
Kiti 1A002 nenurodyti vamzdiniai gaminiai iš kompozitinių darinių, turintys abi išvardytas charakteristikas:

NB.

TAIP PAT ŽR. 9A010 ir 9A110.

a.

vidinis skersmuo nuo 75 mm iki 400 mm ir

b.

pagaminti naudojant bet kurias 1C010.a ar b arba 1C210.a nurodytas "pluoštines ar gijines medžiagas" arba anglies prepregus, nurodytus 1C210.c.

1A225
Platina padengti katalizatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, išgaunant tritį iš sunkiojo vandens arba naudoti sunkiojo vandens gamybai.

1A226
Specializuotosios kolonų įkrovos sunkiajam vandeniui atskirti nuo paprastojo vandens, turinčios abi toliau išvardytas charakteristikas:

a.

pagamintos iš fosforinės bronzos tinklelio, chemiškai apdoroto taip, kad padidėtų drėkinimas, ir

b.

suprojektuotos naudoti vakuuminėse distiliavimo kolonose.

1A227
Didelio tankio (švino turintis stiklas ar kita) nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apsaugantys stebėjimo langeliai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti rėmeliai:

a.

didesnę kaip 0,09 m2 'neradioaktyviąją zoną';

b.

didesnį nei 3 g/cm3 tankį ir

c.

100 mm ar didesnį storį.

Techninė pastaba

1A227 vartojama 'neradioaktyviosios zonos' sąvoka reiškia langelio žiūrėjimo plotą, kurį veikia projekte numatyta mažiausio lygio jonizuojančioji spinduliuotė.

1B
Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

1B001
Įranga, skirta 1A002 nurodytiems "kompozitiniams" dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms arba 1C010 nurodytoms "pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms" gaminti, kuri išvardyta toliau, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys:

NB.

TAIP PAT ŽR. 1B101 ir 1B201.

a.

gijų vyniojimo mašinos, kuriose pluošto pozicionavimo, pakavimo ir vyniojimo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal tris ar daugiau 'pirminio servopozicionavimo' ašių, specialiai suprojektuotos "kompozitiniams" dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš "pluoštinių ar gijinių medžiagų";

b.

'juostelių išdėstymo mašinos', kuriose juostelių pozicionavimo ir išdėstymo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal penkias ir daugiau 'pirminio servopozicionavimo' ašių, specialiai suprojektuotos orlaivių sklandmenims arba 'raketų' konstrukcijoms iš "kompozitų" gaminti;

Pastaba.

1B001.b pateikta 'raketos' sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas.

Techninė pastaba

Taikant 1B001.b, 'juostelių išdėstymo mašinos', kuriomis galima tiesti vieną arba daugiau ne siauresnių nei 25 mm ir ne platesnių nei 305 mm 'kaitinamųjų juostų' ir kuriomis tiesimo proceso metu galima pjaustyti ir iš naujo pradėti tiesti atskiras 'kaitinamųjų juostų' linijas.

c.

daugiakryptės, daugiamatės audimo ar pynimo mašinos, įskaitant adapterius ir modifikavimo įtaisus, specialiai suprojektuotus ar modifikuotus "kompozitiniams" dariniams vartojamiems pluoštams austi, megzti ar pinti;

Techninė pastaba

1B001.c atveju pynimas apima ir mezgimą.

d.

įranga, specialiai suprojektuota ar pritaikyta sustiprintiems (armuotiesiems) pluoštams gaminti, išvardyta toliau:

1.

polimerinio pluošto (tokio kaip poliakrilnitrilas, viskozė, pikis ar polikarbosilanas) pavertimo anglies ar silicio karbido pluoštu įranga, įskaitant specialiąją įrangą pluoštui tempti kaitinimo metu;

2.

įranga elementų ar junginių cheminiam nusodinimui iš garų fazės ant kaitinamo gijinio padėklo, skirta silicio karbido pluoštams gaminti;

3.

įranga ugniai atspariai keramikai (tokiai kaip aliuminio oksidas) šlapiojo centrifugavimo būdu suformuoti;

4.

įranga aliuminio turinčiam pluoštui kaitinimo būdu paversti aliuminio pluoštu;

e.

įranga 1C010.e nurodytiems kontroliuojamiems prepregams gaminti karštojo lydymo metodu;

f.

neardomojo tikrinimo įranga, specialiai suprojektuota šioms "kompozicinėms" medžiagoms:

1.

rentgeno tomografo sistemos, skirtos defektų tikrinimui trimis ašimis;

2.

skaitmeninio valdymo ultragarsinio tikrinimo mašinos, kurių siųstuvų arba imtuvų pozicionavimo judesiai vienu metu yra koordinuojami ir programuojami keturiose ar daugiau ašių, sekant trimatį tiriamo komponento kontūrą;

g.

pluošto 'grįžčių išdėstymo mašinos', kuriose grįžtelių pozicionavimo ir išdėstymo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal dvi ir daugiau 'pirminio servopozicionavimo' ašių, specialiai suprojektuotos orlaivių sklandmenims arba 'raketų' konstrukcijoms iš "kompozitų" gaminti.

Techninė pastaba

Taikant 1B001.g, 'grįžčių išdėstymo mašinos', kuriomis galima išdėstyti vieną arba daugiau ne platesnių nei 25 mm 'kaitinamųjų juostų' ir kuriomis išdėstymo proceso metu galima pjaustyti ir iš naujo pradėti tiesti atskiras 'kaitinamųjų juostų' linijas.

Techninė pastaba

1.

Taikant 1B001, 'pirminio servopozicionavimo' ašys pagal kompiuterinės programos nurodymus valdo galinio vykdymo įtaiso (t. y. galvutės) poziciją erdvėje prie ruošinio, kad ji būtų tinkamos orientacijos ir krypties norimam procesui įgyvendinti.

2.

Taikant 1B001, 'kaitinamoji juosta' – viena tęstinio pločio visiškai ar iš dalies derva impregnuota juosta, grįžtė ar pluoštas.

1B002
Įranga metalų lydiniams, metalų lydinių milteliams arba iš lydinių pagamintoms medžiagoms, specialiai suprojektuota išvengti užteršimo ir skirta naudoti viename iš 1C002.c.2 nurodytų procesų.

NB.

TAIP PAT ŽR. 1B102.

1B003
Įrankiai, štampai, liejimo formos ar tvirtikliai titano, aliuminio ar jų lydinių "superplastiniam formavimui" ar "difuziniam suvirinimui", specialiai suprojektuoti gaminti bent vieną šių gaminių:

a.

orlaivių sklandmenis ar kosminių aparatų konstrukcijas;

b.

"orlaivių" ar kosminių aparatų variklius arba

c.

komponentus, specialiai suprojektuotus 1B003.a nurodytoms konstrukcijoms ar 1B003.b nurodytiems varikliams.

1B101
Įranga, išskyrus nurodytą 1B001, skirta konstrukciniams kompozitams "gaminti"; ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys:

NB.

TAIP PAT ŽR. 1B201.

Pastaba.

Komponentai ir pagalbiniai reikmenys, nurodyti 1B101, apima liejimo formas, įtvarus, štampus, tvirtiklius ir įrankius, skirtus kompozitiniams dariniams, sluoksniuotosioms medžiagoms ir gaminiams iš jų štampuoti, kietinti, lieti, sukepinti arba sujungti.

a.

gijų vyniojimo mašinos ar pluošto išdėstymo mašinos, kuriose pluošto pozicionavimo, pakavimo ir vyniojimo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal tris ar daugiau ašių, specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš pluoštinių ar gijinių medžiagų;

b.

juostos klojimo įrenginiai, kurių judesius – juostos ir lakštų paskirstymą ir klojimą – galima koordinuoti ir programuoti pagal dvi ar daugiau ašių, suprojektuoti gaminti kompozitinius orlaivių sklandmenis ir "raketų" konstrukcijas;

c.

įranga, suprojektuota arba modifikuota "pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms" "gaminti", tokia kaip:

1.

polimerinių pluoštų (tokių kaip poliakrilnitrilas, viskozė ar polikarboksilanas) konversijos įranga, kurioje numatytos specialios sąlygos kaitinimo būdu įtempti pluoštą;

2.

įranga, skirta elementams arba jų sudedamosioms dalims nusodinti garais kaitinant gijinį padėklą;

3.

įranga ugniai atspariai keramikai (tokiai kaip aliuminio oksidas) šlapiojo centrifugavimo būdu suformuoti;

d.

įranga, suprojektuota arba modifikuota specialiam pluošto paviršiaus apdorojimui arba prepregų ar ruošinių gamybai, nurodyta 9C110.

Pastaba.

1B101.d apibūdinta įranga apima vyniojimo įrangą, tempiklius, dengimo, kirpimo ir štampavimo įrangą.

1B102
Metalo miltelių "gamybos įranga", kita nei nurodyta 1B002, ir komponentai, išvardyti toliau:

NB.

TAIP PAT ŽR. 1B115.b.

a.

metalo miltelių "gamybos įranga", valdomoje aplinkoje naudojama "gaminti" sferinio, rutulinio ar miltelių pavidalo medžiagas, nurodytas 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 arba dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

b.

"gamybos įrangai" specialiai suprojektuoti komponentai, nurodyti 1B002 arba 1B102.a.

Pastaba.

1B102 apima:

a.

plazmos generatorius (aukštojo dažnio lankinio išlydžio), naudojamus sferiniams ar dulkių pavidalo metalo milteliams aptikti, vykdant procesą argono ir vandens terpėje;

b.

elektrinio impulso įrangą, naudojamą dulkių pavidalo ar sferiniams metalo milteliams aptikti, vykdant procesą argono ir vandens terpėje;

c.

įrangą, naudojamą sferinių aliuminio miltelių "gamybai", formuojant miltelius iš lydalo inertinėje (pavyzdžiui, azoto) aplinkoje.

1B115
Kitokia 1B002 arba 1B102 neapibūdinta svaidomųjų medžiagų ar jo sudėtinių dalių gamybos įranga ir jai specialiai suprojektuoti komponentai:

a.

"gamybos įranga", skirta skystųjų svaidomųjų medžiagų ar jų sudėtinių dalių, nurodytų 1C011.a, 1C011.b, 1C111 ar dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, "gamybai", transportavimui ar priėmimo kontrolei;

b.

"gamybos įranga", skirta kietųjų svaidomųjų medžiagų ar jų sudėtinių dalių, nurodytų 1C011.a, 1C011.b, 1C111 ar dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, "gamybai", transportavimui, sumaišymui, kietinamajam formavimui, liejimui, presavimui, mechaniniam apdorojimui, ekstruzijai ar priėmimo kontrolei.

Pastaba.

1B115.b netaikomas periodiniams maišytuvams, ištisinio veikimo maišytuvams ir skysčių bei dujų energija varomiems smulkintuvams. Apie periodinių maišytuvų, ištisinio veikimo maišytuvų ir skysčių bei dujų energija varomų smulkintuvų kontrolę žr. 1B117, 1B118 ir 1B119.

1 pastaba.

Įrangai, specialiai suprojektuotai karinėms prekėms gaminti, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2 pastaba.

1B115 netaikomas įrangai, skirtai boro karbido "gamybai", tvarkymui ir tinkamumo tikrinimui.

1B116
Specialiai suprojektuotos tūtos, skirtos pirolizės būdu išgauti medžiagas (nusodinti jas ant formų, įtvarų ar kitokių padėklų iš pirminių dujų, kurios suyra temperatūroje nuo 1 573 K (1 300 °C) iki 3 173 K (2 900 °C), esant 130 Pa – 20 kPa slėgiui.

1B117
Periodiniai maišytuvai, galintys maišyti vakuume, kurio slėgis nuo 0 iki 13,326 kPa, ir kontroliuoti maišymo kameros temperatūrą, turintys visas šias charakteristikas ir specialiai suprojektuotus komponentus:

a.

110 litrų arba didesnę bendrą tūrinę talpą ir

b.

bent vieną necentriškai įmontuotą 'maišymo (minkymo) veleną'.

Pastaba.

1B117.b pateikta 'maišymo (minkymo) veleno' sąvoka nesusijusi su deaglomeratoriais ar peilio velenais.

1B118
Ištisinio veikimo maišytuvai, galintys maišyti vakuume, kurio slėgis nuo 0 iki 13,326 kPa, ir kontroliuoti maišymo kameros temperatūrą, turintys bet kurias iš šių charakteristikų ir specialiai suprojektuotus komponentus:

a.

du ar daugiau maišymo (minkymo) velenų arba

b.

vieną sukamąjį veleną, kuris vibruoja ir turintį minkymo krumplius ir (arba) kaiščius ant veleno bei maišymo kameros gaubto viduje.

1B119
Skysčių ir dujų energija varomi smulkintuvai, naudojami 1C011.a, 1C011.b, 1C111 arba dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nurodytų medžiagų šlifavimui ar malimui ir specialiai suprojektuoti komponentai.

1B201
Kiti 1B001 ar 1B101 nenurodyti izostatiniai presai ir su jais susijusi įranga, išvardyti toliau:

a.

gijų vyniojimo mašinos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.

galinčios pluoštą paskirstyti, sukti ir vynioti, judesius koordinuojant ir programuojant ne mažiau kaip pagal dvi ašis;

2.

specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš "pluoštinių ar gijinių medžiagų" ir

3.

galinčios vynioti ant cilindrinių vamzdžių, kurių vidinis skersmuo 75–650 mm, o ilgis ne mažesnis kaip 300 mm;

b.

koordinatinio poslinkio ir programavimo valdymo įtaisai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms 1B201.a;

c.

preciziniai įtvarai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms 1B201.a.

1B225
Fluoro gamybos elektrolitinės celės, kurių našumas didesnis negu 250 g fluoro per valandą.

1B226
Elektromagnetiniai izotopų separatoriai, suprojektuoti su ar turintys vieną ar kelis jonų šaltinius, galintys tiekti 50 mA ar didesnę suminę jonų pluošto srovę.

Pastaba.

1B226 apima separatorius:

a.

galinčius praturtinti stabiliaisiais izotopais;

b.

turinčius jonų šaltinių ir kolektorių, esančių magnetiniame lauke arba už jo ribų.

1B228
Vandenilinės kriogeninės distiliavimo kolonos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

a.

suprojektuotos veikti esant vidinei temperatūrai ne aukštesnei kaip 35 K (– 238 °C);

b.

suprojektuotos veikti esant vidiniam slėgiui nuo 0,5 iki 5 MPa;

c.

pagamintos iš vienos iš šių medžiagų:

1.

nerūdijančiojo 300 serijos plieno su mažu sieros kiekiu ir su austenitinio plieno ASTM (ar ekvivalentiško standarto) nustatytais grūdeliais, kurių matmenų numeris ne mažesnis kaip 5, arba

2.

iš kitų ekvivalenčių kriogeninių medžiagų, suderinamų su vandeniliu ir

d.

kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 30 cm, o 'efektyvusis ilgis' ne mažesnis kaip 4 m.

Techninė pastaba

1B228 vartojama 'efektyviojo ilgio' sąvoka reiškia pakavimo medžiagos aktyvų aukštį įkrautinėje kolonoje arba vidinių kontaktinių filtrų aktyvų aukštį lėkštinėje kolonoje.

1B229
Vandens ir vandenilio sulfido mainų lėkštinės kolonos ir 'vidiniai kontaktiniai filtrai', tokie kaip:

NB.

Specialiai suprojektuotos arba paruoštos kolonos sunkiojo vandens gamybai, nurodytos 0B004.

a.

vandens ir vandenilio sulfido mainų lėkštinės kolonos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.

veikiančios esant ne mažesniam kaip 2 MPa slėgiui;

2.

pagamintos iš anglinio plieno, turinčio austenitinio plieno ASTM (ar ekvivalentinio standarto) grūdelius, kurių dydžio numeris ne mažesnis kaip 5, ir

3.

kurių skersmuo ne mažesnis kaip 1,8 m;

b.

'vidiniai kontaktiniai filtrai', skirti vandens ir vandenilio sulfido mainų lėkštinėms kolonoms, nurodytoms 1B229.a.

Techninė pastaba

Kolonų 'vidiniai kontaktiniai filtrai' yra suskirstyti į segmentuotas lėkštes, kurių sąrankos bendras efektyvusis skersmuo yra ne mažesnis kaip 1,8 m, o segmentai suprojektuoti užtikrinti priešinių srautų sąlytį ir pagaminti iš nerūdijančiojo plieno, turinčio ne daugiau kaip 0,03 % anglies priemaišų. Lėkštės gali būti sintetinės, vožtuvinės, gaubtelinės ar turbulencinio tinklelio pavidalo.

1B230
Siurbliai atskiesto arba koncentruoto kalio amido katalizatoriaus tirpalui skystame amoniake (KNH2/NH3) perpumpuoti, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a.

hermetiški (t. y. hermetiškai uždaryti);

b.

našumas – didesnis kaip 8,5 m3/h ir

c.

turintys vieną iš išvardytų charakteristikų:

1.

skirtų koncentruoto kalio amido tirpalams (1 % ar stipresniems), darbinis slėgis 1,5–60 MPa, arba

2.

skirtų atskiesto kalio amido tirpalams (mažiau kaip 1 %), darbinis slėgis 20–60 MPa.

1B231
Tričio gamybos priemonės ar įrenginiai ir jų įranga:

a.

tričio gamybos, regeneravimo, išgavimo, koncentravimo ar transportavimo priemonės arba įrenginiai;

b.

tričio gamybos priemonių ar įrenginių įranga:

1.

vandenilio arba helio šaldymo blokai, galintys atšaldyti iki 23 K (– 250 °C) ar mažesnės temperatūros, kai atšaldymo geba didesnė nei 150 W;

2.

vandenilio izotopų laikymo ar gryninimo sistemos, kuriose kaip laikymo arba gryninimo terpė naudojami metalų hidridai.

1B232
Turbininiai detanderiai arba turbininiai detanderiai – kompresoriai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

suprojektuoti veikti esant ne aukštesnei kaip 35 K (– 238 °C) išėjimo temperatūrai ir

b.

suprojektuoti 1 000 kg/h arba didesniam vandenilio dujų našumui.

1B233
Ličio izotopų atskyrimo priemonės ar įrenginiai ir jų sistemos bei įranga, išvardyti toliau:

a.

ličio izotopų atskyrimo priemonės ir įrenginiai;

b.

ličio izotopų atskyrimo, grindžiamo ličio ir gyvsidabrio amalgamų technologija, įranga, išvardyta toliau:

1.

įkrautinės skysčio – skysčio mainų kolonos, specialiai suprojektuotos ličio amalgamoms gauti;

2.

gyvsidabrio arba ličio amalgamų siurbliai;

3.

ličio amalgamų elektrolizės kameros;

4.

koncentruoto ličio hidroksido tirpalo garintuvai;

c.

jonų mainų sistemos, specialiai suprojektuotos ličio izotopų atskyrimui ir specialiai joms suprojektuoti komponentai;

d.

cheminių mainų sistemos (kuriose naudojami cikliniai eteriai, kriptandai arba lariato eteriai), specialiai suprojektuotos ličio izotopų atskyrimui, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

1B234
Brizantinių sprogstamųjų medžiagų saugojimo talpos, kameros, konteineriai ir panašūs saugojimo įtaisai, skirti bandymams su brizantiniais sprogmenimis ar sprogstamaisiais užtaisais ir turintys abi toliau išvardytas charakteristikas:

NB.

TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a.

suprojektuoti taip, kad jų faktinės sprogimo galios ekvivalentas būtų ne mažesnis kaip 2 kg TNT, ir

b.

turintys projektinių elementų arba pasižymintys savybėmis, dėl kurių realiuoju laiku ar vėliau galima perduoti diagnostikos ar matavimo informaciją.

1C
Medžiagos

Techninė pastaba

Metalai ir metalų lydiniai:

jeigu nėra nurodyta kitaip, žodžiai 'metalai' ir 'lydiniai' nuo 1C001 iki 1C012 apima toliau išvardytas žaliavas ir pusgaminius:

 

žaliavos:

anodai, rutuliai, strypai (įskaitant strypus su įpjovomis ir vielos ruošinius), luiteliai, blokai, bliumai, briketai, plytelės, katodai, kristalai, kubai, plokštelės, grūdeliai, granulės, luitai, gabalai, tabletės, žvyneliai, milteliai, apskritos plokštelės, šratai, plokštės, strypeliai, kempinės, virbalai;

 

pusgaminiai (dengti ar nedengti, padengti valcuojant, gręžti ar perforuoti):

a.

kaliosios ar apdorotos medžiagos, pagamintos valcuojant, ištempiant, išspaudžiant paprastosios ar smūginės ekstruzijos būdu, kalant, presuojant, granuliuojant, atomizuojant ar smulkinant, t. y.: kampuočiai, loviniai profiliuočiai, skrituliai, diskai, dulkės, kruopelytės, folijos, lakštai, kalti pusgaminiai, plokštės, milteliai, presuoti ir štampuoti pusgaminiai, juostelės, žiedai, strypai (įskaitant neglaistytus suvirinimo elektrodus, vielos ruošinius ir valcuotąją vielą), profiliuočiai, fasoninės detalės, skarda, juostos, vamzdžiai ir vamzdeliai (įskaitant vamzdžius, kvadratinio skerspjūvio ruošinius ir tuščiavidurius ruošinius), tempta arba išspausta viela;

b.

liejamasis metalas, gautas liejant į smėlį, ant matricų, metalo, gipso ar kitų tipų liejimo formų, įskaitant liejimą aukštu spaudimu, sukepinimą ir formas, gautas taikant miltelinę metalurgiją.

Draudimas turėtų būti taikomas ir tuo atveju, kai eksportuojami į sąrašą neįtraukti produktai teigiant, kad jie yra baigti produktai, tačiau kurie iš tiesų yra žaliavos arba pusgaminiai.

1C001
Medžiagos, specialiai sukurtos elektromagnetinėms bangoms sugerti, arba tūryje laidūs polimerai, išvardyti toliau:

NB.

TAIP PAT ŽR. 1C101.

a.

medžiagos, sugeriančios bangas, kurių dažniai viršija 2 × 108 Hz, bet mažesni kaip 3 × 1012 Hz;

1 pastaba.

1C001.a netaikomas:

a.

plaukeliniams absorberiams, pagamintiems naudojant natūraliuosius ar sintetinius pluoštus, kuriuose sugėrimą užtikrina nemagnetinė įkrova;

b.

absorberiams, kuriuose nėra magnetinių nuostolių ir kurių sugeriantis paviršius yra neplokščias, įskaitant piramidinius, kūginius, pleištinius ir spiralinius paviršius;

c.

plokštiesiems absorberiams, turintiems visas išvardytas charakteristikas:

1.

pagaminti iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

a.

putų plastikų (lanksčiųjų ar nelanksčiųjų) su anglies užpildu arba organinių medžiagų, įskaitant rišiklius, kurios, lyginant su metalais, užtikrina didesnį kaip 5 % aidą dažnių juostoje, ± 15 % platesnėje už centrinį krintančiosios energijos dažnį, ir kurios neišlaiko aukštesnės kaip 450 K (177 °C) temperatūros, arba

b.

keraminių medžiagų, užtikrinančių, lyginant su metalais, didesnį kaip 20 % aidą dažnių juostoje, ± 15 % platesnėje už centrinį krintančiosios energijos dažnį, ir kurios neišlaiko aukštesnės kaip 800 K (527 °C) temperatūros;

Techninė pastaba

Sugerties matavimo bandiniai, skirti 1C001.a Pastaba. 1.c.1 numatytiems tyrimams, turėtų būti kvadratinės formos (kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 5 centrinį dažnį atitinkantys bangos ilgiai) ir išdėstyti tolimojoje spinduliuojančiojo šaltinio lauko zonoje.

2.

kurių tempiamasis įtempis mažesnis kaip 7 × 106 N/m2 ir

3.

kurių gniuždomasis įtempis mažesnis kaip 14 × 106 N/m2;

d.

plokštieji absorberiai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.

savitasis sunkis didesnis kaip 4,4 ir

2.

didžiausia veikimo temperatūra 548 K (275 °C).

2 pastaba.

1C001.a dalies 1 pastaba nepanaikinama sugertį užtikrinančių magnetinių medžiagų, kai jos yra sudėtinė dažų dalis, kontrolė.

b.

nepraleidžiančios regimosios šviesos medžiagos, kurių sugerties dažniai viršija 1,5 × 1014 Hz, bet yra mažesni nei 3,7 × 1014 Hz;

Pastaba.

1C001.b netaikomas medžiagoms, specialiai suprojektuotoms ar paruoštoms kuriam nors iš šių naudojimo būdų:

a.

"lazeriniam" polimerų ženklinimui arba

b.

"lazeriniam" polimerų suvirinimui.

c.

tūryje laidžios polimerinės medžiagos, kurių 'tūrinis savitasis elektrinis laidis' viršija 10 000 S/m (simensų metrui) arba 'paviršinė savitoji varža' mažesnė kaip 100 omų kvadratui ir kurių pagrindinis komponentas yra kuris nors iš šių polimerų:

1.

polianilinas;

2.

polipirolas;

3.

politiofenas;

4.

polifenilenas – vinilenas arba

5.

politienilenas – vinilonas.

Pastaba.

1C001.c netaikomas medžiagoms, kurių pavidalas skystas.

Techninė pastaba

'Tūrinis savitasis elektrinis laidis' ir 'paviršinė savitoji lakšto varža' turi būti nustatoma naudojant ASTM D–257 standartą arba jo nacionalinį ekvivalentą.

1C002
Metalų lydiniai, metalų lydinių milteliai arba iš lydinių pagamintos medžiagos, išvardytos toliau:

NB.

TAIP PAT ŽR. 1C202.

Pastaba.

1C002 netaikomas metalų lydiniams, metalų lydinių milteliams ir iš lydinių pagamintoms medžiagoms, specialiai sukurtoms dengimo tikslais.

Techninės pastabos

1.

1C002 nurodyti metalų lydiniai yra tie, kurie turi didesnį nurodyto metalo svorio procentą negu bet kurio kito elemento.

2.

'Ardomojo įtempio trukmė' turi būti išmatuota remiantis ASTM E-139 standartu ar jo nacionaliniu ekvivalentu.

3.

'Trumpasis ciklinis tvarumas' turi būti išmatuotas remiantis ASTM E-606 standartu 'Praktinės rekomendacijos trumpajam cikliniam tvarumui, esant pastoviai amplitudei, matuoti' arba jo nacionaliniu ekvivalentu. Bandymas turi būti atliekamas išilgai ašies, vidutinis įtempių santykis ir įtempių koncentracijos faktorius (Kt) turi būti lygūs 1. Vidutinis įtempis yra apibrėžiamas kaip maksimalus įtempis minus minimalus įtempis padalinti iš maksimalaus įtempio.

a.

aliuminidai, išvardyti toliau:

1.

nikelio aliuminidai, turintys nuo 15 % iki 38 % masės aliuminio ir bent vieną papildomą lydinio elementą;

2.

titano aliuminidai, turintys 10 % ar daugiau masės aliuminio ir bent vieną papildomą lydinio elementą;

b.

metalų lydiniai, išvardyti toliau, pagaminti iš miltelių ar kietųjų dalelių medžiagų, nurodytų 1C002.c.:

1.

nikelio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a.

'ardomojo įtempio trukmė' 10 000 valandų ar didesnė 923 K (650 °C) temperatūroje, o įtempis 676 MPa arba

b.

'trumpasis ciklinis tvarumas' 10 000 ciklų ar didesnis 823 K (550 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 1 095 MPa;

2.

niobio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a.

'ardomojo įtempio trukmė' 10 000 valandų ar didesnė 1 073 K (800 °C) temperatūroje, o įtempis 400 MPa arba

b.

'trumpasis ciklinis tvarumas' 10 000 ciklų ar didesnis 973 K (700 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 700 MPa;

3.

titano lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a.

'ardomojo įtempio trukmė' 10 000 valandų ar didesnė 723 K (450 °C) temperatūroje, o įtempis 200 MPa arba

b.

'trumpasis ciklinis tvarumas' 10 000 ciklų ar didesnis 723 K (450 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 400 MPa;

4.

aliuminio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a.

tempiamasis įtempis 240 MPa ar didesnis 473 K (200 °C) temperatūroje arba

b.

tempiamasis įtempis 415 MPa ar didesnis 298 K (25 °C) temperatūroje;

5.

magnio lydiniai, turintys visas šias charakteristikas:

a.

tempiamasis įtempis 345 MPa ar didesnis ir

b.

korozijos 3 % natrio chlorido vandeniniame tirpale sparta yra mažesnė kaip 1 mm/metams, išmatuota remiantis ASTM standartu G-31 ar jo nacionaliniais ekvivalentais;

c.

metalų lydinių milteliai ar kietųjų dalelių medžiagos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.

sudaryti iš bet kurių toliau nurodytų sudėtinių sistemų:

Techninė pastaba

X toliau atitinka vieną ar daugiau lydinio elementų.

a.

nikelio lydinių (Ni–Al–X, Ni–X–Al), skirtų turbininių variklių dalims ar komponentams gaminti, t. y. su mažiau kaip 3 nemetalinėmis didesnėmis kaip 100 μm dalelėmis (patekusiomis į lydinį gamybos metu) tarp 109 lydinio dalelių;

b.

niobio lydinių (Nb–Al–X ar Nb–X–Al, Nb–Si–X ar Nb–X–Si, Nb–Ti–X ar Nb-X-Ti);

c.

titano lydinių (Ti–Al–X ar Ti–X–Al);

d.

aliuminio lydinių (Al–Mg–X arba Al–X-Mg, Al–Zn–X ar Al–X–Zn, Al–Fe–X ar Al–X–Fe) arba

e.

magnio lydinių (Mg–Al–X ar Mg–X–Al);

2.

pagamintos valdomojoje aplinkoje, kai naudojamas kuris nors iš čia nurodytų procesų:

a.

"vakuuminis išpurškimas";

b.

"dujinis išpurškimas";

c.

"išcentrinis išpurškimas";

d.

"purškiamasis aušinimas";

e.

"lydalo išsukimas" ir "smulkinimas";

f.

"lydalo ištraukimas" ir "smulkinimas"

g.

"mechaninis sulydymas" arba

h.

"plazminis dulkinimas" ir

3.

formuojančios medžiagas, nurodytas 1C002.a arba 1C002.b;

d.

iš lydinių pagamintos medžiagos, turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

sudarytos iš bet kurių 1C002.c.1 nurodytų sudėtinių sistemų;

2.

nesusmulkintų dribsnių, juostelių ar plonų lazdelių pavidalo ir

3.

pagamintos valdomojoje aplinkoje, kai naudojamas kuris nors iš čia nurodytų procesų:

a.

"purškiamasis aušinimas";

b.

"lydalo išsukimas" arba

c.

"lydalo ištraukimas".

1C003
Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, turintys kurią nors iš išvardytų charakteristikų:

a.

pradinė santykinė magnetinė skvarba lygi ar didesnė už 120 000, o storis 0,05 mm ar mažesnis;

Techninė pastaba

Pradinės santykinės magnetinės skvarbos matavimai turi būti atlikti tik su visiškai atkaitintomis medžiagomis.

b.

magnetostrikciniai lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

magnetostrikcinę sotį, didesnę kaip 5 × 10–4, arba

2.

magnetomechaninio ryšio koeficientą (k), didesnį kaip 0,8, arba

c.

amorfinių arba 'nanokristalinių' lydinių juostos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.

sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % masės geležies, kobalto ar nikelio;

2.

soties magnetinė indukcija (Bs) 1,6 T ar didesnė ir

3.

bet kurios iš šių medžiagų:

a.

juostos storis 0,02 mm ar mažesnis arba

b.

savitoji elektrinė varža 2 × 10–4 Ω cm ar didesnė.

Techninė pastaba

1C003.c nurodytos 'nanokristalinės' medžiagos yra tos medžiagos, kurių kristalitų matmenys, nustatyti rentgeno spinduliuotės difrakcijos būdu, ne didesni kaip 50 nm.

1C004
Urano–titano lydiniai arba volframo lydiniai su geležies, nikelio ar vario "rišikliu", turintys visas išvardytas charakteristikas:

a.

didesnį nei 17,5 g/cm3 tankį;

b.

tamprumo riba viršija 880 MPa;

c.

ribinis tempiamasis įtempis viršija 1 270 MPa ir

d.

santykinis pailgėjimas viršija 8 %.

1C005
"Superlaidieji" "kompozitiniai" laidininkai, kurių ilgis viršija 100 m ar kurių masė didesnė kaip 100 g, išvardyti toliau:

a.

"superlaidieji" "kompozitiniai" laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau niobio-titano 'gijų', turintys visas šias charakteristikas:

1.

įtvirtinti kitokiame negu variniame ar vario pagrindo mišriame "rišiklyje" ir

2.

tokie, kurių skerspjūvio plotas mažesnis kaip 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm skersmens, jei 'gijos' skerspjūvis apvalus);

b.

"superlaidieji" "kompozitiniai" laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau "superlaidžiųjų" 'gijų', kitų nei niobio-titano 'gijos', turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.

"krizinė temperatūra", esant nulinei magnetinei indukcijai, didesnė kaip 9,85 K (– 263,31 °C), ir

2.

"superlaidžioji" būsena išlieka 4,2 K (– 268,96 °C) temperatūroje, veikiant magnetiniam laukui, kuris atsuktas bet kuria laidininko išilginei ašiai statmena kryptimi ir kurio magnetinė indukcija lygi 12 T, o krizinis srovės tankis visame laidininko skerspjūvio plote viršija 1 750 A/mm2;

c.

"superlaidieji" "kompozitiniai" laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau "superlaidžiųjų" 'gijų', kurie išlieka "superlaidūs" esant daugiau nei 115 K (– 158,16 °C).

Techninė pastaba

1C005 nurodytos 'gijos' gali būti vielos, cilindro, plėvelės, juostos ar juostelės formos.

1C006
Skysčiai ir tepalinės medžiagos, išvardytos toliau:

a.

nenaudojama;

b.

tepalinės medžiagos, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra bet kurie iš toliau išvardytų junginių ar medžiagų:

1.

fenilen- ar alkilfenileneteriai ar tioeteriai arba jų mišiniai, turintys daugiau kaip dvi eterines ar tioeterines grupes arba jų mišinį, arba

2.

floruotos silikoninės alyvos, kurių kinematinė klampa 298 K (25 °C) temperatūroje mažesnė kaip 5 000 mm2/s (5 000 centistoksų);

c.

vilgymo ar flotavimo skysčiai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.

didesnį kaip 99,8 % grynumą;

2.

100 ml tūryje 200 μm ar didesnių matmenų dalelių yra mažiau kaip 25 ir

3.

sudėtyje yra ne mažiau kaip 85 % bet kurios iš šių medžiagų:

a.

dibromtetrafluoretano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

polichlortrifluoretileno (tik alyvos bei vaško tipo modifikacijų) arba

c.

polibromtrifluoretileno;

d.

elektroniniai anglies fluorido šaldymo skysčiai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.

masės sudėtyje yra 85 % ar daugiau šių medžiagų ar jų mišinių:

a.

perfluoropolialkileterio triazino ar perfluoroalifatinių eterių monomerinių formų;

b.

perfluoroalkilaminų;

c.

perfluorocikloalkanų arba

d.

perfluoroalkanų;

2.

tankis, esant 298 K (25 °C) temperatūrai, yra ne mažesnis kaip 1,5 g/ml;

3.

lydymosi temperatūra 273 K (0 °C) ir

4.

masės sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % fluoro.

Pastaba.

1C006.d netaikomas medžiagoms, nurodytoms ir supakuotoms kaip medicinos prekės.

1C007
Keramikos milteliai, "nekompozicinės" keraminės medžiagos, keraminis "rišiklis", "kompozicinės" medžiagos ir pirmtakų medžiagos, tokios kaip:

NB.

TAIP PAT ŽR. 1C107.

a.

keramikos milteliai iš paprasto ar kompleksinio titano borido, kuriuose bendras metalinių priemaišų kiekis (išskyrus specialius priedus) yra mažesnis kaip 5 000 md (milijonųjų dalių). Vidutiniai priemaišų dalių matmenys lygūs ar mažesni kaip 5 μm, o didesnių kaip 10 μm dalelių gali būti ne daugiau kaip 10 %;

b.

žaliavų ar pusgaminių pavidalo "nekompozicinės" keraminės medžiagos, sudarytos iš titano boridų, kurių tankis sudaro 98 % teorinio tankio ar yra didesnis;

Pastaba.

1C007.b netaikomas abrazyvams.

c.

keramika – keramikos tipo "kompozicinės" medžiagos su stiklo ar oksidų "rišikliu", armuotuos bet kokiu pluoštu, turinčios visus šiuos požymius:

1.

pagamintos iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N arba

d.

Si-O-N ir

2.

kurių "savitasis tempiamasis įtempis" yra didesnis nei 12,7 × 103 m;

d.

keramika – keramikos tipo "kompozicinės" medžiagos su ar be ištisinės metalinės fazės, kuriose yra dalelių, siūlinių kristalų ar pluoštų ir kuriose "rišiklį" sudaro silicio, cirkonio ar boro karbidai ar nitridai;

e.

pirmtakų medžiagos (t. y. specialios paskirties polimerinės ar metaloorganinės medžiagos), skirtos kurios nors fazės ar fazių gamybai iš medžiagų, nurodytų 1C007.c:

1.

polidiorganosilanai (silicio karbido gamybai);

2.

polisilazanai (silicio nitrido gamybai);

3.

polikarbosilazanai (keramikos su silicio, anglies ir azoto komponentais gamybai);

f.

keramika – keramikos tipo "kompozicinės" medžiagos su oksidų arba stiklo "rišikliu", armuotuos bet kokiu pluoštu iš šių junginių:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1) arba

2.

Si-C-N.

Pastaba.

1C007.f netaikomas "kompozitams", turintiems pluoštų iš tų junginių, kurių tempiamasis įtempis 1 273 K (1 000 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 700 MPa arba pluošto atsparumas tempiamajam valkšnumui yra didesnis kaip 1 % valkšnumo deformacijos, kai 100 MPa apkrova 1 273 K (1 000 °C) temperatūroje veikia 100 valandų.

1C008
Befluorės polimerinės medžiagos, tokios kaip:

a.

imidai:

1.

bismaleimidai;

2.

aromatiniai poliamidimidai (PAI), kurių 'stiklėjimo temperatūra (Tg)' viršija 563 K (290 °C);

3.

aromatiniai poliimidai, kurių 'stiklėjimo temperatūra (Tg)' viršija 505 K (232 °C);

4.

aromatiniai polieterimidai, kurių 'stiklėjimo temperatūra (Tg)' viršija 563 K (290 °C);

Pastaba.

1C008.a taikomas medžiagoms, kurios yra skysto ar kieto "lydaus" pavidalo, įskaitant dervos, miltelių, plėvelės, juostos ar juostelės pavidalus.

NB.

Plėvelių, lakštų, juostų ar juostelių pavidalo "nelydieji" aromatiniai poliimidai – žr. 1A003.

b.

nenaudojama;

c.

nenaudojama;

d.

poliarilenketonai;

e.

poliarilensulfidai, kuriuose arilen– grupė yra bifenilen–, trifenilen– ar jų derinys;

f.

polibifenileno eteriniai sulfonai, kurių 'stiklėjimo temperatūra (Tg)' viršija 563 K (290 °C).

Techninė pastaba

1.

'Stiklėjimo temperatūra (Tg)' 1C008.a.2 nurodytoms termoplastinėms medžiagoms, 1C008.a.4 nurodytoms medžiagoms ir 1C008.f nurodytoms medžiagoms matuojama ISO 11357–2 (1999) arba atitinkamuose nacionaliniuose standartuose aprašytu metodu.

2.

'Stiklėjimo temperatūra (Tg)' 1C008.a.2 nurodytoms termoreaktyviosioms medžiagoms ir 1C008.a.3 nurodytoms medžiagoms matuojama ASTM D 7028–07 arba atitinkamuose nacionaliniuose standartuose aprašytu lenkimo trijuose taškuose metodu. Bandymas atliekamas naudojant sausą bandinį, kurio kietėjimas yra ne mažesnis kaip 90 %, kaip nurodyta ASTM E 2160–04 arba lygiaverčiame nacionaliniame standarte, ir kuris buvo kietinamas kartu naudojant ir standartinius, ir po kietinimo vykstančius procesus, po kurių gaunama didžiausia Tg vertė.

1C009
Neperdirbti fluorinti junginiai, išvardyti toliau:

a.

nenaudojama;

b.

fluorinti poliimidai, masės sudėtyje turintys 10 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

c.

fluorinti fosfazeno elastomerai, masės sudėtyje turintys 30 % ar daugiau sujungtojo fluoro.

1C010
"Pluoštinės ar gijinės medžiagos", išvardytos toliau:

NB.

TAIP PAT ŽR. 1C210 IR 9C110.

Techninės pastabos

1.

Apskaičiuojant 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c ar 1C010.e.1.b. nurodytų "pluoštinių ar gijinių medžiagų" "savitąjį tempiamąjį įtempį", "savitąjį tampros modulį" arba savitąją masę, tempiamasis įtempis ir tampros modulis turėtų būti apskaičiuojami ISO 10618 (2004) ar jam lygiaverčiame nacionaliniame standarte aprašytu metodu.

2.

Nustatant 1C010 nurodytų neištisinių "pluoštinių ar gijinių medžiagų" (pvz., audinių, atsitiktinai išsidėsčiusių plaušų ar kaspinų) "savitąjį tempiamąjį įtempį", "savitąjį tampros modulį" arba savitąją masę remiamasi mechaninėmis juos sudarančių ištisinių viengijų siūlų (pvz., viengijų siūlų, verpalų, pusverpalių ar grįžčių) savybėmis, buvusiomis iki perdirbimo į neištisines "pluoštines ar gijines medžiagas".

a.

organinės "pluoštinės ar gijinės medžiagos", turinčios visas šias charakteristikas:

1.

"savitasis tampros modulis" didesnis kaip 12,7 × 106 m ir

2.

"savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 23,5 × 104 m

Pastaba.

1C010.a netaikomas polietilenui.

b.

anglies "pluoštinės ar gijinės medžiagos", turinčios abi šias charakteristikas:

1.

"savitasis tampros modulis" didesnis kaip 14,65 × 106 m ir

2.

"savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 26,82 × 104 m

Pastaba.

1C010.b netaikomas:

a.

"pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms", skirtoms "civilinių orlaivių" konstrukcijoms remontuoti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

plotas neviršija 1 m2;

2.

ilgis neviršija 2,5 m ir

3.

plotis viršija 15 mm;

b.

mechaniniu būdu susmulkintoms, sumaltoms ar supjaustytoms anglies "pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms" iki ne daugiau kaip 25,0 mm ilgio.

c.

neorganinės "pluoštinės ar gijinės medžiagos", turinčios visas šias charakteristikas:

1.

"savitasis tampros modulis" didesnis kaip 2,54 × 106 m ir

2.

lydymosi, minkštėjimo, skilimo ar sublimavimosi temperatūra inertinėje aplinkoje didesnė kaip 1 922 K (1 649 °C);

Pastaba.

1C010.c netaikomas:

a.

netolydiesiems, daugiafaziams, polikristaliniams aliuminio pluoštams štapeliniuose pluoštuose ar neorientuotuose dembliuose, turintiems 3 % masės ar daugiau kvarco ir "savitąjį tampros modulį", mažesnį kaip 10 × 106 m;

b.

molibdeno ir molibdeno lydinių pluoštams;

c.

boro pluoštams;

d.

netolydiesiems keraminiams pluoštams, kurių lydymosi, minkštėjimo, skilimo ar sublimavimosi temperatūra inertinėje aplinkoje mažesnė kaip 2 043 K (1 770 °C).

d.

"pluoštinės ar gijinės medžiagos", turinčios vieną šių charakteristikų:

1.

sudarytos iš bet kurio žemiau nurodyto junginio:

a.

polieterimidų, nurodytų 1C008.a arba

b.

medžiagų, nurodytų 1C008.b–1C008.f, arba

2.

sudarytos iš medžiagų, nurodytų 1C010.d.1.a arba 1C010.d.1.b ir "sumaišytų" su kitais pluoštais, nurodytais 1C010.a, 1C010.b ar 1C010.c;

e.

visiškai arba iš dalies derva arba pikiu impregnuotos "pluoštinės ar gijinės medžiagos" (prepregai), metalu arba anglimi padengtos "pluoštinės ar gijinės medžiagos" (ruošiniai) arba "anglies pluošto ruošiniai", turintys visas šias charakteristikas:

1.

turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a.

neorganinės "pluoštinės ar gijinės medžiagos", nurodytos 1C010.c arba

b.

organinės arba anglies "pluoštinės ar gijinės medžiagos", turinčios visas šias charakteristikas:

1.

"savitasis tampros modulis" didesnis kaip 10,15 × 106 m ir

2.

"savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 17,7 × 104